58e Jaargang. Dinsdag 23 ïaart 1920. No. 14271 xxxstxeJcexx. iTieni-W"® Tieman en Jicht Feuilleton. I en. ROSS DURHAM. Wijnen: ood) f 1.40“ De verwarring ei ^-c3-Trertexi.tj.e"bleuól voox O-o-txcLe. exx Oxxxstxe. UU. rhoogte lg«l|€ffd- hei aeek iMWlijniffler toefde i inteiwauoiH— pjreèrderhejdssö-l1 toena ie-" te onderhandelen en Zaterdagavond in 1 n Duitschland. DAGELIJKS V E R S C H IJ 1—4 rocel» U.0S. elke regel ™“r l,M- idam Administratie: Telef. In tere. S2. Redactie: TelefInterc. 545. li 5i tr< (lagen I. zou .1111 VHH HOOFDSTUK \A Van over den Oceaan. door werd een mij mede- van strijd (Wordt verruigd.) nit Ie vo dat. van noch watten ree» Ie •4gon Angela keerde bedrukt loozen rug 1 INGEZONDEN MEDEDKKLINGKN: Op de voerpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bij contract tot iaar ft redu ceerden pr(js. Groote letters en randen Worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingexondeto door tuaachenkomat van «oliede BeeHian* delaron, Advertentiebureaux en ynxe Agenten. Maria Asliton Avenue dochter Bally voo regeei heeft Hoewel vredesverdri president regeling in en laten Ik dez ’een i dei p.. 'Bond overig i’s bem<M ONS(fc Gfrermoedclijk zelden nljjji ÉBAS ^Telefoon40 vau haar zullen bon mot een vreemd lachje, dat trokken wegnam. volgt toezend inj 'issel mi th, litsprekelyk lyden Sindsdien heb ik seflouwd, te ijracli- stakings spoord 1 de punten waarover ontevredenheid hard zoon, heeft hoegenaamd geval te je heengaat, totdat nadenken li ren itemoedstoeAand hoeft wilt Mamie dus niet zien?’’ toezending plus f 0.20 N.Z. Voor- 1607 46 bureauRf AR K T 31, G O U D A. en nu -reedn tien wek»® weg Naar het Engeiseh vaa DAVID LYALL («eftuthoriseerde Vermaling Mevr. .1. P WESSELINl-v. ROSBUli. Nadruk'verboden) ABONNEMENTSPRIJS: per kwart per kwartaal 2.90. per week 22 cent, Franco per post per kwartaal 2.75, i Abonnementen worden dagelijks aanai by onze agenten, den boekhandel en de '1 ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda 1—5 regels L05, eiken regel meer (XM regels ƒ1.80, elke regel meer 0.25^ 12*/j cent per regel. Advertentiëq in lije| -4M de Ainerikaanacha Senaat hot irag niet heeft geratificeerd wil Wilson bleven deelnemen aan de der internationale vraagstukken _»rwH van de verwerping van het vre desverdrag. De officieel» kringen verzeke ren, dat de Vereenigde Staten niet zullen ophouden «kh te intereseceren voor de be slissingen van den Volkenbond, waaraan zij vroeg of laat zeker zullen deelnemen. Het Amerikaansche volk heeft te veel ge daan om de internationale betrekkingen te vergemakkelijken dan dat het zich thans geheel uit de regeling dezer kwesties zou kunnen terugtrekken. niet had Ier- een zeer na- oin in <le deuten, die eigr van een pa-ir met trots Angela was zóó als wuartoi 1.5«j 1667(|m De tegeering moet intusschen nog trach ten de staatsmachine weer goed te doen functionneeren. Voorloopig is haar positie nog niet benijdenswaard, aan.gez.ien het compromis met de leiders der vakveioen.- gingen nog geen eind gemaakt heef», aan de troebelen. Ook de opheffing der stak.ng heeft niet veel te beteekenen, aangez en de rsleiding de arbeiders heeft aange- het werk niet te hervatten. Een van is oi(j- genezen. Zy zyn en zy vertellen c voor hen heeft het mjj gelukt j stellen voor do Jicht, Spit en ekte behoort tot Hen, zal één doos :le zyn, om U al- •n, maar toch zal dyken, dat mijne tten. crygbaar in duo- DA by ANTON n verder by de Lorimer hoorde deze woorden en verslagenheid’. Indien boetvaardige aan haar voe- In overig Duitschland is de toestand iets