i ans- en 7?A ‘sttented I No. 14249 Vrijdag 27 februari 1920. Feuilleton. Zóó IEN&Co., VAN SCHALE ROSS DURHAM. Z>Txe“CL“ws ext ^.d.-rrertexxt^ ©‘bla.dL voor ö-o-ixd.©. ezx Oxxxstreleexx- Home Rule voor Ierland. oopjesl! ïnin^ «Ion- an Hui«k<m.rm 1 loeien, LinnenlrRuJ^q Theetafe enkaMen.Clubfauteyji! eublementen, Lterg oede - Zenuwzwakt ieene verslapping. RAAT 21, GOUI WJUklNLANlJSUii MUtUWS. AGENDA. iW ttlt. wel De Adriatfsche kwestie StW^1 i, Markiezin, Zon» n, Tenten, Oekkleedi ,Zou Jim 'theel prettig vinden?! vroeg lachend, terwijl zij naar zijn .evendig ver in JEN BUSJE BESTE' TAALTOETS ER UIT. DDINXVEEN. tiën en abonnementen i den aangenomen door NOTEBOOM, Waddinxv* Uavid U1AJJ. Geauterweerds Vartaüeg m Mevr. J. P. WB86ÊUKVv. KOflBl M (.Nftdrut vM-róha i kalm, woont ,.N ken, 1 waarom y wat UR of te KOOP matig licht eelig adres ARNHEM. oor Gouda an omstreken: Naar tiet Engelsste opzoe- PuVf hot ata- voiledlg. wel geestdrift, die onze Ik ver- Lül INI 11.401 Ki\T Kedactie: Telef. Interc. 545. Bureau: M A R KT 81, GOH PA.Administratie: Telef. InUre. «X zei ze moeder Deze poorten zouden nimmer meer rt n»us der Britsche oorlogsschepen s Turken mogen wonden dicht ge bonden even- «toen, Wilson te jongste nota van den Oppersten Baad naar Londen gekabeld, De president blyft op z’n stuk staan, wat volgens de Daily Telegraph in kringen den vredesconferentie aldus wordt uitge drukt. Wilson’s antwoord is niet gunstig voor een spoedige regeling van de Adriatische kwestie. Het heet, dat het antwoord in ver zoenenden geeet is gesteld, dat het geen dreigementen bevat, maar dat het stand punt er in wordt gehandhaafd, ontwikkeld in de Engelsch-Fransch-Amerikaansche no ta aan Italië van 9 December. Men staat dus op het doode punt, waar van Nitti zich al bijzonder weinig aantrekt. „Italië behoudt inunere toch bezet wal het wenscht”, zegt de Matin zeer terecht, maar de opmerking pleit niet voor ’t hoog gezag der vredesconferentie. Als ’t zoo voortgaat zullen de landen, die zich eerst hebben moe ten buigen onder de macht der entente- hoofden, een loopje met hen nemen en den ken: „Als je maar volhoudt, doen ze je niks”. Hiervoor waren vooral de Fransche bla den bang toen Duitechland op het stuk van de uitlevering iets werd toegegeven. „Je Naar de „Voes. Ztg.” van betrouwbare zijde verneemt, zyn de onderhsndelingrn tusschen de Duitsche regeering en den ge volmachtigde der Russische sovjet-repu bliek, Kopp, over de uitwisseling der gevan genen begonnen. Kopp heeft in naam zyner regeering ver schillende voorstellen gedaan. De sovjet- regeerng zou o.m. bereid zyn tweemaal per week een personentrein van 25 wagon» direct tusschen Moskou en Berlijn te 'sten loopen om Duitsche krijgsgevangenen uit Rusland naar hier en krijgsgevangen Rus- sert near hun vaderland terug te brongen. Ook is zy voornemens een scheepvaartver binding tusschen Hamburg en Odessa in te stellen, die echter niet voor de Uitwis seling der gevangenen zal dienen, doch al len het goederenverkeer tusachen Rusland en Öuitschland zou vergemakkelijken, landbouwmachines en Rusland uitvoenn en DLHISCHLAND. Het proces Erzberger-Helfferich, In het proces Erzberger-Heiffertoti wu het gisteren een belangrijke dag. Op .ie ge- jt.mjyiil>snk naoua voor de sitting o.m. de vroegere rykmcanselier von Betmnann Holi ng, de vroegere minister Spuhn, de onder