VrijwillioeVerkaoping. Electriciteit Asstel, Muncher, Pilsener en Lager Bier J. VLAG, UUÜHL „BORNEO", Bouwmanswoning CONCERT BALT- A. DE JONG, De toestand in Portugal. Jiï.diï. IN DEN SPOTHOËK. 4 a 5000 K.G. 1dr.no. 3 Goudsche Telephoon Maatschappij. Dijkgraaf en Hoogheemraden van Rijnland. G. A. BELONJE Levert en installeert Dames en Heerenl w P0NTSCH00L Luxe Automobielen te huur. Firma «I. A. C. DE GOEU, PRIJSLIJST Foto-Artikelen Th. TUKKER - FOTOHANDEL- GOUDA. In kwaliteit als voor den oorlog. Verkrijgbaar bij den agent voor Gouda en Omstreken M. M. BELONJE Jr., l4£ Teleph. 143. KEIZERSTRAAT 83-85-87. SAVON WHITE R.K. Premier rookartikelen Sigaren u Sigarettenkokers Prima Kwallleif 5,6 en 1 cenls sigarao. Kleiweg 67. Gouda Geen revolutie. Wel stakingen en relletjes. Geruchten over her ziening der vredesverdragen. Bart hou eischt stipte uitvoering der be palingen. Cecil vóór hulp aan Duitschland. Geen publicatie der „te- genltyst". Waarom de Turksche regeering aftrad. - Toetreding tot den Volkenbond. - Weinig nieuws over de Caiiiaux-affaire. ONS OVERZICHT. De berichten waren overdreven: wel weerklinken in de straten van Lissabon en Oporto geweerschoten (voor de zooveeiste maal iinds de revolutie van 1908). maar een revolutie is niet uitgebroken, dc sovjet heeft rich niet van de macht meester (re- maakt. Het Portugeesche gezantschap te Madrid, de Times en andere bladen nebben mededeelingen ontvangen, die er op wijzen dat een spoorwegstaking en als gevoig hiervan relletjes de ernstigste gebeurtenis- Men in Portugal z(jn. Volgens de berichten uit Spaanache grensplaatsen ia de staking der apoorweg- anbe.dorz4n Portugal den len Maait ut.ge- roepen De Kamer, die zich op dat oogcn- blik bezig hield met het verzoek dei apoor- wegmoatechappyen om de tarieven te mo gen verhoogen, sprak haar vertrouwen uit. dat de regeering het geschil zou weten by te leggen. De toestand werd echter ver scherpt, doordat de post- en telegraaf be dienden eveneens de staking haduen uit geroepen. De regeering nam terstond krach tige maatregelen. De spoorwegen werden door militairen bezet, maar den volgenden dag stond het spoorwegverkeer stil. lilykens een bericht aan de „Evening News" braken als gevolg van de staking te Lissabon en te Oporto ernstige onlusten uit, waart»ij dooden en gewonden vielen. De troepenbewegangen gingen eveneens met ernstige ongeregeldheden gepaard. Na'oy Viane Docastella werd de spoorbaan be- sdiadigd en de bruggen met dynam.et op geblazen. Een troepentrein werd met bom men aangevallen en de troepen waren ge noodzaakt de reis op te geven. De berichten toonen nog niet juist aan wat er eigendyk gaande is en welke afme tingen de beweging waarin vermoedelijk het bolsjewistisch element wel nun rol speelt .genomen heeft. Intusschen zijn ze alle een bevestiging van de tijding dat van een revolutie geeft sprake is. Uitdruk kingen als: de regeering zendt troepen uit, de regeenmg wordt gemachtigd met de sta kers overleg te plegen, etc., toonen aan, dat de oude regeering nog steunt op par lement en op het leger en vooral d.t laat ste is het beste bewijs van de onmogelijk heid voor de bolsjewiki om zich van de macht meester te maken, zonder de hulp van 't leger kan geen enkele party 't be stuur in handen nemen. Frankrijk zal tegen een stevigen stroom moeten oproeien, de beweging in Engeland, Italië en ook in Amerika voor hulpverlee ning aan Duitoohland, en zelfs voor revisie van het verdrag van Versailles wordt krachtiger, wat te Farye eenige ongerust heid verwekt. In de Kamer heeft Barthou aan ue regeering veraoaht de verdachte vastheid te brengen in de uitvoering van het vredesverdrag, dat niet aan herziening kan worden onderworpen. De regeer, n/ voegde hy er bij - moet aan vrienden en bondgenooten te verstaan geven, uat zij aan he* verdrag gebonden zyn. Dat is gemakkelyk te zeggen, maar wat 11 y a des accomodementa en Beter ten halve gekeerdde vrienden en bondge nooten van Frankrijk konden de zaak wel eens van andere zyde bezien dan Barthou. er is een toenemende kans dat ze die inder daad van anderen kant zullen beschouwen. Voorloopig zyn 't nog maar vage geruchten, „on-dit's", een voorzichtig gefluister over eventueele revisie zoowel van de ver wagen ran St. Germain en Neuilly als van den vrede van Versailles, wat niet wegneemt dat dit zacht gemurmel in de heele wereld duidelyk wordt verstaan. Een bericht van het Hollandsch Nieuwsbureau uit Parijs af komstig maar naar alle waarschijn.ijkheid uoor een Amerikaan ingegeven, wil, dav zelfs in Frankrijk machtige invloeden nan t werk zyn om herziening van het vredes verdrag te bewerken, zoodat de Amen'taan sche Senaat absoluut geen haast behoeft te maken (alsof hy daartoe ooit eenige nel- ging heeft getoond) met de afhandeling van het vredesverdrag. De radicale arbei