INOSE Vrijdag 26 Maart 1920. go. 14274 58e Jaargang. \y eesch en Jicht en. Feuilleton. ikersluis Ivleesch te Ham v. d. HEK, .WIJKERSLUIS. XTie-cLWs exx -^•d.'Trertean.tT. e'bleucA. voor O-o-u.d.3. exx Oxxxs-tx®3s:ezx. ROSS DURHAM. "Si X K: 4 ’o ngt fr thui«. 1732 8 aarkt 54. GOUDA. Trouwen!! kamermeubelen ikasten. Spiegels ikenheuten Buf- dauteuils. Zijden Leerameuble- n, Wollen- en issen. enz enz. ÏS 1I 20 g JONGELUI ’LANNEN, n.b. detteWe efooti 12800. De Duitsche warwinkel. nerrie OOP hoogte voer, 24 1 noods te r ons. :an uit XÜn lijden door de dictatuur BINNENLAND. roo< >rde per ft ageheel e H'- van en en onwaar v m H‘M»FDKTUK eVl. L Verwarde draden. ,»rli|k tadeil Kerk. e-n riet van Har verba le VrrlrtMIWtM) ini»- (Wardt vervolgd.) Ingela," zrfde zij met een lachje pet' •dote; De verkrijgbaar r Pond. i* pond. IraiUwdiv Aus. weet geen vrouw k w union. er ,U inllMoen aal Réunae. Alg tacrtsaeivool voor nooit te ne toch sin te heek niet dm detik- antwoordd.* Opr il- hun nitiar Wo Ar- tterti II GOUDA. HlinxWLANDSCH MIML'WK I.OIIISUIE COURANT. RedactieTelef. Interc. 545. - BureauM A R K 31, GOUDA. AdministratieTelef. Interc. 82. Kt- ische i-iet Dan goe I volgt toezending wissel plus ƒ0.20 Smith, NX. Voor- 1607 46 overeen- een waarbij ic. f21--. en eetlepel i-t v<«|- irri ie woest schi lü riepen; lood!” Diusli en u«*c den. >rdt. lapier, de troepen zijn mee eens mkomst 1 Bouw eu «coiiHiiwaiv ik moet bekennen, dat ik ah het geloond blij, d.it Ik zal dop heer 1‘hinote avond in mijn gebeden ió.000 ko - ZUKvn lligr- regeering i srleg met „oen, aan •xlt toegübtaan ,vdng van het 'aarborgrng v bestraffing van ai staatsgreep van Kaj de 1-evolutiona.re ark..... vorming met medewerk! aan het krijgen, i verzekerd, wordt, wat van sn it Wezel renomen, bcscho an i dokter lauviaiii uiij en Ashton, die goed ongezegd hadden Kunnen Wij- NAMAAK Co. Den Hang. Apothekers en 11.70 30 uitsprekelijk lijden Sindsdien heb ik ’schouwd, te trach- r preccuent ge machtig.ng en noodzukc.ükheid torgcn «.e ne dat de Duitsche goed nesteien. Mille - voorstellen in dezen zin „Zij zuken het moeten vinden loof dat zij he. ge. ouden hebotui. Jim wil Londen verlaten. Hij het ft builen ee.i roep gekregen, in een pi.iais Swindon naiuud Daar gaan zij wonen. Margaret keek alsof zij hel niei kon ge- loo.en. ..Mande naar Swindon ate de edikuni! Maar, Angela, zie je uan hoe ongerijmd en onmogelijk Naar het Eugeteoh van DAVID LYALL Geanihoriseerde Vertaling Mevr. .1. P WESSEL INK-v. ROSSUM. (Nadruk verboden) lino f. \~hioii Ik geloof cell lief Ir Daar mevrouw Lorimer nhg in rtnatwun Ie •tilte t< Wiislmill Btyii. noch dvaeiiUo. van hur uedachten te vet*luren, ging 4i.i u*g*>n twaïf uur uit en kwam bij dok ter Ikirhitn* b'nnon op het hnu-h-uur. Ite nnthloed. Ikwe,” zet Durham^ toen hi| h< t gerinkel vnn ik> Ix-lkn van het rij- tuig en haar hm»gc stem aan de voordeur hoorde. op dit it. De zoer ernsti; den door op de elyke voorzt ■eren, Dinsdag van het gi te Duisburg, paar dozyn wonden zooveelste stand" Wi ZWITSERLAND. Do jaa r htar Du vief de ZwUaerevhe Jaarbeura zul vuu 13-23 April 11'20 te bazel gelioudeu w *r- den liet verg jaar bedroe® het aantal 13II -*'• ‘“Vl L-.. wvrleM 5 1-62. Mtj, Waldorpttr. 