staatssecretaris von Lewald en de voorma lige presuiena van den Hanzebond, Geacim- rat Kieffer, plaats. Thans kwam de zaak der oor logs w inat- belast.ng ter sprake. Veel tyd Werd ia be- s.ag genomen door de bespielcng van ean onuernoud tusschen den vroegere» ryiukun- sener von Bethinann Hull weg en Erzber- ger, dat in Januari 11)18 plaats vonp. Dea- tijus had Erzbenger zijn ontwerp-oorlog»- wmatbe.asting aangokondigd, en Helffonch *ou den Rjjkskansalier heuben voorgebe d, ter wille van den landavrede, het ontwerp terug te nemen. By dit punt wordt ook ae vroegere Rykskanselier van Betamann Heil weg ais getuige opgeroepen. Hy legde uit voerige verklaringen af, die echter mots sensationeels bevatten en uitvoerig dc be sprekingen weergaven, welke er aon.er de coudasen plaats vonden, om ter wii.a van oen landsvrede een wijzig.ng in de bUos- tingvoorsCeLen te verkrjjgen. By het verlaten van het gerechtsgebouw werd Helffench door Duitsch-nationaie aan- bangere «en ovatie gebracht. Toen de vroe gere staatssecretaris met zijn verdediger Vooralsnog houdt het Lagenhuis zich le vendig bezig met de Turksche kwestie. Tij dens het debat over deze aangelegenheid verklaarde lyloyd George dat hy niet w»st of iemand den indruk zou hebben gekregen dat een mogelyk besluit om de Turken uit Konstantinoptl te verdryven, den toestand vo.k»men op zou he.deren. Natuur .ijk wa ren daaraan zoowel voor- als nadee.en ver bonden. Na een langdurige en zorgvuld.ge overweging van alle feiten, was de confe rentie der verbondenen tot het besiuit ge komen, dat de beste weg was om de Tur ken te Konstantinopel te laten blijven. Lloyd George zeide, dat de Russische re volutie en de vrede van Brest L-.tofsk een eind gemaakt hadden aan de eerste over eenkomst inzake Konstantinopel. De belof te, welke by die overeenkomst was afge legd was met goedvinden van beide partyen dwaasheid zyn om de wacht by deze door gangen opnieuw toe te vertrouwen aan het volk dat het in hem gestelde vertrouwen beschaamd had. Dat zou nimmer geschie- Asquith’s verkiezinR. Het Home Rule-ontwerp ingediend. Lloyd Ge orge over Turkije. Wilson staat op z’n stuk. Tegen uitlevering. Duitsch-Russische besprekingen. Communistisch congres in Arnhem? De spoorwegstaking in Frankrijk. ONS OVERZICHT. ’t Moet gezegd: Lloyd George houdt zich groot du zyn tegenstander Asquith weer in ’t Lagerhuis zal komen, dank zy de over winning die deze by de tusschentydsche verkiezing te Paiisly behaalde. Af en toe hebben we iets aangehaald uit zijn verk e- zingsredevoeringen, waarin hy zich nu juist niet deed kennen als een vurig bewonderaar van Lloyd George’s buitenlandsche politiek, het vredesverdrag van Versailles heeft hy aan felle crltiek onderworpen, en meerma len op herziening aangedrongen. De premier zal in hem een L&gerhuialid vinden dat het hem Lastig genoeg kan maken, temeer daar Lloyd George zelf niet altijd precies weet wat hij wil: aan do eene zyde staan de Franschen die lang niet één van zin zijn met hun Britsche bondgenooten en dio hy wel iets moet toegeven, aan den anderen kant moet hij rekening houden met ue wen- schen der Engelsche onderdanen. Het zal hem daarom wel eens moeilyk vaLen As quith’s lastige vragen (en dat ze lastig zul len zyn, daarop kan men wel rekenen) te beantwoorden, de mogelijkheid hem volko men te bevredigen, lykt uitgesloten. Toch houdt, zooals