De Circuskoning Tuingrind Wederom voorhanden prachtig mooi TUINGRIND. Ook grindzand, zand en schelpen. JOH. DESSING Co-, Kantoor: OOSTHAV6N 28. - - GOUDA. Als gij gaat trouwen!! 1C. COSIJII - in Assurantiën - GOUDA. Sylvia Solombra. VERHUIZINGEN onder Garantie. Chr. KEET Dames-, Heecen- en Kinderschoenwerk Eerste Goudsche Vrachtautp-Onderneming. Fa. MULDER OOMS, Groenendaal 53 en 58, Telef. 594. A. HENDRIKSEN ZONEN Westhaven 31. - Tel. Int. 324. - Gouda. M WITTE BIOSCOOP w ERFPRINS. -w No. 14263 n De Dui Th. H. HEESEN, Pontschool HEERENHUIS met tuin TE KOOP. KOOPHANDEL SIGAREN prima handwerktabrikaat van NIEUWE SCHOUWBURG - GOUDA. Adverteert In dit Bled. Neemt gratis proef bij - Rege MARKT 3 en 4 TELEFOON 445. Tournée JULIA CUYPERS Bergplaats voor Inboedels. - Eigen Behangerij en Stoffeerderij. Kantoor LANGE TIENDEWEG 71. XTï.e'ux. ONTVANGEN nieuwste modullen Reparatie-lnrichting a la minute &LEIWEG 23. Vervoert goederen binnen en buiten de stad, tegen zeer billijke prijzen. Gelegenheid tot stalling van automobielen. Rookt ERFPRINS, prima 7 ot. Sigaar. - ADMIRAAL, fijnste 8 ct. Sigaar. - WINKELIERS FABRIEKSPRIJS. m‘° K. BERLIJN, Sigarenfabrikant, MOKKA C.P. VALENCIA C.P. GRENADINE C.P. Califoruisehe VRUCHTEN 1583 in blik. 10 J c FICKWEILER, Sluit alle verzekeringen - voor - PARTICULIEREN, HANDEL EN INDUSTRIE. IZAK VAN DANTZIG, Makelaar WIJDSTRAAT, "i Teleph. 473, 22 GOUDA. D.G. VAN VREUMINGEN, Wijdstraat 20, GOUDA in prijzen van af 5 csnt gewoon model Groote Sorteering geïmporteerde Havana Sigaren In prijzen van af 30 cent per stuk waaronder HENRY CLAY en BELINDA. Reijnvaan’e Havana Sigaren in de bekende pracht qnaliteit. Barnum en Bailey Roman NIEUWE VOORJAARSGOEDEREN GROOTE SORTEERING en LAGE PRIJZEN: Rijke sorteering Axminster Karpetten. ÜjFo PRÏUIMIN G van Parfumerien, Toiletartikelen flV Zie ETALAGE. "M ODfeURS 26 e.-nt Hebt U iets noodig voor Uw Tuin? Wij verhopen alle Tuinbouwbenoodigdheden. i f 1494 30 '1 2 persoon s, 1584 40 30 1593 100 FOTOSCH ETSEN 53-38 40 5881 50 it 1587 40 Gouwe 91. Tel. 47 II I. v. ZANEN - 20 O.-Haven Opleiding voor kantoor-, han del- en gemeente-administratie. Firma B. DE JONtt BehangEre, Stoffeerders, Beddenmakers, Verhuizingen. ZONDAG 14 MAART 1920 - T',, uur één enkele opvoering van TeW. 449. ARBEIDE De militair-politk ABONNEMENTS per kwartaal f 2.90, Franco per post pc Abonnementen w by onze agenten, d< ADVERTENTIE! 15 regels 1.05, e regels 1.30, elke 12*/i cent per regel Drogisterij MARKT 6. Haemolerrln en Bloglobin. V»rkrii4h«ar bij S H VAN LOON h »oi F. A Ca Reparatie-lnrichting. F. K. V. d. BURG, RAAM 202 Garage 25 2 63 26 17 11 11 4 38 25 1.3 4 19 1581 40 Aanbevoloud, CURSUSSEN IN: Moderne talen. Schoonschrijven, Nederlandsche taal, Boekhou den. Handelsrekenen, Handels correspondente, enz. enz. OPLEIDING TOT CHAUFFEUR. Aanbevelend, F. O. MAREE, GOUWE 331 Tel. Interc. 