4- H i Woensdag 17 Maart 1920. 58e Jaargang. No. 14266 I I i agt li I i Feuilleton. l ISTie-cu-w-s exx -^d-Trextexxt^. e’blsud. ttoox O o-^dö. ©xx Oxxxstxe-bcexx. ER’s poeders ER’s ieders B PISSER, i.veen (Dr.) ER’s tiekolie ird in wer st de hevig ’tiek, Spit, pier Verrek De verwarring in Duitschland. ROSS DURHA.Vt. t re- )A. w iMntei Verband u me- pprak cbtanen. i abonnementen aangenomen voor door erkenwoude, kchterbroek door iersche. Stolwijk. RéunieJaarver st der tuberculose. nzaal Réunie. Alg. nliachteeooool voor F1 AMSTERDAM I ROTTBÖtal BRUSSEL FEGEN DE ITEERING. 1004 B2 ROAM tershaven 60 rukker# om qouda. GOIIDSCHE COURANT. Redactie: Telef. Interc. 545. BureauM A R KT >1, GOUD A. Administratie: Telef. Interc. 82. dikwijls geholpen had, yn kunnen springen. Hot kwam niet lonstrantsche kerk, -■eeuw ooganbiik ophouden het b* de i opvlucht,*, hoi gov»l. nèeu- ij geregeld tijdig ntvangen van ver. vennekak j kfaeden agenda te v®r- ten half uur B M»pgn,tand- B ibtapy». rokken der H overbodig, B cent per e wormen B >n vei oor- jna elkeen B tm) woidt B i bij ANTON COOPS, LOON, Markt 6te v D. BRUGGEN en 1057 67 en Intuïtie genie- dat Angela met haar geheel© hart haar eigen man liefhad, wat zijn fouten of tekortkomingen ook mochten zijn; en ook da. haar telingstelling in Dunham, ofschoon wann en dankbaar, van zuiveren en on persoonlijken aard wka. Spoedig nadat «ij dteo middag bij M» een. Des avond» Iaat trachtten benden twee gevangenissen te bestormen. Het kwam tot bloedige botsingen met de politie. Verschei dene menschen kregen doodelyke schot wonden. Aan den Beneden-RJjn hebben Maandag ernstige ongeregeldheden plaats geuaó. In Duisburg begaf na afloop van een commu nisten vergadering de menigte «ich naar het stadhuis en trachtte dit te beaUrmen. De politie trad energiek op. Verachculme personen z(jn gedood. Volgens een draadloos Fransch bericht zijn er bij de schietpartijen te'Leipzig, die Maandag plaats gevonden hebben, ook vreemdelingen gwlood. die daar verloofden om een bezoek aan de technische Jaarbeurs te brengen. teen sprake is van een vergelijk „meineedige vijanden der grond- ;ooals hij Kapp en Luttwitz betitelde, ’f on voor waardelijke aftreding wordt Hoec.el de oudf vegeeriag aangednmgen heeft op hervatting van den arbeid, breidt uc stna ngsbeweging m verschillende «roden zich nog uit. Naar de „Tel.” ve-utemt, hebben personen uit de Nederlandache en Engel*che vakbeweging te Berlijn eea be spreking met Duitsche vakvereenigiagidei- ders gehad. De Hollanden verklaarden, dat bereid waren bij voortduring van ie alge meens staking de Duitsche vakverenigin gen van levensmiddelen te voorzien, waar voor de bonoodigde gelden voorloopig zou den worden voorgeschoten en later door een internationale collecte van alle vakveroeni- gingeit in neutrale landen zouden worden opgebiacht. De Kngelsche gedelegeerde verkla i.de, <lat de arbeiders in Engeland den stryd der vakve.oen’gingen met groote belang.