verbeterd. Halle is op de Spartacief» her overd, te Breslau is besloten het werk te hervatten, te Kiel zyn nieuwe gevechten geleverd, doch neemt de stakingsbeweging merkbaar af. Het bedryfsleven keert lang zaam aan terug. Onderofficieren en mmde- len van de marine hebben geëiacht dat de officieren niet meer *«n boord zullon komen en dat de bevelhebbers voortaan door dc be manningen gekozen zullen worde» "ii .Hm, i'idüen je vader, of je dominee z'.i geschikt bent Evangelie." ..Mijn voelen, en goc! ik Voorgeschiedenis. Wibaufs o| Een .rbeiderKegeerir,. Het Roede l(eger. Jtt G0UB8CHE COURANT. BEHALVE ZOM- EN FEESTDAGEN. ge-kerk. Mhrytebone, beroepen predikant v;,n Mbit Lane Kerk te .Swindon, met Antoinette, ecnige dochter Clyde Esq. vont Ulas Gwyn. Road, Londen N.W., en klein van wijlen Sir Anthony Downes en Wexford. dreigden als dit niet wordt toegestaau de murineformaties te zullen ontbinden en uit elkaar te gaan. Deze «lachen zijn ingowü- ligd om de militaire organisatie in ieder geval bjjeen te houden.. Wat de houding der geallieerden betroft. verluidt, dat het herstel van de orde en Je naartot noodtakel ij ke maatregelen een ern stig punt van overweging bij do enlente- •rangen uitinakon. Lord Kilmanuxk ffeeds te kennen gegeven, dat de hou ding van de verbondenen jegens, dc rtgrr- itng van Ebert ongewyzigd blijft en dat de verbondenen volkomen bereid z(jn de hulp die zy thans verleenen, te bljjven verstrek ken zoolang er in Duitschland een vaatr rogeenng ia, die zelf in Htaat ia »ün poal- ti« te herstellen. Dezer dagen meldden we al ieta over bolsjewisme in het Verre Oosten. De bewe ging neemt daar hetzelfde karakter aan als in Duitschland. Uit Wladiwoatok, waai juist de orde hersteld’was, wordt medege deeld dat 300.000 roodegardiaten zich heb ben meester gemaakt van de stad en een schrikbewind hebben ingevoerd. Een nieuwe mode regeering wordt algemeen verwacht. ftiet.lffl Xudig'jhet den dn gWiuid.'Jjt.app bljjw|.et 'w|‘*t dap een wie«|‘ dendorff. .De ,gi ifllhde d«len, wó« blijkt de vroegere® naire aefie te heil kansel’ior Bauer, d> bmet te Berlyn ijs gens c-._i 1 vader zou meer met om do moenlng van oom Kuox geen zier. Hij bezit noch' hart, noch oordeel En wat dominee Corhett l»e- trelt, ik zou niet bang) zijn mij aan zijn oordeel en vonnis te onderwerpen. In de werkelijke wereld m mannen, moeder, zijn de harten niet gevuld met zaagsel, hot oordeel, zooaflo dat van u, In verpakt Mevrouw met verbazing Tim als een am 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad -•7 ral waar de bezorging per looper geschiedt. KI Zondagsblad 3.46. hi omen aan ons Bureau: Markt 31. GOUDA, i stkantoren. I natreken (behoorepde -tot den ^ezorgkring) II Van buiten Gouda en den bezorgkring: 16 Whvertentiön van publieke vermakelijkheden |,ffiaterdagnunnner 20 bijslag op dep prija. Natuurlijk neemt Wileon dit standpunt in. Hij heeft immers destyda reeds uitdruk kelijk verklaard een duit in 't zakje te wil len steken, wanneer het vredeevdrdrTg met Turkye werd opgesteld, hoewel hy nooit in overleg is geweest met het Sultanaat. Lloyd George heeft dozer dagen een de putatie onder Mohamed AU uit het Kali faat ontvangen en by die gelegenheid een rede gehouden. De Britache premier zeide: „Ik otel er prijs op dat de Mohammedanen van indië weten, dat hun belangen met grooten yver zijn behartigd, en dat de Mohamedanen in bet gansche rijk weten, dat wjj Turkije vol gons geen anderen maatstaf behandc’en dan de Christelijke landen. Turkije heeft op het oogenbllk dat wü gewikkeld waren in den heftigslen kryg dien Engeland, of eenig ander land, ooit cfitJitadat id^n had lulJjtoaire tAflpei. Jrtrtmcen, .JiVerd «r iMHen. Daarin digedSltrijd'tc vooj- *,ir9n ertwloch jftim bad oriereui. ^iet zou 'stwjd kijajj^or- witini. NoBk&toch ontslagen. H arbeidifer&iegeering verlangd. Dei’toestand in IVest-Duit&chland. 