i abonnementen (genomen voor ir enwoude, terhoek door ïche, Stotwyk. I en nten I in liclil. Dinsdag 9 Haart 1920. 58e Jaargang. No. 14258 I f Feuilleton. I Co i i HALEN, ROSS DURHAM. 1 ISTie-CL-ws- ezrx ^d/xrertezi/tieTolsuA ©xx Oxxxstxe2tee:rx. abletten. De Turksche kwestie. ouwen!! rietmeubelen sten. Spiegels nheuien Buf- teuils, Zijden .eerameuble- Wollen- en in, enz enz. deSchiekade ion 12800. e KOOP VERSCHIJNT DAGELIJKS BEHALVE ZON- EN FEESTDAGEN. 1-4 rwl« ƒ1.44. -lk« nol mnr ƒ4.44. I I Bureau: MARKT Reductie: Telef. Interc. 545. Administratie Telef. latm. tt. lit Blad. WO» Ik Sshouwburg. Ik dacht, dat zijn boek zou (W««t nenlrl.) O 1 if Gewone advertentiën en ingMonden mededeelingen b(j contract tot «oer gered* ceerden prjjs. Grooto letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. 4. en, Zonne- Dekkleeden, 36 ier zal worden benoemd *rt Pasja, die door de na- mgeweoen, doch geen per- Geallieerden ie. INGBZONDBN MBDEDBBLINGBNi Op de voorpagina 50 hoogor. (CHEER, Haastrecht. omstreken GOUDA HT. advertentiën >URANT en COURANT aangenomen regeld tijdig gen van vor- nakelijkheden anda te ver- Naar het Engelsch van DAVID LYALL Geautoriseerde Vertohng van Mevr. J. P. WESSELlNk-v. HOSBt M (Nadruk verboèeu rij - «OUDA. vol- in oen De zaak, waar- l.lll IISIHL COURANT. was. Het blad deelt mede, dat in 191? wen c ntramaafgevaardigde in de subcommissie voor handel en industrie uit dan Ryksdag er op wees, dat de ijzer- en staalindustrie veel te hooge prijzen betaald kreet; voor oorlagsmaterieel, hetgeen het rijk honder den m llioenen kostte. Door de afdeeiing tfzer van de officieele „oorlcgsgrundstof- fcmfdeeling” was in 1916 een zorgvuldige controle van de productiekosten der fabr.e- ken gefeischt. De betrokken fabrieken had den echter geweigerd over hun productie keten inlichtingen te verstrekken. Een be ambte van de oorlogsgrondotoffenafdeei ng die door zjjn aandringen op een zorgvuldig onderzoek inzake de productie en opmerk- zaamhe d trok, was ontslagen on in «jjna plaats was een directeur van de Geisenkir- cher Gruben- u. Hütenwerken benoemd. De ..Vorwarts” «egt, dat deze gebe-srte- n.ssen staatssecretaris Helfferich ook offi- c’eei n’et onbekend kunnen «ijn gebleven. Het blad somt dan verscheidene gevallen op van de verbinding van invloedrijke offi- cicele posities over de particuliere Industrie door een personeels unie, waarbij Helfferich genezen, mde 30 le was. ia Tonic bevat um, kwik of :hadelyke be- 1 kapitem bezoek, om zich van diena toostend op de hoogte te stellen. De Vorwarte verneemt wit kringen van de Preusische Seehandlung dat priao Joa chim Albrecht enkele dagen geleden ge tracht heeft zijn vermogen van 30 millioea mark op te nemen en trekt daaruit de eoa- cIllusie, dat de prins klaar stond om to vluchten. Het blad legt den nadruk er op dat juist een monarchist als de prins vna Pruiaea allerminst het recht had hot land ia onge legenheid te brengen. Waarschijnlijk U het blad hierbjj gedachtig aan de nationale stroming die ziel» doet gevoelen en die zich o.a. uit in de algemeen geuitem weasch Hindenburg by de aanstaande presidents verkiezing candidaat te stellen. U Hinden burg eenmaal president da* worden de kan sen voor herstel der monarchie,, zeker niet denkbeeldig en zouden we in DuiUchland hetzelfde kunnen zien gebeuren als thans in Hongarije, waar Horthy eerlang zyn se- tel aan een vorst zal afstaan. De huidige Duitnche regeering verliest met den dag aan sympathie, de corrupties van Eraber- gor zullen misschien niet alleen diens val tengevolge hebben, maar mogelijk zuilen met hem meer leden der regeering verdwij nen. Advsrtentiën kunnen worden