gezegd, Lloyd George zich groot. Zy» lijfblad, de Daily Chronicle, ver zekert dat alle liberalen, van den eersten minister af, Asquith’s terugkeer in het La gerhuis zullen toejuichen. Het blad ia zoo knap geweest te ontdekken, dat door den uitslag der verkiezing te Paiflly de coalitie geen nederlaag heeft geleden. „Zooals wij reeds by de opening der ver kiezingscampagne zeiden, toen wy de hoop uitdrukten dat Asquith zou slagen, gcioo- ven wy, dat er thans in de politiek niets zoo zeer noodig is als een hereemg.ng in de liberale party, zegt de Daily Chronicle verder. Laat ons hopen, dat hy in staat zal wezen zyn overwinning te gebruiken in den- zelfden geest als hy haar won. De overwinning als zoodanig is een be langrijke persoon.yke zegepraal, zelfs voor een staatsman, die zulk een groot verleden achter zich heeft.” Asquith zou zyn pas verworven zetel reeds Maandag innemen, zoodot hy juist nog zyn stem kan doen gelden inzake de kwestie van Home Rule voor de Ieren, die hij nog al gunstig gezind is, naar uit zijn verkiezingsredevoeringen moet worden af geleid. Woensdag is de Home Rule-wet formeel by ’t Lagerhuis ingediend en men gi-lojft dat ze nog voor Paschen in tweede lezing zal komen. Volgens de Times kan worden aangenomen, dat er twee parlementen zul len zjjn, een voor Zuid-Ierland Leinster, Munster en Gonnaugh^,en de 3 Ulsterianiien Cavan, Monaghan, en Donegal en een voor Noord-Ierland de overiblijvende 6 graafschappen van Ulster. De parlementen zullen respectieveiyk te Dublin en Belfast zetelen. Het blad voegt er aan toe, dat de sfeer van de Noordelyke wetgeving slechts op het laatste oogenblik is vastgestelri. Een voorgestelde grenscommissie is losgelaten en het kabinet besloot tot losmaking van HETGCBRWk eh SCHUDOEN- zult zien, dat ze het veoxiere verdrag dan ook met uitvoeren”, betoogden ze en afge zien van het feit, dat de bepaling omtrent de bestraffing onuitvoert>aar is, beval die klacht wel een grond van waarheid. Lykt nu, of de Oppèrste Raad wil terugkrabbe len, ze neemt een houding aan die Duitsch- lanid er vsn moet overtuigen dat de uitle- veringskwestie niet van de baan is en men houdt er te Berlijn dan ook nog rekening mee. Gistermiddag hebben de op do üitle- veringsiyst voorkomende generaals en ad miraals te Berlijn vergaderd en met alge- meene stemmen een motie aangenomen, waarin zy nogmaals verklaren zicih nooit noch thans, noch in de toekomst ter be schikking der Entente te zullen stellen. Zy gevoelen zich daarby gesteund door de ze kerheid, dat de groote meerderheid van het Duitsche volk met hen de opvatting d»»elt, dat dit niet in overeeenstemming zou zijn met dc Duitsche eer, noch met de soldnten- eer. I I het beste I 3ET5MIDDÊW[ voor alle 1 ietaleNI s, Stroomatrauen POTKOOPJESii’i 1 ORES VOOR JONn»i J UWELUMru^Wl 44bbneMi,gliiU !DAM. Telefoon reeds zyn vastgesteld. Daarin wordt .sproken ovér de mogel‘“ voeren van een zuivey nancieele controle ove#! nen van inkomsten. D«| lende de b#$Bpeningea schijnlekworden verwi taire conünissie te£tril Jevallen van bloedarmoede, e of algemeene slaptetoe- de Saoguinoae bet middel «(doende verandering breoft /oordeel van de Sanguine* ok door de zwakste geitellei wordt, en geen ichadelijh i vertoont. Neem er de prod zorg dat gij de eohte Sa«‘ de 6 Noordoosteljjke graafschappen van Ulster Antrim, Down, Armagh, Lon