(ieuieeuteraad van liuuilu. Uit deu (loudscheu Kaad. Kipp en Luttwitz ifgntriJu? gerhuib mede, dat alle vertegenw o\>rd gers der Sovjet-regeeriiig, aangewezen om de hervatting van den handel op KuVand te bespreken, verlof hadden bekomen En geland te betreden, uitgezonderd Litvinof. De reden van die uitsluiting van Litvinof was, dat hy bü een vorige gelegenheid zyn voorrechten misbruikt had door deel ce ne men aan politieke propaganda. H«-t was den lenen der commissie voldoende duide lijk gemaakt, dat zy tijdens hun verblijf in Engeland zich van alle politieke pupagan- da moesten onthouden. Hierop volgde onmiddellijk een vaag van kolonel Malone of het niet waai was, dat kapitein Crombie en mr, Lockail run privilegie» misbruikten, toen zij Engeland in Rusland vertegenwoordigden. Viscount Curson antwoordde hierop, dat dit een besliste leugen was. Johan Ward vroeg toen of het voor een ex-officitr tc- pas kwam, dat hij toespelingen maaale in het nadeel van een gestorven officier, die •door dfe Sovjet-negeering was vermoord, terwijl hy zijn functie als Engeland^ ver tegenwoordiger in Rusland vervulde. De rpreker gaf hierop ten antwooi I, dat de laatste .«preker wel zou inzien, wanneer hij nog; eens over de kwestie nadaent, dat zijn voorstelling van zaken een geheel ver keerde was. Wanneer hij dat van te vorm had gedaan, zou hij (h vraag nooit v teld hebben. MH'LMwVNDSCH nieuws. ENGELAND. De luchtweg LngelantN- Holland. In antwoord op een vraag hoeft, de ou- <1 erhtaa-cretui i« van do lucht gitetoren in Irt I>tgorhuia gezegd dat d«- taMelling van een roohtetreekscfae luehtrouie van Loede naar Holimd over Huil grootendeete afhing van de beochikbaorteeUing van ge schikte Uiahtvaartuigem. (Men daolg optut o ogen blik niet aan de inriohting van zulk een ha.idelsiroule voor landvliegtuigen, we gens de gevaren die liet vliegen daarmee zou opleveren, maar indien er gevraagd mocht worden, om zulk een route voor "er- vliegtuigen oI half huid-, half zeevtiagtui- gen zou uien een douane-regoling kunnen treffen. BINNENLAND. Nederland en België. Er» HttvatMeJegram uit Brussel meldt Ju zake dé herziening van ffe verdragen ven 1839 vernemen wij nog uit goede bron, dat het ontwerp do benoeming! voor ziet van een bijzondere ootnmteide voor kwewio var» do afwatering van Bol- gitfch Vlaanderen D© commissie zal aan geven welke werken aangelegd moetou wor- °n z%l ,Kjt Kc'Tufk en het onderhoud ervan oontroleeren om oversfiroonvingon te voorkomen Ov BatgMte viegot,,,» zullen |luIV „TOSC. leu 1n de hAven van BonOhaute kunnen »«r. IaikI brengen en zullen uwwdbamïori Kunnen buren. I„ J„ OoslerMJtleldp zullen de 'Meaomfe*™ opgeheven worden voor "M dmadlooz.' telegralie voor do «hopen, die ,m Antwerpen varen. Hei verdrag kent bijzondere dounne-voor- doei™ toe op de nieuwe waterwegen, die gegraven zullen worden voor de ontwlkko- Hog von het bokken van Luik en op de vei hl ildegrrwateren toasohon SeM te Rij n I>t «hrepmart zal aan geen tollen ol be- Htotingen onderhevig zijn Nederland M| faciliteit™ toeetujn voor h« maken -Van «poorweg-venukktngon in Neder- tavlncb Hmhuitg, beetamd om hot atelael van wahrwogou hissohon Solielde en Kljn aan 1© vullen. lJc kw^tp van d« enclave van Baarte- ortog in op fjevredtgende wijze opgelost. Ik- kweotie van den doortocht vam Bel- giwhe oorlogHsoliupen door het Nederlandsch gederito van da Schelde is voorbehouden. Vkoor den doortocht jn vredestijd sal Ne dertaiid een wijziging brengen in lu* Ko- nIndijk beriluR, w/iartn de modzakelijk- hi-W tieerge'o^ Is om van den morintHita.' maohtilgtng van doortocht van elk bijzon der ge-val te verkrijgen De kw«*de van den doortocht in oorlogBtljd blijft voort)©- houden België rf* er duo niet w alom in oorlogstijd zijn schepen eventueel door do Schelde te doen gaan- De kwestie zal later geregeld kunnen worden Eerste Kamer. De leden van de Eerste Kamer der Sta- Len-Generaal zfjn tot hervatting der werk zaamheden bijeengeroepen tegen D.nsdag 23 dezer des avonds te half negen. Het verkeer met Duitschland. Hot treinverkeer Amsterdam—Bcrlyn is voorloopig stopgezet, ook over Enschedé— Gronau is geen verkeer mogelyk. Het ver- keer wordt thans geleid via Goch en Kleef. Commissie voor Bedrijfsorganisatie enz. De Minister van Arbeid, voorzitter van den Hoogon Raad van Arbeid, heeft thans by de «ocia'.isatiebedatten in de Tweede Ka mer toegezegde commissie uit den Huogen Raad van Arbeid voor de bedryfsorgaüisa-. t.e, collectieve contracten en verwante vraagt tukken ingesteld en daarih zijn be- tot :.d en voorzitter: de plaatsvervangen de voorzitter van den Hoogen Ruat, van Arbeid prof. I. P. de Vooys; tot ieden: de leden van den Hoogen Raad van Arbeid A. C. de Bruyn, prof mi. P. A. Diepeaihorst, K. Kruithof, mr. dr. a. L. Schollen», R. Stenhuis, prof. mr. J. A. Ver aart, mr. J. Westhoff, F. M. Wibaut, C J. Ph. Zaalberg; en voorts: J. A. Bakker te Menaldum, A. Heldring te Hilversum, mr. L. G. Korten- horst, te Amsterdam, mr. M. Meade's te Amsterdam, J. Schouten te Rotterdam; F. A. Smit Kleine te Overveen, dr. F. G. Wal ler te Delft, dr. Th. van der Waerdcn te Amsterdam; tot secretarissen: mr. dr. A. M. Joekes Ir 'z-Gravenhajfo, mr. C. M. J. P. (.o elintr te Amsterdam. Vragen van Kamerleden. De ljSer Van Wijnbergen het ft den Minister van Onderwijs enz» gevraagd of hy niet van oordeel is, dat, nu de onder wijzers werkzaam bij het lager onderwijs, geacht kunnen worden te behooren by de ambtenaren die uit 's Ryks kas worden be taald, hun bezoldiging niet door de wet doch door de Kroon behoort te worden gere geld en, zoo ja, of de Minister dan bereul m die regeling alsnog te tichten ut het aanhangig ontwerp Lager-onderwy'swe* en te bevorderen, dat zU plaats vinde by be sluit? De heer Ketelaar heeft den Minister van Financiën gevraagd of hy bereid 's en in staat te antwoorden tegen wanneer de Kamer de Memorie van Antwoord op het wetsontwerp tot verhooging der pen sioenen kan tegemoet «ien. Lid van Gedep. Staten. Naai het Vad. verneemt is tot opvolger van den heer de Geer ais lid van Gedepu teerde Staten bestemd de heei Air. J. ScJiokk ng, Christel Uk-Historisch lid var. de Staten en lid voor de Tweede Kamci. Die benoem ng zal geene buitengewone verga- nering eischen, omdat de Heer de Geer eerst tQgen 8 Mei a.s. ontslag ais Gedeputeerde aangevraagd heeft, en dus in de zomerver gadering de benoeming kan