een MACHINIST-STOKER Aanbesteding Goudronpijpen Bruyerepijpen HL „HEO", A. van Tienhoven, IN DEN SPOTHOEK. De conferentie te Londen. Zit- en Slaapkamer(tje) twee ongem. Kamers Moltondekens en Manshorstrokken. Gevestigd te ROTTERDAM 52 DIERGAARDELAAN CHIRURG. Wilson's bemoeiingen. Ben vlug antwoord. De Turksche kwestie. - Venizelos pleit voor 't bezit van Smyrna. Het Russische vraagstuk. - Zal Lloyd George met Litwinof onderhandelen? Het Duitsche leger. - Denemarken neemt ieder middel te baat. Hongaarsche bedreiging. Hyman's positie wankel. ONS OVERZICHT. „President Wilson laat zich tegenwoordig leiden door zijn plotselinge invallen, zoodat nooit kan worden voorzien tot welke be sluiten hij kompa zal", betoogde de corres pondent van de Manchester Guardiun in zyn artikel, dat we gisteren aanhaalden. De fei ten bewyzen dat hy golyk heeft. U.t Was hington wordt gemeld dat de president vwee uur na ontvangst van de anbwoord-notu der geallieerden in zake de Adriatische kwestie zyn tegen-nota weer al (gereed liad. Dit 3tuk is dus niet het resultaat van nauwge zette overweging en ernstige gedachtewis seling met raadslieden en deskundigen, wat de entente dezer dagen uit Amerika zal ver nemen is uitsluitend de zienswijze van don zieken president, zoouls ze op moment van het samenstellen der repliek was. Naur verluidt is president Wilaon op zijn stand punt blijven staan. Met zekerheid is niéts beken:!, giste roc hteiul was deze nota nog niet te Londen aangekomen. Echter, al wis ze wel aan den Oppersten Raad overhan digd, dan zouden we waarschijnlijk nog evenzeer in 't duister tasten, want httgeerf tot heden werd gepublicerd over do ge- dachtenwisseling tusschen Londen en Was hington waren niet meer dan gissingen en geruchten, die de bladen hadden opgevan gen. Naar verluidt zou de Amenka*.iv>ehe regeering er op aandringen over te gaan tot openbaarmaking van alle diplomatieke ktukken, betreffende de Adriatische kwes tie. He: weder deelnemen aan de regeling van de Huiopeesche zaken schijnt de half her stelde president der Vereenigde Staten ta melijk wel te bevallen. Volgens een ber.cht uit Washington zou Amerika bü do oplos sing der Turksche kwestie eveneens een duit in 't zakje willen steken, speciaal om dat hot lot van Armenië hem (en met hem vele Amerikanen) interesseert. Dit zal dan op dezelfde manier moeten gebeuren als thans geschiedt in zake Fiume. n.l. vanuit Wa«h:ngt»n, want Amerika is nooit in oor log geweest met Turkije zoodat het moei lijk een vertegenwoordiger naar de confe rentie kan zenden. De Turksche regeering volgt met eenige ongerustheid de bespre kingen te Londen, waarmee ofVer litt lot vnn hot Sultanaat zal warden beslist. Voor een definitief besluit wordt genomen, zou ze ooK harerzijds gaarne wenschen kenbaar maken. De „Temps" krijgt uit KonsUirii- nopel het bericht, dut de groot-vizier en de minister van Buitenlandsche Zaken van plan zijn om zich naar de geallieerde ver tegenwoordigers te begeven om hun den toeetand, door het talmen met den vrede geschapen, uiteen te zetten en hun et-n me morandum te overhandigen, door de regee ring uitgewerict, verzoekende: le. dat de streken waar de Turksche be- vqlking <t® meerderheid vormt, onder Turksch bestuur zullen blijven en de Turk sche rechten zullen worden gewaarborgl; 2e. dat de toestand der bezette streken veranderd wordt 3e. dat de Turksche delegatie wordt ge hoord vóórdat er onherroepelijk besluiten z\jn genomen. In Turksahe kringen gelooft men dut hot memorandum een gunstige ontvangst zal hebben, in welke meening ze zich we! eens zouden kunnen vergissen. Juiist dezer lagen komen er weer allerlei berichten over gru welen door Turken in Armenië gepleegd, wat de Westminster Gazette doet betreuren nat Konstantinopel en een groot deel vun Armenië onder den Sulan-blijven. M<t de mededeelingen over Turksche gmweien za! de conferentie zeker wel rekening houden. De toekomst van Turkije houdt haar nog steedB levendig bezig, hoewel dit vraagstuk 'jpgelost heette te zijn. Vooral de kwestie van Smyrna levert moeiIijkheden op Zoo als men weet wordt deze stad door Grcken bezet en gedragen deze zich daar al» heer en meester. Venizelos heeft te Londen ge pleit voor toewijzing van Smyrna aan Grie- keuLand, waartegen de commissi* die hier over rapport moest uitbrengen zich ver zet, op grond dat de nationaliteit der be volking niet oVerwegend Grieksch is. De moeilijkheid is echter dat de Grieken op verzoek van Frankrijk en Engelanu naar Smyrna zijn gegaan en de toestand wordt nog ingewikkelder wogens het bestaan van het verdrag van April 1917. En dit verdrag omiertoekend door Frankrijk, Engeland cn Italië, waarborgde het bezit van Smvma aan den laatsten. Lloyd George is echter, zegt de Matin, zoo -verstandig geweest het van kracht rtln van het verdrag af te laten hangen van ue •goedkeuring der Russische ïegeering. Het schijnt dat Frankrijk dit niet gedaan heeft. FfanJtrijk staat daarom in een eigenaar dige houding tot Italië. Smyrna za! echter definitief, naar men meent, aan Grieken land worden toegewezen met een kJe.n ach terland .Dit zal dan een gevolg zijn van het bu'tengewoon overtuigende pleidooi van Venizelos ter conferentie. Hel derde punt tenslotte, waarop U hee- ïen te Londen diepzinnig delibereeren zon der het publiek behoorlijk op de hoogte te houden is de Russische kwestie. De Brit- sdhe toenadering tot Rusland wordt groo- ter. Dezer dagen maakten we al melding van een gerucht over vredesbesprekingen te Kopenhagen, die zich zouden hebben aangesloten by de onderhandelingen over óe uitwisseling van de krijgsgevangenen. Nu is de Britsche onderhandelaar O'Gradv naar Engeland teruggekeerd, naar alle waarschijnlijkheid om nadere instructies te halen, wat wel heel opmerkelijk is in ver band met de vredesgeruchten. Nog opmericelijker is een bericht aan de Edho de Paris- uit Londen, volgens