1765 a lk«t du in inciu per- en kluten. Zw iieereoliv jaarbeurs toom luialui u-tul Zwiteereclm ovrlbreutf-wden en du. een zuiver uaüon.taj kalrakier. moeilijkheden te kam over de grens om te voorzien. Tengevc w isuelkoersen beta hooge bedragen. Het Hollandsch Nieuwsbureau bevestigt, dat het rijkskabinet is surnengestek. uls we gisteren vermeldden. Sn aun. om soldaten noem- zelven. op den neer, n het u aan- nuuw hun was alles <n>p valt njoti v erwondvrd zij n» maar Ik heb nooit •zou k en zij vertellen lie voor hen heeft is het mij gelukt te stellen voor de k. Jicht, Spit en iekte behoort tot illen, zal één doos ide zijn, om U al ;en, maar toch zal bljjken, dat mijne itten. "krygbaar in doo- JDA by ANTON en verder by de loeilijk te cvntro- iv'. Zoo zou ..edert fabriek van Krupp te Essen mor de spartaciërs proeuceeren. jdena lederen oorlog w «rdt ook roorlog gewag gemaakt van Een te Munster u.t Hagen met Ue regeermg wot Volgen» Central Ni vaurd.gden der mijnwerkers dat de regeermg den kolen heeft atopgexet. Zjj zien h1* dat eet. werkstaking wordt De schatten van den bmiem. Krachtige exploratie in Nederland. In.—d.rihi nu -iuppl lulre Laulbouw- hgr.iiitiug voor l'.’J) U'nffcudi? Kmr.er. r hljl.->opHp .1 ig van daUrtoJen. minister merkt in de mmnori -van toe .orden onderhandeld. lews verklaren tie afge- "••erkers uit Zu.u-Walea •len-uitvoer geheel hierin een bewlj», dt verwacht. „Ja, eeiiN livh Je dingen verteld over el vi Ven Het knappe geututt v^ll mevrouw Kufiw wi-ivi mei een lid dist Moh overlogcn. ,.Dm was zeer gerechtvaardigd, Angela en i*. »u het morg>Mi weer doei» om het zelfde rcHultnai te verkrijgen Mamie go- Uouwd met ivi» PresKj trritt«w»xih predik am! V.-njeof mij. Angela. Ik kan <«r maar niet o erheen komen. Haar die rol tv alen spe len zal oneindig Is-langwekk. iidtr zijn dan haar verschijning op het TraviMowuvl.’ \Hgeitt KbulHciile e«» Weiiot^ tot airt- weorl. maar Mslgaret kon zien, dal hsar gedachten niet zwr vervuld waren met het teg< nwoiaxhge. uo<*h jadfsi met de toekomst \i«.1 hmvr ‘hM-htt’f Tv m.tfclen va.i dr omwenteling wa« zij kalm. oimIh haar luurt nwt vond in haar nieuwe vreug-lv ei» hoop, <H>' l»*ar was overgvlimch vin tier tie arc. 1 ri gv- e(si pre z*-!. niet het is.’’ „Zij willen liet en zij moeten liet doen Zij schijnt zeer ingeuomeu zijn mei het vooruitzicht. Wie weet of er daardoor uit het kind geen vrouw wji*lt. ofschoon ik d-kwi. dat het een eenigszius dig slot van achntierenilr belofte ,,Dat lien ik met je ecus; maar er is ven goedmakende factor d<- üian tl. Hij is een opoffering waird. Of zij zul len verdrinken, óf zij zullen naar de een of andere roemrijke haven zwemmen. Welk een roman! Als men hoi in <x*u bo<-k las. zou men het nH gvlooven. En dns ben je te Hampatead gew. est naar dat model .«i, ee.i moeder? Ho» ging het?" .S'echl; Ik verloor mijn geduld.' «u maas- tv inij lx>os al« een buffetmedsje. Marga ret.” antwoordde Angela niet een laoiije „Het ia heel grappig al» men <-r op h*- rugziet. mmr t»rwi.tl men het »nd*r-n»dt wondt men driftig ]k znl ver! *r geen oiilgang onteer hebben met. mevrouw Lorl nier.- en ik zal het -Ikn zegizeu. ttoe Mn mie het met haar zal sielleti. dat weet ik Werkelijk niet-" Movgaret schoon zing te kunnen bekomen ken, Verdeeldheid onder de communisten in t Westen. De bepalingen der Bielefeld overeenkomst. Een Hollandsch journalist naar ’t Roode front. De vlucht der „beschermers”. Wezel bedreigd. Werkt Krupp voor de Rooden? Wreedheden. Het standpunt der geallieerden. In overig Duitschland. Beweging onder de Britsche mijnwerkers. ONS OVERZICHT. Heel Duitschland is één warw.nxel en het Koode Westen is een warwinkel in t kwadraat. In het overig Duitscniund kan men tenminste duidelyk enkeie paityen on derscheiden: De regeenngstroepen u«e Nos- ke trouw zyn en daartegenover de cummu- n.sten en in enke»e üosteiyke uee*en nog tueme gebieden w aar de Kupp-geuuciite nog aanhangers vindt. Onder de leiders van de iwolutionnaire beweging bestaat groot verscaii van meemug. re Üortmunu nebben de onafhankelijke socaüsten geweigerd in liet revolutionuaire conute. dat ue stad be- otuurt, zitting te nemen. Hei biad cte» >naf- 1i.