1 hschland verifiëring. Wmdiwostok en. Lloyd George overVurkUe. IzkuT. H, f 1 öm vief wr in;de< nac| tornen, npt de U Dbberfta wareif vertndj ■euw mimstepraM geh«? nd be-slotefÉ dep bmedigef' »en door Berlyn ta verlig trouwe f|jkweerwpej roepen? op nipill vi i'ongelukken, .Lrrom «T .li^j volbeWid" i teginstaahde" ttê regee^inlMop 1 wad dat er lets broeide, 5wqw1 tfo heer F. M. Wibau<.mliej| I tijdins den staatsgreep ip L_ oinilaar in o’pdracht van hetfj Soónlistisch Bureau met cialnsten en OnafhankelijkenSover rini - Amsterdam is teruggekeerd, zeide lol een ledacteur van het persbureau Vaz Dias de zekerheid te hebben gekregen, dat Luden dorff de man van de contra-revolutie ju en dat Kapp door hem naar véren is gescho ven. Deze zekerheid hebben wQ niel alleen verkregen uit het feit, dat Ludendorff bijna voortdurend tijdens de contra-revolutie op de Rijkskanselarij aanwezig is geweest, .maar voornamelijk, omdat Ludendorff aan een my bekend persoon heeft gezegd, dat hh ook wel een ander energiek persoon /oor dezen staatsgreep had kunnen gcoiui- aan in plaats van Kapp. Ludendorff heeft zelfs verklaard, dat indien hy iemand van links had geweten, die zulks doen wilde, hy ook niet zou hebben nagelaten l.en te nemen. .Jim Nu niet. Zij nutg mij schrijven als zij wil maar in een gepa«ten geent. Ik ben je ino»4ler Jun, en ofschoon ik niet hard voor jo wil wezen, moet ik aan mijn eigen waardigheid (huiken Mhvrouw 'lydc ludt mij hedenmorgen doen lijden; ik zou niet kunnen liebben >la4 haar dooliter mij nog meer leed aandeed. Wat denk je dat je gemeenteleden - eerlijke. Godlvreezendo nrbetdere te Swindon - zullen -/«gon, als zi.i het westgeloopen, vrixamtaeklewle schep- sel zien, terwijl jij (erwaoht. Jat zij togen hoer op zullen zien als de vrouw liiiit predikant?*’ Ik denk daft zij den.’ zei .Hm de spanning van zijn „Zij wan er ihet mij- en wij gingen naar de woTÉng van dnie der oudert’iigeti Bij den laatste waren acht menschen om ons op liet thee-uur te ontmoeten, en Maml»« lieeft hen allen voor zidb Ingenomen. ven bestaan, was zooals een kind koa voor zien, het aanblyven van Noske. Ebert heeft hem dan ook niet kunnen handhaven en gisteravond een tweede verzoek )0<n ont slag van, Noske moeten inwilllgek en tuei- mee verdwijnt van 't politieke toonee’ w lens voornaamste fout geweest is niet energiek tc zijn opgetreclen tegen de reactionnaaen. Er is ndg een tweede punt, dat mocjMjktr is op te losken. De onafhankelyken eU’hon n.L eer regpering waarin uitsluitend oe ar beiders vertegenwoordigd zullen z<iu, 4n a. w. ze willeft centrum-le4ei| en de democra ten wlppenl Ovefr deze aangelegenlia.d heb ben dfe hoofdbesturen van dl'S. DMA. S. D. P. en het bestuur 4Van dem^B van Vukvereenigingen. gisteren tayaad- jllaagdün den conferentie, waaraan 'iJam- Vntunisten ij niet deelnamen. Behalve da vor ming vaiji een zuivere arbeidersreg^e: ng snelden de onafhankeltjfcen als voorwliurde hl-t ini4ikken$van dé troepen in de graten valh Berlijn, behalve’ in de regeering»wijk; dp1 oprichting van een ftrbeiderswcer; op- lichting van bureaux voor dé nrbeidcf. weer 1 én definitievtPopheffing van den vorstin.vp- ten staat van beleg. De meerderheidssoc.a- Iilsten verklaarden, dat zü slechts dan met dit voorstel^ zouden kunnen meegaan, als de