d! Vrijdag 20 Februari 1920. No. 14243 -LER, WEG 74. de I e r lAR. Zoon. Feuilleton. dit Blad lTie\i-ws exx -A-cL-rrertexj-t* ©©IslóL voorG-o-a.d.eu enOxn.strelcezx. Trouwen!! I kamermeubelen kasten. Spiegels kenheuien Bul- fauteuils, Zijden I I.eerameuble- i, Wollen- en I esen, enz enz. I S111 20 I oote J afslag ER ROSS DURHAM. Duitschland en de Entente. Redactie: Telef. Interc. 545. Bureau: MARKTll.COUBA. Administratie: Telef. Interc. U. Je man en Annie diende 26) Lorimer schudde droevig haar 25 wist (Wwü een© ..de Kéunie. ing. Lezing Vrijt. HILVERSUM Baiel 953 76 later met Margaret Kiilua over zij, dat Durham zijn maat :erij - QOÜDA haar Lori- en ld, Keelpijn maar wederom n verkrij^MUA tien) prijs lts GUI IISIIIE COURANT. tJONGELUI I LANNEN- n.b. deScliiekade I ‘toon 12800. I kon ter discontoering kunnen aangebouen worden; het zouden crediatwaardon van den ■liereersten rang zün. Die staten, welke goud te veel hebban, zoud*n daar bons mede kunnen koopen ten einde hun uitvoer te be vorderen. Dit ontwerp is een maand ge.eden aan de Engelsche en de Fransche regeering voorgelegd; op hun tegenwerpingen is reeds geantwoord. Het ontwerp zal ook aan de financleele conferentie worden voorgeitgd. De minister sprak de hoop uit, dat die riet zou goedkeuren. eregeld tijdig ngen van ver- r makel ij kheden genda te L. Vergadering irbedd voo<r de len wonden aangebracht. Zoo is het moge- lyk, dat het instellen der vervolging n.et van het openbaar ministerie uit zal gaan, maar van het hof zelf. Hiervoor zün wette- lyke maatregelen noodzakelijk Het blad meldt voorts, dat op grond van de wet van 18 December 1919 inzake oorlogsmisdaden en oorlogsmaatregelen bü het rjjksgerechts- Isof reed#,ongeveer 10 vervolgingen inge diend zyn. Om nog even terug te komen op de ver houding tusschen Duitschland en de enten te, hierin valt voortdurend een grooter te gemoetkomendheid van de geallieerden waar te nemen ,o.a. ook ten aanzien van do ontwapening. Naar Reuter sednt heeft n et het oog op de moeilijkheden, waarmede Duitschland zou hebben te kampen, wan neer J> geallieerden bleven aandringen op de vermindering van het leger tot honderd duizend man tegen 31 Maart 1920, de Op perste Raad den Duitschen zaakgelastigde te Londen medegedeeld, dat hü besloten heeft, een verhindering tot tweehonderd duizend man tegen 10 Juli 1920 toe te staan. Een uitvoeriger lezing, die 't Bur. V. D. van dit bericht geeft, bevat ook een feite- Ijjk verschil: Duitschland zou zün leger met 10 April op 200.000 man moeten brengen, cn met 10 Juli op 100.000 man. In (Uit uitvoeriger bericht staat ook nog, dat de brief, dien IJoyd George, als voor later van den Oppersten Raad, aan den Duitschen zaakgelastigde te Londen heeft gericht, zegt, dat men bü de vaststelling van art. 160 van het vredesverdrag dat de legersterkte op hoogstens 100.000 man bepaalt: volgens art. 159 zou die vermin dering twee maanden na het van kracht wonder van het verdrag uitgevoerd moeten zün was uitgegaan van de onderstell.ng, dat het verdrag veel eerder van kracht zou zijn gewonden. By deze tegemoetkoming zal wellicht eenig eigenbelang in *t spel zün, immers uit het Oosten dreigt nog al tüd het bolsje wistisch gevaar en een flink Duitsch 'cger zou daarom in dia opzicht voor de wester- sahe mogendheden een stevige bescherming beteekenen. De besprekingen der Duitsche regeering over het antwoord aan de entente heeft belangrijke vertraging ondervonden door de afiwea.gheid van president Bauer, die een tocht heeft ondernomen naar het Roerbek- ken, teneinde de mynwerkers tot grootere krachtsinspanning over te halen. Zyn reis is niet geheel vergeefsch geweest; de be ambten en arbeiders hebben zich bereid ver klaard op eiken weriotyd van drie uur, een half uur over te werken. Natuurlyk