Electriciteit BALT A. DE JONG Voorjaar-Schoonmaak Gordijnen Fa. J. C. SIBBES, Gouda Kweekerij Bericht van Inzet. BOELHUIS. Bonwmanswoning KENNISGEVING. ZWilN", Iloom- en Cbiisi fassttaij Veulen Merrie Vrouwe Cornelia Constance Wilson, Dienstbode. G. A. BELONJE Levert en installeert Toiletpoeder, Doozen, Donzen, Kinderzeep, :- Toiletsponsen -: OOSTHAVEN 31 Zak-, Stof- en Ontwarkammen. m M»d«i n siiumui«!] je mr te koop. is" '2 Stolwijkersluis nabij Gouda 18 Kalfkoeien, 2 Pinken, Bouw- Ou Melkgereerfschippen. een perceel grond, Wei-, Hooi- en Bouwland Donderdag den 1*t*n April 1920 Aangeboden s A. E. GREVENSTUK, - Peperstraat 26, Dames- en Kinderhoeden. 1ste klas bewerking in den kortst mogelijken tijd. Danssbeailii Badhaaddoeku llinillti Badhandschoeiei naclemilen Baddoek per el laillii Handdoeken rokken Tbiedoekei eiibiRiliiis Mdoekeo Tricot Ondergoederen (onsen ei iiUn Ziivir Willi! Jaegir Wit Katoen - Graslinnen - Geel Katoen - Zwanendons - Keper i> raiinie dor taxl-auto s. Maandag werd piotteling oekend geuiaakt, dai da tirie<en dtr taxi h waren verdubbeld. Lto taxi- auto maten #a\«ti nog tie oude prijzen aan, doch de aiauffeut» wilden niet rijden dan te- geu den dubbeley prijs van 25 centime». Alsof ivct atgesjproken wa», weigerde het publiei. Tram», omniniseen en metro wer den bestormd en de taxi s reden he-n en weer OOSTENRIJK. Voedsel voor W'eeneu. Lit Weeoen wordt gemeld ito ondorh nululuigeu over de voedsel voor ziening van Oostenrijk hebIten resultaat g<> ha l, dat Amerika üOU.UOO ton zal tevo ren. Midden Apr.l wordt met het lossen beginnen, dat binnen 2 maanden zaj zijn alg< loopen. Gisteravond werd Ie i'arijs een Itaüaanscti vertegentwoordlger verwacht, mee wien heden zal wor lea onderhaniald o\er de onmiidellijke levering van'lndst of Genua uit van 30.000 ton. BINNENLAND. MoWlisatiejaren van onderwijzers. Door het Tweede Kamerlid K. ter Laan ia aan den Minister van Onderwijs do volgen 1e vraag gestel i „Is spoedig de uitvoering te verwachten vau de regeling, waarbij de mobiiis-uieja ren van oniegwijzer» worden meoegeteld als dkuistjoren bij liet otuutowijH doorgo Hoofden by het herhaüngaonderwijh. Door het Tweede Kamerlid Ctto zijn iu den minister van Onderwijs de volgende vrug „Is het juist, uat d«n hooiden bij liet htrhahngeonderw ij», die als eenige lecr- kracU aan de scnool zijn verbondeu, niet do beloon!ng voor het hooflschap wordt uitbetaald, bedoel! in het tweede lid van artliked 27 der wet tot rege.in? van het lager onderwijs^ zooals dit is vastgesteld bij de wet van 14 Juli 1919, Staatshla I No 493? Zoo ja, op wolk© wetsbepaling steunt de ze afwijk mg van het genoemde Voorschrift? TWEEDE KAMER. De heer Vergadering van 12 Maart. (Vervolg.) Troelstra (s.<ha.p.) meeu- wacmten dat de werkiie- inekw met hal veering van het veraart., dus met f 7.o0 per dag genoegen zouden willen nemen. Spr. onuseerde seuitrp de houding van den hoer Nijgh, voorzitter van den Loonraad in He vervoerbedrijven. Hij acht dezen man gevaarlijk voor «ie rust van ons land De lieer Wljnkpo.p (C. p.) betoogd# dm de houding der regeering neerkomt op bet dekken van de werkgevers. *5ij ont kent dat de Teders tie van Transport vrbo - den» een policial dool zou nastreven. Voor Item is er maar één middel tor verooe- riug van tut Tot der arbeiders en dat is de ro.oluiie. Die wil Troelstra echter niet. Lbe speelt er inoajr wat tiiee. Gelukkig w hij den laatsten tijd op den goeden weg Don hoor Nolens (r -«.) is de Hou ding der werkgever» van den beginne al onsympathiek geweest omdat ze do machls- •t m estie hebten gesteld, Rij vraagt spoe- d-tge indie ving van voorstellen betref lende welU'lijke regeling van beinéude.ing en VOr- pHchte arbitrage en of de Min sier in d t g<ia| niet wil beproeven om tot arbitrage te komen. Minister Aalberae verklaarde het on juist dat <lo werkgevers hem hebben ver- klaard dat zij den loonoisch zouden toege ven indien do Regeering dit zou gelasten. Ale de^ arbtiilans arbitrage willen en iuet bemiddeltftg zonder moer, wil spr het var- zoek aan de werkgevers overbrengen en a Hes doen om daartoe te komen. ten wetsontwerp in zaxe voorkoming van arbeidsgeschillen gaat deze maand naairden Hoogen Raad van Arbeid voor advies. Ver pachte atvijtrage komt er zeker niet in voor. De Voorzitter stelt voor de deb*:- Dn to putton. De stemming hierover wordt bepaald op L-in-dag l uur. GEMENGDE BERICHTEN. De staking in de harens. Naar aanleid jig van de interpellatie van (ten heer Maroliant in de Tweede Kamer gehouden, vroeg de „Tel. do hoofdbe stuurders der federate, de heeren v. d. Beng, Sneevliet en Boufwman. hunne .nee- ning omtrent de door de regoeni^ aange nomen houding UiÜmkitolijk werd verklaard, dot van de zijde der Federate nooit bemerkt is van directe of in ïHreote pogingen van den heer Aaibars» om hei conflict te voor komen. Ook nadat de staking geproola- meerd was, heeft men nimmer bemerkt, dm door den heer Aalberse benuddelln ts- pogingen werden aangewend. Ook ves.igie men er de aandaalit