I en I istering nten Donderdag 11 Maart 1920, 58e Jaargang. No. 14260 lï blaart 1920 Feuilleton. 1 CHALEN, XTxe\x"WS en. voox G-oij-qL©. ezx Trouwen!! I katnermeubelen nkaMen Spiegelt akenhauien Bid- jfauteuil*, Zijden I Leerameuble- >n, Wollen- en ■tien, enz enz. ESIII 20 I ROSS DURHAM. &Co., M. I hl II» Het economisch memorandum. •M BEHALVE ZON- EN FEESTDAGEN. VERSCHIJNT DAGELIJKS 1—4 rugda ƒ1.06, ©Ik© ragel mew /MO. Bureau: Markt 31. GOUDA, Administratie: Telef. Inter*. H. Bureau: M A R K T 31, G O U D A. Redactie: Telef. Interc. 545. alleen de regeering van elk KOOI* te fi waar is naar >A. 3 t Adv«rt«ntiën kunnaa wordan ingMonden daor tussehenkamat van soiled© BadAae- dalaraa, Advartentiaburaaux ea ©na© Agent©». it Gemeentehuis jnland ipen zen, Zonne- Qekkiseden, 36 dat de tenrijn desbetreffende ■n van zijn moeder zich wat to«Hi hij niet man ia geweest INGEZONDEN MEDKDEELINGKN Op de Toarpegiaa 60 hoogar. la te i omstrakan: I, GOUDA liOLlISUIE COIRANT. nog van de zou ^NE C MODEL Wz,.. yrm -jit leverancier p dozijn XniMerdam i ge offi- van Voor schoten 'e Zwaan ud’-n Leeuw. Ie Marei aard, De Gou den Leeuw luds 't Raadhuis (Van Schie) Burg. ER, Gorinchem K JONGELUI I I PLANNEN. I ,n.b. deSchiekade 1 lefoon 12800. I I Naar het Engek<ch van DAVID LYALL Geautoriseerde V exhaling van Mevr. J. F ITRSSELlMk-v. KOB61 M (Nadruk vwóoie» jende met en en 1499 59 De oplossing van hat Ruasische vraig- stAik houdt de Opperste Raad nog bezig, mnar ze vordert weinig. IJoyrf George heeft thans namen# den óp persten raad aan den secretaris-genenud van der volkenbond den volgenden brief ge zonden: De aandacht van den óppersten raad ij gevestigd op het voorstel van den internationalen raad voor den arbeid, welke een onderdeel uitmaakt van den volken bond, om een commissie van onderzoek te zenden naar Rusland. De geallieerden zijn het er mee een», dat het hoogst wensche lijk is om onpartijdige en betrouwbare in lichtingen te ontvangen over den huidig©» toestand in Rusland. Zij zijn echter van meenirg, dat dit ondezoek met meer going en grooter kans op succes zou worden be kroond indien het geschiedde op verzoek en onder toezicht van den raad van den volken bond zelf en verzoeken daarom den raad van den volkenbond stappen in dezen geest te nemen. Niet alle Fransche bladen juichen de on welwillende houding tegenover Duitschland toe. De Echo de Paris bijv, betoogt /al de groote fout der Fransche vredesondcrhan- delaars hierin lag, dat zij verschil van b°- iangen lieten opkomen tusschen Frankrijk, Belgdë, Italië, eenerzijds. aan welke >anden Duitschland in de eerste plaats vergce-i.ng verschuldigd is. en Amerika, Engelai.d en de Neutralen anderzijds, wier belang het is, dq oude handelsbetrekkingen met Duicjch laïul te hervatten. Het blad is ovenuig-i, dat deze tegenstelling van belangen slechts I sch ij no aar is. De waarheid schuilt vermoe dalijk In een verbinding van de stelling dat Europa een economische eenheid vormt met de opvatting, dat een germaniseenng van Europa belet moet worden. Beide groepen mogendheden kunnen enkel hun doel berei ken als ze in overleg handelen. Daaruit volgt, dat de toestand zich ontwikkelt in ue richting van een bespreking tusecncn de neutralen en de commissie voor vergoedin gen. De internationale, financieele confe rentie. door den volkenbond gesticht, zal zich vooral met dat overleg bezig moeten aoudeu. De neutralen en de commits.,. voor vergoedingen moeten daartoe beide conces sies doen. De eersten moeten erkennen, dat voor liet herstel der verwoeste geb eden een geprivilegieerde leening uitgegeven moet worden; de tweede moet een nieuw uitstel voor de vaststelling van het bedrag der