I VERHUIZINGEN onder Garantie. Eerstii Goudsche Vrachtauto-Onderneming. Gtmdschi Oimliwicliliiij boveell tlcb beleefd dan voor het tranaportaarwa van Piano’», OrB.l..n Br.edk. wteo cm. enz VERHUIZINGEN. Berging van INBOEDELS DORLAS, Westhaven, Gouda KANTOOR en WINKEL geopend s’ morgens half 8—1 uur. 1288 40 s' middags half 3—7 uur. OE GOÜÖSCHE HUIK LAKSE TIENDEWEB 27, Til. 113 No. 1425' Het beste adres Li zeer ZbTie 1 Telf. 449. Feuille Bestel Uw Drukwerk bij A. Brinkman Zoon. billijke prijzen. stalling van automobielen. ROSS DU KOOPHANDEL SIGAREN prima handwerkfabrlkaM van 0. G. VAN VREUMINGEN, Wijdstraat 20, GOUDA in prijzen van af 5 cent gewoon model Groote sorteering geïmporteerde Havana Sigaren In prijzen van af 30 cent per atuk waeronder HENRY CLAY en BELINDA. Reijnvaan’s Havana Sigaren in de bekende pracht qnaliteit. KOOPHANDEL TABAK de beste. Terrazzo-, Houtgraniet-en Betonvloeren, Granietgootsteenen en Aanrechtbladen C. OOMS, Ridder van Catsweg II, Gouda. Bergplaats voor Inboedels. - 'Eigen Behangerij en Stoffeerderij. Kantoor LANGE TIENDEWEG 17. Vervoert goederen binnen en buiten de stad, tegen Gelegenheid tot Reparatle-lnrichting. T. ANDERS, Firma Wad. P. UI TEN DAAL. In 't bijzonder wordt Uwe aandacht gevestigd op oozo Melange Grove Thee a 20 ets. p. ons Gruisthee a 32 ets. p. ons Alom verkrijgbaar. Vraagt Uw Winkelier. Blikgroenten. tegen sterk concurreerende prijzen. "i'Z. enz.35 MT OPRUIMING van Parfumerien, Toiletartikelen Be^zett ADVERTENTIE: ECONOMISCHE BERICHTEN. En detail. 5338 40 I Redactie: Telef. Ii POST EN VERKEER. S881 so 1441 40 Vraagt prijs. Concurrsarent. 26 cont Qsan namaak. Ie klas Vloeren. 30 s’ middags half 3—7 uur. I kt iet hare moderne i hare vrije op- niet toegelaten. Verzoeke naam en adres afzender op de achterzijde der poststukken te vermeiden. OPLEIDING TOT CHAUFFEUR. Aanbevelend, F. C. MARII, GOUWE 331 25 2 63 26 17 11 11 4 38 25 13 4 19 ABONNEMENT P«r kwartaal 2.0( Franco por post p Abonnementen y by ome agenten, c ADVERTENTIE 15 regels 1.05, regels ƒ1.10, elke 12*/j cant par rage Naar het En van DAVID Li Geautoriseerde vss Mevr. .1. 1’. WEStSE (Na m, komen :hen i ze den ZIE NIEUWE PRIJSNOTEERING. voor is bij 549 40 voor de brief zoovéél i dt utgeoe- vwe geven. |n haar te.’ “1 gezegd, jjge jaren o; hij zou mder haar inerin- P. K. v.d. BURG, RAAM 202 Garage ly wakke alleen, 2823 Aanbevelend, Leening Zaandam. Do gemeoiHeraad van Zanndain hoeft 9e- ||to(en oei» leoning tok een liedrag van f 2.080.000 aan te gaah. tegen een ronk' van ten hoogMc 6 en tot don hoogdt mogelijken koor» lag met zijne was, bevoni hoorde. En gros Zwmlednr, ZMmdo.knn, Sponzen, Dweilen, Cocosw.rkborltela, Coooasloffars, Engvlsche Bezems, 4356 20 aai. enz. Beaam Borstelfabrikant, Kleiwegstraat 13—1 Gouda Men vrage aan bij den Markt 7, Rotterdam schrijving der ziek a. <1. Uijn, tl. B. te Bodegraven, I. P., C. Y. en H. O. v. <i. W.. »ll«l te Gouda, W 1. R te Haaatreoht, C. G. te Gouda', P. L. te Boakoop, P, v. 