-1».ling volgen. Zij gaven als hun meening te ken nen. dat de Engelsche arbeiders met alle middelen ervoor zullen werken, dat de En- gelsche regeering de militaire regeering te Duitschland niet erkent. De heer OudegeeM. secretaris van hei Internationaal Vakverbond, heeft in een in terview met een redacteur .van het Pers bureau Vaz Dia-, gezegd, een Internatio nale staking voor het behoud van de Duit- sche republiek niet ónmogelijk te achtan. De entente hoeft aanvankelijk een af wachtende houding aangenomen en zich noch voor de eene, noch voor de andere re geering verklaard, uit welk feit Kapp .eede de conclusie meende te mogn trekken, d&t de geallieerden hem gunstig gezin-l waren. De correspondent van het Hande-.ab’ad meldt dienaangaande een onderhoud te heb ben gehad met een der regeering Kapp z«er bevriende officieele persoonlijkheid, van wien hjj zeggen kan. dat hjj uit naam van de nieuwe regeering sprak. Ik vroeg hem in de eerste plaats, vertelt de cort espondent, hoe de Entente wei over deze omwenteling dacht en hij verklaarde mij, dat een zoo ernstige en zoo uitnemend voorbereide beweging als deze omwent "- H g natuurlijk niet begonnen was, zonder (Ht men zich tevoren van de stemming der En tente vergewist had. Reeds vier ma-inder geleden wendden de leiders van de tegen woordige beweging «ich tot Engelaio en Amrika en vonden daar een gewi'Pg oor, in groote tegenstelling met Parijs. Vooral m Londen bleek men in te zien, dal met het oog op de komende bolsjewistische ge varen uit het Oosten, in DuiGehtand een sterkere regeering noodig was dan he*- ica- b net-Bauer en het vorige meerderhulós- blok, en dat het gevaar voer een incenval- ian van Polen een nieuw bolwerk tegen het bolsjewisme noodig maakte. Men voelde zich natuuriyk door desoi. steun vaa Londen zeer gesterkt en thun.- olpkt ook uit de sympathie van de Engel .-che en de Anierikaiuüche pers en van l.uo legaties en missies in Berlyn, dat dr reget nng-Kapp niet tevergeefs op dazen steun gerekend heeft. Heeft Kapp’s vriend niet wat M vroeg „Victorie” gekraaid De Tel. correapomk-nt te Stuttgart weet een geheel andere mede deel! ng te doen. Volgens hem heeft de .akgi lastgide dar Fraaeche regeering, ede te Stuttgart u aangekomen, by den minis- t Ier van Buitenlandsche Zaken zya opw ach tmg gemaakt Muller gaf een uitvoerig overzicht van don .tand van zaken; zaakgelastigde verklaarde dat de gcAhiter- d<- n geeringvn noch Kapp, noch zijn tra wanten zullen erkennen, en er «venijn aan «enken met hen in relatie te troieu Of heeft desa zaakgelastigde wellicht u Ului lend het Franseh« standpunt weergngevm? riwt, Am rij h»d, en rij vrteg riofi af do priwaer, dl- ZOO - zou as voldoende om haar gedurende het vmdero van den dag gehikkW te doen BLn Toen zij het hirta verheten, Moeg«,\nge h hen gade met een vreemden, afgetrok ken gkiudiudi op haar lief gelaat Xlj wtet •©er goed, dat hel liart vau inavrmw Durham vervuld wan van «en vage oa- van btritanal hulp noodig toen de priester werd aao- bilj- 50) 1 hirhftni beloofde dit; wat kon hij anders doen? Jim venhek het hntisl eiukeie oogeo- blikken later, en Durha^i |fc(p rood, niet in staat zijn gedachten tot ieb^Bdera te repaien, en verlangend naar de terugkonifft van zijn vrouw, flij was niet verbaasd, (oen hij hoorde, dat zij nanr Aoscia-Koad wu-, giegnan: den laatsten tijd bezocht ze mevrouw Qlyde (filtwijte. Natuurlijk wae Durham even verontwaar digd als de familie Rutw» over het ver dwijnen. van Ashton Clyde, en hij aarzel de niet om de daad bij haar naam te noe men Maar niemand noemde het onderwerp iu tegenwoordigheid van Angola. Deze had de werkkamer van Urquhart veranderd in een zit- en werkkamer; de meubelen