Openbare Verkooping of De Brandstoffen-Commissie 1 Eenheid (2 Hl] Gascokes, grof ad f4.20 oil Eenheid (211] gekloptadf4.40 r 6ek Boowmanswooing fi BERICHT VAN INZET. Luxe auto's en Ziekenauto „De Vergulde Mand". Sublime Toiletzeep, Balt A. de Jong, De Broodsoorten SCHOONMAAK 1920. Sloom- n CtaiisÉ Wasseherij JE ME 211111". Plaatselijke Agenten gevraagd LMrkt kWriimii merit „BUFFEL" enz. enz. HEESEN BEGEER. Bonwmanswoning kwaliteit. Geen advertentie 108 TURFMARKT 108 mr ONTVANGEN Ruime Sorteering GEZ. VAN DANTZIG, Een nieuw Woonhuis Een perceel Weiland Een nieuw Woonhuis Openbare Verhuring Eene partij Tuinland 800 schouwen ÖS-ond District Gouda, br er er Bloscoop „GOUDA VOORUIT". WÊT VERITAS VINCET ■^a TABAK en SIGAREN! Tabak- en Sigarenmagazijn „DE HERDER" Rijwielmagazijn J. HULLEMAN Voor het behandelen van alle soorten Gordijnen is het adres: Te koop gevraagd een 1270 20 Café Hotel met Vergunning ROOKTABAK prijzen 13, 15, 18, 20, 25 enz. per '|2 ons Prima Heerenbaai 25 ct. 2 ons. Reclame Baai 15 ct. 'j2 ons LICHTE h ZW1RË SUM 2», 23, 30 en ÏIBCINIESHIC 35 ct. '|2 ons Tel. Interc. 589. K. BERLIJN. ftnllinpe DUIIIUKö, Publieke Verkooping Openbare Vrijwillige Verkooping. WEI- en HOOILAND, Notaris M0NTI1N te Gouda, Wei- en Hooiland, Openbare uitmuntend Wei-, Hooi-en Eouwland Hooiland, gemeubileerde 12 zit- en slaapkamer Firma «I. A. C. DE GOEIJ. HOOGSTRAAT 9-11. Tweede Blad. Sf/f ons dfarlsment. "U 100 gulden belooning een HUIS Firma J. C. SIBBES Dameshemden Pantalons Flanellen Nachthemden Combinations Rokken Tailles Broote Keuze. - Billijke Prijzen. Brood- en Beschuitbakkerij G. J. Goedewaagen P. G. VERHOEF - MARKT, Notaris CAMBIER VAN N00- TEN te GOUDA, zal in het Hotel de Zalm a. d. Markt aldaar, telkens DONDERDAG om elf uur, publiek verkoopen: A. In eene zitting op 4 MAART 1920. no. 116, met SCHUUR en TUIN LAND, groot 1800 vierk. M., a. d. Gouwe bjj de Spoorbrug nabjj Gouda. Een perceel TUINLAND met WA TERMOLEN, naast en achter als vo ren, strekkende van den weg tot den Winterdijk, groot V/2 H.A. Alles vrö van huur en inmiddels uit de hand te koop. Te veilen in ,2 perceelen en combinatie. in den Broekweg te Gouda, groot ruim 8 H.A. Verhuurd tot 1 Novem ber a.s. voor 315.per jaar. B. In 2 zittingen op 4 MAART 1920 bi) inzet en 11 MAART d.a.v. bij afslag en combinatie. met STALLING no. 28b a. d. Voor willens te Gouda met diverse percee len Tuinland aldaar, groot ruim 12 H.A. Verhuurdhet woonhuis met 60 roeden grond voor 300.p. j. tot 1 Mei a.s.de bermen als grasland voor 25.p. j. tot 31 December 1921 en 1166 roeden grond in diverse perceelen voor ƒ953.20 p. j. tot 31 Dec. 1921. Het verdere is in eigen ge bruik. Te veilen in 10 perc. en combi naties. De perc. zijn alle werkdagen te be zichtigen. Betaaldag der koopsommen 14 April a.8. 1181 67 Breeder bij notities vanaf 25 Fe bruari te verkrijgen ten kantore van gezegden Notaris, evenals verdere in lichtingen, terwijl tevens hypotheek op sommige perceelen beschikbaar is. ten overstaan van Notaris R. W. H. PITLO, te Gouda, op MAANDAG 1 MAART 1920, des avonds te 7 uur, in het hotel „De Zalm" aldaar, van de volgende te Gouda gelegen onroe rende goederen: 1. Een HEERENHUIS met Tuin, Oosthaven 66, verhuurd per maand, tegen 550.'s jaars; 2. De GROENTENDROGERIJ met Arbeidswoningen van den heer Wol- dering aan het Jaagpad, vrij van huur. In perceelen en massa; 3. Een WOONHUIS met ERF, Raam 302, vrij van huur 5. Een DITO, Kamemelksloot 147, vrij van huur. 5. Een DITO, Derde Kade 6, ver huurd tegen 1.70 per week; 6. ZEVEN DITO, Vierde Kade 10 16, waarvan 1015 verhuurd te gen 1.15 en no. 16 tegen 1.65 p. w. en 7. Een PAKHUIS, Kappener- eteeg 13, vrij van huur, en eenige MACHINES als ectrische motor 90 P.K., ruwe Oliemotor 20 P.K., Stoom machine met ketel 5 P.K., Snijma chine, Meelbuil, Boormachine, Centre- fugaals enz., aanwezig op het terrein van perceel 2. 1058 46 Aanvaarding en betaling 5 April 1920. Bezichtiging volgens gebruik. VAN Notaris MAHLSTEDE te Berg ambacht is voornemens WOENSDAG 25 FEBRUARI 1920 des avonds half acht precies, in het Koffiehuis van den heer T VAN ZO EXT aldaar in het openbaar te verhuren voor den tijd van 4 jaren in perceelen en In massa groot 6.91.32 Hectaren gelegen onder de Gemeente BERGAMBACHT aan dpn Lekdijk in de onmiddellijke nabijheid van het Stoombootonhoofd «n van het Spoorwegstation. Tevens zal alsdan in het openbaar worden verkocht ongeveer met Mest vermengd, op gemeld perceel gelegen. Nadere inlichtingen geeft genoemde Notaris. 