Gruière Kaas J. C. DEN BOER, Merin- u Kiasitrmr Gouda—Rotterdam. &d,'iZiïrj-LiTiï °pgrK r ExS'C,:irn^€,iik en brr,zea aTntat ïaa«ak» S.^,nMAóï;,itocw' 1J»a net Keuken-Werkmeisje net Tweedemeisje 7 i92oanaLF(>''rlri 1920 24 ram,a- w Mnt; van 35 Ca"™8i - W°' ™r aiX" T in8teidl> zoowcl "a« dao ^r„finIl9o1eTS 'geSleï'!" mat 1182 geischefrt'65,ltZrnêf51vrf'Er luchtvaart. tn vluLZ™*™ 1°8telJ Cu* maK»» toiletten Ml bob- .l'pt ztria^dfetar^ï ?Smfnis dT'i!ïih!li^apome'ie of sport- bte^'n"'VZnlm. «SSJTÏÏS: IN 9EN SP0TH0EK. SOUMIE VEREENIGING VIN GEZONDREIDSXOLONIES op Dinsdag 23 Maori 1920, Goudsche Duurtebond limes- en Heerenkieeding naar maat Motorbootdisnst W. M. ELSHOUT, VISSER's VISSER's I VISSER's Fabr. P. VISSER, T. ANDERS, Ham, Rookvleesch, Sauices, Tong, Blokworst, Gek. Worst, Tongenworst, Preskop, Breede Leverworst, Parijzer - Boterhamworst, Ontbijtspek (alles machinaal gesneden) Saksische Leverworst, Rookworst, Goudsche-, Leidsche-, Edammer- en Roomkaas - Roomboter en Eieren. Telef. 258. GROENENDAAL 13. i dat Hi aomrnfe© gemeenten do omrenten (les Zondag n'ot moer bezorgd wourton. Hler- oiwrw* zon men gaarne toMolmngon om vangen, Souunig© loden keurde» de ln\oe ring aai, hot' Zondsgeze#M of Beperking vtu, den Zonilagndieiiel geeft tot groot on- ^■riof aanleiding.Andere leden konten zich hlermoe geenszins v«reunigen Er wcnl oïot gpWMgu dut ,lct Mw der posftrijon bij verronemugen il, buiten land hcüi© valuta uJot epo©% genoeg roke. ning lioudt mot do keureen. Volgens ©en bcrloht in de pers, 1» d© regeering voornemens de gemeentelijkenet- ten va», Rotterdam en Amsterdam over te nenvn, Sommige leden ad,«en overneming van plaatselijke netten dbor het Kijk niet I gewensoUit. jA^tere loden meenden, da. de loculo ex- I plottatle van telefoonnetten vaak heol voel I te wensctma overlaat tTOChil!enl© klaobten over lang wacli- I .'ton op a insluitingen werden geuit. Men I vroeg waarom verbetering uitbleef en ol I doe spoedig <e wachten is. NEDERLAND EN DE VOLKENDOND De officieel© afkondiging der wet. De „Staatscourant" van Maandagavond bevat tie Wet van 6 Maart ot voorbehoud derbevoegdlieid tot toetreding tot het Vol- keubondsverdrag. Om de historische üeiee ken,a van hot leit laten wy hier de drie -artikelen dezer wet nog eens volgen- Artikel 1. Wö bahouden Ons de bevoegdheid vo.r, toe te treden tot het Volkenbondsverdrug, hetwolz, vergezeld van het daarmede ver bonden» dertiende deel van het Vredesver drag, in afdruk by deze wet is gevoege. Artikel 2. Wy behouden Ons de bevoegdheid voor de compromissen te sluiten, weike uit de I verplichting, bedoeld in artikel 13, lid i en Volkenl)0n^»verdrag, mochten voortvloeien. v Artikel 3. I Deze wet treedt in werking met ingang I van den dag na dien harer afkondiging. I Het dertiende deel van het Vredesverdrag vindt men in de „Stocrt." van Maan lag- I avond in de Fransche en Engelsene taul r opgenomen. >J5L Arbeidersverzekering. JDe Mïnteter van Arbeid', voorzltier van den Hoogeu Haad van Arbeid, heeft een ooninii88lo uit dien Raad voor üe arbei dersverzekering ingesteld en daarin ne- noemd tot lid en voorzit*- het lid van drti Hoogen HnaJ van Arbeid Mg. H. W. GroeveVeld; tot p.aatsvervangend voorzit- u r Z' A,,p- N Kool*n !1 ,odoa lodt'n va" den Hoigen Iliad Vn\ J D- J- Aengenent, A. Folmen, Mr Dr. A. L. Srholtenr. l'rol v, ii 'u,' t^na:ior de Bruin© enl'rof. Mr Wk F. Ireub en voorts; J. E. VV Duip te Zaandam, Mr H. van Hlastert te 1 «Gravenhage, C. Houtman s-Hert ogen- i bosoh, E. Klipers to Amsterdam H. rt Mcolw te '«-Irravwih .go, V. hoestte Am sterdam, Drv F. E. Posthinna t- sKlra verding©, J. 8. Rapport Jr. te Kolterdani, o H"'^rs te 'H-tiravenliage r. G Ver«h> te s-Gravenhago en Mr. W. E. M Werker te Amsterdam; (bt scetreta ross, maj. Mr G J. <\{^r)Qrg te s.Qra- verin age. Petroleum. VM doa ',06r bMa'- m r rw<,rf" Karmor, betiWtenrh, don prijs van petroleum. antwoordde do mlauker dewf,0UW' jVorheid en tlantdel dd 11 V",° do ruwc> in fH,lOTt d™ wapenstilstand g.. ropll gwtogo" ©a had „p a februari een ModMUgo hocglo bereikt al» nog nimmer lie uT I"4" Va" ^'«"'lindu- 18 voorgekomon, doch la thone der in dolende lijn. da oph*,H* V0" de maxlmumprijzen ii. p8r ,n kleinhaniel on L Ti A?' de PriJZMI TOlgt: 19 oent, fl 1 W Au«us,u8 1P19 'I Au8"stu» W19 tot 15 Novem- W 07 r. 'W1'i ,-an 17 l-'eve""1'* 7919 tot 27 December 191 ft 21 oen»; van December 1919 tot 9 rebruan 1920 28k Door don groothandel werd aan de de. k l isten geleverd bij hoeveelheden van 20 Hlu- en veelvouden daarvan, van 28 De- eoniber 1919 tot 6 Februari l®0 voor21k een van 7 Februwl 1920 tot S! Friirua- fl vl^ iüTr 08n'! Van 55 "'"rikH 81 voor oenf. De kteinhandelprlje is dun stecto. 2 tot -t\ cent honger, terwijl de®, ims lk cent hooger wa». r,H,MLa<U:nag kilerlri kosten roe «oed te „«kon, zal een verschil van k! i Ce?'' ln VerSe'U kTng iift* 191», in vm^Ü mB' ,d°", a0°Vc<'1 du""l<Ton le. „fïJf" ^'««Wprije kan door den w^^tuT1 '"m0" wo",,■,, ""Wktsfend, waar petroleum hior te lande, „let wonlt ««■wonnen of geraffineerd. 1 IntnSddela blijkt het, dnt de prlj» dm laakten tijd weder dalende ld Fond, voor ..