rneminfl. antie. 1 i i I Maandag 8 Maart 1920. No. 14257 58e Jaargang. I Nuuweiuij geitnuis tei uerëtqn nul die zdker tlaan jiad doei), kim mogeluk op de hoogte loop vl - offeenlerij. t 4 o. ons IREN FW\ riten de 1 4= Feuilleton. Zoon. zen. nobielen. 'J d k! GOUDA odel a Sigaren f en BELINDA, lit quaiiteit. ons in'kelier. ïouda alf 8—1 uur. alf 3-7 uur. oeren, iladen eg tt» mze Melange ‘ll XTïeiJvws exx voorG-otid.a, en. OxxxstxeHszexx. ROSS DURHAM. - —’acirt ‘f ar ml 1 L genomen op|ti« te houding in t Iweten te kupi Vwewwd-S U u BloteeUni c S'w.iAa, <i4h H- Be^zettihg yan Konstantinopel. 1—4 regels 2.M, elke regel meer ƒ8.88. H KT 31, GOUDA. Bureau: M A Engeland Wil Kona|antir Turken. -MNota aan den 5881 50 Mishandeld. —V, Prins hehlul OVf 1441 40 hu. V zul TH ik I zij i (Worth vervalgt t hrid deed uittoinen, j - 1*^ was A.squitiL w' den toestand die ni«t Jd- hoor, dan hen ik dingen. We zijn zoo AUFFEUR. 1, MARKS, GOUWE 331 leak |n n Mm iet 1 Je wei ro to«ui --y - Administrate: TaUf. latare. tt. ran Nu was zou een achtige manieren (bijv- dool het wegstop pen van wapens) waarop de Duitocher* po gen 4e uitvoering van het vredeaverirag te on hoepen, waaixtoor de betrekkingen tuz- Mchen de intergoalbeende cvmnnmio ea de L>uiLachers wei een» t ijdel yk onaangenaam wordt Overigens apn ao correct. oncurraerent. 549 40 laan namaak. 4 F liOlDSCHE COUKAN VKRSCHUNT.DAGBLUKB 1 B K H A L tT^sTf«s“tB AGN. el bezetten, i— Itan. Pe Adriatische kyesti plan. Hét £<x>non4sch^menwrandum gedeeltelijk gepubliceerd. kalm, .ijk behoor je te van me- I Wan tees- iiLet dai iimen >1 ITOi.il Op Naar bet Engehcb van DAVID LYALL Geautorteeenle V ert ding Mevr. J. 1*. WEStiELlKh-v. ROSSI M (Nadruk verbodea 40) Ik ging er op een Zondagnuddat heen •m hun eeiüge eenvoudifce wenken te ge ven over de verzorging van hun Itfthaani Ja. het Is mod werk, en nu wenechtzijn moed-*r d.U hij er Auurlijk is er I Dd|Aurtpf‘--“L tweede d«l te Berlijn. Fnlns gearresteerd. Vredesv. sorr^1 Eng< de boo- plaste de en. De j bleef ïiodeel, dat ie on- maar ook in KIj ren en onl [»Ün. Ma officieele I Mar ache en Lmn-ten» op. lie hat onder J'noQdzakelük van vaitbe forakhUxen- •Uar Turkije, te Kop»tint - Lx- <■>.- 1:^,,Begijn ia |er is «PP |dan it ne- tend iet mevre- (wj>i toe rbomacht lurt van Tu-ricye’s hoofdotad beschik- liepen hem in de cacheteerde. Hij r en brief te be- Het Adriatiaehe vraagstuk ia door de nieuwe wereldschokkende ge beurten.» van minder belang geworden. Op Wilson’s ver langen hebben vorige week directe onder- handelingen plaats gehad tusschen Zuid- Slavië en Italië die, naar verluidden geen resu.taat hadden opgeleverd. Voor zijn ver- trejf u't Londen heeft Nittd zich echter vol vertrouwen over een spoedige oplossing uit gelaten. De New-York Times verzekert dat de openbare meening in Italië naar een min ne. yke schikking met Zuid-Slavië verlangt. Het voornaamste struikelblok daarvooi is d’Annunzio, maar deze zou, naar verluidt, zich wel graag uit Fiume willen terugtrek ken. Zijn verlrek zou den politieken toe stand aanmerkelijk verbeteren, omdat N.tti dan in staat zou zijn een vergelijk aan te gaan, dat niet al te zeer van de Itaiiaan- sche aspiraties afwijkt. In dit verband verdient vermeld, ng, dat de onrust in Italië aan het luwen is. In Oc tober’ en November moest wegens die on rust de demobilisatie worden gestaakt, doch deze is thans weer in vollen gang. Voor zijn vertrek heeft Nitti, de beweerde vader van de actie voor hulp aan Dutsch- land, een onderhoud met Millorand gehad om een en ander recht te zetten. H(j heeft daarin verklaard, dat hij er