L en Electrotechnisch Bureau J. F. III. TURIOH. DORLAS, Westhaven, Gouda ERA S8ÜBS6HE CDURAKT EN U ZULT TEVREDEN ZIJN Het beste adres J. VLAG, Grove Thee a 20 ets. p. ons Gruisthee a 32 ets. p. ons De prachtige collectie, vooral zeer rijk en veelzijdig door den grooten buitenlandschen toevoer, geeft U een volledig over zicht over de nieuwe mode - en een blik in onze mooie Etalages toont U aanstonds onze buitengewone lage prijzen. li 't bijzonder wordt Uwe aandacht gevestigd op onze Melange HOOGSTRAAT hoek Viaduct ROTTERDAM Gestopt Kapitaal f 2.500.000.—. Lange Tiendeweg 24. GOUDA Tel. Int. No. 326. Terrazzo-, Houtgraniet- en etonvloeren, Granietgootsteenen en Aanrechtbladen c. OOMS, Ridder van Catsweg II, Gouda. Dames en Hoeren! Alom verkrijgbaar. Vraagt Uw Winkelier. Blauwe druiven. Mandarijnen. Sinaasappelen. Citroenen. Bananen. Tafelperen en AppGlGlta Nieuwe Vijgen. Kastanjes. Blikgroenten. tegen sterk concurreerende prijzen. Prijsverlaging Sigaren. Tweede Blad. %it ons ct'arlament. Het geluk te leven. Contra-revol utian nai re bewegi ng. QORINCKERH-DORDRECHT-GOIIDA-GROIimGEII. OPENT REKENING-COURANT MET RENTEVERGOEDING INCASSEERT OP BINNEN- EN BUITENLAND. VERLEENT HANDELSOREDIETEN OP BILLIJKE VOORWAARDEN. VERZILVERT VREEMDE MUNTSPECIËN EN COUPONS. BELAST ZICH MET AAN- EN VERKOOP VAN EFFECTEN. GEEFT 4 V0 SPAARKASBOEKJES UIT. NEEMT GELDEN a DEPOSITO SAFE-DEPOSIT. 586 50 b«veell zicb beleefd aan voor het transporteer*!* van Piano*», Orgels e* Brandkasten ene. ene. VERHUIZINGEN. Berging van INBOEDELS 2823 A.nbt.cl.nd, IS U N. POLOERVAART, TEL 344. TURFMARKT 1 - BOUDA. 1067 31 Aanleg wan Licht' en Krachtinatallaties. ONTVANGEN een mooie collectie IMP Leveringen onder garantie. *tW Vraagt prlja. Canourraarant. is bij 549 40 ta klaa Vlsaran, Baan namaak. Voor soiled MAATWERK is het meest gezochte adres 1440 16 Mr. TAILLEUR, Kuiperstraat 43-45* Tel. Int. 592. KANTOOR .n WINKEL g.op.ndmorgen, helt 8-1 uur. LANBE TIENDEWEB 27, Tal. 313 HEEFT IN VOORRAAD: diairee moorten nooten. anx. enz. Onae Prim. LONDRES merken verlaagd. LONDRES 1 van 10 voor 8 Ct. LONDRES 2 van 12 voor 10 Ct. LONDRES 3 van 15 voor 12 Ct NEEMT PROEF I NEEMT PROEF I AiobtTBlBad, Firma A. H. J. WIJTENBURG, Stoomtabaks- en Sigarenfabriek „De Herder", Opgeriokt 1845. 1570 50 F 11 i I i GOUDA, W1JD8TRAAT 43, hoek Groeaondaal. IBinBN t HAARLEMMERSTRAAT 2 leidbn,{nieijwe rijn 89 Neemt proef met onze prima Tabaksoorten. Men plukt geen vijgen van Distels. Een mooie, elegante glans op Uwe schoenen bereikt U alléén met schoencréme. GEEFT ZELFS BIJ REGEN NIET AF. Wacht U voor waardelooss Let op de 8 lettere. ZATERDAG 18 MAART 1820. TWEEDE KAMER. Criaianaweeen. Vleeech en vellen, Vee voed er af val. Over het algemeen is het nut van inter-: pellaties twijfelachtig. Gewoonlijk ii het| onderwerp van zoo'n monoloog eeo stok-, paardje van den afgevaardigde, d o een* een vry nummer in de politieke arena wilj vertoonen. Meestal gaat zoo'n breed en, hoog-opgeaette interpellatie als een nacht kaars uit. Zoo waa het ook in het begin van deze, parlementaire week. De heer Kolthek, een, man, die weinig in de Kamer aanwezig is, en die de keeren, dat hij het woord voerde,, nu niet den indruk maakte van een groot) politicus, heeft waarschijnlijk een goeioni kennis, die aan het crisisbureau voon vleesch en vetten verbonden is geweest, van, wien hij nu allerlei belangrijke wijsheid) heeft opgedaan, die htf met veel aplomb (iet Kamer in&lingert met het air van den man,' die het. weet. Het rapport van den criais- enquete-commissie ia verschenen en daarin) .ezen wij allerlei vreeselijke verhalen. Slech te controle, slecht