Linnenjuffrouw KLEIWEG 67. GOUDA. ICGHECEDHI 20.000 De Spaanse he Griep heerscht. Hoesters past op Abdijsiroop. Sanatogen fijne 7 ot. sigaren. Turfmarkt 54 ANTON COOPS DEENSCH, ZWE EDSCH HOOR5CH THE BERLITZ SCHOOL OF LANGUAGES JICHT SPIT, EXPELLER'te M. J. VERZIJL, - KLEIWEG 36 - TELEFOON .379 op straat kwam, werd hij door een groot aantal personen, die zich daar verzame'd hadden, begroet. De demonstratie duurde voort ,tot Helfferich in zijn auto wegreed. Naar de „Lokal-Anzeigor" vern°en\t, zal het bestuur van de Centrumpartij Zaterdag as. vergaderen .Men zal wel niet ver van oe waarheid zijn, zegt het blad, wanneer men aanneemt, dat deze zitting haar aan leiding vindt in het verloop van het proces- Erzberger-Helfferich. Hirschfeld in hooger beroep. De verdediger van vaandrig von H.rsch- feld, die den aanslag.op den rijksm.nister Eraberger heeft gepleegd, en tot 1% jaar gevangenisstraf werd veroordeeld, za1 bü het'Ruksgerechtshof te Leipzig hooger be roep aanteekenen. BINNENLAND. Nederlandsche kaas in België. Men luedi uit Brussel aan de „N. K Oft. •Senator SiinowU heelt in den Seuaataan •lei» tx«."oe$ len minister de vraag giwtold. voor wtVk belrag in gulden» hij van 1 Januari 1919 ut 1 Februari li120 ia Ne derland kaas beeft gekocibl en of de mi ni-tor niet vaui i» 'ciiimg was, dat bij den huidtgen prijs van den gn'den, dergelijke aankoop»» behoor Ion op te houden. De minister hoeft geanTWóord liet lx>- drig van de in Nederland door do Bdgi- sChu regeeriug gedane aankoqp^n van raas, beloopt van 1 Januari 1919 tot 1 Janu uri 1920 813.424 Ir. Er loopt nu nog een oontnet voor 1200 tan kaan van ver- süb'!lende kwaliteit, dae van 20 tot 45 pet vet bevat. Bij de bestaande moeilijkhei 1 om over steenkool te beschikken, ~9le mij in staat zou «teilen zekere voordooien te bedingen te-i opziobte van de prijzen, denk ik wel van deze hoeveelheid geen gobruu te maken. Wat de regeering betFeft, zij heeft van invoeren uit Nederland van de zen aar 1 du» geen mtobrutk gemaakt, ma tr buiten haar zijn er parttonliere Beltfsoho iiiij-orteurs en N ilrtrlandnche producenten, the hier kaas opgeslagen houden. Het de partment voor de vermaningen tieett reeds de mageH jklieid onderzocht op som- "\v Invoeren beperkende bepalingen t>et» pam^ri. maar tot dusver heeft flbt g«*nee\i de Nederland echo kaas niet bnder de woel- 'l'-iriikelea te moeten rekenen. De invoer van kalfsvleesch naar België. De Brtissokche redacteur van de „Mstj. seint Naai- Je Vee- en leetMlihanduiiarHa er- eeniging ons meedeelt, Is de invoer van geslachte kajverei» uit Neierland naar Bel gië wei .ie nog maar enkele dagen was toe- gesiiaug van heden al vervxxitin, wijl in België g«-en kalfsvleesch mug verkocht w'or» den. De pryzen van steen- en bruinkool. Naar wordt medegedeeld zal met 1 Maart a4. door het Centraal Verrek enk an toor voor Brancstoffen te 's-Gravenhage een ruim 10 pCt. hoogere prijs voor steenkolen en bruin kolen moeten worden berekend, daar de Limbu rgsche, maar vooral ook de bu ten- landsche pry zen, een belangrijke verhooging hebben ondergaan. De prijzen voor huisbrand, die, zooals be kend. thans op basis van de Limburgsche kolenpryzen worden berekend, ook als de eigenlijke afleveringen plaats hebben in bui ten i and sahe kolen of in gasfabriek-cokes, welke eveneens uit buitenlandse he kolen iB vervaardigd, blijven tot 1 Apnl a.s. onge wijzigd. Melk naar Duitschland. Naai de lei." verneemt bo traag*de hoe- teelhtoJ melk, welke on« land Uuine aan DniUê.ila.id levert, 3D ÜGÖ liter p'V dag Het ligt echter in het voornemen, urn ae- ze hoeveeinotd, welke tnans door eed o-tal (Sbrteken in Brabant geleverd wordt, in iMgSn Maart op te voeren tot 40.UOO L.. <-n in dat geval ook metVüere fabrieken voor de levering aan te wijzen, lm ver- «adl met een en ander, en ten einde de fit.vncieele zijde van deze export-aangele genheid zoowel als do oonHenten-rq^ling nader to liehandeleu, vertoeft, naar aan liet blul werd niedegedoell, tie voorzitter van Int zuiveika.itoor, de heer lieitsma. momenteel te Berlijn. De leveringen dojr de Brxbanteehe ta- bwekeii hallen, volgen» de „lel. reeds eerd-r een aanvang kunnen nemen, doch men wachtte op de tienoodigde «poorwa- goiu» en daarna op do geldstorting van Duicsdhland, aangezien overeengekomen was, di: voor een loverrngsoijdperk van circa 11 lagen de golden stood» vooruit zullen geremitteerd worden. De eerste remise van l 100.000 kwam liegtn der vorige week bin nen, waarna onmiddellijk order gegeven werd. den eersten mei x trein naar Duitsch- .and te laten vertrekken V >or deze weck bc4aailt Duhsohland een prijs van 16 cent per liter, verhoogd met 4 cent per liter voor bussen huur en trans portkosten. De levering omvat voorlooptg het Hijnscfn-Hesifaalaoho industriegebied Levensmiddelen uit Halland naar Engeland. Reuter seint uit Londen aan de ,.N. R 'rt Jn antwoord op een vraag, of er on langs veel levensmiddelen in Holla nd go- kocht waren co ot dia, volgens een be ding bij den verkoop, met Holl&ndsche schepen worlen overgebracht, zoide de sp ore Arid van het. Iever»im<lde4-minister te m het Lagerhui», dht er onlang» een aan- tiMtrkelijko hoeveelheid boter In Holland ge kocht was, maar dat bij die transactie g*o» zool&ntg beding was gemaakt. De verkoop geschiedde c i. f. in Engtolsche ponden- De boter werd dientengevolge ooor de verkooper» vcrv»dlieept. Dezen trof/en stcll'g een regeling met de scheepvaart maatschappijen welke "Sua de gunstigste voorwaarden Iloden. Raden