burgerlijke partijen zouden verklaren het met de vorming van een zuivere arbeaters- regeenng eens te zijn. Er werd een com missie gevormd, dié uit de volgende leden bestaat- voor do meerderheidssociaiisten Wels en Juchaah; voor de onafhankel^jken Cricken en Hijferding; vpor de Berijnsche vakverenigingen Busch ep Bauer; voor «len bond van vakveieeniging|p Legien en Gius- matt en voor den bond van beambten Auff- hausser en Schindler. Deze commit ie on derhandelt met de vertegenwoord gera der regeering. Men mag aannemen, dat de on- derhandelingen in de interfractionee’e com missie zullen worden gevoerd. In offitn-ele kringen wordt de meening uitgeapi eken, (iat de onderhandelingen betreffende het vormen van een zuivere arbeidersregeering zullen mislukken, daar de burgerlijke par tijen er niet voor te vinden zullen zyn en de meerderheidsaocialisten dus ook met zul len kunnen meedoen. Er schijnt by de onafhankelyken eenige kentering te bespeuren, in deze kringen be gint, naar de N. Ct. verneemt, eenig inzicht te ontwaken. Men gaat begrijpen dat een aangesloten eenheidsactie tegen de reactie noodig is, en daarbij komt dat in de stre ken, waar de onafhankelijken en spuita- ciërs de baas zijn, het spook van den hon ger begint te dreigen. Het industrie-gebied levert geen voldoende voedsel om de bevo1- king in ’t leven te kunnen houden, aanvoer van bu.ten af is onontbeerlijk. Vandaar, ilat de mijnwerkersstaking is opgehevev; van de steenkool wil de Radenregeering een riulmiddel maken, doorslechts-kolen Lc leve- 56) Ik zal opkomen voor mijn vrouw, ook voor haar werken, en u allen •zien uit welke stof ik gemaakt lien, lam een beetje te lang vertroetold gewor den, dat te alles; anders zou |k ling <|en moed gehad lieWx-n mijn leven te leven." ,.Je «preekt nu niet in den goeden ge<«at. oom Knox, of Corbett je hoorden, dan zouden het met mij eens zijn, dat je niet voor een podiker van het «telde haar OioMt de wereld schijiten. als eon blik op hrt leven had Zij gevoelde ook een oprecht inedclijihMi niet .Hn». en vroeg zich nu en dan ver wonderd af, hoe zulk een moe lor zulk een h»*n hmolijket» zoon kon hebben voortge- bt-Hclit. Ata zij zich Mainfo vooHKeide, «lio zoo levendig wttf» en zlch geen woording van haar daden gaf, In met te* strenge vooroordeel van üinr MdxMUimoMlar, glhnl«otUe zij wat truurig. Mamie stond op hrt punt ecvartngen op over haar nitlte- i pelgrimstocht naar Hampstead le- Mev rouw ijor'mer A-tegimwoordigde <-n type, dat zij tot nu toe rei, kennen. Gedreven door t(iiir|ljken en (xrlijkeu \v«incl> vi'rantw oordelijkheid te btian was door den stap dwaze jonge geliefden, was zij en verwijten ontvangen lk>os op die andere vrouw, haar zachte natuur haar slechts in sta tl Toch had zij ook medelijden, me: Hoe waardeloos en otdxuninneliik men zulk i 1 i - -l ren in ruil voor levensmiddelen. L<*ogzp- inerhaud keert de rust weer, muur deze z|tl wel van korten duur zün. 'De rljkniegré- ring kan de sovjets natuurlijk niet naa«t «f tegenover ii$h dulden, zoodal ze al 't moge lijke zul doen om do spaxtaciërs te ver dringen, Een formeete veldslag ataal te wachten, wanneer de oprukkenjle rege^- ringpgetrouwe troepen en het Rdotlo legér i met elkaar in botsing komen. Do Köln»scl)e Vollfszeitung zegt, dat men zich op het erg ste inoet voorbereiden, aangezien het llojde lcg<jj“ in 't westen op 100.000 man gcodipt inodfc worden en ex- t» Essen sprake vgn is alle joijge mannen naai' het front (wel te verbaan Het „Roode" front) te zen en. De spartaciër» zouden zelfs over deskun dige leiding- beschikken. Volgens