GOUDA. ELEN. 4» E I ct Gouda 58e Jaargang. Donderdag 18 Maart 1920. No. 14267 AD. rziG i h lg. elen Feuilleton. 1 XTïe-kX'WS exx -^.d.'xrertezxti.e'bla.d. voor Q-oixcLei. exx Oxxxstxelcexx. (oopjes. 9?, r’ De aftreding van Kapp. ROSS DURHAM. A ISEN’ BEITF.L 1—4 regel* 2J6, elk* rog*l m««r 19.M. itel Bureau: M A R KT >1, G O U D A. Administratie: Telef. Interc It. Redactie: Telef. Interc. 545. IMS 4’ k GOUD4. 1(539 :u KOOP. EFOON 379 talage- zien een ongewoon verschijn sel ‘n 5828 W ..D»t Uu ik Voor mover uw (W<mk vwvokH n, Tel. 91- 92. r 45, Tel. 549. strict Gouda, teur. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingea hy contract tot weer geredu- ceerden prjja. Groote lettere en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tuaschenkemat van «oliede Boekhaa delaren, Advertentiebureau» en onze Agenten. met bout stelbaar izaa.1 Reunie. Alg- dmchteoohool voor oogenblrk sprak Agues priester. die verbaaed wan _:„1. -I to| Zend km 4 ER >E\ •ukkerfl JN GOUDA. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN Op de voorpagina 60 hooger. zich- van man 1 out» R vanaf toen i vervuld van een Daar gH»« eu r'_' lelijk verloren vader be- 18 MAART goed heeft - 0 90 1.40 (iOlDSCHE COURANT. BEHALVE ZON- EN FEESTDAGEN. dend. schenkt i/a K.G. f 1.45, dat GERAFFI- wel in den han- et men dit niet, irvoor men ook ijverde, minder zout is gemak- 1646 30 De geallieerden zien de ontwikkeling der gebeurtenissen met eemge bezorgdheid aan. Ze zün op hun qui vive om ernstige voor vallen in het bezette gebied te voorkomen. Naar de „Tel." verneemt, hebben de gcal- leerder verscheidene regimenten naar Kcu- l vl« each. per 5 on» f 1.20 1.10 ..en u lien men,” Im-Ii v’nr Jiertfhn^sjvH in teute; drie bear zijn nog zeer jong, eu ik denk hi voorbeeld ten gezonden. Men houdt scherpe oontrteo cp de passen by het overtrekken van den Ryn. bit het onbezette gebied komen uug slechts enkele tremen te Keulen aan. Met treinverkeer m het bezette gebied u nor maal. Het telegraafverkeer met het o v enge Duitechland m op vele lyaen gestoord. in Aken passeerden verschillende trainen met militairen, .welke naar den Rijn geaon- dan werdon. - GOUDA. 1M1 30 “1 Cent. «4 79 - 117 27 21 17 J.K -.1 1175 21 -i'» 4.3 «9 19 137 23 7 49 9 2 9 9K 39 fi9 man ,-r in betrokken is, zou tk u willen verzoeken uzelf gerust te terijen met de v. rzekvringi. <taft wen gébruik ondanks het rreuttaat. niet de wortel is van de zaak zeM Het is mogelijk een güfteltenteif en rerbi-dig gemoed te hebben, zonder <ku mtm gebruiken hi aebt neen#. Maar met v >or allen geldt hetzclMp. antwoordde de priester Was uw huishouden beUWt, te uw plicht duidelijk 1 moei ze zflf in art» nemen en zeil de gi-ainsgebedeu tertett. ...Maar dat zou ik niet graag doen! riep J geregeld tijdig ntvsugun vao ver- varraakalijk baden i a<enda te zij verwlag.-n uk. „Hrt zou zijn ateof ik Blij verzette - alsof ik een openlijk ver man richtte peloof mij. Het communisme doet dezer dagen niet alleen in Duitschland van zich aprekaa. De bolzjewirtiBdhe bacil is tot in het verra Oosten doorgedrongen en hééft de Japaa- sche troepen besmet. Verscheidene afdwalingen van de Japan se he troepan in Siberie zjjn volgaas aea deaadloos telegram van de Sovjet-rageering overgegaan. Hetzelfde telegram meldt, dat de revol utaonnaiiw beweging in Korea zich uitbreidt en dat.de Japanners aldaar vela communisten hebben gevangen genomeu. De Japansche regeenng heeft uitgebralde maatregelen genomen tegen het commuiua* me in Japan zelf. Ook Portugal wordt voor de zooveetete maal met ongengeldheden bedreigd. Het comité der ambtenaren