op, dat In de Kamer niemand namens de on- afUnkelijke vakbeweging kon spreken- Mod is het volkomen eeiw m«. de meening van den heer Merchant, dat de regoenng ach partij heeft gesteld aan de zijde van de werkgevers, maar begrijpt niet. dat eerst gewacht moest worden op de bijeenkomt van heft N. V. Vnlvopens de regeering zich koa uitsproken. De Federatie slaat op het oogenb'lk nog op het standpunt, dit men iedere bemiddelingispoging onmiddel lijk voor de leden za. brengen. Wat de arbitrage betreft, wil zij zich niet ultl* ten, zoolang de mftndrfer niet uitdrukke lijk verklaart, wat hij daawmler ver- maat. Moet daaronder begrepen worden, (lat eer« de stxkTng dient te worden opgehe ven en dan onderhandeld, dan kau men zich daar niet voor liten vvidea Overi gens ka« do Federatie geen meentof- uit spreken over de houding der rogcerlng, zool mg de debatten over do interpellatie Merchant niet zijn geëindigd. Het zed en schandaal. In het* huis van bewaring on het i'ro- voosthuia te fjcheveningen zijn (dit tor aanvulling vau het bericht van het. L'orr. Bur onder L. b.) gistere i ingesloten lü heeren, wegens zedenmisdrijf. Tot heden is gebleken dat er ongeveer i5 >ngan, van 12 tot 20 jaar betrokken zijn oij .het sobaji- daal Het mi (drijf word gepleegd te Laren (N.-H.) en Den. Haag. Gi-itere.i bleek, dat er ecnige verdachten gevlucht wrfren naar IJelgte en Zwitserland. w STADSNIEUWS. GOUDA, 13 Maart 1920. Raadsvergadering. De Raad dezer gemeente is bijeengeroe pen tegen Dinsdag 16 Maart 1920, des avonds 7% uur. Aan de orde worden gesteld de volgende punten 1. Het voorstel tot verhooging van het schoolgeld voor de Stads-Muziekschool. 2. Het voorstel tot uitbreiding van de gemeentelijke secretarie met eene afdeeiing „Controle" gemeentebelastingen, enz. 3. Het voorstel tot levering van electrici- teit aan de gemeente Schoonhoven. 4. Het voorstel tot goedkeuring van sup- pletoire begrootingen, dienst 1919, van in stellingen. 5. Het voorstel tot goedkeuring van de suppletoire begrooting, dienst 1919, van de Bank van leening. 6. Het voorstel tot wijziging der gemeen te-begrooting, dienst 1920, in verband met toegekende bijdrage aan de Commissie tot verbetering van het verkeerswezen in Z.W. Utrecht, Krimpenerwaard en Alblasser- waard. 7. Het voorstel tot afwijzing van het ver zoek van de Vereenigingen voor Volkstuin tjes, alhier, tot verlaging van den huur prijs van den beschikbaar gestelden ge meente-grond. 8. Het voorstel tot afwijzing van de ver zoeken van D. C. de Goederen e. a. inzake uitkeering van duurtetoeslag. 9. Het voorstel tot aankoop van gebou wen, terreinen, enz. aan het Jaagpad. 10. Reclames omtrent aanslagen hoofde- lyken omslag, dienst 1919. en verder voorkomende zaken. Koop van grond gelegen aan het Jaagpad. Onder de op 1 Maart j.l. in het openbaar verkochte onroerende goederen van den heer W. Woldering, bevond zich een per ceel grond, ter oppervlakte van 0.42.43 H.A., gelegen aan het Jaagpad alhier, dat met de daarop staande vier woningen en fa brieksgebouw met de zich daarin bevinden de machinerieën enz., vroeger in gebruik als groentendrogerij, afzonderlijk, in veiling word gebracht. Waar het bedoelde perceel grond, dat gunstig is gelegen aan groot vaarwater, aan B. en W. toescheen voor de gemeente van zyn er is ge- daar ter r" groot belang te dacht aan de vestiging daar ter plaatse van de aschbelt is getracht het bewuste perceel voor de gemeente in handen te krjjgen, hetwelk gelukt is voor een totalen koopprijs van 25820.18^, de onkosten In begrepen. De bedoelde machinerieën enz. vertegenwoordigen een flinke waarde. Vei lig mag worden aangenomen, dat de koop prijs billijk is. B. en W. stellen daarom den Raad voor dezen aankoop goed te keuren en het benoo- digde bedrag ad ƒ26000 door geldleening te vinden. Levering van electrischen stroom door de Lichtfabrieken te Gouda aan de gemeente Zooals reeds is medegedeeld, wordt door B. en W. van Gouda aan den Raad der ge meente voorgesteld met de gemeente Schoonhoven een overenkomst aan te gaan tot levering van electrischen stroom. Het volgend concept-contract zal aan den Raad ter vaststelling worden aangeboden. Strooinlevering aan Schoonhoven. Art. 1. Stroomsoort, omvang en plaats der levering. 1. Gouda verbindt zich om aan Schoonho ven, in voor het doel voldoende hoeveelheid electriciteit te leveren in den vorm van draaistroom met een normale spanning van ongeveer 3 maal 380)220 Volt en ongeveer 50 perioden per seconde en deze spanning J- voedingspunten zoodanig constant te dat daarmede een regelmatige en normale eischen beantwoordende stroomvoorziening aan de ingezetenen mo gelijk zy. 2. De electriciteit zal afgeleverd en geme ten worden op een of meer in overleg met Gouda, door Schoonhoven aan te wijzen, binnen de gemeente Schoonhoven gelegen plaatsen, in door Schoonhoven gratis ter beschikking te stellen of te bouwen onder stations, tevens meetruimten. Deze onderstations zullen, wat vorm en afmetingen betreft, moeten voldoen aan de daarvoor