plaats hebben. i).e moet toch twee maanden geschieden nadat het ontslag van den Heer de Geer is ngegaan. Als Kamerlid moet de Heer de Geer op gevolgd worden door het oud-lid der Kamer de Heer B. J. Gerretson. Het blad verneemt nat diens gezondheidstoestand hem beletten zal het Kamerlidmaatschap te bekleeden. Daardoor is de terugkomst van een ander oud-Kamerlid der C. H. Party, de heer Mr J. Ankerman in de Tweede Kame- verze-' icerd. TWEEDE KAMER. Vi-ngnJuruw van 10 .Vlaart. Voorz. Mr. D. Fook. I Vervoltr de vragen van den tor Feonwra uier de Ldnilarlieiderawel antwoorvlde a, Vi.iiiuur vuii Landbouw dut tot 7 Febr 1! vore,,,jgingen erkend werden, en dnt Ml aanvragen om erkenning aanliangiz zijn, waarvan er binnen enkel,, dagen 2b vi "i warden toegestaan. Voor de arken- nlng Lu belangrijke voorbereiding noodig. I'wjr law wijzlg|Bgslvloor0te|l l»l»eft de II o. later geen inededeelingen oi doen, om. dm dienaangaande roeda overleg wordt ge pleegd. Le Minister van Ju-tWe dotide nog mede dat nvet spoed wordt gewerkt om de Ko- nii.klijke erkenning te vorkirijgen. Zonior lioraidslaging of Btonnmng i aai.gcnoioen de wijziging van liet B W. in zake do verkorting van don termijn voor roohwvennoodon van overlijden van ifsclier». Wijziging der ah ij o w o t. Dc lieer do Jong («.dap.) ittorvde oen motie in betreffende hot inkorten van den arbeidstijd in de mijnen tot 7 uur. Deze inotie zul D.iwdag wonlen bolvan- do UI. Het ontwerp word z. 1i. Hl. aangenomon. J m s t i 11 o Bij do supplrtofro .J.iMiftioltcgrooting, waartiij ook g«td \oor do militaire politie wordt gev raagd kwam oow voor de motie ion Ravesteijn. boiroffowie opheffing fiaat va.» beleg. Mthuietor fi o o in k o r k verklaarde dat ik Regeering zoo spoodig mogelijk tot op heffing wil overgaan, alleen den tijd nog mot gekomen aclü. De motie W-erd daar op erworpen" mot 49 Pgcn 18 stommen. DuurCewet. De heer Ma reliant (vd.) verdedig de nader zijn amen»louionton om de bevoogd l»ui van Jon CeptrMen DunrtoraaS tot vor- nietiging van overeenkomsten uit h-H ont- W'eijp te lichten Ik Ivor 8 ui ronk (s'da.p) Unhtteeon amendement toe van de ooimnisaie'van rap porteur», om goedkeuring van den Hoogen Raul op coiwraoi-vom'etiging door den Cen- Iralen Duurte raad aReen to vorderen als een der partijen haar vraagt. Do vergadering werd daarop verdaagd tot heden 1 uur KUNST. De Kon. Schouwburg in Den Haag. Do heer Eduard Verkado haj tot de Sc hou wVmr#-v*»nitsBie in den Haag» het verzoek gericln de Kon. Schouw burg vieF of vijf «vonden per week te mogen be spelen. De «ohotiwburg-commiHBie heeft dit ver zoek afgewezen. Loonraad Spoorweg-personeel. De heer T. J. Koning, chef de bureau by (ie tweede afdeeling van den algemecnen dienst aan het hoofdbureau der Neuer'.and- sche Spoorwegen te Utrecht, is benoemd tot fleeretari» van den loon raad van het spoorwegpersoneel RECHTZAKEN. D« R<«>hti)aiik te Rotterdam heeft geWsoht tegen J. J.t recidivist, «et-venwhenei*, wegens die&tal, hij herhaling, He Capdle aan den I Js«i, vaD «yioigio hanen en Kip- ben. rtgendom van den landbouwer v. d. Burg aldaar: acht maanden gevange- nkelraf In de gisterenavond onder vaciaitter- schup van Burgemeester My8 gehsuden verga^ring, welke door alle leden, behalve de heer Kolyn werd by gewoond, worden de volgende medcdeelingen geelaan: Gedeputeerde Staten hebben goedge keurd - a. het R-B. van 24 Februari 1Ö2Ü, no. 295, tot vaststelling 'van het 3e suppletoir Kohier H. O. (Ie NavorderingHkobicr), dienst 1919; b. het R.B. van 24 Februari 192ö. no. 361, betreffende wyziging rekening-courant overeenkomst-kasgelden; De heer P. de Vos heeft bericht g zonden van aanneming van de benoeming tot iid van het College van Curatoren by hel Gym nasium. Deze mededeelingen werden voor kennis geving aangenomen. Bahalve de aan de orde gestelde nukken waren ingekomen: Een voorstel van B. en W. inzake ver koop (erfpacht) van gemeentelijke bouw terreinen. Ter visie gelegd. Alsvoren tot uitgifte van gemeentegrond in erfpacht, ft. d, N.V. Machinefabriek „de HollaiHsche IJssel" v.h. de Jong cn Co. te Oudewater en algemeene bepalingen voor voortdurende erfpacht. Ter visie gelrgn. Proces-verbaal van de opneming van boe ken en kas van den gemeente-Ontvsr.ger. Voor kennisgeving aangenomen. Adres van de afdeeling Gouda van do Na- t onale Bond voor Plaatselijke Keuze, ver zoek sympathie-betuiging initiatief-voorstpl Rutgers c.s. bedoelende invoering van plaatselijke keuze. Ter visie gelegd. Adres van de R.-K. Woningbouwverceni- ging „St. Joseph" te Gouda, verzoek toe kenning subsidie voor bouw direcciekeët met noodwoning. Aangezien voor dezen bouw gceu sub- stdie kan worden verleend, werd besloten op dit adres afwijzend te beschikker.. Adres van de voetbalvereenig.ng „Vic toria" gevestigd te Gouda, verzoek gemeen telijk terrein in huur af te staan voor oefen terrein. Besloten werd aan de adresseerendc ver- penifrmp- te berichten dat de Gemeente Keen geschikt terrein bezit en dus ook met kan afstaan. Verslagen van het Oud-archief over 1919, omtrent het Armwezen in deze Kemeente over 1919 cn omtrent de werking van de Armenwet over 1919. Weiden gesteld in handen van 3. cn W. om daarvan gebruik te maken voor het Ge meen toverslag. Adres van L. de Beij en anderen hcuuen- de bezwaren tegen kermis achter Sccieteit ..Ons Genoegen". Aangezien dit adres betreft een onder werp dat niet behoort tot de competentie van den Raad, wewl het voor kennisgeving aangenomen. Het voorstel tot verhooging van het schoolgeld voor de Stads-Muziek- school werd zonder hocffdelyke stemming aange nomen. Aan de optie was daarna het loorstel van de heeren C. H. Koeman», 1'. J. Kolijn, R. v. d. Brug en L. Over hand tot het instellen van een afzon derlijke afdeeling ter secretarie dezer gemeente, welke afdeeling is te be lasten met de controle der gemeente belastingen. B. en W. adviseeren tot aanneming van dit voorstel. De heer Koe mans (r.k.) zeide, na de vriendelijke ontvangst, die het voorstel by K. en W. ten deel was gevallen, niet veel ter aanbeveling van het voorstel te hebben toe te voegen aan het praeadvies. Hij beval het voorstel by de overige leden van den Raad aan. Het werd z. h. st. aangenomen Voorstel tot levering van electrischen stroom aan de gemeente Schoon hoven. Ingekomen was een amendement van de heeren v. d. Ree, v. d. Want en Lafeber, beoogende in het contract een bepaling op te nemen dat de grondprijs en de kolen- clausule om de drie jaar moeten worden herzien, wat voor alle nog af te sluiten contracten moet gelden. Dit amendement luidt: -."De J>epaal(le P'Üzen per maximum jaar kilowatt en verbruikte eenheid alsmede de kolencluusule kunnen telkenmale om de 3 jaren worden herzien, terwyl de herziene pryzen zullen ingaan op den eersten der maand volgende op den datum der uit spraak der scheidslieden. De herziening zal plaats hebben wanneer door één der parken hiertoe 6 maanden vóór het eindigen der drie jaren aan de an dere partij schirftelük het verzoek wordt gesteld. Wanneer partyen niet tot overeenstem ming kunnen geraken, zal de herziening 'laats hebben door drie onpartydige des kundigen van naam, waarvan de eerste zal worden aangewezen door den Comm. oer h-on. m Z.