te L.Soahon heeft wel besloten overal het werk te her vatten. maar de bond van post-, telegraaf en telefoon-personeel moet van plan «Vn <te staking voort te zetten, zoolang de e.achen niet zijn ingewilligd. Het secretariaat van den Volkenbond heeft het volgende rmlio-telegnun goz?iu«n aan de sovjetregeering in Moskou; „De Raad van den Volkenbond, uitgenoo» digd da mogelijkheid te onderzoeken va* het zenden van een commissie naar Ru» land, heeft besloten een commissie samen te stellen met de opdracht, onpartüiuge ca betroLwbaie inlichtingen in te winnen om trent den huldigen toestand In dat lanu. Het permanente secretariaat van den Bond heeft in verband daarmede Instructie* ge kregen. de Russische centrale uitvoerende sovjet commissie te vragen of zjj bereid te deze commissie vrijen toegang en terugketr te verk-enen, en schikkingen te treffen ter verzekering van de algeheele bewegmge- vrijheid der commissie, communicant en vrü ondenoak, en ter verzekering van ab solute onaantastbaarheid en waardigheid van haar leden, de onschendbaarheid van haar correspondentie, archieven en waar- uen. De commissie zal haar werk onmiddel- Hjk aanvangen, nadat deze faciliteiten en rechter haar formeel zün verzekerd. Na ontvangst van een beveatigeno ant woord zal de samenstelling van de cominii- sie onmiddellijk aan de sovjet-autor.teiten worden medgedeeld. ziening Geismann, Justitie dr. Cohu. hinau- ciën Müller, genoemd Adel, pers dr. A. Goldschmidt, Spoorwegen Julius Meier Het bericht dient met eemg voorbehoud te worden aanvahrd, aangezien Kapp er steels op uitj is geweest door het versprei den van onWare berichten de angst voor het bolsjewisme aan te wakkeren, waardoor hjj zijn eigen positie poogde te versterken. In ieder geval is juist, dat het optreden der communisten tenslotte den doorslag her ft gêtfeven en Kapp dee<l besluiten heen te gaan, welk besluit hu rchtvaardigde .n «Ie Vagende officiéele mededeeling: 'Nadat de regeering-Bauer besloten heeft d<^ voornaamste politieke eischen, waarvan d0* verwerping op 13 Maart tot het optre- tlefc der regeering van Kapp leidde, inans m te willigen, beschouwt Kapp zijn zending aly vervuld en treedt af, door de uitvoeren de macht weer in handen te steden van den opperbevelhebber. Hij laat zich duaibü door de overtuiging leiden, dat de hecr- schende nood des lands een eenparige aan eensluiting van allen tegen het vermengen de gevaar van het bolsjewisme eisdht. Schiffer nam in naam der oude regeenng de lijdelijke leading van de zaken op zich Von Seeckt werd belast met het comman do van de troepen, in plaats van Von Lüct- witz die Kapp’s voorbeeld volgde en vrijwil lig het bultje er bij neer legde Generaal von Seeckt, een man met een reputatie van groote bekwaamheid, heeft tot taak voor de veiligheid van de stad te zorgen en de Baltische troepen zoo spoedig mogeii)* uit Berlijn te verwijderen. Een voordeel voor de oude regeering was, dat intusschen weer een omwenteling had plaats gvonden onder de troepen, die haar Vrijflagnacht zoo schandelijk in den steek hadden gelaten. Toen die troepen beseften, wat er gebeurd was, gevoelden zij zich misleid. Een aantal der officieren werd, naar het heet, ontwa pend en er ontstonden relletjes in de ka zernes. De verbittering der manschappen, aie hun bestaan in gevaar gebracht Lagen, werd zoo groot, dat het moeite kóstte hen er van af te houden de Baltische loepen aan te vallen. Dit op zichzelf al had, Locals boven opgemerkt, den toestand van Kapp en de zijnen zeer kritiek gemaakt. Voor den terugkeer van de oude regeering was daar- voej ik nu en dan de