dersparty en de socialisten zeggen, dut de 'bepalingen betreffende de schadeloosstel ling te streng zijn. Internationale juristen verklaren, dat de Geallieerden geen recht bMOCft de toekomst van Duitschland voor te schryven en zich met de binnenlandsche aange'egeniheden van Duitschland in te la ten en zy eiaehen ,dat all« bepalingen, wel ke daarop betrekking hebben, zullen worden geschrapt. Men verwacht, dat Engeland en Frank rijk ten slotte hun toestemming zullen ge ven voor een eventueele aansluiting van Oostenrijk bij Duitschland, als men 7 dat Oostenrijk zoo verminkt is, dat het nooit meer voor zichzelf zal kunnen zorgen en als de Vereengde HU ten zich tens Ate terugtrekken en de voeding van Oostenrijk overlaten aan Frankrijk en Engeland, die dan maar moeten uitmaken of zij hulp w 1- len ver'eenen of Oostenrijk aan den honger dood pryageven. Tot dusver heeft men aan Oostenrijk verboden zich bü Duitschland aan te sluiten, whdat Uncle Sam toch de reken.ngen wel betaalde en Oostenrijk in het leven hield. In Frankrijk is men Intusschen niet al te best te spreken over de onheilspellende geruchten, de Opperste Raad zal moeten zien het op de een of andere manier te vreden te stellen. Om dat te doen kan de Opperste Raad wederom het oog op Kon stantinopel richten. Het mandaat over deze stad dat aanvankelijk den Vereenigde Sta ten was toegedacht, is nog te vergeven en nu is het niet uitgesloten dat het FWank *Uk, onder toezicht van den Volkenbond. toevertrouwd. In dezen zin 'iet lord Robert Cecil zich uit in een interview dat hii L,Opinion" toestond. de beweging, die op het oogen- blik in Engeland bestaat, om het vredes verdrag van Versailles te herzien, verklaar de Lord Cecil het volgende: %t?¥P «peten Europa herbouwen. Indien Midden-Europa ineenstort, staan wi; voor een ramp, die de geheele beschaving in vaar orengt Alle atatsn van Midden-Euro pa staan aan den rand van den economi se hen afgrond. Van deze staten is Duitech land dr belangrijkste. Daarom moeten wij in de eerete plaats voorkomen, dat dit land ineenstort. Een herziening van het aredez- verdrag is niet absoluut noodzakelijk. Ik geloof, dat het voldoende zal zyn, wanneer wy sommige easentieele punten nader om schrijven. Het ia bjv. onmogelyk, nog lan ger te wachten met het vaswteuen vaa het .bedrag dat Duitschland kan en moei beta len. Wy kunnen geen tegenstrijdige doel einden tegelyk nastreven, n.l. aan den cenen kant Duitschland machteloos en in solvent te maken, en het aan den anderen kant groote sommen laten betalen. In ieder geval moet Duitschland zich kunnen Her steller'. De Duitsche regeering is, nu de ztem- ming by de entente te harer gunste bag.nt te keeren, er op uit, den vroegeren (en ergenlyk ook „huidagen) tegenstander met noode oos te prikkelen. Men weet. dat te Berlyn een zg. „tegenlijst" was ongemaakt bevattend een reeks namen van officieren en ambtenaren uit de Landen der entente, dde zich aan wreedheden tegenover Duit se hers hebben schuldig gemaakt. Deze lijst is thans gereed. Het publiek popelt van on geduld haar te zien openbaar bemaakt om den ex-vyand te toonen aat niet alleen in Duitschland „oorlogssahuldigen" rond- loopen, maar de regoenng denkt daaraan voorloopig niet. De minister van Buiten- larulsche Zaken, Muller, verklaar le in de Nationale Vergadering dat het oogenb'.ik t« ernstig is om er gebruik yan te maken voor politieke doeleinden. De heele onzyui- ge wereld is er van overtuigd, dat schan dalen en misdaden bij alle pariyen zyn voorgevallen. Ook de Fransche en Engel- eche so'.tlaten maken thans gewag van gru welen aan hun zijde. Men eigent thans dik wijls in Duitschland, dat de Duitse ie tegen- lyet bekend zal worden gemaakt. Niemand gelooft echter, dat de entente naar aanlei ding Jaarvan haar onderdanen straffen zal. De onzydigen echter hebben genoog van alle stokerijen. Door de tegeaiyst uit te geven zou men de coalitie ar.r. do andere zijde slechts nauwer byeendryver. De re- geering moet zich het recht voorbehouden het oogenblik te kiezen om de Bist open baar to maken. De aftreding van het Turksche kabinet, waarvan we gisteren melding maakten, blijkt verbami te houden met een incident dat zich te Ismid heeft voorgedaan. De Tur ken hadden gedreigd zich met kraent te verzetten tegen de verplaatsing van troe- penafdeelingen van Ismid, 60 myl ten Oos ten van Konstantinopel. Den volgenden dag verschenen verscheidene Briteche km sera ter redde en kwam er vensterk'ng vun in fanterie. Tevens werd aan den Turkschen bevelhebber te Ismid en aan .ion minister van oorlog te Konstantinopel meegedeeld, dat gewelH gebruikt zou worden, ind in do bevelen der geallieerden niet onm'ddellijk ten uitvoer gelegd werden. De Turken ga ven daarop toe, maar der regeering was dat toch te machtig en^ze nam ontslag. Na den Bondsraad heeft ook de Zwitser- sche stendenraad (met 30 tegen 5 stem-' men) de aansluiting van Zwitserland by den Volkenbond goedgekeurd. Het Noorsche storting heeft besloten zonder voorbehoud tot den volkenbond toe te treden. Het besluit is genomen met 3 00 tegen 20 stemmen, waarvan 16 socialisten. 