welk Lloyd George, ondersteund door Nitti. die beweerde te handelen volgens opdracht van het Itaiiaanscih parlement, gisteren aange nomen hebben om met Litwinof (den sov jet-vertegenwoordiger) te onderhandelen. Paul Cambon en Berthelot, die den afwe zigen Mjllerand vervangen, hebben voor behoud gemaakt en gezegd, dat zij buiten de afwezigheid van Millerand geen besluit konden nemen. Zij hebben er op gewezen, dat Millerand in zijn laatste redevoering in het parlement van Polen en Roemenië nog den aigeheelen steun van FVankrijk toege zegd had. Stellig zou Millerand zich verzetten te gen vredos-onderhandelingen met sovjet- Rusland. Het meeningsverschH dat te uien aanzien bestaat, tusschen Frankrijk en En geland (met uitzondering van Ohiurchill en zijn kliek, die liefst expeditie na «expeditie tegen de bolsjewiki in 't veld zou zenden) hebben we meermalen uiteengezet. Over 't algemeen wordt de geneig'lheid tot het aanknoopen van betrekkingen mV»t Rusland grooter, zoo heeft de Letlandsche regeermg besloten vredesbesprekingen met Moskou te beginnen. In militair opzicht staan de Rooden vry sterk. In 't Noorden hebben ze Archangel veroverd en in 't Zui den zyn ze. naar beweerd wordt, de Djnes- ter overgetrokken, wat een inval in beusa- rabië zou beteekenen. Men meldt uit Konstantinopel, dat de be volking van Noord-Kaukasië een zelfstan dige republiek Daghenton heeft uitgeroe pen. Gisteren opperden we de verondcistel- 'ing dat het uitstel tot vermindering der legermacht aan Duitschland toegestaan, moest dienen tot stuiten van een eventuce- len opmarsch der bolsjewiki naar het wes ten. In aansluiting op de desbetreffende mededeeling heeft Winsten Ghundhill in het Engebche Lagerhuis verklaard, dat het ministerie van oorlog overtuigd is, dat de strijdkrachten, welke Duitschland thans tot zijn beschikking heeft, alleen voldoende zyn voor de handhaving van de binnenlanüsche orde. Hy legde deze verklaring af in ant woord op de vraag, of hij het Huis wilde verzekeren, dat het Duitsche leger niet meer dan 200.000 man telt, volgens de be palingen van het vredesverdrag. De leden der arbeiderspartij stelden onmiddellijk de vraag, of Ohurdhill stappen walde doen om het Engelsche leger terug te brengen tot een sterkte van 200.000 man en Chjurchill antwoordde, dat binnenkort en wel in dit financieele jaar, de Britsche troepen tot dit aantal zullen zyn teruggebracht. De Berliner Börsenkurier bespreekt de beweringen van den Franschen minister van oorlog betreffende het Duitsche ieger (dat volgens de Franschman nog uit 430.000 nuin zou bestaan). Het blad meent, dat ue uitlatingen van dien minister elk optimis tisch oordeel over de nóta van Lfoyd Geor ge betreffende de weermacht tegenspreken; waarschijnlijk zal men Duistchlaml niet waarschijnlijk zal men Duitschland-piet op do been te houden. In le tweede zone van Sleeswiik wordt nu de volksstemming voorbereid. De Denen «iie zich bewust zyn, hier een harden strijd tegemoet te gaan, passen vqlgens een be richt uit Flensburg aan het Hamburger Fremdenblatt niet uitsluitend eerlijke oro- paganda-middelen toe. Omkooperyen Schij nen aart de orde van den dag .In Fahietoft nebben dg; Denen, dezer dagen geprobeerd, d-oor middel van een hotelhouder 13.000 M. onder de bevolking te verdeelen. On het e land Föhr kwamen zoo juist 3.000 nond aan allerlei gaven aan, terwijl in het bij zonder in Niebüll de Denen hun hoofukwar- tier hebben ingericht. Den 16 Februari des avonds zou een Deensche propagan laver- gader-ng plaats vinden, nadat des middags van 3 tot 5 pakjes waren verdeeld. Den Duitschers was echter de zaak tydig ter "Ore gekomen, zoodat, toen de Deensche lei der der vergadering deze in gebroken Duitsch opende, 700 tot 1000 men&chen in een stormachtig gelach uitbraken. Als re- denarr ontpopte zich daarna de Deensche leider Andréaa Grau. Zoodra deze echter begon op beleedigenae wyze van Duitsch land en Sleeswijk-Holstein te spreken cn o.a. verklaarde: „Wy zijn niet meer Duitsch" sprong de gaheele vergadering spontaan van hare stoelen op, ontblootte het hoofd en zong staande het Slee*wijk- Halsteinsche volkslied. Hoewel Grau daar na met militaire bezetting dreigde, was het hem niet mogelyk zijn rede voort te zetten. Voor de uitdagende houding der Denen, vervolgt de correspondent, is het teeke nend, dat zjj onlangs zelfs in de stad Slees wig een Deensche vereeniging ter vredeii- ging van de Deensche belangen in de derde zone hebben opgericht, hoewel toch deze derde zone in het geheeJ geen rol meer speelt en hoewel er in de gahee.e stad bchleswig, voor zoover men weet, geen en kele Deen is. Men heeft daarom ook nog niet kunnn vaststellen, wie eigenlijk lid van die vereeniging is. Het schaamteboze koopen der stemmen, besluit de correspon dent, dwingt de Duitschers er toe. van nu ran de namen diefgenen, die zich Laten oin- koopen ,in de pers te publiceeren en op die wyxe aan den schandpaal te slaan, terwijl omgekeerd ook de namen diergenen zullen worden bekend gemaakt, die zulke Deen sche aanbiedingen hebben van de hand ge wezen. m Oostenrijk is op 't oogenblik vervuiJ van de opzienbarende onthulling in de nationale vergadering gedaan. Bauer verklaarde dat te Weenen een Hongaarsahe ochrana geves tigd js, om een inval van het Hongaarsche leger in Oostenrijk voor te bereiden. Deze onthulling van Bauer en het gerucht dat een reoacteur van de Nepszava te Boeda pest is vermoord hebben de anti-Hongaar- sche stemming te Weenen verscherpt. De pers waarschuwt dan ook tegen het voor stel van Hongarije om over West-Hongnrije onderhandelingen te gaan voeren. In Ierland blyft het woelig. Wederom heeft een gewapende bende polatie-gebou- •wen, n.1. te West-Kerry aangevallen het handgranaten, geweervuur en revolverscho ten. De muren werden opgeblazen. Van de 7 po'itie-agenten werd er een gewond. Waarschijnlijk zijn er ook 3 aanvallers