-Holl., de tweede door den Kan tonrechter te Gouda, terwjjl de beide be noemde deskundigen een derden scheidsman zullen aanwyzen. Mochten 6 f weken na het verzoek der meest geereede party deze 3 sche.ds leden met zyn benoemd, dan zal de Arrondisse mentsrechtbank te Rotterdam de drie scheidslieden aanwyzen. In het concept-contract was alleen de be paling opgenomen, dat de kolenprys om de vyf jaar 'zal worden herzien. De heer Van der Ree (u.l.) lichtte het voorstel toe. Hy herinnerde aan het binnenkort door prof. Feldmann uit te bren gen rapport en zeide, dat het contract met Schoonhoven niet door den beugel kan, wan neer de bepaling, in het amendement voor gesteld, niet wordt ingelascht. We staan voor een abnormalen tyd, we weten niet wat de toekomst brengen zal. Wanneer het amendement niet wordt aangenomen, zou Gouda over eenige jaren voor een strop kunnen komen. Mogelijk zal door de vele levering naar buiten uitbreiding der Elec- trische Centrale noodig zijn. Men weet nu nog met, welke onkosten dit zal meebren gen. Blijken deje hoog te zijn, dan moet Schoonhoven bupaesen, zijn daarentegen de verKhilleude machines, enz. goedkooper ge- worden dan thans, zoodat de kosten mee vallen, dan wint Schoonhoven er by. Wethouder Van Galen (a.r.) wees er op, dat de onderhandelingen over het con tract met Schoonhoven al lang loopen. Uit voerig ging spr. de geschiedenis dier onder handelingen na en legde er den nadruk op, dat Schoonhoven tenslotte accoord is ge gaan met den prys van 0.03 per ver bruikte eenheid. De directie van de Licht fabrieken heeft erkend, dat de prijzen die Schoonhoven zal betalen, zeer loonend zyn. In een conferentie met het gemeentebe stuur van Schoonhoven is de kwestie, die de heer v. d. Ree heeft aangeroerd, bespro ken. Schoonhoven wilde die regeling niet. De pryzen, die het zal betalen, zijn zoo hoog, dat het niet bovendien nog gebonden wilde zyn aan een herziening om een be paald aantal jaren. Door niet aanvaarding van het contract, zooals het is voorgesteld, zou men de zaak opnieuw in de waagschaal stellen. De heer Van der Want (u.l.) ver klaarde het amendement met genoegen te hebben ondersteund, aangezien hy de op neming der bedoelde bepaling noodzakelyk achtte. By de opstelling van het contract is niet gedacht aan de verandering van den grondprijs. Uit een zaken-oogpunt zal men er goed aan doen te bedenken, dat de grond- prys over eenige jaren te laag kan zyn, wat een van de grootste fouten der vróegere contracten was. Opneming der bepaling in niet alleen een bewys van noodzakelijk heid, ze is oolf goed teneinde het belang van de zaak te behartigen. Het feit, dat de onderhandelingen over het contract reeds lang gaande zyn en dat mischien reeds of- ficieuse toezeggingen zyn gedaan, kon spr. niet weerhouden aan te dringen op aanne ming van het amendement. Als de grond- prys dezelfde bly'ft is het mogelyk, dat Gouda binnen eenige jaren met verliex stroom levert. Spr. is er voor de electrische centrale zooveel mogelyk uit te breiden, maar 't belang van Gouda mag niet uit 't oog verloren worden. Op die manier zou den we op den duur een groote centrale krygen, waarvan de gemeente zelf niet pro fiteert en de bedoeling is toch niet alleen om een groote centrale te krygen De heer Lafeber (a.tl.) kan zich niet indenken, dat Schoonhoven bezwaren zou maken tegen de voorgestelde clausule, om- lijk Wyft veriaging van den prys moge- De Voorzitter ieide, dat B. en W. in principe zyn vóór opneming der bepa- ing (herziening van den grondprys en de kolenclausule om de 3 jaar), in nog te slui ten contracten. Het bezwaar betreft slechts Schoonhoven, omdat het oorspronkeiyk con tract bedoelde clausule niet bevatte. B. en W. erkenden dus de wenschelykheid van op neming der bepaling in nog te sluiten con tracten doch wilde voor Schoonhoven een uitzondering maken, omdat in de oorspron keiyk door Schoonhoven aanvaarde over eenkomst deze bepaling niet voorkwam. De heer Knuttel (u.l.) noemde de prys van den stroom, die naar buiten geleverd wordt, buitengewoon laag, minstens 50 <7r te laag, wat hy ontleende aan de pryzen, ie andere gemeenten eischen. De prUs van 'llutte^T ll-.i.fet^DeS-t' son vreeger eischten, n.l. gemiddeld ƒ60.—. Hldens j|cn oor]os z(jn deM pr(jMn ec)ller verhoogd tot 110—120 en vorige week kwam apr. ter oore, dat alweer een verhoo ging was ingevoerd voor nieuwe contracten. Gouda vraagt nu 80, doch spr. gaf toe, dat de kolen-ciausulee Jiet tekort nivelleert De clausule van 0.03 is toch voor dekking fei telijk veel te hoog. Spr. wenschte den ter- v Hit1'?01' ,1, herzientaS «let kolenclausule geiyk te stellen met dien voor herzieninir van den grondprys. Het amendement werd aangenomen met algemeene stemmen, uitgezonderd die van den Wethouder Van Galen. Het gewijzigde vooratel van B, en W. be treffende stroomlevering werd daarna in zyn geheel aangenomen. Goedgekeurd werden vervolgens de suppletoir. begrootingen. dienst 1919 van het Wees-, Aalmoezeniern- cn Gasthuis en vnn de Bank van Leening, evenals hét voorstel tot wij. dienaf ,92*" in verband met de toegekende bijdrage aan de commissei tot verbetering van het ver keerswezen in Z.W. Utrecht, Krimpener- w aarde en Alblasserwaard. Aan de orde kwam vervolgens het voorstel van B. en W. tot afwijzing van het verzoek van de Vereeniging voor Volkstuintjes alhier, lot verla- ging van den huurprijs van den be schikbaar gestelden gemeente-grond. fe heer Pot harst (r.k. wees er op, dat dit de tweede keer was, dat een adres met dergelijk verzoek bü den Baad inkwam en herinnerde aan het praeadvies, dat B. en W. destijds gaven, hetgeen op hem een slechten indruk had gemaakt. Dc hourdnrs hadden schade geleden door dc ratten van de aschbelt en de kraaien; in een christe lijke maatschappü 'zü'n dit zeker wel motie ven om bij een dergelijk ongeval reductie te geven. Ook thans zün daartoe wel dege- y «Benen- Het was de bedoeling een groot sociaal werk te verrichten om de ar- leiders gelegenheid te geven hun vrijen tiid nuttig te besteden. My 1, ter „ore Xmen, aldus spr., dat een gedeelte van den grond verhuurd is aan een tuinder voor 3 cent, gciTwerelen"60 hel" verllr°n- S tem men: Nietwaar! 