„«taande ambacht,lieden Het departemnt ',-Gravenhage van de N(fTerheI'1 h'kft n het Amb. ioMiiar eC" ond' voor kanstaan le AmbachteMeden geirticht. Het doel van dat fonda 1, jongen, van goeden aanleg, die het verlaten der lagere «choo! al, gevblg dÜ°„ „mi"i6r «an,ti*™ «onomwehen toeitmd van het geiln waarvan atl deel uit maken, geen vakopleiding zouden ontvan gen en dus al, loopjongen dadelijk geld I zouden moeten gaan verdienen voor het ge- I zin, door het verstrekken van geidelllken I steun tot vaklieden te doen opleiden. I Het fonds geniet behalve ,teun vat, par- Uculelren en van industrieele inatelungen, ook een subsidie van het gemeente-bestuur I van 's-Gravenhage. I 1en komendc"> cursus der vakscho len hebben zich een 80-tal gegadigden om steun aangemeld, waarvan mede in verband met de inkomsten uit het fonds een dertien tal kan worden geplaatst op vakscholen. Na een nauwgezet onderzoek van de daartoe mgertelde commissie van adv.es, aanleg der jongens, op grond van dc dooi hoofden en onderwijzers van scholen ver- Btralrte. «kf^ens, ais naar den eccnomi- sohen toestand der gezinnen, werden deze 13 jonjjenfi aangewezen. a Tw 'l'f M"en worden geplaatst op de Ambachtsschool, terwijl één zijn op.eiding zal ontvangen op de Vakschool voor Klee makers. Zal werkelijk het fonds in staat zpn, om OP den duur een flink aantal jongens, die anders van vakopleiding verstoken zullen blijven, tot degelijke werklieden te doen op- leiden, dan zullen de inkomsten er van aan- z enlp. moeten stijgen, waartoe in Je eer- lnd," t .op.meer steu" Particulieren t ',,stelll"5cP "loot kunnen norden gerekend. Vreemdelingen ln Nederland. I Bljjkens de in de laatste (2e) aflevering I van het Maandschrift van het Centraal Bu reau voor de Statistiek gepubliceerde cijfers neemt het aantal van dc'in è„T ,an5"v'e" toevemle vreemdelingen nog steeds toe Be- 20 Januar, j.l, was het'gestegen toTTstVöjS ir u monnen, 65382 vrouwen) en on 29 mm" JJ' <laatste ops-avc) tot 142973 (77122 mannen, 65851 vrouwen). Het grootste aantal vormden de Duit- schors. „.1. 51.691 (27.007 mannen 24024 vrouwen, vervolgens komen de Belief „1. 48661 (22621 mannen, 26040 vrouwen) nS'Tw Iransoh? mrt 9528 (42^2 man nen, 5307 vrouwen) en ten slotte de En- gelsohen met 4126 (2645 mannen 1431 vrouwen). Sedert de vorige opgave (20 Januar'1 is meefsm Fra"8Che" met 48 vrouwen' nu»r, 5 mannen minder), terwijl het aantal Belgen met 65 (64 vjomven mlndei' sTan- ncn moer) was gedaald. MODEPRAATJE. Tandheelkundig instltuul. Naar het U. D. verneemt ?nt tint i, J fk.ni.ie Kretschmaf van Veen a'ai"de Maheoaan te Utrecht in eigentlom JfLff aan het RUt, dat er 1 Tandheelkundig Instituut in vestigen zal Het ligt in de bedoeling in i-n, hren™, PMoeling, m dit huis over te stiZT Z Va" hct Taa'»c»lkund:g In- Groëbf t gevestikd ia aan de Oude Grach. t. w. het laboratorium voor tie ma len Vf" ,mct b«beh»»™de warkza- rön Ir.™8 de "ahebaan moet voor eï z» m-eu .l"08 Wa' Terb»wd worden en zal met het begin van den nieuiven cur- oUs. te*en September, betrokken worden a s onderwtjs-instjjuut. Met inbegrip ran de verbouw'ng kost dit huis aan de Maliebaan aan het rpk 150.000. De Zeppeün-vliegboot „Dornier". I Naar hel Corr. Bureau lemeemt, de Jeppeiinvliegboot „DprderMaande® Maar. j.l ver,rokken van „Nerde^J, bet intlltatre vUegMnp „do Mok bhlH 80Pd Ad blijkt - dat deze boot een proefhool is en dit do constructeurs deze boM naar de I Noordzee hebben gezonden, ten dndo do I a88Waardlgile <i va» d"ae nwobino te boproe- Wij herinnwe, er aan, dal deze boet op I di Zwitecnjoho meren ufletenena heelt vol I daan 1 Bij hydroplaned kon.» hot echter bttaive op de luohlwaardlghoid- oo«i zeer v„4 op de zeewaardigheid aan. 1 Op Dondordau 12 Maart zullen met deze vllaghoot oonlgo 'demonetranwi gegeven wnr «CO boven A,„Ster lam, lerw^, i^nlde paswigiore gelegenheid zal begaan tot hn medemaken van eeti toMffie van at het vlie!-' 'amp „Sohellingwoude* De boot wont Zaterdag op Konevento- BiJ weer zat het p„. blief. Zendag te lu nur r.m. ,n deg. Daar de vlf-gboot voorzien te van een (zew-persoons) g««|„,.„ Min(, special© k,eediing nobllg-. LANDBOUW. I n Ui,,°" elaehtvee. Bond nZuid-Hol'»"d den N4t. Bond \an Veohandelnlren heeft het hootè- af T' Va".di™ b>n<i vestzooht .pogtngen san te wenden teneinde een uitvoert I hefaiifl' (slaolitree) te bewerken. Het z^fafZ Van. ^scbaudetaarebond zir-lan het verzöeS eohter niet voldoon. Naeg nanlefdbig van een verzoek van do ïfoid !'a"tHa"""d van den Nrteri Veehandelaren zal voortaan op da veemarkt te Holtemam een «ohicttoMte' -w^zl'n to he, kantoor Blouses. De Mode is ais een vrouiw, die altijd ver- I zot is geweest op nieuwe toiletten en nieu we Iweden. Plotseling krijgt zulk uw een vriendin, die denkbeelden van uogelük- heid en zuinigheid is toegedaan en daar zij veel van de vriendin houdt, of deze vee! I lhvloe.s op haar heeft, laat zü zich schyn- bïar bekeeren. Verlooft zü zich met een mkn van deze denkbeelden, dan is de kans op bekeering nog grooter. ,A)ch, 't is waar", erkent zu, „het is zonde, goed op te rui- men, t.at alleen wat uit de Mode eu maar half afgedragen is, en in 't geheel niet ver- sleten!" Door een handige naaister en met wat overleg van de dame zelf. is het gemak- iceluk weer geheel nieuwmodisch te maken en, door garneering en combinatie met een andere etof, wordt het zelfs onherkenbaar, want dit is immers het dreigende gevuar waar de vrouwen in aommige kringen zoo voor vreezen: zü vinden het niet ha'f zoo erg, een japon van verleden jaar te dragen twei te weten, dat hü als zoodanig her- Yü' fy z«n ,ban,ff voor een