van Arbeid. Naar wij v ornemen zal binnenkort de be- vo<gdheid van amlitenaren van de lladen van Arheli tot het opmaken van proceesen- verbaal pro juetiua nader geregeld wor den. In voorbereiding is de vorm van de dwangbevelen, welke, in verband met de bijzondere bepalingen, aan bijzondere eiuchen. moet voldoen Met .1 Vief verschijnt h •t maandblad voor de Radon van Arbeid, dat een niot-offancel en onpartijdig karakter zal dragen. Loonen der Amsterdamse he gemeente werklieden. De Raadsleden D. J. Wynkoop, Ale* Lis- ser, H. v. ZelmVan den Berg, N. J. Colly en D. Posthumus stellen den Raad voor, aan da hand van het adres van de Amster- damsche Federatie van personeel in open baren dienst, d.d. 5 Februari 1920, te be sluiten het loon van gemeentewerklieden in de eerste loonklasse op 31.95 en van de zoogenaamde 0-ldasse op 25.60 te brengen. Jounalistiek. .Naar ,On« Noorden*' er neemt, zal t ai,tl-rev Tweede Kamerlid A Zijlstra. hoofdredacteur van de „Nieuwe Prov Gron Ctbenoemd wortai tot redacteur aan „De Standaard)", met de bedoeling dat hij eventueel de opvolger zal zijn van dr. Kii> per. als hoofdredacteur van h<4 an 1- revoluliotinire hoofdorgaan. EERSTE KAMER. V ergnderuig van 2ti Jebr. Indische begroot.ïug Lit- heer van Kol (s. d. a p.j zette zijn rede over ludie voort. Lr moet zoo zetoe luj renewing worden geliouden met wiui opkomemte nieuwe üoiia. beelden Daarbij moet <1® Indasohe kwestie niet worduji be>vjliiuwd as een revolutao.i- tiaire beweging, dooii als een symptoom van don strijd tusschen Uostersche en tt es- terscho beseliavuig. jjnel uioet wor teu go. werkt ajn do emnoimscne on intehectueole ontwnkkoling der inlander» Het bestuur moei minder bureaucratisch worden inge richt. J cgen verkeerdheden van het kapi- talnme moet worden opgwureden Uo i.i- .«nosclie industrie moet worden lievordord. De hygiorü -cije toestanden vrag<m nog al- tij») dringx-nd om verbetering. Zoo sipoedig mogelijk moet zelfoestuuir worden i.igevoerd. De ambten a renlieersclia pp ij mag ntei langer w orden besteiid.gk Revoluttonaire aapixai-a zij<- aan de Hlftrekat Islani tot dusverre vreemd Wat de Garoeteaak iKdreft is spr. van oordeel dat de betroaken resident ón ban lig en wreed heeft gehandeld en dat de Saro.1». Iel tun met de zaak abwiluut niets te maken heef. Aan den Volksraad moet ook het recht van en^uete worden verleend De Minister betoogd» dat g<>otreetd (moet worden naar gelejuelijke oucwikxe- litig van Lndife tot ze Lttandigyiend echter iin Noderlandsoh verbond, dfan eon parlemen tair slelHcl zal voorlooptg niet kunnen wor ds n gedacht. Wel zuilen de bevoeg iheden van don Volksraad kunnen worde® uitge breid, echter met met hetp-eohl van, enqueie. In lioohlzaak inoet tot zelfstandigheid wor den opgeleid door een an lore bestuursin richting met dessabesturen, <tóstrictsraden en regentsciiapsroden. Ingrijpende voostel len tot vermeerdering van de inkomsten zijn te wachten. Daarbij zul.en do in In- die behaalde winsten meer eRectief worden betrokken in de opbrengst der "oelasfingei. De fuiancieele gelijksteRing van openbaar en bijzonder onderwijs zal, vooral om ti- nancieele redenen, wel ffadeltjk volledig «umnen worden ingevoerd Jaarlijks zal moeten worden na gegaan hoeveel men kan vi rder gaan. Bij' den Gouv~Gqn te telegrafioch aan gedrongen op een besliss «g ten aanzien \an de toelat ng van een pastoor op Am- bon en eenigo priesters op de Kei-««an- den De noodige gelden zullen bij «uppie toire beg*<ooü ng worde» aangevraagd. De «telling van een Departement van Mijn- Ijouw wordt overwogen. De regewini? juicht, hei streven naar ooiwikkeling onder de in landers toe. Teg«n de revolution®aire da- den zal evenwel met kracht worden opge treden. De begrooting word z h et. aangeno men. OoTlogtftfeegTOoting. De heer Staal (u.l.) zeide de oorlogs- begrooting te beschouwen al» een crediet- wel, en bepaalde zich dairom allee® tot de waarschuwing tegen de emiinderlnig van het ooniingient en het niet oproepen eoner lichting. De nieuw» KTmiister van Oorlog moet nog wachten met ingrijpende De Mi riteter van Binnenlaudsche Zaken zeide dat met deo raad van den heer Staal rekening zal worden gehouden De begrooting werd daarop z. h. st. aan genomen. GEMENGDE BERICHTEN. De staking in de havens. De Amsterdamsche Federatie van perro- neel in openbaren (flenst hie.d gisteravond e«*n vergadering én „Handwerkers Vrien denkring waar de nachtploegen bijeen kwamen Het woord werd gevoerd door het hoofd- bestuurslid van de Fedfiratle van trans portarbeiders, Bouman Een motie werd aangenomen, waarfn gezegd wordt dat door INGEZONDEN MEDEDEELINGBN. Enkele lepels daags terken zenuwen en licheem. 21.000 Artsen 1279 15 om zich ovi uiiureidingi der stamng, de mucuisposuie u.r uroemeca wurdt vergrout- Ver.ildttid wordt, d t geen beamen wer* mag wor oen errtclU, en ilat dit telken» moet worden geweigerd. De gemeentewerk lieden worden opgeroepen om zioa met dn biuiidpuiLt te iere»algen en zich zoo spoe dig ii-ogehjk te scharen .n de gelederen d< r iransportarheider». Hel be»juur wordt opgedirage» in over leg mot ie si ikingfcdtuaaiig ddr t ederaiie van i ruiiiportarbeidere het tijdstip te oe spreken van uitbreiding van den strijd m UU veroand, om daarna direct do leden ter ergadieringi bijeen te lezen strijd uit te V enier werd besloten de stakers krachtig te steunen. Een solidaritettsstaking. De fkna BomUinp» np de l'riauengi-nch. te Amsterdam, we.Ko een papierlaorles ex plodeert, kreeg g.