1127 47 PRAAT AV OHO te Houden door den Rijkamiddenstands Adviseur den Heer M. KROP VELD, op d« Bot«0e««I C*fé „HET SCHAAKBORD", DONDIRDAG 26 FEBRUC Rl, dos avond* S uur. 0, d.z. bljawkomit km UdKMlt VRAQCH STELLEN omU.nl mlddmitandibalmgao. VRIJEN TOETANG voor .11. midd.o.t.iid.r. (ook d.m.a), [1,9 20 Hot BeMuur dor Goud.ch. Winkclier.vereenlgiin, C- KKOM' Voor«ill.r, I. G. C. KAMPHUIZEN, Section.. maakt bekend, dat vanaf heden op het wlnterrantsoen (Witte Kaart) kan worden besteld: 1189 (io Dit is de 10e eenheid, die beschikbaar wordt gesteld Degenen, die geklopte Cokes wenschen, moeten zulks uitdrukkelijk op de kaart vermeiden. BRANDSTOFFEN-COMMISSIE, DISTRICT GOUDA, STADHOUDER, Directeur. 1ST bt' fee?" ItdE?" bef' b*' btr bèr" er i®" Eindelijk i» de veel besproken grootst he film in ons bezit. Maanden van ingespannen werken, de artistieke mise en scène, de medewerking van meer dan 5000 personen, de enorme kosten daaraan besteed meer dan I millioen maken tot een film zooals het publiek nog nooit te aanschouwen kreeg. De grootste kracht van „Veritas Vincel" is dat bij de vervlogen eeuweu voor den geest toovert. Wij zie* de Chi»tenver*olgingen te Home, wij zien het leven, de feesten der gilden uit de middeleeuwen, wij sien de haat en de liefde in den tegenwonrdigen tijd. 1208 50 ATTENTIE! In elke voorstelling worden 3 seriën, dus de geheele film, vertoond. w Explicatie JULES RENÉ. W '-•S3 •rSl "«31 '«i ■^s 1060 30 reclame maar onze prima kwaliteit Rookt „CLAM0R", onovartrottan 7 ct. sigaar. Firma A. H. J. WIJTEN BURG, Wijdetraat 43, hoek Groenendaal. LANGE TIE AIDE WEG 5, GOUDA. Voor het Emailleeren en vernikkelen van Uw Rijwiel is het nu tijd om in het voorjaar gereed te zijn. EERSTE KLAS WERK 915 30 BILLIJKE PRIJZEN. Voorradig een ruime keuze voor eon nieuw practisch artikel op rijwiel- en motorgebied, waarmede ruime verdienston te behalen zijn. Brieven oüder Nr. 197 MOUKS' ADV.- BUREAU, Drn Haag. 1202 16 in eeri welvarend dorp aan vaarwater gelegen. Br. fr. onder No. 3265 Adv.-Bur. C. M. VAN DONGEN, Korte Hoogstraat 36, R'dam. Ook voorradig alle Engelsche en de bekende Hollandsche Clgaretten. H.H. WINKELIERS ENGROS PRIJZEN. 399 30 Hoogachtend, ie Uw adres voor lllollnu 0ÜIIUÖI161I OU llDpOI 0116, KOOI uil OIOdlIGA Alles wordt ondsr garantlM golevard. 1196 50 AANBEVELEND, Da Zeswakalljksche zal worden gehouden den 2e MAART 1920. Goederen kun non worden bijge bracht, waarvoor zich te vervoegen hij H.S HAMBURGER Keizerstraat 78, Gouda. 1190 13- Notaris J. VAN DER LEEDEN te Ouderkerk a d. ÏJssel is voornemens op WOENSDAGEN 25 FEBRUARI en 3 MAART 1920, telkens des morgoas ton 10 ure, in hot Koffie huis van P. STOPPELENBURG te STOLWIJK, in hot openbaar te ver koopen mot SCHUUR en ERF in den Achterbroek onder BERKENWOUOE, in den voormaligon boezem van Stolwijk, en verschillende daarbij be boerende perceelen BOUWLAND, WEG en WATERING gelegen onder GOUOERAK, samen groot 27 Hectaren 43 Aren 12 Centiaren. Te aanvaarden de gebouwen met Erf 1 Mei 1920 en de Landerijen bij de toewijzing. Breeder omschreven in veiling boekjes, die verkrijgbaar zijn ten kantore van den Notaris. 1115 49 is voornemons dm op DONDERDAG den 26 FEBRUARI 1920 v.m. ten 11 uur i/h. Hotel „dk Zalm" aldaar, in eene zitting, publiek te veilen en te verkoopen gemerkt F 29, in Bloemendaal (nabij Gouda) aan don Kleiweg, Gemeente Waddinxveen, met een perceel best alles bij elkander gelegen, ter grootte van 5 H.A. 93 A. 30 c.A. Aanvaarding op den betaaldag, 15 April as., of zooveel eerder als kan worden overeongekomen. 