3 leden der rechterzijde, 1 lid der linker zijde. Het socialistische minderheidsvoor- rtel voor een volkenbond op andere grond slagen is verworpen met 103 tegen 17 stem men (der socialisten). De zitting van het F -arische Hoog Ge rechtshof dat de zaak-Caiüaux behandelt, begon gisteren met de vo »r'ez ng van het 'getuigenis van Conty, Frar.tch gezant in Brazilië. Deze heeft vergaard, dat het Fransoh ministerie van bu.tenianJsche za- cen van 1901 tot 1911 gciege.' J d« Duitsche diplomutieke telegrammen kon ontcijferen. De Selves, minister van b'i.ten andsche za- 1 ken m het kabinet Caiilaux van 1911, had door die ontcijfering vernomen, dat de pre mier Caiilaux buiten hem .»m met de Duit sche regeering besprekingen voerde inzar ke de Maroldkaansche zaken. De Selves ••oprok er met Caiilaux ov^r. Caiilaux zou er weer met den Duitschea legatieraad vop der Lancken over gesproken hebben en kort daarop werd het Duitsche cijfer veranderd. Conty verklaarde, dat hy al deze bijzonder heden van Poincaré vernomen heeft. Vervolgens werd Maurice Kerbette ge hoord. directeur aan het min steric van bui ten landsdhe zaken. Hy geide dut in 1911 op het oogenblik van het incvient van Aga- dür, Sir Edward Gery e- n toegestemd hai mot r rankryk een oorlogsschip naar Aga- dir te zenden. Maar CaiKaux wilde dit toen niet,, het standpunt innemend, dat er on derhandelingen met Duitsch'and begonnen waren en dat het daarom beter was nog geen oorlogsschip te zenden, maar het re aultaal der besprekingen af te wachten. BU1TENLAND1CH NIBUWS. DUITSCHLAND. Het proces Erzherger- H o 1 f f e r i c h. Glnteren is de verdediger van Erzbergcr aan het woord geweest. Hij lieeft de gjoede trouw van Erzlxwger in do verechlllende gevallen, die hun war den ten Jasu» geloei, trachten te bewijzen. Hl. onderzocht eli coeval afzonderlijk en twain tot de conclusie, dat Erzberger zich rfeeds aan do g'hndken tioeft gehouden en zijn eigen overtuiging nooit heelt prijs gegeven. In het sjot van zijn betoog gaf hij een o erzicht van de diensten door F.rzSerge- ajw hot Dui'sehe rijk bewezen. Spreker w*mw er op dat d»*, eonlield van hot Du (Who rijk voornamelijk hoi werk INGEZONDEN MEDFDEELINGEN. GOUDA 6 Maart 1920. Hiermede heb ik het genoegen ÜEd. mijn retour van Parys te berichten. W'aar in HOEDEN en VOILES zeer veel nieuws gebracht is en deze zeer nauw verwant zijn aan de COSTUMESEO BES en MANTELS kocht ik daarin een Prachtige Collectiewelke ZATERDAG 6' MAART in onze Etalages zal worden GEËXPOSEERD. Tevens heb ik de eer U mede te deelen dat ik mij voorstel het Seizoen voor alle af deelingen te openen met een MODE THEE te houden in Zaal KUNSTMIN op ZATERDAG 1H MAART a.s Hoogachtend nou m N. V. Mode-Etablissement „Gouda", Dir. in van den zoo belasterden minister wan Financiën. Het prjOi-s zal waarschijnlijk tot Woens dag duren- DE BRANDSTOFFENVOORZIENING De Rantsoeneering en de Pry zen der Brandstoffen gedurende 1920)21. De Ryks Kolendistributie heeft de distri butie- en rantsoeneeringsregelen voor huis brand, alsmede de prijsregeling voor het nieuwe distributie jaar, hetwelk 1 April a.s. aanvangt, aan dë Brandstoffencoiftmissies doen toekomen. De regeling vferschilt zeer weinig van de thans geldende; enkele wijzigingen, wel ke de praktijk als nuttig heeft doen voe len, üyn erin aangebracht. De voornaamste worden hieronder genoerpd. By de ranteoeneering worden drié hoofd groepen onderscheiden, n.l. de particuliere verbruikers (groep A); groote magazijnen, winkels, hotels e. d. (groep B)i openbare gebouwen, ziekenhuizen e. d. (groep C). Het rantsoen voor groep A is elf eenhe den, indien in de betreffende woning gasaansluiting aanwezig is, terwyl indien £een gasaansluiting aanwezig is, bovendien een zomerrantsoen wordt verstrekt van ten hoogste drie eenheden. In de nu bestaande regeling was het zomerrantsoen ten hoogste vyf eenheden. Waar petroleum en turf in voldoende hoe veelheden zyn te verkrijgen, kan worden aangenomen, dat drie eenheden voldoende zijn. Het rantsoen voor groote gezinnen is verhoogd; gezinnen van 7 tot en met 10 personen ontvangen extra drie eenheden en gezinnen van meer danatt personen extra vier. Ouden van dagen (boven 70 jaar) kun nen, indien blykt, dat zy extra-verwarming noodig hebben, een extra rantsoen bekomen. De regeling omtrent het extra rantsoen voor zieken, kraamvrouwen en pasgebore nen is dezelfde gebleven; het extra-rantsoen bedraagt voor zieken ten hoogste twee een heden per ij^aand en voor kraamvrouwen en pasgeborenen eveneens twee eenheden. De