van de tuinkamer ftn een paar schaldarijen uit het huis te Phww Gwyn. die rij verwijderd had Vóórdat de huurders kwamen, maakten het vertrek zeer bewoon baar. Zij kende do kunst om het stempel vau haar et^en pewoonlijkheO op haar be- rititingK-n te drukken, maar het was een kaal hulB^je. waa.tegwn zij allen in stilte in opetand kwamen Ia deze kam«rwerk- Lloyu George depide, naar aanleiding iau ten vraag van Kenworthy waarom Lit nimf niet in Engeland was toegelaten in hel La- gaan toor die verkiezingen uit te -.ellen tot het najaar en ze zal, om het heft weer onbetwist in handen te kunnen kiygen, haai* houding wel eenigszins moeten uer- zien. Het Seniorenconvent uit de Nat.onaie Vergadering o.a. heeft zich uitgesproken voor'het houden van verkiezingen oinoen 8 weken. Intusschen is voor de regeering alles gewonnen, wanneer ze den onverdeeixlen steun van liet leger zou terugkrygen in verban$i v aarinee generaal Gröner ecu praktisch bemiddelingsplan heeft geopperd Volgens de „Frankfurter Zoitung" heeft hy ue in de volgende bewoordingen gesteiue te legrammen aan generaal-veldmaarschalk von Hindenburg en aan rykspresiuvnt Ebert gericht: Aan generaal-veldmaarschalk von Hin denburg heb ik te melden, dat eer regee- mg Kapp-von Lüttwitz voor het Du.tsche ryk ónmogelijk is. Het gevaar bestaat, lat het geheele Zuiden en Westen van het ove rige gedeelte der Rijks wordt afgesueden. Bovendien is een regeering Kapp-von Lütt witz voor de buitenlandsche politiek niet aan te bevelen. Juist nu zou een verkeerde beïnvloeding van den politieke» toeotan-’ noodlottig kunnen worden. Op den generaal-veldmaarschalk rust de hoop van het geheele volk. Een woord van hem is voldoende de rijkaweer op wet*ige grondslagen terug te voeren. Aan rykapiesident Ebert werd uaarom 'het volgende telegram verzonden; Wanneer u mijne bemiddeling welgeval lig mocht zyn, ben ik bereid te poge« ge neraal-veldmaarschalk von Hindenburg te bewegen, ten einde hem er toe te bier gen zyn invloed aan te wenden, om door be- invloedfhg~V!iri'’ae Wjksweer den wettigen toestand in Berlijn weer te herstellen- Ik houd echter de benoeming van vuk-ii.ju.s- ters van zakelijke en met-partydigc uUxk- beelden voor noodzakelyx. Veidei uit te schrijven verkiezingen moeten niet geliou óen worden vóór het bijeenkomen van den nieuwen Ryksdag. Zoodra ik in het bezit van het auu. oord van den rykspreaident ben, zal il^beucnten of en wanneey ik bereid ben voff verdere onderhandelingen naar Hannover te «omen. De „Frankfurter Zeitung” merkt hierby op, dat deze telegrammen zoowei verheu gend als betreurenswaardig zyn. Vei heu gend, omdat aan de houding van den gene raal, waarmee hy zich achter de wettige legeermg stelt, vooiwaarden verbvu len zyn. Tevens acht zy deze houding xcu be en oevend teeken van de verwarring, die de vroegere leiders van Duitschland in het iyk hebben gesticht. Na informatie by den rykspreaident Ebert of hy reeds in het bezit was van de I telegrammen van generaal Gronet en veld maarschalk von Hindenburg antwoordde de president, dat Iry het telegram van generaal Gróner reeds Zondagmiddag in Dresden In tal van andere steden is het lol iük- w jis bleedige botsingen gekomen. Te Ber lijn werden by straatgevechten 6 melktenen gedood en e^n groot aahtal personen ge kwetst- Vooral op de jPotadammer Plats