I I Blad 58e jaargang. IIS Maandag 1 Maart 1920. agf I i Feuilleton. abrieken elf veredelt I XTxetx'ws ®ïx ^-<fL-trextexx.t’ e“bla.cl voox O-o-ctcLeu ®xl OzxxstxelcexL- Trouwen!! ui«kamermeubelen oenkasten. Spiegels s.Eikenhauien Bul- lubfauteuih, Zijden en, LeeratneubU. «•en, Wollen- en strassen, enz. enz. PJESill 20 IOR JONGELUI ISPLANNEN. uis.n.b. dttkhieüde 'elefoon 12800. ROSS DURHAM. BEHALVE ZON- EN FEESTDAGEN. YERSCHUNT DAGELIJKS ÊKQsgEH* ASl BureauM A R K T II, G O U D A. Adndnlatrati*: TeW. laten. Redactie: Telef. Interc. 545. EN VAN w toch nirt< I 2 34 JTER” en W.L. *4X1 (W»r* mbeerde zakken N merk W.L. oedingswaarde. uden Medaille* <teu lot ,OON, Markt. WITT Co.. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tUMchentomst van aolindn Boekhan delaren, Advertentiebureau* en enxe Agenten. 4-- INGEZONDEN MEDEDEELINGENt l-U alk' reaal naar ItM. Op de voorpagina 60 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bij contract tot zeer gerede ceerden prija. Groote letters en randen worden berekend naar plaataraimto. Ashto». kom onoud en teat mij binnen I 2 127» I 144 naamste Dro- f 2.75, welke itten al® de aan- dat Hij en i slok liet ter. dat dat. had Reutei* meldt, dat de vredesconferentie be sloten heeft den óppersten raad in twee ge deelten te splitsen. De eerste mimatei» lui en de financieel» kwesties behandelen, ter wijl de mmietere van bui teal amdache zaken en de ge&anten zich blijven beeughouden met het gereedmaken van het Tu-kscto vredesverdrag. 11 I Vooraittw. •o rotaria. AMSTERDAM RO7TERDAM BRU55CL TEGEN 0E ITEERING. 1004 I» ■RDAM kershaven 60. I sahen zullen brengen in overeenstemming met bet Amerikaansche gezichtspunt. Voorts wijzen de minister-preaidenten er op, dat, wanneer de onderlinge oüdenhande- lingeu mochten mislukken en dus het ver drag van Londen in werking zou moeten treden, de mogelijkheid met js uitgesloten, dat «en nieuwe overeenkomst niet Ital.b zou kunnen wonden getroffen, welke voldoening zal schenken aan Italië en Zuld-Slavie. Dat zulk een overeenkomst zou wonden bereikt, hopen ulle geallieerde regeeruxgen van har te, een hoop, waarvan zij weten, d«t zij door president Wilson gedeeld word*.. Der lange Rede kurzur Sinn van deze briefwisseling is, dat president Wilson (die na deze krachtinspanning moet zijn inge stort) de geallieerden heeft kunnen bewe gen hun voorstellen in te trekken, waarmee bewezen is, dat, hoewel hij ver weg is, zijn invloed niét gering te schatten te. je nog niet doen, ik moet een htanen komen. IX» vrouw ut bed.” Ik mown enke.r dingen Irtw voor de Graphic' Eggwjlijk moe* *k hei nog wegbrengen wtUkUMte. maar bet sluit de deur mi laai gaan. knielde neer, blij weer over- GOIDSCHE COURANT. hinnwi en Pep over voorgevel, om teilen. Brittannië spreken bun arastug vertrouwen uit, dat. hoe ook hot gezichtspunt oer Ver- eeaigde Staten over het Adriatische vraag otuk moge zijn, zij mat het gaheele uu>ti- tuut, dat zich bezig zal houden giet inter nationale geschillen, zal doen mislukken uoor zich terug te treUom van do ver- t.ragen van 1919, omdat haar gaaichtspunl in het bijzondere geval niet is aanvaard. President Wilson, die hierop op 25 Fe bruari antwoordde zegt dgt hij in de huidige omstandigheden geen andere keuze heeft, uan zijn standpunt te handhaven, hetwelk hÜ reeds sinds lang in deze kwestie heeft aangenomen. Hij herinnerd aan het begin sel van volksbestununingsrecht, waarvoor Amerika in den oorlog is gegaan en merkt op dut vijf groote mogendheden naai zijn •neening niet meer recht hebben dt-n de Oostenrijksche regeering, om te beschik ken over de vrjje volken van Zuid-Slavë, zonder