weliswaar groo- De Berlijnsche correspondent van het „Journal" deelt mede, dat de betrekkingen tusschen Duitschland en Rusland sedert Vrijdag in een beslissend stadium zijn ge treden. De bolsjewistische bevelhebber Ra- kowski, van de roodo troepen, die tegen Den kin hebben gestreden, is Woensdag plotseling te Berlijn aangekomen on hoeft Donderdag een langdurig onderhoud gehad met den minister van buiten), zaken. Een incident dat JuiM doser dagen te öor- Ign heeft plaat* gehad, aal Milleraad ar misHoiuon toe nopen xyn laatst* maamag t« herzrjm. Je Berlijn ia een gebeurtenis voor geval en, die aoowoè diptomatiek als gereete- terlük ernaiigg gevolgen kan hebben, in het hotel Adlon Unter der Linden bleven, teea de musiek „Deutschland, Doutechi»»über allM»" speelde, drie leden van de Franscle n^weie zitten. Dit was repda vaker gebeurd, abnder dat de aanwezige Duitech«p*j daar aan openlijk, aanstoot hadden genomen. Zaterdag editor bevond prins Jaaeh m Albrecht van Pruisen (geb. 1871), die oa- langs een onaangename ontmoeting had gr- hal nu-l «len Eranaehen kapitein Kio.n, z^h onder de aanwezige Duitaohera. Hij r.ep dn Franechen toe: „O pa taan!" en teen deze niet aan dat bevd voldeden, ontstond een vechtpartij. Kr werd met glazen geAmet.n, stoelen dienden al» wapenen en de buiten landers werden geducht toegetakeM, tot »le prins door de kei Ine ra uit de zaal werd gezet. Toen de prins Zondagmiddag weer het reetaurant «binnenkwam om t« dineerer, weigeulen de kellners hem te bedienen. Vanwege het Fransche gezantschap wm I Zondagmiddag b(j de kellners van het hotel naar de namen der gasten gevraag»!, terwijl eenige der gasten zich in den loop van den dag reeds aan het gezantschap aanmeidden om inlichtingen over hot voorval te ver strekken. Onder hen bevond zich Itorenz Adlon, de eigenaar van het hotel. Tegen den prins is bij de justitie eert aan klacht wegens mishandeling en belediging ingediend. Op bevel van den minister van Defens e. Noske, is de phns en ritmeester Von Cla- ten, die eveneeAs tot de belhamels had be hoord, gearresteerd. De prins ontkende tegenover vertegenwoordigers van ds pers, dat hjj aan de ongeregeldheden heeft deel genomen. meo zai oi n.la gen. Na- noch geld, noch roem bij te verwen en, lemnluato niet het soort roem, dat d'erltaar U aan de ziel van tante Lo rimer Ik er He in het wan zoo lief rte o'er- onder „O, Roca, ate ik je bang voor allerhaole verertiIUend Ik heb dit feVoa noAl gekend noch menaehen. die denken zooi te jij. Het schijnt mij toe, dai er niets ia waar aan je houvast hebt; je drijft waarheen Je maar wilt. Hl] lachte slechts. ..Lieve, je zult spoedig gewend raken aan onze wijze van leven en ik kan je verzekeren, dat je genoeg go<de mensc ten zuh vmlen. zelfs in helt Iwidensche Lon ikm, om het voor het lot van de Meden der vlakte te bewaren. Ik wilde vertellen. Ik heb Ashton Cl de. den num Schrijver op de stoep ontmoet, ik Craven Court verliet, maar hij deed ot hij mij niet zag. ..MisocMen rag hij Je ook nkt, ites». romanaohrij ver in zou w-4 eena willen weien of geweest la." zei Agnes poinzend. i. Ik zou het niet kunnen zeggen. Zoo - dus je verkiest het schouwspel van Jim boven dat van mevrouw Rufufl? Nu, er was nog al een groot gezolsoh.ip, in. hoofd, taak Jolen Ik zag ternauwernood hmiMvl dien ik kende. Toch wan de tijd n et v«rs|)ild. Rufua heeft een grootsch plan in zijn, hoofd, om het ziekeiihuiswe- ten te ho.pen hervormen- Hu is werkelijk «en uitstekend meoseb, met een hart van fond. Agnes leunde achterover !n haar stoel, «a keek In het vuur. ZIJ diroqg een japon van een warme, ytod» kleur, die