id ioenwerk ng 10® :onen H 1 1 rantie. ;esen, WEG 23. ligdbeden. 58e Jaargang. Zondag 14 Maart 1920. No. 14263 CONTRA-REVOLUTIE IN DUITSCHLAND! ÏRIND. Ij t tuin I |en EXTRA.EDITIE. I I r I itoffeerderij. I F F AREN t van 20, GOUDA model ma Sigaren LAY en BELINDA, acht qualiteit. te. XTxexx-^xrs en. ^.cL-vextexxtie'bla.ca. voor G-oxxd.eu exx OxrxstxeJsexx. S’ I MDUSTRIE. lakelaar. n. -- 4' De Duitsche Regeering naar Saksen gevlucht. - Dr. Kapp Rijkskanselier. - Twee Regeeringen tegenover elkaar. - De oude Regeering wekt tot staking op. - De nieuwe Regeering zal ongemotiveerde stakingen met kracht tegengaan. De toestand in het Rijk. uin? I 30 BEHALVE ZON- EN FEESTDAGEN. i Bureau: MARKT Jl, GOUD A. urn 40 1593 100 Sf NIEUWE PROCLAMATIE. 5881 S0 1SS7 40 f f (w. ff.) KAPP, Rijkskanselier. (w. g.) Freiherr VON LÜTTWITZ, Gen. der Inf. Staakt over de geheele linie. Generaal Von Lüttwitz ia Zaterdagmorgen aan het hoofd der contra-revolutionnaire troepen Berlijn door de Brandenburger- poort binnengerukt. De Regeeringsgebouwen werden alle door troepen bezet. De stad werd met zwart-wit-roode vlaggen ge tooid. Er is’-geen schot gelost. Er heersehte volmaakte orde; het verkeer ging zijn gang. De voorloopige nieuwe regeering heeft zich terstond in ver binding gesteld met een aantal politici, teneinde te trachten een coalitie-regeering samen te stellen. Zy wil zijn een regeering van de daad, die geen reactie wil of monarchie. toestanden terugkeeren en nieuwe verkiezingen worden uitge schreven. De tweede proclamatie luidt: De Pruisische Landsvergadering wordt met het oog op den veranderden politieken toestand ontbonden. De Pruisische minister-president, (get.) KAPP. «dillen Verordening. De verordening van 13 Januari 1920 t. o. van de afkondiging van den uitzonderingstoestond %ordt gehandhaafd. Zü wordt uitgebreid over die streken van het ryk, welke daar nog niet door getroffen waren. De staat van beleg, die tot nu toe voor den vrüstaat Saksen bestaat, wordt tegelykertyd opgeheven. De militaire bevelhebbers der nieuw gevormde regeering zullen belast worden met de tenuitvoerbrenging der vereischte maat regelen. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: Op de voerpegiaa 60 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingên hy contract tot zeer geredu- ceerden prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Ad verten tien kunnen worden ingezonden door tusschenkemst van «oliede Boekhan delaren, Advertentiebureaux en onze Agenten. Administratie: Telef. Interc. *2. ARBEIDERS, De militair-politieke brigade Ehrhardt rukt naar Berlin op (iOUDSCHE COURANT. GOUDA. GOUDA U 14 regel. ƒ2.08, elke regel meer f tM. Aan de bevolking van SaksenI In Berlijn hebben zich gebeurtenissen afgespeeld, die een groot gevaar zijn voor het Duitsche rijk en zijn grondwet. Waanzinnige avonturiers hebben de regeeringsgebouwen bezet ‘•n vermeten zich, in een oproep de Nationale Vergadering en de Pruisische Landsvergadering voor ontbonden te verklaren. De leden der constitutioneele regeering hebben Berlijn voorloopig verlaten. Duitschland wordt met een burgeroorlog en daardoor volkomen ondergang bedreigd. In dit uur roepen wij de geheele bevolking op tot bescherming van de democratische grondwet en van de regeering der orde. Pogingen om een Berljinsche mili taire dictatuur in te stellen moeten met alle middelen worden tegengegaan. Men mag verwachten, dat de waanzinnige staats greep der reactie ook in Berlijn zal ineenstorten. De regeering zal hand in hand met de liberale en constitutioneele partijen alle verdere maatregelen nemen. Volgens een Wolff-telegram uit Leipzig heeft de Regeering van Ebert zich tot de regeeringen der verschillende landen ge richt: 1.4S 3.50 inken- f. 594. VERSCHIJNT DAGELIJKS ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 2.75, met Zondagsblad 3.40. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Markt 31. GOUDA, bij onze agenten, den boekhandel en de postkantoren. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring): 1—5 regels ƒ1.05, eiken regel meer ƒ0.20. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1—5 regels ƒ1.30. elke regel meer ƒ0.25. Advertentiën van publieke vermakelijkheden 12«/z cent per regel. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 btfslag op den prys. De Rykskanselier Dr. Kapp heeft de volgende nieuwe procla maties uitgevaardigd: Het mandaat der Nationale Vergadering om een grondwet samen te stellen en vrede te sluiten is opgeheven. Zy mist elk zedelyk recht om verder te blyven byeenkomen. Haar pogen om de nieuwe verkiezingen uit te stellen en daardoor het mandaat eigenmachtig te verlengen, is in stryd met den wil des volks. De pas aangenomen grondwet wordt als een vodje papier door haar behandeld. Reeds wil de meerderheid de verkiezing flpin den Rykspresident niet door het geheele volk doch door het Parlement doen geschieden. De Nationale Vergadering wordt hierdoor ontbonden. Zoo- dra de binnenlandsche orde ia hersteld, zullen de grondwettige Redactie: Telef. Interc. 545. om een omverwerping der regeering te bewerkstelligen. Die landsknechten, die hun ontbinding vreezen, willen reactionnairen op de ministerszetels brengen. Wy weigeren te bukken voor den militairen dwang. Wij hebben de revolutie niet gemaakt om de bloedige landsknechten weer te erkennen. Wy willen niet met de Baltische misdadigers samenwerken. Wy zouden ons voor u moeten schamen, indien wy anders zouden handelen. Neen, nogmaals neen. Legt de arbeid neer. Snydt de militaire dictatuur de lucht af. Strijdt met ieder middel om de republiek te behouden. Zet alle meeningsverschillen op zy. Er bestaat slechts één middel tegen/ie terugkeer van Wilhelm 11. Dat is het stilleggen van het geheele verkeer. Geen hand mag verroerd worden, geen proletariër mag de militaire dictatuur Rijpen. Het nieuwe bewind is voorloopig in handen genomen door Dr. Kapp en generaal Von Lüttwitz. Dr. Kapp is opgetreden als rykskanselier en Von Lüttwitz als Minister van Oorlog. Terstond heeft de nieuwe Regeering daarvan in de volgende proclamatie den volke kond gedaan: - De tot heden aan het bewind geweest zijnde regeering heeft opgehouden te bestaan. Generallandschaftdirektor Kapp uit koningsbergen is rykskanselier en Pruisisch nynister-president geworden. Tot militair opperbevelhebber en tegelijkertijd Rijks- weerminister is door den Rykskanselier de generaal der Infan terie Freiherr von Lüttwitz benoemd. Een nieuwe Regeering van Orde, Vrijheid en van de Daad wordt gevormd. aag. Ifi o IK) - Gouda. De Minister van Oorlog Von Lüttwitz heeft de volgende ver ordeningen uitgevaardigd Verordening. Ik aanvaard persoonlyk de uitvoerende macht voor Berlyn en de mark Brandenburg. Alle door den Minister van Oorlog Noske op grond der constitutie, namens het ryksministerie en den president op 13 Januari uitgevaardigde beschikkingen blij ven van kracht. De tot de meerderheidspartyen behoorende afgevaardigden der Nationale Vergadering hebben reeds een protestactie inge- t teldzy hebben een oproep uitgevaardigd om de vergadering weer terstond byeen te doen komen. Dit zou dan in de provincie ’plaats hebben. President Fehrenbach heeft reeds de Nationale Vergadering