betrouwbare berichten te Aken (ontvangen, staat de Jtijksweer tegenover ‘een waar leger, aangespoord door eenige oud-off’cieflen en voorzien van wapenen en ai het noodige materiaal. Het achyiu, dpt »ie Spartaclaten op weg naar Duisburg en Wezel. Zij zouden by Walsum ha.»» heb ben gemaakt en er zich hebben ee>«cban4t. Dc artillerie was in werking op verschillen de punten van het bekken. Den 21 Maart viel een granaat in Orsay, op den linkeroever neer, doch zonder te ont ploffen. Bochum zou door de Rijkswtei her overd zün. Volgens een bericht uit Engelsche bron wordt bevestigd, dat de onafhankelijken. de meerderheidssocialisten en de Spartacistén ren overeenkomst hebben getroffen van een triumviraat te Remscheid en in andere ste den van het Roerbekken. De Rheinische Ztg. zegt nog: De haat der bevolk-ng tegen de rtfksweer is ongehoord. Gezaghebbende personen uit het rvoue ie ger verklaren, dat de arbeiders onder geen voorwaarden hun wapens aan de r\jksweer zullen uitleveren; desnoods zullen zy zich door ue Engelsche troepen laten ontwape nen. Er wordt verondersteld, dat hel plan bestaa». om het heele industriegebied te om singelen. Men neme zich dan echter m acht voor de sabotage. Er zijn elementen onder ue arbeiders, die desnoods de mijnen order water zullen zetten en de fabrieken met dy namiet zuilen opblazen. Men zal dus op vreedzame wyze tot een overeenkomst moe ten komen. uil had gelegen, zou zij hem h.-blsm k»ui- is-fi vergeven, en zelfe een onderhoud met zijn vrouw heWien kunnen bewerkstelligen Maar zij kou niets doen met deze sterke, vurige, opstandige ziel, die hel; recht van (‘en man machte en nam, om voor zichzelf (o d»>uk.m, en zijn leven zóó in te richten nis hij liet goeddocht. h oordeel te verdraaid, en je Iwurt even ate de onderste molensteen, mijn zeide zij treurig, en gelaten. „Het 7-.-1 geen nut voor ons hel liespredien. Het is hel beste dal je tot oen lie- gebraoht. zien?’’ vroeg Het gerucht dat Kapp en Von Lütlwitz beiden dood zouden zyn is niet bevestigd. Thans verluidt, dat Kapp zich te l'antzig zou bevinden en dat von Lüttwitz zich ter beschikking van de regeering zou hebben gesteld. te >loen, die den an rd van baar karak ter op de proef zouden sto.leit. Zij gevoelde zich vermoeid «au de lange wroi.iiehng, en Ie opwinding van hei vreem de onderhouden liatlr -<ohrvtleii werden wh langzamer, toen zij haar hute naderde. Zij gevoelde zich verlioht tóen Soipio haar bij de deur nwdedceldc, dat juffrouw Muiiio een uur gwléden was idUcgiaii Zij wa blij thee te krijgen, haar gedachten wa: te verzanielon, en een plan te maKen hoe zij in de Ujekonwt moest handelen- Toen zij de nauwe vertiibule doorging, viel haar oog onmiddeMijk op neii brief, die op etui kleine sch »a| van gedreven koper lar. voorzien ma. een ongewonen poidzagel Zij ■«i.tviiig verscheidene brieven uil Iwt biri cii- |au<l. maar iets zei haar, dal deze van groor gewicht zou zijn. Zij nam lu»i» wal luuartig op. z.ag <lat hy hei |>ortmerk ..New York" droeg, liep er snel mee naai de kleine tkiuiier, en sloot dc deur. Zij lende het h.uwlscltrifi niet. Zij zette haar hoed af. d»«ed haar man tel los’ en wi<*rp dien terug; de k'eine ka iikt sclxeen haar plotsel ng te doen «tik- keiofschoon het rniuu wijd opettetond. Zij Hpeddo met het couvert vóór zij hel opende, en la rfauierdc zich opeens, «lat Ashton nu -reedH den wek»«» weg w*h. en er zelfs geen briedcaart van tam» wiw ge komen. Zij twijfelde er niet aan of wa*. zij in haar hand Meld. I>ericiiiti liem was. maar voor het oogeidilik mis. Hchien wan liet wnt vreemd, lat zij twij fel kivei zekerheid verkoos TT --- Jt «r de dontra-revolutleL 1 KtóDleze bdwegijtg, 1V1 ^MÏIdand on; a-tand .'teljij oj Jwajandêre. gavilgcp S’ eg’lbcp'.guer., ^oepig ihf'Hi Wj||Lk-upch zal eeti-fe nWln n^alr wdrden aantó m*,p (Hil“ mi| mg itt'he-n^cn vun l-dqei ichvenJ die Wlbréjver I K bevtót.gdjnjjmlerdaaw J wdheOT tot Mjreactepwi hi mrgespoM.I. RhW i nu met ert mihlee’.