schuld toestaan, alsmede faciliteiten voor Duitschland om zich van het internationale crediet te bedienen. Voor Frankrijk hangt het slagen van het overleg tusschen de neu tralen en de commissie voor vergoedingen af van de tegenwoordige neigingen dci ge noemde commissie en van het succes oener leening der bevrijde gebieden op de interna tionale markt. De Echo de Paris voorziet vele struikelblokken, maar verwacht dat Frankrijk ze te boven zal komen. De Rozenboom de Heefi rapen van Moer-Capelle* Joris De Unie n van JSoskoop Staalduine .’apen van Haserswoude het Gemeente huis olenaarsbrug gulden Wagen Rijn»icht •n met 8 jaar leur en geslacht lg. ’t Moet erkend, de inhoud van dit memo randum wekt teleurstelling. Men had ge hoopt dat de entente zou komen met ern stige, grondig doordachte en nauwkeurig uitgèwerkte plannen, welker uitvoering zou kunnen leiden tot opheffing der economi sche moeilijkheden. Niets van dat al ech ter. De geallieerden zyn aan ?t moralisce- rem over zuinigheid, arbeidsnoodzakelykheul e.d., ze vertellen dingen, die we ahemaal wel weten. De eenige tegemoetkoming d'.e aan Duitschland gegeven wordt is, dat bin nenkort het totale bedrag der schaaeloos- stelling die het zal hebben te betalen, zal worden bekend gemaakt en waarbinnen Duitschland rukksrfl ON GOUDA. Uit verachiilende landen komen bench ten over ongeregeldheden en ontevredenheid, Maaru.l ongeregeldheden kunnen voort vloeien Juist had de Fransche muit ai re missie te Berlijn te kennen gegeven genoe gen te nemen met de maatregelen der Dhit- sqhe regeering in zake het incident in het Adlon-Hotel, of een nieuwe onaangename ontmoeting tusschen Duitechers en Fran- schen heeft plaats gehad. Te Werntz in de mark Brandenburg werden acht ledeu der Fransche commissie van toezicht op de luchtvuart betrapt op stroopery. Vier hun ner wilden vluchten, de Duitsche so«d»ten schoten daarop en een der Fransohen werd gedood Natuurlyk is de schuld ditmaal ge- neel aan de rranschen en tereent marken ue Du.Uche bladen dan ook op Ual go be zeitingstroepen niet altyd den noou.gen tact biyken te bezitten. I Gewane advertentiën en ingezonden mededelingen bij contract tot seer geredu- ceerden prys. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. uwe Schouwburg. »rnvin en Aldo An- vragen •■en onmogdijken prijs. Diar geen rij Uiig Kunnen houden, moeten wij vrienden uit h.-t West End opgeren, vriéndelijk zijn ons op den j geregeld MJdlf ntvangen van vermnkelijkh^*» ag^nd* u T<‘ Om treat Konatantinopel zijn de gealli eerden het ook nog niet geheel eens. De bla den verdiepen zich dus in gissingen en ven inlichtingen die meer of minder t ceus zyn. Zoo beweert de Temps dut het zeker schijnt, dat de geallieerden de bezet ting van Konstantinopel effectief zullen maken, d. w. z. dat zij zekere belangrijke punten zullen bezetten en controle zullen uitoefenen op de telegrafische verbindin gen. De geallieerden, zegt de „Temps", z(jn niet van plan eenige directe actie tegen de Turksohe Kamer te ondernemen Ais oen dergelijke actie gevoerd zou moeten wor- <in, dan zou deze van de Turksche regiering moeten uitgaan. De geallieerden zullen on getwijfeld aan de Turksche regeer ng 1 kennen geven, dat zij duidelijk moet verkil ren. n.et solidair te zijn met de nationalis- tisohe leiders en in ’t bijzonder niet met Moestafa Kemal, die van het commando van zijn legercorps moet worden ontneven. De algemeene indruk, die de lezing der vcrsch'llende persstemmen geeft is, d »t het optreden der geallieerden in Turkije n.et zoo ingrijpend zal zjjn als de eerste drei gende berichten deden vermoeden. De Echo •le Paris verzekert dat de Engelscne en Fransche troepen in Turkije en Klein-Aziö veel zachter zullen optreden dan aanvanke lijk overwogen was. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.8», per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco par poet per kwartaal 2.75, met Zondagsblad 3.40. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Markt 31. GOUDA, by onze agenten, den boekhandel en de postkantoren. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 15 regels 1.05, eiken regel meer ƒ0.20. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 15 regels ƒ1.20, elke regel meer ƒ0.25. Advertentiën van publieke vermakelijkheden 12Vi eent per regel. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. jute Schouwburg- huis, door de Lorimers bewoond, on zonder e°o!g ulterlijk een ik wil je mol vUren. Ik w<wt te gooi hoe sieeiM dal voor je is Maar men moet de ie.ten ond *r de oog.11 zko. Het platteland li voor midlelmitige mannen, zooah je zwa ger ('har'iee MjiUon. en lieve help, leder weet, dat er gtmoeg minnen a.s lü| zijn, <li« stand plaatsen uoodtg hebben. Je be- h icft hun getal niel le v ergrooteo al» er and-re wegen voor je openitaan. Jün antwoordde niet. W*t buiten gemik- k-lijk aeheen, was hier moetij* Zijn moeder wan zeer heerschzuchtig, en Jim was bang voor haar onaangename stem mingen. als zij toegaf aan haar bui m r» doneerde zij niet, en dicht er nlH aan om vneodelijk of zelf» geboM waar te zijn Alhw deed zij, zelfs zonder het te weten, mi-uig bitter gevoel ontslaan. (Wordt vervolgd.) voorstellen kan doen wordt verlengd. Van het verleenen van krachtige hu.p aan Duitschland, door het plaatsen van een groote internationale leening, waarvoor Engeland wel te vinden was, is niets ge komen. FYankryk wilde het niet, achtte die mildheid in strijd met het verdrag van Ver sailles en dit standpunt heeft, naai nu blijkt, gezegevierd. Ook wordt in het memorandum niel meer gesproken over de noodzakelijkheid, aat al lereerst zorg wordt gesteed aan de econo mische herleving van Duitschland en thans wordt in het memorandum verklaard, dat het herstel van de verwoeste gebieden daar aan vooraf gaat, en dat van algemeen Euro- peesch belang is. Evenmin wordt in het memorandum iets gezegd, dat de bevoegdheden commissie voor de schadeloosstelling verminderen. Het zal aan deze commissie alleen staan, te oordeelen over de maatre gelen, welke moeten worden toegopad om malden-Europa op te heffen uit den chaos en om het in staat t© stellen by te dragen tot het economische leven van Europa. Duitschland zal zich hierby zeker met neerleggen. Naar we gisteren al uit „ï^e Journal’’ vermeldden moet de regeering van plan zyn een tegen-memorandum ain de geallieerden te doen toekomen, welk bericht merkwaardig overeenkomt met de inlich tingen die een Nederlandsch journal.st te Berlyn heeft ontvangen. Een redacteur van het „Dagblad van Rotterdam" heeft te Ber lyn een onderhoud gehad met iemand die zeer gned bekend is met officieels kringen, waaruit 'hy vernam dat Duitachland om streeks 10 Mei in een nota een dringend beroep op de hulp der entente zal doen. In het stuk zal gewezen worden op het feit, dat Duitschland te kampen heeft met drie groote moeilijkheden: het gat in het Wes ten, waardoor de rykdommen van het land en de dingen die het volk noodig heef', wor den uitgegeven, reeds ging voor een waard- van 42 millioen over de grens, de schul len, d:e het te betalen heeft en waarvan het vooralsnog het bedrag op geen tien milli >en na schatten kan; en ten derde een drn- gende behoefte aan levensmiddelen en grondstoffen. Vooral het laatste i-> voor Duitschland een conditio sine qua non, een levenskwestie; krygt het geen grondstoffen dan kan het niet werken, en als ’t niet wer- kan moet het ten gronde gaan. He» ""Bs kledn on zonder o-n'g ulterlijk ver- loon; mm zag h.it plotseling bij een on- vwwaohte bocht in de laan, wanr het ach ter in een eenvoudl^Mi tuin stond liet was geen hui», dat paste bij het nuttigheriebe- grip van mevrouw 1 -—A*"“- -11 in- i een vloed v dat h>4 huis noch Het memorandum der geallieerden is, na dat Fiankryk lang heeft getornd a<m den oorspronkelijken inhoud, eindelyk gepubli ceerd. Zóólang is er aan gebomd, dat van de aanvankelijke bedoeling veel verteren is gegaan, zooals blijkt uit het resumé dat de N. R. Crt. en de Tel. publiceeren. Aller eerst wordt nagegaan dat in de geschiede nis op lederen oorlog een pry-sstyging is gevolgd. Als uitvloeisel van den huldigen oorlog stegen de pryizen sedert 1913 in Amerika 110 9f-, in Engeland 170 7c en in Italië, Frankrijk en België 300 "c. Talrijke factoren werkten daartoe samen, de hoofd oorzaak van de duurte is evenwel de ver woesting van werkelijke rijkdommen, welke echter niet valt te vergelijken met dn ont zaglijke vernietiging van nuttige menschen- levens. Daarbij komt, dat er nog geen vol komen vrede in de wereld heerscht. Rustend heeft nog minstens 1% millioen man onder <ie wapenen en de ontbinding van die legers is een vereischte voor den Europeeschen vrede. Maar gewapende gevechten nebben ook elders plaats. Een millioen man staat nog op oorlogsvoet in Polen, Roemenie en oe nieuwe staten, uit Oostenryk-Hongarije ontstaan. De eerste ®tap voor den wederopbouw is de demobilisatie van al die legers, opdat de gewapende mannen zich aan de productie kunnen wijden. De aangerichte verwoestin gen in Frankrijk, België en Italië hebben het productief vermogen voor langen tijd achteruitgezet en hoewel Duitschland zyne .ndustrieele instellingen ongeschonden be hield, lijdt het onder gebrek aan kapitaal en crediet en uit de nederlaag geboren el lende. Het memorandum constateert dan in hoe ontzaglijk groote mate papieren geid in alle oorlogvoerende landen werd vervaard.gd. en na te hdbben gewezen op de crediet-moei lijkheden, worden de volgende gevolgtrek kingen g-maakt en aanbevelingen door len Óppersten Raad gedaan: le. Vrede en normale economise™» be trekkingen dienen zoodra mogelijk in ge heel het Oosten van Europa te worden her steld. Legers dienen overal tot op vredes- voet te worden teruggebracht; de bewape ningen moeten worden beperkt tot de laag ste cijfers overeenkomstig de nationale vei ligheden en de Volkenbond dient te worden uitgenoodigd, zoo spoedig mogelyk voor stellen van dien aard te doen. movrouw Lorimer, Ja, zij lial van woorden ultgemaikt. a goedkoop, noch geriefe lijk waa. Haar ziel verlangde naar een brandnieuwe villa met al de nieuwste ver beteringen; maar aks een van de weinige gelegenhi-den in zijn leven wa» ,.papa tus- Khenbiüde gekomen eh had verkliard, dai bij een prettige woning moeet hebben om de laatste dagen van zijn leven door te breiigen een plaat» oin ..zich met k.1c4- tighelep druk te maken”, zooals hij het ultrinilnte - en te Windmill Barn had hij d«i tuin gezien die hem aantrok. Mevrouw Lorimer aanvaardde het onver- niljdelijke, en verlichtte hiar ziel door nu •0 dan haar sipijt uit te 'drukken, en haar Matenhel 1 te toonen. I s Ónmogelijk om in hei Weet End te gaan pr aanmerki igvn waken gemaakt. Toen de heiir in geestelijk g.