4 eelt Want (Ul Hii betaalt De heer Pot harst vervolgde; In ieder geval ,s er mets tegen om de huurders van krixntf" te«e1moet1'e komen, het is een tnenschen h «vldens, maar voor die menschen beteekenen ze vee). meevis n 1 8 n <H-1-) kan niet meegaan met het verzoek van den heer de°elde D omdat ,h«. <«nns motieven nieï kvo,„De,,rm«ntr 's Viet «mntwoorde- i uu ia ratten- en kraaienplaag. De aschbelt, waarvan de ratten afkomstig zyn, had de gemeente al, voor de volkstuintjes werden uitgegeven. Aangezien men destijds MhJ^hto" ha<1 mCt de leven<""iddelen- dTtotoH.Ï tr en^m veeI animo v<x>r tie tuintjes. De huurders hebben dan ook levensmiddelen van den de h?mï2Ekken'Jen k08t* van den arond; dat^tontl vergeten. Het gevolg Is, dat binnen een paar jaar niets meer zal te trekken zjn van den grond; het sociale tw kee't0d»I> schipbreuk geleden. he<M" S'nderg («d.a.p.) voelde niet veel voor verlaging van den pr^s. De ab normale tyden zyn eenigermate achter den rug. Spr. had zich er vaak aan geërgerd dat de arbeiders, die met moeite den acht- urigen werkdag hebben verkregen, hun gr- beidstyd nog met eenige uren gingen ver lengen door in de tuintjes te wroeten. Spr. meende dat te dien opzichte het sociale werk een negatief resultaat heeft gehad. De heer v. d. Want (u.l.) vond de pry8 van 4 cent per M2. alleszins billyk. Overi gens was hy het niet met den heer San ders eens. De menschen moeten het zelf we ten hoe ze hun vryen tyd willen gebruiken. De heer Potharst (r.k.)) betreurde de slechte ontvangst van zyn voorstel, doch persisteerde daarby. De heer Sanders (s.d.a.p.) lichtte nog toe dat ook hy was vóór een doelmatige besteding van den vryen tyd. De meeningen over de wyze waarop kunnen verschillen. Wethouder Van Galen wilde het so ciale werk steunen, maar vond den prys van 4 cent niet te hoog. Spr. verklaarde zich van den aanvang af geen illusies hier- .iiarent te hebben gekoesterd. Het voorstel van jjen heer Potharst (in williging van het verzoek van de Vereeni ging voor Volkstuintjes) werd in stemming gebracht, verworpen met 10 tegen 7 stem men. Het afwyyzend prae-advies van B. en W. werd daarna aangenomen. Hierna kwam in behandeling het voorstel van B. en W. tot afwijzing van de verzoeken tot uitkeering van duurte-toeslag, toegekend en aan het personeel in dienst der gemeente, gedaan door: D. C. de Goederen van 15 Februari 1918 tot 30 September 1919 werkzaam by het Gemeentelyk Levensmiddelenbedryf en vanaf 1 October d.a.v. aan het van Iter- son-Ziekenhuis; M. Buth, van 12 April 1918 tot 1 Januari 1920 als opzichter werkzaam by den ge- meentelyken woningbouw; G. J. Garritsen, M. P. Garritsen—-v. d. Berg, L. Roele, J. RoelePadding en A. Beausar, respectieveiyk binnenvader en moeder in het Bestedelingen- en het Wees huis en Huismeesteres in het Öude Vrou wenhuis, alhier. In de toelichting van hun afwijzend prae advies hadden B. en W. zich beroepen op /Ie verdediging van het voorstel tot uitkee ring van duurte-toeslag, destyds door den heer Kolyn in den Raad gedaan. De heer Van der Brug (c.s.) merkte op, dat het destyds niet de bedoeling van den heer Kolyn kan zyn geweest de bo venbedoelde personen uit te sluiten. HH i wilde de beslissing over het al of niet toe kennen van duurte-toeslag aan de regenten der betrokken instellingen over laten. Spr. vroeg het verzoek wel in te willigen. Wethouder IJsselstyn (u.l.) vond het verzoek moeiiyk in te willigen. De duurte-byslag aan het gemeente-personeel is gegeven wegens de prysstyging der le vensmiddelen. De hier bedoelde beambten ontvangen van het gesticht voeding, wo ning, vuur en licht, etc., zoodat de Instel ling feitelyk recht op de duurte-toeslag heeft, welke deze ook ontvangt in den vorm van suppletoire begrootingen. De heer v. d. Brug (c.a,/ meende, dat de heer IJsselstyn de zaak te licht opvatte, buiten voeding etc. zyn er nog onnoemelyk veel dingen die het leven duurder maken. De regenten der bedoelde stichtingen kun nen niet zonder volmacht van den Raad een duurte-toeslag geven. De heer van der Want (u.L vciét'aar- de in principe tegen duurte-toesiagen te zyn, omdat dit stelsel niet deugt. Nu het voorstel echter indertyd is aangenomen is het onbiliyk sommige personen buiten de regeling te stellen. Spr. stelde voor dat de Raad de wenschelykheid uitspreekt dat de regenten te kennen geven dat ambtonaren van gemeentelyke instellingen op denxclf- den voet worden behandeld als het perso neel in directen gemeentedienst. Wethouder Van Galen (a.r.) wccP er de inwonende beambten voor 7,8 hun duurtetoeslag hebben ontvangen in voeding. Destyds is een ïyst opgemaakt van personen, die voor den toeslag in aan merking kwamen, en deze is toen voor den Raad ter visie gelegd. Wethouder Knuttel (u.l.) was ia prin- cipe niet tegen een toeslag aan de hier be doelde ambtenaren, doch als ze evenveel ontvangen als het overige personeci, geeft de Raad te kennen dat dit veel te wcirig ontvangen heeft. De heer Koemans (r.k.) bevreemdde de afwy zing van het voorstel. Hy stelde voor de ambtenaren ad 1 en 2 f 50 toe te kennen en aan ieder paar ambtenaren on der 3 eveneens 60. Wethouder IJsselstyn (u.l.) vroeg: Moe gaat het dan met de ambtenaren die niet gerequestreerd hebben De Voorzitter wees er op nog niet te kiuinen zeggen welke financieele gevol gen toekenning van den toeslag aan het personeel van instellingen zal hebben. De heer v anderRee (u.l.)