door Gouda vast te stellen nor male eischen. De in het eerste onderstation aan te bren gen toestellen worden geplaatst, bekostigd en onderhouden door Gouda. Als tegemoetkoming in de kosten dezer inrichting betaalt Schoonhoven aan Gouda voor het eerste in Schoonhoven ingerichte onderstation eenmaal een bedrag van 1000 te voldoen uiterlijk drie maanden, nadat met regelmatige stroomlevering begonnen zal zijn. De inrichtingskosten van alle verdere on- derstations" komen geheel voor rekening van Schoonhoven, terwijl de transformatoren daarby in bruikleen worden verstrekt. In richting en onderhoud geschiedt ook hier door Gouda. Schoonhoven waarborgt te allen tyde aan het personeel van Gouda vryen toegang tot alle meetruimten (onderstations) binnen de gemeente. De toevoerkabelnaar de meetruimten worden door Gouda en op hare kosten ge legd. 3. Schoonhoven verbindt zich om, zoolang deze overeenkomst duurt, de voor openbare verlichting voor eenig gemeentelijk bedrijf en voor stroomlevering aan particulieren benoódigde electriciteit te betrekken van Gouda. Zy verbindt zich voorts, behoudens de verplichting door de Provinciale Veror dening of de Wet opgelegd, aan geen an dere personen of lichamen dan aan Gouda te zullen toestaan voor levering van electri citeit binnen Schoonhoven geleidiögen te leggen of te hebben in of over openbare straten, wegen of wateren, behalve ten dienste van electrische tractie, welke zich niet bepaald tot het grondgebied van Schoonhoven. Meting. Art. 2. 1. In elk der in artikel 1 genoem de meetruimten zal door ieder der partyen een electriciteitsmeter (hoofdmeter) van erkend goed fabrikaat voor driephasen- stroom met O-punt en ongelyke belasting der phasen, bovendien voorzien van een in richting, welke de hoogste gemiddelde be lasting registreert over opvolgende pe rioden van 20 of van 15 minuten, in de secundaire hoofdleiding worden aange bracht en onderhouden. 2. Het gemiddelde der aflezingen van bei de instrumenten zal als grondslag voor de verrekening gelden, waarbij die gemiddel den, zoowel voor wat betreft verbruikte eenheden als geregistreerde maximale be lasting over alle meetruimten in de ge meente Schoonhoven samengesteld worden. 3. Zoodra tuschen het, door beide in de zelfde meetruimte geplaatste electriciteits- meters, aangegeven maandverbruik of ge registreerd maximum, een verschil ontstaat, grooter dan 6 van de hoogste aanwijzing, dan wordt aangenomen, dat beide meters «juist aanwyzen en zullen i\j achtereen volgens herykt worden, terwijl aan de aan gewezen en nog niet verrekende hoeveelhe den eene correctie zal worden aangebracht, als uit dezen herijk zal blyken. 4. By abnormale aanwijzing, storing of stilstand van een der meters zal tydens de herstelling daarvan de aanwijzing van den anderen meter als grondslag voor de verre kening gelden. Zijn beide meters gelijktijdig gestoord dan wordt het verbruik bij gemeen overleg door partyen geraamd op grond van het maandverbruik voor en na de storing. 5. Afgezien van de hierboven bedoelde tusschentijdsche herijkingen, zullen elke twee jaar alle hoofdmeters kunnen worden herykt, wanneer zulks door een der par tyen wordt verlangd. 6. Alle herijkingen of herstellingen wor den uitgevoerd in een by gemeen overleg aan te wijzen laboratorium of fabriek; elk der partijen draagt de kosten daarvan voor zoover zy betrekking hebben op hare me ters. 7. Abnormale hooge aanwijzingen van de maximummeters, die klaarblijkelijk het ge volg zyn van kortsluiting of eenig ander ongeval, zullen niet als basis voor de verre kening mogen dienen, wanneer onmiddellijk na de ontdekkirtg van een dergelijk daarvan aan de wederparty is kennis geval gege ven. 8. Partijen kunnen bij gemeen overleg overeenkomen g|e aflezing der maximum meters tydelykjbidten rekening te latefi. 9. Elke hoofdmeter wordt door beide par tyen verzegeld. 10. Voor de hoofdmeters van Gouda zal door Schoonhoven 2.60 per maand huur worden betaald. Verrekening en Contractjaar. Art. 3. 1. Als basis voor de verrekening der door Schoonhoven verbruikte electrici teit zal gelden: a. de hoogste gemiddelde belasting in K.W. voorgekomen in een kalenderjaar. b. het verbruik in eenheden (K.W.U.) se cundair gemeten. 2. Schoonhoven verplicht zich voor den betrokken stroorti aan Gouda te betalen 80 per maximaal jaar Kilowat en ƒ0.03 per verbruikte eenheid. 3. De hierboven onder 2 genoemde pryzen per verbruikte etenheid gelden zoolang de kolenprys per kalenderjaar niet hooger is dan 9.50. Voor iedere volle tien cents, waarmede die kolenprys stygt boven voor noemd bedrag, worden die eenheidsprijzen met ƒ0.03 per K.W.U. verhoogd. Onder kolenprys in eenig kalenderjaar wordt in dit artikel verstaan de gemiddelde prijs dien de Gemeente-Lichtfabrieken te Gouda betalen per 1000 K.G. machineko len, zooals zy die regelmatig of in den re gel voor de stroomopwekking verstoken en wel gerekend franco tot aan het ketelhuis der Electrische Centrale. De hierboven bedoelde prysverhooging zal door Gouaa telkenmale in onderling overleg met Schoonhoven om de vijf jaren worden herzien. De vaststelling en verrekening daarvan geschiedt aan het einde van het kalender jaar of aan het einde van elk kwartaal, naar keuze van Gouda. 