Aftw No. 14256 jeuk er! Zaterdag 6 laart 1920, 58e Jaargang. XTie^L-txrs exx ^d.-v'ertezxt- e*bla.a. voox G-oixd.®. exi. Öz^-etxelteezx. Eerste Blad. I Feuilleton. ROSS DURHAM. ons cfarl&mant. iar de HAGKNAAK LUCHTVAART. De FLNANCIEELE BERICHTEN. Men moei num nor TOONEEL. HOOFDSTUK Xi. Het denkbeeldige en het werkelijke. ter- vengewhwhte zich Ag- t M» Durham knikte. «Ml «aoM 3 91 75 Dit nummer bestaat uit twee bladen en een Kindercourant. Zwe- huid- argelooze paidhuizen en vroeg ze levendig, terwijl Oe vftn hij wn dat de f geze zc tti 9IN MU f ip i bcstui irgclük c myi Kamer van ben anschen. dannetju latei »n een hw een iVü- 18 er aster der «Jauw- tmg te .'ziekte, >e hon- voorzit- ellendige jeuk, ten ig in 2 seconden be te mooi om waar te zoo, wij staan er U lerste druppels Naar het Engelwcb van DA\1D LYALL Geautoriseerde Vertaling rai Mevr. J. P. WES8ELINK v. KO8SI M (Nadruk verhoies 852 27 ANTON COOPS AN LOON, Markt’ geweest; het wel vooruit, it niet en dat i veel te bu- oorspre 'erket van <ien Januari een verve beloof je i oppaasen. we mede dat rordl ntop- i de voort- na zóó du; de aan- neemsom te verhoogen wanneer de loonen soms verhoogd moeten worden. Dat zou du» hierop neerkomen, dat de gemeente ver plicht zou z(jn onbeperkt alle loon-ei»chen in te willigen die er gesteld worden. Einde- om een ,n bep<a- liOlDSCHE COURANT RedactieTdef. Int.rc, M5. BureauM A B K T »1, G 0 U D A. Adminhrtmti.: TM. JuUra. eerwachten. heeft de den m: jnt-Ter lingen en heden. Het; warwinkel «organ school, in voordeel. vine was de leuze 1 de belasting op 1 iets van terug te halen, verlaat de fiscus «te kantoren waar hy aanlig wat heeft, mee genomen. Zij ruste in vrede, deze door zoo velen gehate belasting! Een paar kleine finaacieele ontwerpen gingen onder den hamer dooi. Het éene was een wijziging der dividend- en tantième1 belasting, waardoor de salarissen en wmst- i, die buiten het Kijk woruen ge- >rden vrijgesteld; het andere v belasting. De wijziging ontwerp was e den doolhof van der» worden voor; pen boekjaar op dividend uit te I waarvan reeds uit het alotdividend 14 lijk is dan toch eens een grew b .-reikt, waarbij het gemeentebeatiwr «en „tot hier toe en niet verder” uitepreekt Het werd inderdaad meer dan tijd. Natuurlijk zal nu een mxoord worden getroffen, dat naar we hopen een stevig accoord zal zijn, dat ein ‘lelijk paal en perk «telt aan de tirannie* van de bouwvakartieider», die zich onmis baar achten. Proeven met een nieuw wort vliegtuig. Naar een der berichtgever» van het Hbld. verneemt, i« de Internatkmale Luchtvaart Onderneming te Amsterdam voornemens op een der door haar te explo.teeren vuegrel- dan, demoutratie» te doen houden met een n.euw soort vliegtuig, dat loodrecht moet kunnen dalen en stijgen, en dat du» geen uitgeetrekte vliegvelden zal noodig aebbra. Een dezer dagen zal, in opdraait der Fransche regeering, met een dèigeiük toe stel proeven worden genomen. Door attne uitvinders, prof. La Coin en Ir. Dumbi.BC, is het „Alerion" gedoopt. Het toewtel zweeft niet op zijn vleugels, doch hangt aan zya schroeven, waarvan de bladen zóó zijn ge construeerd, dat het vliegtuig ook by stil stand der motoren hierop naar beneden Ut glijden Het voornaamste voordeel deaer toestel len ia, dat het rennen over het terrein on- noodig wordt; een nadeel blijft daarentegen dat een groot deel van het motorvermogen voor het ophouden van liet toestel moet wortlen gebruikt. Grooter snelheid dun bO a 100 KJd. per uur zal dan ook niet kun nen worden bereikt. een »n- oogeiibluk güiidach