toestemming en medewerking van deze volken. De president izou bereid zijn een overeen stemming tusschen Italië an Zuid-Slavië ie aanvaarden, gebaseerd op onderhandelin- gon alleen tuaschen beide landen. Ind.en directe ondenhandelingen niet tot het ge- vvenschte resultaat zouden leiden, zuudan beide partijen genoegen moeten nemen met de beslissingen vtm de regeeringen van Groot-Bnttanmë, Frankrijk en de Vcre’nig- rie Staten. De premiers van Frankrijk en Engeland geven president Wilson in hun antwoord van 26 Febr. toe, dat dit een ideau op lossing van de kwestie zou zijn. Zij ver klaarden aich bereid hun hwt te doen een dergeluke overeenkomst te bereiken. Om hiertoe te geraken, zijn zij bereid hun beide voorstellen van 9 December en 20 Januari in te trekken. De Fransche en Britsche minister-presi dent noodigen president Wilson in veruand hiermede uit, dat hy zal deelnemen aan een voorstel aan Italië en Zuid-S avië, waarin zy aangespoonl worden onderling te onderhandelen op den grondslag van een intrekking van alle vroegere voorstellen. In dian evenwel deze poging mocht mislukken dan zijn de Fransche en Britsche minister presidenten ’t er over eens, dat de Vereenig- ue Staten, Gnoot-Brittannië e® Frankrijk, opnieuw deee kweet ie moeten overwegen. De Fransche en Britsche minister-presi denten zeggen vender overtuigd te zyn, dat bij een nieuwe overweging van de Alba- neesche kwestie een overeenkomst kan wor den bereikt, welke voldoening zal geven aan de aspiraties van het Albaneesche volk voor onafhankelijk zelfbestuur en tegelijker tijd aan de noodzakelijkheid om Zuid-Slavië in de omgeving van Skoetari een u.tweg naar de Adriatische Zee te verleenen. Zy zyn bereid er bij de belanghebbende regee- nngen op aan te dringen, dat deze hun wen- gelegenheid gebruik te maken om «i«h ia verryton. Van een terugkeer tot goedkoops tijden kan geen sprake «jjn, zoolang de hoe<e we reld niet num van alle artikelen voorzien ia. Daarvoor is noodig dat Dultachland, Rue land en geheel Europa wner aan do voort brenging moewerken. Zoolang dat met ge schiedt kan er naar Gedde®’ meaning jreoa eind komen aan de achaarachte. Deze zienswijze is volmaakt in ovaro— stemming met het Britoche standpunt waarvoor Millerand heeft moeten zwichten, hoeiwe, h(j Haver niets te maken toeft met de bolsjowiki uit vrees voor tot reVolutioe- naire spook. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.M, per week 22 cent, ovefcal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 2.75, met Zondagsblad 3.49. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan om Bureau: Markt 31, GOUDA, bij onze agenten, den boekhandel en de postkantoren. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 1^-5 regels ƒ1.05, eiken regel meer fOM. Van buiten Gouda en den bezorgknng: 1—5 regels ƒ130, elke regel meer ƒ0.25. Advertentiën van publieke vermakelijkheden 12 cent per regel. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 by slag op den prjjs. L_UULJL-L-1---l-J-J--- Gewisselde nota’s gepubliceerd. De correspondentie tusschen Wilson ën de entente. Amerika s mede- zeggingschap. Het zelfbestemming»reelit. Frankrijk en Engeland trekken hun voorstellen in. Ftaanfrieele besprekingen. De algemeene spoorwegstaking uitgeroepen. Het mobilisatiebevel niet opgevolgd'— Besprekingen over revolutie te Straatsburg. Nieuw vredesaanbod. Rood offensief voorbereid? Erzbefger’s wankele positie. CaiUaux’ buitenlandsche politiek. ONS OVERZICHT. De dichte sluier, waaronder de corres pondentie tusschen Washington en Londen geheimzinnig verborgen was, waanioor men aileen gissen kon dat er een ernstig mee- ningsvcrschfll