781 35 Alle werkdagen te zien. Nader onderricht ten kantore van Notaris MONTIJN voornoemd. Notaris MAHLSTEDE te Bergam bacht ia voornemens op WOENSDA GEN 10 en 17 MAART 1920, telkens des voormiddags 10 uur in het café van den heer P. Stoppelenburg te Stol wijk in het openbaar te veilen en te verkoopen: DE get. B. no. 12 met HOOIBERG en SCHUREN, staande in Bovenkerk onder de gemeente Stolwijk, benevens 18 Hectaren 89 Aren 49 Centiaren aldaar en onder de gemeente Haas trecht op Bilwijk 11 Hectaren 11 Aren 29 centiaren alles in huur by den heer NANNE ANKER. U82 47 Nadere inlichtingen geeft genoem de Notaris, b(j wien tevens tijdig vei lingboekjes verkrijgbaar zijn. De ten overstaan van ondergetee- kenden Notaris geveilde Huizen met Schuren en Erf aan den Oudshoom- schen weg te Alphen aan den Ryn, in twee perceelen, zijn ingezet: Perceel 1 op 5500. Perceel 2 op 3250. direct verhoogd met 250. maakt te zamen 9000* De afslag blijft bepaald op 25 Febr. a.s., des morgens elf uur in de Ver gulde Wagen te Alphen a. d. Ryn, ter wijl de perceelen ten kantore van on- dergeteekende kunnen worden ver hoogd tegen genot van 1|5 der ver- hoogsom. li76 32 S. J. RUIZEVELD, Notaris te Zoeterwoude. lieer VRAAGT tegen 1 April a.s. te GOUDA, liefst omtrek Markt. Fr. br. met condities onder no. 1200 boreau Goudsehe Courant, Markt 31. Adverteert in dit Blad. T E H U U R. TELEFOON 16. 1203 20 KLEIWEG lOI. ZATERDAG 21 FEBRUARI TWEEDE KAMEK. De Volkenbond. Nederland zal toetreden tot het Volken- bondavérdrag. De revolutionnairen mogen zich afzijdig houden, omdat zy in den Volkenbond een soort trust tegen het bolsjewisme zien, de cbrifltelijk-sociaal mr. Van de Laar moge zich tegen dezen Bond verklaren juist om dat deze niet is wat hy wenscht, n.l. een Statenbond tegen de Russische revolutie merkwaardig overigens, deze tegenstan ders op elkaar uitsluitende motieven! de groote meerderheid van het Parlement heeft zich niet verklaard tegen de grootsche schepping, welke de Volkenbond worden kan. De Regeering sprak van de machtige ge dachte van een Volkenbond en inderdaad, wie zou niet onder de bekoring komen van zulk een gedachte* na zoo vele jaren van ongehoord oorlogswee! Wij hooren reeds menig lezer ons de vraag tegenwerpen, of deze schepping ons dan zulk een ideaal toeschijnt. En zeggen we daarom terstond, dat deze Vol kenbond op menig punt het ideaal zelfs niet uit de verte benadert. Maar even vast als dit voor ons stdat, evenzeer is het voor ons geen vraag of dit een reden is om er buiten te blyven en uit de hoogte op dezen Vol kenbond te smalen. Deze schepping is een stuk vredestrac- ien oorlogswerk stempel van de oorlogsmentaliteit is er diep in gegrift. Dit is wat ons tegen staat, wat ons enthousiasme tempert en temperen moet. Men kan, waarom het te ontkennen, dezen bond van volkeren ver schillend bezien. Men kan er in zien een opzet van overwinnaars, om zich op meer biijveijde wyze het succes der overwinning te vereekeren; men beroept zich dan op de uitsluiting der centrale mogendheden, op het feit, dat in de oprichting van den Bond alleen de Geallieerden en Geassocieerden stem in het kapittel hadden en zelfs de neutralen voor een fait accompli zyn ge steld. En wellicht is zoo iets ook wel de verborgen bedoeling geweest van sommi- gen, die hier een rol gespeeld hebben. Dit is wat ons niet aanlokt, maar mag men verzuimen zich de stemming derzulken in te denken, toen zy zich aan dit werk zetten? Men heeft hier met mannen te doen, wier taak, wier hoogste roeping in de laatste oorlogsmaanden was, hun vol ken moed in te prenten, op te zweepen te gen een vyand, die op de knieën moest en die ten slotte op de knieën is gebracht. Van hen te verwachten, dat zy met onbe vangen, ruimen blik zouden staan tegenover volken, die kort tevoren nog het object wa ren van den diepsten haat en verbittering 't zou onbillijk zyn. Ware nu de schepping van Versailles een heilig boek, waaraan niet te wrikken viel, onze houding zou geen andere kunnen zyn, dan een, die getuigt van wantrouwen en ongeloof. Zoo echter staat het met den Vol kenbond gelukkig niet. Zeker, het verdrag eischt, dat men toetrede zonder meer, zon der „reserves". Wat niet belet, dat de we reld vol is van beraadslagingen over zulke reserves en dat de eerste reserves (die van Zwitserland over de militaire verplichtingen bij aansluitng aan den Volkenbond) aan vaard zyn. Wy durven de vraag niet be antwoorden, of het stellen van voorwaarden op dit oogenblik door Nederland tot resul taat zou kunnen leiden; de Regeering schynt op dit punt pessimistisch en zy