de blankheid van haar en den diepen gloed alle- - zij krijgen er geen h lip door. ..Dan kun ion zij g-en Christenen zijn, on ik zou hen niet will-n Kennen, of «net hen omgaan. Ze zouden niemand helpen werkelijk good te leven. Durham gliralaiohu- oven. 1> harde ■loo belijdenis van Agnes stootte hem h-t geheel niet af; de zekerheid <Ue g it. trok hem aan. En zij Uilig: hij geloofde, dat ze meer tinging, die haar gu'eerd was, woorden bracht, dan die welke haar wor- •«slijk eigen Wh». En ntfime oarinhartig- hoin moeat zeker h-t werkelljkee lunda- n.eit zijn van zulk oen schoon gebouw, a|s de vrouw wa®, die aan zijn haard zat. .Dat is (te theodoge van l’orthiven: het Presbyterian isme van oom on tante Knnx- Nooit dat van jou, Agneff, en dat zal hei >ok nooit worden. Je zult je hi?r in el- terhmde wondervolle rfö itiiM?cn ontplooien en t >t je volle hoogte opgfroeien. 7 ij schudde haar hoofd. „Ik wensoh mij niet te ontplooien in de richting van het schemlen van den Zon dag," verzekerde zij. Ros®, onze eerste Zondag te Londen was ge-n zeer gelukki ge dag voor inlj. Ik veronderstel, dat je vandaag naar Rfckmansworth moest gaan?" ..Ja, en zelfs als ik niet naar de chat ters was gegaan, zou het mij vter uur hebben gekost. Aan welken werkdag zou ik die hebben kunnen ontstelen? Ik hen niet bijzonder gesteld op werk op Zondig. en ik fitv kan zijn dat een ge lachten verlept is. ,,D»t was hij ntet, telde inurham streng. ..Daar te hij de man niet naar. weer iets tegen mijdat te niets lij ontvangen ook op Zondag al vermaardheden, dto je belang zouden vfm het vroool'iko vuur weerkaatste. Haar gelaat stond zeer ernstig Roes voeld» hei. te ernstg; zóó zag hij hec ntetgraag. Zij redeneerde slechts met zichzelf of zij gekqpjMi w*s voor 'oenj >psl wil deaélJtt te lijn gehooid ger I» ;or oo genW president tengevolg|M deJt en dit moet niënw zienswijze ten oi^ied^ vraagstuk heeft nu e ondergaan. Aak niét zol E-f.’ K±. rtë van het een totale onaergiuui. i? Volgens bericht uit Washington d.u Vrij dag verneemt men, dat er kans op is, dat president Wilson de geallieerden zdl waar- behuwenj dat het voor de Ver. Staten nood zakelijk zal z(jn zich Van het verdrag :n Versailles terug te trekken, indien den Tur ken wordt toegestaan, in Konstantinopel te blijven. Het heet, dat president Wilson een deigelyken stap overweegt. Naar van ge zaghebbende zijde wordt verklaard zouden de Ver. Staten indien zij tot den Volken bond toetraden en de Turken in Konstan tinopel bleven, in de positie komen van verplicht te wezen, een regeling te helpen verdedigen, die zy afkeuren. Er z(jn aan wijzingen dat de mogelijkheid betreffende den Sultan grooter afmetingen zou kunnen aannenien dan die, nopens de Adriat sche kwestie. Deze tijding komt zóó merkwaardig tege lijk met de mededeeling over Engeiand’s dre gende howling tegenover Konstantino pel, dat tusschen beide wel eenig verband moet bestaan-, Intusschen, het machtsver toon der geallieerden geschiedt niet zonder geldige reden (de moorden op de Armeniërs geeft aanleiding tot den drastischen maatre gel) en evenmin zonder vorm van proces Venizelos, den Griekschen afgevaar.l.g-le, heeft in den Oppersten Raad krachtig ge pleit voor inmenging der geallieerden, ge steund door een militair optreden, le Kon stantinopel en aldus vertelt de Echo de Paris, de Raad besloot zyn advies op te volgen, nadat Vrydag zeer onrustbarende rapporten van den Britachen Hoogen Com missaris .admiraal Robeck, werden voorge- jnrust bracht hij j- zijn familie in onde. Slapen deed 1 zat ie den hee- iui«bibliotheek te im de oude post- telkens