tusschen de geallieenien en president Wilson bestond, is eindelyk op- 1 gelicht. De Vereenigde Staten hebben voor- gesteld de onderscheidene nota’s te pubh ceeren, waaraan te Ixmden gevolg la ge geven. De stukken (wegens hun uitgebreid- heid kunnen we daaruit slechte het voor- naamste aanstippen) worpen wel een eigen- aardig licht op de verhouding tusschen de I staatshoofden d|e op 't opgenblik in de Britsche toofdaiad de zaken 'bedisselen en het afwezige Amerika, dat, hoewel met ver- tegenwoonligd, toch ter dege wil wor den gekend in de belangrykste aange- tegenheden. In het eerste document, dol. 20 Januari, vraagt de toenmalige staatssecretaris van Buiten 1 and sche Zaken Lansing, met e<n sneer’* of de Fransche en Britsche regee- ringen soms van plan zyn over verschil lende m Europa hangende vraagstukken in de toekomst te beschikken en de resultaten aan de regeering der Vereenigde Staten mede te deelen? Er zyn kanten aun de voorgestelde Fiume-regeling, waarvan Lloyd George en Clemenceau moesten we ten, dat de president (Wilson) ze met kan aanvaarden. Clemenceau en Lloyd George haastten aich h.erop (22 Jan.) te antwoorden, dat de afwezigheid van de Vereenigde Staten door hen nooit antlers beschouwd is, dan als van tydelyk karakter en dat zy het Amerikaansche gezichtspunt omtrent de Adriatische kwestie nooit uit het oog ver loren hebben. De Fransche, Britsche en Ita- haansche regeeringen zyn nooit van plan geweekt, om de gerezen vraagstukken de finitief te regelen, zonder kennis te heb ben genomen van de gezichtspunten van de Amerikaansche regeering. Dan wordt verwezen naar Nitti's voor- stelten en wordt gewag gemaakt van de verkregen oplossing, „die, het is der Fi ari sche en Britsche regeering aangenaam dit te constateeren, feitelyk ieder belangryk punt van het memorandum van 9 December onaangeroerd heeft gelaten.” Slechts twee punten ondergaan verandering en beide ge het weFxMcende mhijnsel zag ouderwetse!»» rnam, dat i ut «tak den tuin. FIT) naiu een hindvoi gnnt 'erp h<< omhoog. Hi4 raam werd on veranderingen zyn stellig in het voordeel van Zuid-Slavië. Ten eerste de vrije staat Flume, die 200.000 Zuid-Slaven van hun viadenand zou hebben loagerukt, verdwync. En al moet Zuid-Slavië op zyn beurt ge- bied aan Italië ovetgeven, waarby in.be grepen <zyn ongeveer 50.000 Zuid-Slaven, naast die, inbegrepen in het voorste 1 van Wilson, het compromis blykt dus In het voordeel van Zuid-Slavië. Fiume bidft een 1 onafhankelijke staat onder toezicht van den Volkenbond. (De logika is hier verre U zoe- 1 ken. Eerst wordt beweerd, dat de vr(je staat Fiume verdwijnt en een regel verder heev i het, dat Fiume onafhankelijk wordt. Hn de I 200.000 Zuid-Slaven dan, worden die op op deze manier met van hun vaderland los- gerukt? Red. G. Crt.),, De geallieerden betuigen dan verder te streven naar een bevredigende regeling van Albanië’» toekomst en verzekeren Wilson teualotte, dat het hun er heusch met om te doen is de geringste onbeleefdheid tegen Amerixa te toonen. De eenige bedoeling was om zoo vlug mogelijk voort te maken met de onderhandelingen en de resultaten aan de Vereenigde Staten over te leggen, zoodra een eindbeslissing was genomen. In een nota dd. 10 Febr., merkt presi dent Wiison op, dat hy met bevredig.ng er kennis van heeft genomen, dat de Fransche Eng else he en Itahaansche regeeringen nooit van plan zyn geweest een beslissing te vel len in het Adriatische vraagstuk, zonder de Amerikaansche regeering te hebben geraad pleegd. In net antwoord op deze nota wezen de Geallieerden op de voornaamste moedyk- heden, waarmedle de hoofden der regeenn- gen