moeten ze voor deze geweldige arbeidsprestatie dubbel en dwars worden schadeloos gesteld, er zal n.l. inplaats van de vastgestelde 25 een büslag van 100 voor het werk onder- en van 50 voor werk bovengronds wobden gegeven. Het wekelykach vetrant- soen voor de mühwerkers wordt verhoogd met W K.G., het broodrantsoen met 2.8 K. G. (De overige bevolking krygt 100 Gr. vet en 2 K.G. brood.) Alle vet en brood wordt aan de münwerkers tegen den prys voor gerantsoeneerde levensmiddelen geleverd. De overeenkomst geldt tot 14 Maart. In de tweede week van Maart zullen nieuwe on- derhandelingen plaats vinden. De kolenproductie zal nu dus iets worden opgevoerd, wat voor Duitschland meer dan noodzakelyk is, hooge kolenpro, motie vormt een levenskwestie voor het arme ex- keiaerryk. De valuta kan niet verbeteren zonder uitvoer naar het buitenland en het eenige product dat op ’t oogenblik naar de westelijke buren kan worden gezonden is steenkool, bovendien is voor het herstel der industrie eveneens brandstof noodig. De lage stand der valuta begint by de ge allieerden meer en meer zorg te baren, de koers van de franc blijft ongeveer gelük, maar stygt niet en ook de waarde van het Engelsche pond zakt. De Belgische eerste minister heeft aan de conferentie te Lon den een ontwerp voor een valuta-regcling voorgelegd, waarover hy aan de Libre Bel gique de volgende mededeelingen heeft ge daan: Het ontwerp voorziet in de stichting van. een internationaal emissie-instituut, dat bons zou uitgeven, welke op reêele warde steunen. De staten, welke bons ont vangen, zouden waarborgen moeten geven en zich aan zekere controle onderwerpen. Dit stelsel zou de vaiuta-markt vrij laten, maar er zou een styging komen, zoodat er groöte zaken zouden worden afgesloten door de bemiddeling van het emissie-insti- tuiut. De bons, welke gebruikt worden voor den aankoop van grondstoffen, zouden door hen, die ze ontvangen, by particuliere ban- Naar het Engelsch van DAVID LÏADL Geautoneeerdo Vertaling run Mevr. -L P. WESSELlNk-v. RO8»l M (Nadruk verboden ..Al» ik mijn plicht gedaan heb, iutrt eer der zei mevrouw Lorimer beölist. „Nu is hel tijd tot spreKtm. Ik zeide nog dezen niorgen tegen je oom, dat het nude gele genheid voor je is, zeer beslist tegenover Boss te zijn, je voet to zetten op dat wat niet gewensblit is, een einde te maxen aan bezoeken en diner» op Zondag. Ik weet dat hij Zondags op diner» giaat, want ik heb zijn naam in de nieuwsbladen gezien en Jim heeft mij verteld, dat hij de mees te van zijn operatie® op Zondagen doet. Een man die met opzet den Sabbatdag ont heiligt en met een bepaald dbel. kan niet verwachten, dat hot hém op den duur goed gaat. De Heer heeft tang geduld, maar ter zelfder ted zal Hij ons straffen, als wij rijn heilige wetten tarten. Agnew zeide niets. Er was een:ge waar heid in de woorden van lure tante, vol doende om hare eigen gedachten te verbit teren. Zij verlangde weer, dat er iemand aiiders zou binnenkomen. .,He< valt mij moeilijk jRoee te vergeven, hij Jim met zu-ke bedes in aanraking en mejuffrouw Clyde. Margaret hep do grooto kamer door met voel geritsel van zijde, terwij hare mooie persoonlijkheid van ren vroolijken glans verspreidde. Zij nam do handen van Ag ues In do hare en gat ha.tr op bei te waa gt-n ren kus. „Je moet mij vergeven, lieve ik zijn beste vrienden. Wij zijn zoo Wij je te Londen welkom- le boeten,’’ zeide zij mei groot© hartelijkheid, daarna ging zij terzij de om Mamie te Laten spreken Mamie zag er heel lief uit al was het ook e< mgszins vermoeid. Ague» keek haar met een zon- be- Vervolging der oorlogsmisdadigers. Verklaring van dr. Zweigert. Opvoering van de kolenproductie. Voorstel tot regeling der valuta. De Belgische bladen over de beleediging aan Nederland. Het Duitsche leger. Wilson’s