fautingeuwn- f UNION Abonneert U op dit Blad Ü.Ü.U Lijders aan Huid ziekten I fL Comité tot wederinvoering der Kermis. No.' 14251 HOEST NIET! LIA-tabletten óf al krygt Winutir&'lky zyn belading cp tkbak, ik laat er tPtulip*‘Ttaadfkecrwf niet om jtaan. W. PRINCE NIERZIEKTE? li Vraagt neem Feuil tabletten jWESTlNDISCHÉi CACAO EN I L CHOCOLADE ”DE BESTEo TIJDMETER Gewiss Dagel l]ksctie Motordiensten tusschen alkmaar—zaanl>am—z/anstreek—amsterdam— ROSS Hoest, verkoudheid, keelpijn, zonder opium of morphine be reid en toch terstond LAAGSTE NOTEERING. Meubelkoopjes!! Trouwen!! SIM0NSTRAAT44h bovenhuis, dsttiekrit ROTTERDAM. Telefoon 12800. N.V. Scheepvaartmaatschappij „TRAJECTUM”. OM b» 3*^ Wie helpt ons de Kermis weer terug te krijgen. Zij moet en zal droog zijn. Waardoor ze van zelf veredelt (ic et. per pakje) ZIJT GE BEKEND MET DE KENTEEKENEN VAN N.V. Wessanen’s Koninklijke Fabrieken WORMERVEER OPGERICHT 1765. LMNZAADKOEKEN merk „STER" en W. L. L IJ N M E E L merk „STER” in geplombeerde zakken SOYABOONENKOEKEN merk wl Alles gegarandeerd Zuiver en uitmuntende door groote Voedingswaarde. Eere-Diploma Parijs 1900, Negen Gouden Medailles DE WITT’s PILLEN 2 Indien Redactie: Telef. 1 1015 108 1974 51 ROTTERDAM i u- 4- i helpend. 4. 21 Adverteert in dit Blad. <S8 IJ WEST INDISCHE IMPORT COMR. AMSTERDAM 8791 75 l ZA K K. Tel. 4428 KIPSTRAAT 34-36 gen oogen, urine, J.GXAMMAN 5tn‘0r ZWOLLE m 0PGtraCHT:)Ö29 J abonnement per kwartaal 2.9* Franco per post i Abonnementen bjj onze agenten, ADVERTENTH 1A-5 regels 1.05, regels ƒ1.80, elki liVi cent per rog ineens r D. D. De corresponden zeggingschap. trekken hun voc spoorwegstaking Besprekingen ov Rood offensief i HAARLEM HILLEGOM—BUsSUM—UTRfCHT—ZRIST— WOERDEN—ALPHES—BOSKOOP— BODEGRAVEN OUDE WATER— GOUDA—LEIDEN—DËN HAAG— DELFT—SCHIEDAM—ROTTERDAM. 4871 Alwaar eigen kantoren. 50 Kantoor GOUDA i REGENTESSEPLANTSOEN t, Telefoon S96. Naar M eeoeeoHCMg V. I 1277 88 het aangewezen middel bij Haal dadelijk een doosje bij Uw apotheker of drogist: 75 cent DAVID ••ftuAorw» v*« Mevr. P. W AM5TEPQAM ROTTERDAM BRU53CL HET BESTE TEGEN DE 1004 32 ADRES TE ROTTERDAM Scheapmakershaven 60. DAMMAN S A Soliede Saloq- en Huiekamernieubelen ali Tafel», Stoelen, Linnenkasten. Spiegel» Schilderijen, Theetafels,Eikcnhauien Buf fetten. Boekenkasten, Clubfauteuil», Zijden pluche Ameublementen, Leeranjeuhlt- menten, Kspokmatranen, Wollen- en Satijndekens, Stroomatrasien, enz. enz. 5396 SPOTKOOPJES111 20 BESTE ADRES VOOR JONGELUI MET HUWELIJKSPLANNEN. dig hoe i menschen symptomen deae kwaal Hoofdkantoor, UTEOHT. 1271 ALDENHUIJSKM, Voorzitter. 