verlatenheid, lepluuie, die zelfs u inieeohien iHet grijpt Mijn ziel ie zonder tehuiie. Dit was een overgankelijke gelegenheid voor een weneeteta ie maken, die trouw wan in het vervullen V" ptk-lrteiu, overdreef ze nooit, en hij Uit verschillende plaatsen komen reed» be richten over ongeregeldheden. We vutten zt als volgt samen: In Chemnitz is het rustig. Er zijn arbeidersraden gekozen; !a Dort mund en omgeving wordt hevig gevochten: een paar honderd dooden; te Duteburg heerscht rust. Een onbeduidende poging der communisten liep op aiete uit. De Belgen zijn den toestand volkomen meester; te Hussel dorp is de toestand verergerd. Ern stige botsingen hebben plaats gehad; te Elberfdd is gevochten tusschen communis ten en de troepen. Eerstgenoemden ^erde^t teruggeslagen; te Essen deden 200 gewa pende spartaciërs een vergeefsche poging de sta<> binnen te dringen; te Hamhuig I» dc arbeid hervat. By botsingen werden 1b personen gewond; by Harburg is verwoed gevochten: 54 «looden, 32 gewonden; te Leipzig is de toestand verward. Voortdu rend wordt er gevochten. Talrijke slacht offers. In tal van plaatsen van Westfalen heb ben de opstandelingen de macht volkomen ,n handen. Kapp week voor T bolsjewistisch gevaar en verdeeldheid onder de troepen. Een Radenregeering in Berlijn? Schiffer tijdelijk regeeringshoofd. Von Seeckt opperbevelhebber der troepen. Accoord tusschen meerder- heidssocialisten en rechtsche partijen. Eischen der vakvereenigingen. Troebelen aanstaande. Verklaring der tweede Internationale. Maatregelen der entente. Communisme in Japan. De staking in Por tugal. Telegram aan de Russische sovjet. Konstantinopel bezet. ONS OVERZICHT. Een verrassing is de aftredcing van Kapp’s regeering voor ons niet geweert we hebber, het zien aankomen, dat het oxuwe bewind vroeg of laat zijn oelf-gekozcui func tie zou moeten neerleggen, omdat net aiet berustte op de meerderheid der bevolking en de omwenteiingsbeweging zoouuende niet algemeen was en niet algemeen kon worden. Het heeft zich slechts drie dagen kunnen handhaven. Het korte bestuur vtn Kapp en von Luttwitz i* in Duitschlaud’s gesch’edenis niet meer dan een kleine epi sode geweest, een onderdeeltje van een leeks belangrijke gebeurtenissen, d.t met Kapp’s aftreden niet is afgesloten. De zaak is niet zoo heel eenvoudig, want het ver dwijnen der z.g. nieuwe regeering, die nu eigenlijk weer al een „oude” is, beteekent niet dat met den terugkeer van Albert-Bauer te Berlijn ook de rust in 't land wordt her steld en dat de toestand van een week ge leden wordt hersteld. Verre van dat. Hoe wel Bauer c.s. graag willen doen gelooven, oat zij de „meineedige# aan de gronJY/et”, de „muiters" hebben genoodzaakt Je re- geeringsgebouwen in Duitschland’s hoofd- atad te ontruimen door hun onverzettelijk heid, uoor onderhandelingen te weigeren en volledige overgave te eischen, hebben in waarheid andere omstandigheden -Je drie- tiaagsche regeering tot heengaan genoopt. Gisteren wezen we er al op, dat Kapp fei telijk mets had in te brengen te Be-iu» en dat het gevaar voor bolsjewisme groot was. Meer en meer werd het duidelijk dat de troepen, waarop de „nieuwe regeering” steunde niet eensgezind waren, tusschen de oude Baltische legers, de Rijksweer en de Veiligheidsweer heerschte een gespannen verhouding, zoodat de officieren van laatst- doelde troepen de regeering Kapp zetfa hadden verklaard, dat er spoedig verhelde ring in den toestand moest komen, daar zü anders de troepen niet meer in de hand hadden. Daarbij stak Spartacus mcei en meer het hoofd op. In de Arbeiderswijken moet zelfs