donderry, Fermanagh en Tyrone. De twee parlementen zullen volledige constituti- neele bevoegdheden hebben, welke hen in staat stellen één enkel lersch parlement te scheppen. De lersche vertegenwoordig ng in het Lagerhuis te Westminster zal worden .teruggebracht tot 42 leden voor alle doelein den. De volgende bevoegdheden zullen aan de lersche parlementen worden verleend: onderwijs, pla&tseiyk bstuur, land, land bouw, wegen en publieke werken, ouder domspensioenen, verzekering, gemeenteza ken, transportwezen, plaatselyke rechtspra ken, ziekenhuizen, terwyi zy verder ook wetgeving op arbeidsgebied en woningge- bied krygen. Postwezen, muntwezen, han delsmerken, vuurtorens en de hoogere recht spraak zullen worden voorbehouden t.l de twee lersche parlementen tot overeenstem ming zyn gekomen. Het blad vervolgt, dat de lersche regeeringen de inkomsten uit invoerrechten en belastingen zullen hebben, welke in Ierland worden geheven, na aftrek van een behoorlyke bydrage aan de ryks- diensten. Er zal een vrye gift van 1 mil- lioen pond wyden gedaan aan elke lersche regeering om de eerste kosten te dekken by de inwerkingstelling van de nieuwe re- geeringsmachine. De landannuiteiten in lerlani, een 3 miltioen pond per jaar, zul len als vrye gift aan de lersche regeeringen worden geschonken voor ontwikkel mgs- en venbeteringsdoeleinden en zullen van de by drage worden afgetrokken. Elk lersch par lement zal de bevoegdheid hebben om be lasting te heffen op dezelfde wijze als de staatswetgeving in Amerika. Er zal een Raad van Ierland worden higesteid, be staande uit 20 vertegenwoordigers, die door elk der twee parlementen worden gekozen. Aldus de inlichtingen van de Times. Hef wetsontwerp is nog niet officieel bekend gemaakt. heeft het Durham heeft een medaille beloofd den jongen, die het best oppasie zeker u, dat zij er zoo v~:x «Ja u u maar kunt vooiretolien. „Dat ben jij blijkbaar ook, «Ij nog steeds glbnimchend I dat je belangBtelPng in het levt Duitschland Duitechland zou werktuigen naar daarvoor van Rusland graan terugkrijgen. Tot dusver Is men echter nog niet tot een positief besluit gekomen. T U VOOR NAMAAK 1 NOSE kost per Bacon f2.-' 12 fl. f 21.-. olijke gebruik»«anwij«int- erste Apothekers en tooïM»# VAN DAM CO., straat 2c/4. Den Haag worden teruggenomen. zij ti orgNt, t was Ashton, «Ito gedurende de laatito jaren haar geowi duizeodiualen hal gewond, wol overlegd eQ zonder wroeggng Zou eetdg beroep op zijn re- ddija gevoel van nut zijn? z.ou hij het ooit begrijpen? „Zou je wel zoo vrtendolijK willen zijn mij het duivehche te verklaren, dat op de» bodem hiervan ligt? zei hij, terwij] zijn drift iotsnn.nl'. U heb blijkbaar meer reden dan. ik wist, om verontwaard gd te zij u over do verandering in je. U vtcaag wat beteeKent net? Jij, en die kostelijke bende, waardoor je nu op eleqptjuw bent genomen! Ik zal hen en jou voor net gerecht dagen! Zij gitkg pioteellng zitten, ofsotioon niet iu t inmat bevreesd. Ashton bad. zelf» in zijne loornigete oogenblikken, haar altijd volmaakt kalm gelaten. Hfij wae niet in staat, zich tot een drift op te Vsjereu, die als een oiuneedoogende zee allee voor zich uitjaagt. „Wij zullen ver terug moeten gaan. Ash ton, indien je tot op den boden» ervan wilt doordringeh. Ver tefug tot hei begin, toen ik van Ierland kwam, en jij een gouvronementenmbienaar was, die juist zijn