kan deze vragen allicht beter beoordeelen dan een minder goed ingewyde. Mocht echter ons land zonder reserves moeten toetreden, ook dan schynt ons de toetreding een goed ding, een vooral uit moreel oogpunt buiten gewoon belangrijke beslissing. De graad van warmte, waarmee men deze stichting begroet, varieert van zeer warm tot het vriespunt. Er zyn er, die van den Volkenbond geen kwaad kunnen hooren, die er het „Vrede op aarde'' van inwachten; er zyn er ook, die de schouders ophalen en cynisch getuigen van hun wan trouwen en zelfs hun woede over dit insti tuut niet verbergen. Wy zouden adviseeren: „ni eet excès d'honneur, nl cette indigni- tél" Met een open oog voor de gebreken, die de schepping van Versailles aankleven, sluite men evenmin het oog voor wat mooi en nobel is in dezen merkwaardigen bond van volkeren. Een vergelyking met vroege re allianties gaat niet op: de tyden zyn voorbij, dat vorsten „heilige" allianties slo ten, de volkeren niets te zeggen hadden en de huurlingen die er immerp voor wa ren vochten, wanneer het commando ge geven werd. Er is sindsdien iets veranderd: de vol ken zyn niet alleen oorlogsmoe (dit zou een voorbijgaande stemming kunnen zyn) zy zyn zich ook bewuster geworden en daarmee heeft zich alom de diepgevoelde overtuiging vastgezet, dat men coüte que coüte aan den waanzin van den oorlog een einde wil maken. Het militairisme is gehaat als nooit te voren, zyn verdedigers slinken met den dag. Het is deze geestesstemming, welke men jn alle landen aantreft, die hoop en vertrouwen, haast zekerheid geeft, dat de Volkenbond tot een waren Volkenbond, het menschdom ten zegen, zal uitgroeien. schudden*0 pe8simisten reeds het hoofd En toch, de feiten wijzen in deze rich- om eenige voorbeelden te noemen, aan de Keizer-kwestie, aan de uitlevering der oorlogsmisdadigers, aan het economisch weer op de been helpen van wie tot voor Kort de vyand was, denk aan Clemenceau's val, zie Lloyd George achteruitboeren, en zwenken in de goede richting, zie naar Amerika en vraag u dan af, of er niet veel is, dat hoop geeft op het doorbreken van be ter inzicht. Vroeg niet dezer dagen een En- pisch schrijver, of de staatslieden der En tente dan allen idioten waren? Wy zouden t niet zoo sterk uitdrukken, maar spreekt een uitval niet boekdeelen? Zelfs het vredestractaat, aan Duitachland opgelegd, is niet heilig meer; de stemmen In de landen der Entente nemen toe, dat verandering niet kan uitblijven en zouden wy dan wan hopen, dat ook de Volkenbond eerlang in beter atmosfeer, dan de overwinningsroes van Versailles kon geven, opnieuw zal wor den bezien? Wy juichen toe, dat Nederland in deze een duideiyk geluid zal laten hooren. Wy hebben eenig recht van spreken, al zyn wy een kleine mogendheid, want het Recht was by ons steeds veilig en op de ontwikkeling van het internationaal recht heeft one kleine land een grooten invloed uitgeoefend. De Tweede Kamer heeft besloten, dat Ne derland moet toetreden tot den Volkenbond. Zy heeft zich ook vereenigd met de motie, door een vyfta! leden van links en van rechts ingediend, beoogende uit te spreken wat er in hoofdzaak aan dezen Volkenbond nog hapert. Deze motie spreekt ronduit van den „tegenwoordigen onvolmaakten vorm" van den Volkenbond en vraagt zoo spoedig mogelijk ontwikkeling daarvan „in de rich ting van een op het recht gebouwde samen leving". A bon entendeur demi-mot auffit en ge lukkig neemt het aantal goede verstaanders zienaeroogen toe. MODEPRAATJE. kigenlfik kan men in de Modewereld nooit .net zekerheid voorspellen, wat er do vol gende vier en twintig uur gebeuren zal: of er niet ploteeiing een gril in het dwaze hoofdje van het Modekoninginnetje za! op komen, die ineens al onze japonnen en cos- tupms „m dén dag bestempelt met den uam van Oudenwetsch", doordat deze nieuwe gril een radicale verandering brengt in de Ijjn van het figuur. Dit gebeurt helaas maar al te dikwfils. En zfin wij er bijzonder op ge steld precies in de mode te zfin. dan kan zulk een radicale verandering, die ai onze costuums opeens „ouderwetsch" veroo'r- deeelt, ons bijna tot wanhoop brengen! En toch, onwaarschijnlijk als het moge k'inken is deze veranderlijkheid Un van de charmes van hel