'd. B. te Stolwijk, R. v d. L. te Bo<lqtn>ven. A. v. L. en A. B. V., bei de. te Gouda, C. A. B. te Stolwijk, A. S. te Wnddlnxveen. P, J. I te Gouda, A. V. te Niouwerkerk a. d. U. ou K. K. te Wad dlnxveen, ieder 3 auba. 3 d. HEEFT IN VOORRAAD: Blauwe druiven. Mandarijnen. Sinaasappelen. Citroenen. Bananen. Tafelperen en Appelen. Nieuwe Vijgen. Kastanjes. diverse soorten nooten. ZIE ETALAGE. "OS ODEURS TOILETZEEP 19 EAU DE COLOGNE vanaf 68 IRRIGATOBEN SPEENEN VROUWENSPUITEN ALUINBLOKKEN. POUDKE DE H1Z TANDPASTA. TANDENBORSTELS SMINK SCHEERZEEP SPONSEN HAARNETTEN CANULES BRILLANTINE 1251 enz- enz. enz. enz. N.V. MIJ. SANITAS, KORTE TIENDEWEG 10 - GOUDA. moest. Een oogen, toen belde even zorgen. KANTONGERECHT GOUDA. Uitspraken van 3 Maart 1920. Wegens overtreding Arbeidswet J. C. H. te Reeuwyk 7 m. 2 subs. 7 m. 2 d.; A. v. H. te Gouda 6 subs. 6 <L Wegens overtr. A. P. V. Gouda J. E. te Gouda 10 subs. 10 d. Wegens overtreding A. P. V. Moordrecht J. v. H te Moordecht 10 subs. 20 <1. Wegens keur Groot Waterschap Woerden P. v. d. E. te Gouda en M. B. te Woerden, elk 2 subs. 2d. Radiotelefonie Berlyn-Moskou. Uit Berlyn verneemt het Hbld. dat den laataten tyd de Berlynsche firma Lorenz .G. telefonische gesprekken langs radiogra- fischen weg met het Zweedsche poststation Karlsfcorg heeft gehouden. Het Zweedsche station bevestigde door een radiotelegram dat het gesprek zeer goed woord voor woord kon worden verstaag. De afstand tusschen Berlyn en Karlaborg bedraagt ongeveer 700 Kilometer. Deze radiotelefonische gesprekken wer den voorts door het radiostation Moskou afgeluisterd. Ook dit station meldde, dat het de gesprekken, hoewel zy in het Duitseh werden gevoerd, duidelijk had verstaan en vroeg om het voeren van gesprekken in de Russische taal. De afstand tuschen Berlyn en Moskou bedraagt ruim 1700 K.M. i waoobiooiibinaindant nam «i.i» de eigen uomnten van dm arnwaut in oiuviHigHU Hieronder waren oen paar 'iriuvon. die ge richt waren aan oom immcoimIciI heler, wvi- nende aan den ‘HaarleinimTweg vn gedrii- ueerd iu het Imüh van bewaring. In urkiven werd dvn gedetineerde den toeslabd van zijn zaak uUeoufeaelzij lievaUMi din gen die, ala bij zo voor do recliLiaiik zei o- rzaaik zouden zijn, dat hij er vennoodv- 41 k „uit zou draaien. De nulpbewaarder werd naar Iwt politie bureau luiMductu'plefio o\ ergebracht, daar het huis van bewaring in die Sectie «4- gen Is De wnuni^ariH, de heer Van SanUitt, hot een ultgubrei.l onderzot'k instellen, iU(>( dit igevolg, dat ook de tweode hulpbewair- der goarreeteeid werd. Na «enige veriMMiren bekende de eerste liuipbewaarder, dat familie van den gefje- Ifneerdo iiem verzocht bad, de brieven ovi«r te brengen, Van den Lidboud watt hij niét op de t, hoogt*1. Hei vegnoeden ligt 1 hand, dat het tweetal inonigimaal heqlt Oivergeliracld. Hoe het komt, dat het tweetal i geld op zak had, is lüet gefileken Welk een sloonie contröle wordt lend op do aanneming van nlpuwe hulp- bowaaHers, blijkt wei uit het /feil, tfatéln hunner, die vroeger gevaren heeff, eeti zeer uekond type was op den Zeedijk. Hel tweetal ia ter boHciilkkingi van deti oflicier van jm*it*e geateld'. A. L. R. te I Wegens ryden zonder licht: J. v. d. 3. te Wadd.nxveen, H. J. K. te Aalsmeer en .1. B. te Moordrecht ieder 3 subs. 3 d., F. v. o. H. te Amsterdam 1 suibs. 1 d., J. J. J. te liouda en N. P. te Moordrecht ieder 3 subs, 8 subs. 3 d., G. V. te Wadriinxveen 1 subs. 1 d., M. Z. te Waddinxveen '3 suibs. 