„Het geldt slechts enkele personen." Wethouder Van Galen (a.r.) zeide: Het geldt niet enkele personen. Spr. noemde het s-pelen met de dubbeljes der gemeentekas. De heer van der Want (u.l.) protes teerde tegen deze uitlating. Wethouder IJsselstyn (u.l.): De hee- ren ovrTii» de gevolgen niet. Als de neer buth toeslag krygt, hebben alle tyJeHjke beambten recht daarop. Spr. vroeg of de Kaad kon goedvinden, dat eerst een kosten berekening zou worden gemaakt. De Voorzit tér ondersteunde dit. Wetnouder Knuttel (u.l.) vond de zaak billyk of onbillijk, van de kosten kan dit niet, afhankelyk i(jn. De Voorzitter achtte het niet ge raden een beslissing te nemen, waarvan men de gevolgen niet kent Na eenige discussie werden B. en W. ge- machtigd met de regenten der beli-jkaen *6nuVeülef P1®*60- Het voorstel hI aS?1 daarmede aangehouden. Het voorstel tot aankoop van gebouwen, terreinen Mn het Jaagpad werd aangenomen. 7 u?i der Want merkte op dut het noodzakelyk is een moderne inrichting voor de aachbelt te hebben, opdat dc otn- I22S?ILi,een n^eli*e gevolgen voor de gezondheid van de nabijheid der bcit on dervonden. He Voorz 11ter zegde zijn medewer king toe. Interpellatie. De heer Sanders (s.d.) wenschte enkele inlichtingen te vragen over het Vo.Ko- en jjchooiDad. Over de urgentie van ucze in richting wilde hy niet spreken. Het vorige jaar is deze kwestie ter sprake gebracht en toen is gezegd, dat hoewel de firma Dual- mans Go. in het gebouw waar het Bad zal worden gesticht, is gevestigd, do zaak toch voortgang kan hebben, omdat de huur met een week kan worden opgezegd. Be staat er een schriftelijk contract, waarin de bepaling is opgenomen dat ontruiming van hel gebouw binnen een week kau wor den geeischt en zoo ja, is het dar moge lijk dit voor de leden van den liaaa ter inzage te leggen? Spr. had vernomen^dat met dTTeekening van het gebouw, telkens met bezwaren komt, die stagnatie ir de stichting van het Volks- en Scnooibad met zich brengen. Hoe staat het met de s.*ak? Wie heeft de leiding? B. en W. of ie ge meente-bouwmeester? Is het de bedoeling de firma Daalmans Co. niet te nooizuken het paud te ontruimen alvorens ze een nieu we gelegenheid heeft, of zal ze de huur worden opgezegd zoodra de bestekken \oor het Volks- en Schoolbad gereed z\jn? Is het niet mogelyk pertinent te zeggen hoe het juiste standpunt van de zaak op het oogenblik is? Dr. Hoffman den interpeilant ant woordend, zeide, dat het pand recas m Januari zou zyn ontruimd, wannear niet allerlei obstacles den bouw van het Volta- en Schoolbad hadden verhinderd. B. er. W. zyn vol goeden wil. De gemeente-boaw- meestei is echter van verschillende omstan digheden afhankelijk. Door de bijzondere ty dsomstand igheden was het nog «iet mo gelyk een warmwater-instailatie ta krijgen en voor deze er is, kan de zaak geen ver deren voortgang hebben. Inderdaad uAtaat een schriftelijk contract, dat dc firma Daalmans Co. het gebouw zoo noodig binnen een week moet ontruimen. De heer Van Berkel (rJc.) bedaagde zich het argument betreffende de wamwa- ter-insta II at ie nooit in de Fabricagc-tom- misaie te hebben gehoord. Hy wenschte dat B. en W. open kaart zouden spelen. De heer van der Want achtte Je ver huring van het gebouw een fout er. drong er op aan dat met het werk een begin zal worden gemaakt. Het gebouw moet worden ontruimd en afgebroken, dan is er al vast een begin. Wethouder van Galen (a.r.) lichtte na der toe, dat de heer KooLe de zaak niet kan uitwerken wanneer hy niet weet noe het inwendige van het Volks- en Schooi bad is ingericht. Aan verschillende fabrieken is reeds prijsopgave gevraagd van warmwa ter-installaties, doch zy hebben nog n et af doend geantwoord. Door B. en W. wordt de zaak zooveel mogelyk bespoedigd. De Voorzitter antwoordde, dat de vertraging in de uitvoering van het werk ,n geenerlei verband staat met de tijdelijke verhuring van het gebouw. Er bestaat een schriftelyk contract met de firma Daal mans Co. en dit is voor de Raa Isieden ter inzage. De heer Koole is reeds met het ontwerp in de vergadering van B. en W. De heer Van Hoorn wees cr nog in een móeiiyk" te volgen betoog op, dat het werk vertraging ondervindt o.a. doordat in de teekening iets moest worden gewyzigd, zoodat er telkens verscheidene weken ver loren gingen. D Voorzitter zeide toe la zaak zoo veel mogelyk te zullen be»poed.gen. De hepr M u y 1 w y k maakte B. en W. er opmerkzaam op dal de grme klok niet den spoortyd aanwijst. Hierin wenschte hy De Voorzitter zyde toe dat B. en W. hun aandacht aan deze kwestie zul- ien geven. Hierna ging de vergadering over in ge heime zitting ter behandeling van de be zwaren tegen het kohier van den hoofde- GEMBNGDE BERICHTEN. De staking in de havens. De houding der transportarbeidersorg&ni- ■aties inzake arbitrage. Gisteren luid ia odé „de B.sschopte Amsterdam de aangekondigde conferentie plaats bussolien de hoofd- en' ai leelingshe s-uren en de stakingslcddkng -van do Fede ratie en den Contreien Bond vam Trans- j)ortarlx»idere over de aan te nemen hou ding in zake de berei iverklaring van ministry Aaiberao tot arbeitrage. Men Kwam nog niet tot een beslissing Hedenavond ziillen de (besprekingen wordten voortgezet. Van do zijde der Federatie wordt niet veel voor arbitrage gevoeld!, gezien vol gens dezo, de ervaringen in andere bedrij ven opgedaan. Het i» ntat onmogelijk, daCynen de leden nii*praak zal laten doen De tusachenkomst van den minster ingeroepen. De liesturen van den Ceotralen Bond en de Ned Federatie van Transportarbeiders hebben, naar de ,,M»b verneemt, een te legram gezonden naar minister Aalberse, waarin zij hem verzoeken^met de isden der besturen een conferentie te willen pre sideer en, zuJks op grond van zijn verkla ring bij do behandeling van do interpella- tic-Merchant in de Tweede Kamer. De studenten en de voedselvoorziening. Door de stl'ligging vam het scheepvaart bedrijf bestaat de mogelijkheid dat door m&eeele stak mg of revoluionaire beweging ontwrichting van ons economisch leven kan plaats hrioben en de voedselvoorzie ning van Neder.