Zaterdag 20 Maart 1920. 58e Jaargang. No. 14269 '1 I Eerste Blade abrieken Feuilleton. iTie-aws en. uffa.d.'TT-ex-texxtie’bla.cl. voor G-o-cuó.©. en Oxxxs'txeJicexx. ROSS DURHAM. mSCHUNT DAGELIJKS Bureau: M A R KT 81. G OU D A. Administratie: Telef. luiere. 82. Redactie: Telef. latere. 545. ne 1668 13* de EN VAN liINNÏNLANü. 2 z >nder h.i- vroeg Wil 34 iTER,” en W. L. Dit nummer bestaat uit twee bladen en een Kindercourant. .1. I’ WESSEL INK-v. ROttóUM. (Nadruk verboden) 1671 144 1.75 2% het zal nog heel leU anders rate Kamer een vrouw te zien nooit tv h.*t- 4 en was Ij *k4i uht vroeg sten» i, Ki l holte D«Ó 7i«t\ oi.mogel we ge- voor (‘en ik HU nn- <Ut ver» GOUDSCHE COURANT z.tolijke Welted*? wordt tot<vtH-ue,i. vel bij Imm ia hUumI fanaten der ovamsn- kjiiwt floor de Sterk verhoe® te prijzen a bij hei vemroAondoor da eterKn da-itu van genoemd fa'tattagmiddctel? Zou Zijn ExecJentte kunnen mtledealeo fa do DuitaOu- faorikafktea zich teroont op beleefd U'gen uw zoon, zooals zijn, tegen iedere i gaat, die tn nrwrouw zal op Naar het Engvlsch van DAVID LYA1X icamhoriseerde Venaiing Mevr. BEHALVE ZON» EN FEESTDAGEN, INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regel» 106. elke regel mwr ƒ040. Op de voorpagina 50 hooger Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen by contract tot zeer gereda- ceerden prijs. Groote letter» en runden worden berekend naar ptaatsruimU*. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tuewhenkomst van soli ede Boekhan delaren, Advertentiebureaux en onze Agenten. Lorimer nwt gedempte tloebter werkelijk in dv groixgcbrncht*’’ m zij MLOON, C. DE m beo ld v zakken N murk W.L. oedin gswaarde uden Medailles ken. Het is te hopen, dat men daarby niet in de fout vervalt, die de Haarlemmermeer tot zoo weinig aantrekkelijke streek heeft gemaakt. De nieuwe provincie moet niet enkel het werk zyn van onze waterbouwkundigen. Ook onze groote bouwkunstenaars en an' deren, die niet alleen de nuttigheid maar ook de schoonheid verstaan, zullen een woordje hebben mee te spreken, wanneer de dorpen en steden gebouwd, de wegen en vaarten getrokken moeten wordqp. Onze tijd heeft meer dan een voorafge gane hunne rechten en daarin ook de ide- eelere behoeften van den mensch erkend. En v.in <;oze erkenying zal ungeLvyfe' i >uk het nieuwe gewest, dat wij aan onze elf provinciën gaan toevoegen, de bewijzen bij brengen. Het is een grootsch en schoon werk, dat we gaan tot stand breng» a. Ha ten het.m adv opzichten «leen op «o wijze, die ons eeren zal bU onze nakome lingschap en ons haar dank zal brengen in den ruimsten en meest algemeenen zin. nier en «enige wat mij >x*.aj<g Sl^^mt Ik zou we', eens willen weten, of u iets zou kunnen doen om lam guAdmidtWeii te ver streken. Ik heb begrepen, dat zij te Swin don zuilen wonen waar het hu fa voor hen in gereedheid word' gebracht. maar hei traktement is zeer klein, ze zullen daar nl I g.