beheer, vriendjoskliek, enz. enz., het bekende aspect, Aat vrij well alle ensibureaux gaven. Wat nut heeft dat na-enuffelen in den modder? Het wol- een, fout dat de leiding aan belanghebbenden is, opgedragen. Maar hadden ondeskunJ/gen, het er zooveel beter afgebracht, vroeg de Minister. En de ambtenaren aan de crisis- bureaux, Wftt was het grootete gedeelte an ders dan chronische schipbreukelingen Het bekende slag van de twaalf ambachten en dertien ongelukken: vandaag reiziger in zure ballen, morgen inspecteur van een le vensverzekering en overmorgen boekhou der-controleur aan een crisisbureau; dat waa zoo het gewone beeld van den levens loop van een ambtenaar aan die bureaux. En nu iB do hemel zij geprezen, de heele romme weg. Wat een genoegen om nu nog in de mestfaalt, die de heeren achterlaten, te zitten harken, 't Ir zoo gemakkelijk ('en Minister de schuld te geven van alle onge rechtigheid. Alsof hij alles persoonlek kon controleeren; en zoodra hij dat niet meer kan, begint immers de misère. De gansche interpellatie kwam neer op een ontölagquaeatie van drie crisisan bte- naren, die hyper-sensibel bleken te zyn. De één wat voorheen reeds by het Rijksarchief geweest, maar daar weggestuurd omdat hij gewetensbezwaren hftd tegen eenvoudig ad ministratief werk. Later op het vetbureau kreeg hij daar weer last van. Aleeen een college als de Tweede Kamer waar p. ycho- legische kennis niet vaak aan den dag komt, begrijpt dat geval niet. Zoo'n van de straat-opgepikte crisisambtenaar moet vooral met égards behandeld wordef. Wan neer Zyne Majesteit gewetensbezwaren openbaart tegen werk, dat zijn chef hem opdraagt en waarvoor zijn chef verantwoor delijk blijft, moet zelfs de Tweede Kanmr zich opwerpen als pleitbezorgster vod»- deze over-gevoelige zielen. Het resultaat van deze interpellatie ip een verzoek om deze ontslag-kwestie te la ten onderzoeken door de crisls-enquete-com- missie. Met dit gepraat vult onze volksvertegen woordiging een ganschen dag. Het groote woord „onrecht" was niet van de lucht en nu en dan maakte de heer Kolthek een la waai of er werkelijk iets aan de hand was. Het ware veel beter dien ganschen crisis- rommel te lajen rusten. Waar men er in gaat roeren, 'overal en altijd komen er be denkelijke scheurtjes boven. Nu gaat de heer van Beresteyn weer in de liquidatie van de aardappel-drogerijen roeren en het zal ook wel weer onaangenaam rieken. Mor gen zitten wy in de afvalproducten. Siuil den neus! Het was vooruit te zien, dat het hommeles zou zijn in al de bureaux: er werd gestolen en geknoeid op groote schaal. Geen middel had kunnen baten. Laat ons dankbaar zijn dat wy er af zijn, en laat ons hopen, dat die tyd nooit weer terug komt. Voor de Kamer ging smullen aan het vleesch en de vetten, regelde zü haar werk- In een klein inlandsch vaartuig zittend, dat vlug en licht over het spiegelgladde wa tervlak gleed, zaten Pierre Villiers en zijn jonge vrouw. Zy zeiden geen woord tegen elkander en keken droomend voor zich uit zonder het landschap, dat zich voor hun oog ontrolde, eigenlijk te zien. Het waren een paar gelukkige jonge men schen, die het zoo goed met elkander konden vinden. Zy was klein en tenger, had goudblonde haren en bezat de bevallig heid eigen aan alle jeugdige Parisiennes. Ze waren nauwelijks een jaar getrouwd en hun huwelijksreis had hon tevens ter plaatse van hun bestemming gebracht in Tonkin, waar Pierre een administratieve functie te vervullen had. Marcelle, zoo heette het joüge vrouwtje, was haar man dapper in de tropen gevolgd. Zy hadden zich gevestigd te Hanoï. Ongelukkig voor het jonge paar had een rooverbende, zooals zy in