Modekoninginnetje. Er zfin immers ook vrouwen, die een groot gedeelte van haar bekoorlijkheid zouden verliezen, als men precies vooruit kon zeggen, wat zij onder zekere omstandigheden zouden doen, en wier groote aantrekkelfikheid juist be staat in het feit, dat men het ééne oogen blik nooit precies weet, wat zü het volgend oogenblik zal zeggen of doen. Hierdoor wacht den man, die zijn tijd in haar gezel schap doorbrengt, elk oogenblik een verras sing, wat zijn belangstelling levendig houdt en hem belet zich ooit te vervelen. Zoo 's net met het Modekoninginnetje ook, zij duldt niet, dat wjj haar bestaan ook maar dén oogenblik vergeten. Doen wü dat en zeggen Wij tevreden: „Ik heb nu gelukkig een aardige garderobe, die wel eenigen tijd ra de Mode zal blijven, want voor 't oogen blik laat het Modekoninginnetje ons geluk kig wat met rust, met haar dwaze grillen", dan schijnen wfi haar juist tot de du naaste dragen aan te sporen. Zooiete laat zij niet van zich zeggen! Ik gelopf werfceliik, dat ik haar onvoor zichtig uit een soort winterslaap gewekt heb. toen ik U eenigen tijd geloden zeide. dat ik maar herhalen zou, wat ik reeds ge zegd had over japonn- en oostuumlijncn, aangezien er weinig of geen verandering Toen schrok het Modekoninginnetje wak- *er: „Niets nieuws in de Modewet-oh?" Dat zou niet lang gezegd worden Dat zou den de dames duur moeten betalen. -Jat er zooiets van haar gezegd was! Om in de wmterkleedüng nu no* een groote veiande- nng te brengen, was haast de moeite niet meer waard, want over een week of 8 dra- Ken wy bü mooi weer al le-ntekleecling. Bracht het Modekoninginnetje dus een groote verandering in de winterkleeren, dan zou zy daar heel weinig pleizier meer van hebben, aangezien de meeste dames nu geen nieuwe winterkleeren meer nemen en ze ook voor dien korten wintertyd niet meer ver anderen. Dus kwamen er Lentedroomen in het hoofdje van het Modekoninginnetje. De voile sloeg haar gazige vleugeltjes uit en phantistische voilen japonnetjes zweefden om haar heen. Zij liet haar verbeelding vry spel en gy weet allen wel, dames, wat dit by haar zeggen wil. Zy kreeg natuurlyk allerlei dwaze inval len. Omdat de dames hadden gezegd, dat er niets nieuws in de Modewereld was, zou zy het haar dezen zomer zoo lastig mogelyk maken! En zy verzamelde alles, wat haar in den zomer warm en ongemakkelyk zou zitten en bracht dat in de mode. Elke dame, die niet een beslist leelyke hals heeft, waar zy zich voor moet geneeren, vindt het na tuurlyk prettig in den zomer een lagen hals te dragen. Dit wist het Modekoninginnetje natuurlijk ook en daarom bracht zy hooge boorden in de mode; en niet alleen hooge boorden, maar de allerhoogste die zy maar verzinnen kon. Het zyn dikwyls aansluiten de boorden, die de vorm van de hals vol gen en waar de kin half in verdwynt in den zomer! Van de winter waren de mou wen van avondjaponnen zeer kort of schit terden door afwezigheid en zoo was het zelfs met de mouwen by veel fluweelen ja ponnen. Toen dacht ik meer clan eens: Van den zomer zullen deze mouwen heel wat beter op haar plaats zijn." Dan hebben zy tenminste een doel: luchtigheid in de warmte te brengen en den ergeren wy ons niet aan koude, roode en blauwe armen. Maar jawel, toen had ik een oogenblik vergeten, dat het Modekoninginnetje altijd recht tegen alle logica inhandelt. Gy zult wel allen met me eens zyn, dat juist lange mouwen, ook al zyn zy van voile, in den zomer een japon, warm maken. Want de lange mouwen omsluiten min of meer de polsen en zyn onze polsen warm, dan schynt ons geheele lichaam warm te wor den. Nu beveelt de Mode voor dezen zo mer lange mouwen, die geheel aansluiten; het rechte aansluitende model, met een punt, die over de hand valt, alB op de oude plaatjes, of anders een mouw, die styf om de pols sluit, met een kanten ruche, die over de geheele hand heen valt stel u voor in den zomer! En nog was het Modekoninginnetje niet tevreden! De japonnen zonder eenig middel, die in de warmte zelfs dikke menschen in staat stelde, zonder corset te loopén en die zoo heeriyk luchtig waren, wil zü' vervangen door japonnen met een middel, een echt middel, dat een weinig inloopt. Ik vraag my af: Waar moeten alle dames die geen corset