byeengeroepen tegen Dinsdag 16 Maart. De vergadering zal te Stuttgart worden gehouden. De oude Regeering is met President Ebert aan het hoofd naar Dresden gevlucht, waai de troepen der Regeering zün trouw gebleven. De Saksische Regeering heeft tot de bevolking den volgenden oproep gericht: De telegrammen, die tijdens en na het afdrukken van onze laatste editie Zaterdagmorgen binnenkwamen, hebben het be richt gebracht, dat de contra-ievolutie in Berlyn een feit is ge worden. Uit de aan ons bureau gepubliceerde bulletins is reeds gebleken, dat de Duitsche Regeering, die meende op het kritieke moment de leiders der contra-revolutionnaire beweging te pak ken, juist te laat is gekomen, daar de voornaamsten onder hen niet meer te vinden waren. De verscherpte militaire voorzorgs maatregelen, door den Minister von Oorlog Noske, getroffen, hebben het der Regeering dreigende gevaar niet kunneh verhin deren. De staatsgreep is gelukt en de Regeering is moeten vluchten. Met verbysterende snelheid hebben de gebeurtenissen elkaar opgevolgd. Zie hier in ’t kort de feiten In de laatste dagen heeft de generaal Von Lüttwitz, die de Regeering krachtig heeft gesteund om het contmunisme te be- heerschen en het land voor een chaotischen toestand heeft weten te bewaren, den Minister van Oorlog Noske onomwonden zyn scherpe afkeuring doen kennen over het huidige regeerings- systeem en der Regeering zyn vertrouwen opgezegd. Het gevolg daarvan is geweest, dat generaal Von Lütwitz van zyn ambt is ontheven. Onder de officieren der ten dienste der Regeering staande Ftyksweer en Veiligheidspolitie, die zyn samengesteld uit de soldaten van het oude leger, was een goed georganiseerde con- ira-revolutionnaire beweging op touw gezet om het tegenwoor dige regeeringsstelsel ten val te brengen. De generaals Von Lüttwitz en Von Löwenfels hebben zich aan het hoofd dezer beweging geplaatst. Toen de omwenteling was voorbereid, zijn de troepen voor de contra-revolutionnaire plannen gewonnen. De uit c.a. 8000 man bestaande contra-revolutionnaire troe pen, die in de nabijheid van Döberitz, op c.a. 2&K.M. van Berlyn 'varen gelegerd, rukten in den nacht naar Beriyn op. Als feitelyke leider der beweging wordt genoemd kolonel Bauer, de rechterhand van generaal Ludendorff. De Regeering was den ganschen nacht nagenoeg in kabinets raad byeen. Admiraal Von Trotha vertrok in opdracht der Re geering naar Döberitz, teneinde te trachten de contra-revolu- tionnairen van hun voornemen af te brengen. Dit heeft niet mogen baten. De contra-revolutionnaire leiders stelden der Regeering het volgend ultimatum 1. Vortning van ’n nieuw kabinet, bestaande uit vak-minister». 2. In de plaats van Noske moet een generaal rijksweerminister worden. 3. Vryheid van straf voor Generaal Dandwirtschaftsdirektor Kapp en de andere personen, tegen wie een bevel tot inhechte nisneming is uitgevaardigd. 3. Vrijheid van straf voor Generaal Landwirtschaftdirektor Ehrhardt. De Regeering verwierp dit ultimatum. Tevens gaf zy bevel aan de bewakingstroepen zich terug te trekken, daar de ryksweer en de veiligheidspolitie te Berlyn weigerden met de wapenen tegen de contra-revolutionnairen op te treden. In deze omstan digheden Ron de Regeering geen tegenstand bieden. Rykskanselier Ebert verliet terstond na dit besluit zyn paleis en ook de Ministers vertrokken. Alleen de Minister van Justitie Schiffer bleef op zyn post. De laatste daad der Regeering voor haar vlucht uit Berlyn was de volgende oproep aan alle arbeiders in Duitschland tot een algemeene staking

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 1