in' mi Me Mtrij JE GROOTE 11111". nieuwe voorjaarsgoederen. ERA A. C. COSIJN - in Assurantiën - GOUDA. Chr. KEET Rijke sorteering Axmmster Karpetten Vrijwillige Verkooping Rijwiel- en Motorenhandel ..STRUISVOGEL GOliDSCKE COURANT Sluit Uw SCHOONMAAK 1920. BOELHUIS BOELHUIS Bouwmanswoning I Vierjarig VOS MUMMII, Gouda^Rotterdam. E. A. POLET, Huisschilder. Dames- en Kinderhoeden. Motor- en Rijwielhandel. VAN HOORN DE JONG, Nu niet meer naar'de .Jaarbeurs J. F. W. TURION, LEVENS- en ONGEVALLENVERZEKERING bij 'ZAK VAN DANTZIG, Makelaar. HEERENHUIS met tuin te koop. Voor het behandelen van alle soorten Gordijnen is het adres: R ij wie I m agaz ij n J. HULLEM AN Rijwielen en Metorrijwielen, Banden Dnderdeelen, Sportartikelen. MARKT 3 en 4 TELEFOON 445. GROOTE SORTEERING en LAGE PRIJZEN: Doet uw voordeel, door eerst prijsopgaaf bij ons te vragen. SPRIWG WIET UIT li VEL ^8 Schoencreme voor Uwe sclioenen en liel euvel is verholpen uitmuntend Wei-, Hooi- en Eouwland Hooiland, KOEIEN, 3 Pinken, cl KOEIEN, bouw- en melkgereedschappen, pl.m, 5080 pond tal gewonnen HOOI. Motorbootdienst W. M. ELSHOUT, Bericht van Vestiging. MADAME DUBARRY A. E. GREVENSTUK, Peperstraat 26, ROOKTABAK prijzen 13, 15, 18, 20, 25 enz. per '|2 ons Prima Heerenbaai 25 ct. 'j2 ons. Reclame Baai 15 ct. '|2 ons LICHTE en ZWARE SHAG 2», 23, 30 en VIRGINIE8HAG 35 ct. '|2 ons Tel. Interc. 589. K. BERLIjtf. Motoren. J. KEU, Gediplomeerd Kapper, Dubbele Buurt 8, Gouda Tabak- en Sigarenmagazijn „DE HERDER" STRUISVOGELRIJ WIELEN. 1ste klas Reparatie-Inrichting. Tweede Blad. (Jit het Meisjesleven. mnnenlakp. 1374 Tsltfoon No, 81. 30 WIJDSTRAAT, »n, Teleph. 473, 22 GOUDA. LANGE TIENOEWEG S, GOUDA. Voor het Emailleeren en vernikkelen van Uw Rijwiel ie het nu tijd om in het voorjaar Eereed te zijn. EERSTE KLAS WERK 9Lfj 30 BILLIJKE PRIJZEN Vooppadig een ruime keuze WU ontvingen deze week een groot gedeelte der Door zeer vroegtijdige inkoop, en door de prüzen zoo scherp mogelijk te stellen, kunnen wy l' uiterst voordeeiige aanbie- din&en doen in al onze artikelen. Een blik op onze étalages OVERTUIGT U van de beslist VITRAGE, enkele breedte, 29 ct. per el. Prachtvolle VITRAGES in meer dan 100 verschillende dessins dubbel breed vanaf 49 et. KARPETTEN, 3X4, vanaf 11.90. TAPIS FRY voor vaste kieeden, prachtvolle dessins, per el 2.78. Prima AXMINSTER voor vaste kleiden, per el 4.90 TAPIS BELGE KARPETTEN, 3 X 4, vanaf 21.90. PLLCHETSE voor overgordijnen ƒ2.45. RIPSTOF m i j 75 SERGE m ƒ1 75 WOLLEN en GESTIKTE DEKENS, zeer goedkoop t HOUTEN LEDIKANTEN vanaf 13.90. KAPOKMATRASSEN met prima kapok gevuld, 2 Versoons, v^naf "f 34. KAPOKBEDSTELLEN, 2 persoQns, varjaf 23.75. UOCOS ARTIKELEN, zeer goedkoop. C OCOSMATJES (geen papier) 1.08. SFIRAALMATRASSEN, zeer voordeelig. ALOERZEILEN in aiie prijzen. (Vloerzeilen worden gratis gelegd). 2 Verse als U met regen natte voeten krygt, gebruik^ L GEEFT ZELFS BIJ REGEN NIET AF. A Wacht U voor waardelooze namaak. MONSTERKAMER (voormalige Ri kn H.B.S. L.Tiendeweg) op MAANDAG 8 on DINSDAtT 9 MAART, van 1 tot |5 uur's middags. Manufacturen, Vitrage, Blouias 1484 en Stoffen voor Blouses. HOT BESTPUR Openbare Notaris MAHLSTEDE te Bergam bacht is voornemens op WOENSDA GEN 10 en 17 MAART 1920, telkens des voormiddags 10 uur in het café van den heer P. Stoppelenburg te Stol wijk in het openbaar te veilen en te verkoopen: DE get. B. no. 12 met HOOIBERG en SCHUREN, staande in Bovenkerk i onder de gemeente Stolwijk, benevens 18 Hectaren 89 Aren 49 Centiaren aldaar en onder de gemeente Haas trecht op Bilwijk 11 Hectaren 11 Aren 29 centiaren alles in huur b(j den heer NANNE ANKER. H82 47 Nadere inlichtingen geeft genoem de Notaris, b(j wien tevens tijdig vei lingboekjes verkrljgbaar^ljn. te BERKENWOUDE. Notaris MAHLSTEDE te Bergam bacht is voornemens op VRIJDAG I 12 MAART 1920, des voormiddegs 10 uur precies aan de Bouwmanswoning Set. B 3, bewoond door de heer G. D. 