GORDIJNEN STOOMEN! Je Effecten HEEREN-MODE-ARTIKELEN. De firandstoffen-Commissie district Gouda maakt bekend, dat vanaf DONDERDAG 18 MAART de prijs voor A. C. COSIJH - in Assurantiën - GOUDA. Deposities, Vreemde Wissels. „DE PELIKAAN” THUERE’s THEE Van Blankenstein Goudriaan De Haan. Aardewerkers en Vorraengieters No. 142( BOELHUIS. ERA c Brandverzekering. Inbraakverzekering. EEN GOEDE RAAD. S. S. VAN DANTZIG Huishoudster. gascokes voor industrieelen a f3.35 per H.L. openbaar te verknopen ongeveer 14 Kalfkoeien, Openbare Vrijwillige Verhoping. adres Feu ROTTERDAM GOUDA KLEIWEG 84 ROSS SIMOHMI)lio»eiiliiiis,ii.i). deSchieksife ROTTERDAM Telefoon 12800 een Pink en een Hit, Douw- en Melltgereeilscliappen. JE ADRES voor Alleen Kleiweg 67, Gouda. MeubelkoopjesH Trouwen!! AGENT. STOLWIJK Nieuwerkerk a/d. IJssel, in het openbaar te verknopen “1 cent. I I'roariwiftn. Het Rijk 659 205 1637 93 Redactie: Tele 1642 1643 27 Markt 43, ADVERTENTUN 1(539 :u vele per Adverteert in dit Blad. 1498 40 1648 20 AGENDA. 17 12171 ei> 11171. Tel. Inter 80 Adres i 5V99 1 8 GEVRAAGD Adres; Plateelbakkerij ZUID-HOLLAND, Verlorenkost. 11 13 32 S3 4 35 10 Bekendheid met de moderne talen gewetmcht Brieven onder no. 1638 bureau Goudsche Courant 13 23 27 21 81 293 8 68 25 NIEUWE HAVEN 70». 1.20 1.20 1.25 - 1.20 Klactriaoba Drukkerij A. BRINKMAN IOON OOWIA. Groningen Friesland Drente Overjjsel Gelderland Utrecht Noord-Holland Zuid-Holland Zeeland Noord-Brabant Limburg geslacht. 5 ons f 0 90 0 50 ABONNEMé per kwartaal Franco per poi Abonnement by onze agente ADVERTEN 1—5 regels 1, regels 1.30, 12'/i cent per Op oen Exportkantoor WORDT GEVRAAGD voor de Afd. Boek houding een aankomend Bediende. - 0 90 1.40 Kapp week vc Een Radenres Von Seeckt o| heidssociahsti Troebelen aai Maatregelen t tugal. Tek Naar voor door de handelaren zal worden berekend H>4S i> De Brandstoffen-Commissie district Gouda, STADHOUDER, Directeur Bij het knopen van zout voor consumptie lette men er op, dat GERAFFI NEERD ZOUT geleverd wordt en niet gemalen zout, ook wel in den han del voorkomende onder den naam „Patentzou t”. Doet men dit niet, dan ’oopt men gevaar, dat men voor denzelfden prijs, waarvoor men ook het uitstekende geraf fineerde zout kan-krijgen, het ongezuiverde, minder oplosbare en harde gemalen zout ontvangt. Het gemalen zout is gemak kelijk herkenbaar door zyn hardheid. 1646 30 GOUD 4. I.i Maari. 7^ uur. RemoMtranwohe fcarit, lezing J. J. v. d. Leeuw uiten. Clubfauteuil!. Zijden l.eemtneuble- menten, Kapokmatrassen, Wollen en Satijndekena. Stroomatraisen. ent enz. 5396 SPOTKOOPJESI 20 BESTE ADRES VOOR JONGELUI MET HUWELIJKSPLANNEN HAMERS met steet. BIJLEN MET STEEL GROENTEN HAKMESSEN BOOROMSLAGEN BOREN vanaf SCHO E X M A KER SH A M ER S H OIN M A KIRS M ESS X ZAKMESSEN AARDAPPEi MESSEN SOLDEERAPPERAAT met bout «OORMACH 1 NES. verstelluai •BREEKIJZERS BOKSIJZERS (Knocked vut! DRILBOOR MET BOOR ZAGEN in alle match, vanaf ZAAGZETTERS BLOKSCHAAF MET BEITEL DUIMSTOKKEN KLEERMAKEN SCHUIFJES BROODMESSEN GRENDELS HANGSLOTEN KAMERDEURSLOTEN DEURKNOPPEN per stel MONDHARMONICA’S Kleiweg 67 - GOUDA. 1641 30 Telefoon No. BI. 5828 50 2 8 uur. Bovenzaal Réwnüe. Alg. ergatl. Ver. .,11e AiniiachtMOhool voor Gouda en Omstreken. Kaasbrik met kraam. Jachtwagentje, eiken Schouw, Kruiwagen. Wator- fornuis, Wringtobbp, twee Karns, Staren. Kuipen, Teakhouten Kaas- vaten, Kaasplnnken, Schragen en vele andere ’s Morgens voor don verkoop afge nummerd te bezichtigen. 