wandelde nger, hoe verder Zou ze kwaad »n was? Zou w te schrijven? Hij teu ik niet terug- i dag, doch steeds morgen. piepten troomen plas is te blij vei hebben! Hjj maa> Ik kan het niet vermijden, h>op, dat je dit zult begrijpen. Wat was hiertegen te xe,ggen? Niete. Zij zal fftil en staarde In het vuur Maar L>ur ham bad het onaangename gevoel dat zij lets in hem af keurde. Natuurlijk stond hem dat tegen, weltowaar bleet hij er goed ge lezen nangaande leea t« Koiwtantiitopel, Az# heemcht, wam* bed ten |aan de órde van den dag in Klein-Azië èor<t door Br.teche opgaven bet Mntai U Aintab vermoorde Armen;8r^| ftlbOpO geechM. De Raad acht MMieid'mpëten gevbn en brtl Van nieuwe velj-stMikingemj Ln tusechftntdd m menJ tt krachtige vprtaögert (Ik te waareoikijnlljk ;nl^n om tb handeren nJwm 4| niet vetbetettiu’ H leze di| tespCM g rertoogen totitóeA Wgltar fens een. officieel Wègn ook r ;eds een nota verzonden.1 ;Woix i«een voldoende antwoord vëArq Aerst zal men krasser im<tleiëw te Imejn. Evenwel - vermoedeltfk i^tiiZ^g» toveif ngekomen, het anbwoort^ niet ,bev digend te vinden. Engeland hMift vallig]reeds een omvangrijke «tryi in de bui"** ”**r. hccT-1— txl baar, Roodst, naar Reutr eveneens off.c.eel meedeelt, het waarschijnlijk niet noodig zal zijn troepen uit Engeland naar den Bos porus te tranaporteeren. 4> INGBZONDBN MKDKDBKUNGKNi Op de voorpagina 50 hooger. Geweae advertentiën ea ingeconden mededeel ingen bij contract tot seer gerede- ceerden prijs. Groote lettere on randen wotden berekend naar plaatsrwimto. Advertenties kunnen worden ingezonden door tussehenkemat vaa aollede Mi**»- dolaren, Advertentiebureau* ea enae Agentea. ijeFtcind onder maar toch verbaasde het hom Mteschton had hij verwacht, dat .Xg- mW® evenila Margaret, geen enk®' gebre in nem, ot l.i wat hij rtovt, zo.i zien- .,1 leve, laten wij niet twtMcn oj er de waarm-rning van den Zondag.' zei Hij licht maar met iet- vcrdrtelgs hi zijne stem „Wat zulten wij vanavond -toen Ik had gedacht over het ooMvrt in Queens’ tla'l: maar ate jo l eiv*r wilt, dan zuil-n wij mar de kerk van Jim «aan ut naar welke kerk je ook wensch 4 ,.Je zitidt alleen gaan terwfll van nvj, Po*-e." zei Agnes. ..zelf geef je niet om de kerk, te het wel? 1 heb het kerkgaan verlewd, ant- woorlde hij. ..Maar inirachien heb ik er noo't veel voor gevoekf. Ik Immi een strijd lustte kerel, en ik kan niet lookomen van het denkbeeld, dat een prxtt ant te «*er zijn «4gen zin wil doen. Maar nu en dan ga 1 toch Er te een klein kerkje tn Lod Ier Street „Onze Lieve Vrouwe flemel- vatrt, waar <te muziek een genot is en de A* >“ete atmo®feor «eer eerbtettg stemt Ik placht daar Zondagsavonds ren half uitrite in te gaan als ik mij inoe voeld-»; en het deed mij altijd goed. v.0me Lieve Vrouwe Heme’ aart klnlt RomeirhrKlathoUok ito®®. „Dat ie he< ook, mevrouw Clyde gaat dair Home heel», en daar preekt e*n van do beate priesters, hij heet vader Cle- plisne.” lets ate stomme afschuw kwam In de oigen van Ague®. Hem zoo te hoo ren spreken over een Roomeoh-Kaêhoite'ie kerk en haar priester deed baar ziel in- eenkrhnpen Dit was erger veel ergerden openlijk het kerkelHk leven te veronacht ramen. M SpNSOVTCl ylut was As^uihh weeg tn ‘t La- «riJrgakeerd, of hij rictytis tot tien I umster de rechtotreekscihe viaag, iedere Brit in atilte al iang ge- />f Lloyxl George stwtmen w.lde het Huls en het publfijk t opveel i te hoqd«iri<j van den loop vjm zatkep jn Turtle, tone nde de be- lorg^erti weg te nemeeh, die daarover in Engqpind wertj gekoeefëbd. bioiu George antwoordde, met recht- streef, dat de IMitsöht