i 5- en tenten 58e Jaargang. Dinsdag 10 Haart 1920. No. 14265 en Jicht zen. «nep—V Berlijn en Stuttgart onderhandelen. Feuilleton. 4 Co.. I flIDDEL OMIODEL ROSS DURHAM. ’ÏELTEN JOMBOTER k controle 'er Kilo- BEHALVE ZON* EN FEESTDAGEN. VERSCHIJNT DAGELIJKS 14 regels ƒ2.05, elke regel meer ƒ0.50. 'f te KOOP *h**s Administratie: Telef. Interc. 82. BureauM A R K T 31, G O U D A. Redactie: Telef. Interc! 545. iyden den. van voor d«n Burgerlijken hart. DA. VhHUtc l*« IjMflon UroVe (Wordt vervolgd haar ba- >let<en. >0 cent. 4€M. Gewone advertentiön en ingezonden mededeelingen bij contract tot zeer geredu ceerden prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiön kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boekhan delaren, Advertentiebureaux en onze Agenten. 1569 39 z” van je houdt, gaf Durham Want iemand We zullen vrede he then om kiezen, Zonne* en, O.kkleadan, 36 drukkerij X)N GOUDA. INGEZONDEN MEDEDEEL1NGEN: Op de voorpagina 50 hooger. leiding met 1< teerinf Te condi rij geregeld tijdig ontvangen van ver- vermakelijkbeden sonde te v«r- b en omstreken: SCHALEN, 21, GOUDA ediziek if, :n ala gele- Toen een zei Jim besi' -rt. weel Je zult" L waar? en haar Mamie ie zijn? iar volgt toezending ostydssel plus ƒ0.20 V Smith, N.Z. Voor- 1607 46 monstrantsetu- kerk, Leeuw -nzaal Réuiüe. Alg. Imbachtssobooj voor onuitsprekelijk sn. Sindsdien heb ik beschouwd, te track- ellen de van mond •ng» waar- aesmetting indt. omdat de hewt.woor- ablettcn 75 cent. poedig het iel van on- alamede pijnen in ewrichten. en Drogiaten. N HARDT iek Zeist. legen als ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 2.75, met Zondagsblad 3.40. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Markt 31. GOUDA, by onze agenten, den boekhandel en de postkantoren. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot dén bezorgkring): 1—5 regels ƒ1.05, eiken regel meer ƒ0.20. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1—5 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Advertentiön van publieke vermakelijkheden 12'/j cent per regel. Advertentiön in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. heeft er iiaar tx>- wonen wenseh van de slechte woinkr.,„ÜX1 alles zoo krap thuis was, voélde zij dit zeer. Dat heeft alles verhaast. „2 wel eerlijk bekennen, dal wij meenden dal het gemakkel ijker zou zijn eerst den hand te leggen, en hef daarna te bekennen. „Wei. ihet was op dat oogenblik het ge- inakkel i j kefte. maar nu zal er niets gemak. kelijks meer aan zijn,” zei Ihirhaan vrij norseb. „je gingt uaar Hampstead om he; aan je moeder te vertellen, en bent weer vertrokken zonder het te ddhn? Maar het zal haar toch gezegd moeten worden, en dat wel dadelijk- ..Morgen, misschien. vanavond.'' zef Jim Naar het Engekch vasi DAVID LYALL Geauthoriseerde Vertaling Mevr. .1. P WESSEL INK-v. R0S8UM. Nadruk) verboden.) botsing plaats gehad met een groote‘me* njgto, waarbij schoten gevallen zijn. Het wachUommando ii<?t onmiddeilük een ma itifeat verspreiden, waarin gezegd woel, dat ue .troepen van de veiligheidspolitie aan den kant van de nieuwe, maar uien van de oude regeering staan. In de industriestreek ten Noord Doatea van Keulen gist het op bedenkelijke wijac In enkele plaatsen is dé radenrepubliek uit geroepen. In het spoorwegkruispunt Opla den hebben de onafhankeHjken de spoor weg werkplaatsen bestormd. Te Keulen is gistermiddag de groote vta- kingsbetooging begonnen met een .