ingezonden door tussehenksmst van «oliede BooMh— dolaren, Advertentiobureaux on onze Agente* De Vorwdrts wijst er inmiddels op dat Helfferich, die in het thans nog hangende proces gezegevierd heeft, ook niet vrjj uit gaat en zich heeft schuldig gemaakt aan zwaar worden aangerekend. Het blad publiceert een onthulling over den tijd toen Hclffe- rtr^-r van hlnnn.liiVm te Belgrado een steuntje in den rug de rechtetreeksche ondertiandolingen met Italië worden gevoerd Do Berltfners trekken zich van de inter nationale verwikkelingen niet veel aan, be halve van één, waarbij ze C...1 Zijn, n-L het incident in het Adton hateL Men is er geheel van vervuld, het vechtpar- tytjV TVlIlll llèl Het zonderlinge is dat de hoofd-beechuldig- de, prins Joachim van Pruisen, die in het 1‘olizei-preeidium is opgesloten en wiens optreden door de sociaal-democratische bla den hevig wordt gelaakt, misschien part noch deel aan ’t relletje heeft gehad. Hy zelf houdt stijf en strak vol in een hoek van 't vertrek te hebben gezeten en de schermutseling niets eens goed te hebben gezien, wat de vroegere Russische staats raad Alexis von Hartfeld bereid is onder eede te bevestigen. Intusschen zyn al ie for maliteiten in acht genomen die op inter nationale incidenten plegen te volgen. De Fransche commissie heeft officieel een klacht by het ministerie van buiten- laadsch zaken ingediend en voorts hebben c.e Fransche zaakgelastigde en generaal Noulens, de chef van de militaire missie, oen m.nister van buitenlandsche zaken Her mann Müller een bezoek gebracht, ten ein de hei incident uit den w’eg te ruimen. Müller sprak zijn leedwezen over hel voor val uit en beloofde, dat hij de schuldigen zou straffen. Gistermorgen bracht een hoog ambtenaar van het ministerie van bu ten- iandsche zaken den gekwetsten Franse hen ABONNEMENTSPRIJSi per kwartaal JIM, per week 17 cent, met Zondagsblad par kwartaal 2.M, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 2.75, met Zondagsblad 3.40. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Markt 31, GOUDA, bij onze agenten, den boekhandel en de postkantoren. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 1—5 regels 1.05, eiken regel meer /OJO. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1—6 regele ƒ1.30, elke regel meer ƒ0.25. Advertentiën van publieke vermakelijkheden 12h eent per regel. Advertentie in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. deed - hij voelde adóh niet In bet Huis Zijne Vaders, Bij wae zoo ver afgevallen van het ge loof, waarin hij was opgevoed. Dat was foeer een geloofsbelijdenis dan eau geloof 2.50 per doos ?OOPS, Wyd- it verkrijgbaar igst van post- to JOHN A. Amsterdam. opium i scl eelen. el het nog he- ijdt niet langer 41) Drmk je geen thee bij mevrouw Ru fus?" vroeg zij, terwijl zij opsiond om hei dien8tm‘‘lsjo te beien. „Neen; terwijl t< bij mevrouw Kuïus was, kon ik mijn gedachten slechte tol één ding bepalen, en wel mij af.ragen, wat er mei. jou was gebeurd! Zij lachte hem toe en gaf hem een tikje op zijn wang. Wat was hij onver>eter- l«jk^ en hoe heel, heel jong, ondanks zijn grijze haren. De kleine wolk dreef voor bij en de avond vond ben naast elkaar in de St. George-kerk. Maar Durham voelde du hij er niet behoorde. Er preekte een vreemde-ing, oen onorvaren jongeman met wai strijd lustige manieren, en de lust be kroop Durham telkens, om met hem te debit te eren. De muziek beviel wel. de oude psalmen werden op bekend» melodiên ge zongen Hij zong met volle borst mede- middel voor an Rheumathiek 1082 27 m geneesmiddel o afdoende ge- n als Gloria To- is geen groot- c of bedrog een feit, wat ik bewijzen met