'EN HOED om contant geld in het .openbaar te verkoopen: ^7 kalfdragende of gekalfd hebbende mak in alle Ühigeb. Voorts tentwagen, brik, beiden zoo\ goed als nieuw, boerenwagen, drie<| wielde kar, Engelsche kar, maai- machine, hooihark, hooischudder, 2 schouwen en 2 kruiwagens. waaronder 2 kaaspersen, 3 pekelbak- ken, teakhouten kaasvaten, kuipen, staren en hetgeen verder ten ver koop zal worden aangeboden. 's Morgens voor den verkoop afge- nummerd te zien. Op de woning geen gelegenheid voor uitspanning. 1294 4(> De Notaris MONTIJML te öouda iR voornemens op WOENSDAG 17 MAART 1920, Hes morgens ten 10 uur aan de woning van PANK OVERBP:EK in Bloemendaal gemeente Waddinxveen a.'d. Kleiweg aldaar gemerkt F 29 om contant geld publiek te verkoopen: lO kalfdragende of gekalfd hebbende 1 Breede Schouw, 1 Smalle Schouw en verdere zoomede 31 Een en ander een uur vóór de ver kooping afgenummerd te zien. Tel. 347, Qouwe 9e, 1869 20 QOUDA, ■W A ■■■•mar transporten t« water naar alla plaataaa. Diplom v. d. Hollandiche School «oor Voralorlngakunit to 's-flravonhago. Jan van dar UaIJdenstraat l). Werkplaat*Graaf Floriswag 44 Zandt evan een boodschap naar bovenstaand adres en U ont vangt desverlangd vooraf prijsopgave van Uw huisschilderwerk. Uitsluitend degelijk werk. Concurrentie onmogelijk. U57 40 BELEEFD AANBEVELEND. Bioscoop „GOUDA VOORUIT". OVERWELDIGEND I SPANNEND I ENORM.1 MEESLEPEND I it 7 afdeelingen, met in de bpofdrol POLA NEGRI. j ^MC I'™ °n". *en beeld von he' bedorven leven aan hel hof van en Franachen Koning LODE WIJK XV, die de gewichligate Msstozakcn be handelde in de alaapkamer zijner Maifreiae Madame DUBARRY Wij zien de o root e Frapsche Revolutie en hel vreeselijke einde der beroepde Fransche Cocotte op hel ichavol. Duur der film 2 uur. K|nderen beslist geen toegang. 1457 Explicatie jJULES RENÉ. 50 beticht de ONTVANOST der NIEUWSTE MODELLEN Chique garneering. 1340 '20 Zie Etalage, Veranderen en opnieuw garneeren van gedragen hoeden. Ook voorradig alle Engelsche en de bekende Hugindsche C garetten. H.H. WINKELIERS ENOROS PRIJZEN. 3M 30 Hoogachtend, Rudge Whitworth Simplex Bato Eyaink Brennabor Rijwielen. Reparatie- en Moffel-Inrichting. Excelsior Reading Standard Cleveland Simplex Sun Eysink Doelenstraat 12, Gouda. Ruime Sorteering in BINNEN en BUITENLANDSCHE Steeds het nieuwste in Spelden - Kammen - Barets 1443 enz. 40 Inrichting tot het maken van alle •oorten HAARWERKEN. Ie KLAS INGERICHTE SALON voor SCHEREN HAARSNIJDEN. O I. IU u c. IV. nten per kaart en Abonnementen per kaart en per maand. BEDIENING 00K AAN HUIS. voor onze prima LONDRES- en TREUB-SIGAREN, maar naar Wl)ditra«t43. Filiaal: Firma A. H. J. W1JTENBURQ. hoek Groenemtaal. 9? CARBID- EN KAARSLANTAARNS, VOETPOMPEN, BELLEN EN BATES BANDEN, CARBID, KAARSEN EN OLIE, DUO-ZITTINGEN, STOFBRILLEN, SNELHEIDSMETERS, BOUGIES, HOORNS, enz. ALLEEN 1ste KWALITEIT. BON DSMOTORHERS TELLER#, 5343 50 TEL. INT. No. 326 ZATERDAG 6 MAART 1920. Mediach. Brieven. Oom Mui- IU. Den vorigea keer ben Ik geëindigd met de belofte u ditmaal bet een en ander mede te doelen aangaande het braken. Wi, moe ten beginnep er op te wijzen, dat pro ces ten allen tyde een pathologisch ie, waaronder 'wij dan verstaan een „zleke- lyike" aandoening, al ie misschien dit woord in dit verband een weönig al te aterk. On getwijfeld zullen nu fie meesten uwer den ken, dat onze maag, wanneer we braken, ziek moet z(jn. In vele gevallen is u;t ook volkomeii juist, doch lang niet in alle. In 't algemeen kan de aanwezigheid van ab- nonbal^ stoffen in ons lichaam braaknei gingen en ook werkelijk braken te voor schijn roepen. Hiertoe heb ik u slechts maar één enkel voorbeeld aan te halen, dat u allen zonder twijfel bekend is. Wii weten hoe vele vrouwen in blijde verwuchting zijnde, zeer zaak braakneigingen vertoo- nen, d e zelfs zoo'n ernstig karakter een enkelen keer kunnen aannemen, dat de al- gem een o lichaamsgesteldheid zeea begint te lijden. Men heeft langen tijd gezocht naar de oorzaak van dit braken en gevon den, dot bepaalde vergiftige stoffen m het lichaam aanwezig zijn, die dit verschijnsel teweeg brengen. Vervolgens wil ik u nog attent maken op tal van ziekten van ver schillende organen, waarbij braken een symptoom is, terwijl de maag zelve volko men normaal is. Ook het z.g.n. „Nerveuse