droegen by de gemakkeiyke mode, die om geen middel vroeg nu plotseling op comman do een middel vandaan halen? En dat nog wel in de zomerwarmte, waarby elke druk, en alles wat aansluit hindert. Gy siet, da mes, dat het niet geraden is, de draak te steken met het Modekoninginnetje, want haar wraak is verschrikkelijk. De nieuwe zomertoiletten, die »y voorschrijft, zitten' buitengewoon ongemakkelyk en doen u by- na stikken van de warmte. En zy lacht al in haar vuistje, als zy eraan denkt, hoe slecht gy het in die nieu we toiletten naar uw zin zult hebben. Maar als ik u een raa<i*mag geven: Maak u niets ongerust. De meesten onzer wachten toch nog minstens een maand, voor z\j aan haar zomergarderobe beginnen, en in dien tyd is het Modekoninginnetje haar booze bui al lang weer vergeten, of in haar verlangen naar eeuwig durende variatie, brengt zy ons dan juist wat wy wen«hen voor den zomer: Korte mouwen, lage halzen, ge- makkelyk zittende japonnetjes! Gy kunt er vry wel zeker van zjjn, dat er niets werkelyk in de mode zal komen, van wat er nu voor den zomer voorspeld wordt, want Ie eerste geruchten over zo- merkleeren zy'A haast altyd bespotteiyk en lijnrecht tegenovergesteld aan wat er dien zomer werkelyk gedragen aal worden. Ver trouwt dus daar maar op en krygt niet in uw droomen over zomerkleeren een nacht merrie over hooge boorden* lange mouwen on dunne middeltjes! En mocht het Modekoninginnetje in haar dwaze ideeën volharden, welnu, weest dan dapper. Daagt de Mode uit en kiest voor van den zomer, wat gy het gemakkelijkst en het luchtigst vindt en wat u het beste staat. Weest geen slaven van de Mode als haat- bevelen onredelijk en bespotteiyk zyn. Volgt dan uw eigen zin en kiest iets ge- makkeiyks, wat u persooniyk het beste staat. MADDY BRAND. Medische Brieven. Die spierlaag in buitengemeen sterk ent- :eld by den uitgang van de maag, dus deze in den darm overgaat. Aldaar Onze Maag. I. Het in onzen mond opgenomen voedsel komt, na het doorgeslikt te hebben, via den slokdarm, in onzen maag te land. By een persoon van normale lengte bedraagt nu de afstand van de tandenry tot den ingang van de maag ongeveer 40 c.M. Deze maat is van beteekenis, wanneer wy met één of ander instrument in de maag willen ko men, b.v. om haar uit te hevelen of schoon te spoelen. Is de sonde, die wy hiervoor b.v. gebruiken dus met een lengte van 45 c.M. ingebracht, dan kunnen wy er wel van verzekerd zyn, dat het begin in de maag zit. De maag is nu eigenlyk niets an ders dan een verwyding van den slokdarm en dient als tijdelijke opslagplaats voor het voedsel. Naar den darm toe vernauwt «leze zak zich weer en het gedeelte, dat aan den darm grenst, zyn we gewoon met den naam van poort of pylovus te bestempelen. De maag nu is van binnen bekleed met slymvlies, dat verschillende kliertjes her bergt, waarover straks meer. Aan den bui tenkant van het slymvlies treffen we een vry dikke spierlaag aan, dï<? met het eerste door een laagje bindweefsel is verbonden. Die sj wikkeld by waar bevindt zich een soort kringspier, die in staat is de holte van de maag tydelyk van die van den darm af te sluiten, dus als sluit spier dienst doet. Vervolgens wordt de oppervlakte van de maag, evenals de meeste buikorganen met een dun vlies bedekt, het z.g. buikvlies of peritoneum. De zoo even genoemde klier tjes spelen nu een belangryke rol by het spijsverteringsproces. Zy scheiden een stof af, die wy het maagsap noemen, dat zuur reageert door het daarin aanwezige zout zuur. Na langdurige onderzoekingen is men er in geslaagd aan te toonen, dat het maag sap in staat is eiwit te verteren, op te los sen. Heeft men op één of andere wyze maagsap verkregen en werpt men hierin een stukje gestolten eiwit van een gekookt ei, dan ziet men, dat dit na verloop van eenigen tyd verdwenen is, ja dit betrekke lijk snel geschiedt, als men deze eenvoudige proef niet bij gewone kamertemperatuur uitvoert, doch met behulp van een broed- stoof, vlaarin de temperatuur, die van ons lichaam nabij komt. Waarop berust nu deze werking van ons maagsap? Wy' mo gen dit niet toeschryven aan het zoutzuur alleen, want werpen wy b.v. een stukje eiwit in een zoutzure oplossing, dan mis lukt onze proef. Het was