etuigingen van den Ijjders. Het een man van 74 welke jaren Fransche argwaan. De bezetting slechts een demonstratie. Turksche officieele kringen hebben spijt. Onpartijdig ondeivxrek verzocht. Wilson’s nota gepubliceerd. Het incident te Berlijn. Helfferich aan gevallen. Bematorffs memoires. Het Groot-Nederlandsch congres te 1-euven. ONS OVERZICHT. ;houden, doch niet vendor gaan, d’tar het 'met wil worden medegeeleurd in een nieu wen kamp, die noodzakeilijke offers aan manschappen en geld zou vragen. Het En- ge.sdhe parlement zou zonder tw^jfei wei geren de voor een oorlog noodige cred-.eten toe te staan. In Frankrijk en Italië is de stemming de zelfde. Geen der drie geallieerde mogend heden schynt geneigd te zijn, zddh de kos ten eener langdurige en kostbare expeditie te getroosten, want het zou niet voldoende zijn om de Turken uit Konstantin pel te verjagen; men zou hen ook in het binnen land van Azië moeten houden.” Bij de bewoners van Konetantinopeu heeft de bedreiging met bezetting natuurlijk nog de heftigste opwinding veroorzaakt. Men heeft er epjjt, al komt het wat laat, dut de regeering niet anders gehandeld heeft. Vol gens de Times zien officieele Turksche krin gen thans in, dat Mustapha Kemal te ver ging; niet alleen door zijne goedkeuring te hechten aan de vermoording der Arme niërs en de aanvallen op Franschen in Cili- cië, maar tevens door te hebben gezegd, datide plundering van overgeleverd Turksch oorogsmat&iaai te Aiobachi het we>k zij ner agenten was. De Turksche regeering schijnt echter ongeneigd de handelingen van Mustapha Kemal te beteugelen, of schoon zy zijne methoden heeft afgekeurd, ai is het dan op zwakke wijze. Men is wel geneigd den geallieerden zoo veel mogelyk ter wille te zijn om hun op nieuw gunstig te stemmen. Zoo me.dt een telegram uit Konstafftinopel aan de Asso ciated Press, dat Salih Pasja, minister van marine, tot groofcvjifier w-3-7.de.» pin plaats van Izztt jftionalisten was a&ng //sona grata bij dAc Volgens de Associated Press heeft de bfurksche Kamer ^eenstemmig een motie ah^genomen, waarin Amerika wordt uitge- noodlgd een commyssie te zenden ten e.nde een onphrtjjdig ojjderzoek in te stellen naai de mojrden té Marasj en in het algemeen naar den toestand in Klein-Azië. Terzelf der tijd wend geprotesteerd tegen de cen suur van bladen in de Turksche taal door <ie Geallieerden. Wilson’s antwoord op de jongste nota der af,GOUDA. geallieerden in zake Flume is thans gepu bliceerd. Volgens het HoUandsch Nieuws bureau zegt Wilson, dat indien de souve- reiniteit over Fiume wordt gegeven aan Jen Volkenbond zonder controle van Italië of Zuid-Slavië, de regeering der Vereenigde Staten bereid is dit voorstel te aanvaarden en onder zulke omstandigheden de bcslis- »<ng over de gemeenschappelijke grens aan Italië en Zuid-Slavië wil laten. In dit ver band wenscht de president te herha>on, dat hij met vreugde een onderling verdrag tus- schen de Italiaansche en de Zuid-Slavische regeering zal goedkeuren, dat zondei na deel voor territoriale ®f andere belangen van een derde natie zou «ijn. Maai de Al- baneesche kwestie moet niet worden vervat n de voorgestelide gemeenschappelijke dis cussie tussdhen de Italianen en Zuid-Slaven en de president moet bevestigen, dat hy ón mogelijk eon plan kan goedkeuren, dat aan Zuid-Slavië in de Nooiderlijke districten van Albanië territoriale vergoeding geeft voor hetgeen het elders niet krijgt. Wat aangaat een economischen u.tweg voor Zuid-Slavië in de streek van Skoetari, zooals wordt vooigestetd in de nota, welke hij beantwoordt, wenscht de presiuent tt verwijzen naar het memoraadum van 9 De cember, dat