gezondheidstoestand. Finsch-Noorsch geschil. ONS OVERZICHT. Het Engelsche publiek is er niet büster’ goed over te spreken dat het zoo slecht op de hoogte wordt gehouden over hetgeen in ue conferentie der staatshoofden verhanucld ds. By de besluiten die genomen worden, heeft het direct of indirect belang en nu schynsn de schaarsohe communique’s door hun beknqpten inhoud ironisch te zeggen: ,,BÜ u, over u, zonder u", wat niet opgaat, zoo men terecht meent Geen wonder dat Lloyd George toen hy gisteren weer in het Lagerhuis verscheen, met vragen werd be- stonma die hij, natuurlyk niet al te uit voerig, beantwoordde op züne wijze. Aan de antwoorden ia liet volgende ontleend; Het Lagerhuis krygt Maandag over een weflk gelegenheid tot debatten over het be sluit, om Konstantinopel in het bezit van de Turken te laten. De bezetting van zekere doelen van het Turksche ryk kost 754.536 pond et. per week, waarvan de aanwezige strijdkrachten der vloot 4536 pond st. kos ten. Do Engelsche regeering heeft het aan Po len alleszins duidelyk gemaakt geen mili tairen geldelüken of materieelen steun te kunnen geven voor een Poolsch offensief op Russisdh gebied. Van de züde der ge allieerden wordt hoegenaamd geen drak uitgeoefend op Roemenië of Polen, ora den militairen steun der landen te verktygen tegen de Russische radenregeering. Op de lijst der Duitsche oorlogsmisdadi gers komen ook de namen van eenige over treders voor, die zich thans in handen der geallieerden bevinden. Of deze voor een ge allieerd gerechtshof zullen worden gelaagd zal afhangen van het antwoord door de Duitsche regeering op de jongste nota te geven. Tot zoover Lloyd George. Zooals gisteren reeds werd meegedeeld» kan het antwoórd van Duitschland nog ge- ruimen tyd op zich laten wachten, maar rn- tusschen wonden te Berlyn allerlei maat regelen genomen die er op wüizen dat het tweede voorstel der entente wordt aan vaard en het proces met den noodigen ernst zal worden gevoerd. De eerste rijksadvo caat dr. Zweigert, is naar Berlyn ont den, teneinde met de regeering te overh gon sr. naar Wolff seint, heeft b:; kennen gegeven, dl het gebrekkige bei onvokioende is. .noeilykheiid mt gevallen al van„ trekjk.ng hebben buitenland. In iedeï* geval echter zal 'het rijksgerechtehof, dé d ly’ke gevallen spoedig afhandelen en jfaar- taak met de grootste eerlijkheid nakomt. Naar het Berliner Tageblatt meldt, zal het strafgeding over het algemeen plaats vinden volgens de bepalingen van het Duit sche procesrecht. Het is echter mogoiyk, dat tengevolge van de door de entente ge- cischte rechtswaarborgen in het belang oer beklaagden zelf eenige veranderingen zul- lersche en katholiek. De Balmalruj, rtte vlak over hen wonen in do Avenue Koad, zeggen, dat het in hun huis op Zondag toe- gaa- als op een yennte en dat de pastoor er dikwijls komt Indien gij mij en oom Jamefl een waren dienet wil bewijzen, lie ve, dan moet je beproeven, de intimiteit tuweiten de Glydee en Jian te verbreken. Hij is beepottelijx dngenomen met je, iuj houdt meer van jou dan van zijne zusters en. zal luisteren naar wat je zegt. Dr deur werd geopend en mevrouw Aslrton lyde aan. Ague® stond op, terwijl een blos gi.voollg) gelaat overdeifte. Mevrouw mer l>oog zich naar voren niet een Kcht ge snuit a is van een oorlogspaard. Al» men zegt dab zij verteerd werl door oen gewel dige nieuwsgierightfld, drukt dat maar zwuk haar gemoedstoestand uit Het rerete wat mevrouw Lorimer trof, was de sntt en de kleur an do klreren van mevrouw :.yde- 'loen zij ze later tieflohreef aan tiaar töt- gelezen kring te HagfRtead, gaf ze Hun h?t etiket van ,,heftï?nsci»- Ze droeg een zachte sleepjapon van notenbruin fluweel, met een kleurtje oip het Ujf, door ren lang collier van ba/rnstieenen kroten, waaraan een gouden