e hij wee»-. Men kan ini werkelijkheid etechts gekwetst worden door hen, die men lief heeft Er wa» echter eenwolk gekomen o'er den dag, die zoo mooi was begonnen Torn hij In den koelen ochtend1 door het reine, frissoh» lanlschap snelde. h(ul bij gevoeld, <|at het heerlijk was om televen. De niensohe:! maken het leven ingewikael.l onbezielde voorwerpen, de slapende wind in den Kilmen dag, ffa majesteit vangroot0 hoornen.. de muziek van kabbelend water op eenzame plaatsen - dit alles helpt on» om veel te verdragen. Zijn liarj werd warm tóen hij dacht aan haar, die hem zou verwelkomen, wier Bef. de geheel de zijne was. Toen hij aan zijn eigen deur kwam, zag- hij de ramen van bet salon verlicht en wfctt dn*, waar hij haar kon vinden. Hij nam op de Heap, evenals een jongen, twee of drie treden tfge.ijk, en het vólgend oogenhllk hield hij haar in zijn armen. „Waar ben je geweest, k*nd? 16 heb ge- hee’ Londen doorzocht naar je, zet hij tefder. „Hoe kwam hot dat je nirt naar Bayswater bent gegaan?,’ Ik had er niet veel Ijet in, Hos»; maar het spijt me dat jij ar bent heengegaan en mij daar verwachtte,” antwooriWle zij opreebi „Ik had een boodaohap moeten voorschriften, titels en bevoegd- tgeen in den Loop der iartn een is geworden, is nu weet netjes see rd. Dat er niets principieel in blijkt uit de eensgezindheid waar mede men den Minister hulde en dank toe jubelde De onteigeningswet behoefde ook eenige verbetering, al was het voorloopig dan ma; een vetsneiling van de procedure. Nu u. Minister die vooratelt, en hü allerlei ter- jnen inkort, kwam uit den boezem ier daartegen verzet. De heeren Kooien. Doom en Visser van LJzendooiu heb- uiwoerig het vóór en tegen van -leze termijn-verkortingen uiteengezet. De voorzitter moest weer met uitstel ven de noodzakeljjke stemmingen de grondwet een beetje voor ’t lapje houden. Wy durven overigens voor deze quaestic niet veel belangstelling bü onze lezers ver onderstellen. Vóói Paschen wil de Voorzitter het Wet boek van Strafvordering en de Lager On derwijswet (gedeeltelijk) aChundelen. We helpen het hem wenschen, maar eerst zien, vóór we het gelooven! Philips Gloeilampenfabrieken. Naar het Handelblad verneemt, zal aaa de algemeen* vergadering van aandeelhou- rgaateld over het afgeloo- pen boekjaar op de gewone aandeelen een dividend uit te keeren van 151 (v. J. 40 "c>, waarvan reed» uitgekecni 11 zoodat het slotdividend 140 bedraagt Hiervan wordt 40 uitgekeerd in eaah en 100 7c in een bonus in den vorm van een certificaat van gewoon aandeel. -Op de pre ferente aandeelen wordt uitgekeerd 85 (/c (v. j. 8 rA), waarvan reeds betaald 7 «Jt, zoodat het slotdividend 28 bedraagt, waarvan 8 in cash en 20 in 2 eert, van gewone aandeelen 100. De winstbe wijzen ontvangen 1164 (v. j. 264), waar van reeds uitgekeerd ƒ04, slotuitkeering dus f 1070 geheel in cash. De netto winst bedraagt vóór afschrij vingen ƒ11.208.516 (v. j. ƒ7.718.008), ter wijl voor afschrijvingen wordt bestemd ƒ1.419.505, voor reserve dividend- en tan- tiêmebelasting 815.000, zoodat het Naido winst ter verdeeling bedraagt ƒ8.974.011 (ƒ3.025.000). „Wel. daar lien ik Wij om. Ik wa* niet klrar met mijn operatie voor over elt toen herinnerde ik mij, dat ik Chstter be looM had he<n op te zoeke»; hij herteel buitenplaat» te Northwood. Zij hteldea mij zou ginodi— Het zonderli postwissel’ -enstaande de Irag verzei. heeft tenslotte met een stevige het ontwerp verworpen, een Ilegeering wellicht had Kunnen 3 Kaoner is altjjd huiverig om en te nemen wanneer die len door de bureaucratie. achter