50 VAN VLIET, Georotaria. DCZK CHOCOLADE MET DEN NATUURLIJKEN CEUR1GEN SMAAK VAN DE CACAOBOON, HEEFT EEN HOOGE VOEDINGSWAARDE BN VEROORZAAKT GEEN DORST M) Hij keek haar w dacht, die een man alh iets nieuws aan komt. „Denk je,’’ zelde dende slem, ,.dat, a’ ge vacantie nemen, Durham er op doek drong, toen ik teru, siii.' - toen zag 1 heid niet van in, n hij gelijk - een 1 Angela, in Egypte Kiviera, wij in stat scheurde draden wee een tweeden wittebro hebben?” Zij glimlachte, nw hare oogen waren t ..Wij zullen gaan, ^als -wij het geld beu door hef boek, gjnnen - je eigen rek’, zoo .ang gewac jaar na jaar de bo deed eu dat d» cdk gjj onmiddellijke verlichting wenscht van die jeukende pjjn, koopt dan nog heden een flesch D. D. D. De nieuwe uitvinding op 't gebied van Huidziekten. D. D. D. is een wetenschap pelijke samenstelling van Chlorbutol, de «tof, welke voor huidziekten zoo bijzonder geneeskrachtige eigenschappen bezit, en weike door huid-specialiteiten erkend wordt ala ■wellicht de grootste ontdekking op het gebied van de behandeling der huidziekten. Verder bestaat het mjjldel uit de verzach tende, genezende oliën vafr wintergroen en thymol. By de eerste verkoelende aanra king van D. D. D. zult ge omniddelijjk ver lichting bespeuren, onverschillig hoe lang reeds lydende zjjt aan huiduitslag. HET Waschmiddei voor Huidziekten, D. D. D. is een vloeibaar waschmiddei. In- tegenstelling van zalven, welke alle de po riën verstoppen, dringt D. D. D. tot diep in de huid en ‘de zich daarin bevindende ziektekiemen door. Het doodt deze ziekte kiemen spoedig en verwijdert ze tevens. De verzachtende oliën van wintergroeri en thy mol komen de natuur te hulp teneinde een volkomen genezing van de aangetaste weef sels te bespoedigen. Kleine ongemakken, zooate puisten, jeuk, schilfers enz. genezen vaak in ééne nacht, en één flesch D. D. D. is vaak voldoende om hevige gevallen van huiduitslag, zeere beenen, ringworm of psoriasis te genezen. 1280 94 7 Afdoend Geneesmiddel. Een D. D. D. kuur is ,afdoende.- Zij neemt de oorzaak weg. Zij roeit de ziekte kiemen uit zoodat van een terugkeer tier ziekte geen sprake kan zjjn. Vraag eveneens naar D. D. D. zeep en de gratis D. D. D. brochure. Prjjs van een proefflesch ƒ0.75, en van een groote flesch, (Inhoud 5 maal zooveel en dus veel voordeeliger) ƒ2.15. Verkrijg baar bjj alle apothekers en drogisten. Waar niet verkrijgbaar, wende men 7 ch tot de alieanvertegenwoordigers-. firm. B. Mein- dersma, Den Haag-Sneek. Te GOUDA bij: ANTON COOPS, Wijd- straat 29, S. VAN LOON, Markt. VERGROOTIMG onzer Magazijnen GROOTE OPRUIMING Haarden, Kachels, Fornuizen, Lam pen, Kinderwagens, Petroleumkachels en Huishoudelijke Artikelen. De dichte sluier, pondenlie tusschen 1 geheimzinnig verbotj alleen gissen kon da nmgavcrschal tussch president Wilson be gelicht. De Vereenig gesteld de ondersoh ceeren, waaraan te geven. De stukken heid kunnen we dai naiamste aanstippen) aardig licht op de 5 staatshoofden dje Britedie hoofdistad het afwezige Amerik tegemwoondigd, toet den gekend in de tegenheden. In het eerste doet vraagt de toenmalig Buitenlandsche Zal sneer” of de Frans ringen soms van p kende m Europa har de toekomst te besd aan de regeering mede te deelen? F voongestelde Fiun Lloyd George en Cl ten, dat de preeiden