aanvullingsrantsoenen zyn in de nieu we regeling vervallen. Wanneer de %rand- stoffenpositie zulks tqalaat, zal echter vol gens een nader bekend te maken regeling voor woningen met meer dan één haardste de, een meerdere hoeveelheid brandstof wonden beschikbaar gesteld. By de prijsbepaling is evenals in het thans bestaande distributiejaar, als begin sel aangenomen, dat de huisbrandkolen worden afgeleverd tegen de pryzen, welke de Limburgsche mijnen ontvangen. Aange zien tegenover het vorig jaar een prysver- hooging van de Limburgsche kolen heeft plaats gehad, treedt ook eenige verhooging in de detailprijzen in. Tegenover de thans bestaande pryzen zal de verhooging gemid deld 0.25 per eenheid bedragen en wel voor anthraciet c.a. ƒ0.40 per eenheid, voor eierkolen c.a. 0.30 per eenheid, voor stukkolen c.a. ƒ0.05 per eenheid, terwyl de Prijs der gascokes dezelfde blijft. Deze pry zen gelden voor alle personen en alle instel lingen, welke onder de groepen A en C vallen. Groep B, waarin ook de centrale verwar mingen van particuliere huizen zyn gerang schikt, betaalt den prijs der industriekolen welke neerkomt op ƒ2.— per eenheid meer dan die voor de andere groepen van huis- brandverb ruikers. BINNENLAND. verkocht was. De heer Lebret had n.l. te voren alles laten koopen voor 55, zijnde 4 per 50 K.G. hooger dan de vorige week. (Tel.) Verhooging door Ged. Staten. Ged. Staten zijn voornemens het salaris van den gemeentesecretaris van Alkemmle te bepalen op 38004300, waardoor het aanvangssalaris 300 hooger zou women dan de Raad wensehte. Velsen slecht by nas. De leveranciers der gemeente Velsen zyn ernstig ontstemd wegens het door de ge meente zeer slecht nakomen harer finan- cieele verplichtingen. De menschen moeten dikwijls maanden op hun geld wachten. De zeer slechte staat waarin de gemeente fi nancieel verkeert, schynt zich weer duchtig te laten voelen. STADSNIEUWS. Voor jH.gk GOUDA, 6 Maart 1920 Nutige handwerken. hYt examen Nuttige Handiweiüe 1 11 interen t« Rotterdam de dannee K. Piersma en M E. Bonman, al- Boter. De Minister van Landbouw heeft het uitvoerpercentage van de productie van ge controleerde boter over de week van 2228 Februari j.l. vastgesteld op nul. Wittebroodkaart. De directeur van het Rijksbureau voor de distributie van Graan en Meel maakt be kend, dat als wittebroodkaart voor het 129e tijdvak, hetwelk loopt van 8 Maart tot en met 16 Maart a.s., zal dienen de Ryks- broodkaart in de groene kleur op grijzen ondergrond. Kaas. Het Zuivelkantoor afd. Kaas, heeft aan de ingeschreven exporteurs bericht, dat een hoeveelheid kaas van de productie van na 30 Augustus, gelijk staande met 40 van den voorraad op 30 Augustus mag worden uitgevoerd. (De geheele productie van na 30 Augus tus was oorspronkelijk door den minister voor binnenlandsch verbruik 'bestemd). De voorwaarden, waarop deze kaas nu voor export wordt vrijgegeven, zyn de zelf de als die, welke voor de overige exportkaas gelden. Voorts is aan de exporteurs bericht, dat de heffing voor het nog resteerende export- gedeelte der eerste periode is teruggebracht tot 6 cents per K.G. t Stijging der kaaspryzen. De handelaren stonden gisteren op de kaasmarkt te Alkmaar voor het merkwaar dig feit, dat vóór den aanvang der markt de geheele aanvoer, een 50.000 K.G., reeds Veiling Not. Cambier van Nooten. De afloop van de veiling, gehouden door Notaris N. F. Cambier van Nooten te Gou da, op Donderdag 4 Maart 1920 vjn. 11 uur in het Hotel de Zalm, is aldus: Woonhuis met ongev. l H.A. 56 A. tuinland aan de Nieuwe Gouwe, bij den Spoorbrug 6900.kooper C. Hoogendoorn te Wad- dinxveen. 3 H.A. 29 A. 89 c.A. Weiland in den Broekweg f9900.—, kooper D. van Rhtfn te Gouda. Inzet Woonhuis met ongeveer 12 H.A. tuinland in den Voorwillens, in 10 percee- len, ƒ64300.—. Concert Remonstr. Kerk. Plaatsgebrek noopt ons van het concert in de Remonstr. Kerk eerst Maandag a.s. melding te maken. Zuid-Afrika. Het concert in de Remonstrantsche kerk en de Bouwmeester-avond bleken ernstige concurrenten te zijn geweest, voor de lezing DE LEER DER COMMUNISTEN." Je gapt diamant en juweelen, Robijn en safier en nog m$er, Je pakt alles wat je kunt stelen, Dit is: Communistische leer! En hebt je dien rommel bij hoopen, Dan krijg je zoo'n rustig gevoel! Je tracht het dan weer te verkoopen Slechts voor 't communistisch doell Je toont je op alles verbitterd, Wat rjjk is, geëerd en beroemd! En alles wat uitblinkt en schittert Is redd'loos ten doode gedoemd. Door geld werden altijd de rechten Van hen, die 't niet hebben, vermoord, Je zult er dan ook tegen vechten, Zoolang het... aan and'ren behoort!! Maar heb je genoeg kunnen gappen, Hetzij door geweld of door list, Nu ja, dat zal iedereen snappen Dan blijf je niet meer communist! Dan hoef je niet langer te stelen, Dan wordt 't een heel ander geval