kruis hing. Lenige armbanden van vreemden vorm en tint omsloten hare smalle polsen, en een vlinder van git hield do zachtbruin fluwrelen noorden onder tiaar linkeroor vairt. Een teejte geur verspreid de zich toen zij recht /op Agnee toeliep haar levendige oogen waren vo. sympaliiie haar lacliende, teer© mond was gereed tot woorden van wolkom Ik iieet u welkom in Londen zeide rij mrt hare lage heldere sten», „zooals daden van den president niat van te vorou te voorspellen zün. Het in onvermüdelük, dat hü meer dan ooit afgezonderd zal ble ven. lichamelijk is hü niet in staat tegoa- kantiing te verdragen; dientengevolge ont beert hü het normale correctief van zün (igen, op onvoldoende inlichtingen berus tende opwellingen. Niettemin oefent hü nog gedurende een geheel jaar zün reuaachtige macht uit. Hü oefent die macht niet uit door de bemiddeling van vertrouwde onder geschikten, doch eenvoudig door te bevelen. Een voorbeeld daarvan is het geschil inzake de Adriatische kwestie. Plotseling, op een goeden Maandag, komen de couranten uit met sensationeel© opschriften en verhaiM over de Aririatiiaohe kwestie, ofschoon men er van te voren geen aanduiding hoege naamd voor had gokregen, dat de president nog aan die reeling meewericte. Het zou onder de geven omstandigheden beapottelyk ®ün om te veronderateUen, dat er hier een gevestigde opinie bestaat over de Adristósch kwestie. In den aanvang waren de sympathiek* van de meeste menschen tegen de Italiaan- sche aanspraken op Fiume en tegen de ge- heele opvatting van het Traktaat van Lon- uen. De sympathieën in dien zin zouden opnieuw kunnen worden gewekt, indien niet In den tusschentüd zeer krachtig de opvat ting had postgevat, dat de President zich met macht verzet tegen het opslokken van een mug Ha eerst eene kameel te hebben verzwolgen. Het publiek begrypt niet waar om deze kwestie nu juist het eenige schan daal is van den vrede. Men redeneert zoo: df de Ver. Staten moeten onafgebroken belang stellen in de details der geschillen in Euro©*, df mek ten zich met die details in het geheel niet inlaten. Er zün er maar weinigen, die ge- '.ooven, dat vrede en vriendschap zullen wonleu gebaat door Italië op een plek in de Adriatische Zee aan een beginsel te bin den, tenvül datzelfde beginsel vrü volledig ^rordt genegeerd op tal van andere punten n geheel Centraal-Europa, besluit dc cor respondent. Terwül men het in Amerika met eenige ongerustheid aanziet dat een man als Wil ton nog een jaar lang invloed uitoefent op de binnenlandsche aangelegenheden iz het nog meer af te keiwen dat hü den wwler- opbouw van Europa krachtig zou beïnflu- enceeren. De antwoogd-nota van de geal- I.eerden is naar Washington verzonden; ze moet n welwillende bewoordingen zün ge steld. In de taal der diplomaten beteekent „welwillend" gewoonlük dat geen instem ming wondt betuigd. De tüd zal leeren of «le Opperste Raad Wilson’s invloed op de Europeesöhe zaken heeft beperkt. Een.gen tüd geleden hebben de Finnen de streek van Petsjenga aan de Moerman- kust bezet. Deze bezetting dreigt een grensgeschil tusschen Noorwegen en Fin land op te werpen. Finland heeft volgeus oude Russische beloften van 1864 recht op deze streek Noorwegen wil echter zyn grenzen wyzigen en de gemeenten Boris- gleb en het dal van Pasweg inlijven. De Noorsche regeering heeft besloten om voorloopig de wacht, welke ter bescher ming van de onzydigheid aan de Finsche grenzen was geplaatst, niet terug t« trek ken. Of moet men ook hierin de hand van Wilson zien? Sinds de plotselinge Adriati- sohe nota, die geleerd heeft dat de president der Vereenigde Staten nog invloed heeft op de zaken in Europa, is men spoedig ge negid nieuwe verrassende inmenging te wachten, een inmenging, die wel een* meer dan verrassend zou kunnen zün