fluisterend: h«mH "°K 5" ,<ieZelf<le ikb»"! hij is t. ihïe^Vc;s?i?rd'maar tocb "«e «eed te herkennen. Zulk een fluistering, licht als een axlemtocht, doet haar luchtkasteelen ineen tuimelen, die zij zich gebouwd had, steunend op haar vindingrijkheid hij het veranderen. Nu de toeleg ontdekt is, heeft e japon plotseling geen waarde meer voor haar, hoe artistiek en nieuw ook het effect van de vermaakte japon moge zlin. Zooiets is een harde slag, voor een pas S8!! e? brcn,!t 1!aar gewoonlijk met eén sprong terug op de renbaan, wa„r er koortsachtig naar gewedijverd wordt wie de ben. Weg zyn denkbeelden van degelijkheid, van sparen en opdragen, verdwenen als sneeuw voor de zon! En, alsof zü haar scha- d^nelb£ïi?»en G-f Tr alt"d,het Ue* van oüge'f''vertikt" zliahtote^iertie8 raet de Elirt m beschouwingen hoe nS «SS japonnetje of dat haar wel zou staan en eindigt gewoonlijk met 1 a 2 hoeden, eeni Kousje en een naar schoenen heid toS' H u88' aanval vsn dWliik- maar „ft. jL?°e f,°°Veel '6l!eliik «ek,Jcht is, Mn dubtl! aiaM nilUW m°31 i' aantreflckmgskraciit voor baar heeft en haar lokt .tot zij het koopt, vrouw dto wat gebeuren, voor deze het «J ttefD^Td,'8' 'I Zil' ,niet meer te bekeeren. Nu, g„ zujt oi4 wel moeten erkennen, datt net koopen of laten maken van nieuwe ia- SSheMil mWr hf"™* hee"^ 'óao bot cntiscn bektiken van de oude garderobe, om te zmn, wat nog „iet versleten is, en waar efSf ™tae'bawB^"dvê™omend s"eehte dLêiii/11-''0'1 1,84 6!"d lM men te bereiken dtmt i4""01""31' als het cenige .j" P»1 «ier'Verleiding in het Moderijk, leidt langs groene weiden, waarin kleu- rige bloemen bloeien en aan het einde van e»nzaons!ómle^Zi88n8n- V68lklearil! "ls oo^^^b^lde^ei^varfteMe'lileuren^dat zjl onï allen in verleiding brengen. Ge voelt alien wel. dat het 't zoetst is, ons aan deze verleiding over te geven, en niet het ver te volltn 7°l ?e Pad ,van ite Degelijkheid ook Aw— i m °"5 6Tei1 'mmcrs h ni "e° ons leven den midomweg houden tusschen eentonig strengen deuird en degelükheid en een leven, overgegeven aan J^lde en genot, handelen wühet ver i standlgst. Zoo is het in 't Moderijk ook. Het is heerlijk steeds het allernieuwste en mooi ste te dragen, maar de meeste b-arren 1 °°h "'8lhee"s wat ""'"'aken dbehfn T .hlMch' met eenigc han- digheio, is er nog best wat moois van te dlfdë mÏ/8' 't,be,rln wan miin artikel, Jï'J ktode wasi ceh vrouw, die altlid verzot is geweest op nieuwe toiletten «n ookUde M^,en'v^VKnaIS deZe vrouw- wordt êf w ue f,ch«nbaar <a dan bokeeri. en bewandelt voor zeer korten tlid het Kzi,?8™,°ni8:';Pad.dlr Degeliikheid. Dan wekSite nElK' breo,rt "eai »!»'<»- wekkende nieuwigheden en handhaaft de zelfde modellen en figuurllin. steü fri 8<m 8temnlink was zli den laat- sten tigl, maar nu vindt zli, dat het weer teng genoog geduurd heeft. Als ik u even- i'*'.raa4 *®ven, volgt dan haar giilhge bevelen, in blouses althans niet De kimono-modeleen zijn -hier tot ons tcrugge- I ■Ses,WSn8ui^S1Xal.lïïp^ alu ph. T;:zonae„van de zyde, want ane cnlc ontbreekt aan dit model! V.-m- aan IS dit model niet pnaard.g; maar meW?id°,Lw-,(tW°',,,e2ita'aan de met goed gekmpte schouderstukken, valt het vormelooze van het nieuwe model des gebouwd riinPd Zt,''adie *etlrel kocd- minste met ?°n8n teze bloU6es »«- Ijk nlemanf flattMrM«n' h°8W81 ZU 8"8- een 18 jLa00^ ^L<>U808 dragon door schouders »n O1!!!? 6en paar foed<fevormde Saï:Tnag^Mafm°ne;fkS Moule dTmMieTn v?n'dfMhoïdeJT zoodat die toch mooi staït schouder deS' 1!iu5,weer he' "rt* liod«' ■•Bestn- nttaii,. Sf""1, en uw Persoonlilkheld." g« een *treng-eorrecte ttersoonliikheld. dan tfz^frt'lS84 Jlatte h0""1 vlug ge=tr k- UttoTt^. eeaDmaa ™a st«ng mi- 'Vbe ZOU ataan. Beschouwt vooral de lfn van uw schouders en armen met on- barmharige critische blikken, en ontdekt gü er ook maar één klein foutje ia, houdt u oan vooral aan d» blouses met goed geknip te schouderstukken. In mijn oog zijn deze 1" elk 5^®' v#el mooier en eleganter, in alle stoffen, zoodat ik U zou willen aan raden, de laatste goede modellen blouses door te dragen en oifk uw nieuwe blouses naar de oude modellen te laten vervaardi gen, aaar zjj veel eleganter zijn, dan de nieuwe nonchalante losse blouses. En ge kunt dit gorust doen, want. De ki mono-modellen zün zelden lang in dc mode, i en de blouses met goed geknipte schouder stukken, misstaan nooit, en komen steeds weer m de Mode. MAPPY BRAND. ONS PLUIMVEE. De le Nationale Legwedstrüd. Op het terrein van het Proefstatien te Amersfoort wendt sinds 16 October van het vor.gc jaar bovengenoemde wedstry. ge- eft, 1 Barnevelders, 1 Rhode Islands en 4 Witte Leghorns concurreeren daar tegen eb kaar. Nlet wie de meeste eieren legt, maar welke toom na een tijdvak van 1 jaar (de wedstryd eindigt 16 October van d.t jaar) ven waar(le aan eieren heeft gege- Een dergelijke wedstrijd heeft voor de Nuthoenderteelt zeer hooge waarde. Niet omdat nu eens uitgemaakt zal worden, wel ke rassen de beste legstens zijn, want elke legwedstryd geeft dikwijls andere w.nsters te zien. Even nadenken zal dit duidelijk noen zyn. De hooge waarde schuilt echter in het studie-materiaal dat er voor der nut- hoemierfokker in zit. We zullen hie, niet de volledige resultaten mededeelen, 't zou te omvangrijk worden. Interesseert rnen zich hiervoor, dan kan men de voüed'n maandelyksche overzichten in ,J)e Klein- veeteelt (uitg. Drukkerij ,J>e Vlijt", Arn- I hem) aantreffen. Men heeft wel eens be- weerd dat de lichte rassen, zooals de Leg- I honis geen winterlegsters zyn, alleen de 1 m ddelzwaren als Rhode Islands, Wyandot- tes, enz. Het hieronder volgende staatje vaj den legwedstryd, loopende van 16 October t m. 31 Januari, dus precies de wintermaanden, zal den ongeloovigen lezer wel wat anders laten men. In dat tijdvak legde de toom Bainevelders 72 eieren, waarde 8.37 te, ge middeld gewicht der eieren 56.5 gram. De toom Rhode Islands resp. 36; 4.16te; 65 gram. Toom 1 Witte Leghorn resp. 129; 16.94te; 63te grain; toom 2 Witte Leg horn resp. 252; 38 (11); 57 gram. Toom 3 Witte Leghorn 20; 2.22%; 52 gram. Toom 4 Witte Leghorn resp. 62;'6.93te; 54 gram. We zullen in 'n volgend artikel de zeer opvallende verschillen der verschillende toornen Witte Leghorns, welke van voel be- lang voor den fokker zyn, eens bespreken, i Thans willen we even vermelden, welke voederrantsoenen deze dieren gegeven wordt Het voederranbsoen per hen- en per dag is samengesteld uit ongeveer 70 gram hard voer en 60 gram zacht voer. De hoeveelhe.d hard voer wordt naar de (behoefte der die ren geregeld. Het zacht voer bestaat uit 28 I gram gerstemeel, 12 gram tarwezemelen, 7 gram beschuitmeel, 9% gram vleeschmeel en.fam garnalen en het hard vier uit gelykc deelen gerst, mais en tame. By den aanvang van den wedstryd was het vleesch meel nog niet in den handel en werd ge- I droogd vleesch gegeven. Het beschuitmeel was toen eveneens niet aanwezig. Do voe- dmgsvenhouding van het thans gegeven rantsoen is 1 4.5. Groenvoer vinden de die ren voldoende op het uitloopterrein. De voe- aertyden worden geregeld in verband met hef seizoen. OSMKNGDK BERICHTEN. Valseh papieren geld. ton Niy „legen |«d' de politie te Deventer Herleid ontvangen dat In haar reswrt een ban.blije; vsn f 100 wa» uitgegeven door den Doventornaar le Hueuz, hetwelk later I gebleken was valsoh te zijn. 1> 'hoofitfinspecteur van politie, de lieer Herten vond hierin aanléShng genoemden Ie thimx le zijnen bureel,: te ontbieden Du politieambtenaar was nog volkomen over- tugj, dat le Hueux, die te Deventer een wijnhandel heetl, geheel t» goeübr tirouw was, en het bankbiljet had uitgegeven, zon- t"'.vu ,-,te W<<ien dlt vatech was Terwijl luj eohter do antwoorden van den gehoorde op de vragenlijst invulde, viel hot hen, op. dat de taaiste steeds nerveuzer werd hetgeen hem op het denkbeeld bracht dar zijn vertrouwen In den wijnhandelaar «el eens misplaatst kon zijn. Hij begon scherper te vragen, en betrekkelijk onVer- wacht rolde de bekentenis eruit, dat le Hueuï reeds genui,non tijd valseh papi». gold vervaardigde, t„ hooldzaak oude zll- rinn"'^ Ti,'.2'? baalibi|je«c<i van U00. Nood hal hij die te Deventer uiige- önndddeWJk werd le Hueux ln arrest gc. 11 huiszoeking leverde weinig re. sultaat op. doch in een hem toebehooren- wijnkelder in de Golstraat, vond men Orti complet, In&HlaSe veer de vervaar- droinv,Va!l V", ba?"l»ptor Een gmo, deel van den inventaris werd naar het po- r.t:eburam overgebnmht. Op het bureau bevinden zich )(hlns een - IleSMben „«t eterko zufen, goud. chloride, beenderenkooi, enz., diterse co- piecrramon, harfgemml rollers, een eo- pieerpere ztnkel'ohé's voor zllverbons van 12.50, legio photagraphischo ncgalloven va„ bUtetlen van f300 en f 100, benevens' een pOMtlef, blijkbaar aas „proef" bedoeld, van I !U0 op glimmend zwaar papier. Eon enorm© k|«<, zwaar van gewicht, «laat neg ongeopend. Ondank» ©en scherp verhoor blijft Le Hueux geheel ontkennen medeplichtigen te DE VEEVOEDER-MILLIOENËÜ7 't Feit, dat men zich kon vergissen Ja, de tijden brachten 't mêe Brengen ons thans erfenissen Van de distributie-wee! En als droeve visioenen Zien we op een rijtje staan Al die nut-looze millioenen, Die verloren zjjn gegaan. Zoo ook met de fabricage Van een voerproduct uit „kliek" Ach wat was dat eens een rage Met die sehillen-politiek! Niemand mocht de schillen koopen Zelfs niet krijgen, zonder prijs-' Niemand mocht met schillen loopeii Zonder een vervoerbewyu. En wat krijgt men thans te hooren Van het schoone resultaat? Schatten geld zijn nu verloren, (E n k'l e n z ij n e r 'm e ge baa t!) Tonhen gouds liet men verdwijnen Zonder nut, zooais men weet. 't Waren „paarlenvoorde P zwijnen". End^ doofpot staat gereed!! ARN. VAN RAALTE Jzn. I hebben gBiad Hij ver,.aart alles zelf hebben gcdian en do volmaaktheid van zlin procédé bijna, te bobben bereikt, In de it kelder die alleen van buiten een toegang had en waarboven geschilderd was: „Verlengbaar Credlet voor Wijnen vinUe broeder» Le Hueux", heeft men nog een volledig photogradeche verglr loti-ngBinrich- Img gevonden, met bljbehoorende pKjeoUe. lampen Tte voorzijde der biljetten werd langs to- to-oheiniseben weg vervaardigd ea het n«. werk aan den achterkomt er op geperst n et Je copiecBper» door mtddol van een zin vpli&t. In den keiier fa, mihter veel rommel »g een drukpers gewonden Le Hueux 1 nvooücr veel ato graveur gewerkt, waarvan ook etsen in den kelder blijk ge. ven J Eén ervan wilde hij, bij zijne arresta. lie, schenken „au den inspecteur van po- De valuche munter te neventer. Bij zijn verhoor hooft de vaischo munter e H. te Deventer verk'laani 1917 op I liet dembeold te zijn gekomen, valsehe zit- I verbons lo i ervaardtgen,, met behulp van ztnken platen. Gedtirendo den tijd dat hij