Achter-Indië nog wel meer voorkomen, de noordelyke streken in Tonkin geheel verwoest en de gouver neur-generaal had besloten, dat Pierre er heen moest om aan de zwaarbeproefde be- M v"' U«- volking de vertroosting en den steun der regeering over te brengen. HU kon niet anders doen dan zich in zijn lot schikken en gehoorzamen. zaambeden. Vóór Paschen komt heu. ch heb Wetboek van strafverordening aan de or de. Tegen het op de agenda-plaatsen van de Lager Onderwysdfct ageerde de heet Otto, die gesust werd door den heer Ketelaar, die ala oude parlementariër wel inzag, dat en van de behandeling vóór Paschen toch niets komt. D» heer van Ravesteyn probeobde weer eens zyn motie tot herstel van de re laties met Rusland op de agenda te krijgen. Hy kreeg steun van de geheele linkerzijde behalve de Economische Bonders. Dus ge lukte het nog niet. De discussies over de veevoederontwerpen deden de schaduw«yden van een Pa riemen tl in oen helder licht treden. Het was niets dan verwarring, strubbe ling, geharrewar en verkeerd begrip. Een groot college is ongeschikt om de merites van een handelstransactie te begrijpen. En zyn geen zaken-mannen in de Kamer en de wyze waarop politici een dergelyke transactie beoordeelen, is echt die van den leek, die spreekt van „als men nu eens" en „had men nu niet". Midden in den crisis- tyd, toen het met het veevoeder slecht) stond, greep men aan het denkbce'd van Prof. van Calcar om de afvalproducten om tc werken tot veeivoeder. Hals over kop werd de fabriek gebouwd en toen alles 'iep kwam de wapenstilstand, die de- fabriek) overbodig maakte. Juist in dien tijd trad Minister van LJsselstein op, die alleen de taak kveeg van liquidateur. Sommige con tracten waren door Minister Poathuma ge sloten .andere door de rijkscommissie. Op^ juridisch advies weigerde de nieuwe Minis ter deze laatste te bekrachtigen. Nacuuriyk komen nu alle contractanten om schade loosstelling. Eén ding is onbegrypciyk: waarom staat in al die contracten niets over do beëindiging op korten termijn? Men kon toch begrijpen, of althans veronderstel len, dat te «eniger tyd vry abrupt een e.nde zou komen aan dén oorlogstoestand. Minister LJsselstein had de hulp van den regeer ngscommissaria, den landsadvocaat Mr. Telders. Deze heeft de zaak zeer helder verdedigd, maar is dezen zelfden rechtsge leerde niet gevraagd naar zyn oordeel voér de contracten werden gesloten? Het eerste wat een contract aan bepaling moet bevat ten is de regeling van de opheffing van het contract. Dat is echter alles vaag geregeld. Met een accoordje komt de Staat voor OH* millioem van de zaakjes af; wordt het een procedure, dan is de kans groot dat het negen milUoen kost. Tal van Kamerleden wurmden wat over het geval, maar veel licht geeft dat niet. Zoo iets kan niet in een groote vergader,ng worden opgelost. Eindeiyk, na nog eer.s vier uur gedebatteerd te hebben, begon het in het oude beproefde brein van Mr. ue da- vornin Lohman te gloren. Een,, geval als dit moet worden onderzocht door een com missie uit de Kamer. Die kan zich n het geval inweAsu en haar medeleden voor lichten. Tegen dat eenvoudige voorstel ver zetten de heeren Rutgers en Nolens zich, omdat het wat buiten het reglement van orde valt. 