«nd kan spaak loopen Op initiatief van Amsterdamaohe studen ten is - volgons de ,,Mab- besloten een organisatie van alle studenten tot stand to brongen, met het doefl, om hulp t« ver kenen, wanneer naar het oordeel der re- goering, Imvongiemride toestand drélgt te ontstaan: dus geen inmenifag in loon- kwestiee zelve wordt beoogd. De regeering, van dit phn in kennis ge steld, heeft haar medewerking beloofd cn baar moreelen eteqn toegeze#! Doel is om te komen tot mx organisa tie in elke univeraitaksstadi; elk» organi satie heeft haar bestuur, hetwelk «amen- stelt oen Imofdbestuor, dot do lefcUng en administratie heelt over ak'e studenten in ons land. Uitdrukkelijk wordt vooropgesteld dat geen partij gekozen wordt in loonkwesties. Alleen dan, wanneer de regeering oor deel! dat ons land voor een noodtoestand komt te staan, eerst dan, dus op verzoek van de Tegeebing, zal de organisatie haar ftoun verioeneai, b.v. tot het lossen van graan, dat over ons lind ged.stnbueerd mort worden, holpeo bij het transport van eerste levensbehoeften, besturen van auto s; hulip telegraaf, telefoon, etc. Het zedenschandaal. De misdrijven tegen de zeden In den Haag zyn aan den dag, gekomen in het militair provoosthuis aldaar, aahrijTf de „Möb. na der, waair eenige s.aehtoffora van deze mis drijven gedetineerd waren en meledeeilng deden van do feiten. Eenige hoogere mili tairen waren hierbij betrokken, waaraan op last van en door den auditour-mlititair een nader onderzoek werd ingesteld. Dit geschiedde al ruim ee® half jaar ge leden. Bij dit onderzoek kwamen steeds meer feiten aan het .ioht en kreeg men aanwijzingen omtrent meerdere ^personen, ook nlefc-mU'talren, die zich aan deze nri«- drijven ook met minderjarigen hadden schufle dit' gemaakt Dc zedenpolitie werd met het resultaat Vh het onderzoek in kennis gestold, maar nun de zaak niet krachtig ter hand. loon JJe officier van justitie bliegvan op de hoogte was gebracht, boete deze den audi teur mi Stair verzocht en gemachtigd! hot onderzoek in deze zaak ook omtrent niet- niilitouro personen voort te zetten. Het gievolg hibrvan is geweest, dat reeds een zestal personen, waaronder uit hooge re standen, die anderen tot dtize misdrij ven hebben verleid, zijn aangehouden en naar bet hui» vanbewaring zij n overge bracht. De amreetotlo van nog ruim 30 personen, die zioli blijkens het onderzoek aan deze misdrijven hebben schuldig gemaa it, Is b n- neakort te verwachten. STADSNIEUWS. GOUDA, 17 Maart 1920. Melkbrood. De Minister heeft Gouda afgevoerd van de lyst genoemd in zyn beschikking inzake melk voor broodbereiding. Verg. R.-K. Kiesvereeniging. De R.-K. Kiesvereeniging houdt moigen avond haar jaarlyksche ledenvergadering in het R. K. Bondsgebouw aan de Westhaven alhier. Roei- en Zeil vereeniging „Gouda". Oe Roei- en Zeil vereeniging „Gouda houdt Zondag 21 dezer in ,,d© Zalmha re jaarlijksohe algemeen» vergadering ter bfhande.ing \an het Jaarverslag over 1919, de rekening en verantwoording over 1919 eu de benoeming eener conmtóèietot nazien der rekening. Drukkerij voorheen Koch Knuttel. In het bijvoegsel tot de St.Crt. no. 52 zijn onder nummer 383 opgenomen de statuten van de Naamlooze Vennootschap Drukkerij voorheen Koch Knuttel alhier. BOSKOOP. By de veiling ten overstaan van notaris Maarschalk alhier, van het tuinvel J in de Biezen van den heer A. M. Wentink zyn de perceel en in bod gebracht als volgt: Perceel 1, het tuinveld, groot 66(1 Rijnl. roeden op 6000; perceel 2, het tuinveld, groot 520 Rjjnl. roeden, op 4500; perceel 3, de op perceel 1 staande twee kweekkassen, werkhok, kleine kas en kap- bak, met verwarmingstoestel en pypen, cokes- en pottenhok op 1250, verhoogd met 400; Perceel 4: de op perceel 1 staande t.uin- loods op 800. De brandstoïfencommissie alhier maakt bekend, dat de bonnen 11a en 11b dei ini- mmumrant8oenkaart inwisselbaar zyn ge steld. Het seizoen eindigt 31 Maart a.a.'Alle bonnen tot en met 11b zyn na dien aatum vervallen. HAASTRECHT. In de hedenmorgen gehouden vergade ring van den Gemeenteraad weru In de vacature-Hoogeveen met 4 st. .tegen 2 blan co tot wethouder gekozen de heerE. Boere (r.-k.). De heer Boe re heeft deze benoem»rg aan vaard. Tot 'eden der Licht-commiasie werdsn ge kozen de heeren H. van den Berg en D. Reneman. De heer J. Koeman heeft bericht inge zonden dat hy wegens gezondheidsredenen als raadslid moet bedanken. In zjjn plaats zal nu ziiting nemen de heer J. Scheer, die hem by de laatste verkiezingen in stern- mental opvolgde. Het uitvoeriger raadsverslag wordt mor gen opgenomen. SCHOONHOVEN. Het faillissement van H. van Dijk, vroe ger directeur der N.V. Houthandel „de Lek" alhier, is geëindigd. MARKTBERICHTEN. KAASMARKT. WOERDEN'. 17 Maart 1920. Geen aanvoer Een controte-dieiiHt op de belastin gen ingesteld. Electrlciteitsle- vering aan Schoonhoven. -- HA „sociaal werk" der voltatuintjea mislukt. Duurtetoeslag zonder «ind. Een nieuw terrein voor de Reinigingsdienst. Hoe staat het met het Volta- en Schoolbad.' Behoudens enkele punten wat. Let een met zeer belangryke agenda, ter behande ling waarvan de Raad gisterenavond was bijeengeroepen. Een dier belangryke punten was wel de uitbreiding der gemeentelijke secretarie met een afdeling controle gemeente belas tingen. Er is by de behandeling Van bcgrootlngen en van belastingvoorstellen xn vorig» jaren reeds meermalen op gewezen dat het kohier van de plaatseiyke directe belasc.ng op het inkomen, naar men meende, lang niet juist uitdrukte het totaal bedrag dat voor belas tingaanslag in aanmerking moest komen. Werd deze klacht in nog sterker mate ge hoord hoe der gemeente nog niet lei be schikking stonden de gegeven* betreffende de ryks inkomstenbelasting, ook nadien was men nog allerminst overtuigd dat er aan de aangifte niet heel wat haperde. Toen de kohieren van de plaatselyke inkomsten belasting in druk verkrygbaor werlen ge steld zyn er te deaen aanzien heel wat op merkingen gehoord, ook buiten Jen Raad, die aan niet-ingewyden, heel juist toesche nen. Het is van algemeene bekenuneid dat er voor de belastingen nog al eens vaak vvorat „nagevorderd", de berichten ia k bladen ten aanzien van de rijksbelastingen hebben zulks ook meermalen aangetoond. Dit is vaak een gevolg van onvoldoende aangifte. Het is nog maar kort geleden dat een tor zake kundig rijksambtenaar in 't openbaar verklaarde dat het hem bU onderzoek ge bleken was dat een zeer belangrijk percen tage der belastingbetalers het met Je aan gifte van het inkomen zoo nau.v met neemt. En zeer terecht laakt© deze ambte naar deze handelwyze scherp, omdat daar door degenen, die een juiste aangifte doen, in verhouding meer betalen dan zij fsitdyk moesten betalen, omdat het belastingbedrag toch moet worden opgebracht. Teneinde nu dergelijke „onjuiste" en ook wel „vergeten" aangiften tot de juli te be dragen te brengen, is men in tal van ge meenten overgegaan tot het instellen van een controle op de gemeente-beladingen. Zulk een controle-dienst heeft de ilaud nu gisteren ook aan onze gemeente geschon ken, naar aanleiding van een voorstei van de heeren Koemans c.s. Het ligt in do be doeling dat deze controledienst zijn werk zaamheden zal uitstrekken over hel gehee'e terrein der gemeentelyke belastingc»n en heffingn. De kosten, die daarmede *emocid zyn, een bedrag van een 10.000.