I in marrn"dienst wan, plaatite hij bolangrlj- I ke quanlul» ln do «toten waar hij log De I werkzaamheden werden toen. verrioht t„ zijn I woning en in een pakluiia. Na t verlaten van den d.enst vestigde hij zich vcwr gnod ,n Deventer en bagn, hij te werken in een kolder. Daarbij volgde hij de aanwijzingen tort u8M L<*™a van 191.1 hadden gestaan over het onderkennen va-I eoht en valsoh bankpapier, metzjoveol sticcei, dat hij weldra O vet-Jug tot, vervaar- Ja" Bankpapier119, f (100e„ f .too Vooral op de honlerdjes lagdj lc H zich loo. In September 1919 plaatste or J;"" ««kol OP de Elta en later eenl- ge te Rotterdam Van een andere serie sleet hu -r Zaterdag 28 Februari drie toNijme. ge» een wemj door de politie In beslag genomen en leidde, gelijk bekend, tot de aa»]houding van den wijnhandelaar, die, naar h-t beweren van sommigen, zijn wijn- zaak reeds la.ng had overgedaan. 'levens s oet hij ©en dag voor zijn arresiatlo Utrecht. Op de kamer van den arrestant, dte Maan- dagayotui naar Nijinegem is overgebracht, om daar oen confrontatie-rondreis te bagin- eei. fanga zijn verschniende opelratleterrei- a 2'Ja PUlo ziiverbins gevon- I den, die daar ocSiteloos waren neergelegd. Ook ztjn daar vellen atdrukpapier vconden I da0' giekoinen. I Ei werden sterke vernioedons. nitgwipro kor., dat le H. een mcdepliohUge zou heb- bon gehad; wel Iemand, in wiens gezel, schip hij herhaaldelijk i„ eon der grootste drogstenzaken t„ Deventer tube» enpasla» koriit. Hot j® echter gebleken, dat deze met bil mimtbedrijf niet» had uit te «an: de inhoud der tabc® was trouwens bedlenid I nis materiaal voor hst vervaardigen van et- sen, waarmede le 11. zich wel onfedij hield. Men E8"r^ri,8h g"a' °P de Ka'"- Men vertelde ons een tragisch geval dat I zich op de ,,Kawi'' heeft afveeueeld Aan boord bevond zich, a] pn-s.sag.er, een jonge man, onderwijzer met hooidakte. Hij was naar IndIS gegaan om beier zijn oujers, die ergens ta een «eh- terhoekplaatsje van Ge.dortand woonden, te kunnen steunen, Te Lissabon, wa«r hij met andere pas sagiers aan la«l was gegaan, zelde hij fa, kapitein, dat hij haimww hadi enMM Nederland terug wilde keeren Maar de kapitefa raadde hem- aan toeh maar mee te gaan. Het zou wel losioo- HIJ ging mede, maar van Llsanbon be- r j J zoadw»"8 te doen, weigerde op het dek te komen, terwijl do pojtogeovan vrijwel alle paasagior» om hem wat op te wekken mislukten. hlndTi./T VOW POr' WMrt WJ vw' hinderd ln een pogmg om M teopHn. g« Hij werd opgesloten ln een hut vier- do klnfitux Zijn Hohamelijke toestond verminderd©»l- ken dsg en toe-n de Kawi voortij Krak*- i voer, stierf d« jong© maa. LjH.ir er gioen tujü meer wtus om een kisi ve lUdiXeiL, werd bealoten bet 1!jk t-t i uiedc te nemen. Ue eapnean verwttiigdu draadloos net departement vau outfcrwijB. Bij aaiiuxoiüHt van de Kawi te i'rioR stond een üjKKiat gereed. Nadat de paajsagjera van de üoot waren gegaan, werd net aiofiolijk o>erwonoti van Ue aniwn jongen van boord gehaald en naar de mgeme»ne begrtutlplaats vervoer i. Java-Bode.j Een De hoofdredactie van Het Vol* Ju de jt>iitgs*o vergadering van net par ty b^ötuur van de S.a/u\.B. was, naar „Het Voii muklt, van den nooivlifedaCieur L«e ivoode een skinrljvon ontvangen, waar in deze wegens aanvaarding van eeu be laiigrijke funot e bij het Internationaal ISu- reat; van den Arbeid, do blonde Instoll.n,^ van den V olAonhomi, on Ier diruvtie van Albert Thomas, ontslag vroeg uil zijn Do- trekhing van noolilredacOeur. Onaor dan vbmig.ng aan De Koode voor zijn langjarige, met zoo groote bekwaam heid en toewijding vonoenue diensten aan onze arant, nog onianga ooKrooni door zijn benoeming tot hootdredaoteur. word Hel onJUilag op die meest eerv>ile wijze ver- kM-nJ. De „Stand.' schrijft in verband met het Dit beriont verwondert ond mal. Naar wij uieeiien te weten, is de heer De Koo- de. sands tie opname van mr. P. J. iroel- slya in de heofdredacoie alloriinnst tevre den mat zijn poslJe. Geen alledaagsch geval. lagsone aaraappelinandelaar be- - zoo meldt de „N. H. Gt- eeiuge weken geleden te l^eeuwarden een scnuip mot circa lloü mu l uardappdeu, ter waarde van ongeveer 1 <o0U. u© scnipper K. P de Kaant, kreeg optlracht om te Amsterdam leietojLLSOn ie Den tiaag order i ie vragen waar' hij lossen moest tj Am- Htenlam of te Den Haag. Up 23 Fobruar, j belde de scli.pper het kantoor te Den Haag op Hem w©rd medegedeeld, dat hij den volgenJen dag telegraf.sch berioht zou omvangiMi. Dat telegram werdl veirzondon en ^enelsde, dat doorgevaren meest worüeii naai den Haag. het scCnp u intusschen t n lieden niet op de plaats van besteinming aangekomen Een angosteld onderzoek, nair de piaats waar het zioh bevond, leidde tot geen resultaat. Te Amsterdam was her niet meer te vinden en ook elders waar veel schepen paseearen, was het ïUet ge passeerd. '1 huns is bij tle> politie aangifte gedaan van het geval, ln de hoop, dat zij hol niet alledaatgauhe gevaJ, dat er een schip met aardappelen zoek is, tot heldemeid zal welen le brengen. De Zweed met de diamanten. Man scnrijft uit ötoOKuo.m aan net HOU, dat het borient van 'le arrestatie van den Zweed Henrik Karei.elt te Amsterdam, den „direoteur van de GulJsmedskopatoet 11. Kirelfelt en Co., Ö/pec. des bijous tuis, btockhoiin, Svarlinannag. itan 24... telegiraan- adres, wletooo..." enz. enz. ai-laar een oigenoariige senmtie neeit