-ternikldag een soiuu.t niet papier aan, welk: lading} uil een der vee- i-ien genaaid was De arbeiders der tn- hriek, een vijfiièniai, van wie er enkelen reed» jaren bij de firma werkten, zagen in liet lossen van de schuil Zoogenaamd besiiv't werk en weigerden tien den ar beid te verrichten. Zij giuigen daarop vu staking. Do directie en het kantoorperso neel hebben vervolgens de lading gelost. De «.okers maakten t den werkers nog al lastig Er ontstond een relletje, waar bij een der workstakere kl ijppen opliep. Do poli.ie dreef iven ten slotte uiteen. Het kan toorpersoneel werd per auto huiswaarts ge bracht. De Westlandwotie ourant deelt mede, da: op een der Zuii-HMianische eilanden on- gevoer twee jaren geleden de gemeenteraad een verordening heeft v.is^gestekl op de verplichte winkelsluiting. Dezer dagen vervoegde ziah do Burge meester dier giemeente om sluidngstjd |,ij e-n der winkeliers om sigaren. Deze stond non burgemeester te woord met: „Er is hier toch immers een veroriening op do winkelsluiting, ai hebt u wellicht vergeten die verordening te doen aanplakken of at- koml'vgen Spoorwegongeluk bü Zwolle. Gldtviimrgeu is men er iu gesiavgd, o\ ito ij. se ten v an de stun ^erooe.i wa gons, waaronder een wugon niet tegels, die veel werk veroonzauKte, in zooverre op te ruiinon, ilat m-t verseer met Hjl.andlhan- weer over één lijn kan plaais vinden- Postdiefstal. De n.uige WMkleu a»-.iotont van liet bi re >u »oor nunge.eesen>Je brieven aaji n.thooln- postkantoor te Amsiierdaiu. verdacht van uieistaj va® een aangeteekende brief ïniion- dende f doOO heefi nu bekend Ihans zijn ooa tw ee bauKbiljetien vaai f llXJU ontdekt. De asnistent bad dezo bi.je.je» In een en veloppe gedaan en m een kiosa ter be waring gegeven. Het i» geblekeu, dat hij zich eveneons boeit toegeëigend eon teekend »Uik, inhou lende düüBJ mark. Uo» di: bedrag aan nan-vbLjetten h ui hijooJe.- enveloppe, i® een kiosk gedeponeerd. libld Tegen te snel ryden. Men sclirijti uit Almelo aan het Hbld.: Het is wolliolk nog nimmer voorgekomen dat bij het plegen van een overtreding van de Motor- en Kij wiel wet het motorrijtuig of Ivet rijwiel, waarmede do overtreding werd gepleegd, in beslag werd genomen. De po.itie te Almelo heeft de motorfiets va® dhn heer Vastert, aldaar, iu besdag gcr.omeii, omdat daan-mede met te tgroote snelheid werd gereden. Al« deze maatregel overal wordt toege past, zal het te sine! rijden gauw tot het verleden behooren. STADSNIEUWS. GOUDA, 27 Februari 1920 Plaatsgebrek. Plaatsgebrek noopt ons heden enkeie ru brieken en berichten tot morgen te laten wachten. Tot Ieeraar in de Fransche taal- en let terkunde en de handelscorrespondentie aan (ie le en 2e Openbare Handelsschool en daarmede vereenigde H. B. S. met 3 i. cur sus te Amsterdam is benoemd de heer J. J. Baaie, leeraar aan de R. H. B. S. alhier. Onze voormalige stadgenoot. Ds. B. M. van Tongerloo thans predikant te Zorder- dorp, is benoemd tot predikant bü de Pro- testantsche gemeente in Ned.-Indië. Voor het 128st« tjjdvak dat loopt van 28 Februari tot en met 7 Maart geldt de broodkaart in J' L' M eikbrood. Vanaf 26 Februari ia ingetrokken de mi- niaterieele beschikking, houdende verbod tot het verwerken van melk, melkproducten en meilobestanddeelen bij de bereiding van brood. Bpaald is ^dat melk-wittebrood. uitslui tend tegen inneming van broodbonnen, mag worden verkocht en dat voor dit brood geen maximumprUa geldt. De Minister van Landbouw heeft den burgemeesters kennis gegeven, dat deze beschikking zal worden ingetrokken, zoedra het blijkt, dat de bakkers niet steecu. vol doende in de behoefte aan waterbrood voor- Oostenrüksche kinderen. Den 8en Maart gaan per extra-trein 'a middags 6 uur van Utrecht via Emmerik naar Weenen terug 600 Israëlitische Oos- tenrijksche kinderen. Er komen 250 van Amsterdam, 'vertrek 3.40 's middags 250 van Rotterdam .vertrek 3.26, 50 van Den Haag die per extratrein van Utrecht ver der gaan. Te Arnhem atappen de restee- rende 60 in. Naar wy vernemen keeren ook de Jood- sche kindertjes, die hier in Gouda bil ver schillende families waren ondergebracht, met dien trein naar Weenen terug. Telefoon. Naa- wjj vernemen is een nieuwe inter local tedefoongele.d ng tusschen Gouda en 's-Gravenhage in gebruik Spreekbeurt Adam BoBhoff. Vrijdag 5 Maart a.s. spreekt de heer Axlam Boshoff uit Zuid-Afrika over de Na tionale beweging onder de Boeren geduren de de Wereldoorlog en thans. Afscheidsconcert van en Hulde aan Jaap Spaanderman. Het zal zeker velen in onze gemeente bij zonder verheugen, dat de heer Jaap Spaan derman vóór zijn vertrek naar Indië hier, in zijn voormalige woonplaats, een af scheidsconcert komt geven, waarvoor ook de heer Antonetti, met wien hij de groote reis gaat ondernemen, zijn welwillende me- dewérking heeft toegezegd. Als datum is daarvoor bepaald 10 Maart a.s. Het belooft een kunstavond te worden, die tegelijk kan zijn een hulde aan onzen oud-stadgenoot, die ^oo bijzondere onder scheidingen aan het Amsterdamsche Con servatorium mocht verwerven. Het ligt ook in de bedoeling van eenige muziekliefhebbers den kranigen musicus te huldigen voor hetgeen door hem als cellist en als pianist werd bereikt. Aan die hulde zal zeker spontaan worden meegewerkt door ieder, die de bijzondere kunstprestaties van onzen oud-stadgenoot bewondert. Kunstavond. Zooals wjj reeds met een enkel woord meldden, geeft onze stadgenoote. mejuf frouw Mara de Haan morgenavond een kunstavond in de ziaal Nut en Vermaak van de Soc eteit „de