regeer.ng en de vertdgëjywoordigera van de gèali .eerden ueze bezorgdheid deelden. Er w^s een be- al.amng getroffen, waarvan mededeeling was gedaan aan de vertegenwoordigers* ter geallieerden te Konstantinopel. Men wacht te de antwoorden uit Turkije af. Dit was meer een puzzle dan een bevre digend antwoord. Er zijn te Konstantinopel stappen gedaan; kon men hieruit opmaken welke? Doelde dit alleen op een mcdeJee- ling die, naar onlangs verluidde, aan de Tuikache regeering zou zijn overhandigd, waarin er op gewezen wend dat de moorden op en de mishandeling van de Armen.ers moest ophouden, wilde de inhouu van het vredesverdrag door deze wangedragingen niet worden beïnvloed? Deze mededeeling had den indruk gemaakt, dat Engeland gaarne de, gelegenheid zou aangrijpen em cle concessie aan Frankrijk gedaan (toe staan dat de Sultan te Konstantinopel bijjft) terug te nemen. Nu kwam Zaterdag plotseling het telegram dat Engeland be- etoten heeft Konstantinopel te bezetten, waartoe waarschijnlijk ai vroeger p'.an be staan heeft en waarop Lloyd George in zijn antwoord aan Asquith wellicht heeft ge zinspeeld. Het is een opzienbarend bericht, eeuwenlang reeds heeft het verblijf der Turken aan den Bosporus moeilykhuoen op geleverd, ettelijke conflicten zyn er geweest maar nog nooit heeft de geschiedenis kun nen reppen van een zoo ingrijpenden maat regel als een bezetting van Turtcye's hoofdstad. Engeland wil dit karweitje ntet alleen opknappen, het heeft blijkens na dere berichten Frankrijk en Ital<ë verzocht aan dit machtsvertoon eveneens dee te ne men, voorop stellend dat hierop geen weige ring zou volgen. Intusschen is Engeland ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, met Zondagsbl per kwartaal 2.80, per week 22 cent, overid waar de bezorging per looper geschie Franco por post per kwartaal ƒ2.75, met Zondagsblad ƒ8.40. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Markt SI, GOUD bij onze agenten, den boekhahdel en de postkantoren. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (bohoorende tot den bezorgkrin 15 regels 1.05, eiken regel meer ƒ0.20. Van buiten Goud* en den bezorgkring:. 1 regels 1.80, elke regel meer 0.25. Advertentiën van publieke vermakelijkho 12'/i cent por regel. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op deh p: Redactie: Telef. Int^c. 545. Engeland tyil Konsfantin^el bezetten. WUaon ',vóói verdrijving derl/i II <»stie op het tweede" .ui:-incilar' loachim Wh Pruiaen i ftortugJKrh kabinet I I ill le hoog- 1 de^e en lueó ne*t Staton? op het I 4*et te) Ig -- 'Rwt Kon- 9 loaAr1 J„r- "I 1 zlip. V roe-1 ij u", schrikte Item ectuur. een schaal d«n open, las en viel »d eiken leunstoel- lerichtte haar va- er was overleden; aren een verzoek as van Paul neer te waarde aan hecht, DuitachJand door een internationale leuning weer op de been te helpen, inaar dat hy er nooit aan^eert ge uacht de hulp aan Duiteohland deu voor rang te gqven boven het herstel van de verwoeste streken van Frankryk. Veeleer heeft hy door de leening, de betalmgjivau de schadevergoedingen, die aan Duitech- land zijn opgelegd, willen venzekaren. 