— wel licht, zal, daarop kan men veilig bcuwen, goede rente dragen. Een ander belangryk punt was het con tract betreffende de levering van electri- schen stroom aan de gemeente Schooi ho ven, waarvan het concept dezer uagen in dit blad is opgenomen. Zonder discussie en zondef wyziging is dit contract niet door den Raad aanvaard. Er werd door de heeren van der Ree c.s. een wijziging voorgesteld in art. i om elke drie jaar een herziening van den grondprijs en de kolenclausule mogelyk te maken. Zeer terecht is er door de voorste! lerj en ook anderen op gewezen dat ,de gemeente niet een contract mag aangaan, waarbij thans reeds de mogelykheid wordt ondei- steld dat het over eenige jaren een odiaoe- post zou worden. De tyden zijn te orzuker om zich nu voor geruimen tyd aan een con tract te binden, dat op een vasten maatstaf is gebaseerd. Van alle leden van den Raad was het slechts de Wethouder van Galen, die tegen deze inlassching zich verzette en wel op grond van de reeds gevoerde u/idor- handelingen met de gemeente Schoonhoven. De Voorzitter wees er ook op dat deze be perking van het contract niet in het oor- spronkeiyke concept was opgenomen, waar aan Schoonhoven zyn goedkeuring had ge hecht. Niettemin erkende hü de juistheid van deze toevoeging. Het argument dat Wethouder van Galen in 't geding bracht, dat Schoonhoven op een dérgelijke clausule het contract zoa afwij zen, Hikt ons ondenkbaar. Het zou ook van de gemeente Schoor-hoven niet juul zijn, indien zy daarop het contract zou weigeren, daar de herzieaing zooal9 die is voorgesteld zoodanige waarborgen biedt, dat ecu ver laging even goed mogelyk is als een ver hooging. Wijzen de deskudigen uit op grond van de later geldende prijzen der grond stoffen enz., dat verhooging noodzakelijk is, welnu, dan is die toch volkomen gerecht vaardigd en mag daartegen geen enkel be zwaar worden geopperd. Uit de mededeelingen van den Wethouder Knuttel omtrent de contracten der andere centralen zou men zelfs kunnen afleiden dat de contractanten van Gouda behooren tot de begunstigde partyen. Er is een langdurig debat gevoerd over het feit dat B. en W. er niets voor voelden om aan de pachters van volkstuintjes een cent per M2. reductie te geven op den pachtprijs. De heer Potharst noemde dat een niet-medewerking der gemeente aan sociaal werk. De Wethouder van Financiën IJsselstyn noemde deze volkstuintjes een mislukking van sociaal werk, omdat er na den tyd van tekort aan levensmiddelen, niet voldoende animo meer is om deze zaak voort te zetten. Het argument van den heer Potharst dat de ratten en de kraaien (van de aschbelt) zooveel schade hadden aange richt, dat een compensatie ia den huurprijs in „een christeiyke maatschapppU" mocht worden verwacht, werd door den wethouder terecht te niet gedaan door de mededeeling dat de huurders die plagen kenden, toen zy den grond daar aanvaardden. l De duurtetoeslag, die door enkele semi- gemeenteambtenaren was gevraagd, is aan leiding gewordpn tot een zeer uitvoerige bespreking der vraag of deze ambtenaren, In dienst van gemeente-instellingen recht op uitkeering zouden kunnen doen gelden. Voor het daarover gesprokene kunnen wy gevoegeiyk verwijzen naar het verslag, waaruit blykt, dat deze aangelegenheid in broederen opzet binnenkort opnieuw een uit «dgwi bewëgInj WJ dc opening vaa het punt van beraadslaging zal uitmaken. d>-lMt een lerklarlng zal uilegge». De Gemeente heeft by openbare verkoo- ping van den heer W. Woldering, een per ceel grond aangekocht aan het Jaagpad, groot 0.42.43 H.A., waarop een fabrieks gebouw met machinerieën en 4 woningen staan, voor 25820.18 Vi. de koston inbe grepen. Het ligt in de bedoeling dat terrein in te richten voor den Reinigingsdienst der ge meente. In verband daarmede richtte de heer Van der Want een waarschuwing om, indien het terrein tot dit doel mocht wonlen be stemd, dan een geheele moderne inrichting daar te vestigen, opdat de bewoners in de stad, met het oog op de ligging, niet zou den behoeven te genieten van onaangename geuren, die deze dienst wellicht zou kun nen verspreiden. Het is zeer juist dat de heer Van der Want hierop de aandacht heeft gevestigd; de herinnering aan de geuren van de voor malige groentendrogery zyn ook een waar schuwing, waaraan wel aandacht mag wor den geschonken. Aan het slot van den avond hebben we een interpellatie gehad over het Volks- en Schoolbad. Het betoog van den heer San ders was één klemmende vraag: „Hoe staat het nu toch met het Volks- en Schoolbad En wie heeft de leiding in deze?" Uit het antwoord van Wethouder Dr. Hoffman bleek dat de zaak wacht op de warm-water-installatie, die nog niet gele verd kan worden. En zoolang daaromtrent geen beslissing is. kan de gemeente-bouw meester niet vooruit. Uit de naar aanleiding hiervan gevoerde discussie bleek dat de leden der Fabricage- Commis8ie van deze „reden" niets wisten en dat er by hen den indruk bestaat dat er niet voldoende spoed met dc zaak wordt gemaakt. Met klem werd daarop aangedrongen. Het is te hopen dat wy nu spoedig duide- ïyk vernemen hoe de zaak staat. FINANCIEELE BERICHTEN. WISSELKOERSEN. Officieels noteering te Amsterdam. 17 Maart 1920. 16 Maart 17 Maart Londen 10.12% 10.19% Berlijn 3.75 3.85 Parijs 20.60 20.85 Brussel 22.— 21—2x.60 Zwitserland 46.75 47.50 Weenen 1.35 1.25 Kopenhagen 46.50 47.50 Stockholm 56.50 56.50 Christiania 48.26 48.50 SCHEEPVAARTBKR1CHTEN. Mi IJ. NEDERLAND. Kangeon, Amsterdam o. Java, werd oa. II Maart bij Perim verwacht Nvw, Jeivft il Amsterdam, arrbv. ver moedelijk 13 klaart te Suez. RfXITBRDiAMSCHE LLOYD l'nurift. Java n. R'dam, pa<£». 16 Maart Kaap Vila no. Tamhora, R'dam ft. Java, .werd 16 Mrt. bij Perim verwacht Melen, Hamburg Java, pam. 13 Mrt. Dover. Insulinde arrlv. vermoedelijk 11 Maart H dam, to Padang. Mndioen, New York n. Java, pas*. IJ Maart Fernando Nor >nba. HOLLAND AMERIKA LIJN Maartensdijk, R'dam n Eng Indlb. wcr.l 11 Maart b'j Perim verwacht ONZE DRAADLOOZE DIENST. Het bolsjewistisch gevaar. BERLIJN. 