gedurende de vredeaondeihanue1 mgen hadden te kampen en betoogden ze .at de regeeringen van Frankrijk en Groo^ Brit- taniuë met ontzetting den stap van ne re geering van de Vereenigde Staten beschou wen, vm zich terug te trekken uit het con- j eert der natiën, omdat zij niet instemt met de hu.dige clausules bereffende de Adna- tische overeenkomst. Dat ethnogjraf ische re denen niet uitsluitend een cjreieenkoinst kunnen beheerschen, is erkend door ue de legatie van de Vereenigde Staten in de kwestie o.a. betreffende Polen. De regeeringen van Frankrijk en Groot- Noor tot b/Hgelee*» vaa DAVID LÏALL •«auh>n»»«rd* VertaRmg v»a Mevr. J. P. WEfiSELlNk-v. ROSBL M (AMtoU vorlMim Dit waart in Frankrijk al rend. Het gaat <taar hard tegen hard. Da re- geanng handhaaft haar krachtige houding (.ogeqover de spoorweg!ieden, waA ecjnar aan tegengestelde uiteveramg heeft daa daar mee wordt beoogd. De cheminota aya raa meemng dat door da weigering aan Campa- iuhmI om het vakvereenigingacongrea by W wonen, hun federatie door de regeering ia minkerd, levens verbitterd door to oawr- ibiddelyke houding van Millerand, die de spoorwegen onmiddeUyk toeft germl.Gain- seenl en de mobilisatie heeft aangekondigd en bovendien ten hoogste verontwaardigd over de arrestaite van 300 collage's (to- Achuld.gd van revolutionaire agitatiaj Imb- ben gcyverd voor uitbreiding dar beweg.ng. De Nationale Federatie van de Chemmota heeft algeaseene staking voor to spoor wegen «fteaondigd, wat volgens Havas, al- thans m 't .begin van den middag nog geea invioeci had. *t Kan zyn, maar ook het mo oi lisatiebevel werkte mets uit. Naar Keuter u.t Marseille seinde, had noh Zaterdag om 10 uur nog niemand van ’t gemobü.seerde spoorwegpersoneel (welk bevel 10.000 ma» betreft) voor het werk aangeboden. Even wel, irfzake de mobilisatie is een admini stratieve fout begaap, daar man de arriar door tuMchenkonut van de spoorwegmaat- «chappyen had verzonden; de order wordt thans uoor geodaimes overgebracht. Een leelijk treken voor de regeering ia, dat de C. G. T. (de algemaene vakvereeni- gingsoigianiaatie) die zich evenals de natio nale fideratie aanvankelijk geheet buiten tie beweging hiold, zich op het oogeubnk ook met de staking begint te bemoeien Ge durende <ten geheeten namiddag op het hoofdbureau van de C. G. T. vergaderd Men vreest, dat de beweging auh zal urtbreide» tot het groote kartel, waartoe o.a. de mijn werkers, de metaalbewerker» en de zeehe oen baiiooren. Verder had op het hoofdbu- >eau van de C. G. T. een vergadering plaats van dc directeuren der links staande bla- aen. Volgens de „Information” sou tot pian bestaan, om de bladen, die vyaadig reu eind terug van gei., sniaileu tuin. Hij ginx hH hek h«»t gros naar (ten of er ergenx nog licht was. Een uitdruk king van volloon mg glwl <>Ter zijn laai toe-i hij ^iil h«s over en w mi IdelMjk geopend. „BiPy, ik ben l. dellijk naar beneden Eea hooH met dikken ha«rt>os, t«n breed, gnedhirdg gezicht, groote o>g»»n. verborgen acteer een blauwen bril, verdween omnid- ddlijk. En dadelijk daarna kon Asteon tie: geklepper van muiten hooren en werd •r 'leur geopend. Wat is er gtwmde, Aehton* Het te over twaalf, ik was juist van plan In mijn bed te krulpen. ,.i>* kan hab unrije zrk»t» naar ..Al lang- maken (leeweh te swak. Er orde? Ik iieb hrt land, dus sta naar boven Clyde wsa Umus ui de woning en blijk- huur eeu welkome faxt Urquhart Illustreer de Üjtoohriftoo en Qfde kende hem reed- sulért laH te-gia vau zijn h tericunllgi» bopbaan. Hij had ook verscheidene van zijn hoeken geiHusireerd en er oretond een wurmt! vr’endachap tumchen de twee. *1/de lia<l