en mis schien zelfs nadeelig. De uitspraak van het Fransche blad dat Wilson niet toerekenbaar is, moge hard klinken en grootendeelj on juist zün, eenige waarheid steekt er wel in, waarop de New-Yorksche correspondent van do Manchester Guardian in een zeer be zadigd artikel wü»t in verband met het op zienbarend ontslag van Lansing. Volgens hem is de zaak-Lansing in veel meerdere mate een incident, dat uit piesi- dent Wilson’s ziekte voortspruit, dan een diplomatieke gebeurtenis van beteekeniz. De president was en is nog in een alierge- vaarlüksten toestand, want hem te dwars- boomen en te irriteeren is, zün leven in ge vaar te brengen. Zyn humeur is er daardoor niet ge-makkelü'ker op geworden. Toen hem de praatjes werden overgebriefd over wat Ijansing in een ministerraad had gezeg«l over de ongeschiktheid (om te regeeren) van den president, nam die kwestie in het brein van den zieke reusachtige afmet:ngen aan. Hij zag het zoo ongeveer als een sa menzwering om hem te verdringen. De uit barsting van woede in de correspondentie met Lansing, behoort tot deze fed ten reeks. Er heerscht te New-Yoric grootc onge rustheid over het feit, dat in zekerin zin de heeft gebracht. ben er bijna zeker van, dat hij bij do Clyde* aan huis komt. Ik \oel mij den laatsten tijd zeer ongelukkig over hem, Agnes, nij is niet meer do goe de, gehoorzame jongen, aio hij placht te zijl# en zijn vader en ik maken ons ernsdg bezorgd over zijne toekomst. „O, tante Jane, Jim een Iteva goede jongen Iedereen houdt van hem en Ross z«gk, dat hij een kracht to in Lisson Gro- vo. Beschouw allee todi utot zoo hard en bekrompen. U maakt uzeli onuoo.lig el lendig. Mevrouw hoofd. „Agues, iu weet wat ik Zeg. Jim stel, on» teleur. Hij s.elt zijn trotsch nietmde traditie® en de eer der tunilie, zooals iuj da. moest doen. Drie malen was een Ja mes Lorimer dootor in de godgeloerJhoid, twee waren er voorzitters van kerkverga deringen, hiln «leer in de theologt en hun ne positie waren zonder blaam. Jim neeft allerhande lm teikgewone «octal© denkbeel den in zich opgienomen en praat alsof de arm© schepsels in het zending»iokaal wer kelijk zijne broeder» en zusters waren. Rose hooft met zijne ongodsdienstige monte ren en moderne demrbeeldeni den jongen geen goed gedaan en wij nopen dat het niet I© .aat voor je zal zijn je man weer terug te winnen op de patten van vrede Mevrouw Loruner drukte zich met een© Iralme, welsprekende woordenkeus uit en er wel niet aan te twijfelen, dat zij overtuigd war van hetgeen zij zeide. Agnes niet goed wat haar te antwoorden Meiweien als de Clyde® gaan nooit naar d© keu'k, mevrouw Ashton Hyde is de grootst© belongs tol ling aan en hid prettig, hartalijk woord voor beulen, <kr de verlogen heil, waarmede zij de grte-dng van Angels had ontvangen. ,,O, Ik ben zoo moe,riep Mamie, ter wijl zij hi een stoel neerviel. ,.lwee uren zijn wij bezig geweest met dte algrijselij- k© repetitie; inaar meneer 1‘ravt» wa® van. middag hrel tevreden over mij, moedertje Mijne standen waren uitstekend. Eensklaps wendde zij zich tot mevrouw' Lorimer, ofschoon zij vond, dat «teze niet h.fil belai^gwekkend uitzag. ,.Een ontzettend koude dag, vindt niet Daarna boog zij zich oxvigeWns voorover naar een portret ten volle uit van ren jongen man in geestelijk gewaad, dat op een klein tafeltje stond ..Dat i» een hrel «o«d portret van Jim Lorimer, vindt u nieC? .Mfawwhlen kent hem wel? De Belgische bladen wijden voorts hoofn- zakelyk kolojnmenlange artikelen aan Uu- bin’a interpellatie in de K>mer, waarbü Ne derland een veeg uit de p*n kreeg. Hetgeen de bladen hierover schrüvén is werkelyk le zenswaard en ndet onvewnakelyk. Nation Beige vindt dat Hubin de »nen- sdhen en dingen by hun naain heeft ge noemd. Minister Delacroix mocht ol e en zalf smeren