voorstellen doet, geschikt om aan de behoeften van Zuid-Slavië tegemoet te komen. Met betrekking tot het karakter en de toepasselijkheid van het verdrag van Lon den is de president er toe geleid met min der terughouding te spreken wegens de openhartige opmerkingen vgjj^de Fransche, Pu Hritcwho ocrotc rniMiaterS. Hy kan geen eischen van militaire stra tegie vinden, welke voldoende verklaring zijn voor ’t betrachten van geheimzinnig- he d met de regeering, welke nauw veF een:gd was met de onderteekenaars van het verdrag van Londen in de reusachtige taak van de verdediging van de menschelyke vrijheid. De Fransche en Britsche eerste ministers zullen natuurlijk niet verwachten van de re geering der V. S., dat zij de uitvoer.ng van do bepalingen van het verdrag van Londen goedkeurt, behalve voor zoover die icgeering overtuigd moge zyn, dat deze be palingen rechtvaardig zijn en in overeen stemming met het behoud van den vrede en de vastgestelde orde in Zuid-Oost- Europa, De afwezigheid van den Amerikaangchen vertegenwoordiger met algeheele volmacht moet worden betreurd en kan een bron van ongemak zyn geweest, maar de president is overtuigd, dat er tijd zou zyn bespaard cn veel misverstand vermeden, indien, vóór de hui lige beslissingen waren genomen en meegedeeld aan Italiaansche en Zuid-Slavi- sche delegaties, deze regeering voldoende kennis was gegeven van het feit, aat de Britsche en Fransehe regeermgen van plan waren radicaal af te wijken van het mem^ randum van 9 December. President Wilson kan niet als juiet aan vaarden de toespeling op zijn verantevooFt delykheid voor het mislukken van eq» óp! lossing. Hij heeft enkel de bepalingen van een regeling goedgekeurd, welke de Fran sche en Britsche regeeringen als bihijk er kenden in het gemeenschappelijk memoran dum van December en heeift geweigerd een nieuwe regeling goed te keuren, waarover is gehandeld zondér kénnie of goedkeuring van de Amerikaan»che regeering en welke zyns inziens in directe tegenspraak is met de beginselen, voor welker verdediging Amerika ten oorlog ging. Hjj uit de innige hoop, dat de Gea'lieerde regeeringen het niet «uilen noodig vinden te beslissen tot een weg, waarop de Amer<- kaansche regeering in overeenstemming met haar herhaalde verklaring hen niet aou kunnen volgep. Deze nota is, hoewel Wilson vasthoudt uan het memorandum van 9 December, in verzoenende bewoordingen opgesteld. Intus- %chen wil hy van het verdrag van Londen, met welks uitvoering Zuid-Slavië ia be- dieigd, niets weten, wat voor de regeering te Belgrado een steuntje in den rug is bij die ham zou haar graag, gevraagd hebben even bij do Clydefl afin te loopen; maar hij apjReldo dit_te doen; hij was in hel ge- Met verontrust, maar nieuwsgierig ontrent het gedrag van J-'lyde op dien middig Zonder eenigen twijfel zou hij vroeg of liat de innerlijke drijfveer daar van hoo’Ten. Hij had natuurlijk niet hit gi'ringste vermoedetn, van de omwenteling die or te Plas Gwyn had plaats gehad, noch van de zeer gespannen verhouding lu«-schen Ashton Clyde en zijn vrouw. De eerste persoon, die daarvan zo i hooren, was Maurice Rufus, en dat op etn wijze, die hom. biutengewoon verbaas de Tusschen zijn brieven te Finsbury Squa re was een kort briefje van Angel i, waar in zij hem mededeelde, da>. zij hem dien middag te drie uur dacht te bezjoken, ten zij zij per telefoon hoorde, dat het hem nl‘i gelogen kwam. Zij was nooit te voren in zijn Kanto>r geweest, en. hij was natuurlijk nieuwsgie rig te hooren wat het doel van haar i»e- zoek zou zijn Drie uur paste hem gód. en hij verwachtte haar toen zij kwamu Zij gaven elkaar kalm de hand, terwijl Ruftte haar