't Is ook verschrikkelyk! Onder dat reglement valt wel de behandeling in de afdeelmgen en het is by dit ontwerp duide lijk gebleken dat deze behandeling soms geen nut afwerpt. Het voorstel van den heer Lohman is op het kantje af aangenomen. Ovei het gansche geval valt feitelijk niet meer te zeggen. Het is en blyft een „strop" en het beste is maar er zoo gauw mogelyk af te komen. Ai het gepraat helpt niets en het zceken naar schuldigen al evenmin. Al die crisis-instellingen zyn prullig in elkaar gezet en vooral is het een "fout, dat niet van te voren is overwogen hoe de liquida tie moest worden. Misschien dat een paar advocaten een aardig kluifje aan al deze contracten zou den hebben, en juist daarom is het maar beter er met een fatsoenlyk accoordje af te komen. Aan den grooten crisisboom deren eenige millioentjes niet. Licht, meer licht, roepen diverse Kamer leden. Alsof dat hun inzicht zou verhe'de- ren. \\at geeft de wetenschap van al de finessen als het einde toch is: betalen' Twee lange vergaderingen heeft de Ka mer besteed aan de interpellatie-Ma-chant over de haivenarbeidersstaking. Al lykt het direct resultaat niet groot, toch is de quaes- tie van voldoende belang, om er in een volgend nummer afzonderlyk op terug te komen. Marcelle zou in hun klein aardig inge richt huisje zyn thuiskomst afwachten. Op zekeren avond kwam er echter een te legram. Pierre lag ziek met hooge koorts en be vond zich te Phulong. Het arme vrouwtje begreep heel goed, dat de toestand ernstig was en dat de goede vriend, die het tele gram gezonden had, het ergste verzwegen had. In haar verbeelding zag zij Pierre in een of ander schamel, vies hutje liggen op een armoedig bed. Hy was ongetwyfeld veel zieker dan men haar had willen mededeelen; zyn leven was stellig in gevaar, misschien zou zy haar lieven man nu reeds moeten verliezen. Neen, neen, ik zal en moet hem red den I riep zy uit. En ten spyt van alle bezwaren, welke men haar voor oogen hield, vertrok zy een dag later reeds naar Phulong. De vermoei nissen noch de moeiiykheden der uiterst ge- vaarlyke reis waren in staat haar van haar voornemen af te brengen en toen zy na en kele dagen reizens aan het hutje aankwam, waar Pierre doodziek lag, was zy alles ver geten en dacht er slechte aan hoe zy hem, haar geliefde, het beste verzorgen kon. Weken en weken achtereen streed ztf met den dood om het bezit van Pierre. Zoo veel moeite mpest wel beloond worden en eindelijk kon de dokter, die het geval be- Reacttannaire samenzwering in Duftschland ontdekt. Regeeringsmaat- regelen. De troepen gewaarschuwd. r Openbare gebouwen in staat van verdediging. Betoogingen in) Keulen. Treedt Ent berger af? Wijziging in het Italiaansche kabinet. Voorkoming van arbeidsconflic ten in Frankrijk. Tegen lijnt rekke rij. ONS OVERZICHT. Het relletje in het Adlpn-hotsl te Beriyn stond niet alleen, den laatsten tyd waren onderdanen der entente in all» deeicn van Duitschland aan beleed igingen blootge steld. In Bremen kwam een inciuenl op de binnenplaats der kazerne voor, in Aken werden twee Belgische dames aan gevallen, in Breslau kregen leden der en tente-missie het te kwaad met de menigte) enz.; de Vorw&rts wist dezer dagtn een lange ijjat van ongerechtigheden, waarvan geallieerden, Franschen, Belgen of Engel- schen liet slachtoffer waren, te pubheeeren; Van sociaal-democratische zyde wilde men hierin de hand zien van Al-Duitsche agita toren. welke beschuldiging van deze zydg natuurlijk verontwaardigd werd afgowozew Toch, ook uit de overgroote sympathie die bestond voor Hindenburg'* cand. latuun voor bet pres dentschap was t« bespeuren dat de Nationale gedachte opleeft en dat de monarchalen aanhangers winnen- De Al-Duitschers lieten het daar n.et by. In stilte is naar thans bekend wordt ge werkt aan de voorbereiding van een staats greep, teneinde de republikeinsche regee ring omver te werpen. Wolff zegt, dat de rechteche partyen in de Nationale Verga dering in den Pruisischen Landag niet aan deze beweging deelnemen, m. a. w. dat xe uitgaat van enkele heethoofdige, vurige