é wiT -v.. ^FuggekeerdTiiéeftWl-Y eerst heden ontvangen me<tpdee!ingon v in xijix te Stuttgart ih de Natmnn e Verga dering gehouden redevoering enke belang wekkende byzonderfie len vertelld over de voorgeschiedenis vari den staatsgreep. In het begin van d^ «veek van de contra revolutie ging generaal von Lüttwitz naar den rijkspresident Ebcit, om hem, in op dracht van een groot -iint'al ifficioren en politici, naar hij voorgaf, een reeks van eischen over te brengen. Hy ver.an.rde on. onmiddeliijk verkiezinlge’j voor het parle ment, een nieuwe regeering. verkiezing van den rijkspresident door liet vo)k,„geen ver- nvndering van de rijkswec- geen vernieti gen of afgeven van .•nrlog.-m- i?riaa‘. ver- j sterking daarentegen van de r.jksweer en voorbei aiding tot den revanche oorlog. Deze «ischen werden navuuilyk verworpen. In tusschen was de regee.ing op .Ie hoogte ge komen van Kapp’s ag tatie. De heer Kapp had te Berlyn een bui-eau gevestigd en maa»r:e van daar levendige propaganda voor zijn revo’utie. Vandaar ging hij ook naar Dö.ient-z om .Ie laatste hand te leggen aan le directe voorbereid:n- gen. Vrijdagmiddag kreeg <h regeering be richt, dat de marine brigade Ehrhardt van plan was naar Berlijn op te rukken. Kr werd juist ministerraal gehouden, waarailn ook admiraal von Trotha deelnam. Hij kreeg opdracht naar Döberitz te gaan, cm te kijken wat er na e.gen ijk aan de hand was. ’s Avonds keerd? von Trotha terug en rapporteerde: alles is rustig in Döberitz, niemand denkt aan een ondernem ng tegen Berlyn. Later bleek dat von Trotha had deelgenomen aan de samenzwering, van al les wist Mevrouw Lorimer keek zuur. Haar na ijver verteerde luiar, de natuurlijke naijver an een liefheb bende en troteche moeder, die op haar zoon veel verwwuirtingen hi elt gesteld Welk reobi luid zulk e«‘n klein iiqsI uis Maairio O^de er op, dat luiar zulk ecu hoffelijkheid en voorkeur werd getoond? Zij. zijn moeder was de persoon gewon*i om liem op dien tocht oaar rfw inden te ver gezellen. Zij was er buiten gelaten- Het was een ouvergeeflijke zonde. Jim zag dat de atmosfeer verbanide. in plaats te verzachten. Zijn blik zwierf rond en hij meende dat het boter wm heen te gaan Zij beproefde niet hem logen, to hou den. en ofschoon zij bij het afscjiedd ne men niet weigerde hem te knsann was do kus koel, en toonde eer hun vcrsuiiil dni- dotijk aan, in plaat» dat het weggenomen. oordat Jim het einde der laan luid be reikt, zat mevrouw Lorimer aan haar sclirij ftafel, niet om haar liezorgd hart uit te storten aan haar dochten» en zuster - maar alleen om enkele woorden «amen te voegen, die een passende aankondiging voor de nieuwsbladen zouden vormen. Zii werkte lang en erne4ig; .schreef, en schreef weer ow|r, bestudeerde hot effect' van elk woord, totdat zij Iets bereikt had "at zij volmaakt voml. Nadat zij het meer mallen had overgeechreve», «leed zij dead- vertentfe In verschillende couverten. Aldus hiiddo de advertentie, die de ,.*I'- mos”, dn ..Daily Telegraph", en de „Dai ly New»”, zoowel als de „Bootsman”' te Edinburg ontving Getrouwd te Lonten, den 2ften April James Kno* Lorimer, van de Bt-Qeor-

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 1