verwel. Eo.i sensatie, da© ongeveer equivalent zou zijn met 't eventueele bericht, dat te (Stockholm gearresteerd zou zijn de heer X., directeur ven don Goudsmederij en Juweelenuiandel X en Co Kromme-ÊiIlehoogsteeg, Amster- Wani de Guldsmedsuompaniet i» een hoogsv onbeduidende oniernemi.ig in een acliter buurt en wat de naam betreft olijk baar uit op een mystificatie met de bekende Guld- emedbolaget op den hoek van Gustav- Wat het feit betreft dat het Nederlandscho consulaat fe btookholm van licüuvaardighe d "in net verstrekken van visa wordt oosoiiui. digd: In de eerste plaats verstrekt t consulaat gee» vksa dan in zekere uitzonderingpge- vallen;1 de aanvragen gaan naar het hu- reau te Den Haag en dft bepamlt al rtan niet-toelating. In somimgie gevallen, zooals bijvoorbeeld de Jaarbeura, verstrekt het consulaat de visa, maar dan veTlangt de consul-g(Nie- raal van iederen hem onloekendeu persoon een betrouwbaar recominandaüosolhrijven, en desnoods een varklaring va<n de polil.e. *&et geval-Karelfelt ie een van de liüof 180 die sinds het begin van dit jaar in oe- handeling zijn geweekt bij het Nedwl. con sulaat te Stockholm. Daarbij zijn er een twintigtal! geweest waar do oonsul^moraaf op e-gen gezag oen visum verleende, namelijk, waar Bet de jaarbeursgangers betrof, ln dte gcval.en Beeft men echter aan het consulaat do ge woonte, zioh, wanneer de aanvrager niet perroonlijk bekend te, door enn introducee- rtJid schrijven van de waarheid van zijn op-gaveo een bewijs te verschalen. In alle overige gevallen worden de aan vragen doorgezonden naar den Haag. ln twijfelachtige gpvollen wordt daarenboven Zwsedeche politie geraadpleegd over den I P'rsoon van den aanvrager. In hei onderliavig© geval go'd het ,en tamelijk onbekend heerschap; pas nu zijn naam in het openbaar gonoemd wordt, ver neemt men tevens dat hij Koode Gardist w geweest, maar het is niet waarecihijnhjk «at de beweegredenen, die hem met zijn Wwtbare lading naar Nederland delen ste- veu en. andere waren 'lan die van een winst- zuchtig handelaario© zonder roirJn© ln groo- toTo zaken en met een vrij ruim geweten. ton wl^k 1S Karo,felt nief eea J^o'ier v-sum kan verstrekken... maar het gut niet ton daarvoor hot overigens consciëntieus werkende Nederlaudflchis consulaat alleen verantwoordelijk te stellen.... maar in hei oog te houden dat door dat oonsulaat de aanvrage naar Den Haag la gezonlen, en daar niet alleen goedgekeurd, maar ook nog verlengd- Slaapziekte en Hikziekte. Te Reuver (Geld.) heeft zich een geval van slaapziekte voorgedaan by een kind, dat daaraan ia overleden. Ook te Wierden is een geval geconsta teerd by een boerenknecht. Gevallen van hikziekte hebben zich voor gedaan te Weesp, waar een moeder van 4 kinderen er aan overleed en te Utrecht, waar een patiënt sinds acht dagen daaraan lydende is. OWPEHWUS. De behoeften van het openbaar onderwijs. ln een vergadering van autoriteiten op onderwijsgebied en vertegenwoordigers van de pere heelt gasterena.ondi wethouder A. B de Zeeuw in het nieuwe Kaadihuis te Rotterdam een stolsel uiteengezet, dat noo- dig zal zijn, oin aan de behoeften van het opei baar onderwijs te voldoen B. en tt hebbeu overwogen, wat Rotterdam in de komende j^ren aan achoolgeüouwen zal nou- dig hebben Het groot aafftal gebouwen, dut noodiig bleek, t'rwiji do tijdomstandighe den den bouw zeer bemoei.ijken; deed do vraag bij den heer de Zeeuw rijzen, of langs anderen weg hetzdltdo doel te b«- reiktu was. Spr hoedt daarop oengemengl onderwijsstelsel ontworpen. De vakkon, le zen, 8chrij\en, rekenen. Ned. lafiT, vaderl. gesöhiolenis, aardrijksuinde en kennL der natuur moeten op do gewone schiol gege ven worden, teekenen, zingen, gymnastiek en handwerken komen in een ander ge bouw De lessen inoeton worden gegeven in schooltijden van 1^ uur. Up één school kunr-en dan gaan twee groepen, waarvan de eon 'lts krijgt vaji 8^-10 en van 1- 2<4, de andere van 10^-12 en \-an 3-4^; Z'iter,lage alleen van 8^-12. ln de gewone vaxken wordt voor olie groep 16^ uur les gegeven, door 'elk on derwijzer dus 2 maal 16^ uur L Aó uur. Dc leertijd voor le leerjaar 13 scnooltljden is 1!)J* uur, 2© leerjaar 13 schooltijden is 19^ uur; 3e en 4e learjaar *19 schooltijden voor jongen* te 25^ uur; 5e en 6e leer jaar 21 'schooltijden voor meisjes is 28J{ uur. De leerlingen van 120 scholen ontvan- gei dus van hun klas-ondórwijzer onder wijs in slechts 60 schoolgebouwen. Voor liet geheele onderwijs denkt de wethouder 230 lokalen noodig te hebben. Up deze ma nier zou op 120 scholen de ruimte van 40 eehiolen uitgespaard worden. Voor het zang- oi derwijs zijn 97 lókalen, voor het hand. wer.i'onderwijs 44 en voor het teekenonder- wijs 88 lokalen noodig. Door dit stelsel worden op 1440 leerkrachten) 599 uüigeepaard Daar staao tegenover, dat voor den veel zwanrderen arbeid ook net salaris hooger dient te zijn. Hei normaai! aantal werkuren wordt ge steld op 24. Waar in dit stelsel <tus 9 uur meer werk gevraagd wordt, zou het sala ris ook met 9/24 van het normaal verhoogd moeten worden. lil den breede heelt de wetltou Ier dit Stel sel tortteliteii. Over het algemeen bleoK men he- stelsel fundamenteel wei te kunnen on- dersehrij" vou. Do vraag rees oot reet® bij den wethouder, of de bestiande wet op liet lager onderwijs de doorvoering van een dergelijk stelsel mogelijk xou kunnen ma ken Echter, zelfs