-easach- tigen optocht van alle moderne en chris telijke vakverenigingen en de orgam/utiw der democraten. De Engelsche troepen hed- aen uiigestrekte maatregelen genomen om de orde te handhaven. By den dom en eiders waren tanks geplaatst. De troepen k tenden gereeu om op het geringste teeken ui* te rukken. Van twaalf uur af waren alle sa menscholingen verboden. Hoewel aangekon- digd was, dat alle bedrijven, die voor .de voedselvoorziening enz. zorgen, niet zou óen staken, is gisterochtend een bestorming van ue kruidenierswinkels en brooddepow be gonnen, daar de bevolking vreest, t.at ue aanvoer van levensmiddelen zal w.-ixten stopgezet. De arbeiders en beambten van de t-ums en de spoorwegen naar ik- voorsteden raio Keulen zijn gisterochten om 10 uur een star king van 24 \jur begonnen als prote»; tejpn de nieuwe regeering. Wolff heeft officieel bekend «jirnuakt (het M'olfbureau staat natuurlijk onder toe zicht van ile nieuwe regeering) dal »n strijd met andere berichten, de regeering van Kapp in de beste veintandhoüding leeft met de entente. Dit is niet heelemaal juist want de geallieerden hebben tot heden ge weigerd Kapp te erkennen. Ze kUka.i «ten kat uit den boom. Wanneer geen gevuax- ureigt voor een verkapp-te monarchie, sui len ze zeker niet ingrijpen en de gebeurte nissen blijven beschouwen als een binwn- iandsche aangelegenheid die alleen DuiUch- land raakt. Voornamelijk de Franachen zijn bevreesd voor den verderen gang van za ken, de Amerikanen zullen zoo geen nattere instructies uit Washington worden gegeven, aldus Reuter, niet deelnemen aan eea vven- tueelen verderen opmzrach in Duil.'x. aland, noewe ze onder bevelen staan van maar- -chalk Foch. Deze Is te Mainz aangekomen. De maarschalk zal een krijgsraad p.szi- ieeren van de commandanten dar bezet tingslegers aan den Rijn. Met di. «loei heeft hy generaal Aden, commandant der Amerikaansche troepen in het gebied w»n Coblenz, generaal Morland, commandant der Engelsche troepen, generaal Degoutt». opperbevelhebber der bezettingsleger van den Ryn. alsmede de commandanten vat» hst teleph. iM Eu otsclioon ik bij verschi’llendo gaiegen- kalm heb geluiatord naar aanJneriongen - (We natuurlijk worcTen. geuat ten mijnen beate, on om mij te waarschuwen he» ik nooit geantwoord, omdat ik voelde dat Je haar niet kende. Zij 4ieeft overvloed van diepte, en waar, vrouwehjk gevoelt ais men hei opwekt Je cynische, half gekscheren de manier van omgang met menschen van Mh- je niet houdt, is met geschikt om hen op hun best te doen uitkomen, Hos». Er was voldoende waarheid in fflt ant- woopi om Durham te doen zwijgen, maar zijr gelaat bleef ernstig, zells treurig. Ja, hl.i wan ernstiger verontlruM dan hij oott over zijn persoonlijke aangelegenheden in rijn fgeheele teven was geweest. ..Er zijn zooveel bezwaren - heeft haar houding, blijkens de berichten, herzien. In Je eerste i jleunde by de loch deze Marker naar Berlijn. De nieuwe regeering spreekt van overeenstem ming. De oude regeering ontkent te onderhandelen. De positie van Noske steviger. De contra-revolutie wint terrein. De Beiefsthe re geering afgetreden. (teen algemefene staking geproclameerd? De Beriijnsche Beurs gesloten. Stakingen en onlusten. De houding der entente.Sympathie tfc Weenen. De volksstemming in Sleeswyk. ONS OVKRZICHT. Alle goede dingen bestaan uit drieën, een behoor! (jjte strijdleuze dient daarom nrie- .edig te zijn, wat edhter geen wauxizQrg geeft dat de leuze werkelijkheid wordt. De nieuwe Duitsclie regeering heeft de vies „vrijheid, orde en de daad”, maar in de praktijk schijnt daarvan ai even weinig terecht te komèn als destijds van ac „vrij- neid, gelijkheid en broederschap’’ die de Franse hen ons wilden geven. „Vryiic.u”, de arbeiders die niets zoo heilig en onaantast baar achten als hét stakingsrecht, staan ta melijk sceptisch tegenover deze belofte, sinds Kapp een verordening, die heden in werking treedt heeft uitgevaardigd, waarin de „raddraaiers" bij