En 't nobel principe van „deelen" Is dón onuitvoerbaar en mal!! Die thans „communist" zich verklaren Met d' aanhang daarvan nog incluis, Die heetten in vroegere jaren Eenvoudigweg boe vengespuis!! ARN. VAN RAALTE Jzn. over Zuid-A^rika, die de heer Adam Bos- hoff gisteravond in de Réunie heeft gehou den. De belangstelling was uitermatig ge ring. De heer Boshoff behandelde eerst den op stand van 1914, waaraan hy een daadwer- kelyk aandeel heeft gehad. Men meent, dat de Zuid-Afrikaansche Nationale Beweging in 1913 bestond, in werkelijkheid echter begon ze in 1834 met den groo grooten Trek eenige weken geleden naar aanleiding van de filmopvoering „Die Voor trekkers" een geschiedkundig overzicht ga- ypn. Red. G. Ct.) Het Zuid-Afrikaansche Boerenvolk is opgebouwd uit drie elemen ten: de Hollanders, de Franschen en de Duitschers. Het Hollandsche element is, hoewel de Nederlanders nieï het grootst in aantal waren, het sterkste gebleken, het Fr inschf element is gebleven Zoo leeft in <h* Boeren voort de stugige kracht van. do Friezen en, Groningers. Spr. vertelde daar- iw. van den Grorten Trek naar t Noorden vin 1834, de vestiging fn Oranje Vrijstaat en Naul, waaruii de ZulijAfrikaners la- tor cl K»r de Ë11 gelachen zijn verdreven. De Iran,' n lar vrijheid nam onder Britsoh oe- stuur toe en er wah d.echts oen schok viodig om de sluimerende har («tocht -n Ie dun onibranden. Dit giebeurdb toen Botha, die üiolk in ander opzicht zeker verdienste lijk heeft gemaakt, van do AMkanere wier har. 11 >g bloedde van, den Boerenoorlog, eifcehte, rlat ze voor Engeland de wapens opnamen. De rebellie brak uit, ze werd verloren en vele opstandelingen werden in do gevangenis geworpen. Een deputatie van vrouwen (de Zyid-Afrikaaneche vrouw Li"int actief dead aan liet politiek en maat- HC ttpprijii leven en is bereid zich vo>r t vaderland groote opofferingen, te getroosten) heg .f zich naar Pretoria om de bevrijding der mannen te vragen, de .9>uvern«ur wil de hiar echter niet ontvangen »n deze or- va-ij,/ Ivnil tengevolge dat de Sationsl» be- weging aU een golf het geheele HU*! over stroomde. Groote sommen wei-den bijeenge bracht, alle boetes der mannen werden te- tiald en bovendien werd een fond» ge- waaruit Znid-Afiikainsohe jongelui tniis in Holland scudeeren. Als één der rebellen was spr. er natuurlijk voor om, wanneer vrijWd niet langs diptoffiET&en weg te krijgen Is, de wapens te gebrui ken. Anderzijds noemde hij samenwerking der blanke rassen in Zuid-AfriSa noodza kelijk opdat do kaffers (de verfwuiing tusschew blanken en kaffers is als 1 9) beu ni t ver 1 ringen l 1*- de Nationale Iiewegïng die eon gfe- volg waj van den opstand, ontstond een economische beweging, die voor Holland n'w van Imlamg ontbloot is, omdat heruit nauwere «inhaling der handelsrelatie» kan voortvloeien, Spr. vertelde vervolgens iets van zijn persoonlijke ervaringen, van de gevechten 'm de streek van Appmgton. de moeilijk heden die hij <k>or«tond. tot hij de wijk nam naar Duitseh-Wost-Afrika. Eerst oé- reik-ft- hij Windhoek, waarna hij over Groot-Fontein verder trok tot hij deOego- wftiiigo-rivier in het land der Wangoe a te- reikte. In, zijn zangerig, naïef-.illniceod Zuid-Afrikaaaisoh vertelie de heer Boshoff van ft' dichte, wilde wouden van Midden- Afrika. wiar alleen hei gehuil van den leeuw de stilte verbreekt, van de paimboo- men die langs do rivier staan aan den zjom van 't woud al» wachters die treurig lied zingen als om te waarschu wen niet binnen te (Magen in dit woeste gebied w aar de dood in velerlei gedaante dreigt Aan do Oegowango-rivier vond hij bet spoor van heo, die in 1879-1882 hier langs getrokken w aren rn een trek naar FortngeoScsh-West-AfTika en van wie ee« deel -hier »len dood gevonden had, terwijl <*n and?r doei. ztah in Portugeesoh-Weat- Afrika had igeveatifd. Dfe heer Boshoff, die met zeven kameraden de rivier bereikte, welke laatsten uaar de Qo Zo vellen wü- den j^izen, besloot, In goze,schap var» twee huiler», lai\F (te sporen dm tfutm Her dg jaar gciwjen do voortrekkers maakton, te iracnfcu Portugn-ewch-Vi est-AfrUa te berel- keu. t Was een moeitevollen tocht, d-o Me. altecu veel van zijn «vracht eteohte, iikiar bovendien zijn volkomen waakzaam jieid ett soüerpeiuaigheid, aangezien Uij reisde temidden van onherbergzame wou den, waar wilde diereu hem '>.