monarchisten. In ieder gevul was men :n< conservatieve kringen op de hoogte den plannen, want de „Tel." correspondent meldt, dat deze de beweging eerdei tegen, dan in de hand werkten, Een en ander ge beurde niet zonder dat de regeering iets bevroedde, sinds eenige weken had aeze er al de lucht van dat er iets stond te ge beuren. en ze was dan ook op haar qui vtve. Gisteren achtte ze het oogenblik gekomen handelend op te tredén. Tegen een groot aanta der by het complot betrokkenen is een bovel tot inmiddeliyke in hechten s ne ming uitgevaard.gd, o.a. tegen den „Gene ra 11 and schaf tdirektor" von Kapp, d -n ge- vvezbn kapitein Pabst, de publicisten Gra- bowski en Schnitzler. De beide eerslge- noeiruien zyn tot nu niet te vinden. De vei- hgheidsweer en de ryksweer te Berlijn zyn gealarmeerd. Tevens heeft de rijksminister van oorlog, Noske. de garnizoenen van Beriyn Pots dam, Spandau, Döberitz, Neustadt, Kossen en Jüterborg bevel gegeven zich gereed te houden om by het eerste 'bevel daartO" hulp te vericenen. Voov de bescherming der openbaix ge bouwen in Beriyn zyn vWftdherpte militaire maatregelen getroffen; zoo staan de WJi- helmstrasse, de ryksbank en het mm srene van oorlog voortdurend onder een scherp militair toezicht. Tot commandant van deze troepen is overste von Thaysen benoemd. In gezaghebbende kringen is men van meening met een werkelyke poging tot omwenteling te doen te hebben, die nog uit gebreider afmetingen aanneemt, en m het by zonder ook zekere gedeelten van de ryka- •weer en de veiligheidspolitie omvat. Dat het meererdeel van het officierencorps niet re- publikeinsch gezind is, is bekend. Echter hebben deze officieren de republikeinsche regeer,ng met hunnen diensten bygestaan, omdat zy van meening zijn, dat een andere staatsvorm dan de republikeinsche op het oogenblik onmogelyk is voor Duitschland. Zy zien tevens goed in. dat een geweld dadige poging tot omverwerping der regee- nng een burgeroorlog onvermydeiyk tenge volge zou hebben en in ieder geval lot den ondergang van het land moet leiden. Er zjjn echter ook andere officieren, die de vaste overtuiging zijn toegedaan, dat het zoo niet langer gaat en de geheele schuld voor den troosteloozentoestand aan de onbekwaamheid der tegenwoordige re geering toeschrijven. Onder hun invloe I is een gedeelte der militaire manschappen de meening bygebracht, dat de omverwerping der regeering het eenige redmiddel iB en zy hieraan in het belang des lands hebben mee te werken. Deze beweging gaat in hoofd zaak van Döberitz uit. Men doet alle moei te om deze troepen door betrouwbare te vervangen, hoewel dit begrypeiykorw-yze met groote moeiiykheden gepaard gaat. In samenhang met een en ander is ge handeld had, verklaren, dat het gevaar ge weken was. Nou kerel, je hebt het grootendeels aan de goede zorgen van je vrouw te dan ken, dat je nog in leven bent! Ik als dokter zou zoo iets niet klaar gespeeld hebben. Een toewyding als deze kan alleen van een lief hebbende vrouw komen. Zoodra je voldoen de hersteld bent, moet je Phulong verlaten en naar Frankrijk terugkeeren. Daar kan je vrouw haar werk voortzetten! Zoodra het maar eenigszins mogelyk was hadden zy Phulong verlaten aan boord van een klein inlandsch vaartuigje, waarin vier inlandsche roeiers zaten en dat bestuurd weid door een Tonkineeschen loods, die achteraan by het roer staande, uf en toe een uitroep slaakte om zoodoende aan de roeiers den weg aan te geven, welken zy te volgen hadden, ten einde de klippen en de zandbanken te vermyden, die allerwege groote gevaren voor de vaart op de rivier opleverden. Geheel overgegeven aan hun mymerijen, zagen