-iiefelijk van kunnen leven. Ik ben be reid hun vijfttgxpotnd per jaar te geve». Al> mijn man u4 Amerika terugkoert zul len wij hen beter kunnen ondersteunen. Maar in dien tuAschentiJd zal ik ge’ wat ik z(4de. Mijn huurder» verlaten Plat» Gwyn en nu kan ik. geloof ik. Mande genoeg meubelen schenken om liaar klein, nieuw tchufe geriefelijk te maken." Mevrouw C'ljde uilte al deze practüsnhe punten op de manier van een vrouw, <fie er reeds toe heloten is. en het beschouwt al? h« eenig mogeiljke waLjtedaau kan worden. „Hem geren?” herhaal«b> mevrouw Lori mer boos. „Wij sullen hem uiete geven. H« zou zijn verdiende loon lijn, indien hm de deur wnrt gewonen, zoofao ment- De drooglegging der Zuiderzee begonnen. Egoïsme, dat weten we, is een algeineene. maar feiteiyk ook noodzakelijke eigenschap. Haar natuurlijk gevolg: het streven naai bezitsvermeerdering is, schoon minder nood- zakeiyk, vrywel even algemeen. En we heb ben er ons dan ook niet al te zeer over be hoeven te verwonderen, toen we in de laat ste oorlogsjaren, en daarna, zich dit stre ven eok in de handelingen der staten al lerduidelijkst hebben zien manifeöteeren. De begeerte naar uitbreiding van invloed en uitbreiding van grondgebied bleek de in ternationale politiek te beheerschen. En wjj, in Nederland, hebben het van nabij er varen, dat ook aan de kleinen deze land hunger niet vreemd is, die op het goed van den buurman loert en zich ten koste van anderen tracht te verrijken. Te midden van deze talrijke manifestaties van een veroveringslust als de oorlog heeft te zien gegeven, hebben wy zelf ons ge reedgemaakt tot een andere uitbreiding van grondgebied, die iemand iets tracht af te ne men en aan niemand schade doet door de goedkeuring van heit ontwerp tot droogleg ging van de Zuiderzee ter bijvoeging van een nieuwe provincie aan het Koninkrijk der Nederlanden. J Er is over deze drooglegging der Zui derzee al heel wat te doen geweest en er zijn tul van plannen voor gemaakt. In 1877 werd dan ook het eerste wetsont werp tot dergelijke drooglegging ingediend. Maar men schrok toen en later terug voor de enorme kosten. Begeerig naar de winst, die zij in uitzicht stelde, vroeg men zich in ernst af, of door het slik uit den IJasel niet op veel goedkoopere wyze de droogleg ging voor ons gedaan werd. De Ussel toch werpt voortdurend groote hoeveelheden slik in de Zuiderzee en wel ongeveer 400.000 ku bieke meter per jaar. Maar ofschoon een respectabele hoeveelheid, is zy voor de drooglegging van een zee van geen betee- kenis. Door deze aanslibbing rijst de bo dem der Zuiderzee één tiende millimeter. En in 10.000 jaar zou dus de bodem één meter gerezen zijn en we zouden 20.000 30.000 jaar op de drooglegging moeten wachten, wilden we die op deze zeker goed koopere wyze verkrijgen. Men heeft dan geweldige aoa zal m< Volgens juw lid dier hem niet wil zien al» hij f ke komi; riat hij zijn luxe-vrouw inair moet onderhoud,en zoo go»-l hil kan. van zijn ouden- die hij w en onrifirt tiangeflmu. gisteravond aw hoon. en fk hel) eenfce ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90. per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 2.75. met Zondagsblad 3.40. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Burea^i: Markt 31. GOUDA, bjj onze agenten, den boekhandel en de postkantoren. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 1—5 regels 1.05, eiken regel meer 0J0. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1—5 regels ƒ1.30, elke regel meer ƒ0.25. Advertentiën van publieke vermakelijkheden 12!6 cent per regel. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs kaar g«hiM en ("inde ..Mevrouw Loriuwr. ik g>-oof dat u ver gee. wat er ook voor mij op het «pel «taal. zei ze isroot- waardigheid. „Mij; «|oci*tar fa «eer jouw, nog maar een k.ud In janm on ervaring. En bovondlon i- zij huTengewoon mooi. MMctóen heb Ik <>ok mijn twzuoht gehad. <Me door dit geval is verplottenl ^ij hebben een dwtu zen etap gedaan, wij moeten *orf<m dat dfa niet uoodloteger wordt gemaakt door Niet-nakoming van contracten dom Ihiitiiche fabrikantou itai ruU/vuu d« 'Iweedu KauMMr. de boei ran l>ij«. nad deu minuMer vaa landbouw de vtagNide vr.igau gtwleki I» iS4" Zijn ExCeduuifa beAund. ‘UU eva bijzonder groot iwuual DuiyKhe iabr.kan- teii aan Xiiler andecui koopora, w»Lm» iu <k>fi loop v.Hi üot vorig puw ooiuraUui tot iuvi ringen aiMoleai, benuluett, dM de L>u»V wim regeertug geen v eiguiuuui Ut tri» voor #*eft voor de verzooiue urtUeie» la. d- uveree.igekouit-u voorwaarduu txi datzia. slucbu» wlu..un favervu um aanzienlijk 1 gvre pnjzou? fa hot Zijn hAiv.kmifa bekcod, dut 4 door nun awr veie NelerlimJecfas kuujj welke bij nut ikui^aau der ovun-ouKo, o'iuniddelhjk fat verotaOhto bedrag lal schf KijliMnarkuu kocoten, een z«w a passeeren, recht doer- n lot .le me- n de blatM, udelykc ver- verwydu-en, ren veruter- ze »n .’taat hun werk errichten. nfat tevre- *t de gewo- ■r- of rug- en, omdat rt. weet of deren wel ngeta.U. U dien L' het jk aa.n de. hebt, reeds jur een al- venich- mstatee.en, de DE ken en het ren. et gebruik of groen- JUloeft gij Hierdoor ji der be- stwelk uit- e.gen- rking ver scheidt de die andere sen be vijs ide kracht toefenen. adelijk en taakte ge- specianteit waa >n een of ander deel vua (te staatahuiahonukunde zou er aanleiding voor bestaan hebben om haar te kiezen. Misschien neemt zy wei op zien om de ge zellige, knusse koinetafel to arrangeeren, die tydens de vergaderingen wordt aange richt en die van ai de irubune telkens even zichtbaar worut ais de deur die vergader zaal met deze lunchroom verbindt, open gaat. Hoe het zy, zyn m de hert ronddwalen dan het in de Tweede was en is. Uy zien daarom met Imiangstelhng Eva s joyeuse entrée tegemoet De Haag sche dames zullen waarschynlyk komen ky ken of de juffrouw met ai te „burgeriyk is in dat indieu. Het klinkt misschien wel zonderling dat men een sociaaï-democrato mot dien titel zou kwalificeeren maar men inoet weten, dat dit woord in den Haag een byzondere boteekems heelt. De Haag- sche dames/ligt het in den mond bestorven, géwoonlylywordt het atgekort tot de eerste twee letters In den schouwburg hoort men vaak dames spreken over „bü" Men maakt eikaar J>p een bepaalde dame opmerkzaam en vernietigend is het vonnis ais het luidt: „nogal bü Onlangs vertelde een dame my, dat ze naar een byeenkomst van de Nieuwe Gedachte de socialfatiMhe Zondagoch- tendbyeenkomst was geweest. Op m(jn vraag hoe ze het gevonden had, was haar antwoord: „verschrikkelijk bü”. Er is nog een andere typeerende terminologie van de Hl