dit voorstel school, lelijk zichtbaar. Een lichte blos \an ontstemming kwam op het -gelaat v an Durham, toen hij voorbijkomend rijtuig aanriep, en or sprong. Maar na eeh niiuuriijk op den lunch. Je moetdo Chat- uro leeron kennen, Agiuw; hij is een kra nige kerel, en zij te een Fra»,a><e - be huort tot t'en van de oude Hugvuotenfami I en zfei daar ook naar uiL Is de operatie gued geslaagd r „Ja, ik geloof hel wel - het te een fN-nige zoon. Agues, vandaag bid U het gevoel dat het beter zou zijn geen kind te hebtem dan óén; hei te eeo te pfcècair te zit, om atlea op één Katw te zetten - Jual te wekag plaat# voor geluk. Dear me moeder waa bijna krankzinnig.'* ./Maar je hebt haar toch geholpen getrQOet?'* V>>'>—f tranen haar in de oogen scholen „Je.wa* toch in Hiaat haar to zeggen, dat hij waer geheel zou herstelten? „O. ja, maar zij iiad niet in huta moe t<« zijn. Have, het te te veel voor em» HKMMter AH» zal goed gam. DftMagmor gen moet ik er hoen om de woiyt tover- bnden. Je moet mrt m« méégaan; het n wn prerhttT landschap, zeMa mat wiater- wewT Waarheen ben je mei Jün gawan, detó na den lunch? Ik git»< met Jftn uaar zijn Samen komat,* zaMe Agnea Hij bad zMwndert mannen met hun vrouwen en Wodereti. Jhu te werkelijk buteengrwooti, Roaw. Jk Irtd nooit gedoste dat e» zooveel iu hem gin4 snel voorbij, daarna s.ond Durham hasrtig pp, terwijl hij zich herinnerde dat Api.es nog niet was gekomen. Ik verwachtte mijn vrouw, u vrees dat ik naar buis zal moeten gt^n, om 1e zien wal haar heeft opgeliouden. Missotiien is zij In Londen verdwaald geraakt „Dat zou ik niet denken zeile Maurice. „Zou je vrouw niet in een t rijtuig komen? ik Jet de boodschap achter dat zij dat zou doen, maar zij is uli|9egaan met haar neef, die bij haar den lunch heeft gebruikt Ik hoop dat u haar eens zult komen op- zoeken, meneer Rufu®.-’ Mijn vrouw heeft mij vertel hoe nller- lirftilligH zij is. We hopen, dat u bij ons zul komen dUeeren als u een avond Vrij hebt”, zei Kufus, met de grootste vnende lijJiheid. „Vaarwel, iiM^en u gaan moét maar het schijnt mij toe alsof u pas waart gekomen. Zij gaven elkaar hartelijk de hand, waar na Durham snel naar beneden liep Hij keek nog eens de vestibule en de eetka- mei door, waar verversohingen werden aaikgebodon, «n ve»gew4fwhte zich da» - Ag- n»*« er niet was. Rïj nam zijn ja» en hoed van den knecht aan, en stapte to de atiel reneiiMvide dutejtemis. Op de marmeren- stoep voor de deur stond hij v.ak voor Achton Clvde. „Halte’ zed hij Vroolijk. „Hoe maak je het Clyde?'1 Cfydc ging een -tan terug, en deeg alsof hij hem niet zag. i' en te doen resoi-teeren onder het del ment van Financiën. Dit ontwerp hu ongunstig onthaal gevonden m de sek Ijjke gedachtenwisseling en geen Een steekhoudend argument om u« dienst bjj Financiën te brengen is er aangevoend. Deze dienet ia niet gelukkig getal refltenirtglto'Uders gaat maar poptflair is deze dienst vindt vooral zijn oorzaak in den reaucratischen opzet. Men had oorspronke lijk verwacht, dat het postwisselverkeer er zeer door zou verminderen en dat de ché- que- en girodienst de plaats daarvan zou innemen. Het zonderlinge van het geval is dat het postwiseelverkeer is toegenomen, niettegenstaande de nieuwe dienst een aar dig vooral sratisohen -erwacht, door en lemen, t het ttege bedi De Kamer meerderheid échec dat de Regeerii beapaien. De groote besliseingei voorgeetebd worde En dat deze hier l was te duidelijk u Het voorstel tot regeling van het veearc- senjj'kundig staatstoezicht onderwon 1 e'*' goed onthaal. Het