werd zwaar gevochten. De nieuwe i.goe- riiig heeft de hoofdstad onder de krygewet gesteld De summiere krijgsraad bestaat uit 1 of ficier, 1 onderofficier en 1 man. Het von nis moet binnen 24 uur voltrokken worden. Op heeterdaad betrapte plunderaars wor den zonder vorm van proces doodgesc noten. Volgens berichten uit Hsnaover, is het ook daar tot bloedige onlusten gekomen, omtrent den afloop waarvan nog iuc-U be kend Is. Vooi het stadhuis te Dortmund hebotn Maandag hevige schietpartijen plaats gv- had, waarby de eerste scheten werden ge lost door de menigte, die het slaohuis trachtte te bezetten. Een lid der veilig- heidsweer is gedood. Daarop groep het ma- ciiinegeweervuur in. Zeven of acht pei-fo nen werden hierdoor gedood en velen ge wond. 's Middags trachtte de menigte opnieuw het postkantoor te bestormen. De butger- wacht en troepen verklaarden, dat z# het gebot'w niet zouden verdedigen. Daarop werden alle toegangen tot het postkantoor •ifgezet. De beambten waren in het gebouw opgesloten. Het bedrijf ligt geheel stil In Bonn zoo wordt uit Keulen gemeld is het Maandag tot ernstige onlusten gekomen, toen bij den betooging-optocht een Franschen auto er doorheen reed, waardoor eenige menschen werden gewjnd. De men:gte trok naar het marktplem, waar zich de zetel der Fransche autorite te* be vindt, onder het zingen van patriottische Lederen. Daarna ging zjj echter weer nit re Schouwburg. 9e ag Botterd. foo- izie, blaasziakte, igen, aambeien ^willekeurige urine- d, geheime ziekten, gezwellen, impoten- m snelle genezing, wonderbare planten l DAMMAN, ver- :te. lo. 85 met bewijzen, NABILIE, Groote :t nauwkeurige om- 4857 15 Ik ben elecÉUs gekomen om mei me vrouw Tv de te opreken over een van de v« pro-ógós. waarin wij Iretfen belang Melleo, mevrouw Durham," zei hij m*t zijn aan^eiksrncn lach, dje jno gt«mukkeljk nik’ hirdlwld van Zijn gelaat vctMroef. Ik zal baar maar een Het geval h «at <lrhtg«>ii>l kweMie over toelating hi een oord, en - luev rouw Tyde kent Maar Ik denk ’toch dat ik znl gaan,” zei Agnes. „Mtju man zat turnt a« h i ziehrahul» p»nig zijn aks ik Uiuissom, hi hij viiidt bet prettig ale ilc him rijn thee insriamk ..Een oogwiblik, dan ix>p ik met do.” zrfde de pnroter. „Er let* wsar over ik graag zou zien dat u mei uw man een ziekanhuisgevul Hij te goed gewe.-M voor veten van mijn anue pare en Mj heeft mij iw dikuijla gr- r«*gd, dat Ik bij hem mocht aankloppen, ilai II» -2.-. Volgen» bericht uit Weenen. heeft de Ka gelsche hooge coinnusanris verklaar dat liy dea staatsgreep te Berlijn basotouwde als ecu echte, militairiatiachen mialtólge oomheid De Entente zal dit nimmer gved keuren, en evenmin terugkeer van kels«r M ilhelm naar Duftschland. Men beschouwt den burgeroorlog in Duilschland als een groot nadeel v>»oi Oos tenrijk. Inderdaad. De gevolgen doen rich pijrok gevoelen, waarover Renner gisteren een onderhoud heeft gehad met de Woensehe vertegenwoordigers der geallieerde mogend heden De aanvoei van kolen uit Opper- Silesiü en de spoorwegtransporten vau Rot terdam over I'assau zijn in gevaar. U*cwen- feldt-Russ, de staatssecretaris voor de voedselvoorziening betoogde de noodxake- ^ijkheul om onmiddeliyk meer levensmid delen naar Triest te «enden. Hy veraocht om de reeds aaftgekondigde credlotverlee- ning te Partys te bespoedigen bij dg