eerste boek had geschreven. Haar kalme toon deed hem eenigtzins bedaren, ofschoon hij inwendig door woe de verteerd werd. „Waarom teruggaan? Wij moeten vooruit zien: wij hebben nu een mooie toekomst. Je heM niet alleen mijn meesterwerk ver- mdtad, dat te het minste, maar dat waar setrischa Drukkerij IAN A ZOOM - GOW*- lur. Calé Schaakbord. keUersveroenigtag- 7J$ uur, Soc. ,.de Kéuri® «I B. S. Vereeniging. SrrOLW 1JKL 7 uur. Café Stoppele»W Stolwijk Bond v. den. voor dert door de gooid. Deze verklaringen zyn tamelijk vaag, Uloyd George heeft niet meer gezegd dan ieder al wist Volgen* het oorspronkelijk plan zou de Sultan in Konstantinopel mo gen blyven, maar hier zou hy weinig meer dan een verblyfplaats vinden, zy’n macht zou aanzienlijk wordeèj beperkt en met name over de DaiidaneUnn zou hy mets te zeggen hebben. De geailietfitóen zouden toe zicht op de scheepvaart oofetnen. Sedert deze bijzonderheden bekend werden, heeft de oppositie der Engelschen zich geu.t en vernam men geruchten over een herzietung der regeling, m. a. w. het heette nog lang niet zeker te zyn, dat de sultan inderdaad in Europa zou blijven, ’t Schy’nt, dat do Londensdhe conferentie zelf nog niet weet wat er gebeuren moet Met de pubi.catie van het vrwle«vcrdrag'ijkt de regeering te Konstantinopel zal ijtorden voocgelegd, draalt de Opperste Raad?Om het weetgrage publiek tevreden te steüen is er nu een communiqué bekend gemaakt rhet de irede- deeling. dat men hoopt *Vrydag gereed te zijn met de algemoene lynen van het Turksche vredesverdrag» zoodat de defini tieve redactie van het vdrdrsg aan den raad van ambassadeurs kan worden voorgdegd. De hoofden yan de departementen van han del en financiën der geallieerde regeeringen die de financieele conferentie zullen vor men, hebben rteds vele efekudigen geraad pleegd en z(j hebben reeds een void >ende hoeveelheid materiaal ter beschikking. De Times meldt, dat de ecmtomische en finan cieele bepalingen van heti^uricsche verdrag -1 ge lid van het in- nomische en fi- i Turksche bron- balingen betref- lioi zeer waar- i naar ie mili- 32) *0 gelaat keek. Do» laateltu tijd was er nieuw loven an Liftou gekomen.-, de lusielooze onverschil ligheid wae verdwenen. Onder de leiding van Durham en nw< behulp van een on derwijzer. die door dezen was aanbevolen, werkte hij om aan de universitelt te wor den toegelaten en had nu een bepaald le vensdoel voor oogen „Ja, natuurlijk zou Jtm ‘t prettig vin den,” zeide LHton, „nxxvrouw Durham heeft ook beloofd om eons' to komen .Jim mij vanavond verteld en dr. aan Ik ver- verzot op zijn. oude belangstelling en wei kuren zoo heerlijk maakten? zeker je, dat Tk door gemis daaraan mij voel a’s een gekweld man. Zo<, dat wij morgenochtend precies Ce tien uur zullen beginnen, t la verbazend, wat wij in een paar weken zullen kunnen doen, l’uyor denkt nog een week of drie m Engeland te blijven. Ik zou ’t prettig vinden dat alles zoover klaar was, dat hij eons du- p.o-copio kon meenomen om op de rete te lezen. Zij stond plotseling op en hield hare hamdnnl zenu|wachtig In elkaar geslagen voor zich. Zij keok hom aan on ant- woordile kahn „Maar dal kunnen wij niet. Ashton, ik heb hri manusciipt verbrand en elke re en bladzijde te als asch in den wind weg gewaaid. Hij staarde haar aan zoniet te begrij pen ,,Je hebt ‘t verbrand,” herhaalde bij verbluft. In Golsnaam Ben jp krankzinnig geworden - of scheelt er aan?” Voor het oogenblik sclieon hij meer ver bijJterd dm vertoornd, hij kreeg niet sens eer. kleur. Ik was van hoofd, zij kalm moest vernietigd worden zou antwoordde Ik ben blij, -o—„o .