589. St. Anthoniestraat 16, Gouda. De telegrammen, laatste editie Zatei richt gebracht, dat worden. Uit de aar gebleken, dat de Du moment de leiders ken, juist te laat is niet meer te vinden maatregelen, door hebben het der Reg< deren. De staatsg vluchten. Met verbijsterend opgevolgd. Zie hier In de laatste dag Regeering krachtig heerschen en het weten te bewaren, c zijn scherpe afkeuri systeem en der Reg Het gevolg daarvi zijn ambt is onthevt Onder de officier Rijks weer en Veilij soldaten van het ou Ira-revolutionnaire dige regeeringsstels Lüttwitz en Von L beweging geplaatst, de troepen voor de De uit c.a. 8000 pen, die in de nabijh 'varen gelegerd, ruk Als feitelijke le Bauer, de rechterha De Regeering wa: raad bijeen. Admin geering naar Döbei tionnairen van hun mogen baten. De contra-revolul volgend ultimatum 1. Vortning van ’r 2. In de plaats vai worden. 3. Vrijheid van s Kapp en de andere nisneming is uitgev 3. Vrijheid van s Ehrhardt. De Regeering ver de bewakingstroepe en de veiligheids^ tegen de contra-rev digheden kon de Re Rjjkskanselier Eb en ook de Ministers Schiffer bleef op zij De laatste daad i was de volgende opr algemeene staking Westhavan 51, Oouda. Tal. M. 549 v.h. L. VAN OER BEEK. Redactie: Telef. I» Telefoon No. 81. KOOPHANDEL TABAK de beste. RF ZIE NIEUWE FRIJSNOTEERING. DE GROOTE Wij ontvingen deze week een groot gedeelte der Door zeer vroegtijdige inkoop, en door de prijzen zoo scherp inogelijk te stellen, kunnen wij U uiterst voordeelige aanbie dingen doen in al onze artikelen, Een blik op onze étalages OVERTUIGT U van de beslist VITRAGE, enkele breedte, 29 ct. per el. Prachtvolle VITRAGES in meer dan 100 verschillende dessins dubbal breed vanaf 49 ct. KARPETTEN, 3X4, vanaf 11.90. TAPISTRY voor vaste kleeden, prachtvolle dessjns, per el 2.78. Prima AXMINSTER voor vaste kleeden, per el 4.90. TAPIS BELGE KARPETTEN, 3X4, vanaf 21.90. PLLCHETTE voor overgordijnen ƒ2.45. RIPSTOF 1.75. SERGE f 1.75. WOLLEN en GESTIKTE DEKENS, zeer goedkoop. HOUTEN LEDIKANTEN vanaf 13.90. KAPOKMATRASSEN met prima kapolc gevuld, vinaf 34. KAPOKBEDSTELLEN, 2 persoons, vanaf 23.75. COCOS ARTIKELEN, zeer goedkoop. COCOSMATJES (geen papier) 1.08. SPIRAALMATRASSEN, zeer voordeelig. VLOERZEILEN in alle prijzen. (Vloerzeilen worden gratis gelegd). 1444 120 Doet uw voordeel, door eerst prijsopgaaf bij ons te vragen PORT (wit en rood) vanaf f 1.25 SAMOS vanaff 1.40 BOERENJONGENS en -MEISJES f 2.75 T'jou«ei-)pvl in o b-iirijven van Jhr. W. Q. VAN RIEMSDIJK. Prijzen der plassen enz. zin bil jutfun. 1486 25 TOILETZEEP 19 EAU DE COIOGNE vanaf 68 IRKIGATOREN SPEKKEN VROUWENSPUITEN ALUINBLOKKEN POUDRE DE K1Z TANDPASTA. TANDENBORSTELS SM1NK SCHEERZEEP SPONSEN HAARNETTEN CANULES BRILLANTINE 1251 enz. enz. enz. enz. N.V. MIJ. SANITAS, KORTE TIENDEWEG 10 - GOUDA. Cursusopleiding tot STENO-TYPIST(E). KOSTEN: f50 totaal. ZES personen kunnen nog voor dezen cursus ingeschreven worden. Inschrijving alleen MAANDAG 15 MAART a.s. tusschen 6 en 10 uur nam. Inlichtingen en prospectus gratis. Prijscourant van ZADEN op aanvraag. Raadpleeg dan onderstaande noteerlngen: CULTURA (zoete roode wijn). f 1.45 COGNAC per flesch f 3.50 en verder alle soorten Bruiloftsdranken.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 5