«.m.—beden, omdat er welke met naar waren- De on spoedig m in hei. gei heeft. Ages Ik weet het niet Zij heeft mij nie1 lot baar vertr mwdt» gemaakt. Ik verzeker je. daar ia zij de vrouw niet n iar. Maar ik woei, dat er iets niet in orde is. Zij zul haar eigen levensvraag, cvcmla wij uilen onder de oogen moeten zien, «1» overwin- nen.’’ Mevrouw Rufu» momprtüc iet» en mm een tweede portie van <ie rilstpudilng. ..Dli ia eenvoudig leven, en Imog deu- over het eenvoudige maal. „Te moetenden- :te het be- Nederland- lanvoeren z-ün stop lag. Ook de veetoe- 58) Margaret was stom van verbazing leunde terug 111 hiar stoel. „Ónmogelijk, Angela, het te niet moge lijk. dat ie mij do waariieid vertelt Zoe ielH kan firn Lormer nooit gedaan heb ben I’’ „’Hij heeft Itet gedaan. Arme, dwaze jon ge niensohcn! Ik \uel leed voor hen- Ik twijfel ei geen oogenblik oau of zij zullen er in zak en ascii over zijn- „Hoe lang weet je h»t?" ..Pas «inde gisteren. Jim kwam winter avond, en heelt net mij toen verteld- Van morgen hen ik te Haanpstead gvwaM, en heh oen onderhoud gehad met zijn zeer ónmogelijke moedrtr."* ..Al» ik in jou plaat- was, zou ik dit een zeer ernstig geval noenx-n, Angela, zei le Manwet. verbaasd haar zoo kalm te zien bij zulk ee»m ernstige hutaeliike omwente ling. ..Maar waar moeten zij van lex*»n? Hoe zal E‘i over het geheel met hen gaan? Ik kan mij niet voorstellen op welk een b««iR deze twee zelf» een tamelijk behoor- lijk lamllleailtaar zuilen bouwen! 1 bericht zegt, dat duwt* ue vrou- sden van het zoogenaamde mrbel- r.st den ounJ van ns schandelijke misorulken gd. Deze vrouwen heouen oen •an de batterij van kapitein Wetter een zeer g:\mt deel dringen. De menigte, die na het begin dezer .nededeehng een veroxdwaaru.g.i gehuil aanhief. hoorde zoodoende de laatste waar schuwing niet en wildé zich van dat wapen tuig meester maken. Een paar minuien la- ter veegden maclunegeweren door cLe com pacte menigte en maaiden honderuen neer. Toch stonden er, toen ik et kwam weer uuizemien opeengehoopt voor de af gezette strateh waar de politie klaat stond om des noods te vuren en verwachtte ie weer elk oogenblik nieuwe salvo’s. Toch wuudeluen vrouwen en kinderen op straat en spraken van schieten en dood zooals een men.gte op een zomersehen Zondag het bjj on.- over ivgen en bedorven kleeren pleegt le doen. Echter, het gevoel voor humor he« ft men niet verloren en zoo vertelt men elkaa. nmakelyk lachend, hoedde compagnie Bel gen, die tot beschertniqg diende van de in tergea.lieerde scheepvaart en graancuu-mis sie in alle stilte 's nachts onder bescher ming van de witte vlag de plaat poetste, zoodat, toen de veertig leden, schryvew en oppassers der scheepvaartcojnmi.-4J.e Zater dagmorgen wakker werden, zü constutee den, dat zü in RadensDulsburg zonde»- cem- ge bescherming achtergelaten waren! Natuurlijk wisten ze niet beter ic doen dan ook te vertrekken. De „Katabinernuin- ncr”, zoon Is de Duisburger de Roode sol daten noemt, hielpen hun met .uuen en pakken der zware bagage en onuer het voorkomend geleide der roode spldatcn vei liokken tie intergealh'eerde commisjus on gehinderd. Het verhaal v* igenli'ke front zulk imiddels heeft de altijd met Onder de Britsche mynwerkers L ven be weging gaande, die een ernstig Karakter dreigt aan te nemen. Oorzaak: Looi e.sch. De mynwerkers vragen 3 shilling ops.ag per dag voor volwassenen en de he.it voor mijnwerkers jonger dan 16 jaar. De regeo- ring bood aan: 1 sh. 6 stuiver voor volwas senen; 6 stuivers per dag voor we.kdeden onder de 16 jaar. De opslag zou e^rst 1 