e redui lende goede vrl*nten, bij vne»i hij ziMi op zijn beat vertoonte. legen over vrouwen wa® hij geneigd neerbuigend t» zijn, waarvan eenigen een afkeer bad je’» en waarom aaideren hem vanuit <te verte aenliaden De enkele, eükde vrienden, die hij hennt. waren onder de mannen te vinden en dat utekte Angela altijd gt*u«l. ..Maakt je vrouw het gwd? vroeg Kr. ytihart. terwijl hij torn zijn, eigen werk kamer Wnnenftet, die er ontateile»! onor (lelijk uitzag, maar t»ch buitengewoon ge zellig en dóórtrekken van den geur van -erken tihnk was Zij maakt het heel goed, j» Ik heb n.e< Hettühatn li» Ku*wh«]uare gedineerd om Iemand uk Sew York te ontmoeten. Ik heb gehoord, da» bij logeerde bij Hmatnm, hij neet Puyor en te een uh- guver. niet waar? Clyde knikte toestemmend en nsm plaats te een krakenden steel „Zij wilden, dat ik een rentree toeken de voor het nieuwe boek, maar lw< met het verwachte bebhgn *4) Hij keek haar weef aan nwi de dacht, die een man Voor iets heeft, ak iets nieuws aan zijn gedachtenhorfzo» komt. „Denk je,zeide hij met zachte, overre dende slem, ,.dat, als wij samen een lan ge vaw&nüe neme», je weet, dat je vriend Durham er op doelde, er bijna op aan drong, toen ik tenig kwam van Bontere ton.' - toen zag 1< er de noodzakelijk heid niet van in, maar ongetwijfeld heeft hij gelijk - een lange, mooie vacatoe. Angela, in Egypte of In Italië of aan de Riviera, wij in staat zouden zijn de ver scheurde draden weer op te nemen en nog een tweeden wittebroodstijd zouden kunne i hebben?" Zij glimlachte, maar aöhter dien lach in hare oogen waren tranen. ..Wij zullen gaan, beste,' antwoordde zij, w»j het geld er voor verdiend heb ben (foor fte€ boek dat je morgen zult be ginnen - je eigen boek, waarop de we- r*k’ zoo .ang gewacht heeft Je weet hoe jaar na jaar de hoedanigheid is vermin derd en dat de erfttei, terwijl je op het De iinancieele aangelegenheden, speciaal de wisselkoers en de duurte wordt thans ernstig door den. Óppersten Raad onder oogen geeien. De vergadering van Vrydag, waarin het onderwerp voor het eerst ernstig ter sprake is gekomen, werd bügetfobnd door tal van uepartemetenshoofden en financieels des kundigen uit de betrokken landen. De vol gende jmnten wenden besproken: de wissei- ivoers, het gebrek aan noodzakelyke levens behoeften, vertiooging van de voorthrengst, transportwezen, het werk van ringen om de pryzen hoog te houden, belasting en het herstel van vreedzame toestanden in gehee. Europa. In de vergadering van Vrijdag ochtend heeft sir Auckland Gaddes, de Britsche minister van handel, een uitvoeri ge uiteenzetting van het Brioche stand punt gegevens. Na hem «prak Marcel na mens Frankrijk en 's middags voerde Bene- duce, de fmancieele deskundige van Ital.ë, het woord. De mogelykheid bestaat, dat, behalve de officieel toegevoegde deskundi gen ook nog andere deskundigen zullen worded uitgenoodigd om de verdere beraad slagingen by te wonen. Als voornaamste oorzaken voor de duur te, zei Auckland Geddes, moeten ongetwy feld beschouwt! worden: ten le. de stand van de wisselkoersen, ten 2e. de algemeene bchaarschte, ten 3e. het gebrek aan speciale artikelen (misschien met verkoopamonopo- lie), samengaand in sommige gevallen met itaidelyk uitgesproken pogingen om van de gescholden hebt, omdat zij te koel waren, te genadig waren Zij braken liet werk niet ai, omdat de nieeston je vrienden wa- Cvp Het heeft m ij bijna gedood Ik zal weer opleven door je suocew, dooc wat je werkelijk volbrengt. Intuaaehen gaapt M werkhui® ons aan, zeide hij somber. diet was een mis dadige dwaasheid om hét werk to verbran den. Je hadt mij althans de