kende over een voorstelling, of er veel toilet gemaakt wt woav4 was: „o jé nee, 't bloesren-rok publiek". Dat ste verachting sche dame kan uiti heelemaul niet chic?, bloes-en-rbk publiek, «iet in gekieefle hlfel eenvoudig in een derlyke rok. inderdaad is verschil tusschen een j" een bloes-en-rok. Het g< dit paradoxale, dat het dan het ongekleed»'' Ook valt het op, ger hoe minder balustrade van uitstrekt, doet denken dan aan een schien dan het tijd droegen ook ten doel hadde’ ken. Die aandacht gc Tegenwoordig schijnt ponnen juist het tegeno' n.l. om de aandacht te de japon niet belkigedt. tur, zeiden de Latinisten en veranderen met de tyden. Andere tyden, andere zeden! Helaas wor den de zeden door de verandering er niet altijd beter op. Het zeden-schandaal, s dat thans in den Haag weer aan den dag is gekomen en waarover de fabelachtigste ver halen loopen, wijst dat al weer uit. Het BR1KV KN UIT D« HOFSTAD, ccccxcvn. Het zul een historfach moment zyn wan neer de eerste vrouw haar intrede doet in het deftige Hoogerhuis. De hooge heeren zullen nog moeten wennen aan de aanwe zigheid van een vrouw, niet omdat zy daar om iets in hun houding gt taal zullen moe ten veranderen o neen/lie laten niets te wensehen over maar MNteat nu eenmaal dat college nog niet zóó is aangepast by den modernen tyd, «lat het al prys stelt op deze nieuwe uiting van de geavanceerde ideeën. Het zal voor den voorzitter een heel ding zyn om thans rekening te houden met het feit, dat er een niet-mannelijk lid in de Kamer zit. De geweldige puzzle naast wie deze eerste Dulcinea zal moeten zitten, is nog niet opgelost. Volgens <le oude ge- gewoonte, dat een nieuw' lid neerstrykt op den zetel van dengene dien hy opvolgt, zoi^ de eerste dame naast den heer de Geselaar terecht brengen. Waarschynlyk zal ze ech ter wel naast haar partijgenoot komen te zitten, ,bijv. Mr. Mendels of den heer Van Kol, die wel geen van beiden daartegen be zwaar zullen hebben. In de Tweede Kamer is het aanwezig zijn van een vrouw al heel gewoon. Trouwens mejuffrouw Groeneweg gaat zoo verloren in de 99 andere loden en zij treedt daar zóó ver op den achtergrond, dat zjj nimmer opvalt. Het is overigens niet recht duide- lijk hoe men er toe gekomen is naaF de Eerste Kamer een vrouw af te vaardigen, die, nu ja, in den Amsterdamschen Raad eenige politieke gassen heeft ingeademd, maar overigens nogIgeheel onbekend staat in de politiek geljijr die op het Binnenhof wordt gevoerd. Ken speciale taak voor de vrouw is er in dit college niet en slechts dan wanneer de'gekozene een hervorragend is wel zonderling, dat over dit schandaaltje mets gepubliceerd wordt, terwijl tot ia finesses de bizonderheden worden rondver teld. Wy sullen er het zwygen toe doen, iwtgeen onder deze omstandigheden mis schien het beste fa aangezien ai deze ge ruchten niet zyn na te gaan. Overigens moet men over een dergeiyk schandaaltje met te somber denken ais of dat n.l. een bewijs zou zyn van de „verrotting" in de groote steden Ongure elementen vinden alleen in een groote stad een terrein voor hun slechte eigenschappen en dus fa het slechte niet inhaerent aan het groote stads leven, maar