„zen hobt ge kregen. Llffey; je ziet er veel gelukkiger Kopp is niet de eenige bolsjewiaten-lei- d«r, die apcZt oogenblik te Berlin vertoeft, integendeel de Duitsche hoofdstad schynt de laatste dagen met buitenlandsche bol- sjewiki te zijn overstroomd, o.a. is daar aangekomen de vroegere Hongaarsche volkscommissaris Alexander Garbay (die volgens een ander bericht te Boedapest aangehouden zou zijn. Red.). Barbay's reis staat in verband met de internationale bolsjewistische organisatie, welke te Ber- lyn een centrale wil inrichten. Garbay heeft van Klausenburg een reis naar Fiume en Milaan gemaakt en is in het bezit van een Italiaanschen reispas. Te Berlijn heeft hij reeds een samenkomst gehad met de lei ders der onafhankelyken en communisten. Zijn doel is de tegenwoordige Hongaar sche regeering ten val te brengen en te werken voor de gemeenschappelijke inter nationale propaganda, terwjjl tevens toebe reidselen worden getroffen voor een syn dicalistisch congres, dat begin April te Arnhem zal worden gehouden. Aangezien ook Victor Kopp, de vertegenwoordiger van Sovjet-Rusland. te Berlijn is. ligt het voor de hand allerlei combinaties te maken. Vol gens der Abend trachten de leiders der links-radicale Duitsche groepen langs den weg van overleg met buitenlandsche agita toren hun plannen te verwezenlijken. De reden waarom de spoorwegstaking nooit hi mijn leven helderder Aahton. dan nu,antwoordde „Het boek w«w onwaardig, het L Al het lapwerk der wwreld zou nooit hebben kunnen ma ken, dat ‘t er meo doorging. Je zult een nieuw boek schrijven. ..Daar schuilt meer aolfer dan men zoo ziet AÜWi 1.4 tot een crisis aekotnen. Tk „Ja zeer. Tie man uit New York - hij heet Pbtnea» Fu/or - C klinkt bepaald Puri'teinfich, vindt jo nlri? - schijnt een uitstekende kerel te zijn. Er waa niemand andere; het doel van t diner waa ons in kennis niet eUaar te brengen en eene overeenkomst te maxon- over hot nieuwe boe*, “precies zooals ik je gezegd heb. t Schijnt, dat ik daar ginds een goeden naam Krijg: we zullen een beetje later eens moe ten overtaken. Puyor zugt, dat dit veel goed zal doen. Wij hebben ons te tang la ten onderdrukken., Angela; we moeten een- beetje meer uitgaan en iota nieuws zien, ol - meer vertoonen.” „Ik zou Amerika graag zien, „al do familie van mijne in Pennsylvanié. „Nu, jij zou hen kunnen gaan ken, terwijl ik mijn nut trek uit Puyor. Het beate Is, we de zaak todi willen aanpa.ifcen, ze reeds morgen onderhanden te nemen. Ik heb het een paar keer wil le» doen.maar zonder jou solieen jtt den n»ed niet te hebben. Je ziet, voegde hij er niet een teederen klank in zijn stern bij, „je ziet, je bent zoolang mijn gids, wijsgeer en vriend geweest, dat ik zonder jou. verloren ben.” Clyde, die haar aandaohtig gadesloeg, verbaasde zich over de uitdrukking van haar geJant, dte hij niet kon ontcijferen. „Je voelt je beter, is het niet, lieve? Je ziet er stellig) heel goed iut, en hebt blijk- bsar kracüit voor allerhande dingen, bui len ons werk Woensdag in Frankrijk uitgebroken werd geproclameerd, is tamelijk nietig. De direc tie van den spoorweg PartiaLyonMid- dellandsche