ge wond .daar 2 geweren en 1 revolver ach tergelaten zijn. Gó*terochtend zijn 8 politie-agenten en een burger In een «trant te Dublin door ko gels getroffen; 'de burger overleed korten cijd daarna. •De Brusselsche „Soir" voorziet dat de minister van Buitenlandsche Zaken Hy- mans zal moeten aftreden wegens zyn zelf standig optreden by de besprekingen met Nederland. BUITENLANDSCH NIEUWS. BELGIS. Munitie-ontploffing. Een munitie-ontploffing heeft plaats ge had te Deurne; een burger werd op Mag gedood, een tuinier zeer ernstig gewond aan de beenen. Verscheidene woningen wer den beschadigd, i ZWITSERLAND. De vlucht uit 't droge land. Het Hollandsch Nieuwsbureau meidt uit Genèvc: Donderdag zyn duizenden Polen, Tsjecho-Slowaken en Zuid-Slaven, voor het grootste deel behoorende tot den arbeiders stand of tot den kleinen middenstand. Zwit serland binnengekomen op, hun terugreis «ïit Amerika naar hun eigen vaderland. Deze menschen hebben in Amerika een klein for tuintje overgespaard, dat in hun vaderland door den valuta-stand 80 of 100 percent meer waarde zal krijgen. Naar gemeld wordt hebben van de tien er zeker zco Ame rika verlaten, omdat het drooggelegd is. Zy ^beschouwen dezen maatregel als slaver nij en beweren, dat een werkman na twaalf uur gewerkt te hebben het recht moet heb ben een glas bier of whiskey te koopen. Ongeveer 30.000 emigranten wachten op reisgpitgeniheid, die wegens het gebrek aan steenkolen sohaarsch is en terwijl zii de kans om naar huis terug te keeren afwach ten, mengen de Zwitsersehe koffiehuishou ders een gemeen drankje met hel etiket „•whiskey" en verkoopen dat tegen hoogen prijs aan de terugkeerenden. GEMENGDE BERICHTEN. De staking in de havens. Het bestuur van het N.A.S. heeft een communiqué gepubliceerd, waarin de ar beidersklasse wordt opgewekt om den strijd zooveel mogelyk uit te breiden, door toe passing van de besmettingstheorie en het ondernemen van solidariteitsstakingen. Deze opwekking doet het N.A.S.-bestuur voorafgaan door de verklaring dat deze staking niets heeft te maken met de be raadslagingen en besluiten van de geheime communisten-conferentie. Het Volk zegt nu, het kan wel zyn, dat het bestuur van het N.A.S. zoo opnoozel is om dit te meenen. Dat het den weg baant voor een toe stand van verwarring en verwildering waarin alleen de communistenpartij kan groeien en de reactie* staat niettemin vast. Het bestuur van het N. A. S., daar komt de zaak op neer, poogt van het eco nomisch conflict, van den loonstrijd, die de staking tot nu toe was, te maken een po litiek conflict. Het moet dan ook bereid zyn, alle politieke gevolgen van zyn tak- tiek te dragen. Zegenrijk voor de macht en de ontwikkeling der arbeidersklasse zullen zy, vreezen wii,*iet zijn. Het Volk noemt het stuk van het N. A. S. een oorlogsverklaring, niet alleen aan de werkgevers en hun machtswaan, maar ook aan de moderne arbeidsbeweging. Het bestuur van het N. A. S. weet, dat de moderne beweging als eenig middel om in dit conflict te winnen, het zooveel mogelyk beperken van den stryd beschouwt. In een artikel in de „Vrije Socialist" wordt het vermoeden van een a.s. scheuring in het N. A. S. uitgesproken. Het orgaan schrijft o.m.: „Er staan groote dingen te gebeuren. Er is een klove ontstaan in de onaf hankelijke vakbeweging die, wanneer de opperleiding niet tot bezinning komt, eer wijder dan nauwer dreigt te worden. Zal reeds nu de door de S.D.A.P. ge koesterde wensch, dat de onafhankelijke vakbeweging zich in het N. V. V. zal oplossen in vervulling gaan Men spreekt van deze zyde langer, al is het in stilte, de meening uit", dat een kom- promis, een fusie van de onafhankelijke vakbeweging te wachten is. Ik meep te zien, dat de onafhankelijke vakbeweging in tweeën gesplitst komt te staan. En zou het ten slotte niet de eenige en beste oplossing zijn, dat de oppositie deze rechtstreeks den rug toe keerde?" De invloed van de Internationale. De Ned. Federatie van Transportarbei ders ontving heden, volgens de Tel., een schrijven van Robert Williams, secretaris van de Nationale Transportarbeidersfedera tie van Engeland, waarmee het telegram werd bevestigd, inhoudende: stopzetting van alle arbeiders op Hollandsche schepen in Engeland. De Engelsche Federatie gaat volkomen accoord met de gestelde eischen en liet een oproep plaatsen in de Daily He rald op 17 Februari, waarin de leden van alle daarby aangesloten organisaties tot plicht werd gesteld, alle hulp by het laden, lossen, bunkeren en monsteren voor Hol- landschè schepen te weigeren. Williams be richt verder, dat de Franschen dezelfde maatregelen nemen. Hy vraagt voortdu rend op de hoogte te worden gehouden om verdere hulpverleening te kunnen ver schaffen. Het is voor het eerst, (lat de In ternationale in het Transportbedrijf op zoo ingrijpende wyze haar invloed by staking doet gelden. De N. R. Ct. vernam uit Port Talbot (Eng.), dat op alle Nederlandsche sche pen aldaar het werk is neergelegd, in ver band met de staking hier te lande. Gemeld wordt, dat twee schepen van de Nederl. Rijnvaart My., die met stukgoede ren beladen, op weg naar Duitschland wa ren te Vreeswijk door de bemanning wer den verlaten, zoodat de reis naar Lobith niet kon worden voortgezet. Men meldt uit Harlingen aan het Hbl., dat pl.m. 4000 mud aardappi den met be stemming voor Amsterdam, liggen te wach ten op verscheping, doch de betrokken schippers weigeren de ladingen over te ne men, uit vrees, dat men te Amsterdam hun schepen niet zal lossen. Het Volk meldt: Als gevolg van de plaat» gehad hebbende molestatie van on derkruipende havenarbeiders, zijn de poli tiemaatregelen in Amsterdam zeer ver scherpt. Het posten door de stakers aan de ge- meenteveren op de De Ruijterkade, aan de aanlegplaats van den Havenstoomboot- dienst voor het Centraalstation en op tal van andere plaatsen wordt niet meer toege staan. Ook is het „bezette