\lreigden en waai hij teven» pogen moest de vriend schap der aldaar wonende kaffer-staiuinen to verwerven. Spr. vertelde tal van inte ressante aaailtjei om eau te toonen noe men met <Ut volkje moet weten om te gaan, t»i- men zoo noiJig zich al» meerdere moe. voordoen en zloh onveirvaard moet toonen. Teven» wee» hij op de riiderlijk- hekt en (1e aanittoa.Jijkheid der kaffers. iUiateljk, 23 Hopt. 1913, hieM ploteeluig het wood op on bercU'ie spr. weer de wijde grasvlaxt»-, het plateau vau Oepuaies, waar hij wi«i landgenooten te vinden. De te-wonor» van West-Afrika zijn ecnie hin deren van he. oerwoud, in Mei 'betrekken de vrouwen en kindieren hutteo ban den rand van het bosch en de mannen, gloo ien jiger», trekxen het woud Sn, schieten d'faatm en andere diareu, waarvan uif hulden en tan Jen- door do vrouwen bereid worden. Het w oud beaait een wondere aan- trivk kingskxacht „the oall of bhie Nort i Dok spr. vv er 1 daardoor aangegrepen; wau- neor hij" op jacht was geweest, niet geha vende kleeron en gewonde liandKvn en ar men het woud ver let, naui luj zioh voor nooit meer daarin te gaao doch den vol genden oohtenü was dit voornemon steeds vergeten, en was de eerste gfxlaclite net lxxKh in te giaan. Zelfs thuis kan hij-, wanneer hij loolpt in de moderne steden langs do mooie grachten, een onbedwing bare begeerte hebben de besvlwing met luar vele armoede en elleudle to Ontvluch ten, de bege-rte voelen weer te luisterjn uaar 't gelirul dor leeuwen, te zitten bij d«- gT>oto vuren 01 luw de hoogo palmi -oo- men, diic treurige lieojee zijgen. Na de p mzo vorteklo spr. nog in kort iels van zijn propaganda, die tot gevolg li -eft gehad dat ongeveer liomlerd perso nen Ijertoten hebben zioh In Zuïd-Afrika te gaan vestigen. Dit zijn geen arme emi- granton, maar gezeten burgers, In t bozW vat, eeitig k.tpitaa., zoodat hun komst in Zuid-Afrika in ieder geval een aanwinst is doordai ze de blankw bevotcing ver sterken, wat wel inooiMp. Voor de Hol- I indaclm emigranton is Zuid-Atrika te ver- Liezen Ik»ven andere streken, bijv. boven Amerika, omdat zo zich daar, althans op 'l plaUe land, vestigen te midden van ras- g-nooten, door wie zo met sympathie wor de». b-groet, die ze kunnen verstaan, ter- wij. ze niet vprloren gaan voor Nederland. Bovendien zijn er goedkoop arbeidskrach ten to krijgen Bij zijn terugkomst In Zi-'d-Afrika zal spr. eeu bureau stichten, il»t inlleluingen verstrekt aan hen, JÏ5 zich in Zuid-Afrika willen vestigen. Met do Ivoop uit te spreken dat velen daar voor its zullen voelen, eindigde de heer B >»hoff zijn causerie Mr van Es. die den spreker had inge leid, d nikte hem tenslotte voor de belang wekkende lezing. Expositie bij Tukker. De photograaf Tukker exposeert gedu rende eenige dagen in zyn magazijn aan de Zeugestraat een aantal mooie photo's, portretten, interieurs en buiten-opnamen, welke zjjn gemaakt voor het Gedenkboek der N. V. Kaashandel Maatschappij Gouda, uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan dier onderneming, welk fraai werk door de firma A. Brinkman en Zoon is ge drukt. Liefdadigheidsuitvoering. Naar wjj vernemen zal het Delftsche Ca baretgezelschap „Staccato", dat voor 't meerendeel bestaat uit oud-studenten der Technische Hoogeschool te Delft ten bate van de Goudsche Vereeniging voor Gezond heidskoloniën, hier op Dinsdag 23 Maart a.s. in den Nieuwen Schouwburg een Caba ret-avond geven in het genre van de be kende „Timbertown Follies". Gouda Vooruit. Een gebeurtenis op bioscopisch gebied is de kunstfilm „Madame Dubarry", die deze week in Gouda Vooruit zal worden gepro jecteerd. Deze film, die in Amsterdam, Rot terdam en den Haag weken aan een stuk een ongekend aantal bezoekers heeft ge trokken, is thans reeds, dank zij de pogin gen van dezen actieven directeur, voor Gouda te bezichtigen. Overal waren de persuitingen even gun stig en werd vooral op de historische waar de van dit kunstwerk de nadruk gelegd. Waar wij gisterenavond verhinderd waren de eerste opvoering ervan bij te wonen, hopen w(j in ons blad van Maandag a.s. nader op dit kunstwerk, dat een bespreking ten volle verdient, terug te komen. Intieme Kunst. Gezelschap Adolf Bouwmeester. Het was noch intiem, noch kunst wat gisterenavond in den Nieuwen Schouwburg werd gegeven. Sleclfts een zeer klein pu bliek was opgekomen en het moet gezegd, de afwezigen hadden ditmaal geen ongelijk. Behalve de heer Bouwmeester zelf, was er niemand der verdere dames en heern medewerkenden, die boven middelmatig dil- litantisme uitkwamen. Namen of titels der opgevoerde één-acters kunnen we niet noe men, daar er geen programma was en we dus slechts moesten gissen. Het éenige dat ons nog kon bekoren, was de één-acter van Caro van Dommelen „Het groote rad", dat door den heer Bouwmeester en de hem daarby assisteerende dame aardig werd vertolkt. Het overige van het programma was veel minder; de dansen van het aange kondigde danserspaar waren zonder eenige expressie, wat vooral Mij de Javaansene dans, die overigens wel in styl was, opviel. Waarschijnlijk werkte de. bijna ledige zftal er ook niet toe mede om de stemming der executanten te verhoogen; we hopen echter als we de heer Bouwmeester weer eens hier zien, het in een hem meer waardiger mi lieu zal zijn; wij raden hem dan tevens aan om aan zijne voorstelling