1498 40 H UITEN BANÓEN BINNENBANDEN POMP MET SLANG POMPSLANGEN BELLEN, pracht geluid OLIE, reuzen flesch OLIEKANNEN SCHROEVENDRAA1ERS CONUSTANGEN R1JWIELSLEUTELS ZI .IDE RIJWIELVLAGG E N STLURSPIEGELS SOLUTION BANDAFNEMERS (3 stuks) DAMESNETTEN RIJWIELSTANDAARDS PEDALEN per paar PEDAALBI.OKKEN enz. enz. enz. W'J geregeld ie mogen ontvang»» van ver» concerten, varraakaiijkbadeu 'u a<ead* fa Een uigebreide groteierderlj in Cho® Suikerwerken in een der Hoofdeteden VRAAGT voor GOUDA en OMSTREKEN AOINT n.ken.! mei hei .rijke), prim, reletenüën. Br. fr. nmfw No. 3280 Adv -B«r. C. M. VAN DONGEN, Kon. Hoogur. 36, R'dam- 1647 12 Advertentitn en abonnementen op dit blad worden aangenomen voor Berkenwoude-Dorp door A. B O O M, Berkenwoude, voor Berkenwoude-Achterbroek door J. N O OM EN, Heieruche, Stolwijk. KtëttKNIEÜWS." Jaarv. Rel Soc. Verbond. De jaarvergadering van het Religieus Social.stisch Verbond zal op 18 Apt 1 e.k. te Amersfooit worden gehouden. Behalve allerlei huishoudelijke zaken vermei- «'c de Mremda een referaat van de heer G. van Veen over de oorzaken van het go<Lsd cn: tig verval en een aantal voorstellen, waaronder ven om toe te treden tot de Broederschapa- Eederatie, een ander om zich niet aar te sluiten b(j de Federatie van vrijzinnige groepen en verscheidene om een orgaan of een periodiek uit tg geven. Ook vinden wy een voorstel tot het samenstellen van een bundel religieuze en socialistische strjjiide- deren voor samenzang en koorzang; éen tot het vormen van studiegroepen en é€n tot het onderzoeken van de mogelijkheid om ren ulgemeene conferentie van alle reli gieus- socialistische elementen in Neder land bijeen te roepen. Brireftd verzoek*» nv<k»d«elinK <ad> ringen VU4., (MU 4 IU*ld*D. 398 cent. 198 117 21 4» 36 16 5 39 H» 39 137 14 11 98 98 248 8 1640 25 Solicde Salon- un Hufakamcrmciibekn als Tafel», Stoelen, Linnenkasten Spiegels Schilderijen, Theetafels.Eikenhetren Buf fetten. Boekenkas pluche Ameublementen. Kapokmatrassen. Wollen tens. Stroomatrarsen, enz SPOTKOOPJESI Maan 7'< uur. Nieuwe Schouwburg. -te AhonnenivntwoorKtelling Rottord. loa ned. GEVRAAGÖoon HUISHOUDSTER P. O. om spoedig in dienst te treden, bij een persoon alleen. Adres C. MOHR (Dorp) Ouderkerk a/d. IJssel. 1641 10 LANDBOUW EN VEETEELT. Mond- m klauwzeer. De tand van het mond- en klauwzeer in Nederland gedurende de week van 29 Februari tot 7 Maart 1920 was als vo’gt: AZBvZ" Hoeven. Gemeenten. 1 7 S Een verrassir Kapp a regeering hebber, het zien i bewind vroeg of 1 tie zou. moeten n berustte op de n en de omwente niet algemeen w worden. Het heel kunnen handhave Kapp en von Lu gesch edenis niet sode geweest, leeks belangrijke Kapp's aftreden i is niet zoo heel dwijnen der z.g. eigenlijk weer al niet dat met den 1 te Berlijn ook de steld en dat de t leden wordt hers wel Bauer c.s. gi uat zij de „meine de „muiters" he geen ngsgebou wei atad te ontmime: heid, uoor onderh volledige overga' waarheid andere uaagsche regeerii Gisteren wezen v telijk mets had i dat het gevaar vi Meer en meer x troepen, waaroj steunde niet eens oude Baltische k Veiligheidsweer verhouding, zood; doelde troepen hadden verklaart ring in den toest anders de troep hadden. Daarbi, meer het hoofd moet zelfs deSov pen, De onafh; heet de volgende seller Dkumig, E Geyer, Buitenlaw derwijs Paul Le Arbeid Otto Gra 18 Maart. 8 uur „De Kéunie Jaarver gadering Ver. tot lH»tr. der tuberculose. VlAMchhouwerlj GOED en GOEDKOOP. Twee beate vette koeien heeft van deze week M. J. VERZIJL - KLEIWEG 36 - TELEFOON 379 Primi Blank Talf*vheeoh. per 5 ons f 1.20 1.10 kalfsfilet KALFSSCHfJF POLET en GEHAKT KALFSLAPPEN KARBONADE KALFSOESTERS Zie de etalage- 847 30 LAPPEN GEHAKT POLET ROLLADE of RIB ROSBIEF BIEFSTUK of HAAS KOEVET Zie de Etalage. Ih frisch van mimak en fijn van geur, zij is goed waterhoudend, schenkt helder af. en laai geen drabbig bezinksel achter. Prijs per ’/a K.G. 1.45, 1.80. ƒ2.