gebied" aanmerkelijk uitgebreid. Naar dc Tel. verneemt is het garnizoen in Amsterdam door den burgemeester opge vorderd en ter zijner beschikking gesteld. De hoofdwacht op den Dam wordt weer opgetrokken onder bevel van een officier en is met een aantal soldaten versterkt. De Spaansche griep. Uit Amersfoort is in Amsterdam gearri veerd een detachement van het eerste regi ment huzaren, ter sterkte van tien onder officieren en 100 minderen, onder bevel van den ritmeester A. Spree. Deze maatregel is genomen, mede in ver band met de Spaansche griep, die jn Am sterdam het garnizoen heeft aangetast. Zoo zyn van de cavalerie, die daar ter stede ligt, ongeveer veertig manschappen ziek. Ook de marechaussee en politie telt vry veel Uit Deventer wordt gemeld, dat met het oog op meerdere ongeregeldheden van daar een afdeeling politietroepen onder bevel van den le-luitenant Hamer, commandant van de militaire politie in Friesland en Overijsel, naar Amsterdam is gezonden. Zooals bekend is, bunkeren de stoompon- ten aan de losplaatsen van de S. H. V. aan de overzijde van het IJ. Het laden ge schiedt echter niet door ploegbazen, doch door de vaste werklieden, die nog aan den arbeid zyn gebleven. Naar w(j vernemen ligt het in het voor nemen van de by de scheepvaartvereeniging te Amsterdam en Rotterdam aangesloten werkgevers, om Maandag a.s. het geheele transportbedrijf, voor zoover het nog in werking was, stop te zetten. De Nederlandsche Bond van Handels- en Kantoorbedienden, heeft aan de kantoorbe dienden, werkzaam in de havenr en trans portbedrijven, een manifest gezonden, waar in staat, dat de kantoorbedienden den ar beid van transportarbeiders niet moeten overnemen. Naar van stakerszijde wordt vernomen, hebben de directies van de Steenkoieuhan- delsvereeniging geweigerd, den vasten werklieden, die van Woensdag af in sta king zijn, de loonen, die zij de vorige week hebben verdiend ,uit te betalen. Zy zullen niet eerder worden betaald, alvorens het werk hervat wordt. Het vertrek der mailschepen. Als gevolg van de staking zal het passa giers- en postschijp .Hollandia". van den Kon. Holl. Lloyd, dat Wooenstlag a.s. van Amsterdam naar Buenos Aires zou vei trek ken, op dien dag niet afvaren. 'De „Tambora" van den Rotte rdamschen Lloyd vertrekt heden naar Indië met een Chineesc/he bemanning. Het haringbedrijf. Uit Vlaardingen verneemt de Msb., dat de Vereeniging van Haringhandelaren in verband met den slechten toestand, waarin 't bedrijf verkeert en de nog slechtere voor uitzichten, zich genoodzaakt heeft gezien, het geheele bedrijf stop te zetten. Aan het personeel zal dit besluit deze week worden medegedeeld in een opzeg gingstermijn van 14 dagen. De sigaren-industrie. Vele sigarenfabrikanten in de grensdor pen nabij Eindhoven hebben besloten al dus het N. v. d. D. indien geen veran dering in de sigarenindustrie intreedt, in gaande 1 Maart hun bedrijf stop te zetten. De cacaofabriek van de Firma Van Houten stopgezet. In verband met de lage valutawaaroen en de transportanbeidersstaking is de cacao fabriek van de firma Van Houten, die voor namelijk een exportbedrijf is, voorloopig stop gezet. Wt ckioonen gemeentewerklieden en onderwijzers. De Bode geeft het volgende lijstje van weekkonen van ongeschoolde werklieden en cie der modern-opgeleide ondenwyzers, met volledige bevoegdheid dus voor hoofdakte. Fransch, Duitsch, Engelsch en Wiskunde, in enkele gemeenten waar premievry pen sioen is ingevoerd. Min'mum weekloonen voor laagst be zoldigde werklieden in dienst der gemeen ten: Wormerveer 32, Bloemendaal f 30 tot 32, Zaandam 31.50, Zaandijk f 31.5C, Beverwijk 27 tot 32, Almelo f 26 tot 30, Amsterdam 29.70, Alkmaar f 27 tot 29.70, Veendam 28.86, Weesp f 28. Minimum weekloonen van onderwijzers, volgens wetsvoorstel-De Visser, na aftrek van verplichte pensioenstortingen, in dienst uer gomefnten (beide ong. 23-jarigen leef tijd): Wormerveer 28.32, Bioemendaal 28.32, Zaandam 29.50, Zaandijk 23.32, Beverwijk 27.14, Almelo 28.32, Amster dam f 29.50, Alkmaar f 28.32, Veendam 28.32, Weesp 28.32. Niet in den Haag. Naar het Vaderl. verneemt, heeft het groothertogelijk paar van Brunewyk afge zien van het plan zich metterwoon in Den Haag vestigen. Het zal waarschijnlijk een der 1 amigo ede ren van den hertog in Tirol tot woonplaats kiezen. Brillen voor duiven. Het nieuws tel Het vakblad De Postduif maakt melding van een advertentie, waarin aangeboden wordt een bril voor postuuiven. Doei daarvan is de oogen der duiven op de reizen tegen den Noordenwind te bescher men. De duiven, die van zulke brillen voor zien zijn, vertelt de advertentie vender, zul len tenminste vijf minuten vooruit zijn op een vlucht van honderd kilometers op de „brillooze" duiven. Ingebroken. Gppa»e«rden nacht is te Noordiwiik inge broken in de villa van mevr. tL R. Een aan tal gouden en zilveren voorwerpen zyn ont vreemd, ter waarde van f 1500. De dieven DE GEHEIMZINNIGE TEEKENS. Marconisten krijgen teekens, 't Geen men onvoorwaard'lijk g'looft En die kosten nu veel brekens Van zoo menig denkend hoofd. Want dit zit geleerde breinen Wel een heel klein beetje dwars; En ze vragen: „zijn het seinen Soms van Venus of van Mars?" En' ze gaan ons reeds vertellen, Dat de Venus-lui bedaard Zich nu in verbinding stellen Met bewoners van deez' aard! Laten zjj hun moeite sparen, Daar ze alles misverstaan. 'k Hoorde 't anders toch verklaren; 't Zijn bewoners van de m aanl! 