aanvaarden. Clemenceau en L zich h.erop (22 Jai de afwezigheid van tloor hen nooit and als van .tjjdeljjk ka Amerikaansche ges Adrialische kwestie ioren hebben. De Frt iiaansche regee ringt geweest, om de ger finitief te regelen, ben genomen van de Amerikaansche rege Dan wordt verwe stellen en wordt >g< verkregen oplossing, sche en Britsche re, te conistateeren, feil punt van het memor onaangeroerd heeft punten ondergaan Iedereen heeft wel eens gehoord van Nierziekte, doch het is merkwaar- weinig de van 1 ken nen. Kent gü ze’ Kunt ge zeggen of ge aan deze kwaal lydt of niet Wjj zulten ei hier eenigc noemen, te weten: Folterin gen en pijnen in de armen, beenen, spdereft en* ge wrichten, zwe’din- ondei de troebele hoofdpijn, slechte smaak des morgens in #den tnopd, gezwollen algeheel gev geraaktheid, 627 Voedert nw Vee met 34 den passeeren, maar recht door- I dringen tot de me- I ren en de Waas, I het doodelüke ver- 1 fift verwijderen, de nieren verster ken en ze in .'taat stellen hun werk te verrichten. Wees niet tevre den met de gewo- ne nier- of rug pijnpi 11 en, omdat ge niet weet of Uw nieren wel lijn aangetast. U zult, indien U het werkelijk aau de nieren hebt, reeds na 24 uur een al- jeheele verlich ting constateeren, omdat de DE het en pijnlijke weten, •voel van zwakte en licht- en een slaiperig zwaar gevoel den geheelen dag. Indien ge een dezer symptomen bemerkt dan kunt ge er niet te gauw bij zjjn, want het is doorgaans een voorbode van ernstige ziekten als Rheumatiek, Rugpijn, Jicht, Heupjicht, Lendepjjn, Graveel en Steen. Ze zeggen U, dat Uw nieren zwak zjjn en versterking onmi'Melljjk noodig hebben. Nu weet <e waarom uitstel gevaarlijk is. Koopt U direct een doosje DE WITT’s Nier- en Blaaspillen. Deze wonder baar! jjke pilletjes worden voorname lijk bereid voor Nierziekte, en het succes is te danken aan het feit, dat ze niet eenvoudig door de ingewan I DE WITT’s Nier- en Blaaspillen zjjn verkrijgbaar bjj de voornaamste Dro gisten in Nederland in doozen van 1.75 en in doozen van 2.75, welke laatste veel voordeoliger zjjn, daar zjj 2% maa, zooveel bevatten ala de kleine. Te GOUDA bjjANTON COOPS, Wjjd straat 29, S. VAN LOON, Markt. Waar niet verkrtygbaar wende men zich tot de firma E. C. DE WITT Co., Den Haag. de i WITT’s Pillen direct werken en vergiftigde zuur verwijderen. I Indien Uw urine ma het gebruik I - dezer pillen een blauw- of groen- achtige kleur aanneeant, behoeft gij U niet ongerust te maken. Hierdoor I wordt aangetoond, dat een der be- j jtanddeelen der pillen, hetwelk uit muntende antiseptische e. gen schappen bezit, zjjn werking ver- richt. Dit kenmerk onderscheidt de DE WITT’s PILLEN van alle andere I nierpillen. Het is tevens een bewjjs voor U, dat ze hun genezende kracht op de nieren en de blaas uitoefenen. j Het middel is beslist onschadeljjk en brengt bijna altijd een volmaakte ge nezing tot stand.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 3