Réunie", waarbij de hier te Gouda zoo bekende luitenant, tiiana ka pitein. R. O. van Gennep en de luit. ter Zee Scholten hun medewerking ver.eenen. Het programma bevat voor Mara de Haan wat de zangnummers betreft liederen van Wolf, Straus, Puccini. Diepenhoek. Zaigmjjn en Averkamp, voor piano werken van Ghopin, Straus en Debussy. De hetr Schol ten zal Engelsche zeemansliederen z.nigen, Hollandsch« marinedjedjes, een ode aan Nieuwediep en nog vele andere, de hear van Gennep z.ngt liederen van He ne en zal daadbij naar wjj tot ons genoegen z en .begeleid worden door Mevrouw van Gennep. Tezamen met den heer Schol ten vermeldt het programma, Mr. Bear. Drei Pilgeff. Wjj Hollanders en de Zoroci in 't land. Mara de Haan zal door Lyda Jansen worden geaccompagneerd. Praatavond voor de Winkeliers. De Goudsche Winkellersvereeniging had gisteravond de leden opgeroepen tot het bij wonen van een praatavond, waarop de rijksadviseur voor den middenstand, dc heer Kropvohl de leden velerlei belangrijke din gen heeft verteld. De heer Kropveld begon met in 't kort te vertellen dat er zoo heel veel zaken zijn, waarvoor de middenstand wordt geplaatst, waarvoor deze niet direct een goede ap,os- smg weet. Tal van vragen doemen telkens op en het is velen vaak uiterst moeilijk, zoo niet onmogelijk, zich daarop een bevredi gend antwoord te geven. Het duurtevraag- stuk, de economische bedrijfsvorm, zijn o.a. onderwerpen, ook voor den middenstander, van groote beteekenis. De Regeering heeft aan den middenstand allerlei instituten ge schonken om hem van voorlichting te die nen. teneinde dezen middenstand stevig te maken: de bureaux van advies, credaetban- ken, ue alg. borgmaatschappy, het rijks bureau voor het onderzoek van waren, de ryksnijverheidsraad; ook de middenstands pers waakt mede voor de belangen van den middenstand. De middenstander, die al deze zaken van regeer, ngswege ontvangt, moet daarvoor leeren betalen, de organisaties heffen veel te kleine contributies om zelf iets te kun nen doen, daarom moest de contributie 10 maal zooveel bedragen als thans, dan kan er wat gebeuren. De inleider stelde nu de gelegenheid open hem vragen te stellen, waarop hij gaarne van antwoord zou dienen. De heer Houtman vroeg of de oprich ting van een afdeelingsorgaan in Gouda mogelijk zou zijn. De heer Kropveld meende dit, indien de pers een niet vijandige houding tegen over den middenstand aanneemt, niet te moet animeeren, daar een dergelijke uit gave voor een gemeente als Gouda niet De heer P e r d y k vroeg inlichtingen omtrent de bedrijfsorganisatie der schoen makers en of de wet dringende bepa'ingen zou opleggen, die het uitoefenen van het huis onmogelijk zullen tot oprichting van cen- worden wvu opieggen, oie i schoenmakersvak in m&èn, waardoor t< traJe werkplaatsen De heer Kropveld deelde mede dat de wettelyke voorschriften ten aanzien van de huisindustrie nog niet zoo ver zijn, maar op den duur zal het zeker moeten komen tot bedrijfscentralisatie in het schoenma kersvak. De bestaande toestand van den schoenmaker is absoluut verouderd, er moet meer economisch gewerkt worden om het artikel ook goedkooper te leveren, daar- ntrale den opgericht Als er 10 schoenmakers in één piaats zijn, kan dat al gebeuren. Doen de schoenmakers het niet, dan be staat er alle kan De heer Van Burk vroeg een kleine uiteenzetting van de Duurtewet en stelde daarbij de vraag hoe de Regeering z.ch vyorstelde de nietigverklaring van contrac ten en het vaststellen eener winstmarge. De heer Kropveld wees er op dat de Duurtewet beoogt de duurte te bestrijden, al zal dit zeer moeilijk zijn. Er zuilen auurtecommissies in het leven worden ge roepen, die evenals thans bij de huurcom- missies klachten flullen hebben te onderzoe ken, indien het bewijs daarvoor wordt bij gebracht. Dit onderzoek zal zich uitotrek- ken tot den winkelier en zoo noodig den grossier en den fabrikant. Er zijn te dien opzichte door de middenstandsorgan satiea en den consumentenbond adviezen aan ie Regeer ng gegeven. De middenstand-orga nisaties moeten medewerken door dt kwade eLementen. die er mochten zijn, uit te wer pen. De hoogere loonen veroorzaken mede de duurte; de middenstand heeft ui' een zakelijk oogpunt beschouwd belang by hoo- ge loonen, daar de feite® het uitwijzen dat ddt geld circuleert en niet bii een man blijft. Spr. achtte de duurtewet vooral als pre ventieve maatregel goed. De heer Rond vroeg of de hoogere 'oo- nen en vooral de verkorte werktijd oe duurte niet blijvend zuilen maken? Zullen ook de commissies niet te duur werken? Wat xal de middenstand hebben te doen tegen de coöperaties en de trustvormng! De heer Kropveld vertelaarde geen bewonderaar te zyn van lange werktijden en lage loonen, wel het tegendeel daarvan. De wettelijke arbeidstijd, die spT. we' kort acht, zal men dienen te handhaven, indien ae tijd daar is. Ongetwijfeld zal de kortere arbeid leiden tot grootere duurte, waarvan het gevolg moet worden mindere koop- krach-, bij velen en vervolgens gedwjngen mindere productie door minder arbeid, ergo werkeloosheid. De middenstander moet echter ziin zaak ndet beschouwen als doel van zijn bestaan, doch als middel van bestaan, en daarom zal hy de belangen van werkgever en werk nemer zoowel a,s van de gemeenschap in het oog dienen te houden. Ook de werk nemer moet belang hebben bij den arbeid. Bedrijfscentralisatie moet, indien wensche- ly.k, worden toegepast. Aaneensluiting is noodig, wil men tegenover andere organisa ties niet