zy niet eens Sahu-Chang, den jongen van Pierre, die aan den ingang van een soort zonnetent, welke opgericht waa om de jeugdige Europeanen tegen de te groote zonnewarmte te beschermen, liggen de, hen met zyn trouwe gazellenoogen lag aan te staren. Opeens floot de loods heel zachtjes en gaf daarna mat zijn krakend stemgeluid een noraal I.iittwitz voorloopig van zyn post ontheven en vervangen door generaal von Oven, die thans het bevel voert over het derde legerkorps. Het „Bel. Tageblatt" weet mede te dee- len, dat de te Döberitz liggende nag niet gedemobiliseerde Baltische troepen reeds geruimen tyd met keukenwagens en al ge reed stonden, om ieder oogenblik te kun nen uitrukken, wat de „Germania' eenter beslist tegenspreekt. Het „Tageblatt" vertelt dan verder, dat de staatsgreep eigentyk op vorige week Za terdag was vastgesteld. Er schynt toen evenwel iets tusschen beide te zyn geko men. Het voornemen was, de regeeruig te Beriyn te overrompelen en gevangen t» ne men, waarop de overal over het land ver deelde troepen zich by de beweging zouden aanslu'ten. Als leiders van de militaire actie noemt men in parlementaire kringen in het by- zonder twee uit de Berlynsche revolutieda gen bekende generaals. Een hunner u de reeds ontslagen generaal Von Lüttw'.tr. De personen, die in deze reactionair - ac tie de hoofdrol speelden, zyn naar de cor respondent van het Hbld. meldt, bakende figuren uit de al Ier-uiterste rechtsche krin gen. De meest bekende ia dr. Kapp, een zoon van den bekenden democraat, die in 1848 voor de toenmalige reactie uit Duitsch- Lan de wy'k moest nemen en naar Amerika vluchtte. Dc zoon heeft de voetstapjjcn zyns vaders niet gedrukt. Integendeel, hy werd een der leiders van dezelfde react.e, die zyn vader tot politiek balling maakte- Reeds gedurende den oorlog behoorde rlr. Kapp tot de fanatiekste nationalisten. Met den intuaschen overleden burgemees ter van Koningsbergen, Körte, richtte dr. Kapp in 1917 de beruchte Al-Duiteche „Va- terlan.lpartei" op en werd kort daarna tot lid var den Ityksdag gekozen, waar Mi z'ch aan de zyde der conservatieven schaarde. De Duitsche regeering njoet thnus. wat betreft de gebeurtenissen in 't binnenland, naar twee zyden waakzaam zyn, want in arbeidtrskringen heerscht eveneens onrust. Te Keulen is gistermiddag een grotte be tooging gehouden door arbeiders, employe's en betmbten tegen den woeker en vóór ten betere brood- en aardappelvoorziemng en het sluiten van het gat in het WeBten. Aan den optocht door de straten der sUJ na men ongeveer 100.000 menschen doel. Ver scheidene groote winkelB waren ge.loten, omdat gevreesd werd dat het tot plunde ring zou komen. Na het uiteengaan van de betoogers Hok ken wilde benden door de straten, drongen in de wyn- en concertiokalen, plunlcr ien en eischten de sluiting der lokalen. In groote winkels van levensmiddelen werden de ruiten ingegooid. De ben-len haalden de winkels leeg. Een zeer ste;ke macht van politie agenten en Engeische be reden politie handhaaft de orde. De veroordeel ing van Helfferich be tee kent voor Erzberger niet dat alle bewerin gen van Helfferich als onjuist worden aan gemerkt. Integendeel. Voor vier vyfde heeft Helfferich gelyk gekregen. In de toelichting der uitspraak staut. dat Helfferich niet kan worden geacht de be- leediging te hebben begaan ter verdedig.ng van rechtmatige belangen. Wel ia waar heeft hy in zekeren zin uit vaderlandlie vende beweegredenen gehandeld en het is hem ook gelukt in het algemeen zyn bewe ringen te bewijzen. De rechtbank heeft hem niettemin moeten veroordeelen, omdat naar haar meening de haat tegen Erzberger de oorzaak is van