stakingen, zoawei als posters met de doodstraf worden oe reigd en de strenge censuur die op de te egram- men wordt uitgeoefend, geeft evenmin het gevoel van „vrijheid”. Van orde is uj Ber lijn heelemaal geen sprake en van «ie „daad” heeft de nieuwe regeering al even weinig raten blijken. Ze he^ft getalmd met de vor ming van een definitieve krachtige regee ring, ze wilde aich alle partijen te vriend maken, een kabinet samensteilen Jat Je uiterste linker- tot de uiterste rechterzijde zou omvatten, wat natuurlijk mislukt ie. In- tiuwchen liet de nieuwe regeering het ge schikte oogenblik tot handelen voorbij gaan. Terwijl men verscheidene onscixade- üke leden der regeering liet gevangen zet ten, hadden de arbeidersleiders aJe genheid een staking te organiseeren. ueze georganiseerd was, kon men al zeg gen dat de nieuwe revolutie verloren was, aldus oe Berlynsche correspondent van de N. R. Crt. Dit blykt wat voorbarig uitge drukt, maar de feiten spreken toen wel voor de juistheid van deze zienswijze. Een draadloos telegram meldde gisteren, aio ter loops, dat de nieuwe regeering voor den «.ruk uitgeoefend door een dreigende spoor wegstaking had moeten zwichten en under- handelingen met de oude regeering had uangeknoopt? Inderdaad zijn besprekingen begonnen tusschen de Berlijneche regeering en hei bewind Noske-Bauer, dat innuddels kan» gezien heeft Stuttgart te bereiken, wat een bewijs van zwakheid is van Kapp c.s. Natuurlijk houden deze vol dat ue on- derhandellngen niet op hun initiatief zijn geopend, maar op verzoek van de Noskc- regeering, die de Saksische generaal Mar- Deze laatste opwinding zocht de regeering, die op de meerdterheidssocialisten hulp onafhankelyken en communisten, do< streefden hun eigen doel na. Ze wilden niet ue oude regeering herstellen, doch wel door deze geholpen worden om een sovjet-repu bliek te vormen en aanvankelijk wus er eenige kans dat deze toeleg zou geluaken. De oude regeering voer, in haar eerste ver bijstering in het zog der onafhankelyken 'en communisten, ze greep naar hetzelfde wa pen dat deze voortdurend hebben aange wend om hun eischen ingewilïigd te zien: ijn genezen. Zij fijn terk en zy vertellen Conic voor hen heeft e is het mij gelukt n te stellen voor de tiek, Jicht, «Spit en i ziekte behoort tot evallen, zal één doos oende zijn, om U al- ;ngen, ^aar toch zal los blijken, dat rnyne evatten. verkrijgbaar in doo- rOUDA by ANTON en verder l/ij de ..Ecu van arbriden». on zetter ceu kJein traktemont? Tweehonderd vijftig pond per jaar. en rel. paatorfe; maar het zal fiaudeweg* ^rooter worde» ate ïk de gemeente uM- breid- Maar ik denk dat Ik er met mn^er „Maar neen, ze gaan uit eten, jk zou hed nie. vóór elf uur kunnen spreken. Ik zal morgen xArlend vroeg gaan, voordat mijn voider naar het Museum gaat.’ „Zijn persoonlijke s/mpaihie zal’vóór je zijn, omdat hij eepuiaal een sympathiek man ‘s, en hij houdt van je. Maar zijo ver»tand zal hem nopen den stap, dien je gedaan hebt, te verooïdeeter. Want ue. is erg< heel erg? Jim, voor iemand tie zóó bekend, en zóó geacht is als Jij. om in het geheim voor d“n Burgerlijken Stand (e trouwen. Je zult in de kerk je huwelijk moeten lUen inzaïenen. O. Jim. ilk kan me je moqlét titel voonJkCten! Hoe meer mcii er over denkt, des U al schuwelijker wordt het. Heb F ftlb* wsl overwogen? „Neen, Ik lieh mets overwogen, r» ver langde alleen Nfomte te bezitten, antwoord- „En Si liri> er ge«'ii spijt weer doen Maar Jom de proclamatie der aigemeene staking, doch thans schijnt ze op de dwalingen haars weegs te zyn teruggekeerd, ze loocAc.it nu zelfs tot atgomèene werkstaking te heuben «^.ngespoord. Generaal Marker '.teaiï te tieriyn, waar hij voor officieele