'n Marconist, die niet zoo bang is, Kreeg het sein reeds van de Maan, Dat het daór nu zoo'n gedrang is, Van die er zyn heengegaan. Veel O-Wërs, goed' en slechten, Heel wat Landen, met veel praats, Moeten er als 't ware vechten Om hun welverdiende plaats Nu we weer in deze tijden Steeds voor 'n nieuwe crisis staan, Willep ze nóg meer verleiden, Om óók naar de Maan te gaan En ze blijven 'r daar op hopen, Na dat eerste goed begin Trouwens, als het zóó blijft loopen, Krijgen zij beslist hun zin ARN. VAN RAALTE Jzn. hebben weder gebruik gemaakt van een automobiel. Men vermoedt dat een vroegere dienstbode of huisknecht in deze zaak de hand heeft. Althans bet zijn personen ge weest die met het inwendige van het ge bouw bekend' waren. De villa was onbe woond. Vrachtlogger over tijd. Men maakt zioh te Vlianlingeu ernstig ongerust over den vrachlilogiger Amster dam, van de ireederij Fr. Vrolijk Jr., te Schoveningeu. Het schip la halt jauuail vertrokken van f owey (Eng.) naar ber gen in Noorwegen. Sedert heeft men er niets meer vaa Mond- en klauwzeer. In den Haarleiiunormoerpoldqr koxnen op- uiemv tü van gevallen van mond- en klauwzeer voor. De ziekte--grijpt »nel oui zich heen Gisteravond omstreek» 5 uur \h een fel le biand uitgebroaen ia de Stoomtimmer- fabriek van den heer GroenenTael, te Pr n- ceiihage, nabij Breda. In een oogeniblLk stonden talrijke houtopdlagpl&ataen. en lood sen in lichte laaie. .Aan blusschen viol niet te denken. De Bredase he brandweer was mei vier spuiten spoedig tor plaatse. Alle krachten werden ingespannen om de be- ler.deivle fabrieken, üv het bijzonder (te Beo-fabriek van de hoeren Stulemeyer, te behouden De oorzaak van den brand is oafrakend Her kantoorgebouw, de loodsen en opslag plaatsen ziin totaal verbrand. Verzekering dekt de schade. STADSNIEUWS. GOUDA. 21 Februari 1920. Gemeenteraad. De Raad dezer gemeente is bijeengeroe pen tegen Dinsdag 24 Februari 1920, des n.m. 1% uur. Aan de orde komen de volgende punten: Benoeming van: a. een adjunct-directeur aan de Lichtfa brieken; b. een sluisknecht aan de IJselhaVensluis; c. twee curatoren by het Gymnasium. Het voorstel der Commissie voor de strafverordeningen tot vaststelling eener plaatselijke verordening inzake de bestrij ding van heling Het voorstel tot wijziging der bouw- en woningverordening met betrekking tot het uiterlijk aanzien van woningen. Het voorspel om in principe te besluiten tot opricht|ng van een schooi voor zwakzin nige kinderen. Het voorstel betreffende uitkeering extra maand salaris aan de ambtenaren ter secretarie en ten kantore van den gemeen te-ontvanger werkzaam. Het voorstel tot uitbreiding van het van Iterson-Ziekenhuis door de stichting van een zusterhuis. Het voorstel van de Commissie voor de strafverordening tot vaststelling van eene verordening op den verkoop van sterken drank gedurende den kermistijd. Het voorstel tot goedkeuring van supple- toire begrootingen, dienst 1919, van in stellingen. Het voorstel tot toekenning van een subsidie groot ƒ25.aan de Nederland sche Brandweervereeniging ten behoeve van een te houden brandweercongres met ten toonstelling. Het voorstel tot verkoop van grond aan de gemeente Alphen aan den Ryn. Het voorstel tot overneming van strooken grond voor aanleg straat van de firma S. L. Cats, alhier. Afschrijvingen van aanslagen hoofdely- ken omslag, dienst 1919. Reclames omtrent aanslagen hoofdelij- ken omslag, dienst Ï919. Vaststelling 3e suppletoir kohier hoofde- lijken omslag (le navorderingskohier), dienst 1919 en verder voorkomende zaken. Schoolgeld Stads-Muziekschool. B. en W. ontvingen van de Commissie van Toezicht op de Stads-Muziekschool een schrijven, waarbij werd medegedeeld, dat het haar billijk voorkwam bij de tegen woordige waardevermindering van het geld, de werkelijk matig gestelde school gelden der Stads-Muziekschool te verhoo- gen. Naar aanleiding van dit schrijven ver zochten B. en W. een .uitvoeriger voorstel te mogen ontvangen, kon het zyn, in overeen stemming met de schoolgeldregeling, voor de andere gemeentelijke onderwijsinrichtin gen vastgesteld, waarbij voor sommige leerlingen in bepaalde omstandigheden de gelegenheid is geopend die inrichtingen kosteloos of tegen half schoolgeld te be zoeken. Dc Commissie bracht daarop een uitvoe rig advies uit, waarmede B. en W. zich kunnen vereenigen. Buiten hetgeen in de concept-verordening is opgenomen, vraagt de Commissie nog een wijziging in de finantieele regeling aan te brengen en wel deze, dat nu tot verhoo ging van het schoolgeld voor orgelles, het trapgeld dat tot nog toe door de leerlingen die les ontvangen op het orgel in de St. Janskerk, zelf moest worden bekostigd, in den vervolge voor rekening van de gemeen te zal komen. Met dit verzoek der Com missie kunnen B. en W. zich wel vereenigen. Bij vaststelling der nieuwe verordening zal door B. en W. worden aangenomen, dat de Raad zich eveneens met dit verzoek kan vereenigen. Opgemerkt zy ook, dat de reeds toege kende en alsnog toe te kennen salarisver- hoogingen voor het persorfeel aan deze on derwijsinrichting verbonden, de exploitatie kosten aanmerkelijk hebben doen stijgen, waartegenover tot dusverre geen enkele hoogere inkomst stond. B. en W. stellen nu den Raad voor de volgende verordening op de heffing yan schoolgeld voor leerlingen van de Muziek school der gemeente Gouda, vast te stel len: Art. 1. a. Voor iederen leerling, die de Muziekschool bezoekt en in de gemeente Gouda woonachtig is, bedraagt het school geld per jaar: lo. voor elementairen zang en theorie g.— 2o. voör solozang „20. 3o. voor piano 40.—. 4o. voor viool of alt „30.—. 5o. vor violoncel 30. 6o. voor blaasinstrumenten „30.—. 7o. voor orgel aan eerstbeginnenden 20.—. 8o. voor orgel aan meergevorderden 35.—. b. voor iederen leerling, die de Muziek- scchool bezoekt en buiten de gemeente Gouda woonachtig is, bedraagt het school geld per jaar: lo theorie 2o. voor solozang 3o. voor piano 4o. voor viool of alt 5o. voor violoncel 6o. voor blaasinstrumenten 7o. voor orgel aan ƒ10.—. 25.—. „50.-. 40.—. 40.—. 40.—. c«5x Bvu«({xiiiieiiueu „30.—. voor orgel aan meergevorderden 45.—. c. Leerlingen, die tegelijker tyd de les sen voor solozang of eenig instrument wen schen te combineeren met lessen in elemen tairen zang en theorie, betalen voor deze laatste lessen, zoo zy in de gemeente Gou da woonachtig zyn, een schoolgeld van 4.en, daar buiten, een schoolgeld van ƒ5.