wat meer publi citeit te geven. BOSKOOP. De heer M. P. Heijboer, onderwijzer aan de openbare school alhier is in gelijke be trekking benoemd aan een der openbare scholen te Rotterdam. GOUDERAK. Van de gisteren door den gemeenteraad genomen volgende besluiten vermelden wij heden: Het loon van de Wed. Vogelaar voor het sohoonliouden der scholen werd met f 60. verhoogd en gebracht op f 260. Aan den ambtenaar ter gemeente-secre tarie werd een maand extra salaris toege kend. De verordening voor den hoofdelyken om slag werd vastgesteld. Het bedrag voor noodzakelijk levensonderhoud werd bepaald op ƒ600.dat voor aftrek van kinderen beneden 14 jaar op 60.voor inwonende kinderen werd de aftrek op ƒ300.vast gesteld. Maandag wordt een uitvoerig verslag op genomen; plaatsgebrek maakt dit thans on mogelijk. OUDEWATER. Vrijdajganddag luwt alhier In Tiet Café „de Roos" de aanbo-todung plaats van 10 woningen, voor de ffoningbauwverciaüging VoU»huisvest'ng Ingeschreven is als Vülgr '1 immer- en Metselwerk W Huson f99.784; R de Waal f102.300; H. Schin kel en I« Keparon f 119.990. SdhUderwërk van Rest f5750; J, A. Moaïijn f6020: C. Vink (6045, alten wo nenlo afhfrr. De gunning is aangehouden. WOERDEN. Voor het examen Nuttige Handwerken slaagden gisteren te m-Gg-avenhage de da- nies M. H. de Graaf, E W. A. van Eg. mon 1 en M. M. T. Kanerz, allon te Woer den. PREDIKBEURTEN. ZONDAG 7 MAART. GOUDA. Rem. Kerk, 10 u. v.m. Ds. H. v. Assendelft. St. Janbkerk, 10 u. v.m. Ds N. Steenbeek uit Wilnis (vac. Ds. Deur). 6 u. p.m. Ds. Joh. Byl. Kerk Peperstraat, 10 u. v.m. Ds. J. Borger. Luthersche Kerk, 10 u. v.m. Ds. Th. Schar- ten. (De Bijbellezing van Ds. Borger zal op 10 Maart a.s. worden waargenomen door Ds. Kniphuizen uit Moordrecht; op 17 Maart weer Ds. Borger. BOSKOOP. Rem. Kerk, 10 u. v.m. Ds. Zillinger Mole naar, uit Dordrecht. Ned. Herv. Kerk, 10 u. v.m. Ds. Nieuwburg. WADDINXVEEN. Rem. Kerk, 10 u. v.m. Geen dienst. Ned. Herv. Kerk, 9% u. v.m. en 7 u. n.m. Ds. A. JAGER uit Boskoop. 6 u. n.m. Ds. Steenbeek, Doopsbediening. MOORDRECHT. Ned. Herv. Kerk, 10 u. v.m. Ds. Kniphui zen. GOUDERAK. Ned. Herv. Kerk, 2 u. n.m. Ds. Montfrans uit Ouderkerk a. d. IJ. STOLWIJK. Ned. Herv. Kerk, 10 u. v.m. Ds. B. J. Kanis. Evangelisatiegebouw, 9% u. v.m. en 6u. u. n.m. Ds. E. P. Pop uit Ameide. HAASTRECHT. Ned. Herv. Kerk, 10 u. v.m. Ds. E. v. d. Broek. Geref. Kerk, 9% u. v.m. en 6% u. n.m. Ds. J. L. v. d. Wolf. AMMERSTOL. Ned. Herv. Kerk, 10 u. v.m. Ds. Bruyel uit Willige Langerak. BERGAMBACHT. Ned. Herv. Kerk, 9^ u. v.m. en 6% u. n.m. Ds. D. Plantinga. BERKENWOUDE. Ned. Herv. Kerk, 6^ u. n.m. Ds. J. N. v. d. Heyden. OUDEWATER. Ned. Herv. Kerk, 9M u. v.m. ps..Buiskool. Doopsbediening. 6 u. n.m. Ds. Hoek. Geref. Kerk, 9Vt u. v.m. en 6 u. n.m. Ds. de Bruin. LAATSTE BERICHTEN. Nederland'» apt woon), LONDEN, 6 Maart. V.D. Het antwoord der Neder>andsche regeering op de tweede no ta der geallieerden is read» door den uiplo- matieJcen Raad besproken Nota van Wilson. LONDEN, 6 Maart. V.D. Dr ambassa deur der Vereenigde Staten heeft gisteren de laatste nota van Wilson betreffende de Adriatisohe kwestie overhand gd op het m - niaterie van Buitenlandsche Zaken. Engelsche troepen in Konstantinopel. LONDEN, 6 Maart. V.D. De Daily Tele graph meldt, dat de Enge.acne regeering besloten heeft Konstantinooel met troepen te bezetten. Staking in Lotharingen. BERLIJN, 6 Maart. V.D. Uit Mannheim wordt aan de „Politische Parlementdriseho Naohriehten" gemeld d.iL 4 Maart, dat in de Lofcharing-sche mijnen sedert Maandag- een partieele staking hee-aent. De besl.s- singcbver de algemeene stücirfg wordt Vry- riag genomen. BURGERLIJKE STAND. ^.GOUDA. GEBOREN: vMaart. Adrianus Johannes, z. v. A. H. Wassing en J. E. Zwarts. ONDERTROUWD: H. Prevoo en A. P. de oJng. H. Verhart en J. van der Klejj. J. de Wit en G. de Mooy. OVERLEDEN: 4 Maart. Johanna H. Krebs, 3 mnd. OlDEWATER. GEBOREN Jocben» (JijsWdus, t v. H. Klaasson on D. IT. de Vlieg. ADV ERTENTIiN s GEVRAAGD: ■•n o«m. VOORKAMKR. Brieven met prijsopgaaf onder no. 1458, Bur. Goudsche Courant, Markt 31, Gouda. 5 Te bevrafen bij L. BAAS, Drapiersteeg 11, Gouda. 1445 6 Blijkens acte 4 Maart 1920 verle den voor Notaris GROENIER te Am sterdam, zyn opnieuw geregeld de voorwaarden der Vennootschap onder de firma „L. J. Fontyn" te Gouda, ten doel hebbende den kleinhandel in ge distilleerd en hetgeen daarmede in verband staat en is als eenig behee- rend en aansprakelijk vennoot van die vennootschap opgetreden, de heer JOHANNES HENDRIKUS JACO BUS CORNELIS VALK, café-houder te GOUDA, met het recht om de fir ma te teekenen en de vennootschap te verbinden. 