het is alleen in de gelegenheid zich daar meer ongestoord te ontwikkelen. Natuurlijk biedt een groote stad meer broei nesten van ondeugd dan in de kleinere ste den en op het platteland het geval kan zijn Men leeft hier niet, geiyk daar wel het ge val is, in ee« glazen huis, waarin ieders uogen kunnen doordringen. In den Haag kent men z(jn naaste buren niet en deze onbekendheid maaktook, dat men met de minste notitie van elkaar's handelingen neemt. Vandaar dat in niemands onmiddal- lyke nabijheid allerlei ongerechtigs kan ge schieden zonder dat hy er iets van merkt In den oorlogstyd werd een paar hulzen van myn woning verwyderd een inval gedaan door de politie omdat men een spionnagv nest vermoedde. Nimmer was tets verdachte aan mij opgevallen. Het fa'hoeft dan ook geen verwondering te baren, dat bij dit zeden-schandaal onge veer honderd mannen en jongen» *ijn be trokken, terwijl het bekend is, dat het kwaad al meer dan een jaar welig tierde. HAGENAAR gen zoon r»>»<te voor minder wen! dean Wij liebbon gezwoegd, en ons hen. opgeO'fh’nl. mevrouw Clyde, op manier die een persoon als, u. naar meen, noot zou kunnen begrijpen: hadden onze «>erzuoi« omtrent fa-jii; tiiurlijke en r<-ohtmatige i-rzucht. en fa de manier, waarop hij bet ons gekit, Ik veronderstel. <l*t hij u naar ons toe ^eeft g»*<uurd om te zfeu wat wij voor Iwon kunnen rioetk I kunt hem zeg ger dat ik I Oio. gedrag. Ik heb met grooi fa<hi(d naar u geluisterd ik kan mij ifai benLincr.m, 'dat u «en oognoütk uw spijt over u fa gedrukt licht dat uw zoon zich tegMoier /rut- «ai de nüjnea heeft gc<irageu afa '<;<I gedaan fa«elt Ite zou heet gemakke- |A kunnen z«^geu, «fat hij mteoruU isMt gdj.iakt van inijin gastvrijheid «in nu Ju nnrouwun Maar ik zeg het niet, waar om uiat? Omdat alle Mten ter wereld het feft ntet kunnen verauderen. Wij zijn vrou wen van de wereld, wij honben l>«i min- -<e zoo g««lwM, en ik kan ide» toziuudai »en gcdpV'k i an <hi soort bij m* hc- fioort; ja. hel brengt hm jpdieele geval tm .-tu lager siand|HMit dan mmJig fa. Ik lam fandd mijn phcht bij «teac jonge meurche'u te doen, «n ik vrrteouw. dat u nlrt zult naJiiUMi den nj(eti te verVulten Goeden morgen - ZIJ mi zonder kahr hand aan te bieden verliet zij de kamer Mevrouw lx» rlmai zou luuir graag U-ruggNumden W* fa'ii. maar durfde dat nut foei Zfa, was zij rvig noott bolianóeld gww teden, nog nooit hlSl zij zteh zóó klein gwm'Wj, 1 He: nolieen voor haar de iaafate wteoohaitu 7U vtel Hieongedoken op een nwtb^uk x neer en tarutte In liHkwe trMmn uit Aiigela wlimiacitte wat onzeker zij de M H’P Ifaar den ktehieli tuin Afging, en de groene laan weer opaocht. Zij 'waaimo vervuld van liaar vreemde verwarde dachten, dal zij de verkeenfo rteHlng la- sloei Hl zoodoetsfa Hm miste Ji« Ai’U heu v?l opkwam wt zulk «ni liaael dat het «hildelljk was, dat bij op, zijn gemak gevoelde. x ook eindelyk den eemg zekeren weg geko zen. in 1918 heeft de Kamer met algemee- stemmen het ontwerp tot drooglegging, vau oud-minister Lëly, aangenomen. Ongetwyfeld heeft de oorlog op dezdtain- delyke beslissing een grooten invloed ge had. In de eerste plaats heeft hy ons het groote belang getoond