—. Bij andere combinaties van lessen wordt geen reductie toegestaan. Art. 2. Op schriftelijke aanvrage by en ter beslissing van Burgemeester en Wet houders, de Commissie van Toezicht op de Stads-Muziekschool gehoord, kunnen om niet of tegen het halve schoolgeld op de Muziekschool onderwijs ontvangen de kin deren, die van by zonderen aanleg voor muziek en ijver doen blijken en wier ouders of verzorgers on- of minvermogend zijn het schoolgeld te betalen. Art. 3. De invordering van het schoolgeld geschiedt overeenkomstig de verordening van 22 November 1898. No. 20a. Art. 4. Deze verordening treedt in wer king met ingang van het kwartaal volgen de op dat, waarin zjj bij Koninklijk Besluit is goedgekeurd. Examen nuttige handwerken. Te Rotterdam is geslaagd voor het exa men akte nuttige handwerken Mejuffrouw Tuinstra, alhier. Benoeming. De heer O. Teekens alhier, is ucuueuiu tot onderwijzer aan de Chr. School te Bol nes. Praatavond. Blijkens achterstaande advertentie zal de heer M. Kropveld, Ryksmiddenstandsadvi- seur op Donderdag 26 Februari op de bo venzaal van het Schaakbord aan den Klei weg alhier een Praatavond houden voor de leden van de Goudsche Winkeliersvereeni- Sing. Op deze bijeenkomst kan iedereen vragen stellen omtrent middenstandsbelangen. Alle middenstanders (ook dames) hebben vryen toegang. 8e Abonnementsvoorstelling. Als 8e abonnementsvoorstelling geeft het bchouwtooneel uit Haarlem, onder directie van van der Horst en Musch, hier >n den Nieuwen Schouwburg op Maandag 8 Maart a.s. „De Meteoor", het nieuwste stuk van Jan Fabricius, tooneelspel in drie bedryven. InTT »de Meteoor" treden op Mevr. van «er Horstvan der Lugt Melsert, en de heeren Ko van Dijk, Jan Musch, Maurits de Vries, Pierre Mols, G. Fransen, Ezerman, Lageman e. a. Gouda Vooruit. De cinematografphie heeft zich reeds een uitnemend hulpmiddel getoond ook op het terrein der wetenschappen. De schrijver van het filmverhaal „Veritas Vincit" heeft uu getracht de cinematographic te gebrui- Ken om de leer der reïncarnatie te illustree- ren. in hoeverre hy daarin geslaagd is, men «a het zelf zien. Bedoelde leer is geen die aan niet overtuigden door de ver toning van een dergelijk beeld en ook zelfs «v -u °?r meerdere dergelijke films, de overtuiging zal schenken. Daartoe is iÜ ten eenen male te diepzinnig. Als zoodanig heeft het beeld dan ook ons inziens weinig waarde. Als filmwerk echter is het een kunststuk. We herinneren ons de film „Quo Vadis" en „De laatste dagen van Pompei"; dit beeld echter overtreft in de eerste acte, die ten tijde van Decius speelt, beide films. De enorme ensceneering en de massa-regie dwingen bewondering af, terwijl ook uit fo tografisch oogpunt het beeld, voor zoo verre het de buitenopnamen betreft, uitne mend geslaagd mag heeten. De tweede acte, uit den tijd der middel-eeuwen, doet voor de eerste niet onder. Vooral het Gilde-feest is interessant. Voor zoover wy dit kunnen beoordeelen, is het historie-getrouw. Ook de laatste acte, die in den tegen- woordigen tyd speelt, is alleszins geslaagd. Door het geheele stuk loopt den draad, die de toeschouwers steeds in spanning houdt en, ofschoon de film den geheelen avond vult, is er geen oogenblik, dat deze niet boeit. De uitnemende regie en het emi nente spel van de hoofdpersonen, zooals Mia May en Johannes Riemann, dwingen bewondering af. Deze film is inderdaad een kunstwerk en moet aan ieder ten zeerste worden aanbevolen, ook al voelt men niet veel voor den theosofischen achtergrond er van. De heer René gaf weer op een populaire en beschaafde wyze een uitnemende toe lichting, terwijl de heer van Zuylen de spe ciale muziek, die door Prof. Hummel voor dit kunstwerk is gecomponeerd, en die ons niet in alle opzichten kon bekoren, uitne- Rijkspostspaarbank. Opgave uitsluitend betreffende het post kantoor Gouda en zijne by- en hulpkantoren over de maand Januari 1920. Op spaarbankboekjes, uitgegeven te Gou da en elders, werd in den loop der maand te Gouda ingelegd 77.977.57 en terug betaald 50.285.63, derhalve meer ingelegd dan terugbetaald 27.692.04. Hieronder 9 formulieren ad f 1.in spaarbankzegels van 5 cent en 179 ferniu- lieren ad 1.in spaarbankzegels van 1 cent (Schoolsparen). Het aantal te Gouda nieuw uitgegeven spaarbankboekjes bedroeg 142. Door tusschenkomst der te Gouua geves tigde kantoren werd ter Directie op staats schuldboekjes ingeschreven een nominaal bedrag van 60.— en afgeschreven niets, derhalve meer an- dan afgeschreven f 50. Tot aankoop van Nationale Schuld ten bèhoeve van inleggers, werd uitgevoerd: 1 order tot een nominaal bedrag van f loOO. Woensdagavond werd aan den ingang van den Nieuwen Schouwburg der bezoe kers een klein strooibiljet in handen gestopt waarop de mededeeling, dat de heer en mevrouw Clinge Doorenbos gisteren een Kunstavond zouden geven. „Leden gewone reductie", werd er nog eens extra aan toe gevoegd, wat bij den argelooze den indruk versterkte, dat óf deze beide Levenslied zangers óf het bestuur van Ons Genoegen dat concert had georganiseerd. Dit was evenwel onjuist. Het Nederlandsch Verbond voor Afschaffing van Alcoholische dranken vierde zijn 66-jarig bestaan, welk jubileum gisteren in den Schouwburg feestelijk werd herdacht. De heer Koos Vorrink hield een rede, waarin hy doel en streven van het Verbond uiteenzette, terwyl de heer en me vrouw Clinge Doorenbos de aanwezigen van hun liedjes deden genieten. Witte Bioscoop. Met genoegen hebben we geconstateerd, dat de directie van de Witte Bioscoop voort gaat met het vertoonen van leerzame films. Na het leven der byen: het leven de: rup sen, een zeker niet minder belangwekkende film. De opname is buitengewoon goed ge slaagd en dank zij de omgeving, waarin deze geschiedde wordt niet alleen de geest, maar ook het oog geboeid. Op deze manier zich ontwikkelen zal zeker niemand ver velend vinden. Hierna volgde een grappige film, waarin een liftjongen met z'n snaaksohe invallen het publiek vermaakt en tot slot (zooa!