4. Verrekening van het jaarmaximum ge schiedt maandelyks naar den maatstaf van het in het vorige kalenderjaar bereikte maximum, terwyl eventueele verschillen met het in het loopende kalenderjaar op tredende maximum aan het einde daarvan verrekend worden. Voor het eerste volle kalenderjaar en de eventueele daaraan voor afgaande manden zal door partyen by ge meen overleg een regeling worden vastge steld. Onder kalenderjaar wordt hier ver staan het jaar aanvangende 1 Januari en eindigende 31 December d.a.v. De betaling van het door Schoonhoven wegens stroomverbruik aan Gouda ver schuldigde, geschiedt aan het einde van el ke maand en wel uiterlyk vier weken na den datum der door Gouda ingediende rekening. Onvoldoende electriciteitslevering. Art. 4. I. Indien Gouda door handelingen of voorschriften van R(jk of provincie, brand, oorlog of oorlogsgevaar, werksta king, onvoorziene stagnatie in den aanvoer grondstoffen, ernstige storing in het bedrjjf of ander» rampen, wordt herinnerd eenige of een voldoende hoeveelheid electri- citeit van de overeengekomen spanning aan Schoonhoven te leveren, dan zal zy niet aansprakelijk gesteld mogen worden voor-schade of winstderving, daaruit voor Schoonhoven voortvloeiende. Gouda is verplicht van het ontstaan van een der bovenomschreven gevallen aan- stonds de wederpartij in kennis te stellen. 2. Gouda zal niet aansprakelijk gesteld mogen wonien voor eenige schade of hinder in Schoonhoven ontstaan door de levering van electriciteit overeenkomstig de bepalin gen van deze overeenkomst. 3. Indien Schoonhoven kan aantoonen, dat ernstige storing of herhaalde onderbreking in de regelmatige stroomlevering te wijten is aan grove nalatigheid van Gouda, dan is zy gerechtigd alle daaruit voor haar voort vloeiende schade te verhalen op Gouda, die zich bereid verklaart die schade te ver goeden. Indien Gouda hare uit deze overeen komst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt gedurende een tijdvak van 24 uur of langer, heeft Schoonhoven het recht deze overeenkomst als ontbonden te besclrou- wen, onverminderd haar recht op vergoe ding der schade, door wanpraestatie en de ontbinding veroorzaakt. Directe electriciteitslevering door Gouda aan derden. Art. 5. 1. Indien binnen het grondgebied van Schoonhoven aansluiting verzocht wordt door aanstaande verbruikers, die, hetzy door den omvang van hun verbruik, hetzij door den daarvoor te bedingen stroomprys, ter beoordeeling van Schoon hoven, niet door haar zelve bediend kunnen worden, dan heeft Gouda desgewenscht het recht dergelijke verbruikers op haar hoog spanningskabels aan te sluiten en te bedie nen. Zoo van dit recht gebruik gemaakt wordt, zal als vergoeding daarvoor aan Schoonhoven worden uitgekeerd 2 van de bruto opbrengst dier stroomlevering. Ver rekening daarvan zal geschieden aan het einde van elk kalenderjaar. 2. Wanneer echter Schoonhoven niet bin nen eene, maand, nadat door zoodanige aanstaande verbruikers langs regelmatigen weg het verzoek daartoe is gedaan, tot het afsluiten van een contract met hen be sluit, dan heeft Gouda het recht met hen te contracteeren. Kabels. Art. 6. 1. Gouda heeft het recht haar Ica- bels te leggen in de door Schoonhoven voor haar eigen kabels te graven sleuven, mits daaruit geen meerdere kosten of tijdverlies voortspruiten. 2. Gouda heeft het recht om op hare kos ten binnen het gebied van Schoonhoven ka bels aan te brengen, te hebben, te verwijde ren en te onderhouden, zoowel ten behoeve van Schoonhoven en van de verbruikers, als bedoeld in artikel 5, als ten behoeve van andere gemeenten, die door diezelfde kabels van stroom worden voorzien. 3. Gouda verbindt zich haar kabels op eerste aanzegging te verplaatsen, wanneer zulks naar het oordeel van Schoonhoven noodzakelijk is voor de uitvoering van ge meentewerken of andere door haar goedge keurde werken Van particulieren. De daaruit voortvloeiende kosten ^van straat- en graafwerk worden gedragen door Schoonhoven. 4. Na afloop dezer overeenkomst zal Schoonhoven niet meer verplicht zijn het recht te verleenen tot het aanbrengen van nieuwe kabels, tenzy deze moeten dienen voor de electriciteitsvoorzxening van an dere gemeenten, in welk geval Schoonho ven zich het recht voorbehoudt daarvoor eene schadeloosstelling te eischen. De bij eindiging dezer overeenkomst in Schoonhoven aanwezige kabels zullen door Gouda in stand gehouden mogen worden, editer, voor zoover zij uitsluitend bestemd zijn voor de bediening van verbruikers als bedoeld onder artikel 5 slechts zoo langs als het met hen aangegane contract nog geldig is, terwijl de verlenging dezer contracten slechts mogelyk is met toestemming van Schoonhoven. 