Braken" wil ik geenszins aan uw aandacht laten ontsnappen. Wellicht kent ge wel raenschen, vooral jongens en m eis jas van omstreeks 17 jaar, die na een vry geringe voedseiofrname plotseling misselijk worden, van de tafel moeten opstaan en ailes uit braken dit nerveuse braken gaat nu zeer eigenaardig toe. Allereerst geschiedt het buitengemeen gemakkelijk en voelt de per soon In kwstie zich ook betrekkelijk weinig nek, is spoedig weet klaar, zoo zeiïs, dat de patiëntie) van zooeven weer Dlaate neemt aan deh disch en weer zijn (haar) krachten gaat beproeven. Waai dus de maag bij ile meeat uiteen- loopentie ziektetoestanden haar aanwezig heid doet gelden, blijkt hieruit wel ue bui tengemeen groote gevoeligheid van dit or- gaan. Heb ik u thans een blik laten slaan in de toestanden waarin zoo al ..braken" kan voorkomen en u enkele der mees* Ka rak te- disitieke aandoeningen de revue laten pas- ueeren, zoo wil ik u thans schetsen hoe het braken eugenlyk in z'n werk gaat en welke arbeid onze maag hierbij te verrichten heeft Wij hebben reeds den vorigen keer gezien, dot de maag, wanneer deze voedsel inhoud bewegingen uitvoert, die tne doel hebben haar inhoud in de richting van den darm te verplaatsen. De maag golft zich a. h. w. van boven naar beneden toe. dus van de plaat», waar de slokdarm in de maag over gaat naair de plek, waar deze laatste aan den darm grenst. Men noemt deze bewe gingen met een vreemd woord: „peristal tisch" of spreekt kortweg van de „pcristal- tiek" van de maag. Deze bewegingei wor den nu echter in omgekeerde richting uit gevoerd, wanneer wy gaan braken. De maag vertoont dan een „antiperistaltiak" of „an tiperistaltische bewegingen" d. z. dus gol ven, d.e van beneden naar boven hopen. He* gevolg hiervan is dat de inhoud van de maug in de rtóhting van den slokdarm gedreven wordt, welke laatste ook antiperi staltische bewegingen vertoont. Er zijp nu menschen, die vrij vaak bra ken en wier maag met antiperistaltische bewegingen reageert na gebruik van voe dingsstoffen, die door anderen goed verdra gen worden. Wy plegen dit verschijnsel aan te duioen met den naam van „Idiosyncra sie". Dit merkwaardige feit komt niet al leen voor den dag by opname van voedings middelen, doch ook by het gebruik van ge neesmiddelen en een ieder uwer heeft wel licht eens menschen aangetroffen, uie b.v. aspirine of cfainine niet kunnen verdragen. Zelfs bij zeer geringe dosis krijgt men het beeld van een soort vergiftiging, dus n.en zou ir.. a. w. hetzelfde waarnemen, als men een ander normaal persoon een zeer groote dosis van dezelfde stof ingaf. Kinderen braken doorgaans heel spoedig en veel sneller dan volwassenen. Men heeft langen tyxl gezocht naar een verK.lar.ng van dit feit en is het misschien ©enigszins andere ligging van de maag dan bü vol waosonen, die hiertoe aanleiding geeft Wij kunnen voort» be* braken beschouwen ale een soort verdedigingsmiddel, want behalve het voedael worden vanzelf ook abnormaw bestanddeel en verwijderd. Hebben wij thans onze mond en maag be handeld, zoo wil Ik u vooratellen #n vo renden keer onze darm te bespreken, waar in zooals wij «uilen zien, het eigenlijke spijnveiteringsprocee plaatsgrijpt. ONDJEHWUS. Het Monteaaori-Onderwija. Bij het onderhoud, dat de Minister van onderwijs, kunsten en wetoiwoftappon, dr De Visser, eeiiigo weken geleden op zijn departement met dy. Maria Altonteeseorl neoft gi-liau. heelt hij haar eone mededing ge daan, welke van groot belang is .Voor bet MbidcHHorl-Oiidorwlje in SVderland. De mi nister doolde mevrouw Montossorl mode - en hij Ivad deze tuedodee.ttig ju lm. voor naar bewaard - voornemens tij zijn bij nota van wijziging op hot onderwerp Lager Onderwij «we. ook de mogelijkheid te schep per. wii het Montessori-onderwljs vrijheid van ontwikkeling (e geven. De nota vau wijziging is einde dor vori ge maand verschenen, maar wij. de zin der betrokken wijzigingen in haar wettelijke bewoordingen aan veler aandacht zal zijn onLaan, wordt hier nog eens eraan her innerd. da. ile minister, ter toelidbUng van d'? w ijzigingen iu de memorie van antwoord he. volgende «ohrijft: „(>in het mogelijk te maken, dat nibuwu denkbeelden op paedagogtooh gebied aan'de prakt jk zullen worden gietootst, is hef on- vrntijdalijk, dat voor bopai^lo scholen de belemmeringen worden weggenomen, welke de regelen voor de normale schoolinnch- tkrg daarbij in den weg leggen. Daar on- lirgetcekomlie mot velen overtuigd is van do vvenscM ijk held. dat aldus de gelegen heid wordt gegeven tot tiet in toepassing brenaon van nieuwe opvatingen. is |>t dit doel een nieuw vierde lid aan ariikol 21 en een nieuw zesde lid aan art kef 8.3 toegevoegd.Het nieuwe IK1 van artikel 21 u4dt: ..Wij kunnen, de Onderwijsraad geli >ord, vergunning vcpleenon, da. (en he hoeve van de bijzondere Inrichting van het onoerwijs van ocno school of oom» groep van sctolen wordt afgeweken van het be pinlle in het tweede lid van dii artikel (voorschrift tor vaetstelljng van het Ieer- pai en de leerstof) en in verband daar- nolc van het liepaalde in het eerste lil an artikel 2 (vermelding der vakken door de wet onder lager onderwijs ver staan)» en in lie. tweede derde lid van artike 3 (regeling gewoon on uitgebreid lager onderwijs) Hef nieuwe zesde lid van ftrifiïdT n'r Komt op hetzelfde neer. maar geddt voor h«t ge wool, lag-r en uitgebreid lager bijzonder 0 d-rwijs, teryü 1 het nieuwe vierde lid van artikel 21 geldt voor het gewoon .a ger en uiigebroü 1 lager openbaar onder wijs Deze wijzigingen slaan op de mededee- ling. door den minister aan mevrouw Mon tsssori gedaan Worden zij door die Ka mer goedgekeurd, dan zal do mogelijkheid zijn geschapen voor do volledige en vrije ontwikkeling van hef Mbmtessori-onrtPrwijs. 1 il de toelichting van den minister blijkt echter tevens dat de belemmeringen'/ter nor tr.aD sphoolJ«richting niet alleen voor dit onoerwijs zullen kunnen worden weggeno men, maar ook voor andere „nieuwe aenk- beellen op pvedagiogiiftdli terrein In het groote park wandelden ze iederen middag inniggearmd, praatten en lachten samen met blijde gezichten; zy, een klein meisje, tenger en blond, hy, oudachtig, door de sombere uitdrukking op zyn gelaat, de altyd zwarte stemmigheid van zyn kleeren. Ze kenden elkaar reeds*een heel langen tyd en grepen iédere gelegenheid aan, om sa men te zyn, vertelden alles, wat in en om hen gebeurde met groote nauwlettendheid. „Paul", zei ze op een middag, toen ze onder de hooge, groene boomen voortliepen, hare groote, gryze oogen vol tranen, „het gaat met langer zóó. Pa zegt, dat je thuis moet komen. Alles is dan wel. We kunnen dan vryer uitgaan ook, je behoeft maar een» te komen, om kennis te maken. Ze zullen je niets zeggen. Ze zullen je niet spreken over een verloving, omdat je dat immers niet doen kunt voor je familie. DoeTjjs^t?" eeDS' t0° raaar op 'n avond? .„Tob niet, Guly", begon-ie, zoo hartelyk ws t kon. „Ik zal eens komen; dat beloof i* Je, maar nu nog niet. Ik voorzie beter, aan Jy, met je wonder optimisme, wat men my vragen xaJ. van my eischen misschien, als ik met je blyf omgaan. En ik kan dat niet toegeven. Myne familie met hare tra ditie, hare maatschappelijke beteekenis, hare vooroordeelen, staat tu&schen jou en «l' i" toch' Er riin >OQ- wei standen, als er menBchen zyn, die er jan ontgroeien. Word niet verbitterd, om dat ik dat zoo naf, want dan ben je tegen De Gemeenten en de L. Q.-wet. i'c Vereenlghig van XederlandHche Go- meentei» heeft tc?ei» 15 dezer een buitenge v.ono algemeen© vergafluring in Den Haag uilfieschreven nahr aanleiding van de me- rnir-c van antwoord op het wetsontwerp toi wijziging van de Lager Onderwijswet. Iu deze inemor.