ondergaan. De heer Perdijk wees er op aat de consumentenvereeniging hier juist gebruik maakt van de diensten van ongeorgani seerde schoenmakers, terwijl er toch over leg bestaat tusschen consumentenbond en middenstandsbond. De heer Houtman merkte op dat de consumentenbond hier een algemeene op roep heeft gedaan, waaraan de heer Punt toevoegde dat het doel was korting daar voor te bedingen. De heer Kropveld verklaarde den indruk te hebben gekregen dat de consu mentenbond krachtig wil medewerken aan de bestrijding der duurte. Het kortinggeven moet daarbij niet op den voorgrond staan; de pryzen moeten zoo zijn dat niemand kor ting kan krijgen, daar de redelijke w.nst- marge dat niet toelaat. De heer S 1 e g t hield te® slotte een plei dooi voor het Centraal Bureau van Advies en wekte krachtig op daarvan gebrtek te maken. Vervolgens besprak hij alleriei bak kerij-aangelegenheden, waarbij hij de vraag stelde op welke wijze me® aan de rieeis nieuwe vormen van concurrentie moet ont komen. Ook vroeg spr. hoe de adviseur dacht over middagsluiting der winkels. De heer Boudier, directeur van het Centr. Bureau van Advies, en vervolgens de heer K ro p v e 1 d wezen op het groote belang van dit bureau, dat thans elke® Woensdag van 10—1 uur hier geopend is. Met klem wend aangedrongen op goede boekhouding. Men meene toch vooral niet dat geen boekhouding een motief kan zijn om geen belasting te betalen. Een onjuiste aangifte is ook een oneerlijke daad. Den iheer Slegt antwoordde spr. dat orgarisatie e* krachtige aaneensluiting de weg is om aan deloyale concurrentie te ontkomen. Middagaluiting is een aangelegenheid, die het best door de vakorganisaties kan worden geregeld. De w.n. voorzitter, de heer Van Vreti- mingen dankte aan het slot den heer Krop veld voor diens gewaardeerde inlicht.ngen, en verklaarde gaarne gebruik te zullen ma ken var zijn aanbod om in het najaar nog De aanwezige leden, die wel wat talrijker hadden kunnen zijn, betuigden door applaus hun sympathie daarmede. De bijeenkomst eindigde te half twaalf, wel wat laat. Het moderne vliegtuig. Die taaie mechanica! Wat kon ie ze in je H. B. S.-tijd hardgrondig verfoeien, voor al gedurende de eerste werktuigkunde les sen, wanneer je vervolgd werd met defini ties, en formules over kracht, snelheid, re- sultanies, koppel en wat dies meer zy, zon der dat je 't noodzakelijke begreep al deze nuttige kundigheden te kennen. Geuikkig, wanneer mannen uit de praktjjk je dan op levendige, frissche wijze wisten aan te too- nen, dat die grauwe theorie noodig was om de interessante vraagstukken te kennen oplossen. In dit opzicht heeft de heer R. J. Castendijik, luchtvaartkundig ingenieur, die gisteren in De Réunie voor de Goudsche H. B. S.-vereeniging optrad, zijn jeugd.g ge hoor ee® bijzonderen dienst bewezen. Hij had tot onderwerp „Het moderne vliegtu.g en z*n ontwikkeling", en hield daarom slechts een zeer korte historische inleiding. Hierin herinnerde hij er aan, dat a! voor Ohristus de menschen het vliegen ais iets schoons en goddelijks beschouwden, getuige de mythologische verhalen. Verder gewaag de hjj van de vliegpogingen sedert de 'aat- ste he .ft der 18e eeuw gedaan, sprak van vleuge: -en de schroefmachines en gewaag de vau Lilienthal's pogingen, wiens toestel beruste op het zweefprincipe, dat hü ha*1 afgekeken van sommige zaden. Nu kwam het bord voor den dag en werd het gehoor door middel van een eenvoudig teekeningetje ingewijd in de geheimen van „lift" en „drift". De „drift", d. i. de scha delijke weerstand, moet worden overwon nen door een trekkracht en juiet deze heeft langen tijd de oplossing van het vlieg vraag stuk tegengehouden. Eerst na de construc tie van de explosie»motore® is het gelakt een goede trekkracht te vinden. Andere proeven wezen uit, dat voor de vleugels een gebogen vlak de voorkeur verdient boven een pi&t vlak, doordat hierop niet alleen luchtdruk aan de onderzijde, maar tenge volge van luchtverdunning ook zuig.ng aan de bovenzijde heerscht. Een aizonuarmke wetenschap, de aërodynamica heeft zich ontwikkeld om te onderzoeken hoe de iucht zich gedraagt tegenover bewegende vlakken van verschillenden vorm en daardoor was het mogelyk de beste vormen voor de on nuttige ballast, romp, onderstel, etc. te vin den. Spr. vertelde vervolgens een en ander van de proeven van Eiffel te Parijs, liet versch llende plaatjes zien van de eerste vllegtu'gen, bracht het gehoor in korte trek ken op de hoogte van de stuurinrichting, waarna hy wees op de ontwikkeling die het viiegwezen tengevolge van den oorlog heeft gekregen. Het aantal ongelukken is betrek keijjk gering en was in 1913 biykena een enquete, die het Fransohe blad LAuto in dat jaar hield, toen reeds geringer dan het aantal auto-ongelukken. Het vliegtuig zal in de toekomst op ver schillende wyzen kunnen worden toegepast: le. voor metereologische waarnemingen, 2e. voor exploratie en cartografie (onontgon nen, moeilyk begaanbaar terrein kan door photografische opnamen gemakkelijk in kaart worden gebracht), 3e. voor «port (reeds hebben in ons land enkelen zich voor hun genoegen een vliegtuig aangeschaft) en 4e. en dit is het voornaamste: voor het verkeer. Hiervoor zjjn eechter nood g goed geoutilleerde vlieghavens met landingster rein, metereologisch instituut, seininr.ch- ting voor dag en nacht, draadlooze tele fonie en -telegrafie (teneinde de vliegers tydens den tocht van veranderingen in het weer op de hoogte te brengen, etc. In Rotterdam is men bezig met het aan leggen van een vlieghaven en ook Amster- dam krjjgt er één, maar voor het verkeer zyn ook hulpland mgsterreinen, afbakenin gen en nog veel meer noodig, zooda* het organiseren van het luchtverkeer gerui- men tyd zal vergen. Spr. was overtuigd dat we over tien jaar een geheel ander :ype van vliegtuig zullen hebben dan thans. Tenslotte liet hy nog een reeks projec ties zien van bekende types van vliegtui gen en wydde o.a. bijzondere aandacht aan de Riesen Flugzeuge die gebouwd worden in de Zeppelin-Werke te Staake. De zeer interessante rede. waarvar we wegens plaatsgebrek slechts een kort ver slag kunnen geven, werd door het gehoor met groote aandacht gevolgd. De voorzit ter der H. B. S.