of parti culiere onderhandelingen vertoeft, nauruk- aelijk verklaard, dat de oude regeering geen oproep tot algemcene staking heeft uitgegeven en deze van de hand wjjji. Echter, een telegram aan het Hbld. meidt dat ry KspjesidcJit Ebert uit vliegtu-gtn een proclamatie heeft laten weiden, wmu.a hy ue Bei-ijjnsche bevolking opwekt standvas tig te blyven en in alle bedrijven te staken, omdat dit het eeaige wapen is tegen de nieuwe regeering. In een officieele mededeeling, waaiia ge wag wordt gemaakt van onderbande augen met het Stuttgartsche kabinet, zagt Kapp •lat de oude regeering den oproep alge- meene staking heeft ingetrokken, wat de aarhe.d het dichtst schijnt te beladeren. Ünde: tusschen, «le. stakingsbeweg ng heeft ook bu ten Berl'yn veld gewonnen en gaat ,n verscheiden steden met onlusten gepaard. Te Berijjn staat, sedert den nwh van Zateruag op Zondag het tramverkeer stil. Up de Hochbahn is net verkeer op de Voor naam.-te trajecten stop gezet moett” wor den. H«t verkeer op het Stadtbahn lijd*, nog nieV onder de algemeene staking. Du wuteri iekling is afgeeneden. De beur» i» tot «p met 17 Maart gesloten. Er worden geen no- igen van. de wisselkoersen opgemakt. Dresden is gisteren de afgekonuigdc laugsehe staking om te protestecren te- «•en het gebeurde te Derljjn volledig u.tge- voerd. De banken, scholen en tal van krin kels waren gesloten. Ongeregeldheden wa ren by afzending van het bericht nug met voorgekomen. Te Kiel is het tot bloedige onlusten ge komen. De arbeiders van de scheep?«.erven wapenden z.ch en boden tegenstand aan de ryks- en veiligheidsweer. Er zjjn «.ooien en gewonden gevallen. Kiel is in nanden van de ryks- en veiligheidsweer. In «Ie Roerstreek staken de my..werkers op alk mynen byna algemeen tengevolge van het uitroepen van de algemeene .-taking tegen de regeering van Kppp. In dc jjzer- mdustr e ligt eveneens overal het w.rx stil, evenals in de textielnijverheid en m ank re fabrieken. De spoorwegarbeideu nebben ook voor een groot deel het werk nee: ge legd. In ieder geval is het treinverkeer zeer ongeregeld. Het tramverkeer ligt geheel -til. In de kringen der mijnwerkers men het er over eens, dat het werk in de kolen mijnen binnen enkele dagen hervat moet worde?. Men wit dan kolen leveren aan Ne derland in ruil voor levensmiddelen, doth alle aanvoer van Berlijn afsnyden. By het binnenrukken van een bataljon rijksweerbaarheid te Elberfeld heeft een iwe Schouwburg- 9e ling Rotterd. Too- schijnt .ndrrdaad wel iels te zijn vei ttrkt, maar andcraijds heeft de nieuwe regeering eveneens terrein gewonnen. Uit velschil lende deelen van het Duitsche tijk komen berichten over wijzigingen in het bewind. De Beiersche regeering* die juist verklaard hadden uitsluitend het kabinet-Bauer te zul- .en erkennen, heeft het loodje moeten leg gen. De omwenteling heeft te Munchcn een zeen- vreedzaam karakter gedragen, waar over officieel wordt gemeld: Ovexefcnkom- stig een besluit, Zondagnvond in dea minis terraad genomen, is het geheele ministerie algetreden. De Beien»che Landdag komt Dinsdag 16 Maart bijeen en zal zich’ onle d.g houden met de vorining van het nieu we kabinet. Tot zoolang zullen de tegen woordige ministers hun functie blijven uit oefenen. Alleen zal nu reeds als miiucter- president optreden Fi-eüieu von Fre.beig, als minister van l>uite®land'sche zaken de heer Saenger. De regeering zal met alle kracht waken voor het handhaven va» de rust en veilig heid en voor de geregelde, ongestoo:de 'e- ensm.ddelenvoorziening. Volgens de „Landeszeitung'' heef* het .-taat.