op de krabbe», die aan Nedei- land waren toegebracM, zy waren toen raak IGedane zaken nenien geen keer en Nederland, zün vrienden, zü» bondgenoo- ten, zyn medepludhtigen, stevig aan len schandpaal genageld, zullen geruime» tijd aan de verachting en de verontwaardiging van alle goede burgers blootgesteld b’üven. De Indépendance Beige beziet de zaken wat nuchterder dan de annexionist van de Nation en is voor het „orangisme" zoo bang niet. De Vlamingen zün niet zoo op Neder land gesteld. Kwam van hun zÜde in 1815 niet het meeste verzet tegen de vereeru- ging? De houding der rchterzüde boezemt het blad meer vrees in. Verkiezingsbereke- ningen vertroebelen het taalvraagstuk. De rechterzüde, die by elke verkiezing den na druk legt op de Vlaamsclje zyde van haar program durft zich nu «elfs al niet meer tegen de activistische bedreiging verzetten! Dat is, volgens het blad, heel ernstig en heel verontrustend. Het blad van de Vlaamsche frontparty wüdt een afzomderlyk artikeltje aan de bc- leedigingen aan het adre* van Nederland, warixwen het schrijft „Ongehoord schan daal in de Belgische Kame4 j Nederland grof beleedigid.” Het blad is vooral verbolgen, dat Hümans ,de minister van biritenland- sdlie zaken, niet dadelyk verzet aanteeken- de, Maes, de frontman, sprong telkens op. „Terecht verontwaardigd hebben we hem hooren roepen: „Maar is er hier dan geen minister van buitenlandsche zaken om te gen die schandelüke lastertaal op te ko men? Maar münheer Hymans verroerde niet en de lasteraar ging voort! Maes dan weer: „Minister Hymans, zult gÜ dan toelaten dat een edele naburige na tie zoo voort beleedigd wordt?" En welgevallig kalm bleef ons „immens- je" zitten luisteren. Dan, eindelyk, heeft de voorzitter een onbeduidend vermaninkje gesproken. En de hoofdminister Delacroix een flauw protest je laten hooren. Men zag het wel duidelyk, zonder overtuiging, alleen maar „pro for ma." Moest men zco eens Frankrük hebben aangevallen, welke storm van verontwaar diging zou er van de ministersbanken op gegaan zün?!” velen het zullen doen ferwillo van uwen man. Mevrouw 1»rimer snuffelde hoorbaar by d»«o woorden, die zij als onbeschaamd be schouwde. Ague® antwoordde niet d uleiljk, maar met een vertegen bevalligheid en .reerde zich daarna om, tenciudo haar aan bare tante voor ie stellen. Me vróuw Lorilner boog heel stijl Ik dacht dat mijne dochter hier zou zijn, zeide mevrouw tijde. „Zij had lie- deifjnorgen eene repetitie in het Travis ibeatre Mi-wtelüen liaUt mevrouw KuIuh iwwir. Ia mevrouw Ruftte hier nog ntet ge- weret'i' ..Nog nut. mevrouw Clyde, antwoordde Agues „Hei te heel vnfiule ijk van u allen, mij zoo spoedig welkom ie heeten te Lon den. Zij sprak met ©enige teruggetrokkenheid, die Angela volkomen liegreep. liet stootte huir nh t af; de Verlogen, tro^che houding van het lioold beviel haar, evenals he. tikje guucheri.e, dat bij een andere onhandig zou bobben geleken Onder dit allre ontdekte Angola i«s diep mensefielijks, Iteltalligs. loon zij er sprak, zeide had gevonden. Mevrouw Ijorinier was een vijan lelijk el >- ment 1 de kamer, waarvan do twee anxio- ren 2ÉCli volftomeu bewuM) waren Agnes hoopte, dit zij zou opstiau om heen te gaan, maar mevrouw Lorimer had daar volstrekt geen plain op. De verlegonlkeld weni een oogenblik ver- dieven, doordat Annie voor de tweede maal bezoek aandiencte - mevrouw Baillie Kutus dvd- itibo- -.-rtjfr- Iff seint, heeft hü a/ te lat de lyst tengevolge van 3\pjBmateriaa>l ten heerste Z. a. zal het geding Vroote leeiwengen, daar de meeste n .jaren her dateeren eni be- o> gebeurtenissen in I het ider geval echter zal II ryksgerechtehof, dé ê*Qvoudige en duide- '!5a,“ “peed’s afhapdelen en aan de wereld toonen,' dat het zün

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 1