3 d., G. L. te Gouda 1 subs. 1 d.. C. N. te Gouda 3 subs. 3 d., J. de H. te Gouda 1 subs. 1 d.,G. J. K. te Bodegraven .3 nubs. 3 d., J. R. t« Nieuwerkerk aJ. IJssel, J. A. R. te Gouda, A. J. B. te Gouda, S. B. te Gouda, N. K. te Reeuwyk, B. R. te Goü- da, C. de W. te Gouda, H. C. v. B. te Bode graver., C. V. A. te Alphen a.d. Ryn, C. de H., Moereapelle, L. J. S. te Hilligersberg. /A. P. R. te Gouda, ieder 3 subs. 3 d., W. B. te Gouda 1 subs. 1 d., C. de K. en H. K. beiden te Gouda en M. v. d. G. te Schoon hoven, ieder 3 subs. 3 d.; P. J. D. R. ie Waddinxveen 1 subs. 1 d.; L. J. H. te Haastrecht en P. D. O. te Ooud-Bodegruven ieder 3 subs. 3 d.; P. P. te Reeuwyk 1 sube. 1 d.; C. J. S. te Reeuwyk, J. v. d. D. te Gouda, A. P. te Zevenhuizen, A. O. te Ouderkerk a. d. LJ., B. V. te Waddinxveen, Ih. J. v. S. te Haastrecht, >L. K. te Alphen ker. Ze hoor- dat het licht Maar hoe zou ze hem den brief laten be zorgen en wat zou ze hem schrijven? ZachtjM werd de deur opengedaan. Daar was moe1 „Straks komt de dokter,” zei ze bezorgd, ,i,k heb je laten slapen, 't is elf uur nu. Wil je wat gebruiken? Heb je erge pijn?” Moeder toefde wat by d'r, angstig vra gend. Haar gedachten waren bij Paul, o, kon ze maar eens alles aan moeder vertellen, ook hare hoop, hare zekerheid, dat hy zou, straks misschien reeds! Ongerust ging de moeder de trap af. „Laat me liefst alleen blijven en slapen, ik zau gauw beter zyn, de dokter hoeft niat te komen,” had de zieke gezegd. Alleen weer dacht ze ongestoord verder. Hy zou 't niet uithouden op zijn kamer, als hy wist, dat zy ziek lag. Nu zou hy bij d’r thuis komen! En in 't vervolg zou ze over hem kunnen praten met al d’r huil Hier, waar nu 't portret van zus ik het zyna ophangen, bel overging, luisterde adem. Zouden ze by haar kwam Radiotdegrafie zonder antenne. Naai vernomen wordt heeft de heer A. Vlug, conunies-titulair aan het radiostation te Scheveningen-haven, het patent zijner uitvinding naar het buitenland verkocht. Proeven bij de Telefunken-Maatschappy te Berlyn slaagden uitstekend. Zoowel Ame rika als Malabar in Indië werden in een oogwenk zuiver afgestemd. De Telefunken-Maatschappü zal de vin ding in exploitatie brengen onder den naam Telef unken-Vlug. De uitvinding berust op een eenvoudige aardschakeling. Hefc is den heer Vlug ook gelukt met dece schakeling dus zonder antenne draadloos te seinen. In opdriacht van het Hoofdbestuur der Posterijen en Telegraphie neemt hij thans proerven op het radiostation te Sambcek. Duitsche kail-levering aan Amerika. .Mimi iibsI lt uit Berlijn aan dptiN. K. t'L: Naar gemeld wordt, leeft het Duiische Ks'UymllMat vertegenwo >rdigerH fezotuHn naar Amerika, ,om daar omloTliandeleii otci ee.i omvangrijk k-verfug ooniract. tpc prijs, ilk- waarschijnlijk liepaald zal den. wordt gunst g geacht De heta.lng zvi, geschieden In lollar-dev'ewm. Dv heele levering lo>pt ov^r een Indrag van S 50 inillioen «i zal over eeiüge liren \erdedd zijn. Postkantoor Gouda. L(j«t van onbestelbare brieven en brief kaarten van welke de afzenders onbekend zijn. Terugontvangen in de 2e helft der maand Februari 1920. Binnenland. Brieven. I>am. W. van, Haag