© van antwoord wor lf ver worpen hel stelsel van de verdcelingi van de kos.en over Rijk on gommiten, iietwelk onlaugB in pon adres dier Vereenirimz werd voorgestaan en blijkens het voorloopig verrigg \an do Tweede Kamer de instem ming van vele leden. vond. D» ledw der Tweede Kamer zu'len tot bijwoning van die vergadering wordlen nU- genoidigd. STATISTIEK. üe atUging va» da koaten van kat leven» Hot dricinaAiidcJlijkach© onderzoek vmi n©i (lom •eutolijk Uuxoau van htadHliek. t© Am sterdam naar dw stijging van de kostoa ian hot levensonderhoud heeft wederom in 1 'iNHMuber j-l. paaic gehad. EmiuhJs toioren zijn do rusuitntou vur tal ia lij lage I vao het SuinrttiHoIi M lauJlMjvtoat over die maand, l'ii de Ixvokonlng van de stijging vau „de kosten van lug levensonderhoud geba si-erd op do loveiimwijie van vroeger, zoo- ath dlo in aigomeen© lijnen kon werden vaKtgested ui; een onderzoek dor .Sociaul Don.oorutwe!m Stodio-Club In 1911 blijkt, da; een ar leidersgozïn, dat deatijds per ge zinslid por week noodig had voor voe- din/ f 2-üóii, klooding ©u aoltooiri l 0.75, andere beiioodigid heden f2.40, tn totaal 84^, in Decoinbeir j.l. een dergelijk© lovoimwijzo volgi'nde, hiervoor zou liob- ben moeten bewteJon respeotlovelijk f5. f2-lö, f 4.06!^ en f 11.91; wat du» betee- k-nt een stijging van 114.9 pOt. voor do voeding en 108 8 pOt voor de totale ge. xinsuitgaven. \mge(e ten met Septomber j.l. toen dit haivo cijfer 92.2 bedroeg, levert dit dus ct) \erhoogi ig Van den levensstandaard op met 11.6 op 192-2 of 50 pOt. Al- grondslag genomen de levonwwijze, zooaL die aidh in December 1.1. Aoordeivi. onder tirvbod van ookele rantsoeneer Inge:: eu errf-ddfende versohuivangen in het ver bruik. w/r.1 geconstateerd, dal een ariiel- der>trscln dat thans por gezinslid per w eek uitgaf voor voolin^ f5.61. klwdlng en «ebïeisel f 1.16^, andere bonoodtgdtieden f3. If». in toiaail f 10.13^, 'in 1911 ocAzellde levenswijze volgende, zou hebben kunnen sl-ian met respectioVjriljk 12(50^,(0.40!^. f2.11, ln totaal f 5.12 Ten opzichte van de .coding bteokent drf du» een stijging va- Ut.) p< twat betreft do totaio go- zm -uitgaven een stijging van 97.9 pCt., (••rei. in September y.I. repeotievelljk 90.2 en M.l ptt. De o >rzaak van deze ingetreden voritoo- ging moet Wel voornoiuolijk worden, ge zoc'-t bij do voeding, waaraan 54.4 pCt. Ier totale g /^nsuitgBien wcrlt bceteed •li x larva-» de kosten, zooals uit hot l>o. venUaandj blijkt, sinds September weder niet onbelangrijk zijn gci#egcn i toehoort iezc verhooging voor een doel lie. gevolgi i« van de hoogere prijzen van nard ippelen. nclk, natuurboter en eieren, moei zij toch ook worden toegeschreven nats i-en ruinwé gobruBt van v.oeson, niet gtrantsoeneord bruin brood en suiker en duurdere soorten fruit Vooral hei gebruik leosch is wetlorom aaiunerkelijk ge- stogen; tegenover een gemiddelde uitgaaf vau 28 cte. in 1Ö11 staat n.i. ito Décem- 'H*r «me uftgavc van 8lkj cte., welke een wuarde van 35 ets. Vertegenwoordigt voj. ?ens het prijsniveau van 1911. Een en ander wijst du» ongetwijfeld 0p een wer kelijke verbetering van hel levensbrii. ton opzichte van de overige geziJteultg». •f- i« m de eerste *plaat» opv&lierid de -•rinogmg van het fltijgingpperoentagk van den post ..ver.iohöng1 met ongeveer 26 p( als ge\v»l« van het nieuwe Jnm&- rief. De wijzigingen in het tarief rfér zieken- fort toen, de hernieuwde verhoogng van de ooiiirihutio dor akvemMiiglngén, welke bij li' onderzoek voor he4 cers Irf zijn geheel aanmerking kon worden genomen, en de veraoogil,. prij8 der iramrilen vormen de voornaamste óverige oorzaken, welke oi .1 'Ze gewijzigde levensom^andlgheden hebben bijgedragen. it Ik-reit de huishuur wijkt de toe- 1 steeds meer af van het normale In 1911. Itolroog destijds de uitgave voor dezen ,H>st 1(5.P pCi. der totale gezinsuit- •giveiv. t'ians is dit percentage, dat In De cern vr 1918 nog 10.9 beliep, teniggeloopen tot 8.3 pCt., dit» ongeveer de helft van w i het v oor den oorlog wa». Een ver- Hehtirg derhalve van den druk der woning- hnur. wimrdoor meer gelde* beeohikbaar kwii-nen voor ander,, tonoodigdhedwi. (N. R. Crt.) Bood va» Middenataadmrweeaiglngen. H»t heatuur van den Nederlandachen Bond van Verenigingen van deo Handfel- drüvenden en van den Induatrieelea Mid delstand heeft een adrea gericht tot am Miniater van Binnenlandache Zaken, tfjde- lUk voomttar van den Minieterraad, waarin het w(j«t op „de veelvuldig voorkomende diefatallen, gepleegd uit «mdingtn van goederen, die van nit he* buitenlano, met name Engeland en DuiUchUuvl. h.er te. lande wonden aangevoerd". „De #chade," aldus luidt het in het adrea, „die daardoor »oor «lenn handel ontetaat, ia, wyl *(j niet op den vervoerder te verhalen is, ia werke'Uk van groote beteekeni», terwtjl alle pogingen van particuliere «(jd* om aan het euvel paal en perk te stellen, meestal zon der succes blijven." Het bestuur verzoekt daarom den Minis ter, de noodige maatregelen tot voorsomen der diefstallen te nemen. Hetzelfde bee tuur heeft een adres gezon den aan den Minister van Landbouw, waar in opheffing bepleit wordt van den maat regel, dat geen goederen naar de stad As sen verzonden mogen worden per apodr, omdat ''eze stad per beurtbootdienst bereik baar is Koninklijke beslissingen. h, de WoenHld# gehoulea openbare vef- j«nering vau den Raad van State, Afde»»- Uii4 \our de geachillen Van bestuur werd n-cttodoeliag gedaan v,»n ooij 44 ba| Ko ninklijke biwluiU'-n bt4refletale vastte.ffng u." -de ponsiowigrontolHuen van gemeen te- amblcn&reu. Er wan Htrijd over de vrsajt. of wannoor iu een besluit van benoeuttiig eon umbt of betrekking geen ilatuin ingang is opgenomen, al» datuiu van l igung 1» te lawoltouwen de dag van la lunc. striding of wel de datum van de diiii.-okenLtg vau het i»o4uit van benoo- mintA li» rttri.il uk* het advtcf vau dop l'on-ioeitroad voor de goiuoohto-ainbtcna i», ovcrcMkonwUg de zienawijso van dcu minister, |,lj Kon besluit benilal, dat n dl ge-al do datum Van d> ilagteekeniug v bet bcnlug van benooimng geldt. Bolsjewistische actie ln Nederland. Dat het bolsjewisme in ona land uiot »t(| ril, Ix'Wijzi'ii de volgende bestuiten Hot Bureau der llldo Internationale voor W «t-Europa lieett lm>u t>yzondcre •on-mUnio 1 ages tol 1 lor bestrijding vau 1 Evoutuvole contra-revolutie; dat wU zeggen, hot nagaan en verzamelen van ge g.vons betreffende jHTSOnon onz die vooj/ dt- la-Mtrijding van hot bolsjowimn»; wiw» KOU 5 1 Wookeriian iel. Medewerking verlee- nen van gegevens Imtreff >nde amlkonareuj dit- derlij d propaganda mak«n om te' bo- wiizen, dat <k» huidlgo moautohapplj niet oer beantwoordt aan haar dool; 111. .Aimbtsmisdrljvon. Het verzartiólen van gegevens beJreffende ambtenaren, db tegcitover lozlsjewistcn ini« trljven plegen, wa «ronder wordt verstaan hel aan leid. ng geien tot \-ervolging ©n Veroordeeling van »X)i»jt.wtoteii, oftewel het inderlljk zijn bij 'e tiitoefonfng; van bun j»ropaganda. 1 toLM U« Bond \au Revolutionair- IntoHoctuee- 'I in ojMlraoliè von Moxkou een reeks elu«lissen laten houden met groepen van arbi Lders om hen tot oprichting van klei- troepen voor toekomstig© radon fn de fabriekon te bewegen Div.e raden zullen •loei hebben de productie te volgen, dv wetenschappelijke zijde van de pmlnc- Toveiih zullen deze ratten dewerkzaun- heden iH-tr ffiMwk' de verdeuilng van den irbi'd iu de labrek hoblien n< bestn dceren. met al de daaraan voar hwugval verbonden ge voren V 2 to de Mlnsatcr Ixwcld, vóór do ete- cu.tc wordt gdiai, naar al <kn» govsUnn tan verlate tenultvoerLgglig o«n onder «oei. ie doen instel Ten «n hij bevind van bov engenoemde omxtsndlglnxten en zoo sLh overigviSH g!K,n overwegende bezwaren dsar tegvn verzidton. to bevorderen dat de* op gc!ctr»fc> striif won% ka ijtgvuohoUicn of als nog ln een voorwaardelijke «rif wontt gexel regen van deo heer Van Zade'tioft Mn den Vftnister van Just Ito 1 la fit* don \fii»ld©r SjekeirJ, dat de IxweWkktng over do al of niet goedkeu ring van atatuten van naamluozo vennoot schappen of van de wijzéring daarvan, In tkm regel 4*6 maanden oj» zloh laat waciiteu 2 Zoo b), wil Z. E. dan l>evorderen, dat voortaan zulke hoMohikklng|im binnen mii kortoren tormijn genomen woriAeay GEMENGDE BEKICHTKW. Vluchtende krijgsgevangenen. 3>"l* do lAatsée wtdcon lu* oi aii LHütoolie krijg»gcvan#on©u over da RcUiAcii-y.L'euwMuha grens wa» opgehouden, dan- do nog ovcrgoblovoueu wtoteu ruar l«un vmicrlawi te zullen worden teruggu- voerd, zlja or do daatsto ifogen weder «mi g In Z-H!uwsuh-Vlaand«|'en anngoiiumaa. ibaiw zijn het maunon,Wdio al» Daitaoh sollMt naar het front lijn gotrokkon en itoai worden gevangfon janomen, maar .He lijdons hun gov angmwohap van nattonali lm xijn veranderd, doordat liet dooi va» Uuusclaand, „j woonden, bij Fo4«n I- gevoegd. Al dozo nieuwe l'oolauho on dertpnau. zijn to aUJa |n w ragwmeiit Himcngebrsoht en worden daar gevasptee gt.lioudau. ZIJ bomorkten oohier dat doar lot-l*,) vcrbLi.Uogrto Tiet nog lang aai durou voor sij naar hun naaatbeatMndea «orden teruggebraont, en wagon liet nu over hi' ^wtvrije Xnderlaud hun vaderland te hei eiken. Volgens degenon. 