5. Werkzaamheden aan de hoogspannings kabels, waarvoor deze tydelyk uitgescha keld moeten worden of waarvoor graafwerk moet verricht worden binnen het grondge bied van Schoonhoven zullen behoudens in gevallen van dringende noodzaak niet uit gevoerd worden dan na kennisgeving door Gouda tenminste 24 uur tevoren en nadat partijen over het tijdstip van aanvang dier werkzaamheden overleg hebben gepleegd. 6. Partyen treffen een regeling omtrent de uitvoering van straatwerk binnen Schoonhoven, voor zoover dat noodzakelijk is door werkzaamheden aan de kabels van Gouda. Art. 7. Zoowel de oorspronkelijke aanleg van het hoogspanningsnet in Schoonhoven als elke latere uitbreiding of verandering gescheidt in onderling overleg. De door Schoonhoven in overleg met Gouda vast te stellen installatievoorschriften zullen zooveel mogelijk gelijkluidend zyn met die van Gouda. Arbitrage. Art. 8. 1. In alle gevallen, waarin tus- schen partyen meeningsverschil bestaat om trent uitleg of toepassing van de bepalin gen dezer overeenkomst of in gevallen, wel ke daarin niet geregeld zyn en waaromtrent partyen niet tot overeenstemming kunnen geraken, zal de beslissing, voor zoover het betreft rechten, waarover partyen de vrjje beschikking hebben, worden opgedragen aan drie scheidslieden, waarvan door elk der partyen binnen 14 dagen een is te be noemen; deze beiden zullen tezamen een derden scheidsman aanwijzen. Mocht een der partyen in gebreke blijven binnen den bepaalden tyd een scheidsman aan te wyzen of kunnen de door partijen aangewezen scheidslieden binnen 14 dagen niet tot overeenstemming komen omtrent de benoeming van een derden, dan wyst de kantonrechter te Gouda de drie scheidslie- party311 °P Verzoek van de meest gereede 2. De scheidslieden npreken recht in hoog- ste ressort volgens de daarvoor door de wet vastgestelde regelen en bepalen het aandeel van elk der partijen in de kosten van het geding. Duur en aanvang der overeenkomst. Art. 9. 1. Deze overeenkomst wordt voor het eerst gesloten voor den duur van onge veer dertig achtereenvolgende jaren, te rekenen van den dag, waarop voor het eerst met de regelmatige stroomlevering wordt aangevangen en welk tijdstip door partijen by aangeteekend schrijven zal worden vast- h !nzaIt eindi*en OP 31 December van het dertigste contractjaar. 2. Heeft twee jaar voor den afloop dezer overeenkomst door geen der partyen een schriftelyke opzegging plaats gehad, dan is zy stilzwygend verlengd voor vijf ach tereenvolgende jaren en zoo vervolgens tel kens met perioden van vijf achtereenvol- ®fn °P«887ng8termün van ten minste twee jaar. 3 Gouda verbindt zich, onder voorbe houd, dat de noodige vergunningen zullen zijn verleend met de werken, noodig voor de uitvoering der bepalingen dezer overeen komst uiterlijk aan te vangen, een jaar na het sluiten van deze overeenkomst, welke termijn door partyen in gemeen overleg verlengd kan worden. Indien binnen dien termijn de koperno- teering gedaald is tot 80 pond sterling per pond, electroliet koper, verbindt Gouda zich tot aankoop der benoodigde kabels. Schoonhoven heeft het recht na afloop van den overeengekomen termijn den aan leg van den verbindingskabel naar Gouda schriftelijk te eischen. Gouda verplicht zich alsdan binnen drie weken tot aankoop der noodige kabels over te gaan. Geschiedt deze aankoop naar eene koper- noteering, welke hooger is dan 80 pond ster ling dan zal, de in art. 3 punt 2 vastge stelde prijs per maximaal jaar K. W. ver hoogd worden met ƒ0.60 voor elk pond sterling dat de noteering, volgen» welke aangekocht werd, hooger is dan 80 pond sterling. 4. Partijen verbinden zich de uitvoering der werkzaamheden zoodanig te regelen, dat beiden zooveel mogelijk op denzelfden tyd gereed zyn om de regelmatige stroom- levering aan te vangen. Art. 10. De kosten op deze overeenkomt vallende worden door partyen ieder voor de helft gedragen. Wordt registratie ver langd, dan worden de daardoor veroorzaak te kosten gedragen door de partij, welke die registratie verlangde. Waarschuwing. De Commissaris van Politie waarschuwt handelaren in tabak, sigaren en aanver wante artikelen, om, alvorens relatiën aan te knoopen met de handelsreiziger A. L. de Bruyn, zich noemende Louis de Bruijn, vroeger in dienst der N.V. Export Centrale van Nederlandsche sigarenfabrieken. Nes 51, Amsterdam, eerst informatiën bU hem in te winnen. Een sigarenhandelaar alhier is er ol in gevlogen. L. de B. heeft hem vooi 5000 sigaren opgelicht. Men zy dus op zijn hoede. Een cabaret-avond voor de Goudtwhe Gezondheidskolonie. Met een enkel woord is het reeds gemeld dat er Dinsdag 23 Maart a.s. een cabaret avond zal worden gegeven door het uit oud-Delftsche studenten bestaande gezel schap „Staccata", waarvan de baten zullen komen aan de Goudsche Vereeniging voor Gezondheidskoloniën. Het js altijd bijzonder verheugend wan neer er belangstelling is voor een goede zaak, die ieders sympathie heeft. Dat is zeker het geval met de Goudsche Vereeni ging voor Gezondheidskoloniën. Maar met die sympathie alleen kan die vereeniging haar zeer gewaardeerd en ook zoo noodig werk, niet ten uitvoer