Dijkman, A. van, Amsterdam. Maat. Joh. v. d., Gouda. Ratten, P., Gouda. Briefkaarten. KJyn Kramer, Amsterdam. Mat, Mej. A. J., Reeuwyk, Woerd. Mej. M. v. d., 1 zonder adres. Buitenland. Brieven. Ziwart, J., Naw-York. Briefkaarten. Janssens, Antwerpen. Wegens overtr. Kieswet C. B. en A. j. H. K., beiden te Moereapelle en H. N. ie Zevenhuizen, ieder 1 subs. l d. Wegens overtr. Alg. Regl. Vervoei H. V. H. en J. v. H., beiden te Reeuwyk en C. K. te Gouda, ieder 5 subs. &d.; C. K. te Gouda en H. v. H. te Reeuwijk, ieder 1 sus. 1 d.; D. J. K., z.v.w., 5 sub». 5 d. Wegens overtr. Motor- en Rijwieiwet; B. ae K. te Gouderak, 3 subs. 3. d. F 5 sub. 5 d., J. R. te Gouderak 3 suos. 3* <1 W. v. o. F. te Gouderak 5 subs. 5 u-, J. J. te Gouderak, W. J. R. te Gouda en K. P. te Goudertk ieder 1 subs. 1 d., A. L. te Gouderak 2 subs. 2 d. Wegens overtr. Trekhondenwet: J. A. v. d. H. te Schoonhoven 4 X 2 subt. 4 X 2 d. Wegens zwemmen: T. O. te Reeuwyk ƒ,1 subs. 1 d. Wegens openbare dronkenschap: I. B., z. v. w., 8 subs. 8 d., H. J. v. d. P. te Gouda 5 subs. 10 d., N. N. K. te Gouda 3 subs. 6 d., C. W. V. te Gouda en C. V- te Goudèrak, ieder 4 subs. 8 d-, D. v. E. te Gouderak 3 subs. 6 d., Schoonhoven 5 subs. 10 d. die er steeds iets moois aan wist te i Pijnigende voorgevoelens kwamen ii PZe poogde te slapen; een vreesdijke hoofdpijn kwelde d’r gedachtenmoe hoofd. Ze wilde echter morgen weer beter zijn. Toen moeder kwam kijken en een lichtje brasht, lag ’t kleine blonde meisje zachtjes te sluimeren. In haar bl^ink witte omgeving leek ze kleiner en tengerder, wpnder mooi tev«ns. En de vrouw bleef eenige oogenblik- ken luisteren naar de ademhaling van d’r kind, wier Engeltjes schoonheid haar plots met een soort bewondering vervulde Ze zou haar laten slapen en morgen vroeg niet wekken, dacht ze by zich zelf en ging stil heen. wegend, plots weer afwijzend, wat ze juist wenschte. De heele familie was achtereen volgens komen kijken, hadden 't een en ander voor haar meegebracht, waren bi- zonder lief geweesten toch was ze telkens blij, als ze alleen bleef, verwachtend aldoor Paul met zijn bruine oogen en lange, zware haren, zijn zachte dweepstem. Stil flikkerde een klein lichtje, haar slaapkamertje half in 't donker latend. Alrf hij nu nog kwam, zou ze niets meer van hem zien, dan zyn oogen en witte handen. Maar ze zou hem tot zich trekken en hartelijk kussen en hij zou by d'r blijven zitten, heel lang hand in hand j i VERHUIZINGEN EXPEDITEUR _F‘VERKLEU^COUDA 15 U N. POLDERVAART, TEL, 344. TURFMARKT 1 - 0OUDA. Nierziekte, albuminuzie, blaaszlekte, ziekte der urinewegen, aambeien (ontst., pijnl. zwakte, onwillekeurige urine- loozing op eiken leeftijd, geheime ziekten, vernauwing, vloeiingen, gezwellen, impoten tie, enz.) Volkomen en snelle genezing, per brief, door de wonderbare planten extracten van DOKTER DAMMAN, ver schillend voor elke ziekte. brochure No. 85 met bewijzen, Heer SNABILIE, Groote am, met nauwkeurige om ;kte. 4857 16 In ’n schrik werd Gul] de en voelde niets, zag t was, daglicht. By wylen joeg de wind zacht tikkende regendroppels tegen ’t venster. Door dat geluid kwam ze by en voelde hevige pijn in de linkerzijde, angstige