4iw reeda he- dci l uid bereikten, maakten nog velen plan i#zo.fdon weg een goed hapokomeu zoeken. Dok deze mannen worden te Mal Jellnirg. waar zij tijdelijk moeten ver. blij reu, door de u(doeling van heM Neder- lanUoh tteode Krui» en enkele nrt|ke p«r- uien oiithaald. Nieuwste «Lach? Drie b»zoe <er« van de t treoiiuche Jaar- Ix iir» kwaimn even uitrusten in een nol fichu1». Ze riepen een Kollner en bosteldeu hem liet een eu ander. Op Jaarix)tiis*gen gr*cbiedt de bodiening wei een» wat trager dan au Ier» on dus oetendc het drietal ge dul< Jaar toen liet bestelde maar wegbleef tol «ijl de bediend© tal van andere bezoe- Kerr lie*,. riepen zo Aeiu aan. „Kellnor, oaneme! .Jawel heeren. kom dadelijkI Maar het bleef bij beloven en do neeren sio ii-Ion tenslotte op om to vertrekken. Juïat wilden «e heengaan, toen de kellner mtd net gevraagde verscheen. Maar nu waren se er niet meer van gediend en ze zeideu ba. op harijgie wijze. Vairop de Kollner mot een onveratoor- baar gt«zicir, zei: •Begrijpt UK' wel: wie kollner ol aan- mun-n tof me rot*j>l, wordt het laatot he- djeni. Ai» men ..meneer' togeii me zeg gooit men m© tenminste, wat me toe kom, en daai ben ik de Kwaadste niet M zijn patroon Imt die opvatting U, heblieu do iezo©Ker» maar niet ge iil'Uirtfrd. my, tegen my en alle», wat my aangaat. Wacht tot ik geheel onafhankelijk ben, tot dat ik kan breken met alles om jou en dan eisch nog »i«t, dat ik zelf veran uer. ik zal niet meer veranderen; tracht wat van my over te nemen, bovenal wat te gaan voelen voor rechten, verkregen door geDoorte, door roem van vele voorvaderen, door hun moed. Voor nu levenden is ge boorte toch een luister, als de daden hun ner vaderen schoon en edel waren n»!«?VUn ZWa?e °°*en 1'eP hy naast haar en zij voelde zich klein, haast gering, zonder bitterheid. Ze wist in 't die pe van haar ziel, dat hy dat niet zegde, om haar te vernederen, veeleer om haar od te wekken tot meegevoel voor zyne meenin- i»Ja Paul"' zei ^e. schuchter. „Je hebt ge- lyk, t is zoo waar wat je zegt. Maar thuis hoor ik al die dltigen anders en sta altyd tusschen twee opvattingen. Wat ik van jou hoor, is echter veel mooier, veel heerlijker Kom maar niet, ik zal ze wel overtuigen Laten we nu zw(jgen over de dingen, die ons willen verwijderen." Inniger drukte ze zyn arm. Hy was zoo voornaam en toch zoo een voudig leefde stil in de groote stad. waar hy onder de eersten behooide, ging met haar om, lief en teer, nooit sprekend met de minste hoogheid over de ploeteraars in klein burgerlijk gedoe, met eerbied steeds over haar eigen familie, van wie hij wist de droevige omstandigheden, waarin ze leefde». Toch voelde ze een groote ongerustheid. Als se nu eens ziek werd.. Sedert eenige dagen voelde ze een ontzettende moeë leeg heid in haar hoofd Vroolijk trachtte ze verder te keuvelen, tot ze weer naar huis ging. In de drukke huiskamer kon zy i-J1 uithouden. Al hare ledematen deden pyn en haar oogen waren droog. Ze verlangde naar bed. Na een paar woorden ging ze de kamer uit, de trap op. byna wankelend, naarh aar kamertje, waar moeder beloofde straks even te komen kij ken. hoe 't ging en of ze soms iets noodig had. Vlug was ze in d'r laag ijzeren ledi- kantje, dat de heele kamer volstond en niet toeliet, de deu$ geheel te openen. Buiten was het aan 't donkeren; een klein licht viel in t achterkamertje. Ze verborg haar gloeiend kopje, waar van haar blonde haren in lange vlechten kfnd^ingen' *u"8en' cen bang Slechts Langzaam kwamen d'r gedachten weer na soezende verwarring en toen my mewle zeof het niet heel slecht van haar was, dien jongen aan zich te binden, wetend, dat hy door haar alles verliezen deed de H^achte Mn haar zelf zucht niet lang bljjveft «n met moed zag ze op naar het