ERA A. C. COSIJN EEN BELIJDENIS COSTUME in Assurantiën. Eerste fioudsche Vrachtauto-OnderneminB. VERHUIZINGEN ander Garantie. Abonneert I op dit Blad. Firma PINO IMerei- en faamrmr Motorbootdienst DE «ME FBTI1MEI LANGE TIENDEWE8 27, Tal. 313 HEEFT IN VOORRAAD: Blauwe druiven. Mandarijnen. Sinaasappelen. Citroenen. Bananen. Tafelperen en Appelen. DORLAS’ THEE CHR. KEET, MARKT 3 en 4, GOUDA. Wiekt taMtiit beveelt zich beleefd aan voor het transporteeren van Piano’s, Orgels en Brandkasten enz. enz. VERHUIZINGEN. Berging van INBOEDELS. Electrotechnisch Bureau J. F. W. TÜRIÖN. Lange Tiendeweg 24. GOUDA Tel. Int. No. 326. 1067 33 Draagt VLAG’s Kleeding naar maat. Jfo. 1424 Het beste adres Gouda—Rotterdam. Firma G. KROOK, 1180 14 KLEIWEG. GOUDA. Telefoon No. 81. Firma Wed. A. PINO GENEVER ƒ4.30 a 20 ct. per ons. Gelegenheid tot stalling van automobielen. ISTie-k DE LAATSTE WEEK Zeer oude Liter per Feuil Alom verkrijgbaar. Winkel en Kantoor geopend: Bergplaats nor Inboedels. - Eigen Behangerij en Stoffeerderij. Kantoor LANGE TIENDE WEG 17. - - - - - van - - - - - Vraagt Uwen winkelier. ANTON COOPS KUIPERSTRAAT 43-45 Nieuwe Vijgen. Kastanjes. tegen sterk concuneerende prijzen, enz. enz. 35 STUREN M NIKKEL 2St CENT, rauw m rui 248 ra. KLEIWEG 67, GOUDA. ROSS I IZAK VAN DANTZIG, Makelaar. Een blok van 5 Hulzen te koop, waarvan 1 leeg. Vervoert goederen binnen en buiten de stad, tegen zeer billijke prijzen. VAN HEMERT Co. ZAAD HAND EL WADDIN8SVEEN T. ANDERS, Firma Wed. P. UITENDAAL, OVERAL VERKRIJGBAAR. Profiteert dus van deze bijzondere aanbiedingen. 't Is uw voordeel. Zie Etalages. W. M. ELSHOUT, Suikerziekte, bloedarmoede, impotentie, hoest, bronchi tis, ashtma, rheumatiek neuralgie, jicht, le verziekte, verstopping, eczeem en alle huid-, baard-, haar- en anusziekten, aderspatzwe- ren, enz. Spoedige en volkomen genezing der ernstigste gevallen per brief, door de wonderbare plantenextracten van dokter DAMMAN, verschillend voor elke ziekte. Men vrage circulaire No. 85 mqt bewijzen aan by den heer J. SNABILIE,, Gr. Markt 7, Rotterdam, met nauwkeurige omschrij ving der ziekte. 5163 14 Terr zzo-, Houtgraniet- en Betonvloeren, Granietgootsteenen en aanrechtbladen is bij 649 40 C. OOMS, Ridder van Catsweg II, Gouda. Scheerzeep. 863 10 Scheerkwasten. voldoet aan alle hoogst gestelde eischen Redactie: Telef. GOUDA MARKT 1O, ii B33R 40 1184 150 incl. Kruik. u 979 40 En detail Concurreertni. Vraagt prijs. Geen nimiak. Ie kla. Vloeren. Telt. 449. S881 SO 1172 44 STOF, COUPE en AFWERKING zijn niet te overtreffen PRIJZEN BILLIJK 's morgens half 8—1 uur. ’s middags half 3—7 uur. Caillaux voor zi verhoor De land wordt op i over Konstnntii mer’ 967 30 DA VIL («sautortee van Mevr. J. P. W r WAT DE MOTOR IS VOOR DE VLIEGMACHINE is DROGIST - W1JDSTRAAT 29 schoencrême voor Uw schoenen. GEEFT ZELFS BIJ REGEN NIET AF. Wacht U voor waardelooze namaak Let op de 3 letters. Telefoon Intercomm. 592. diverse soorten nooten. Blikgroenten. 1169 10 Naar fee In het bijzonder wordt Uwe aandacht gevestigd op de nieuwe melange der OPRUIMING. Drogisterij MARKT 8. MIJNHARDT'S Sanaperlntabletten en Laxeertabletten V.rkrü.b.ar bij S H. VAN LOON </b WOLFF Cr, ABONNEM^h per kwartaal 2, Franco per post Abonnementen bij onze agenten. ADVERTENT] 15 regels l.Of regels 1.80, el’ 12'/i cent per re WIJDSTRAAT, 642 Teleph. 