-w aad vroeg o' mevrouw Lorimer tnuis wn«. wtond zij op het punt te zeggen, >lai zij net net wis:, maar het zou vragen, maar tot li.iar verbazing ging hij haar voorbij, hing zijn hoed aan dim kapstok, en ver Iw-'eii in eetkamer. Zijn iiMJoder liad zijn stem gehoord, on ontving h.in verheugd, ix*mg|»zinr> gemadgl d<ior verwijten W int siel.ig waren de be zoeken van Jim te llanipsead den laitxien tijd zeldzaam geweekt. ,.lloe maakt u het modder, en va Ier? „Waar hij altijd Is. Ik denk er over pejiHion le nemen in Bloomsbury of Mu seum Street - twee kamers met bedl*niiig Het zou mijn leven ze<er vereenvouflig-n. ik zou verl »«t zij n van het vwdriet te moe- ten omgaan met die slechte dieiu+tbodeni, en ■mi veel lijd besparen, dien ik nu moet be- st^liMi met liet drogen en borstelen van de Kleeren van je vader. Jim laclte* zooals hij altijd deed over de ia tw Ij dingen van zijn moeder Haar geh >t ontspande zich wat toen hij lachte, of schoon dat minder van liarte klonk dan ge woonlijk. Zij hield veel van haar Benta nr.n; hij wist niet hoeveel tien weringen uit zijn heerlijke jongensjaren haar nu in haar eenzame dagen gezelschap hie.den ..Hoe maak jij het, mijn jongen? Ik moet zeggen, dat je df moe en mager uU- ziet De winter in dte achterbuurt i« te veel voor je geweest. Nu. ik hoop dat je bent gekomen om mij te veiteileo dut iie betere gedachten hebt gekregen ik sta kan ik in alle hoeKeti zien en z.ilk exii in IwC oog looponde figuur zou U n el hvboen kunnen nóseen. .,Nu. in oIa geval sn.*>g hij heel goede inlichtingen en tul ross pr.xw j» zeer. He» J- er over nagedicht? Het zou »e valer en mij zeer gelukKig maken, Jim, je als hui [.prediker te zien onder dom* nee or- bet in de Angli-aansnu* kerk, «n nut ai de vooruilzienten, die Je stellig zouden wachten door zu k een positie! ,,Het te een vooruitzicht dal mij aaidokit. antwoorkle Jim Kilm. ,jGeen verlangt, n idat hij te Londen een ander© H.ad. ike eenige verande ring die ik verlmg te om naar buiten te gaan. ..Maar Jim, het zou een scbvide zijn, je gaven op bet luid te beijravivn. ik weet te goel Maar zk'D. Ik ben aan een punt in mijn .even g. komen,zeide J m zacht, ,.op een punt, waar ik ni’t g>«t werf wal me te doen stam. ,,lsim je dan voor één keer raden, mijn jon '.ni. zeile zij levendig, terwijl zij wat rover tes>g om hem beter te kunnen zien. .Ik liad er over gedacht je vanavond I,- hrijv-*:i. je va ler heeft weer »»en >nu g.lind van dominee t’orbeti. Hij verlangt .i zwr mnr dat je teilpjiredikeir wordt in d<« AriglikianfT*hc kerk, en houdt de idinta nog altijd voor je open. Op dien avonl toen hij hier was, hel» je oen t»ui- t.-i.,',ewoon goeten inlruk op hom geinaaKt. ofachoon ic moet bekennen, Jlin, dit je je niet veel moëïte gaf om je aangenaam voor te doen.” M.vsler, 11 weet even go<xi a’s ik, dit het alleen zijn igenegenheid voor vader te, die h «in Hoet verlingen mij vooru t te lie'jfen Het te niet mogelijk, <lat hij ver der .smijge belangstelling voor mij koes ier! ..Ik ben blij, dat je zoo nederig ov«rjt r«-l’ lonkt, iivlien het betekent oen meer ontv ankeljjce atemntfng met betrekking lot je toekomst,” zeide zij genadig Ik kan nic onf'ennen, dal je je plicht hel» ge- dvin voor de At. Goorge-kerkNatuurlijk ging dominee Cirbett nfbt gedurende een vveok naar Londen zonder inliohtintgixt om trent je in te winnen, voordat hij ja wer kelijk te Glasgow uitnoodigde. ïk geloot dit hij zelfs op een Zondagavond Ju je zaal was. toen Je voor »ïe mtanen sprak. Ik geloof bet ntet, of hij raxt ver momd geweeri zijn. Van de plaats waar Het memorandum gepubliceerd. Frankrijk zegeviert Geen groote leening voor Duitschland. Herstel der verwoeste gebieden. Een Duitsche nota. De maatregelen tegen Turkije. Brief van Lloyd Ge orge over Rusland. Nieuw Duitsch-Fransch incident. Arbeidersbewe ging. Rumoerige zitting der Belgische Kamer. Caillaux' defaitisme. ONS OVERZICHT. 