agrarische trio ue Wt kerwloc/t, Teenstra en Wintermans was zeer mee ingenomen en toen de Mmii verklaarde dat hjj op het rapport Staatscommissie voor het mond- en kla zeer zal wachten alvorens wjjizigir" brengen in de bestrijding der vee; waren alle heeren dubbel tevreden. Dt derd artikelen snorden onder den terkhamer door. Het doel van dit eind te maken aan BRIEVEN UIT DE HOFSTAD, ccccxcv. Ein lelijk is het aan de Haagsche politie gelukt het spoor te ontdekken van de vele inbrekers die sinds maanden de stad onvei lig hebben gemaakt. Het bleken er niet mindei dan twintig te zjjn, die gezamenlijk een krachtige organisatie vormden en met bizonder beleid en overleg, eystémaUsch en tactvol hun bedrijf uitoefenden. Het treft vooral in de mededeelingen die omtrent deze arrestatie® zpa gegeven, dat het weer grootenrieete oudo Weenden van de justitie en politie zjjn. Dat wil uus zeg gen, lieden, die al eerder in de gevangenis hebben vertoefd, doch op wie de verxlelen- de werking van deze paedagogiache instel ling heeft gefaald. Vermoedeljjk zuilen deze personen weer eenige jaren wonden bloot gesteld aan de héilzame toepassing van dit stelsel om daarna spoedig weer ten too- neele te verschijnen als oude bekenden van de politie. In ons leeken-onverstand zouden wjj de vraag durven opperen of het. wan neer gebleken is dat dergeljjke individuen de kennismaking met de politie op prijs schijnen te stellen, niet beter is te konyen tot een blijvende vriendschap in uien zin dat de heeren voor onbepaaklen tjju onder on mid del lijke bescherming van onze justitie kwamen. Het denkbeeld is in één der Haag- sche bladen naar anlekling van deze arres tatie opgeworpen en het is hetuch niet kwaad het eens ernstig te overwegen Nie mand kan er op gesteld zijn dat tegenover dergelijke georganiseerde bandieten op een vriéndelijke wijze wordt opgetreden eÏKzij na eenigen tjjd weer in de gelegenheid wdr- den gesteld om hun organiseerend talent op de woningen en bezittingen van Hagei naars bot te vieren. Wjj hebben erg veel res-\ peet voor onze rechterlijke mach', en voort onze juristen en professoren in het straf- recht maar het moet ons toch van het hart üat zjj met hun allen weinig vinuingrjjk zijn in het bedenken van straffen voor reci- ie-van 1 de in de Tweede Kamer nomen motie-Dresselhuys c.s. werd z. I aangenomen, het wetsvoorstel zelf, di de Tweede Kamer de stemmen van de r voLuticnnairen en van den Katholiek Stul meyer moest missen, werd Juer men met 31 stemmen tegen die van Katholiek Reekers en den liberaal l'ok De Senaat js weer naar huia. (Mvistische boeven. Uit onze jeugdjaren her inneren wjj ons Uit een der geliefde leer boeken een verbaal van een acheap/dokter die voor alle kwuien hetzelfde m.djel gaf, namelijk zeewater drinken. Aan dien ven- züdigeh scheepsdokter doen de jiutoten en recht&geleercten óns denaen, die voor alle gebroken in het menschel pa karakter ais universeel heel middel'gevangenisstraf yoor- echrVven. Van straffen gesproken, tot op zekere hoogte gunt de strafrechter met zijn tijd mede. \Vie met hem in aanraking is ge komen omdat thü zonder licht reed of an dere stoutigheden uithaalde en daarvoor een boete kroeg, kan tegenwoord^f me boete per postwissel of per post-cheque en giro betalen. Het is inderdaad uiterst wel willend dat den owertreder een wandeling naar het belastingkantoor wordt bespaard. Waaripk de geachte heeren overtreders van de wet en de verordening zulten deze vrien- ielVke tegemoetkoming op hotgen prjjs weten te stellen. Deze modcrniseering valt i