van het vermogen ons zelf te voeden en daarmee de beteeke- nis van een zoo belangrijke vermeerdering van ons grondgebied met vruchtbaren cul tuurgrond. Maar in de tweede plaats heeft hy ons ook een beetje over de millioeuen- vrees heengeholpen. Wy hebben in den oor log in millioenen leeren denken, zooate we het vroeger in duizenden deden. Aat <s nu eigeniyk een uitgave van 300 mil hoen over 20 jaar verdeeld? De distributie alleen kostte 600 millioen per jaar. En toen een maal die vrees overwonnen was, was daar mee ook het groote bezwaar opgeruimd te gen het Zuiderzeeplan, waarvan ieder beteekenis begreep. Maar de Jaatste stoot, die over de be staande bezwaren heen hielp, kwam nog van de Zuiderzee zelf, die bij de overstroo- ming van 1916 ons nog eens duidelijk het gevaar van haar nabyheid deed voelen. Was toentertijd ook de dyk bij Muiden bezweken, dan was 'de ramp niet te o\erzien geweest en had zelfs de Haarlemmermeer gevaar geldopen. Dat maakte ook onze volksver tegenwoordigers bereidwilliger. De Zuiderzee had door haar plotselinge grillen haar eigen doodvonnis geteekend. Het is dit doodvonnis, dat we thans begon nen zijn te voltrekken. Dezer dagen zijn de eerste groote baggermachines opgesteki en is daarmee het groote werk aangevangen, dat een 20 jaar zal duren. De tenuitvoer legging zal de kaart van ons land gehe»‘l en ingrUpend wijzigen en op ons nationaal ön oeconomisch leven natuurlyk een grooten invloed oefenen. De Zuiderzeevisschery zul een eind ne men. Maar het verlies van haar opbrengst, die twee tot drie millioen per jaar be draagt, is van geen beteekenis tegenover de aanwinst .an een nieuwe provincie vrucht baar land. In het midden ongeveer blyft, zooals men weet, een Usselmeer ’bestaan. Het zoutgehalte van dit meer zal steeds kleiner worden, totdat in^n eindelyk zoet yvater krygt. En dit zal voor de water voorziening van de aangrenzende provin cies, speciaal Friesland, van groot belang zyn. Na de drooglegging begint dan het nieu we werk, dat van het ontgonnen land een bewoonbare en bewoonde streek moet ma- ..vA u, inevArouw, dat mlju z<>ou zijn loopbaan-door dezen noodiottigen stap ge- Iwc. Imm4i veriiteUgkl? l>at het de vraa<g ral zijn of hij zelfs in kers za. kun. n«i. blijven, van welke zooveel van zijn f.*ii£li<4e<ten een sieraad zijn geweest? Ik zuu hem bijna liever dood gezien Itetoben ('au dat dit gelieurd was. „IMl allee slaat bullen de hoofdzaak, Angela, et-iiig«zins vermoeid, want haar niet oprecCl 58) Ik was ik he: zou nujt huls komt.' zei zij geduldig. „En ik Ireld van hem. Natuurlijk k<m ik zien dat f ij Mamie bewonderde, maar ik liet er lulju gedachten niet bij stilstian «dijk gezegd: omdat ik zou hebben gedacht dal, er ion een huwelijk tusschen hen nooit sprake kon zijn.” „Mag Ik vragen waarom niét?" m< vrouw Ixirimer wantrouwewi. „Oni de reden. <üe fa r«xls heli genoemd, zij passen noch door ometandig iede», noch door les oniers hij elkaar. Maar nu zij’ het eenmaal tot een feit hebben gemaakt, u'oeten wij mze eigen gevo<>jen8 omtrent d* zaak eenvoudig liegraven. en er het hpH.e van maken.