473, GOUDA. billijke conditiën, feieuwe, eenvoudig elk bedrijf. Opmaken van schrift. aan te vragen Reparatie-lnrichting. OPLEIDING TOT CHAUFFEUR. P. K. V. d. BURG, Aanbevelend, RAAM 202 P. C. MAREE, Garage 5338 4<1 GOUWE 133 berichten hiermede dat hunne zaden voor particulieren verkrijgbaar zijn bij de 1168 72 En gros Zeemleder, Ze.mdoeken, Sponzen, Dweilen. Coeoswerkboretels, Cocossl offers, Engalacha Bezems, 43S6 20 Beaem- en Borstelfabrikant, Kleiwegstraat 13—IS Gouda jjols’ 5 S Twee jaar is José prafidi-nt van Frai beroofd geweest, g in hecntepis door e een sanatorium ve ook terdege wend 1 '.wee jaar opeiuitin op zichzelf reed èchouwd, het uitste hem stellig een aa zorgd. Het proces wordt •nosfeer gewerd tj mogeiyk zou xjjn g *Ün geluwd en Caili nencewu, vermaakt geen invloed meer zyn vaderland en sj dit proces. Vorige week is zaak aangevaiugen. feitelyk de vierde v gerechtshof, want 1 23 Oct. 1918) level De president Léon 1 bruikelyke vragen etc. en vender was de voorlezing van ging. De uitvoerige daij ten laste, dat hy h- aan het bewind t< Durtechland vredesc knooipen, dat hij, o een staatsgreep ihee alllerlei bijzonderhec! geheim dossier dat rence had veriborge is, dat hü heimely. relatie heeft gestaa den vijand, dat h waaronder de „Boni betrekkingen onden noir, «ie wegens ve deeld en terecht gei hem verweten, dat heeft voor een afj schen Italië en Du Als argument teg aangevoerd, dat in J zitting voor de bej den Ryksdag, de rij' verklaard zou hebt einde van het najaa seling van regeerinj Behalve onze gewone artikelen, waarop zonder onder scheid GROOTE KORTING wordt gegeven, bieden wij speciaal voor deze twee weken nog aan Prachtvolle Axminster voor vaste kleeden A f 4 90 per el Prima Tapistry voor vaste kleeden A f 2 78 per el Gratis naaien en leggen inbegrepen. Engelsch Vloerzeil (roode rug). 183 c M. breed fl 98 per el Pluchette voor Overgordijnen in alle kleuren f 2 39 per el. Dubbele Rips voor Overgordijnen in alle kl. f 1 79 per el. Serge voor Overgordijnen in alle kleuren voor ft 69 per el Echte Cocosmatjes, geen papier, doch de kwaliteit van voor den oorlog f 1 08 per stuk. Kapok Beds*ellen met prima Java kapok gevuld twee* persoons A f 23.75, Prima Twee persoons Kapok Matrassen voor f 34 Prachtvolle zeer sterke Karpetten 3 X 4 f 12.90 Ledikanten vanaf f 13 90. Ijzersterke Loopers voor 89 cent per el. Twee persoons Wollen Dekens voor f 9 75. Twee peYsoons Gestikte Dekens voor f 11.90 Spiraal-Matrassen Spotgoedkoop. Vitrages 59 Cent per el. Tafelzeil prima kwaliteit in alle kleuren voor f 1 28 per el. Alhoewel in sommige bladen er op gewezen wordt, dat de prijzen voor diverse artikelen zullen da len, ontvingen wij de laatste weken niets dan hoogere prijsnoteerin- gen van bijna alle artikelen, welke in ons vak worden voorradig gehouden. 28) Zij schudde ness Uk vWrekt geen nut kiel bij on» en. ix me1, hen noch jezel ten gtMxi .ran doei iTKXM, dat ontken i denk, dat een ver hi dat soort helt hart ken en dat van mij nooit meer kunnen Bier «prak de eet stonden haar ïi Di mond van Jin glurende een oogei hij zeggen J- m«tetel4en met de t d#t zij graag zou I reedK fe goed v zijne gevoelens vo< •Keper waren, dan k«id. lik verlang niet •pelen, mijn lieve jo Primer, terwijl zij «•an „Wij hebben j. ma‘r dan wij miss Tel. 347, Gouwe 9B, 1869 20 GOUDA. BNT Aannemer van transporten ta water naar alle plaatsen. 2823 Aanbevelend, 15 L. N. POLDERVAART, TEL. 344. TURFMARKT 1. - BOUOA. voor Aanleg van Licht- en Krachtinstallaties. ONTVANGEN een mooie collectie prima ttrWelIjts, Btatas, Strijkijzers m Braado* eos. D*~ Leveringen onder garantie. INRICHTINGVAN BOEKHOUDINGEN, contróle, bijhouden, op zeer billijke conditiën, Nieuwe, eenvoudige, overzichtelijke methode, toepafielijk op elk bedrijf. Opmaken van Balanien. Belaeting-adv., Inlicht, en prijaopg. zonder verblntenia, schrift, aan te vragen 1088 14 Rotterd.*Adinlnlstr.-Kantoor HERMANS Co., G. J. Mulderstr. 50b.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 4