-> in 't leven dè regen toch altijd wel komt na zonneschijn, hoewel 't omgekeerde beter is) een tragedie in vier bedrijven: De wees van Lodwood. Een welverzorgd program dus. BERGAMBACHT. De omzet van de Coöperatieve Boeren leenbank bedroeg ruim 17 ton, terwijl de balans in actief en passief op ruim ƒ700.000 staat. Aan spaargelden werd ontvangen ruim 267.000 en terugbetaald ruim 226.000. In omloop waren 246 spaarboekjes. Het laatst uitgereikte boekje had tot nummer 329. Het geheele tegoed der spaarders op 31 Dec. 1919 bedroeg ruim ƒ291.000. Een 6-tal nieuwe voorschotten werden verstrekt tot een bedrag van 27.600. Afge lost werd ƒ7000. De uitstaande voorschot ten bedroegen ƒ48.460. Het getal relcening-couranthouders steeg tot 62. De Bank had van de leden te vor deren op 31 Dec. 1919 een bedrag van on geveer 116.000 en was verschuldigd on geveer ƒ40,000. Aan rente werd ontvangen of bijgeschre ven bijna ƒ12.000 en uitbetaald of bijge schreven bijna ƒ9000. De winst, groot 2004.89, werd by het reservefonds ge voegd, waardoor dit steeg tot ƒ612.1814. Het ledental bedroeg 146. De rente voor gestorte gelden bedroeg 3 pet. en voor voorschotten 4 pet. De alge- meene vergadering besloot eenparig deze getallen voor 1920 te brengen op 3.84 pCt. en 4% pCt. (Stand.) Door het gemeentebestuur is een rente- gevend voorschot verleend van ƒ98.000 aan de bouwvereeniging „Volksbelang" al hier, voor den bouw van 18 arbeiderswo ningen. CAPELLE a. d. IJSSEL. In de Donderdag gehouden raadsverga dering is besloten tot het instellen van een tapverbod van Zaterdagmiddag tot Maan dagmiddag en tot invoering van de Zon dagssluiting voor de herbergen. Het tarief van de gemeentelijke drink waterleiding werd belangrijk verhoogd. B. en W. verwachten hiervan een bate van ƒ2700.—. De lste begrooting voor het electriciteits- bedrijf werd vastgesteld met en vermoede lijk verlies van 12000.—. Een voor8tel-de Bakker om te komen tot invoering van het gebed bij den aanvang van de raadsvergaderingen, werd aangeno men. GOUDERAIL Gisterenavond hield de afd. Moordrecht Gouderak van den Vrijz. Dem. Bond haar jaarvergadering. Het verslag van den Secr. werd goedgekeurd. Uit het verslag van den penningmeester bleek, dat de inkomsten hebben bedragen ƒ148.9814, de uitgaven 101.14, batig saldo 47.84%. Van de afd. ziekenfonds waren de inkomsten ƒ789.38, de uitgaven ƒ301.31, in kas aldus ƒ488.07. De aftredende bestuursleden, de heeren H. de Wilde, voorz., C. P. Vleggeert, Secr. en L. Vleggeert, penningmeester werden met algemeene stemmen herkozen. Besloten werd nog, dat de afd. deel zal nemen aan het congres voor plaatselijke keuze. OUDERKERK a. d. IJSSEL. Ds. G. Montfrans, pred. by de Ned. Herv. Kerk heeft een beroep ontvangen naar Den Bommel. OUDEWAfER. Mejuffrouw E. C. van Oudenallen is te Rotterdam geslaagd voor het examen akte nuttige handwerken. Bij den landbouwer Spithoven te Willes- kop nabij onze gemeente is Donderdagnacht brand uitgebroken. De hooiberg en een groote schuur zyn in vlammen opgegaan. Men vermoedt kwaadwilligheid. SCHOONHOVEN. De gemeenteraad heeft besloten te vol doen aan het verlangen van den minister van onderwijs, om jaarlijks in 's Ryks schat kist te storten een bydrage van 2000 in de exploitatiekosten van de door het llyk over te nemen eerste Nederl. Vak- en Kunstnijverheidsschool tot opleiding van goud- en zilversmeden en horlogemakers. Het is de bedoel! ig van den minister, 1 Jan. 1920 als datum van overneming te belhou wen. De verordening op de heffing van een hoofde lij ken omslag werd gewijzigd in dien zin, dat voortaan alle in de gemeente wo nende werkgevers verplicht zyn, op aan vrage van B. en W., opgaaf te verstrekken van het bij hen in dienst zijnde personeel, met vermelding van het door dit personeel Daar Ged. Staten bezwaren maakten te gen een aftrek voor noodzakelijk levenson derhoud van 700 voor een gezinshoofd by de vaststelling van den hoöfdelyken omslag, is deze aftrek nader bepaald op 60J; de aftrek van 400 voor eiken by het gezins hoofd inwonenden belastingplichtige werd gehandhaafd. Ged. Staten hebben zich niet kunnen ver- eenigeen met het voorstel van den raad cm het presentiegeld voor de raadsleden tc be palen op 4 per bijgewoonde vergadering; een presentiegeld van 3 werd voor Schoonhoven voldoende gedcht. (N.R.Ct. WApDINXVJBEN. Voor het examen nuttige handwerken is te Rotterdam geslaagd Mej. E. Hisstreng, alhier. TWEEDE KAMER. Vergadering van -'0 Februari Voor/ .vir roea. 1 UuurtewoV De heer Marchant (v.d.) hanJHiaali zij u bezwaren tegen de oouiraotveri,k"U- giiiij(slx'Vocg)Jiieid, du.> naar mij betoogt al leen aam, de reci*t©rlijke rnac.it toexoint. De neer i reulj (eb.) koutte een nnr'hklomeuU toe om coatr8ow>ve.rnieügu ng al- leon too te ia toil op verzoeK van parnjen. De neer D r e s s e 1 n u y s (v.iver wacht nieto van de. vernietig» itgebevoogdne- den \an doni Centraler» Duurte raad. IA lieer v. Wijn her gen (r.K.) acht te .Ie bezwaren sterk overdreven, liet par ticulier In-lang moet. wij Ken voor net ixv lsng van t flJlgiemeen. De Mitoiffler van Jusiiie wee» alle ai non- deunen.en af. De bezwaren van de tegen standers noemde de Minister onjuist en overdreven. IA? beraadffl&gingcn werden daarop ver daag 1 tot 2 Maart te 1 uur. ONZE DRAADLOOZE DIENST. De Fransche leen in g. LYON, 21 Febr. De eerste dag van de inschrijving voor de Fransche leening was een waar succes. Het aantal inschryvers was zeer talrijk. LAATSTE BERICHT1N. Zomertijd. i LONp/EN, '21 Febr. Het ligt In de bedoe- iii,\S van de regeering den zomertijd "wet telijk en jxvrinanent vait te stellen. Cement naar Nederland. 