*’ Me >rouw Ixirimer was sptrakelöoe. D?e vrouw «(prak alsof zdj de partij wm dlefai heufdzaak gekrenkt wte»: alsof er «en on- w»rtn; voordeel was getrokken uit haar gast vrij beid, dat zij nu bereid, was over hot hoofd te zien, dat dH het eeodge was wat er te doen vid. Mur zóó wilde mevrouw dragen L-eh Iwroofd Ik wa« gisteravond zeer boos, me vrouw Ixirimer, en ik heb .-«nlge z«»>r uehvuudign waarheden tegen uw zoon g<-- zcr I. Maar rtu vind ik, dat hi*t beste wpl wij doen kimnefi fa. too wrinlg mug. hik te z<<ggk*n. Wij hebben allen ••‘pijl r Ijetg’-e i gelieurd i». Mijn «(‘lied Is itat lum Fpijt <fa onze niet snel zal volgen ..Het zou hun verdiende loon zijn: zij verdienen ie lijden, en ik hoop, dat ’zij zulier. lijden. Indian God r»«ht fa zal Hij nmken Ijst ze het -lo-n. Fir kwam iete ah een biltere lijn om d»it mond van Angels, toen zij na ir het verhitte, toornig»* gelaat, naar <te gelieete strijdlustige lioudiug van de vrouw ZM Indlen wij ouze kinderen ITefhebben, dan behoeven wij hsn ntet meer toe te wciwohen dau Itetgeeu h<4 leven voor *le nuwten van ons bewaart. Ixiten we er niet int»'r over sproken Ten slotte zijn füij jon®. hebben elkaar zeer M. Ik (Beloof dat ik een zeer goede echoounxa- der voor Jim zal kunimn zijn, nu fa «*en iH.uil ifajii HMM-iiiDg gezegd het» Zij glimlachte even, vmi-wim Jute mfaaclrf een uirtwoord, maar er kwam ï«r geen. Lm het waar.' dat u kn.holk'k ImmU?' mevrouw .DtU uw uk»* kerk is groolgebnuTit w volkomen waar Lu daai ni»< in hoe ingewikkeld, I o» Iwk het is? Mijn zoon te eeikgts* a\ii de J’reobyteritMWclte kerk- In- dim zij kinderen zullen krijgen, wat zal «r dan van hen worden? ik hpl» gehoord* <fat uw k.-rk de voorwaard»* stelt. <ist kin- •leren uü gctiM'Ogde huwiduken to liaar >.<.ll*n bekuoren.” „W ij behoeven die moeite rite» voonrt te Inopen, en bij sF»t vnu rekening fa dat m»i»r van weinig hetéekeulw. zei Angela, ox-, toepnmfldci matheid Mijn zon» hee4| een muatxctuipjNdijken herhaald** iupvrouw Lorinwr wndenw ri 4<end. meer m ten Ange.a k»*errk* zich snel naar de deur. IHdzMUttlirid waren. ze* deae toe. uitlating scheen ..Het (“enige dat we heden Irtbben te sjreken fa voigeos mijn oordeel, wat voor hen kunnen dA^^Dit fa het wat mij Ix'.ang m^^mt eens willen weten, of u iete n do«n om lain giiAdmiddeieii te to*-<jeiih0te „.i zoon heeft zdUn.oord gepleegd. indenwri 4 teat zijn mijn Imuld had, *nde uitdrukking van de v .luagsche dame». Spre- ‘eliing, werd gevraagd wan. en het ant- *t was allemaal .t is wei de dfap- die de allerdeftigste Haag- 'utapreken over ieta wat J.ique was: het was een L-k, d. w. z. dat de dame» costuums verschenen, doch 1 blouse en een afzon- „i er een diepgaand gekleed costuum en gekiende ornaat heeft «t veel minder kleedt bloes-en-rok-systeem. dat het gekleede hoe ian- kleedt. Wat boven de de loges in den -schouwburg veel eer aan budcostuums gekleede japon. Mis is het badcostuum nog meer decent *t gekleede pak. In den goeden ouden 1 de dames prachtige japonnen, die wie zal het durven tegenspreken. len de aandacht te trek geld dan de Japon zelf, t het doel van de ja- >v|r gestelde te zjjn, trekken op hetgoen Tempora mutan- de Japonnen

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 1