brengen. Daarvoor is noodig ook belangrijken geldelyken steun. „Staccata" uit Delft wil het nu den Goudschen ingezetenen gemakkelijk ma ken om met een opgeruimd hart her hunne by te dragen om die Goudsche Vereeniging fiink te steunen. Zij vraagt daarom leder té komen op hare genoegelyken avond van zang en dans en nog veel meer, om zich te amnseeren, zooals de Timbertown Foelie# het eerder hebben gedaan en het zal er heel aardig zyn en een goede zaak wordt er mede gediend. In de advertentie in dit blad zyn nog eenige bijzonderheden vermeld. Examen Pontscholen. Bij de door de Pontscholen te Leiden, €ouda en Utrecht gehouden examens zijn geslaagd voor: Machineschrijven: de dames: D. Spuiman, J. Hoo'donk, J. de Groot, allen te Leiden, E. Broers te Voorschoten, A. Scheffer te Wassenaar, T. Rietveld en Gyzenij te Gou da; de heeren A. Schouten, W. Latnan, A. Bremnier, H. J. Teeuwen, allen te Leiden, S. de Jong te Eindhoven, H. Gravestein, B. Kettler, A. Reunings, P. A. Bol en C. Lan- geraar te Gouda. Stenograaf, 130 lettergrepen per minuut: de dames G. L. Kruiswijk. J- Bleyenberg, F. Spree en L. Schouten allen te Utrecht, A. de Jong, J. Raar en M. van Bcrkel te Leiden, M. van Dam te Zwammerdam, J. de Feyter en N. de Feyter te Steenbergen (N.-B.), H. C. de Wilde te Voorhout; dé heer J. Laman te Leiden. Stenograaf, 100 lettergrepen per minuut: de dames T. M. Liedenbaum te Borne M. den Daas te Utrecht. Steno-Typiste: de dames R. van Spron- sen, T. Bosch Evers, J. van Spall. H. G. D. Jonkei, allen te Utrecht. Nederlandsche Handelscorrespondentie: de heer H. Rietveld te Boskoop. Luit. Plesman gehuldigd. In de g.sternamiddag te Amsterdam ge houden liquidatie vergadering van de „El- ta werd door generaal Snijders, eere-voor- zitter van de „Elta" hulde gebracht aan de heeren Plesman, Hofstée en Fuld, en werd namens het bestuur aan den heer Plesman een schrijftafelgarnituur en een fauteutlP benevens een oorkonde aangeboden. Witte Bioscoop. Ziezoo, daar zitten de bezoekers voor sta weken aan vast, n.l. aan den zelf opgeieg den plicht om de bioscoop te bezoeken. Wi» het eerste deel van de film „De Circuako- ning" heeft gezien, wil natuurlijk het ver volg en slot van het cinemafeuilleton niet missen. Deze eerste acten vormden nog maar de inleiding vandaar dat van het ge heugen nog al wat werd gevergd en de ver beelding gewaagde sprongen moest nemen. Van het circus belandden we plotseling in een meisjeskostschool, een oogenblik later geraakten we verzeild te midden van een bende boeven, enz. Intusschen, in deze in leiding is het verhaal zoo ver gevorderd, dat de intrige al tamelijk ingewikkeld en de nieuwsgierigheid naar de ontwikkeling reeds heftig gespannen is. De film is werkelijk buitengewoon ints- ressant, vooral ook omdat men eens esn «ykje kan nemen achter de schermen, die het persoonlijk leven van reizende artisten voor buitenstaanders verbergen. Gisteren mocht men af en toe al een kijkje in en om het paardenspel nemen. De mi se en scène en de typeering der personen is bijzonder gelukkig. Aantrekkelijk zijn ook de too- neeltjes in de kostschool, vooral de stren ge, stijve, statige dubbelgekinde matrone ia als directrice kostelijk geteekend. De brand in de petroleum-put, de vervolging, etc. ge ven mooie natuuropnamen te zien. Het eer ste deel van de film is dus alleszins te prij zen en „Begin goed, al goed", zullen we maar denken. SCHOONHOVEN. Als tuBSchenpersoon voor de Invalidi teitswet, is voor het district Schoonhoven aangewezen den heer J. van Daalberg, amb tenaar ter Secretarie te Hardinxveld. HAASTRECHT. Vooi hen, die aanvullingsbroodkaarten hebben aangevraagd, bestaat gelegenheid deze af te halen op Maandag a.s. tusschen 10 en 12 uur v.m. op het Raadhuis. BODEGRAVEN. Dr. M. W. Marsman, sedert ongeveer 16 jaren alhier gevestigd als arts, heeft zyn praktijk overgedaan aan een arts van De venter en vertrekt zeer binnenkort naar Hellendoorn, om daarna te Amsterdam ver der werkzaam te zyn. Geboren op den 25 Nov. 1876, Btudeerde hy te Leiden. Hij had hier de grootste praktyk, was sedert vele jaren gemeente-geneesheer, bestuurslid van het Groene Kruis, Ziekenvoeding, Tu- berculose-Vereeniging, Ziekenhuis, de Be waarschool van het Nut, Wijkverpleging, enz. Voorts was hij ook mede-bestuurder van het Bodegravensch muziekgezelschap; de gymnastiek-vereeniging „Hercules" ene. Men zegt dat op het fort Wierickerschans in onze gemeente thans geïnterneeri zijn o.a. de bekende Kurt Vogel en de diamant koopman Sweet. OUDEWATER. De verkoop van 10 perceelen straatvuil- nis, die Vrijdag door B. en W. dezT ge meente heeft plaats gehad, heeft 298.35 opgebracht. Vrijdag had in 't café De Roos alhier door Notaris Kruiswijk de verkooping plaats van het huis met schuur en grond van D. Oskam, gelegen te Hekendorp. Het kwam in bod op 4700, doch werd door den heer Oskam op 4750 opgehouden. PREDIKBEURTEN. Zondag 14 Maart. GOUDA. Remonstr. Kerk. 10 u. v.m. Ds. H. van As sendelft. St. Janskerk. 