pyn, die by iedere beweging verschoof. Ze kon niet op staan uit d’r bedje, 't ging heelemaal niet. Plots voelde ze warme tranen op hare wangen. Urep, lange trage uren lag ze te k(jken rond door 't kamertje, met zijne groote rust. Alles, wat haar lief was, bevond zich daar bijeen, alles, wat haar hoorde. Haar oog viel op de doos met brieven van Paul. Wat zou hy doen, als ze niet kwam; zou ie niet vreeselflk ongerust zijn? Hoe laat zou ’t wtl wezen? Misschien stond hy nu net te wachten! Ze wilde hem schrijven <0) Ik ging er op een •tn hun eenige eenvoudig ven over de verzorging Ja. het fe ux>>i werk, e moed->r <Lu hij er mee tuurlijk ie er noah geld •e verwen en, tenininsto n dat d'erlMiar Is aan de zl rimer Ik zou wel eons wiili er geweest la.” zei Agn Ik zou het niet kum - dus je verkiest het sol boven dat van mevrouw nog al een groot ge Bftak Jolen Ik zag i’majvl dien ik kende. 1 net verspild. Rufus he< Plan in z[ja hoofd, om len te he,pen hervormen. **n uitstekend menseh, ni foud. Agnes leunde achterover keelt in het vuur. ZIJ diro^g een japon v! royd» kleur, dfe de blanl ■•rid daad udtkmnen, en Driemaal was Paul van Veulen van Heyen met een brooten bos witte chrysantheems in zijn hand erg gejaagd voorbij 't huis ge- loopen waar Guly woonde. De gedachte, dat ze ziek was misschien, had hem voortge dreven van zyn kamer naar het huis, waar hy den moed niet had aan te bellen. Hy kon 't niet van zich verkrijgen en in wendig boos over zyn lamheid, ging ie te rug naar zyn kamer. Hy zou een brief schrijven en dien met de bloemen sturen. Maar als ze eens lang ziek bleef. Hy zou ’t niet uithouden Eerst een brief schrijven cn dan zou ie eenvoudig vertrekken uit de stad, naar zijne familie buiten, die 't immers nooit vreemd vond, als ie onverwachts kwam afzakken. Met bevende hand schreef hy aan zijn groot schrijfbureau in de zaeht groen ver lichte kamer. 't Kostte hem wel moeite te liegen tegen haar, dat ie wegens familiezaken weg Engeland fril Km Turken. -S-,)Nota plan. Het .pcor dent te Berlijn. - gearresteerd. x’ 1 1 NaUw'eHjlm was As gemuih teruggekeerd, t eriitcfl nunlster de r< die zdker iedere Brit daan had Lloyd G doen, hét Huis en mogelyk op de hoogtt loop vin zaïkep jn Tut zorgtfWeïH weg te nem England wer^ gekoee iaojki George antv streelt, dat de Bfits vercègfeiVwooniigera v aeze bezorgdheid deek aliasing getroffen, w was gedaan aan de vet geallieerden te Konstai te de antwoorden uit Dit was meer een pi digend antwoord. Er zl stappen gedaan; kon n welke? Doelde dit alle ling die, naar onlang Tuiksche regeering zo waarin er op gewezen v op en de mishandeling moest ophouden, wilde vredesverdrag door d< niet worden beïnvloed! had den indruk gem gaarne de. gelegenheid de concessie a,an Frai staan dat de Sultan blijft) terug te nemen, plotse, ing het telegram sioten heeft K ons tan! waartoe waarschijnlijk staan heeft en waarop I antwoord aan Asquith zinapeeld. Het is een oj eeuwenlang reeds he. Turken aan den Bosporu geleverd, ettelijke confli< maar nog nooit heeft d< nen reppen van een zoo regel als een bezetti hoofldistad. Engeland wil alleen opknappen, het dere berichten Frankrijli aan dit machtsvertoon e men, voorop stellend dat