het heele vergryp. Deze uitspraak is vernietigend voor den minister van financiën. Men verwacht dan ook stellig dat het Centrum hem nie» lan ger zal willen handhaven. Volgens het Hbld. zou Erzberger zyn definitief ontslag al hebben ingediend, wat Wolff ech er te genspreekt. In het Italiaansche ministerie is wei eeni ge wyziging gekomen. In den ministerraad .leeft Nitti het ontslag van enkelo leden van het kabinet meegedeeld. Alle m.n'iters kort bevel: Tahuo (Links houden)! De rpeiers gehoorzaamden en als een pyi uit den boog voortschietend vloog het ran ke scheepje dwars over de rivior en liep op een zandbank op tien meters afstand van den linkeroever gelegen. De geweldige schok deed Marcelle en Pierre uit hun gepeins wakker schrikken. De jonge man sprong overeind en ziende dat het vaartuigje bewegingloos lag, gaf hy bevel het weer vlot te maken. Komaan jongens! flink aanpakken, dan gaan we weer vlug verder! zeide hy tegen de roeiers. De loods lachte wild op en snelde tegeiy- kertyd op Pierre af, in zyn hand een groo ten vlyroscherpen dolk zwaaiend. Hoewel Pierre geheel onverhoeds aangevallen werd, slaagde hy er in zyn tegenstander te ont wapenen. Er ontstond een hevige worste ling. maar de administrateur, die erg ver zwakt was tengevolge van zyn langdurige zware ziekte, was niet veel waard en de Tonkinees slaagde er in hem tegen den grond te gooien. Pierre dacht, dat hy ver loren was want Sahu-Chang had zyn han den vol om de roeiers met zyn hakmes op een afstand te houden. De Tonkinees had zich weer meester ge maakt van zyn wapen en dreigend zweef de het boven Pierre's hoofd. Dood moet je witte duivel! riep W(J hebben overeenkomstig een onlangs gedane verklaring en in verband met den pouiieaen on parlementairen toestand hun porwfauil .cs ter beschikking van den mULater-presi- dent gesteld. Blijken» de laatste berichten aal hav mi nisterie ais volgt z(jn samengeste.d: min:s ter-president en b.nnenlundsche zaken NtV ti, nee-president Lumatti; buiten,a.«tLche zaken Sciuloja; financ.en Behanger, ooi log Ferraris; ko,oa.ëa Fora; justitie Murtoia; onderwys lorre; industrie de Nava; land bouw Falcioni; mar.ne Sechi; bevrijde ge bieden Aiessio; arbe d Bonnomi; posterijen en telegrafie Nava; het ministerie bevat vertegenwoordigers van alle groepen der iuunebehalve katholieken en zocMlisten. Kabinetswyzigingen zyn dus aan de orde van den dag en er dreigen er nog meer komen. /Moam we gisteren uiteenzetten, wordt tegen den b ransctien premier een neitige agitatie gevoerd, wat hum niet be •et betaugiykc wetsontwerpen aan de orde te stellen. Onmtddeliyk na de spoorwegstaking heeft Millerand een wetsontwerp in studie geno men, dat tnan» is ingediend. De voorgestel de wet streelt naar een zooveel mogeiyk minneiyke schikking van eventueele con tacten en naar oplossing daarvan door mid del van verpiicnte arbitrage, maar tevens is de regeermg vast besioten het bestaan van het land niet enkel te verdedigen tegen een aanval van buiten, maar ook tegen mn- nenlandbche gebeurtenissen, die land en volk in gevaar brengen en zy wil daarover met boete of gevangenisstraf degenen tref- len, die verantwoordeiyk zyn voor desorga- mseorende stakingen en die zich met aan dc uitspraak van een arbitrage-commissie moenten storen. Arbitrage wordt verplichtend gesteld by spoorwegen en andere communicatiemidde len, fubi ïeken van gas en eiectriciteit, my nen, waterleidingen, ziekemnrichtingett, en m grootere steden by begrafenisonderne mingen on reinigingsdienst. In andere vak ken zullen er verzoemngsraden worden in gesteld. Het wetsontwerp komt juist op een tyd van groote beroering in de