scherp aankeek, daar bij de o>rzaak’ van haar komst trachtte te vin den. .,Het ia heei goed van je Maurice, dat je mij hier wilt ontvangen, ik wilde niet naar Graven Court gaan, want op het oogenblik spreek fk er Üevef niet met Mar garet over!” „Over wat? G* ri;|en, Angbla; je weet dat Ik blij ben je te zien, en indien ik van eenig nut kan zijn, aai mij dM ga- gcvvtwet; (m nog wel een harde gelbofsbe- lijIc.iJJ. Al he; goede in zijn leven nad hij onteangfem van hen, die weinigot gjeen go.dienstig geloof oeteden. Dr.Angus ging in l’orthaven zelden naar de kerk; proles- sor Power Wicxham, onder wien hij later werkte, was een agnosticus,xwaarvoor hij eerlijk uit kwam Fin toch waren beiden uilMtekenle mannen geweest. Durham had nooit veel over de zaak nagslaolu; hij was naar zijn tegenwoordige positie van abso lute onversöhUligheid gedreven zonder ©eni ge Inspanning van zijn kant Eenst na rt it hij in >0110106 betrekking stond tot d aivlere opvatting, besefte hij hoever hij was ufgie(reven In de oogenbllkken, dat aij zijn oor en zijn ^eest kon tosmaken van de ingewikkelde argumenten van den prnlikam, vroeg hij zich af, op walk stand pun hij toch «igenlijk stond. Hij geloofde in iete dat hij, uit gebrek i-u. een beteren term, een Eerste Oirzaak, als een Ovetdieerschende Macht zou kunnen noemen. Maar hij geloofde ook - en dat nog sterker - dat menaclven aan hun el ;cn zaligmaking moeten wericeu, en hun pi loven moeten maken Agues, die nlete van de richting zijner ,'te lachten wist, voelde zich volkomen ge lukkig naast hem. lallen zij hem hier (e Londen mocht zien als hef lid van het een of andere kerkgenootschap, zou zij volkomen tevreden zijn; al was het ook, Maar hij aanbad niet, zooals Agneo dat 'lat zij zich daar "niet op haar plaats zou voelen Maar zoover was het nog niet, bet zou een geval zijn van wachten en bid den Zij Hepen nog WM in het donker, tot zij voor het avondeten naar huis gingen Dyr Gomu bericht der laatste dagen heeft «oo- veel stof „aufgwirbelt” als dat van de voorgenomen bezet mg van Konatantinopel. De ontvangst van Wilson’s nota over ie AdriaUsche kwestie is daardoor ineens veel minder belangwekkend geworden als zc an ders zou zijn en het „incident (of het vechtpartijtje dat tot incident wondt opge blazen) te Berlyn heeft alleen de gemoede ren der Duitmchers en Franschen hoogelyk geschokt, de buitenwereld kan in de gege ven omstandigheden daaraan niet zooveel beteekenis hechten en aandacht schenken als in tyden, met minder evenementen zou geschieden. Zelfs de Fransche pers zal het geval niet zoo sterk opwinden als muieotatie van landgenooten door Duitschers pleegt te doen, tot heden wydt ze zich byna lutslui lend aan de Turksche kwestie. Sommige, doch lang niet alle bladen keuren de oezet- üng goed, mits ze niet alleen door Enge land wordt uitgevoerd en andere herinne ren ei aan dat Konstantinoped reeds lang bezet is. Het meerendeel der persstemmen is echter fel gekant tegen dit gewapend op treden in Turkye’s hoofdstad: men verdenkt Engelamj. er van rich to willen.jueeater a*- ken van het beheer der zeestraten, zooals het zich ook aan de straat van Gibraltar en het kannal van Suez heeft genesteld. De Libre Parole waarschuwt tegen de Engelsche Jingo’s en imperialisten en het gevaar der vermetele poging naar de Bnt- Fche hegemonie. De Engelschen trachten ook Amerika mee te krijgen, maar dc Ver- J'. yenigde Staten hebben den oorlog n.et aan Turkije verklaard en hebben dus geen recht zich met de gebiedsverandering in het Oos ten te bemoeien. Durft Wilson in naain zij-* ner beginselen de Engelschen machtigen zich een beheersdhende positie in de