Indien de geschetste re- orgwisaiie op zich zelf geen aanbeveling verdiende, zou hot, volgens de he» dc Zeeuw, tooh gewenscht zijn, dat de lager onderwijswet een zoodanige soepelheid in d» bepalingen bracht omtron» dc uitkcerin- gcu der gemeente, dat, wanneer te eenfger djd een plan word uttgedicht, dat den toets der oritaek kon doorstaan, de gemeenten gee„ finonoteeJe moeilijkheden ondervonden bij de uitvoering. Het vervaL In „Do Soltfcitont" sohrijtt dchoerubink oror het aobteniigaan van het aantal can- zegt, sprekende over het leedvermaak, waar. mee velen dit ver. al aanzien „Van d© jongelui kan ik het begrijpen. Ik bob luier op school "een paar onder wijzer» van drie-, vieren.windig jaar. ik keu ook etn stokeo: bij de centrale verwar ming, eenentwintig jaar oud. liet Inkomen van die onderwijzen* Ls Iwmtig, üweeentwio tig gujftien per woek, maar die stoker lieett er ac-ientwinti^ Nu moet men het niet at le vreemd vinden, als do jongelui dien sto ker met eon scheel oog aankijken en wan- neer ze do slechte vooruitzicht™ van de opleiding beeproken, hun oordeel" ten beste geven in de verwenschdng; lk wou, dat kan ik me zeer „Ln ook tal v «oed begrijpen Ik heb ook - o» spijl, dat ik h« In tal van funotios zoq ik een vluggere carrtor© gemaakt heb ben dmi ln de mijne - althans zou Mc veel eu veel beter beloond zijn geworden. - En ddezeide rodéneortng zal menigeen mei mij houden. De roeping van het onder wijzerschap, nou ja, al» hot eenmaal zao ver is, dal je vrouw s avonds tot twaalf uur z* te naaien en je zelf j© Zondag- je kinderen, te maken (ik ft©g heusch niet, ik schaam er me niets voor, ik wil mij n kinderen eenmaal "niet op klompen laten loopen. zoo ben ik niet groot gebracht) dan blijft er niet veel roeping voor on- «ierw'ijzerssoSap over. D© een knoeit zus, ue ander knoeit zoo, maar we knoeien ai lemaal om den acfeijn van bet vroegere te hand ham», -om mijnheer te blijven, on danks al.es.' Medische Brieven. De Darm. IV. Thans staat bovengenoemd orgaan op het programma. De darm laat zich in verschil lende deelen verdeelen. In aansluiting aan de maag vinden we dan allereerst den z.g. twaalfvingerigen darm, die aldus genoemd wordt, daar zyn lengte bedraagt de breedte van ongeveer 12 vingers. Deze benaming is wel een zeer typische en dateert uit zeer oude tyden. Op den twaalfvingerigen darm volgt de dunne darm en daarna treffen we den dikken darm aan, welks laatste deel einddarm of Rectum wordt genoemd. Wy beginnen dus met den twaalfvingeri gen darm. Dit gedeelte van ons darmsys teem, dat dus direct volgt op de maag, is van enorm groote beteekenis voor de spijs vertering. Tal van stoffen z.g. spysverte- ringssappen worden afgescheiden; ik wil uw aandacht allereerst vragen voor een groot aantal kliertjes, die in de wand liggen van dit gedeelte van den darm en de naam dragen van „Brunnersche klieren" (naar den ontdekker genoemd), welke een zeèr belangrijke stof afscheiden. Hierbij blijft het echter niet, de alvleeschkleur of pancreas, een groote klier, wier uitvoer- buis eveneens in dit darmgedeelte uitmondt, stort haar producten hierin uit. Ook hierbij blijft het niet. Wy hebben 'n u allen wel be kende stof, n.l. de gal, nog te memoreeren, die ook in den twaalfvingerigen darm te recht komt. Dit product wordt bereidt in de lever. Het komt echter niet onmiddelük van uit de lever in den darm, doch wordt eerst opgezameld in de galblaas, die dus dienst doet als reservoir. De galblaas staat nu door middel van een uitvoerbuis in ver binding met den twaalfvingerigen darm, al waar zy ter zelfder plaatse uitmondt als die van de pancreas. Wy willen nu, thans ge oriënteerd zynde welke stoffen zich in onzen twaalfvingerigen darm bevinden, gaan be spreken de groote beteekenis, die deze 3 stoffen, n.l. het product, afgescheiden door de Brunnersche klieren, het pancreassap en de gal voor onze spijsvertering hebben. Wy zullen dan beginnen na te gaan de gewichtige rol, die het pancreassap in dezen speelt. In dit laatste bevinden zich drie z.g. fermenten, d. i. dus stoffen die in geringe hoeveelheden groote omzettingen kunnen te weeg brengen. Het eerste ferment, waar voor ik uw aandacht wil vragen, is een stof, die alleen de koolhydraten aangrijpt en deze in oplosbare stoffen omzet. We zijn ge woon dit product aan te duiden met den naam van „Diastatisch ferment". De tweede stof bemoeit zich alleen met de eiwitstoffen, welke door haar ontleed worden en wordt „trypsine" genoemd, terwijl de derde stof in staat is de vetten aan te tasten en de naam draagt van „steapsine". De trypsine, d.i. dus de stof, die de ei witten voor haar rekening neemt, kan deze laatste nu echter niet zoo maar zonder meer omzetten, doch heeft hiertoe ü.1. noodig een omgeving, die rijk is aan darmsap, dus het vocht, afkomstig uit de bovengenoemde Brunnersche klieren. Zou men dus, op een of andere wyze verkregen, pancreassap ne men en hierin een stukje eiwffc werpen, dan zouden wy niets zien gebeuren en het eiwit zou geen enkele verandering ondergaan. Voegt men hierbij echter wat vocht uit de Brunnersche klieren, dan wordt 't eiwit ver teerd en zullen we na betrekkelyk korten tijd niets meer van het eiwit over vinden. Men kan deze proeven dan ook zeer gemak- kelyk controleeren in een gewoon glas. Men drukt zich nu medisch aldus uit om de geheele situatie in korte woorden weer te geven: „het darmsap is in staat het pan creassap te „activeeren" (werkzaam te ma ken). Er moet dus zonder twijfel wel een zeer belangryke stof in het darmsap aan wezig zyn en na lang zoeken heeft men gevonden, dat dit proces berust op de aan wezigheid van een ferment, dat men den naam heeft gegeven van „Enterokinase". Iets dergelijks hebben wij nu immers ook gezien by het beginnende spijsverterings proces, dat zich in de maag afspeelt. Is de inhoud van de maag echter zuur, zoo is dit niet het geval met dien van den darm. Deze is alkalisch. Nu nog een woordje over de derde stof, n.l. de gal. Wanneer zal deze stof uit het reservoir, de galblaas, vloeien? Men heeft gevonden, dat de vetten en ei witten het toevloeien van de gal in den darm in de hand werken, terwijl de kool hydraten hierop niet den minsten invloed uitoefenen. Ook is duidelijk aangetoond, dat het zuivere pancreassap en wel speciaal de „Steapsine" het vet niet ontleedt. Voegt men er echter een weinig gal aan toe, dan wordt deze ontleding in gang gezet. Men kan dus ook hier weer zeggen, dat de gal de steapsine activeert. Den volgenden keer zullen we dan nog enkele belangrüke punten hebben te behan delen. waarmee wy dan de bespreking van het Maagdarmkanaai zullen eindigen. KUNST. De afwikkeling. De tooneel8taking is sedert gisteren op geheven voor het Rotterdamsch Tooneelge- zelschap (directie Tartaud en Van Eys len) en „Het Hofstadtooneel (dirlctie Cor van dlr Lugt Melsert). Het accoord tusschen ue N. T. K. V. en deze directies is geba^e^rd op het protocol, door beide partijen reeds eenige weken geleden ten stadhuize getee- kend, luidende: a. het minimumloon door de N. T. K. V. geëischt, toegestaan; b. séjour, arbitrair door den burge meester te regelen; c. pensioenfonds: te onderwerpen aan een commissoriale uitspraak van beiau par tijen onder voorzitterschap van den burge meester. Naar wij vernemen zou de directie Tar taud en Van Eysden van bet standpunt geen der stakende tooneelkunstenaars terug te nemen, teruggekomen zijn, zoodat aan dat gezelschap vermoedelijk weinig slacht offers zullen vallen. Bij het gezelschap van den heer Van der Lugt keert een gedeelte terug, 'n Aantal vooraanstaanden van dat gezelschap, w.o. de heer en mevrouw Chrn- pijnMulder, de hoeren Constant van Kerckhoven, Dirk Verbeek en mevrouw Ranucci-Beckmann hebben, naar verluidt, plannen tot coöperatieve samenwerking. Dr. Royaards en „Het Nederlandsch Tooneel". In een te 's-Gravenhage gehouden bespre king tusschen de in functie zijnde leden van den Raad van Beheer van de Koninklijke Vereen ging Het Nederlandsch Tooneel, den Raad van Commissarissen van de Naam- looze Vennootschap Het Tooneel en dr. W. Royaards is men op de hoofdpunten tot overeenstemming gekomen, zoodat het voortbestaan van de Koninklijke Vereeni- gmg Het Nederlandsch Tooneel vrijwel ver zekerd is. H.t voornemen ij. d«t dr. Royaard», ten. 2Ü er *«h zwarigheden opdoen, met 1 Sep tember am. by de Konlnkkltjke Vereer.lg.ng als directeur zal optreden en daarbij geheel tlezelfne leidende positie zal bekleeden als die, welke hy thans by de Naamlooze Ven nootschap Het Tooneel heeft. De Raad van Beheer van de Komnkiyke Vereeniging zal, aangevuld met leden van den Raad van Commissarissen van de Naamlooze Vennootschap Het Tooneel, een college van commissarissen vormen. Het ontwerpen der door een en ander noodzakelijk geworden wijzigingen in de statuten van de Koninklijke Vereeniging, zoomede de uitwerking der plannen is aan een daartoe benoemde commissie opgedra gen. ADVERTENTIëN: GEVRAAGD te Scheveniagen teg.n 1 April of later in klein gezin en Loon f400.— en f340.— (alles in begrepen). Z g. g onnoodig zich aan te melden. Adres Mevrouw van Leeuwen, Gevers Deijnootweg 166, Scheveningen. 1560 k0 ten bate van de avoads ta 7'/t mmr, In den NIEUWEN SCHOUWBURO. door het. Cabtrat-Bazslschap „STACCATO" 1S86 30 all DELFT. ENGLISH SONGS, DANSEN, VOORDRACHTEN, EEN-ACTERS en een uitnemend STRIJKJE. ToegangsprijzenLoge en Stalles Leden S.O f 1.10. Niet-Leden f 1 60, Balcon Leden f 0.75, Niet-Leden f X Galerij f0.50. 158fi 30 Plaatsbespreking bij loting Maan ag- avond 22 Maart in „Ona Genoegen" MAANDA6 15 en DINSDAB II MAART van 1-B uur In d* Réunl», Zaal 1 (boven). ▼an da firma MENCO, A lm aio. «ond mm billijk. 1"96 15 HET BESTUUR. T«l. 347, Gouw* M, 1869 20 GOUDA. wr Amnmmmmr van trannportsa ta mmtmr aaar alfa piaataaa. Rheumatiekolie I ongeëvenaard in wer king, geneest de hevig ste Rheum«tiek, Spit, Ischias, Splerverrek- kingen. Laat U geen namaak var- koopen. Prijp 1.45 p. flacon. I Voor onvarmogenden gratia I te bekomen bij den fabrikant. I Kies pij npoedere genezen binnen halfuur I dohovigstekioHpijn.tand- I pyn, aangeaichtspijn. Het laten trekken der kiezen wordt overbodig. I Prijs 70 eent per doosje. Wormpoeders verdrijven de wormen zeker en snel. "Wat wormen veroor zaken (en bijna elkeen heef, wormen) wordt I niet bedacht. Prijs 40 eent per doosje. Verktijlbiir M Goud. bij ANTON COOPS Wijd.lrjalS. H. LOON, Mjikl 6; I. Oudcw.t.r bij Wad. E. v. n. BRUGGEN cn alle droginen. 1057 57 Emmer-Erfsch.veen (Dr.) En gros. En detail. Zeemleder, Zeemdoeken, Sponzan, Dwstllan, Coooeetolfare, Engaleche Bezema, 4356 20 eea. eae. Firm. W.d. r. UITENDAAL, Bor.Uir.brlk.er, Kleiwegstraat 13—1, Oouda. 1578 100 AANBEVELEND,

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 2