arbeiderswereld in het Noorden, in Koubaix en ioumnng, staken ti&.uuu textielarbeiders, in Pa» de Calais en het bekken van Anzin «ie mynwer kers, enz. Door kolengebrek zulien ai vele tabrieken in Kyssei, Valenciennes en eiders moeten staken, en worden beperkingen in den spoorwegdienst en in de verlichting in gevoeld. Het wetsontwerp heeft in de socialisti sche pers hevige protesten gewekt, waar het een „staatsgreep tegen de vryiieden des volks" wordt genoemd en „een aanslag op het stakingsrecht". De Confédération Gé nérale du Travail heeft al krachtig tegen het wetsontwerp geprotesteerd. De Fransche arbeiders mogen zich ern stig in hun rechten te kort gedaan achten, de regeering kan hun verwyzen naar het bolsjewistisch regime m Rusland. Hier is naar men weet den twaaifurigen verplich ten werkdag ingevoerd, terwyl krachtig wordt opgetreden tegen lyntrekkery. Ken draadloos Ms richt uit Moskou ver spreidt het volgende manifest van de Sov- jetregeering aan de arbeiders: „Schaamt u, kameraden! De arbeiders van de spoorwegwei kplaatsen van de noor delyke spoorwegen hebben gedurende de maand Januari meer dan duizend arbeids dagen verknoeid door vryaf te nemen. Iede re arbeider heeft feitelyk vier dagen ver spild. Nu miilioenen menschen honger lij den, is het onmogelyk om tien miliioen poed brood te vervoeren ten gevolge van het ge brek aan locomotieven; en de spoorwegar beiders willen nu een paar dagen in de w-eek luieren. Aan die misdaad moet een einde komen en de niet-arbeidenden zullen er voor verantwoordeiyk worden gesteld eri zullen moeten worden gedwongen om den arbeidstyd in te halen, waarvan ze de re publiek hebben bestolen. „Het is noodzakeiyk de krijgswet in te voeren in de spoorwegwerkplaatsen en de schuldigen de volle gestrengheid van do krygswet te ^ioen gevoelen. Het is niet vol doende om redding te verwachten van het buitenland, dat ons nieuwe locomotieven zai moeten verschaffen. Het is noodig de in wendige blokkade te bestryden en onze lo comotieven en wagens te herstellen. Al leen door een hardnekkigrn stryd op het arbeidsfront; alleen als alle arbeider», in de eerste plaats het spoorwegpersoneel, hun plicht doen; alleen dan zullen we een einde kunnen maken aan den noodlottigen stand van zaken, den honger kunnen overwinnen en de sovjetrepubliek kunnen redden." buuknlandsch nieuws. FRANKRIJK. Hei publiek staakt Er u» om nieuwe staking in l'arij» aan de» ging: die tan het publiek tegen de schuimbekkend van woede en zyn door het betel-kauwen zwart geworden tanden wer den zichtbaar tusschen zyn roode lippen. Opeens voelde Pierre, dat men z(jn revol ver uit zyn gordel haalde, een smalle, blan ke hand streelde hem in het gelaat, hy zag de monding van het vuurwapen op den in lander gericht worden, een knal weerklonk en midden in de borst, doodeiyk getroffen, tuimelde de Tonkinees achterover in de ri vier en verdween in de diepte. Pierre richtte zich op. Marcelle, die erg bleek was en wier oogen buitengewoon schitterden zat vlak by hem, de nog roo kende revolver in de hand. Hy heeft je toch niet gestoken, wel? vroeg zy met door angst verstikte stem. Neen, dank zy jouw tydig optreden, niet! Dan nu maar de andereh te 1 fff, zei ze vol moed. Maar de roeiers hadden in het geheel geen lust den stryd aan te knoopen, spron gen in het water en zwommen naar den oever, waar zy in het hooge gras verdwe- nen. d«*r Ml* w goed afgekomen, mompelde Pierre. Toen wierp Marcelle zich in zjjn armen en in snikken uitbarstend, riep zy ta mid den van haar tranen, telkens weer: O. Pierre, Pierre, hoe heeriyk dat Je be- houdan bant.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 3