-vereeniging, de heer A. C. Slop, dankte den heer Casten dijk in wel gekozen bewoordingen voor het gehoorde. Het Strijkje van de H. B. S.'ers U'.e'.d de aanwezigen voor den aanvang en in de pauze aangenaam bezig. BOSKOOP. In de jaarvergiderinig van de veroeni- ffing Het Groene Kruis alhier n als voorzitter herkozen de heer P. A. Otto- laider. in de plia:s van deu heer d*.i Ouden, die wegens eerstdaags vertrek uit de gemeente he-ft bedankt, is tot secre.a- rie gekozen de heer 1' den Ouden. Voor de afdeeJingi wijkverpleging werd gekozen de lieer J. E. Évdrs. BODEGRAVEN. Voor liet examen nuttige handwerken ziin geslaagd de dames J Versloot alhier, C Hpreij te Zwammiexdam en IV. Baart te Alphen a. d. Kij» OUDEWATER. De heer W. J. van uon Brink, onder wijzer aan de Obr. u. 1. sohool alhier, is in gelijke betrekking-, benoemd ann de i br. school te beekbergen. INGEZONDEN. (Buiten verantwoordelijkheid d«r Red.) Kermis of Volksfeest!!? Ten opzichte der kermis als volksfeest doen zich in ons land verschillende stroo mingen kennen. Van anti-revolutionnaire zyde wordt by voortduring op afschaffing aangedrongen, op grond van de nog steeds onbewezen bewering, dat de kermis het volk demoraliseert, een bewering, te beschouwen als pure fantasie, gezien de vooral niet hoo ger staande moraal op plaatsen zonder ker mis. Eigenaardig en getuigend van een verregaande inconsequentie is het feit, dat zy, n.l. de A.-R., zitting nemen in comi- té's tot viering van Koninginne-verjaardag en als attractie aan de daaraan verbonden feestelijkheden, gebruik maken van diverse kermis-vermakelykheden (als draaimolens, luchtschommels, enz., enz.). Wy vragen ons af: Is het enkel de naam K e r m i s, die hen op dat telken jare terugkomend volksfeest zoo fel gebeten doet zyn? Een ander deel der bevolking, waaronder personen van een zeer vrijzinnige richting, voelt voor afschaffing, maar wenscht er iets voor in de plaats. Verschillende ge meente-besturen benoemden uit den Raad commissies, waaraan opdracht wend gege ven in die richting een onderzoek in te stel len. Zulk een opdracht is inderdaad niet zoo gemakkelijk uitvoerbaar, gezien het strikt neutraal karakter van een kermis, en ge zien het feit, dat voor het in het leven hou den der bestaande kermis absoluut geen moeite behoeft te worden gedaan, terwyl alles wat men ter vervanging zou wdllen opwerken, met kunst en vliegwerk moet in elkaar worden gezet en niet kan tot stand komen zonder flinke subsidie uit de ge meente-kas of zonder financieele offers der ingezetenen. Weer een ander deel leeft ten opzichte der kermis in een staat van onverschillig heid en huldigt de meening, de zaak bestaat nog en zoolang er personen zijn, die er ge noegen in hebben is afschaffing niet noo- haar ei*en dood wel sterven. e« if n8ttan<ie aI die rechtstreeksche en zydelingsche tegenwerking bestaat de kermis nog en wordt doo* alle deelen der bevolking (zelfs door A.-R., zij het dan op Mdere plaatsen en In het geniep) gevierd. IS dat geen bewi s van taai leven en va» daar niet uit af te ieiden, dat die zoo zeer gesmade kermis wortelt in de traditie en door het gros der bevolking is gewild! Nu valt niet te ontkennen, dat de kermis gebreken aankleven, zij het dan ook niet in hoogere mate als andere volksfeesten, maar dan toch gebreken. De droesem komt nu eenmaal by ieder openbaar en niet open baar feest boven, altyd zyn er individuen die zich misdragen, voor wie iedere feeste lijke gelegenheid een aanleiding is om uit den band te springen en dingen te doen, waarvoor men zich moet schamen. De hoofdoorzaak, wy durven zeggen de eenige oorzaak, is ge- maar vooral misbruik van sterken drank. Met de afschaffing van de kermis zullen de deuren van de kroeg niet gesloten worden. Qok ten opzichte van de beoordeeling van de gebreken der kermis zyn de A.-R. niet consequent en beschouwen de kwestie door een al te donkere bril. Wat zy by gelegen heid van feesten van het vorstelijk huis noe men een spontane uiting van vaderlands liefde, noemen zy by de kermis bachana- liën en liederlijkheden, is de kermisborrel zooveel gevaarlyker dan de oranje-bitter? Logisch redeneerend valt uit al het bo venstaande de conclusie te trekken, dat de oplossing in deze zou zyn: niet afschaffen maar verbeteren, veredelen. Noem de ker mis Volksfeest, en maak dat feest aantrek kelijk voor heel de bevolking. Het volk wil op gezette tijden feest vie ren, wil zich ontspannen. Het volk (de ar beider en kleine middenstander) kan zich de luxe niet permitteeren deel te nemen aan de z.g. meer veredelende genoegens der be tere standen. Aan het werk dan om iets daar te stellen, wat het volk kan bevredi gen. Het volksfeest door ons bedoeld, let wel als wij in dit betoog spreken van volksfeest, bedoelen wy de van naam ver anderde