deSovjet-republiek zijn uitgeroe pen, De onafhankeljjken stelden naar 't heet de volgende ministerljjst op: R{jkskan- selier Dhumig, Binnenlandsche Zaken Kurt Geyer, Buiten!andsche Zaken Neumann, On derwijs Paul Levy, Landbouw dr. Rosah. Arbeid Otto Gras-Reinscheidt, Voedselsoor- ter. lach. g» ii hem M-rlierdeii Dm l<ittiflrr zijn pel», xooal- tl het iiFdratt. Herinner u dal aan de vrouw opfret te gegeve», t". Jc; Lic.ite erkondigra- wijt te/en mijn mnn richtte peloof mij. vader Ciephane, dat zou Ik nfot kunnen Iient heel trotMi op hein, mijo docn- tte priester mrt een têederen wik uw hart iU« te zeer te- zon nog nood- lan zijn »,nM. aau begrtj- de V““7'2. hot Evangelie «ter liefde Op bid oogen'dik 'dut die hooge roeping wordt vergeteti. moeten lijder* m onheil volgen.’- ..Du* u Iraki dM Ik eterfiU kan wach- lon .»n Mddet»?” „Wachten en v.-rwiwtiien iliemnar der kerk, die proselieten maar vader Uiepiiane, c. v. .u.,vü van zijn j wa» Maar naar hetgeen ik van hem hoor het laatste wat Ik van limit itet hij een ongodedtenteig VERSCHIJNT DAGELIJKS ABONNEMENTSPRIJS: per kwarto»! ƒ2.25, per week 17 cent, met Zondageblnd per kwartaal f 2.90. per week 22 cent «Jkeral waar de beaorging per looper goachiedt. Franco per poet per kwartaal 2.75, mat Zondagsblad 3.40. Abonnementen worden dagelijks aanrfanomen aan ons Bureau: Markt 31. GOUDA, bjj onre agenten, den boekhandel en de'postkantoren. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en'omstreken (beboerende tot den becorgkring) 1—5 regels 1 05, eiken regel meer 0.20. Van buiten Goud» en den beaorgkring. 1—5 regels ƒ1.30. elke regel meer ƒ0.25. Advertentiën van publieke vermakelijkheden 12'/: cent per regel. Advertentiën in het Zaterdaguununer 20 bijslag op den prtjs. mede reeds de militaire basis gegeven. Vice-kaaselier Schrffer haastte zic.i be kend te maken, dat de oude regeering niet direct had onderhandeld met Kapp, .naar dat hy zelf en de minister Oeser en FioCh- beck geconfereerd hadd»n met generaaj. vun Luttwitz, doch dat de regeering Bauer zich met geen enkele verklaring begenovei Kapp had gebonden. Bauer zou 's avonds te Iter- Iqn terugkeeren. Echter, hy moge Kapp geen toezeggingen hebben gedaan, uc con servatieven hebben wel iets gewonnen, dc oude regeering zal haar standpunt hebben te herzien. Het uitstel <fer verkiezingen tot in 't najaar zal niet kittmén worden door gevoerd en het staat te bezien of No..kt zal kunnen wonien gehandhaafd.Volgen,-. Woiff is tusschen de leiders van de meerdriiuids- partyen, de Duitsche nationalten en dc Du.t- sche volkspartij overeenstemming op c^. volge.wie grondstegen bereikt: 1. De verkiezingen voog dén rijksdag zullen op zün laatst in Juli plaats v.nden. 2. De verkiezing van den rykspreoident zal volgen» de bepalingen van de gronuwet door het volk geschieden. 3. Een zpo spoedig mogelukp hervor ming van de rijksregeering wordt een var- eischte geacht. Gemeld wordt, dat de «Igemeene ct*mn>: sie der vakvereenigingen%é81oten heeft aan de oude regeering de volgende eischc'i te stellen. Ie. Aftreden van Noske. 2e. Geen amnestie voor de bewerkers van den Berltfnschen staatsgreep en ver oordeel ing van alle schuldigen aan dien staatsgreep wegens hoogverraad. 3e. Verwydering van de troepen. 