Zee had aan den vakvereeni- gingsafgevaardigde Campanaut verlof ge weigerd om zich naar een vakvereeniginga- vergadering te Dyon te begeven. Campa- naut had, hoewel hy er geen verlof toe had gekregen, verlof genomen, en is onmid dellijk ontslagen, wegens het wegbiyven zonder verlof. Dit was voor zyn kameraden voldoende reden om 't werk neer te leggen terwijl uit pure solidariteit ook op sommige andere iy- nen de arbeiders *n staking begonnen. Het is nog wel geen algemcene spoorwegstaking, maar de opwinding is overal groot, meldt de correspondent van de N. R. Ct. In som mige stations van Parijs legden nog slechte enkele arbeiders en beambten het werk neer maar in andere stations ontbreekt de helft van het gewone personeel. Aan het Lyon- station is één trein naar Marseille vertrok ken en zVn twee treinen uit de voorste den van Parijs aangekomen. Die twee trei nen waren stampvol en op de treeplanken zaten en hingen trossen menschen. Aan het station van den Quai d'Orsay en aan het Oosterspoor was niet veel te merken, maar de opwinding onder het personeel doet vree- zen, dat'elk oogenblik ook daar de staking kan uitbreken. Aan het Montparnasse-stati- on zyn wel veql stakers, maar de dienst gaat nog zijn gang. Aan het Noord er sta tion en aan het Invaliden-station ia het vry kalm. Maar op het staatsnot is de toestand veel ernstiger. Zoo is aan tion St. Lazaire de staking vrijwel Er ko» slechts één trein vertrekken en naar Cherbourg, omdat de machinist daar toevallig u^onde. Het algemeen verbond der spoorwegwe den heeft met den minister van Openbare Werken beraadslaagd. De directie van de P. L. M. wil niet toegevon. Ze heeft in het station te Lyon laten aanplakken, dat zy genoodzaakt is de stakende beambten door anderen te doen vervangen. 8 uur. Soc. do Rêunie. ra de Ifa&n, van Gemiep ,4e litanieW n. i uur Nieuwe SchouwMrt itevoorstelling. •zoeken wij geregeld e mogen ontvangen vs^ I» OU. i<eer Vroeger wae U gewoonweg siLirikkelyk. IK ben nu aardig moe, deni, dal Ik gauw naar bed ga. „Heel goed, mijn jongen. Je zult zien, da’. Scipio m do eetkamer Tets voor je heeft k.aargezet Ik wensch je een ge zonden sliap en aangename droomen, mijn jongen! Liftou, die er gelukkig onbewust van waa, dat zijne moeder geheel andere din gen in de gedachten had, kuste haar en ging Uuitend door do in lood gevatte gla zen deur- Nog een ha.f uur van eenzaamheid ging toorbij. Even, over elf hoorde zij de voel- etappen van haar man buiten naderen. Ik geloof, dat we zonder verwij I een ^verdexle gang van het huls naar hier moeten, laten maken, Angela. Uit loepen iu het donker, vooral als t er vochtig is, verstoort de i.lusie Vergeet niet om mor gen naar Adams te zenden om er oeer te spreken. Zij zeide niet wat zij dacht, dat een me*, glas bedekte wog door den tuin al het mooie er van zou wegnemen, maar per slot van rekening waa het maar een zeer onbeduidend iets. Zï] keek hem scherp aan. toen hij naar voren trad in den, g|loed, die van den haard op het oude Perzische kleed, dat aan hare voeten uitgewpreid lag. viel, en maakte uit de uittrukking ian zijn 'gezucht en zijn kleur op, dat hij eene t.a|melijke hoeveelheid champagne had gedronken. Clyde wa» een zeer Writlkcrt zijn temperament was «r wacht op den volgenden zet. 2ijn toon, was wreed, t Waa AefatonOp

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 1