2e. Niet land, maar iedereen, by de voortbrenging in elk land betrokken, dient terston I zich toe te leggen op de uitvoering van alle middelen, welke kunnen bijdragen lot «le volledige hervatting der vreedzame nijver heid. 3e. Iedere regeering dient terstond hare onderdanen van eiken rang en stand te overtuigen van de dringende noodzakelijk heid om buitensporigheden, stakingen en uitgaven te vermyden, opdat de groeve, die nog jaren tusschen vraag en aanbod zal blij ven bestaan, worde overbrugd. 4e. Zoo spoedig mogelijk moeten stap pen worden gedaan om de waardevermeer dering van geld en credieten te bewerken, dpor vermindering der regeeringsuitgaven tot binnen de perken van etaateinkoinoten. 5e. Aangezien de verkrijging van grond stoffen onontbeerlijk is voor het herstel der nijverheid, moeten middelen worden gevon den, waardoor landen, welke uit hoofde van dén huldigen stand van de internal:cnale wisselkoersen niet in staat zijn aankoopen op de wereldïnarkten te doen en daardoor niet bij machte zyn hun economisch leven te hervatten, handelscredieten kunnen verkrij gen. Voorts achten de mogendheden het in het belang van Duitschland en zyn crediteuren dat de totale som der schadeloosstelling, door Duitschland te betalen, zoodra rr.oge- üjk za' worden vastgesteld en met het oog op de buitengewone omstandigheden zal Je termijn van vier maanden na onderleeke- n:ng van het vredesverdrag binnen welken Duitschland voorstellen van dien aai'l zou kunnen doen, verlengd worden. In Engeland is het gevaar voor een t:an»- portslaK.ng, d.e oiuangs dreigde, vooriojp.g aigtiwcnd, doch nu dreigt een arbeitecon- H.ut in de mynen. l>e inynwe.axis hebben zich vóór staking venuaard, teneinde nationalisatie der my- nene al te dwingen. Het zal hun vennoode- »yk ju.st vergaan al» den i*ran»chen spoot- wegmannen, <Ue eveneens nauona..»atie eischum, doch die met hebben kunnen uoen .iwoeren. In het verre Japan zyn de arbeider., aan- gemoedigd door de successen hunner wes- lersch© kameraden eveneens een actie be gonnen om verbetering van positie. Een e.sch tot invoering van algemeen k.tsrechl had ontbinding der hamer ten gevolge. Wat er echter precies gebeurd, weten wc niet. De Jupansche censor kent geen genade, de telegrammen en correspondentie voor 't bui tenland worden zoo besnoeid, dat men er alleen uit kan opmaken, dat er iets gaande diiWMTen,” placht zij tegen haar getrouw cóterie te zegden. „Koetsiers willen deze neinois nht op.<omen zonder een taal te gebruiken. d:c pijn doet om aan tehooren en wij onze tenzij zij zoo v lunch te ragen.’ Jim «lacht 111 over enkele van de kleine karaktertrekken van zijn niooier, toen hij h<\ Itute naderde en vroeg zich al. hoe- Veel hij op rekening kon stellen van tiaar goede hart. Het raadsel voor hem was of zij een ong<*worie ulelmoedigheid aan d‘\n dig zou leggen over wat haar onrjetwij. fe'd een oiitetellen ie omatandigh» ij zou to«- schijnen Zijn stap werd vaster en beelie- ttoen hij zijn doel vóór zich zag Whi lmill Barn had juist <x>n grondige voor jaarsschoonmaak doorgem&akt, waarvan d» sporen van buiten te zien waren. Het was opnieuw gewit geworden, en het houtwerk war. geschiilderd met een tamelijk in het 00!>>pen»l groen, waartegen de teedere ziehte tinten van de ontp'ooiende bladeren er uitzagen als een vaal geworden schil- «lerij De deur werd Jim geopend door een n'.eu- w e dienstlxxle, die hij nog| ntet had geiten Di: was txm ondervinding die te vaaX ge beurde om h«n te verbazen: toch seheen het hem een verkil ing te geven. Het prettig aan de deur door oen glimlach worden ontvangen; het meisje had geen glimlach voor hem over, maar <>en norsche uitdrukking; welke was ontetaan doordat zij plotseling was ontslagen, waarbij schor-

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 1