juichen. derimge opvattlnge »il sommige menscl Eerste Kamer heeft in een bijeen komst van een paar uren de toetreding van ons land tot den Volkenbond bekrachtigd. Een motie-van Embden c.s„ geheel in den geest van de in de Tweede Kamer aunge- h. «t. dat in de re- ile- aangeno- i den akker. toe te Zonderlinge opvattingen bestaan e. altüd nog bü sommige menschen, die zich be kwaam achten om een bestuurstaak te ver vullen. Zoo was er een Haagnch raadslid dat censuur wilde uitoefenen op de lectuur uie aaa kiosken wordt verkocht. Wai tjen luée! Men «teile zich voor dat dagelijks een inspecteur van schrifturen alle kiosken gaat doorsnuffelen of er niet iets aanwe zig is, dat voor dezen of genen jeugdige gevaar kan opleveren. Wie de kent die den naam kloske dra gen, begrijpt dat het totaal ónmogelijk <s om een deigelijke controle uit te oefenen zonder het gebouwtje tijdelljk geheei over hoop te halen. En dan altijd weer de oude vraag- wat is ongeschikt en wat kun net nog door den beugel? Onlangs heefv men ojj het proces over „De Hel” van Harbu^se kunnen leeren, dat het absoluut ónmogelijk is om zelfs maar in grove trekken aan te geven,, wat wel en wat niet zedebedervend is. En nu zal een Haagsch raadoLd dat eens even dagelijks gaan vaststellen ;n eenige tientallen kloeke. naïef z(jn. Raadsleden zjjn naieve menschen. Zoo hebben zjj zich nu wee-r een plannetje laten aanpraten dat straks zal blijken een heel duur gevalletje te zyn. Op Scheven.ngen «rtaat een afgedanlrte electrische centrale, een log, lomp gebouw, dat feitelük tot mets meer nut is en dus voor alles geschiat heet te kunnen worden als er eerst een flink bedrag aan ten koste is gelegd. Thans is de keuze gevallen op een uitbouwing tot tentoonstellingsgebouw. Het zal öen aar dige duit kosten eer het daarvoor bruikbaar is en de wethouder hoopte dat het bü de raming zal blijven. Nu, dat laatste gelooft natuurlijk geen sterveling, want bü een ra ming is zoo iets nog nooit gebleven. Her- nnerer we ons nog maar eens de verbou wing van den Koninklijken Schouwburg die net dubbele van de raming heeft gekost ^n missdhien nog wel meer dan dat. Het valt te voorzien dat dit nieuwe tentoon stellingsgebouw weer een jaanliksch .-trapje voor de gemeente wordt. Men zal -lat wel weten te bemantelen' door het ka pitaal dat in het gebouw zit, rustigjes met mede te tellen, zoodat alleen de onkosten tegem ver de baten wonden gesteld Een vorige maal deelden gemeentelijke woningbouw w< iet omdat de verhoogde loonen ting onmogelük maken. Het blükt te z(jn dat de aannemers wenschen. gemeente op zich zal nemen om dc sum te verhoogen wanneer de looi verhoogd moeten worden. Dat zou erop neerkomen, dat de gemeen t a icht zou Hel gezelitchap'Royaards en de N. T. K. V. Het Vaz Dias-bur. te Amsterdam ver neemt, dat het gezelschap-Royaards zich collectief van de N.T.K.V. zal loamaken en zulks op grond van besluiten en mededee- hngen in haar j.l. gehouden vergadering genomen, waarbij een der leden van het gezelschap van Koyaards geschorst werd. By het bestuur van het N.T.K.V. was van een dergelük collectief bedanken niets be kend. »9) 0, daar h Maurice, ik dacht wel, dat hij u spoedig) zou ontdokken Maurice ntdeede, zijn hooiil raakte nauwerniiod tot den schouder van zijn lan ge vrouw, zijn vriéndelijk gelaat straalde van allerhande goede gevoelens. Nu was hij in zijn element, vele gaston In zijn eigen huis ontvangen, en hen met de groot gulheid onthalen, ofschoon, bei menschen waren voor wie hij heel weinig belang stelling koesterde. Hij wae oprecht