kermis, brengt, zonder dat er an dere moeite als beschikbaarstelling van gemeentegrond voor noodig is, een flink bedrag in de gemeentekas. Nemen wy van dat bedrag eens de helft of een derde af. om dit op de hierna volgende manier te ge bruiken. Nadat vooraf uit vooraanstaande ingeze tenen, zonder te letten op politieke kleur, gemeenteraadsleden en enkele besturen van bestaande vereenigingen enz. een commissie is gevormd, besluite men tot de jaarlijksche viering van een volksfeest, te houden in den traditioneelen kermistijd. Een programma voor de feestelijkheden, zooals wy ons die voorstellen, zyn wy zoo vry hierbygaand aan te bieden. Natuurlijk is dat programma voor alle mogelijke wijzigingen vatbaar. Meent men dat er iets door bereikt kan worden ter beteugeling van buitensporighe den. die ongetwijfeld ook dan zullen plaats hebben, men make het volksfeest dan drankvry. Of die maatregel eenig effect zal sorteeren, staat nog te bezien, in ieder ge val is het te probeeren. Men geve de in het leven te roepen com missie tevens de bevoegdheid censuur te oefenen op de te plaatsen inrichtingen, zoo dat na schifting van het ongewenschte, en kel tip-top inrichtingen, die geen gevaar voor orde en goede zeden opleveren, wor den toegelaten. Tot r.u toe bemoeide de plaatselijke over heid (het gemeentebestuur) zich al weinig, of in het gehepl niet met de kermis. Laat dat by boven omschreven feest anders wor den. De overheid wake voor het volk en behartige de belangen van dat volk moreel zoowel als materieel, maar verlieze nooit uit het oog. dat ook ontspanning noodig is. Reeds onder de Romeinen gold de spreuk: geef het volk brood en spelen. Hieronder volgt een voorloopig program ma: Zaterdag 4 uur: Opening met Vi uur klokgelui. Zondag: Voetbalwedstrijd om wisselbeker voor plaatselijke vereenigingen. Maandag: Groot Concert in het centrum der stad. Dinsdag: Harddraverij of Ringsteken om geldprijzen. Woensdag: Kinderspelen en Concert Fan fare-corps. Donderdag: Concert in het Park. Vrydag: Turnfeest efl uitspraak der Ju ry eener gedurende de vorige dageh gehou den Etalage-wedstrijd. Zaterdag: Hardzeilen of Roeien (water sport). Zondag: Na afloop Vuurwerk. Het Comité: ALDENHUIJZEN, Voorzitter. VAN VLIET, Secretaris. sporrT VOETBAL. Programma voor Zondag 29 Februari Westelijke Afdeeüuig. i oxer lam V.o L -H.B.8. Huuriem ilaarlem-Ajax. Amsterdam Blauw Wit-li.V V. Den Haag yuvik-D.* C. I trecut U.V.V.-Sparta. (hergangs-i ompetitïê. I'otteindw") ei jenoord-Hercules Schiedam Hormes-D.V.S.-R F C. Amsterdam Spariaart-b.V.V I Jiuuiden .Stormvogels - roncordia. 2e klaaso A. Hilversum \'i. toria-Gouda. Hilversum—UI, pia I i recht Velox Hortu». 3e kilasa» U. Gouda T.O P -T.O.G.O Naar we vernemen heeft Gcrrrda protest au«geleekend tegen he* le doelpunt Inden wolstrijd D 0.0—Gouda, welke door haar mei 2-1 is verloren Biljarten. Zaterdag en Zondag a.s vindt de re- ti.rn-wedstrijd plials tusschen de Goudsche Biljartclub ..Ter Gouw'' en „Entro Nous .i' Den Haag Gespeeld wordt cadre-spe| in t> partijen vun 150 carambole». Voor Gmda komen uit: Backers. Mogen- dorff. Spit, Verhoef, Oortwij k en Stork. Voor Dea Haag: van Hlist, Lirae»», v. Amotel. Wintertak, vab der Moer en KiJ- mge. FINANCIEELE BERICHTEN. WISSELKOERSEN. Officieele noteering te Amsterdam. 27 Februari 1920. 26 Febr. 27\Febr. Londen 9227 Vi 9.23 Berlijn 2.72 2.67 Vi Parijs 17.30 18.95 Brussel 19.90—20.30 20.— Zwitserland 48.70 43.85 Weenen 1.02 Vi 1.02Vi Kop-nhagen 40.60 40.50 Stockholm 60.70 50.65 Ohristiania 46.70 46.60 LANDBOUW. Ckilisalpete*. Naar aanhi ling van goruon'en als zou door do staking in de havens gebrek ont staan am c ïitiMalpeter, vernam de „lol. van do (RreOlie der Centrale Guanofabrie kei. dut er op hot oogonbïls geen gevaar i-s du er gebrek zal komen aan deze meststof, in liet bijzonder ulet voor het groot-liiiulbivlrijf, aangezien de ohétaaipeter in h Külzaak door de Verbruiker» re-'d» in uort-aad te genomen Alleen voor liet tuin bouwbedrijf en-d.* voorjaarwgewaseon zou nadeel kunnen ontsfian, indien de staking Luie, duuri. ONZE DRAADLOOZE DIENST. De spoorwegstaking. PARIJS, 27 Febr. £>e staking der spoor wegarbeiders ia Donderdag in het d strict Parijs-Lyon-Middellandsche Zee voortgezet, doch desniettegenstaande is de toestand verbeterd, daar een aantal werklieden -len arbeid hebben hervat. Gedeeltelijke stakin gen zyn eveneens uitgebroken op het net der staatsspoorwegen, doch op alle andere lijnen is de dienst normaal. Miilerand, die Donderdagavond uit Lon den terugkeerde heeft onmiddellijk een on derhoud gehad met de ministers van Open bare Werken, van Binnenlandsche Zaken en van Handfel en met den onder-staatsseceta- ris van levensmiddelenvoorziening. Deschanel als lid der Academie. PARIJS, 27 Febr. Voor de eerste maal sedert hij oq het Elysée is, heeft de presi dent z.ch Dafederda* naar l'Academie frin galse begevMt President Deschanel In aan ue werkzaamheden deelgenomen als alle an-lere leden der Academie, onder w e zich maarschalk J off re bevindt. De toestand in Sylicië. PARIJS. 