dus duidelyk, dat in het maagsap nog een andere stof aan wezig moest zyn en men heeft deze na vry langdurige en moeitevolle onderzoekin gen gevonden in de pepsine. De pepsine is een germent en het merkwaardigste van alles was, dat deze stof al evenmin als het zoutzuur alleen het werk kon ver richten. Alleen in een zoutzuurryk milieu is de pepsim in staat de vertering van het eiwit te bewerkstelligen. Een belangryke vraag, die nu aan de orde is, is deze: Wanneer wordt het maagsap afgescheiden? Men was vroeger *an mee ning, dat moest voldaan zyn aan de voor waarde, dat de maag voedsel bevatte. Tal van uitgebreide onderzoekingen op dit ge bied zyn verricht en heeft men kunnen aan- toonen, dat dit absoluut niet noodzakeiyk is en evenmin als men voedsel In den mond behoeft te hebben om de speekselaf scheiding in de hand te werken, evenmin behoeft zich in de maag voedsel te bevin den om de maagsap-secretie in gang te zet ten. Reeds als wy onze spyzen in den mond hebben, du» tydenn de kauwacte al, wordt maagsap afgescheiden. Dit alles wil nu ech ter niet zeggen dat er geen stoffen zyn, die de maagsapafschciding kunnen bevorde ren. Ik wil daarvoor wy'zen op het gebruik van soep of bouillon (extractiefstoffen van vleesch). Deze, in de maag gekomen, prik kelen de kliertjes en krygen wy spoedig een belangryke afscheiding van maagsap, dat dus de vertering van het voedsel, dat wji daarna zullen gebruiken in hooge mate zal bevorderen. Vervolgens oefenen de z.g. peptonen d. z. stoffen, die ontstaan, nadat het maagsap op eiwit heeft Ingewerkt, de zelfde werking uit op de klieren, die deze afscheiding te weeg brengen. Wy zullen nu den volgenden keer nog enkele nadere by- J—L J over <jlt belangryke orgaan BINNINLAND. Duurtewet. lugnlioml ia «nu wijziging van hoi wete- oiUworp. ia» IxxWing U o. ra.: nuowol hu optmten van >leu coniraluu duurteraao, naar nut ootlUnU dar nzinlstera van Laud- Itouv on Juitwu uici uls rochtepraaR to Aan te umraoa, tegtauoeUimAug turn do g< oppordu oezwaron, zoo inrfnjjpond adiui- in -traUof optruoou aan roohUnrly k« ooutu-öle ie buKteu. fttUaiiea stallen zy voor, u<- oe- nlniieus door dx'U ceinralon duurleiand te ut Hit-u, te omierwarpeu aan oeu ix»Krachti- giug door «Ion llooguu Laad- De Hoogt: i.uad zal de z&aK in raadkamer Oeliaate- i«-n «ni moeten heoordeolen ot - ou, zoo ja, woIho - rtslenon aanwezig zyn om do .xkriichi.ugf.ig aan het besluit to onthou- den oorw Ls rekening gehouden mol ver- SLliillende ingediende amendementen. Voorgesteld wordt oui art. J, oerwte lid, «Is \oifei Ie lozen ,,Uv coutruio uuuriurnad te bevoegd om, indien en voor zoover due tin hot algemeen ixluig dor bevolking van liet ltljk in Eu ropa ter beetrtjding van liet onreUeiijK op- dfijvou of boog houden, van pry zen van goencmi oi du-nsten n» taazon van nu ver- 1x41, hindtl, iJ.Ulbouw oil verkeer noodig ia a een bij ovexemkonwt bedongen prijs Ieriig Ie oruagon tot wat alk» oiimUnulgiie- t'Wt in aanmerk mg) genomen, een redelijke prijs mag worden geaent; b een 'xxiuig, waarbij de vrijheid omte produceor«ai oi' om overeenJtoniaten aan to gtan wordt beperkt, geboet et g«*deeluilyk to vernietigen; c. oen overeenkomst, waarbij een niet re delijk geachte prijs is bedongen ot eea bo ding, als l>edoead ouder b, ia gemaakt, ge lied (A godtvLelyk te vertUeAgea, indien door do toopaoaing van liet Inipaaldo a of b oon rodolijkci vtxrhomMngt tusschon de vorpliohtingou, vvolko voor partijen uit do gewijzigde overeenkomst zouden voort- Vtocien, niet aanwezig zou zijn. Tor hxntcuting wordt gezegd, -lat de aiu>- lie' van het eorrite lid aktun gowyztgd la, du het subjectief oordeel 'van «ten «»ntra- leu duurleraad niet at'a grond voor do loo- pa-oing wordt aangemerkt. te van be lang !is verband met «te voorg»»*snrev-eii l»o- LraOhtigüug van de besluiten van den com tralen thiurreraad door de roohterlijke macht. Aan ariik«>l 8, laatste lid, wordt een ntou- wou tweeden zin toegevoegd, luidende als volgt: .,Als prijzen bedongen iu don k.eln- haulol of daarmede gelijk to stol'on be drijven, worden niet aangemerkt loonon, bedongen bij arbebteo vereenkodiaK of collec tieve arbeidsovereenkomst. De vredeapotttzegeL Ir «lo eerst© dagen van .Maart zal