leven, dat ze met hem zou heb ben en dat ze hem heerlijk maken zou. Hy wa".,Voor ,ha*r jonge meisjesidee onbegry- pelyk zacht en goed. Zoo vreemd was ze kÜ? u n*der* a*nra*?n& gekomen. Ze had hem eens ontmoet bij'familie en als »n jongen met een aardig gezicht, was hy in haar verbeelding gebleven. Later waren se elkaar tegengekomen. Ze had hem a au ge Vragen van Kamerleden. r vu m don hoer Hugonholt/. afln don Mlui-ier \an Justitie 1 1» hot Ion Mfnister Ixikond. dal. waar- sel.ij nlijk ton gpvolg© van hot plnatwg -brok 't- «ovan^eniflBeti. nu nog vonnissen inoefen worden geexecufeord dlo rixd» ln JunT 1918. infesctifen reeds vroeger, zijn uHgo»prok.>n on dal diaronder voorkomen gevallen van lieden die zich sediVt dien tijd geheel hoblien geroeln*»© >rd en dlr nu groot gevaar lompen hun werkkring te ver- Rezen door de nog te ondergane gevange- sproken, terwijl hy liep te denken, zonder iemand te zien. Zóó wna 't eigealj/k aange komen. Hoe vreemd en ongewoon, ducht ze. Onmiddellijk had ze gemerkt, dat hy andera was dan de jongens, dlè ze reed» ontmoet had. Wanneer hy met haar sprak over het leven, over vrouweneerbied, over trouw en verhevenheid van den huwelyksband had ze een haast dwepende bewondering voor den ouderwetschan jongen Want ouder- wetsch vond ze hem, vooral als hy zün donkere dagen had. Dan was ze erg bang hem te verliezen. Hondenlen vragen be stormden haar, die alle een leege onoplos baarheid achterlieten Zoy ze nooit zyn vrouw worden'. Dat hoopte ze met de hevigheid van haai wordend verlangen. Wat zou ze gélukkig zyn met Paul, wat zou ze hem troosten, als hy z n donkere dagen had, waarin het le ven, als een looden last op hem woog, hij de toekomst niet aandurfde en bang terug drong voor de gevolgen van al zyn daden, zelfs van zfjn omgang met hur Hoe zwaarmoedig woog hy dan Wat de menschen wel zouden zeggen, als ze hem zagen met zoo n jong mooi meisje, hem met zijn oud gezicht, die alleen pleizier had ln boeken en altijd op zyn kamer of op bibliotheken zat te bladeren m oude dingen zonder zich te bekommeren om eischen van gemeen schapsleven? Zouden >yn kennissen hem niet verdenken van gemeene bedoelingen, jmst wijl hy nooit aanleiding gaf, om iets op «in» gedrag aan te merken? Veel sphik hij over haar eigen belangen; ze moest niet zooveel met hem omgaan, al hield ze ook veel van hem; later tou hy nur d'r Onbetrouwbare gevangenisbewaarder* 1 itigen I pi geleden hield op deo Zro- ■Hjl' in Amsterdam, zoo ver.olt de lel., er» isL- rtd waaruit twoo Ixwohon en perso- ii -li "topten. Efn hunner kreeg twist nv* d.'n chauffeur over de bot.iBi*, weiic» ru- zic zoo hoo^ liep, dat do p xllüe er bij t« pas liiocst konten Eén tk»r mannen word gort vcstierd de amtor Ifep we/. Dp het iKircau Warmeoertraat bieox, dat de *m». hulptiewaarder van ht8 tel'* vsn be. «arlng wïs, die niet een ool.oga op stip s geweest. De towaawtor ging zoo to k»cr. dst hij ln een e««| moest worden op. «c-lotfm Indl'ii een arrestant in ae cel von" mag hij niet» m«ienomoo. toekomen, maar ze moest nu wy» gijn en geduldig wachten. Had hy die stemmingen, da» «weeg se zou' lrHij lï? Plotseling weer moed h.i«d in d. >Dne regj.r, ,,Li„.Hn„, nu weet je wat t verstand ons zegt, maar 't gevoel is «terker. Ik zpl 't echter alles voor jouw^gnluk, dnt Immer» mün lnnl«,te be- weegreden is in onsen omvang Met moeite nam ze eenige brieven uit het (loosje, dnt n^t(jd op 't Ufeltje b(j hnnr v?r»,7.<md .'hii yT ,lch <K versjes, die hy voor haar gemaakt had Z* kende xe alle byna van buiten.' Kcht trotseh was ze op d'r jongmt Vroe- Sn 'ren hS'/r" m treu"*e »m«t«ndiehe den van haar familie oorzaak zouden zün lbk °0°'t iemMd hw" ten huwe' m**r "u meende ie dnt mSl j, v'""l lm«r heel Wtonder aart»» hnnr allerlei heerlijke U- S?.1"' dl" n»°" i" hdnr weina ver- Sriei '0* ,(ine hewonderinp, •te een. weldnd.n warmte in hnnr joe,e ge^'el"""""* m" Pm1 "tide hnnr leven weï ÏSS' «ede; kleurlTOB beetnam h"'' 'mh levendip ,1IM h() S^kr™7et,hlhoS^^r°S^i° «mm Item vertelde van dar menechen en verUdtn, waarin ha intvSt^. li V

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 3