ƒ2.50 en ƒ3.voorhanden bij: L. P. HOOGENDIJK, Hoogstraat 24| Tel. 19. N. V. v.h. GEBR. DERCKSEN. Hoogstraat en Westhaven, Tel. 91- 92. J. 0. FICKWEILER, v.h. L. v. d. Beek, Lange Tiendèweg 45, Tel. 549. Firma T. CREBAS, Dubbele Buurt, Tel. 40. O. NOORDEGRAAF, Groenendaal 62. G. J. DE BRUYN, Kamemelksloot 84. D. BLOMMENDA AL, Turfmarkt 18. O. WANTJES, Tiendeweg 44, Tel. 512. VAN EIJK, Turfmarkt 101. Notaris MAHLSTEDE I.- Berg ambacht is voornemens 19 MAART 1920, des voormiddag? 10 uur, aan den Bilwijkerweg op het terrein van de Woningbouw to om contant geld, in het «0 SteliMdMlM, BOOD Klinkers, 2000 llaieleteenen, 800 roede Krulspannen, 30 Batting,, 6 stuk, 3 7 Ribben, 70 reed. Veraten, 70 tutter. Bouw materiaal, 30 Proflalan, 35 veiling Schroodan, 40 Kortellngen, 4 Schragen, 3 Ladders, 2 Kruiwagens, platte Steen wagen, 10 Kalkkuipen, Emmer,. 80 •tuk, g g 3 j X 7. Olractiekaet, Kalk- loodt on hetgeen verder ten verkoop zal worden aangeboden 's Morgens vóór den ver koop afge nummerd te bezichtigen 1501 38 Notaris VAN DER LEEDEN to Ouderkerk a d. IJssel is voo n- nn-ns op WOENSDAG 24 MAART 1920 des morgens teu 10 ure, aao do bouw nianswoning bewoond door H. DE VOS aan den tweeden Tochtweg onder DA' GeautlK .Mevr. I. P 19 Maart uttr Gebouw D&nWI Verband- ettrwia E« H. B. O. TOONEEL. nivawe gezdschap van Dirk Verbeek. Dirk Verbeek deelt het volgende node: Nu-het conflict bij de N.V. het Bofste.l- tooneei. dank zy de bemiddeling van den voorzitter der Haagsche JournaUslenveree- uiglng. mr. J. J. v. Bolhuis, is boèmdigd «n een groot gedeelte der vroege» c .'c.en vaa dit gezelschap niet tot het Holrtad- Tooneel terugkfeert, hebben deze laaiden be sloten een eigen geselschap te vormen, waarvoor zjj tot leider kozen den hee; Dirk Verbeek wien, voor wat het artisLekc ik- deelte betreft, de heeren Louis Cnr.spijn Jr. en Censtaht v. Kerekhovn Jr. zjn toe gevoegd. Het gezelschap bestaat uit de d-unes: Guus Chriapün—Mulder, Mien v. Kcrckho- ven-Klinfc Hetty Beck, Bets Ranucc. Beck um», Annie WestdUk, Dora Hau.., Lous Chrispijn en I<$a Swarts en de heeren Hen ri Poolman, Louis Chrispijn Jr., Const, v. Kerckhoven Jr., Dirk Verbeek. Louin v. Gastei cm, Care! v. Hees, Jack Hamei. Zeer waarschijnlijk zullen ook Adolf Eiwciu en Ernst Winar tot het gezelschap behooren. Onderhandelingen zijn gaande, ten einde een behoorlijke exploitatie, ook te ‘s-Gru- venhage, voor het gezel&hap te verzcxeien. Indden deze onderhandelingen slagen, zullen daaromtrent binnenkort nadere mededeedn- gen zün te doen. „tXTiNtO”. 51) Gedurende een nier en toen de ovej haar rtflzi haar wendde. za( tranen atowlen. .Misschien voel mille en van h de verlatenheid v dtlijk „Het ig i kewl. en iioe nM> scherper wordt „O, n«en, dat veel van Ixmder ik heimwee kan gehee'. niet” Hij zeide nu* «prak Agines v „Wilt u hier eve der i 'lephane'!* Ren Hij knikte era over, en hegave de Ijoomeik, wan baal: stond. „Ik hou# ve«' trillende lippen. Heden overleed zacht en kalm na een kortstondige ziekte, onze geliefde Echtgenoot© en Moeder GEERTRU1DA BOL, in den ouderdom van 29 jaren en 7 maanden. H. IC v. d. WEERDT 1645 18 en Kinderen. GodderjfK, 16 Maart ’20. Teloriwoa lirteroomm IM. 79 117 98 27 21 17 J.»8 1175 21 25 4.3 69 19 137 23 2H 7 49 9 9 98 3» «0

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 3