con- missie voor de volksstemming in T«schan tiuwchenbeide te komen opdat het ko’euvar-. voer naar Oostenrijk worde vooftgetcL De gebeurtenissen in Duitschland be-h*-;"- schen op *t oogenbllk- zoodanig >k «Mtor- natwmale politiek, dat de telegrammen eu de bc ehouwmgen in de buitenlandse .ie ba oen over niets anders handelen. S eciiU enkele andere feiten worden vermeMuig»- waanl geacht. Zoo verneemt de „Tuiie»” dat N’tti na «ijn terugkeer te Rome tele grafisch by den Oppersten Raad hesfl aan- gedrongen op een herziening van «ie bepa- i.ngvn van het Hopgaarsch vredesverdrag, die betrekking hebben op dc Hong-aarsche grenzen. Nitti deed dezen stap, nadut dc Opperste Raad definitief besloten had de Hongauwche grenzen niet te wijrigen. Atm dit bes.uit .had ook Scioloja «ün gidsen- ring gehecht. NitU’s aandringen heeft dan ook groots verwondering gewekt, temeer daar su!k een herziening ten gevolge zou hebben Jat ook de kwestie van de OostenrijHsche g-enzen opnieuw moet worden geregeld. hAAr bres h l haar op. dal een vrouw van Agnro Ihirhsm'a geloof en gemoxhtowaand voor bik» kerk zou terugschrikken Angela was zuil zoo HM lil .U onpartijdig in haar up Wing, dat rij <IU niet «x» «ebben kim- hHi hvgrijpra. Zn dariw aFecu mtn dea nood en rij hoopte dat Agneo 1H ntaat xmi rijn vrij iirt vtuÏit Ofephant* te ttprm*n. laaide wMraaq Ag- vam plat! wae gvwroet naar toch ontvel haar, onluue te Angela _'e morgens en ontving zij de enkele vt-ienden, die altijd gaarne bij haar waren gekomen. Scipio, die &an den dieiud van de Cly de h wafl verbonden door baudeis, die hiér niet nader behoeven loegellcht te worden, deelde bun veranderde levenswijze, en zijn trouwe, werkzame diensten waren het eeni- gtdat de plaate tot een „tehuis maakte. Agnes Durham voelde zich in dien tijd niet volkomen gelukkig, er was iete m Angela, Clyde, dat niet haar eigen ateuv- nring scheen overeen te komen. Zij spro ken nooit over persoonlijke of pa-rtibuliere aangelegenheden, daarvoor waw naar ken- nüMyaking) nog te kort; de workeUjke trooat. dien Agnee in <k- kleine, geïmpro seerde woning in de Aeazsia-Road kroeg, outstond door de tegenstelling. Naast M groote Öted dat mevrouw Clyde had onder vonden, schenen haar tdgon kdeiite zorgen to. niets weg te smelten Het was een vreemde omgang, maar hij zou het begin zijn van een hechten vriendschapshand. Het was haar In-Uer aard zich nietspoe- dfg te u’ten; maar zoodra zij elkaar be grepen. zou dit een volkomen begrijpen zijn Agnes was t-ens oprecht jaloerodi op me vrouw Clyde geweest, maar dat was ge heel en voor goed voorbij. Want herwas hrnr door waarneming ken. i namaak ver- 1-45 p. flacon, 'genden gratis den fabrikant. had ontvangen en hy hierop geantwoord heeft, dat hy hem Woensdag in Stuttgart ‘wacht. Als gevolg van Grooa’a verzoek heeft, naar de Tel. verneemt, Hindenbui g aan de legeermg Kapp, aan het adres van gene raal Von Lüttyvita, een telegram gericht, waarin hij den Berlynochen autonte.un dringend vraagt de troepen uit Beriya te rug te trekken en den gkondwett ge» toe- btand te herstellen. Tegelijkertijd heeft Hiadenburg zich lot óijkspresident Ebert gewend, hem tnede- deebng gedaan van zyn telegram naar Ber lijn en hem verzocht, in de kwest e der nieuwe verkiezingen voor de national.