17 Maart. Wii^aijd seint. Dins, dag» tnddd i g verliet een «poe,ale trein met bemiddelaars Berlijn Hij kwant gister avond u> Stuttgart aan. De bemiddelaars zijn. Generaal Marker, Wolfgang He ns, de Pruisische minister van Financiën onder he Ebert-regime, de heer Von Berger van Buitoiiiandmhe Zaken, luitenant-kolo nel Hanse, minister van Verdediging. Van wdl.igelichle zijde van hel ministe rie van Verdediging verneem ik, dat de communisten in Hamburg de troepen heb ben ontwapend. Het bolsjewistisch gevaar was. snel. Het is mogelijk alleen te ver mijden door rtMi spoedig compromis tns- de regomntfen Ebert en Kapp. De toestand in Berlijn. BERLIJN, 17 Maart Nu en dan wor.ieo vana' de P >tsdiuumerplatz schoten gehoord In de omgeving ,van de Alexaalerplatz waar de hoofdgebouwen van de poli ie en rogeeriagMcwartiwea zijn, troffen de troe pen vannacht krachtige voorbereidselen om z:(h te verweren. Zij schoten hoaat uit stotend in dc lucht om» 3e memigte te crMpreidw» Het energiek optroJen van technische troepen heeft een verbetering b©. werKt in den toevoer van water, go« en cJeotrtetiipit. Interpellaties in de Fraasehe Kamer. PAR IJS, 17 Moan. D® bladen melden du een aantal afgevaardigden de wenacbe- liikhevl hebben geuit, dat de Interpellaties over de Ixiitenüairl/whe politiek der regee rt ng die .Donderdag behandeld zouden wor de», tot later worden uitgeweid wegena de geheartonritten in r>iltocihland De eerste der interpoli anten, Louis Bnrthou, heeft Dins lag in d« oommieaie voor Buitenland- o. he Zaken zijn collega's doen weten, dot bij geloofde zijn interpolatie ie moeten handhaven op gevaar af dat hij ze zal moeten veranderen hi een eenvoudige vraag over do grtMXirteniasen In Dultochland en dr medcdeeBngen die de regeertng daar over heet te doenr. Overinprito zegt de .Petit Parhden'is bet zser wel mogelijk, dat d» r eg coring Indien ze bevredigend® ibbohringen heeft ontvangen van Marritlv, De ambatwadeu«conferentie. PARIJS, 17 Maart. De conferentie van ambassadeurs heeft Dinsdag het onderzoek van de zaken in Duitschland voortgezet. Geen enkel besluit Is genomen. Maarschalk Foch. PARIJS, 17 Maart. Maarschalk Foch heeft Mainz verlaten. LAATSTE BERICHTEN. I KANKFURT, 17 .Maart. V. D Do Firaok- fortor Zel.ung verneemt uit Dort.j»: 'leu- go olgu van in de Kijbekanaelartj gevoer de oudeT'iaudeluigeu Itebben Kapp en Lü:t- w nz besloten af te «trodon. Het bewtour il overgegeven aan vlce-kanxeder Boüilier. Generaal Van fluolzeu heelt In ïuuwn uer ou le regeeriug de leiding dor troepeu op zich geuomeu. Een ultimatum aan Kapp en Luttwitz. FRANKFORT, 17 Maart V. D. Volgens mi bericht naai de „Frank!. Ztgj zou den de ouailmukolijken Kohu en Dftuung Hedenmorgen iu de Rljkakaik'tetorij ver schenen zijn en zouden ze namen* de In de arlxxulerswijken uitgeroepen Raden-repu bliek oen ultimatum bebbeii overhandigd, waarin gezegd wortlt, dit wauneer heden avond om 7 uur de troepen niet zijn te ruggetrokken, do arbeiders tegen hou zul len optreden. Onder den indruk hiervan hebban Kapp on Luttwitz ztufi onder zeie- vourw aarden bereid verklaard al te tre den De onder handelingen duren nog voort. BERLIJN, 17 Maart. Rykskanseliux Kapp is afgetreden. Hy beschouwt zyn taak als mislukt en geeft de militaire macht aan den vroegeren militairen opperbevelhebber over, toaeinde deze in de gelegenheid te stellen een eenheid te vormen tegen het bolsjewistisch gevaar. Communistisch comité van actie. BERLIJN, 17 Maart. V D. Er te een couiuiunteousoR comité vaA actie gevormd ouder leiding der onafhaukelijkon. lot (te vuoraun».aaud(Mi Minoren dr. Koten en D.innig. Het coiutié stelt zich ten doel liet uil roepen van do Kadou-ropu totok uo dio- triuur van het proletariaat. Hevige gevechten. MUM HEN, 17 Maart V. D. Volgeus Uier uit Berlijn ontvangen absoluut betrouwt*, ro berichten hebben te Berlijn hev^ftt ge vechten plaats. VERZEKERING VAN DEN EX-KE1ZKK. De minister Buys de Beerenbrouck heeft als tijdelijk voorzitter van den Ministerraad san de Voorzitters van dc Ecrate ca 'twee de Kamer een schrijven doen toekomen, waaruit blykt dat ex-keizer Wilhelm tl aan de regeering de verzekering heett gegeven dat hij 7ich van alle politieke actie zal ent- houden en Nederland dientengevolge geen politieke moeiiykheden zal berokkenen. Het gebied, waarbij binnen de ex-keuer vcrbiyt is aangeduid in een Koninklijk Be sluit van 16 Maart 1920, overgelegd hy bovenbedoeld schrijven en welk gebied te het gedeelte der provinde Utrecht nader door dc regeering te bepalen. TWEEDE KAMER. (Zitting van hodeu.) D( iii«rpel.atie-öclkapor (sdj Inzake de be was ing van den Dutaclieu keizer en deu sroonpnn» wordt onmtdrieUijk uun de orde gestold. D«- heer Schaper wtoll de vroo^ weik» dty* pa«tio van den ex-kiézer en den ex- kioonprm» ln ons land t.ian« te, daarbij Herinnerend aan «le verklaring dio de re- g.-er>ng beef, afgoegü bij de kornet van det. keizer. Welke \erldndiugeu luWtbon Je A«uzer eu d« kroonprins uxH Duiteontend eu in lMHWi-r auuneu zo uil hoofd® daar. va» cn rol spelen in de poUtok van dat leifcl f liet vok beeft at recht op te we ten hoe de bewaking m iugericuM. Spr. vraagt le WaaruL beetaa. de bewokéngX 2e Welke moatregeico rnun de regeermg om te voorkomen, dat de kefi%- ea du kroonprins zich iai verbinding ateidea met d( contra-revoluflonnalre lieweging ki Duiteoh- land V (ie. Welke piinne» lieeit ze om de poli tie van den keizer «i den kroonprins de- unittof te regelen Minister Ruya de Beersnbrouek antwoordde onder verwijzing naar den br.rt der Regeering aan de voorzitter® der Eer- te»- eu Tweede Kamer, dat de ex-zalzer aan d« regeering de verzekering gaf zton van poiteioio ootte te onthouden en Neder ,nad niei in politieke moeilijkheden te bren gen Beiert November 1918 beeft de poü- tie m dat deel van Utrecht, dat tol verblijf vai deu ex-keizer te aangewezen en op Weringen, Mjzondere opdraoht tot bewa king. Overwogen wordt of den kroonprins eveneens een veMriljfpteitfs zai worden aan gewezen, gelijk -Ut bij het EoniocUjk «»e- slu t van gto»eren ten aanzien van den ex- krtzer is geschied. Dc heer Semper (md.) te door <ttt antwoord niet voldaan. Hij vraag» nadere tirtdedeeUngM (De zitting duurt voort.) TELEGRAFISCH WEERBERICHT. Hoogste tea rul 768 5 te Biarritz. Laagste teand 744.6 te Btomoway. Verwachting tot den volgenden dog i Matige, tijdelijk weUiabt krachtige Wee- lelijke tot Zuidelijke winti, rege

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 2