kans kun nen laten het nog een® door te lezen en er een en ander van te schrappen. Zoo ben ik niet gezonken, dat ik daar nier toe in staat zou zijn ..Er kon te dit geval van schipperen geen sprake zijn, Ashton. Hei was zoo slecht, dat liet met slechter kon wezen. Nu ga ik naar lied, beMe. Het dienf nergens toe vanavond nog langer te praten. ...Je laat nio met een mooie nachtmerrie achter Naar bed! Ik heb een gevoel, als of ik nooit meer zal kunnen slapen, ik moet een whisky hebben. Ga Je. nu goe den nacht. Neen, ik kan je geen kus geven. Waarom, zou Ik dat ook doen? Het geheele geval is eene bespotting. Indien ;e op deze wijze denkt door te gaan, dan moe» alle® tusseiien ons voorbij zijn ik kan niet goed inzien, hoe wij samen ver der zulten leven volgens het «tetse-, dat jij vilt en per sto» van rekentng, hoewel je mij hebf getoond, welke plaats ik in je achting Inneem, ben je nog meesteres in mijn huis. Zijn steugning die «ij zoo goed kende, maakte elk verder spreken ónmogelijk. Zij g<ng stilletjes heen, sloot de deur zacht achter zich en liet hen» alleen. Hij hief de armen op, rekte zich uit en i pasbeeren, recht dooi en tot de me en de blaas, loodelyke ver- verwy deren, ieren veröter- m ze in staat n hun werk verrichten. niet tevre- net de gewo ne?- of rug- illen, omdat aiet weet of nieren wel iangetaot. U indien V het ilyk aan de n hebt, reeds l uur een ai sle veriieh- constateeren, at de DE erken en het deren. het gebruik w- of groen- behoeft gij een. Hierdoor een der be- hetwelk uit- she e. gen werking ver- derscheidt de m alle andere is een be vijs jzende kracht is uitoefenen, ischadelyk en olmaakte ge- i.chte ,,Bij den hemel, zij te handig, ver duiveld handig en zij meent liet ook! Ik 1 »»n benieuwd wat de volgende zet zal zijn opende een klei kastje in den hoek nam de whtaky er uit Maar de eerste stheeu hem zie* te ma»um. Zooate mevrouw Kufus uaar waariieid zeide, „hij bezat geen onoeu^den. He# was hem niet mogeJijk ergetelheid voor onaangename gedachten te noten in zulk een vergeten van ziohzeil. Hij «éopte zijn pijp, maar de eerste trek een bitteren ttuaak in zijn mond ach- Daarna krek hij hulpeloos rond Ma de spanning voorbij was, voelde hij wat met hem was gebeurd, het»meer aangegrepen dan hij wist. Het ver* langen naar menschelijke Kameraadschap, naar rene vriendschappelijke stem in de wikiernte werd zoo dringend, dat hij er geen weer-itnd aan kon Meden. Hij ver liet de tuinkamer en ging liet into bin nen waar hij zijn stappen hoed en Hoog- landsohen mantel van den kapstok nam,, waarna hij de voonieur uitging. Het sloeg juiFt middernacht, toen hij de (tour sloot Angela hoorde hem ga*n en gluurde door een reet van de jalouzaeën. Zij was m het inkort niet bevreesd voor gevokgen, of da? hij zkdhzelf fete zou aandoen Zij ken de hem te gorti. Haar oogen waren voch- toen zij het Kruis dat aan haar hals hing, vnrtgreep en aan haar lippen bracht In haar eigen kleedkamer, een klein ver trek aan de andere zijde van het portaal, wa® een klein altaar. Zij ging er heen, s'oot de deur en alleen te zijn om zich te kunnen geven aan het MMaton md btop daar van waar zeker hulp zou kotnen. Clyde staK !h de Avenue Koad zijn pijp weer aan en was blij de kalme lurtit om zich heen te voelen. Een rijtuig ging hem voorbij, dat een paar naar hui» luid ge- bracht Nadat het voorbij was, stak hij wwf over en liep langzaam verder iwyi den hoek van Acacia-Koad, dien hi> ata vanzei' Insloeg- E"olge meters ver der.- op den top van «en kleinen heuvel «lond een buitenhuisje iqet groene liiken, den weg in een lan-

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 1