- ver gadering toe te geven. De oude regeering heeft (hoewel ze mis schien bedenkingen zal koesteren tegau al te groote populariteit en invloed van Hin denburg) vooral belang b|j het herwinnen van den steun der troepen om daarmee de spiirtacmtische beweging den kop u* kun nen indrukken. Het Spartacue-spook waart weer rond, de communisten hebben van de algenv ene verwarring gebruik gemaakt ^m n verschil lende plaatse» pogingen te doen tot invoering van de lUden-regeer.ng. In Dresdtn hebben dê spart ariërs het veie graafkantoor bezet. Bij <te straatgev^erden zyn 50 menschen gedood en ruim honderd gekwetst. Op den Saksischen minister van justitie HSmisch is g.stermorgeft te Drer-en epn aanslag gepleegd. De minister bleef onge deerd. De dader is ontkomen. Dj was zeker liet ne- hwl gedacht, of 1 te doen: r'* h»erze|f, woord. ..U wonsit nog niet lang te Ixmden, vri d« priester vrieateiijk, toen zij Avena.» Roarf Wltejwvi naar de groeue rwunie» t ,<B lui Patx. dm er ooi«3#ijk lieteiljk tiifnoodlic.-ml uHitqj in >«<’lMen nevel van de» Hrojcu Apriktaf. „Ik heb door mevrouw Clyde van uw huwriiik gehoord •n wss voor uw man zeer blij E«n man. <Me z*ri>ze|f zoo g'eft voor d« u»»dl«u van te algemeen, iieeft meer dan Re nwroe mannen behoefte aan persoonlijk «ulidc.’hu in staat Ja hem te gavet*. (Wordt v«rvoiX De contra-revolutie mislukt? - Ebert wenscht geen ondeihandelingen met de „meineedigen”. Marker naar Stuttgart. Hindenburg’s bemidde ling. Spartacus steekt ’t hoofd op. Onlusten. Steun uit het bui tenland aan de stakers. Oudegeest acht internationale staking moge- jyK.De houding der entente. De invloed in Oostenrijk. Nitti vraagt herziening. Waarom Litvinof niet werd toegelaten. ONS OVERZICHT. „Wii een revolutie stagen, dan mov’ het proces sne! verloopen", schreven we Maan- -iag. Wanneer men dit beginsel voorop stelt moet de contra-revoiutie ris miriuki wor- uen beschouwd, de nieuv;e regeering iieeft haar invloed niet kunnen uitbrulden, óe heeft den officieelen steun van de recht- »che partyen en bovendien de Beriynscho soldaten en een deel der militairen .u het jyk achter zich, maai- avengen.^ Ireoi; ze mets in te brengen. Te Beriya zeil» i» ze cameiyk machteloos, doordat de tmdei-- fitaatssecretarissen weigeren haar te erken nen, als gevdg waarvan Kapp en Luttwutz met de beschikking over de ryksgeuünid- t. eJen hebben. De onderstaatssecretaus van financiën, Moesle, heeft een verzoek o»n een crediet van zeven millioen toe tc staan niet jngewilligd en een soortgelijk Verzoek aan den Pruisischen müpeter van tiuancién vond een even weinig gunstig onthaal. Men meent dan ook algemeen dat dc da gen van de nieuwe regeering zyn getc'-., te meer 'laar de meer bezadigde constrvauvve elementen haar hun steun onthouden. H n- uenburg o.a., wien nog wel de pru.dvnte- L zetel was toegedacht, heeft Kapp latei, we- ten dat hy niet aan zyn zijde staat. Onder deze omstandigheden kan de nieuwe regce- ring er eigenlijk alleen op bedacht zijn met eere uit den stryd te komen, «at ze hoopt te bereiken door met de oude regee ring tot overeenstemming te geraken. Merk waardig is het, dat alle draadlooze 'Ne grammen gisteren uit Berlyn verzouten, gewaagden van ondeidiandeiingeu u met het bewind te Stuttgart zouden zyn ge voerd, terwijl men hier ten stelbgsvc ont kent dat er van eenige gedachtenwUseling sprake is. Marker te uitsluitend op eigen