11 EENFIN, 21 Febr. Uit Czechie zijn 1U0U wagons cemen. naar Holland gezonden te gen compensatie» De Duitsche Nationale Vergadering «amen- geroepen. BERLIJN, 21 Febr, Do Nationa.e Ver- gaaering i» tegen 25 Februari bijeengeroe pen Russisch vredesvoorstel aan Finland? KOPENHAGEN, 21 H'ehr. Volgens een telegram uit Helsingfors meen! het socia listische blad te weien dat Kaden-Rusland van plan zou zijn Finland aannemelijke u-edesvoorwtellon te doem. De belangrijkste eisch van Rusland zou zün gebruik der Fftnacha haven» P—ry f. De Amorikaanacke ontle^^ngeeeizlger IVnry, die als de ontdekker van de Noord- pool te boek staat, is te ffasïdugtou over leden. Hij werd iu 1856 geboren en maakte als uiHrine-offici'T l\er haalde lijk tochten naar de poolstreken. Op 6 April 1909 mocht hij, vo.gons zijn mededeelingen, tw la slagen Je Noordpool te bereiken. Ontploffing in een timmerfabriek. Aten meldt ou» uit Breda omtrent den brand die gewoedl heeft In de timmerfabriek van do ürina Groenen lael, dtvt de oorzaak L-i oen ontploffing Ln de zuigigisiustailatie. De inachinL. ia ernstig gewond, zoodat men voor zijn teven vreest. Vliegen naar Brussel. liet s'.iL. Kamerlid, de heer W H. Vlie gen, zal volgons hef te Brussel verschij nende s.d. blad „Le Peuple Zondag to •nissfcl spreken over de kwestie Neder land--België. ÜPOR'l Voetbal. Protest afgeweken. Door de Protestcommissie van den N. V. B. is het protest van Olympiia inzake den wedstrijd Olympia—D.O.O. (01) afge wezen. PREDIKBEURTEN. ZONDAG. 22 FEBRUARI. GOUDA. Rem. Kerk, 10 u, v.m. Ds. H. v. Aasendelft. St. Janskerk, 10 u, v.m. Ds. B. M. van Ton- gerioo te Zunderdorp. 6 u. n.m. Ds. T. J. Pop van Amedde. Kerk Peperstraat, 10 u. v.m. Ds. F'. P. Pop van Ameide. Lutihereohe Kerk, 10 u. v.m. Ds. Th. Scliar- ten. BOSKOOP. Rem. Kerk, 10 u. v.m. Ds. A. Jager. Ned. Herv. Kerk, 10 u. v.m. Ds. Nieuwburg. WADD1NXVEEN. Rem. Kerk, 10 u. ^.m. Ds. Lindeman van Zeist. Ned. Herv. Kerk, 914 u. v^m. en 6 u. n.m. Ds. Steenibeek. MOORDRECHT. Ned. Herv. Kerk, 6% u. n.m. Ds. Kn.phuy- zen. GOUDERAK. Ned. Herv. Kerk, 9% u. v.m. en 6% u. n.m. De heer Vroegindewei, godsd. oud. Mid del harnis. STOLWIJK. Ned. Herv. Kerk, 10 u. v.m. Ds. B. J. Karna. Evangelisatiegebouw, 9% u. v.m. en 6% u. n.m. De heer Schoonderbeek te Putten. HAASTRECHT. Ned. Herv. Kerk, 10 u. v.m. Ds. E. v. d. Broek. Geref. Kerk, 9% u. van. en 6% u. n.m. Ds. J. L. v. d. Wolf. AMMERSTOL. Ned. Herv. Kerk. 914 u. v.m. Ds. Weseeldlik te Schoonhoven. BERGAMBACHT. Ned. Herv. Kerk, 9% u. van. en 6% u. n.m. Ds. D. Planting®. bekkeSwoude. Ned. Herv. Kerk. 9% u .v.m. Ds. J. N. v. d. Heyden. OUDEWATER. Ned. Herv. Kerk. 9% u. v.m. Ds. Hoek. 6 u. n.m. Ds. Buiskool. Geref. Kerk. 9% u. v.m. en 6 u. n.m. Ds. de Bruin. WOENSDAG. 25 FEBRUARI. GOUDA. Kleine Kerk. 8% u n.m. Ds. P. v. Toorn uit Rotterdam. BURGERLIJKE STAND. UOL1AA. UfcHOKEN 19 Few. Wily, d. v. tt. J Pluijm cn U. Wa-sens. - J,urntje, d. v. G N ('au Draoneu en J al. vau ilor Laan - 'M Febr. Glella, d. v. '1. Koo.i en F. A. Truhn». Maria Johanna, d. v II l". Th. jaiwsen en J- Oongel- mans. •ONDERTROUWD Th JauitHen un 1'. Kerper. - C. A. Prins én C van der tl ijl OVERLEDEN 18 Febr. Martina K Zandvoort geh met W'. Vonk 42 j. - Wil- he.m<na van der Woll, wed. v. A. Hui sdier 90 j. - 19 Febr. ïfillei» ftnatoree, 49 j - Gerardus J. Bouwman 64 j. OUDEWATER. OVERLEDEN: Cornelia Hoogenbooir, 44 jaar, getouwd met Mijntje van der Mispel. STOLWIJK. GEBOREN: Cornelia, d. v. M. J. de Jong en N. M. de Jong. ONDERTROUWD: A. H. Th. Boniekoe en G. A. Romeyn. P. van Buren en D. 3. van Dam. GETROUWD: C. Molenaar en M. D. Stoppelenburg. OVERLEDEN: Berdina Vonk. 2 mnd. KJ aasje van Dam, 74 j. Wouter Noemen, 74 j. Frederik Chriatensen, 62 j. AD VERTEN TIéN Voor de vele blijken vun deelneming bij het overlijden van onze geliefde Moeder, Behuwd en Grootmoeder Mej. de Wed. VAN DER BEEK van Loon betuigen wy onzen hartelijke dank. 1171 14 Uit aller naam L. VAN DER BEEK Gouda, Februari 1920. TE HUUR GEVRAAGD |en. of oagen. Irirtto onder No. 1179, Bureau GOUDSCHE COURANT, Markt 31. i G12VRAAG I) op hnndelskantoor. Eenige bekendheid met de moderne talen strekt tot aanbeveling, Sollici'aties worden ingewacht onder no. 1205 bureau Goudsohe Courant, Markt 31. 13 Op een handelskautoor wordt GEVRAAGD 16 Cm. ol vp.) als Rekening-Courant boekhouder, eenige keunis der moderne talon ver- eischt. Br. onder no. 1204 aan het Bureau Goudsche Courant, Markt 31. GEVRAAGD bekend met hoogedruk stoommachine en eleotriciteit. Kennis van yzerdraaien strekt tot aanbeveling. Brieven met inlichtingen en op^avo van verlangd salaris spoedigst in te zenden. N.V. v/h. HERO DE GROOT, 1170 1« Bodkobavkn. Tm huur gavraagd met 15 MAART of later of meerdere ruimte. Onverschillig waar en welken prijs. 1178 10 Brieven onder No. 1178, Bureau GOUDSCHE COURANT, Markt 31 BURGEMEESTER en WETHOU DERS der Gemeente GOUDA brengen ter kennis 1105 23 dat door de Gemeente van het Rijk is aangekocht een partij gebruikte moltondekens en mansborstrokken. dat bovengenoemde goederen voor minderbedeelden verkrijgbaar worden gesteld op MAANDAO 23 FEBRUARI van 10 uur v.m.—5 uur n m. in do boterhal onder bet 'stadhuis tegen betaling van: BORSTROKKEN BB Otnt MOLTON DEKEN BB cent. liet Bestuur van de Woninfcbonw- vereemging „HET VOLKSBELANG" le Bergambacht zal op 10 MAART a s., des voorm. ten 10 uur in hot Oafó van den Heer VAN ZO EST aldaar in h«t openbaar trachten aan ta besteden liet bouwen van 18 woningen. Bestek en teekening a f 10 per stel welke tot 8 dagen na aanbesteding k t 7 wedor worden ingenomen by P. D. STUURMAN. Architect, 1208 25 Waddinxvbbn. In «tul I 6.50. mat kernmondstuk f 1.—. RECLAME AANBIEDING. Zie Etalage. Aanbevelend, 1206 80 KLEIWEG 87. Talaloon 3322. SPREEKUUR. 1-2'/,. Chirurgisch, polikliniek voor min vermogenden Dinsdag, Dondsrdsi l" Zatardag 's Morgans t—I. 120120

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 2