27 Febr. De Temp® ontvangt van zyn correspondent de volgende .nl ch- tingen over den toestand in Sylicië. De al gemeene toestand schijnt zich te ontspan nen. Emir Fayal heeft aan de Arabische elementen, die zich by dp Turksche nnt:o nalisten hadden gevoegd, bevel gegeven tot ontwapening. Men bevestigt anderzijds dat Moestafa Kemal uit Konstantinopei bevei heeft ontvangen alle actie tegen de Frau- schen te staken. Het Fransche oppercom mando gaat niettemin voort krachtige maatregelen te nemen teneinde zich to kun nen verzetten tegen de samenwerking tus schen de Turksche en Arabische benden. Daarom zijn belangrijke smjdkrachten in de streek van Killis geconcentreerd. De ruilhandel met PARIJS, 27 Febr. Makkew, Schmakw en Nicolai .vertegenwoordigers van dé tiissi- sche coöperaties, belast met he,t organ.sce- ren van den ruilhandel in Rusland, zijn te Mosko uaan-gekomen. Litwinof. Krassiae. Nozine, Rosova en K.ntschef le den üt on derhandelingen met het buitenland. LAATSTE BERICHTEN. Wilson's antwoord. WASHINGTON, 27 Febr. De nota van Wilson betreffende de Adriatische kwestie van 24 Febr. verklaart, dat het voorstel om Fiume met Italië te verbinden door een smalle strook langs de kust onuitvoerbaar is. De president gelooft, dat het Italiaan- sche gebied tot aansluiting bü Fiumc aan leiding zou zyn tot twist. Wat Albanië be treft wil de regeering van Amerika de Albaniërs geen onrecht doen ten gunste van Yoego-Slavië en Yoego-Slavië niet in ongelyk stellen ten bate van Albanië. Ten opzichte van het verdrag van Londen zegt de president, dat dit een kwestie is, welke alleen door de Fransche en Britsche regee ringen kan worden beoordeeld. De spoorwegstaking. PARIJS, 27 Febr. De staking der spoor wegarbeiders is nog niet algemeen en op verschillende stations is de toestand niet veel veranderd. Men verwacht echter, dat de staking groote uitbreiding zal aannemen. Achturige werkdag in de mynen. DRESDEN, 27 Febr. Na de nieuwe suc cesvolle onderhandelingen der vertegen woordigers der mynwerkers met den Sak- sischen minister van Arbeid, zal op 1 Maart de 8-urige werkdag worden ingevoerd. De uitlevering van den ex-keizer. Naar aanleiding van een in het Handels blad gereproduceerd gesprek van den Mi nister van Buiten! andsche Zaken met een redacteur van de „Chicago Daily News" over de uitlevering van den ex-Duitschen keizer verneemt het persbureau Vas Dias, dat men hier te doen heeft met een onbe scheidenheid en bovendien met een voorstel ling van het gesprek, die niet juist is. TELEGRAFISCH WEERBERICHT. Verwachting tot den volgenden dag. Matige tot krachtige, later afnemende westelijke tot noordelyke wind, afwisselen de bewolking, weinig of geen neerslag, kou der vooral des ochtends. ADV ËRTENTIëN GEVRAAGD in Hotel Gboot Berg Dal bij Nijmegen Vereischte goed kunnende macbinestoppen, naaien en verstellen. P.G. 1235 13 Heden overleed na kortstondige on gesteldheid zacht en kalm onze beste Broeder, Behuwdbroeder en Oom, de Heer FRANS SIMON SPARNAAY Jr.. in den leeftijd van ruim 56 jaar. A. SPARNAAY. M M SPARNAAY— DIESTELHORST en Kinderen. Groningen. y SPARNAAY. H. C. A. SPARNAAY— MOLENAAR en Kinderen, Velp. C. SPARNAAY, Doesburg. Mr. Dr. L. J. SPARNAAY, Apeldoorn. Dr. K. F. SPARNAAY. M. S. SPARNAAY—KEUS, en Kinderen. Den Haag. Gouda, 26 Februari 1920. Gouwe 200. Eenige en algemeene kennisgeving. Verzoeke van rouwbeklag ver schoond te blyven. Teraardebestelling te Nymegen „Rustoord", op Maandag 1 Maart, 12 uur. 1324 34 Elactr. Schallen Drukknopjes Elementen Stroombrekers Lampjes Batterij, brandt 4 198 ets. 12 ets. 117 ets. 11 ets. 9 ets 39 ets. Net nop t(Jd, U kunt nu nogvr|j wat voorraad ap doen voordat de sigaren belast worden. Vanaf ZATERDAG 28 FEBR. xal worden uitverkocht een partij van 20.000 f3jnej7 cent sigaren merk Ida. Ze zullen ais volgt worden verkocht Monsters worden berekend togen 5'/j ct. per stuk. 100 stuks it 5 25. 500 en moer, berekend per 100 f5 't Is oen pracht knaksigaar, stevig gevuld, met de fijnste Sumatra ge dekt, ovorheerlyk gemojoerd, beslist vrij van duf en stelen. Die nog nooit bezocht heeft, laat nu bi) dozen uit verkoop zijn beurt niot vooi^ij gaan. De winkel is geopend van 's morgens 7', tot '«avonds 8 uur. Zaterdags avonds tot 11 uur. 1319 40 Gr1 ZIE ETALAGE. Drogist - - Wljdstraat 29. Likdoornpleiatars Likdoorn tinctuur E.lizalf. „j, LESSEN an VERTALINGEN Station.w.a S3 1323 ROTTERDAM. VERDWVN F. ^POEDIQ EN ZEKER door INWRUV1N0 HËT ANKER PfliN Vi |«t«ir «lom Hrkrnd. Prij.i pe? flesch* {f 95 ct «n f.140 HU fiPCiTMl-K.LF^ F iel kdCHTER-t' Verkrijgbaar bij ANTON OOOI'H. Wijdatraat en S. II. VAN L arkt. Vleeschhouwerij GOED en GOEDKOOP steeds grooter wordt £ie omzet bij ten eerste Wegens eerste kwaliteit en ten tweede om de zeer lage pr(jzen. 847 30 per 5 on» Prima Blank Kalftvlea f oh. LAPPEN f 0 90 per 5 on« GEHAKT 0 50 K ALFSFILET i f 1 20 POLET L- KALFSSCHIJF 110 ROLLADE of KIB 1 20 POLET en GEHAKT y/ 1.- ROSBIEF - 1 20 KALFSLAPPEN 7 1 BIEFSTUK o 1 HAAS - 1.25 KARBONADE 090 KOEVET - 1 20 KALFSOESTERS 1,40 Zie de Etelage. Zie da ttalaQ»- Opnieuw Heeft de Spaannche griep haar intrede in ons land gedaan en reed» heeft zij met reusachtige snelheid om zich heen gegrepen en tallooze slachtoffers gemaakt. De Spaansche Griep schijnt een bijzon der kwaadaardig soort van influensa te zijn, welke in de eerste plaats hen aan tast die hoesten, verkouden zijn of keel- pyn hebben. 1276 100 Niet zelden ontstaan dan ontstekingen der luchtwegen, met de daaraan verbonden gevaren voor longontsteking. Hoeveel jonge levens worden hierdoor niet reeds afgesne den. Geneest Uw hoest; zorg niet verkouden te worden! Koop vandaag nog een fleseh en neem er iederen dag een paar lepels van In. Prijs per flacon van 230 gram ƒ1.60; van 650 gram ƒ3.25; van 1000 gram ƒ6.Alom verkrijgbaar. F.ischt rooden band met onze handteekening: L. 1. AKKER, Rotterdam.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 2