Hij Durham te Zieei en zij drukten elkaar hartelijk de hind; daar- 1 na trok hij hem naar een. hoek en begon giroot illantropisch plan uiteen te zet- ten. dat hij wenechte te begtanen voor die klaasen der maatschappij, die iets boven gratis-ziekenverpleging stondenmaar niet in staat waren de dhlrurigisdhe en medische hulp, die zij noodig hadden te betalen. Dit Natuurlijk een onderwerp waarvoor ftirham de grootete belangotallimg koeeter- 4® vooral mei zijn eigen denkbeelden over ®«t misbruik van ziekenhuizen en de mo- Zteliike hervorming daarvan. Een half uur achterlaten. ..Dat koüw er idei op aan; ik hal ne- luohl er even heen te gaan, zei hij, ter wijl bij haar meteen een eindje van zich al lilekll „Je hadt. vrees ik^ Ie-Jeu dag, mijn lieveling, in he. vervolg boter le Ik vergal, da: belasting, aandee en, noten, worden vrijgesteld; het andexe voor komt dubbele belasting. De wijziging der pensioenregeling van het spoorwegperso neel en de uitsluiting van belasting op het reizigersverkeer werden goedgekeurd. De ^oor.vegmaatschappüen nemen thans de afloopende korting voor de pensioenen van haar personeel vooi eigen rekening. De wijziging in de heffing op de mijnen lokte nog al discussie uit. Tot nu oe be staat die heffing in een evenredig reriit van 5 op de belastbare opbrengst, een om slachtige methode, omdat de vaststelling van de belastbare opbrengst zeer moedjjk is. Om dat alles te vereenvoudigen wensch- te de Regeering de heffing te doen geschie den per ton geleverde kolen, le weten 25 cents voor een ton steenkolen, 7 cents voor een ton bruinkolen en 5 cents voor een ton steenzout. Nu kan men natuurlijk u.tvoerig betoogvn dat de ééne soort be/lastir.g heel anders is dan de twdede, maar het slot is toch hetzelfde: het product wordt duurder en de consument betaalt het. De heer de Jonge verzette zich met nadruk tegen deze indirecte belasting en hü heeft van zun kant gelyk, maar Minister de Vries nam hem te pakken met citaten uit vVibaut’s geschriften waaruit blijkt, dat deze groote óvC’.oloog voor het aangezicht van Marx en deigelijke Wrede belasting niet uit den booze acht. Een poging van den heer de Jonge om het oude evenredige stelsel te herstellen in een motie vaatgelegd, een motie, die een redevoering op zichzelf was werd ver- jjdeld en het ontwerp werd goedgekeurd. Daarna kwam aan de orde het ontwerp, dat beoogt den Postcheque en Girod enst tot een afzonderlijk Staatsbedrijf te maken m resorteeren onder het departe- i Financiën. Dit ontwerp had een onthaal gevonden m de schrifte- itenwisseling en geen wonder. lezen niet ik zullen nievrotiw mijne oditgenoo- te nu voort tan recht op mijn Zondagen heeft.”. Het was haar ónmogelijk niet te giim- lachen, en dat deed ze dus; ofschoon hij opgriiw-rkt had. dat de uitdrukking haar gczicll; droefgeestig was toen binnenkwam. Hij veronderstelde, als echte man. dai zij hem Rad gemist: USA al^*i. Ik )>en d»si goeden ouden Jin» zeer verplicht dat hij je opzocht. Hei) je hem gvt’pfom-erd, of zoo iet»? Ik. verzeker je. dm ik hem op Zonlagen niet veel Zie. o’schoon hij tui en dan. later op deu dag. alï zijn werk voorbij is, aatUÖipt. „O, neen, ik telefoneerde n et. Daar heb ik g<<en oogenb'Ik aan gedacht. Ik g ng naar zijn kerk, waar hij preekte; dal was alles.” Ben je geiieel al .een itaar de Kerk ge- gean? Arm kirri! Beviel 1h»C je?” ..Ja. vrijwel. .Hm had e“n mooispreek. Hij onhje' te je - kwam naar je r en Hul liepen samen naar huk»? il voor Huidziektsn uilen onmiddelljjk die iphouden, ja, op het- ;e Uw huid met D. D. e