4e. Medewerking der algemeene com missie der vakvereenigingen aan de nieu we vorming der regeering en deelneming der algemeene commissie aan de regejrirg. De regeering van Ebert zal water .n naar wyn moeten doen om zich te kunnen hand haven. Ze zal een harden dobber hebben oin zich staande te houden, want tegenover zich heeft ze een gevaarlijken en kiacbti- ger vijand dan de conservatieven waren; ce Spartaciërs, die nu eenmaal in beweging zün gekomen. Behalve in de Beriyiuczu ar beiderswijken is volgens het Hbld. m tal van steden de Radenregeering uitgeroepen, n.l. in Gelsenkirchen, in Hamm, in West falen en in Hagen, eveneens in Westfalen. Bovenalen in het geheele koninkrük Saksen behalve in Dresden en Leipzig. Uit Stuttgart wordt gemeld dat de On- afhankelijken besloten hebben noch de nieu we, noch de oude regeering van Ebcrt eu Bauer te erkennen. De gevormde rad.cale uitvoernde raad zal zich tegen de regeering wenden. Duitschland staat dus nog voor ernstige gebeurtenissen en troebelen, algemeen wor den in Berlün groote gevechten versacht. iiüldi-n en <fii antwoord op uw gidM-d. antwoordde Hij Zij HrtHP- h«ar nopen op ,IJ„ gel»»,, - «IJ MJmi opMondon, en «Ij «m« «ot muelomlljk pelnxen v««4 mnn-rder «worden. «IJ Ud bur noanHijkn, Mo, Op het oogenblik bevindt «ich le Berlijn een commissie van de tweede aociallatuche internationale die ter kalmeering van de floor de gebeurtenissen zea^ ^fcpgev, ouden stemming onder haar partijgenootemg «ter- avond de volgende verklaring heeft open baar gemaakt: De ondergeteekehden, op he# oogeabhk hier aanwezig, vertegenwoordigers van de socialistische partyen van verschiltende lan den, spreken eeristemmig aan hel Duitsche proletariaat hun sympathie uit en hun gc- lukwenschen met de overwinning, die het zooeven op de militaire kaste door de aan wending van zün kracht als klasse heeft be haald. Zü rekenen er op, dat het Duitsche prole tariaat erin slagen zal den jonkers de mili taire macht voor goed te ontrukken. Zü bezweren hun partügenooten uit alle socia listische fracties onder de tegenwoordige gevaariyke omstandigheden niet te «clten op hel verschil in opvattingen, dat hen scheidt, maar hun krachten te verecnigen tot beveiliging en versterking van dr repu bliek en tot verdere ontwikkeling van de eerste vruchten der Duitsche revolutie, die uen noodzakelüken grondslag vormen voor de verwezenlüking van het socialisme. Onderteekend: Mistral en Coussy (hrank- ryk); Brouckère, van Roasbroeck, Neucken en Huysmana (België), Engberg (Zwei.en), Wibaut en de Roode (Nederland), enz. geheime gedachten ren. die zij voor zichzelf ternauwernood on l.-r woorden had gebracht Maar er was noch verlMvzing noch verkeerd begrijpen op hei gel vat van deir priester te leze®. ...Mijn dochter er wordt dlkwljte van on» verlnugl. dat wij in d>' wereld ren moei lijken weg bewandelen. In di, gevhl kan ren invn#«oh maar weinig voor u doen H'" j-4 uw levensraadwl dat u zelf moet op lossen Het gebel zal ti Im^pen Ik begrijp, z.df- beter dan u hel mij kunt zeggen, den aar- faji dede wolk, die oV*r uw geluk te gekomen, omdat ik het zooveel zie. De moderne geest beproeft hel godsdienstig ge loof er buiten te plaatsen, het te verklei nen. en «wm niet toe, dat het leven te> hoT.-cht Dit te een gNiKK«MoA«tand die wlechts wra'Vierd wordt door leed en le- veiteervarhig. Maar ik zog niet, dat dit hei inzicht van uw man te; <ït zou het oor deel niet zijn van «-en man dte zooveel gofvi dort- dip 7,00 onzelfzuchtig en edel moedig !h ate hij. Hij is afg»’drev«n1 on- vrraflhHlig geworden; <tai te alles - en u hoot het die hem moet terugwinnen ..Maar hij te zooveel Merker dou Ik! riep zij wat heftig. „Hij heelt zijn ioge- hen» gekend sinte we een pmgen en metej»- waren; maar hij schijnt z.s-i veranderd te zijn - een nieuwe, ea irij ontzettende pereoonlijkh-ted te heoben o.itwi'ikdld. Ik veronderstel, -lat dit hel Lf-ndf iuK-h- leven doe*, hetgeen me ont zettend toeMchijnt ..Ik geloof dat 11 hiervan in uw verbeel- <1 ijz meer maakt dan noodig te Dokter Durham is iiatuurliik gdheej vernild «*ii zij n ovcrwH-lpeiRie bezigheden, en heeft geen tijd -»in zijn aandacht wijden aan zi'.en, di natuur.ijk aan -Ion horizon van eei. vrouw van uw totnpenMiitHil opdoe men en weet zoi» zeggen man te.’ ..Hij vtnih niet -lat kerkgaan. ot gebe den in hot gezin, of (‘enige van degote- di-nrtige gebruik,-n. waaraan ik gewend en die ik zoo mm. er lute op aanko- zei Agneti met gedoinpia Mte>* Ik van aan zeer inensichelijk „LMt te niet zulk een groote «tad ais meo walgionkt, zei hij op zakelijken toon. ..Maan mteschlen w<»t ii het wel wat nader verklaren. Ik zat hel beproevenMijn maai be- lioort tot geen kerkgenootschap, - en gaat naar geen kerk; die heeft in he< geheel geen plaat» jn zijn leven. Ik' heb dit zeer sterk gnvëeld, omdat Ik werd opgevoed in 'thuis van een prwlikant, eu al mijn fa milieleden zijn met de kerk verfiondieu Ik kan niet aannenien. dat dit een goed leven te. He* maakt dat ik mij .-llendl|g gevoel. ..Hebt u er met hem over gf**prokeu?’ O ja, in het teigin verscheiden koeren. Hij praai er altijd vriéndelijk en over, maar hij verandert niet; hij er zelf geen behoefte aan, terwijl hij wenecht dat ga, en bereid te mij nu en dan te vergeoellen, maar dat te ook alles. Er- Irlj doet een groot gedeelte van Zijn werk op Zoiulag, en z*il naar partijen gaan in zijn vrijen tijd, maar ik vergezel hem niet Ik zou graag willen dat onze Zon dagen 'gewijd waren; en Ik voel me zeer ongelukkig over de manier waarop we le ven” „Ik begrijp het heel goed,” zét de prie ster ,JEn wat zal ik doe»?’’ vroeg zij pMn- in. Ik zou dokter Out ran dtep ge- zich ntet gHirnkkelük uit. 11 faun nog niet zoo he-l „Denkt u dat er iels te. wat ik doen >ni liet te verandem? ..Slechts uw eigen leven meer volkomen gewijd iikaken. en hidden,' antwoordde bij Ik beproef dat. maar - maar, islet u, het te zoo hard en moeilijk adtijd alleen verder te gaan. En als ren vrouw naar wan Hellweft, en er naar ver.augt iveiu te zien te zién zooate hij bolioort Ie zijn, ie dit nog harder •Zij sprak bijna Ixöcihaamd, omdat dit haar innerlijk,, en geheime gedachten wa- die zij voor 51) Gedurende een niei en toen de ovei haar stilzwijgen, zich vragend hnar wendde, zag hij dat haar oogen vol tranen Mowlen. ..Misschien voelt 11. die uit een groote fa- milte en van het land komt, ©en weinig de verlatenheid van Londen,” zei hij vrién delijk „Het ig tusscheckbeiden zeer druk kend. en hoe mooier de natuur is dos te scherper wordt hel gevoeld.” „O, neen, dat te het niet. Ik houd heel veel va® Londen, e® er is niet» waarnaar ik heimwee ka® hel»ben Dat te het in het gehee'. niet-'' Hij zeide ntete^ en na een oogenblik «prak Agues weer eenigseins liedeeed „Wilt u hier even met mij gaan zitten, va der f lephane? Ik zou u graag iet» vra gen Hij knikte ernstig; zij staken den weg over, en hegavim zich onder de koele van de Ijoomen, waar op een rustig plekje, een bate: aloud. „Ik Iwug van Leaden., herhaalde zij met trillende lippen, „maai\ zooate u zggt, go- Naar het Engeteoh va® r DAV ID LYALL Geaitthoriseerde Vertaling van Mevr. J. P WESSEL INK-v. K08BUM. (Nadruk verboden) «(Mii.mMi leven zoolang zonth-r mij geleefd Ik l»e|»roef u te zeggen, dat Ik mij buiten zijn leven voel: ik bon er zoo'n Klem deel van. dat ik er zetfa in het geh<\-l n’.ci op a»ui kom.” De priester gihulachte. „O, daar vergiat u zegden naar hrigwn ik ham weet, dat hij een vuel te. maar Stte-chien hebt teug gekend?” ja. ik heb

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 1