10 u. v.m. Ds. T. van Gheel Gildemeester te 's-Gravenhage. Bevesti ging van Ds. Verheul. 6 u. n.m. Ds. F. W. G. Verheul, intrede. Luth. Kerk. 10 u. v.m. Ds. Th. Scharten. Soc de Réunie. 7 u. n.m. Soc. Rel. Verbond. Mr. P. Tideman uit Bloemendaal. BOSKOOP. Remonstr. Kerk. 10 u. v.m. Ds. A. Jager. Ned. Herv. Kerk. 10 u. v.m. Ds. Nieuwburg. WADDINXVEEN. Remonstr. Kerk. 10 u. v.m. Ds. Lindeman te Zeist. Ned. Herv. Kerk, 9% u. v.m. en 6 u. n.m. Ds. Steenbeek. MOORDRECHT. Ned. Herv. Kerk. 10 u. v.m. Ds. Kniphuizen. GOUDERAK. Ned. Herv. Kerk. 9% u. v.m. Ds. Planting» te Bergambacht. STOLWIJK. Ned. Herv. Kerk. 10 u. v.m. Ds. B. J. Kanis. Evangelisatiegebouw. 9H u. v.m. en 6% u. n.m. Ds. Vreugdenhil te Leerdam. HAASTRECHT. Ned. Herv. Kerk. 10 u. v.m. Ds. E. v. d. Broek Gerei; Kerk. 9% u. v.m. en 6% u n.m. Ds. J. L. v. d. Wolf. AMMERSTOL. Ned. Herv. Kerk. 6H u. n.m. Ds. J. v. d. Spek te Schoonhoven. BERGAMBACHT. Ned. Herv. Kerk. 6% u. n.m. Ds. D. Plan- tinga. BERKENWOUDE. Ned. Herv. Kerk. 9% u. v.m. Ds. J. N. v. d. Heijden. OUDEWATER. Geref. Kerk. 9% v.m. en 6 u. n.m. Ds. de Bruin. Ned. Herv. Kerk. §V» u. v.m.. Ds Hoek. 6 u. n.m. Ds. Buiskool. 17 Maart. GOUDA. St. Janskerk. 12 u. m. Ds. J. E. Bijl. Hu welijksinzegening. Kerk Peperstraat. 8% u. n.m. Ds. J. Borger. Bijbellezing. LAATSTE BERICHTEN. Marine-troepen rukken tegen de regeering op. BEI LIJN» 13 Maart. V. D. H»t bericht wordt bevestigd, dat troepen dor marine- biigado in opmnrsch fegen de regeering te Berlijn zijn. 1>ï brigade komt uit JJöberitz. De Brandenburger Tor, evenals al'.e an dere toegangen tot de stad, regeoringage- bouweo enz-, zijn door sterke troepenmach ten afgezet en met befoulp ,an maohinege* weren In staat van verdediging georaoht. 1> regeering heeft maatregelen go nomen om in onderhandelingen te treden. Men neemt aan dat de brigade in de morgenuren te Berlijn zou zijn In de stai is al'cs rus tig I)e met de verdediging belaste troe pen weten niet voor welk dool ze opgeroe pen zijn- Tegw middernaoit werd de mi litaire bezetting der belangrijke punten nog verscherpt. Plakxaten werden aangeplakt, waarop werd meegedeeld; „Al wfo verder gaat, wordt doodgeschoten". De ru»t was te middernacht volkomen be waard. Men beschouwde den toed'and te midder nacht als zeer ernstig, ofschoon aimiraaj von Trotha van meaning was, dat een ze kere ontspanning wae Ingetreden. BURGERLIJKE STAND. GOUDA. GEBOREN: 11 Maart. Gerrit, z. t. G. van E(jk en S. Bakker. Johannes Jo- sephus, z. v. J. J. Jager en M. C. Brokaar. Johanna, d. v. R. Veerman en C. Trouw borst. Theodorus, z. v. Th. Verbiest en M. den Riet. ONDERTROUWD: P. A. de Haas en A. J. Disco. W. Laurier en C. Ham. OVERLEDEN: 10 Maart. Johanna Weel- denburg, geh. met C. G. Thoen, 60 j. 11. Andries Th. van Mensch, 11 mnd. Pie- ternella van den Berg, 12 d. 12. Javikje Kwakernaak, wed. v. T. Broere, 85 J. Markus Meter, 25 j. OUDEWATER. GEBOREN: Jacob, z. v. C. Verdouw en J. Pos. Marinus Gijsbertus, z. v. C. D. Middelihan en T. C. van 't Hoog. GEHUWD: Pieter de Jong en Anra van Dijk te Rhenen. ADVERTENTIëN: Getrouwd: T. BROUWER DE KONING en B. VAN BOVEN, die ook namens wederzijdsche familie hartelijk dank zeggen voor de blijken van belangstelling bg hun huwelijk ondervonden. 1592 13 Haastrecht, 13 Maart 1920. Heden overleed zacht en kalm onze innig geliefde Moeder, Be huwd- en Grootmoeder W«d. van Kolonal J. C. WILBRENNINCK. M. E DU DOK VAN HEEL— WiLBBBNNINCK. A. DUDOK VAN HEEL en kinderen. Bezoeken kannen niet worden afgewacht. 1589 22 Gouda, 12 Maart 1920. Wegens huwelijk van de tegenwoor dige GEVRAAGD p r 1 Mei een Mevr. SCHILT—Bijlsma, Stolwij- kersluis. 1590 9 GOUDERAK. Advertentiën en abonnementen op dit blad worden aangenomen door L. VLEGGEERT, Gouderak. Electro-Tachnisch Bureau KEIZERSTRAAT 83 Tal. 148. alles op het gebied van Uitsluitend 1ste klas werk. LA6E PRIJZEN. - - - BEGROOTING KOSTELOOS. TALRIJKE REFERENTIËN VAN UIT- - 0EV0ER0E WERKEN. - 452 1582 bl| 30 GOUDA - Telef. 118. RUIME KEUZE WADDINXVEEN. Advertentiën en abonnementen op dit blad worden aangenomen door A. NOTEBOOM, Boekhandel Waddinxveen. Advertentiën en abonnementen op dit blad worden aangenomen voor Berkenwoude-Dorp door A.BOOM, Berkenwoude, voor Berkenwoude-Achterbroek door J. NOOMEN, Beierache. Stolwijk. T/'h. H. J. NEDER HORST, GOUDA. ALOEMEENE VEROADERINO van Aandeelhouders op MAANDAG 29 MAART 1920 's namiddags 2 uur in Hötel „DE ZALM" Gouda. Da Ged. Commlitarii, 1526 10 H. J. NEDERHORST. Beste zwarte m. 10 jaar, hoogte 1.63, drachtig tot half April. Bezichtiging Waldorpstraat 24, Den Haag, Mij. Amst. Goederenvervoer. De Bouwmanswoning get. B 12 met hooiberg, schuur, erf en boomgaard, benevens diverse per ceelen Wei-, Hooi-, Bouw- en Griend- land met weg en watering, staande en gelegen onder de gemeenten Haastrkcht en Stolwijk, te zamen groot 29.80.28 H.A., geveild ten over staan van den Notaris J. P. MAHL- STEDE te Bergambncht, den 10 Maart 1920, zijn In bod gsbracht i Percee 1 op f 19100.— 2 n 5000.- n 3 3100.- ri 4 n 1700- n 5 n 2050.— 6 T) n 1550.— n 7 TJ 3000.