kwelling op. angrijke nieuwe ont- 1 in Europa en Aine- ibsoluut betrouwbare uidziekten, want het i uit en maakt de als die van een kind. iaar gebleken niet al- ran huiduitslag, maar zeere Beenen, igworm en alle D. D. D. ten allen tij- 1402 63 8 ir D. D. D. zeep en chure. flesch ƒ0.75, en van houd 5 maal zóóveel 'er) ƒ2.15. Verkrfjg- s en drogisten. Waar ide men r'ch tot de irs: firm B. Mein- ITÓN COOPS, WUd- ON, Markt. VABIA. Nu en dan houdt de Kamer een oprui ming onder de verzoekschriften, die bü haar zijn ingekomen. Deze week dee l zij er 31 af. Vervolgens was aan de orde de kwestie van ile ooriogswinstbelasting. Minister de Vries heeft indertijd voorgesteld doze met ingang van 1 Januari 1919 op te heffen. De Kaaner heeft destijds beslist dat deze aan gelegenheid zou behandeld worden tegelü’k met de vennqgensaanwasbelesting. Aange zien deze echter op zjj is geschoven, moest de kwestie op zich zelf worden beihanueld. Om nog eenige beteekenis aan deze discus sie te geven werd ze gecombineerd met die over de interpellatie van den heer Oud be treffende den toestand van onzekerheid op belastinggebied, weïke het gevolg is van de jongste mededeelingen van Minu ter de Vries over zün belastingplannen. D,e onze kerheid betrof vooral de vermpgensaanwas- belssting. De Minister trok'dat ontwerp niet in, deze legde het te slapen. Dreigt nu het gevaar dat het, wanneer de opbrengst der nu'idelen slechter wordt, weer wordt ge wekt? Indien dat mogelük is, is werkelük een toestand van onzekerheid geschapen. Maar uit het antwoord van den Minister bleek al dadelijk dat het zóó niet is. Deze belasting diende om de crisisschulden af te iossen, althans sneller af te Lossen. Nu de Minister zjjn vdïledige plan daarvoor gereed heeft en de verdedigingabelastingen geheel en al in het leeningsfonds zullen worden ge stort, is deze belasting overbodig. Wanneer het ontwerp is aangenomen, waandoor wet- telük ra bepaald dat verdedigingspelastin- gen in dat fonds worden gestort, zal <ie Mi nister de veVmogensaanwasbelasling in trekken. Die onzekerheid is dus weg. Een weeldebelasting d.w^z. een belasting op den aankoop van weelde-artikeien is spoedig te wachten, ongeveer binnen brie maanden. Meer wilde de Minister er Diet van z-?ggen. De eenige vraag die nu nog overfjleftf was deze; moet de O. W.-belasting 1 Januari 1919 verdwijnen of 1 Januari 1920 De Ministers is ten slotte voor 1919, maar zjjn adviseurs zijn het niet eens. De zaak is deze: als het vredesverlies in 1919 zrooter is geweest dan de oorlogswinst moet de Staat gaan büpassen omdat compensat e is toegelaten. Nu is voor enkele bedrijver, het jaar 1919 gunstig geweest b.v. voor de ban ken, de scheepvaart en de culturen. Maar voor land- en tuinbouw was het een slecht jaar. Heft men de O. W.-belasting op, dan zullen de gewone inkomsten iets stijgen en dat heeft ook zijn- In dubiës abstii Minister: hü wil 1919 opheffen. De heeren Mardhant en J. Ter Laan wa ren van een ander gevoelen: zy wihen het nog een jaartje wagen. Argumenten nebben zü daarvoor niet veel, maar zij willeu het nu eenmaal. Zooals wel viel te verwachten, heeft de Kamer zich aan de zijde van den minister geschaard en het amendement-Ter Laan verworpen. Alleen de socialisten, de com munisten, de Marchantisten en de heer Bakker, die uit het dhristellijk-historisch kamp deserteerde, stemden vóór dit amen dement. Met 1 Januari 1919 is dus de oor- logswinstbelasting opgeheven. De buit is binnen en vóór men gaat trachten er weer

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 1