-ministerie van Mecktenburg-bueiitz. op u.tnoodiging der te Neii-Strelitz negen de ryk'weer, besloten den Landdag ver zoeken orrt toestemming tot de erkenning (.er nieuwe regeering. Uit Schwerin wordt meegedeehi gister morgen om half acht, dat de vroegere Mec- klenburgsche regeering, die in den loop van den vorigen dag zich met de nieuwe Ryk^- regeering te Berlijn in verbinding stelde, om 10.15 ’s avonds de volgende verklaring afgekondigd heeft, door de voormaJge mi nisters onderteekend Om in dezen gespannen toestand bloed vergieten te voorkomen, verklaart de Mec- klenburgsche staatsregeering zich oereid, om af te treden en zich van elke regeerings- fiaad te zullen onthouden. De opperbevelhebber luitenant-gencraal von Schöier in West-Duitschland en .uite- nant-generaal Walter, bevelhebber van commando II te Munster, hebben trouw ge zworen aan de oude regeering. «1 - „Maar Jim, er ie heel wat verbeelding voor noodig om zich Mamie Clyde voor te stellen als domineesvrouw; en nog wel: als (te eolitgenoote van een Presbyteriaan.. «chen predikam!" „Je ftffff baar niet, ?.eg ik je; je bent nooSt. Wilijk tegenover haar geweest. Ik weet dat je nooit van haar hebt gehouden. ker naar Beriyn zou nebben gezonuen om de zaak te regelen. De stryd o/er de vraag wie de onaernandelmgen heeft ui'.gcmkt, zal nog wel een poos voortduren, veer 't oogenblik komt het er echter voornuine'yk op aan, dat «ie oude- en de nieuwe regeering van gedachten hebben gewisseld en uat bly- kens een bulletin van de Deutsche Atlge-. meine Zeitung, «lat met toestemming v.an Kapp verspreid werd, zelfs reeds een over eenkomst zou zjjn getroften. Maar aanleiding van deze overeenstem ming deelt «le nieuwe regeering nieac «‘at de volgende voorstellen waren gedaan: Den huldigen president wordt veiiocnt tot na de verkiezing van zyn opvolger in functie te blyven. in het ryk wordt door de uitbreiding van den economische» raad en de bedryl’&raden een Tweede Kamer van den arbeid gevormd. De nieuwe en de oude regeering leggen gezumenlyk de verklaring at, dat onder de huidige omsuuiuigheu.*u ten algemeene staking een misdaad is jegens Iter i-»uicache vou. Totdat de besliss.ng o-.er deze voorstellen gevallen is heeft de zjjks- aunsc-nor (Kapp) atgezien van de vorming van een nieuw kabinet en de oudste onder staatssecretarissen met de leiding ken belast. De publicatie van het tot stand komen van een compromis is naar uit Stuttgart wordt gemeld voorbarig geweest, la zyn tot ae vertegenwoordigers der pers ge.icnte verklaring zeide de minister van rfinnen- landsche Zaken (van het oude kao.net) Koch o.a., (lat het gerucht, als zou de ryks- regeei ng-Kapp onderhandelingen hebben aangeknoopt teninde tot een compromis te komen, geheel ongegrond is. Hij zou dit voor een ernstige fout houden, en dc ryks- legeering weigert, op de een oi aadere wyze met reactionnairen, zooals Kapp c.s. samen te gaan. Zoodoende zou de iyksre- gering het vertrouwen, dat zy in democra tische kringen in Duitschland gen.et, ver liezen en de huidige verwarring slechts ver lengen, w anneer zy zich met hem op eenige wyze inliet. De pogingen van generaal Marke» moeten geacht worden van zuiver particulieren aard te zijn. Dus geen compromis! En ook geen onder- handeiingen? De berichten hierover lijken ons te stellig om ze niet voor juist te hou den. De positie van de oude regeering van zij* bleeK gelaat ontspanden zich wat. ..Ik was iiegonnen te lieproeven je een verklaring te geven, toen je mij ia de re. r - ---- --j net ge ep. omdat fk het met we ver- «hn een paar jarrn zal blijven Hot gelaai van Durham btevf evenwel ftiHig; (te toewjnnd -v.he*n hm geheel wanhopig toe. Mamie in wn l'r.wh teritBn n.die itisiorte op h«k 'and. als vrouw vnn cn predikant In een arbridertqgt'tueetite. vu. wis verwacht werd «lat zij moederbij- oenkom-ton en Dor >a»-ver*enigingen