— 8 1800.- 9 n n 1350 10 T) n 1000 11 1) n 2050.- n 12 1500 13 n 1600.— 14 n n 1600.— n 15 2900.- r) 16 n n 2400.— Te samen op slechts f 61700.- De verhooging, afslag en combi natie blijven bepaald op WOENSDAO 17 MAART 1920, des voormiddags 10 uur, in het Café van den heer P. Stoppelenburg te Stolwijk, tor- wijl inmiddels verhoogingen kunnen geschieden ten kantoie van den No taris tot Dinsdag 16 Maart 1920, des namiddags 4 uur. 1531 53 Notaris VAN DER LEEDEN te Ouderkerk a/d. IJssel, is voornemens op WOENSDAO 17 MAART 1920 des morgens ten 9'/j ure, aan de bouwmanswoning bewoond door de weduwe A. ANKER te in den voormaligen boezem van Stol wijk, in het openbaar te verkoopen Zeug met biggen, Boerenwagen, Schouw, Kaaspers, 2 Wringtobben, Karn, Staren, Kuipen, Kaasplanken, Schragen, Varkenslandhok, Zeuningen, Hooibnrrie, Menbruggen, Hekken, Planken, eene partij Takkenbossen en vele andere *8 Morgens voor den verkoop af- genummerd te bezichtigen. 1497 40 OPkNBARE De Notarissen J. P. MAHLSTEDE te Bergambacht en Mr. H. M. A. COEBEKGH te Leiden zijn voorne mens op DONDERDAGEN 18 en 25 MAART 1920, telkens des voormid dags eif uur in Hotel DE ZALM op de Markt te Gouda in het openbaar te veilen en te verkoopen 1410 DE 40 get. A 60 met Hooiberg, Schuur, ver dere getimmerten, Erf, benevens di verse perceelen Wei- en Hooiland met uiterwaard, Boomgaard, Dyk- grond, Weg en Watering, staande en gelegen onder de gemeente HAAS TRECHT in de polders Hoonaart en Roozendaal, te zamen groot 15 Hec taren 61 Aren 16 Centiaren, bewoond door den heer AART GRAVELAND. Nadere inlichtingen geven genoem de Notarissen, bij wien tevens tijdig veilingboekjes verkrijgbaar rijn. Notaris MAHLSTEDE t» Bergambacht is voornemens op WOENSDAOEN 24 en 31 MAART 1920, telkens des voormiddags 10 uur in h»t Café van den heer DEN BRAVE te Berkenwoude in het openbaar te veilen en te veikoopen: het recht van erfpacht van groot 23 aren 30 centiaren, benevens de daarop staande get. B 40 met verdere getimmerten staande aan den Kerkweg en diveise perceelen met weg en ^watering onder de gemeente Berken wonde, te znmeu groot 5.95 67 H A. 1533 40 Te aanvaarden 1 Mai 1920. Inmiddels uit de hand to koop. Nadere inlichtingen geeft genoemde Notaris, bg wien tevens perceelsbe- •chrijvingcn verkrijgbaar zijn. Notaris N. F. CAMBIER VAN NOOTEN te GOUDA, zal op MAAN DAG 29 MAART 1920, des morgens 11 uur, in Hotel „DE ZALM" aldaar, publiek verkoopen: Een uitgebreide voor alle cultures geschikt a.d. Graaf Florisweg te Gouda, groot ruim 1 H.A„ in de nabijheid van spoor en station en zeer geschikt voor opslag plaats. De kweekerij bestaat uit 6000 M2. zeer gemakkelijk ver plaatsbare Kassen van gewapend be ton, gedekt met ruiten van 60 X 50 c.M. en verwarmd door 6 Strebel- ketels van 11 leden, elke ketel met 1000 M. 3 duims getrokken vlam pijpen; benevens WOONHUIS met kantoor, schuren en bakken. Grond en kassen in verschillende perceelen, combinaties en massa; tevens als Bouwterrein. Dagelijks te bezichtigen en ter stond te aanvaarden. Betaaldag 28 April a.s. Breeder bij notities met schets kaart, vanaf 22 Maart te verkrijgen bij gezegden Notaris. 1576 40 DIJKGRAAF en HOOOHEEMRADEN van SCHIELAND, doen te weten dat ingevolge de bepaling van Art. 31 van het Reglement voor het Hoogheemraadschap, de verkiezing van een Hoofd-Ingeland in het Eerste District, van een Hoofd-Ingeland-Plaatsvervanger in het Tweede Distriot, zoomede van een Hoofd-lngeland-Plaatsvervanger in het Vierde Distriot, aan de beurt van aftreding de beide eersten in 1921, de laatste in 1923, zal plaats hebben op van des voormiddags 9 tot des namiddags 2 uren, in de hoofdplaatsen van die kiesdistricten te OVERSCHIE, te BLEISWIJK on te MOORDRCHT, in de Gemeentehuizen aldaar, en wel wegens do benoeming van na wijlen den heer JAN BOS tot Hoogheemraad van Schieland, het overlijden van den heer A. H. VAN DEN BERG en het bedanken van den heer J. YFF, eerstgenoemde Hoofd-Ingeland, de beide laatstgenoemden Hoofd-Ingeland-Plaatsvervanger». Vastgesteld door Dijkgraaf en Hoogheemraden van Schieland in hunne vergadering van den 2den Maart 1920. 1597 74 Dijkgraaf en Hoogheemraden van Schieland, De Secretaris Rentmeester, i De Dykgraaf, BICHON VAN IJSSELMONDE. J. H. VAN DER TORREN Kan. En is afkondiging hiervan geschied waar het behoort den l5den Maart 1920. Een 4 p.r.. 4 cjrl. open TORPEDO AUTOMOBIELf IBM.- Een „EXCELSlOR"-MOTORRlJ WIEL, electr. uitruatin| met F. N. duositlinj ven 1918 f 860.— Een nieuw HEERENKIJWIEL mei Ireehweel en 1 jeer garantief SB.— Een idem DAMESRIJWIELf »•.- bij Stalhouderij en Garage FIRMA J. A. C. DE GOEIJ, 1595 20 i KLEIWEG 101. bericht de ONTVANOST der NIEUWSTE MODELLEN Chique garneering. 1340 20 Zlw Elalagw. Veranderen en opnieuw garneeren van gedragen hoeden. HEEFT EEN SPECIALE AFDEELINO VOOR HET BEHANDELEN VAN ALLE SOORTEN GORDIJNEN Tal. 540. is?? 4# BLEEKERSSINGEL 69-70. Hoogstraat 7 Telefoon 423 ENZ. ENZ. 1585 ENZ. ENZ. S0

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 4