oa.ii nlie postkantoren van Nederland ,,de vre- ikopofitaegiT' verkrijgbaar zijn, waarvan ilt* opbrengst is bestemd voor de restaura tie der kathedraal vim Reims. Het is niet overbodig nnaacsluwn te doen opmerken .'lat deze postzegel als frankeer zegel hoegenaamd geen waardie h«W| en alleen naast den gewonen frankwrzogj&l düont te wonten. aangebracht. Lte kleur voor Nederland is blauw. De zegel vertoont de a'lhwuettea van de K Lliedrtuil van Uheiius, in t hoofd t woord l'.n.x. vrede aan do onderzijde Veritas, Libertae, Justitia (waarheid, vrij heid, gen '-htigheidQ KANTONGERECHT GOUDA. Uitspraken van 18 Februari lJ2d. Wegens overtreding Arbewtewet J. v. A. Ie Waudinxveen 3 X 0.50 subs. 3 X 1 d.; W. v. W. te Reeuwfjk 3 subs. 3 a. Wegens ondeugdelyke meLk I*, M. te Gouda en P. V. te Nieuvverkerk a. d. IJoei, ieder 10 subs. 10 d., J. S. te Gouda 6 subs. 10 d., N. v. E. te Gouda 10 «ubs. 10 dagefl. Wegens overtreding A. P. V. Bleiswyk J. S., H. N. B., H. N. B., J. S., H. N. II., allen te Zegwaart, ieder 3 subs. 6 d., J. H. te Zegwaart 6 subs. 12 d. Wegens Drankwetovertreding Th. R. te Waddinxveen 6 subs. 6 d. Wegens loopen op verboden grond h. A. M. J. R., IJ. H. M. J., Th. A. P. L. K., J. P. v. L., N A. v. L., L. C. S. W. v. d. T., allen te Schiedam, vryspraak. Wegens overtreding Visscherywet J. P. H. en P. J. L. H., beiden te 's-Grwvenhage, ieder 1 subs. 1 d., A. D. te Gouda Lb") subs 5 d., F. G. B. te 's-Gr«venhage 3 subs. 5 d., M. F. te Gouda 1 subs. 1 4. Wegens Keur Gr. Waterschap Woerden M. G. v. D. te Harmeien 1 subs. 1 d. Wegens ryden zonder licht C. J. te Nicu- werkend a, d. Uoel, H. F. V. te Haastrecht, A. C. P., G. v. D. en W. H. H., oliën te Gouda, elk 3 subs. 3 «I., P. K. te Reeuwyk 1 subs. 1 d., K. J. v. T. te Reeuw(j5: 3 subs. 3 d., J. H. te Gouda 3 subs. 3 d., A. T. v. W. te Reeuwy 1 subfl. 1 P. v d. B. te Reeuwyk, J. M. te Zaandam, L. W. te Saalsum, H. Z. te Waddinxveen, G. N. te Hekendorp, ie«ler 3 subs. 3 d.,G. de G. te Lange Ruige Weide 1 Bube. 1 u., H. P. te Gouderak 3 subs. 3 d., L. J. S. en J. A. de B., beiden te Waddinxveen, H. K. te Ueeuwtjk, ieder 8 subs. 3 d., G. v. u. B. to Gouda f 1 suba. 1 d., J. E. en J. V. N., beiden te Gouda, Th. M. te Haastrecht, G. J. H., J. P. «Ie J. en M. v. d. M„ ullon te Gouda, K. V. te Rotterdam, Th. C. v. d. M te Reeuwyk, J D. te Nieuwerker a. tl. IJael, W. li. en S. de H., beiden te Gouda, C. Al. G. te Boskoop G. v. D. te Gouda, C. H. v. D. te Stolwyk, L. K. te Reeuwyk, J. C. K. te Haastrecht, J. B. te Rotterdam, N. J. M.( Goudatc Gouda, ieder 3 sube. 3 d., F. G. v. V. en J. M. H„ beiden t« Gouda, ieder 1 aubs. 1 d., J. H. teGoudo ew W. F. W. te 'z-Grawnhage leder 8 auba. 8 d., D N. C. v. W. te Gouda 1 auba. 1 d., J. U. te Gouda en A. P. L. L. te Waddinxveen, elk 8 aubs. 3 d., B. L. te Bodegraven 1 zul». 1 d., F. B. te Gouda 8 auba. 8 d. Wegens lantaarn met gekleurde glazen J. V. te Schoonhoven 1 zubz. I d. Wegens openbare dronkenschap N. L. B. en J. C. de B., beiden te Gouda, T. B. ion- oer vaste wuooplaatz, M. A. D., A. W. S. en W, V allen te Moordrecht, A. L., P. W., J. J. Z., en L. C. S, allen te Gouda, W. V. It Moordrecht, ie«ler 3 sube. 8 d. Wegens ryden zonder bel B. A. C. te Moereapelle 3 sube. 3 d. AGENDA. 21 Febr 8 uur. ArtÜ L«gi. Vergadering van de Kamer van Arbrid voor do Bouwbedrijven. 24 Februari 8^ uur. Soaietoit V rwtebcat Vergader!»)? AM. Gouda Ned. Ver. tot Beech, van Dieren. 2) Februari, uur, Soc. ,,<le Uéunla", Lezing h. B. S. ereeniging. 4 Maart. Soc, „de Kéunie Lezing Vrija. Hcirtvormdeo- Beleefd verzoeken wy geregeld tijdig medod-'t'litig te mogen ontvangen van ver- ?«de ringen, oonoerton, vermakelijk heden •nz., om dr/r In on/e agenda 'er- melden. ADVERTENTWN. welke voor of op 1 Mei aan klein {{Min verhoord. Huurprijs 325 —875 per jaar. Brieven onder no. 1173 bureau Qoudsche Courant, Markt 31. 12 GOUDA HOOGSTRAAT 7, Telef. 423. BILLIJKE PRIJZEN. PRIMA BADZEEP, mark (Drijft op liet water) d* zuiverst», v«rkrijgU„, bij Oosthaven 31 Gouda. Magazijn van. 1189 3(1 PARFUMERIËN en TOILET ARTIKELEN van de 2602 25 munten uit door MACHINALE BEREID1NC. Vork rijg baar bij den heer Hoek üroenendaal

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 3