zou lol ten. en. de voorgaugati*r en vnr»endin zor zijn In oen* wikfernta van vereonilten- (ic huiselijke onwtandlgh '«lent Het waa net ongerij mdste. meeat ondenkbare toone«d da m *r zirti kvn voorstellen. Ja. te ter ver- s an l:g menseti zou w eigent! net voor waar aan te imhikhi Hl; Keek JUn met groot med 1 jd«Mi aan; hij KenJe zijn gr- voettge, vurige z el, loeder als du> van pon vrouw, zijn groot, vriéndelijk jongen« hart, en «telde het zieb voor, doorboord ik.or duizend diepe wonden. .Mijn jongen, je hebt, jezelf oen harde wol te kraken gegeven: Ik wi’do dat ik je 'on helpen. Zou je graag wilen, du ik met je imvgtng ntar MlndmUl Harn Ik ben moer da i liereiti et-n deel van den stoot te ontvangen, omdat je do>r mtj de Clyde’s hebt loeren kennen. Ik Iterinuer m*J den uVMid in Uttobe- van het vorige jaar toen je bl-eft eob, omdat Lifter en zijn zud-r kwamen. De eet^e, <th* op- i*dn blij zal zyn over bt all-n, h LUftv. „Ik zal wei alleen gaan, Koas; k wt| niet da>D een an Ier mijn draagt, i. Ik ben blij dut jij bel liet Ague* wel vt*rtGlen flte vragen vn»ridijk dr hij kalm, van: ik zou hot morgnn ik Ijon volkomen bereid on* alles le wat |k kan, om h« voor thuis gnmattke- lijker te maken. Tk zal alken rita-l dien ■»je geeft, aaanemen. Dut i». geloof ik, de reden waarom ik ben gexomenje hebt mij altijd geholpen. Ross, en jou meeiiïng i« de eenige waar He werkelijk jota om geef” ..Dat moet (je niet zeggen, mijn jongen. Stoffs al was he< waar. Ik vertegenwoordig dc publieke opinie niet, en je «dgt-n fa milie heeft er recta op, dat je bet eerst aae haar denkt.” herhaalde Durham ««ra- stip „Je moeder w nooit z«>er met mij ingtviomei» geweest. Zij zal nu wel voor altijd den banvloek over mij hebben uit gesproken, omdat je door mij Mj d» Cly de («ent gekomen. Jim untwoordde niet huvrop. woorden va» IJurlwvm met te den waven. „Na een jyosje zal mijn moeder erover heen zijn, en Muiten zij Manne een kan» wild» geven, zjii u- ntei (uuters teitmeu dan van haar hottden. Zou je uuj aamr.i- deii, Miunie morgen mee te nemen* IKv zot ze zoo graag willen. .Ja, hel zou «tellig de beate manier zijn om de zaak ten einde te brengen. Het<( p moedor geen vermoeden van wai er te halste maandeo giatute J-ti' Ik weet net niet; zij houdt tuH van di- Clyde's inissenii'U omdat zij leisver- uoet. Maar op dii oog«tibük w zij meer (ml'temd ómdat ia niet tnUppreditaw vim dombnee Uorbet naar <ïl«wgnw wil gmin. „En wil je ten (»rwn|? „Noen, ik te«> een Is-roep naar Swmdon aangenomen, e*n zal mijn nteuwe werk Ma nen oen maand iieginnen. Matni Iw er met mij geweest, en heeft d« pastorie gez en waar wij zul mm» wonen. We zullen voor goed uit Londen zijn, en ons eigen teven te iev-m. ..Swindon -? Ik geloof dat ik «Swindou ken: hot IiooAlkwartter van de ®ro»te We-, terwpoortijn. i» het niet?” roep, de kerk waartoe zij behoort, alles schijnt mij bijna onovorsomeüjk. Vind me me: te ootmoed*geiid, Jim, het fe omdat de zatiK onder de ooigon moeten zien, en niets buiten hesc*iouwl »g moeten lanen Hoe zullen wij dit hot oe»t doen? Het gebruik van het woordje „wij troost te Jtoi niet weinig. De strakke lijnen bleeK gelaat ootspanrien zich te lieproeven. «te vixd. Zij gaf haar p.aals bij zelschap Traven prettig vond; reeds spoedig nadat loofd waren. „Dat is een bewijs dat z“ daar 1M lieroep haar beviel, toe. „Daar vergis je je juist la;' z ti heet. <T nooit veel om gegeven, on zou daarom ook nooit KUfxiee hehlien getal 1 Haar vader aangezet door zijn go- om zooveel hij maar kon, zijn familie te trekken, en zij verdien.- -- Dein laat sten tijd, toen r -was, vodllde zij dit -- —„cct tv>-»uwt«. ik wil je

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 1