initiatief naar Berlijn gegaan. „Na ja”, .intiwoord men te Berlyn, „we hebben ook met gezegd, dat hy officieel gevolmachtig de was, maar Mtirker heeft toch wojruelyk meegedeeld te komen „met vriendeiykc in stemming van de vroegere regeering, die toen nog te Dresden vertoefde.” De meuwe regeering schynt nu Mhrker er vo-or te willen spannen om tot overeenstemminn- te komen, hy’ is vergezeld door Dergei naar Stuttgart vertrokken om met Ebert te con- fereeren. Deze wil echter van geen mar- chandeeren weten. Tot een vertegenwoor- u. ger van het Wolff bureau verklaarm hij, dat er gee- met de wet”, zr— Kapp’ê c~- geëischl en naar verluidt zou deze daar voor wel te vinden zyn (een telegram meld de gisteren zelfs voorbarig, dat Kapp reeds definitief besloten zou zyn de kanseuers- functie neer te leggen) indien de oude geering binnen twee maanden de n.euwe verkiezingen voor de Nationale Vergade ring zou willen houden. Meer en meei bljjkt dat de oude regeering een fout heeft be- d ik wij I» aan, en hij dacht er verd««r r.4“t over. en. meende dat alles In or*te was. |L| had ©r natuurlijk niri het fttuwMe verinueden van, hi* eltendte zij rt«hv.»el. de Zii st Mid op gediend, UHiar hij vwrzoclit haar te Naar het Eugeteoh van DAVID LYALL Geaulhorteeerde Verlating vm Mevr. .L P WEHSELlNl-v. KO98UM. Nadrulc verboden) gela was foegehten. werd vader lephane aangixUend Agnee liad hem verscheidene mrien t-rloope ontmoet, en steeds era guu- stlgen i’wlkuk van hem gekregen. Hsj waa een man. die er buitengewoon alledaagech uriziig met een groot, zwaar hoofl, «nee» harden. sWengen mond. Maar zijn aard, die zetr zonnig en vrtradelijk was, logenstraf te zijn voorkomen. Zij w'at dat hij Ange la troostte in tiaar eenzaamlieid; dat. zij mei hem iu volmaakte oprechtheid kon spreken, vn tlat hij allee van haar taml- Jhleven wist. Dat wae gemakkelijk te •*- .-luium ui: de wijze, waarop hij in- en uitging. Maar zij merrie dat rijn invloed altijd moed- en krachigevenrl wax; er wae iri.-te ziekvlljks of sentimenteel» aan hem en hij had een open, gelukkigen lach, zooate /.Ij nooit van dó lippen van ee<> somta-r nwn«ch had gtxhoord. Agnro had de Rooms<di-Ka(*K>»»*e Kerk altijd inrt ïets ,.so*i»berff’ verwrugd. en den e-rsten keer was zij. «eni|p«niw terug geschrikt voor vader Clepbane, maar «Mt gevoel had zij re°de in zoover overwon* nen. dut zij hem zelfs meer dan eennwas gaan hooren in de kerk van tinto Lieve Vrouwe HenwAvaart. Maar dit wiet Kom riet: zij hadden d« kwrotie van het «erk- gaan blijkbaar geregeld Hrt leven van Durham ging vrijwel voort zooris hij hef geuoon wau geweest: siju Zondagmorgen liesteedMe hij merotal aan rijn werk, en Agnro ginr?. ai» zij er toe geriemd wil- naar de St -George-kdrt, of naar het Zen- d:nwlokani. om Jtm te hooren. Nu en dan bood Durham aan haar s avonds to verge ze'len naar de eene of airlere plaats ven eeredleuat. maar zij nam MM aanbod uéet dat |k du niet aarzel, zooate u zi -l Deze zoo spontaan gegeven toO brrili» een bion van genoe^m op M gelaat van Agnas. Ross sprak met veet m* haar over zijn werk. oeral niet over (tat ge- ileehe, dat mii den dtep*t der harnWiart'g heid was gewijd. Maar nu en dan hoor de zij, zooate op dit oogenblik. op omer wMihfe plaateeu, »v«r sijn goaUwta en rit

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 1