ring zou volgen. Intus isgenooten. hangt, zal overlegde ze. Als de jrue ze met .ingehouden beneden willen, dat hij ’t Was wel gek, zoo’n vreemden jongen boven laten! Wat zou hij zelf er van denken, als ze ’t hem toelieten? Ook zou hy nu alles zienZou 't hem niet zwaarder vallen, alles te aanvaarden, ala hy de werkelijkheid aanschouwd had ’t Was beter wellicht, dat hij maar niet kwam! En angstig verlangde ze eensklaps dat hy niet komen zou. Ze vond heel dwaas haar eigen onvastheid. Ze soesde tot ’t avond werd, wikkende en i paar tranen liepen hem in de i ie den brief cacheteerde. Hy en beval ruiker en brief te be- Vier dagen van groote onruat bracht hjj door op het kasteel, waar zijn familie in oud-heerlyke hoogheid troonde. Slapen deed hij bijna niet en mokkend zat ie den hee- len uag in det groote huisbibliotheek te werken. Tweemaal per dag kwam de oude post bode met de brieven en telkens wandelde hy hem tegemoet, hoe langer, hoe verder. Zou ze hem niet schrijven? Zou ze kwaad zijn, wyl hy niet gekomen was? Zou ze te ziek zijn misschien, om te schrijven? Hij beefde by die gedachte. Zou ik niet terug gaan, overwoog ie iederen dag, doch steeds verlegde hy zyn plan tot morgen. Door den wind geschud, piepten de hoo rnen om het kasteel, in stroomen plaste de regen. Paul besloot thuis te blyven. De bode zou toch wel niets hebben! Hij bleef doorlezen in het oude fioliodeel, dat ie on derhanden had. „Jonker, een brief voor u”, schrikte kern op uit zyn ingespannen lectuur. De lakei bood hem op een schaal den brief. Hy scheurde den omslag open, las en viel hevig ontsteld in zyn breed eiken leunstoel- Op verzoek van Guly berichtte haar va der hem, dat zyne dochter was overleden; hare laatste woorden waren een verzoek geweest, de chrysantheems van Paul neer te leggen op haar graf. groeid door immense bewondering. En dan stond ze tegenover hem m<‘ J denkbeelden, en betreurde voeding. ZJjne belangenloosheic) gevoelde ze, als een verwijt. Hy wilde alles vergeten, bre ken met alle en alles door zijn verlangen, om haar gelukkig te maken. Ze begreep, waarom haar wenschen wa ren gegroeid naai" hemen hoe langer ze dacht over Paul, hoe grooter de zucht werd in h^re ziel naar den man, in-wien ze haar levensidealen vond, hoe grooter ook haar onrust over de onzekerheid van den band, die haar aan dien jonge» bond, hoe dringender het verlangen te weten, of hy altijd bh haar >ou blyven. DikwyU reeds had ze 't besluit genomen, hem voor de keuze te stellen, bü haar aan huis te komen of haar te zullen missen, maar ze durfde nooit zoover gaanEn langer kon 't xoo niet! Gedienstige en belangstellends menscl praatten reeds over hun omgang, als by haar thuis kwamen, vroegen haar naam van haar beminde. En als die weg waren, kreeg ze steeds een boetepreek te hooren van P», een dreige ment byna. Hoe zou ze Paul kunnen dwingi Hy had haar reeds meermalen dat hy 't beter vond, dat ze eenij niet met elkaar zouden omgaan; toch voor haar blijven voelen, zonder te ontmoeten, levend van zijne herim gen en zyn hoop op een verre toekomst. Maar z(j zou dat niet kunnen. Ze kon haar dagen niet pwer denken zonder hem,

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 4