1460 22 a GROENIER, Notaris. Algemeene Vergadering van Aan deelhouders, Buitengewone Vergade ring van Aandeelhouders op MAAN DAG 22 MAART 1920, reap, ten half twaalf uur en half één uur, in het Hotel DE ZALM. Balans en Winst- en Verlies rekening 1919, Voorziening in vacature Art. 13)14 der Statu ten. Liquidatie der Vennoot schap. Houders van Aandeelen aan toon der, die deze vergaderingen wenschen bij te wonen, worden verzocht om, overeenkomstig het bepaalde in Art. 19 der Statuten, hunne aandeelen drie dagen te voren ten kantore der Natio nale Bankvereeniging te Gouda, te deponeeren. 1461 31 DE DIRECTEUR. Gouda, 6 Maart 1920. brengen bij deze ter openbare kennis 1°. dat de lysten der stemgerech tigde ingelanden vart'. het Hoogheem raadschap voor het jaar 1920, zooals die door de Vereenigde Vergadering zijn vastgesteld, van Maandag 8 Maart 1920 af voor een ieder ter le zing zullen liggen als volgt: de lijsten van al de zestien distric ten ter Secretarie van Rijnland (op eiken werkdag van des morgens 10 tot des namiddags 4 ure), alwaar zij tevens, tegen betaling van 1.50 voor elke lijst verkrijgbaar zijn: die van het derde district aan de ('ruquius, die vap het vierde district aan de Lynden, die van het zevende district aan de I^ghwater, die van elk der overige districten ter Gemeente-Secretarie van de hoofdplaats van dat district en van de daartoe behoorende onderkiesdis tricten; 1459 47 2°. dat door of vanwege het Hoog heemraadschap deze kennisgeving op 6 Maart 1920 zal worden aangeplakt. Dijkgraaf en Hoogheemraden van Rijnland, PIJNACEER, Dijkgraaf. C. W. VAN DER POT Bzn., Secret. OPENBARE De Notarissen J. P. MAHLSTEDE te Bergambacht en Mr. H. M. A. COEBERGH te Léiden zijn voorne mens op DONDERDAGEN 18 en 25 MAART 1920, telkens des voormid- dags elf uur in Hotel DE ZALM op de Markt te Gouda in het openbaai' te veilen en te verkoopen 1410 DE 40 get. A 60 met Hooiberg, Schuur, ver derf getimmerten, Erf, benevens di verse perceelen Wei- en Hooiland met uiterwaard, Boomgaard, Dijk- grond, Weg en Watering, staande en gelegen onder de gemeente HAAS TRECHT in de polders Hoonaart en Roozendaal, te zamen groot 15 Hec taren 61 Aren 16 Centiaren, bewoond door den heer AART GRAVELAND. Nadere inlichtingen geven genoem de Notarissen, bü wien tevens tiidig veilingboekjes verkrijgbaar z«n. op Woensdag 10 Maart 1920 In den NIEUWEN SCHOUWBURG (c O O U D A avonds 8 uur te geven door den Heer JAAP SPAANDERMAN, met welwillende medewerking van den Heer ALDO ANTONIETTI. viool. Uitgevoerd worden werken van Cesar Franck, F. Chopin, J. S. Bach, Julius Rönt gen, M. Ravel, Alberto Randegger en F. Lisit. Toegangsprijzen: Leden 8. O. G. en Nutsdepartemcnt Gouda: Loges en Stalles ƒ1.50, niet-Leden ƒ2.Baicon ft.—, niet- Leden ƒ1.50, Galery ƒ0.50. Plaatsbespreken Dinsdag en Woensdaglth den Schouwburg v.m. 1012 en n.m. i—4 uur. 1455 30 Electro-Technisch Bureau I KEIZERSTRAAT S3 Tal 148. I alle» op hei gebied van Uitsluitend 1ste klas werk. LAGE PRIJZEN - - - - BEGROOTING KOSTELOOS. TALRIJKE REFERENTIËN VAN UIT- - 0EV0ER0E WERKEN. - j 452 Voor soiled MAATWERK is het meest gezochte adres 1440 16 Mr TAILLEUR, Kuiperstraat 43-4j, Tel. Int. 59a. WESTHAVEN SI, GOUDA. Cantraal-BureauLEIDEN, NIEUWE RIJN SS-SSa, Tel. Iltl. Dagcursussen in GRATIS 250 Hangklokken van 4.50 uit het Schwarswald. Voor reclame te maken met onze Hchwarzwalder Hangklok van ƒ4.60, met wijzers en cijferz compleet met gewicht, sieraftd voor de huiskamer, zullen w(j den eersten 260 aanvra gers van dit blad een uitreiken. Ieder, die in aanmerking wenscht te komen, zende omgaand duidelyk adres. Brieven 7Vfc cent, kaarten 6 cent. Wy antwoorden spoedig de eerste 250 aanvragers. Hchwarzwalder Uhren 1446 23 Kxporthaua Afd. G. C. OVERSCHCIE (Z.-H.). 'ft IMjlff Ziekenauto beschikbaar. WIJ btlnitnn en» met den een- en verknop ven, pnreennn- en vraehtnule'». TELEFOON ie. 1462 '20 KLEIWEG SOI. Driepoot von af f 1.40 Roodo lamp- MO Waterproof tosch - 2.50 Maatglas 100 gram 0.60 9 X 12 c M Qev. platan - I 50 Qem. platen 9 x I2C.M 'ndoi. 130 Camera's vanaf 6.50 Snijmachine 0 x 12 c.M. - 2.25 Laonar zalftlntsnd paplar 10.60 briefkaarten -0.45 gaslicht paplar -0.30 CslloTdln paplar - 0.36 Foto albums van af - 0.45 Metaal statief gahaal keper - 8.60 OEVAERT PAPIER EN PLATEN. 1447 Zie de etalage. 40 Ooettiaven SI. Telet. lie. Gouda. 141»"-" per doon van 3 stuks I *.28. 30 ZIe Etalage. Goedkoops aanbieding aanstekers 20 cant SPECIALE AANBIEDING Aanbevelend, 1456 30 KLEIWEG 87. compleet 29B cent. 1405 10 MACHINESCHRIJVEN, voor personen beneden 16 jnar. Koalan f IB. Dagcursussen tor opleiding STENO-TYPIST(E). Kosten SO. Duur 4 maanden. Repntitip.cur.uas-n NEDERLANDSCH. t SO par cur.ua, AANVANCI 10 MAART INSCHRIJVING v<Vir9MAAKT büde DIRECTIE, WeXlmvenbl Prospectus, Inlichtingen en Adviosen gratie. 1406 40 Drogist*rij MARKT S. MIJNHARDT'a Z.nuwtabl.ll.n an HooldpIJntablattan. V.rt.U.b... hU S H VAN LOON li wm rr c.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 2