7 In het fJnaacieele mem^randu^ tlai te Londen ia ongesteld, doch dat nog n.St kou worden gepubliceerd omdat n<4 enkete w(j ïAgingen noodig Mijn, neemt hjt vraUptuk varjf do hulp aan Duitschland tien voMname piahts in, zooale de Petit Parisien wetljtjmce toldeeiep. Dit, dikwijls officieus ingeiwhte tfttl, is in ^taat gesteld dë beJangryk-t® ge deelten uit het memorandum te publ|cee- reii We outleenen daataUn het v<»igcncw: De Oppeiwte.'] Raad wyet er op. dai de (Jeprec.atie tey New-Yonk bedraag'.. Voor J|et| jpond sterling 30, voor den Framtehen l. fnahc 64, voor\ den Belgischen franc 62, Vjodr de lire 72«én voor de mark 85 pn-êent, r^en vervolgt dan: De pogingen der reqee- fingen om daarin verbetering te brengen Wtruagden hi^t volledig herstel van den toestand. Het herstel van de verwoe. (e ge bieden. vooral in FVankryk, is broo lnoodig voor de Europeeeche reconstructie. In Du.techland is elke mogelijkheid om hun- delskredieten te verkrijgen uitgesloten, om dat z(in verplichtingen nopens het herstel geheel onbekend zyn en het totaal d«r ver goedingen door'Duitsehland te voldoen, moet onverwijld bepaald. Dit land moet in de gelegenheid gestold leeftocht en de noodige grondstoffen te krijgen en zoo noodig gemachtigd Morden leeningen in het buitenland aan te gaan. De vredestoestand moet zoo gauw mogelijk hersteld. De legers moeten overal op vre- deavoet gebracht. De memorie dringt aan op algemeene beperking van de uitgaven. De kapitalen, noodig voor herbouw van de verwoeste gebieden, kunnen worden gevon den uit leeningen, gewaarborgd door ver goedingen, van Dudtschland te verkrijgen. In het gemeenschappelijk belang van Duitschland en zyn schuldeischers zyn de termijnen verlengd, waarbinnen Duitsch- land de betalingen moet doen. De commis sie der vergoedingen zal Duitachland vra gen oi het. geneigd is aanstonds het totaal der te «betalen vergoedingen te laten vast stellen op grond van zijn vermogen tot be talen. Mil'erand laat intusschen geen ge egen- heid voorbijgaan om df Duitechers ;n een minder gunstig daglicht te stellen. In de Kame: commissie voor buiten!andsch aan gelegenheden heeft hy een levendig' ach 1- I derin gtgeven van de tallooze soms klnder- Zij redeneerde slechts met zichzelf _.y hem de war.- reden van haar weigering om na«r Rufus te gaan, zou zeggen. oogenblik gekomen, en het herhaling van h<jt geval kunnen ultei.iiten. ,.ltonw," ztii zo k“!~, zeggen dat ik niet naar de partij vrouw Rufus ging, omdat ik niet u ten op Zondag houd; ik geloof 1 he. goed fc». ze dan te geven; i er i t< a%n doen kan, zal ik wel Zondag naar een feest gaan. Itost mijn vrouwtje, je zult oik niet gevraagd worden. Kijk daar niet somber om.’’ Et zijn zes dagpn in de week, zei ze een bootje bedéeffl. „vindt je niet, dat men schen bun partijen tot die lagen kunnen bep Ven? „Wel. ik ge'loof ook dat ze dat vrijwel doen, maar nituurlijk, de Rufussen zijn Joden, en hun SabbatA eindigde gisteren avond om zee uur. „Ross, mevrouw Rufua Is een Engeiu.ic vrouw." „Zeer zeker, maar nu leeft zij eenvou dig vo>r Rufus. Vóór haar huwelijk was zij een ongetrouwd medsje op een paar kan ers, dat niet v<y»l rekening hield met di- Zondagen. Er zijn Ijler ze-»r veel ver- schillen-le soorten van menSchen. Agnes, je kunt ze niet verdeelen in ..bokken en „schapen zooals j« te P*orthavon deedt, waar zij, die niet naar de kerk gaan, uit gesloten zijn.’ Hier gaan veel menschen. die ik zeer goede Ührfrtenen zou noemen ah ik bun een naam uxmM geven, nooit naar de kerk. Het trekt ben niet, dat 1® Hij heelt v nieuws. Zij lertei V- .wr inljo.-aemen. Zou je de lijn niet wat wt - len hten vieren, zei s terwil'.e van hetif” Zij echudde het hoofd. „Ik zal op Zondag grefi hesten geven en ook niet naar dl van ander -n gaan Ho*®: daaromtrent staal mijn beMnP ra- „Be®8, lieve, het is verre van mij je van zulk een uitnemend pad af te houden,' antwoordde hij, eenigazina ®ch «etsend. „Nu. krllgen wij thee? De ilunoh bij Uhitw wa*» lang niet overvloedig, en i'< deed een rli vaa twintig mijlen

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 1