Oos- telyke Middellandsche Zee te verzekeren Van Duitsche zijde poogt men zyn bond-y genooien te overtuigen dat Engeland niets kwaads in den zin heeft en dat het met deze miliaire actie niet zoo’n vaart zal loo pen. „Het is maar een tydelijke maatregel" zegt de Daily Chronicle, noodig geworden door den ongunstigen toestand in Turkye en „Petit Journal” laat zich door zyn cor respondent te Londen seinen, dat een diplo maat «’.ie betrokken is by de onderbande lingen te Londen, heeft verklaard: „Engeland zal te Konstantinopel slechts een militaire en maritieme demonstratie II 20 IONGKLUI kNNEN. geneest Rheu- k en Jicht, zelfs vallen, welke 50 >ud zijn. Bedenk, lit geneesmiddel uien genezen Het heeft rden genezen op krukken lie- n nimmer dach- weder goed te n loopen. an zelfs ouder, er in Staat wa- te kleeden, zijn geneesmiddel Zij wiw nl«t van plan Maurice Rufus, welk een goed vriend hij ook mocht «ijn, te vertellen wal er over het boek was voorrips alten- Het was tete. dat hij ruo volkomen zou begrijpen, en daarbij iets te int .eins, d'iar het haar betrekking tot haar tiifln betrof ..Het zal in dien tusachentijd niet tooid woelen; misschien gaat hij er Amorika nice verder; of hij neemt ardt-r werk onrlerhanden over ik kom spreken, Maurice, te de po rftic waarin ik ben achtergelaten.'’ Ach|tergetaten?’’ herbaalute Rulue b'ufl „Maar hoehng denkt hij dau te jlljven?” Ik geloof voor onbepaakien tijd, troeg liet hem dezi>o morgen, en hij ant- wi ovddo dat Ik hivn wel zou zien, als hij terug was. Rufus richtte zijn oogen naar het vuur. Hij bidioi-Me dit onderwerp niet te vervol gen daar hij boinerkte dat het haarpijn- lijk aas. Het was zijn liatete wensoh om door te dringen in de ge leime zorgen van e-ii ander; hij hoopte «eJfe, dat »ij nicte im-er «ou zeggen Ik vt»n>ndertttel, dai hij de behoefte ge voelt naar een grooto verandering van om .{eviug. Ik heb gehoord, dat eohrijvere o- eral materiaal gaan zoeken voor hun werk,zei hij onieker. „Maar Ik be<r‘jp nie; heel goed wat je bedoelt met de po sitie. waarin hij je heeft achtergelaten. Meen je de „tlnanoiooto" pjattia? noeigen doen Ga zRten bij hot vuur, het is Milten x innig koud." Hij pookte het vuur op. zoodot het vroo- lljk xlamjle, en trok een gemak kol ij ken Ko-' \oor haar naar voren, ging daarna tegen den •choon-teenmantel staan, en kee ha»r aan. Ik- blott der leruggek^rde gezvndheii was reeds weer verdwenen, ze was eeings- zins bleek, en haar oogen hadden een tob bende uitdrukking. ...Ntargani heeft dezen morgen nog g«v zc?d, dit zij ja in lang niet MdffeUen.*' z>i hij met zijn vrendelijke, broederlijke stem. „Tin kon verleden Zondag niet ko men on wat was er aan de hand met AsMon? Hij had blijkbaar erg het Ian I „Ik wist niet, dat hij er dien dig ge- we.ta I*, [k bon mot opzet do geheele weck niet bij Margaret geweest, omdat 'i van geen nut zou wezen te spreken o er dingen, die gebeurd zijn. Ashton is naar Am •rik* vertrokken.’’ „Naar Amerika! Waairi'oor?” jJVel, l»i is juist v.mmM lag te twaalf met jden boottrein vertrokken, In ge- z lschap kan eon uitgevor uk New York dien hij onlang* bij do Henshaws hMt ontmoet, j je weet, dat i” zijn eigen uit gever Ze zijn goede vrienden geworden e i Ashton te vandaag met hem ken „Waarvoor? uiikoinen „Het ja nog ntot kiavr. Een donkere blos kwam op tiaar wan gen. on zij bracht haar hand, waarvan «ij den handymen had afgetrokken, een oogen- blik aan haar mood. gezegevierd heeft, ook niet vr(j uit „v. -RU, «J- -.VU V ovaiuixug gvjuuan direct betrokken I dezelfde praktijken die Erxbsrger «oo vervuld, het vechtpai - u— J..,

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 1