April beginnen, terw ijl de mijnwerken hem reeds 1 Maart willen doen ingaan. Dit voorstel is een vergadering van afge vaardigden der mijnwerkers van lied GrootiHrittannië verworpen. Ondertusschen zal het formu.ier voo» een referendum onder de mijnwerkers worden opgesteld. Er zal waarschijnlijk nog verder wat weten die heeren der diverse .ate" van hun eigen front en front af! Ik gun ten minste al mijn vü- e pret om in ,Jteeren”-kIcedij dit tten-front te bezoeken! Het was teressant, maar ik heb ze.den n 1 kopy met zooveel beroerdigheid, idig gezind en achterdochtig idd. Wordt door alle alle jjuvaiten van zwakte blijkt het van den eersten Wt rouwen aanb:-- asaflte middel (er ►edtfmoetfe en al gepubliceerd, waarin gezegd wordt; „Het party-bestuur denkt er met aan don- strijd tft staken. Het volk kt slechts verlost worden door de dictatuur van het proletariaat.” In de geiedrw n der Rooden heerscht dus verdeeldheid: alle be lichten over den strijd ih ’t Ruhrbekken maken den inuruk. dat ieder er een beetje op eigen houtje vecht. De heer Nypeis, me- deweiker van het Hbid., geeft daarvan een goed denkbeeld. In verband met dc mede- ueeling over den wapenstilstand van Bie-e- feld schrijft hy: Dat u daarginds in Euiopa en Amerika zoo onjuist werd ingelicht over hetgeen hier gebeuit, is begrypelyk; maar zelfs hier in het industriegebied, niet alleen in afgele gen plaatsen als Dusseldorf, doch zc.fs in het hooftücwartier van het verzet, tij ueu „Vollizugsrat" te Duisburg, bleek men Dins dag met precies te weten, w at er aan het front gebeurde. Dit schijnt op het eerste gezicht nu wel ongelooflijk, maar aio .k u vertel, hoe dat roode leger aangevoeld wordt en hoe het vecht, hoe er. om nu maar eens iet» te noemen, nog nergens ook maar een meter veldtelefoon is aangeiegu «n allé troepena fdeelingen op eigen gelegenheid van haar woonplaatsen een paar dagen naar het front een robbertje gaan vechten, om dan thuis weer wat uit te slapen en le eten, dan zal ook dit u begrijpelijker vooiKomen. De journalist heeft in gezelschap van een Duisburgsch collega een bezoek gebracht aan het „Roode front”. Hij kreeg een „Au.-- weis" waarin de revolutionnaire „Voi'zugs- rat” van Groot-Duisburg mededeelde, dat hij als persman „die Front der Roten Ar mee im Industriebezirk" bereisde en waar in verder stond: „es wird gebeten ihn un~ gehindert passieren zu lassen und ihm. so weit es taktisch angangig ist, die nötigtn Auskünfte zu erteilen.” Twee bolsjewistische opperhoohlen Uit Koch en Wirdt. teekénden u'at en daarmee gewapend kon ten burger met een raglan-reisjas en en paar bruine schoenen aan zich, volgens de over tuiging dezer heeren, van het raadhuis te Duisburg gerust onder hun rootle ironttroe- pen wagen. Maar - „Vollzugrate’ soldaten t anden de sansculott razend intt myn leven in zoon vyandij milieu verzamek besteedde hij aan het bekijken ;roote hoofdkwartier uer Rooden Te Duisburg waren juist een dooden en veie honderden ge- gevallen door een „vergissing”, het politieke „afsenuwelijke m sver- 'ildt, de Spartacistische volkslei der, was namens de menigte, die voor het raadhuis stond samengepakt, by uen bur gemeester toegelaten, had met dezen onder handeld en kwam naar buiten. Hy «prak de menigte toe en zeide, dat het heele stadhuis van boven tot beneden met wapentuig, ma chinegeweren, enz. vol zat en dat het du» niet raadzaam was voor een ongewapende menigte om er met geweld te willen (ioor- TWEEDE KAMER. Beschikbaarstelling tan leveDsmidddeti. in hut loorioopig veislag op het w.o. be schikbaar stelling vun levensmiddelen wordt door verscniiiemte leden aangedrungen op aischalting van de w ittebroodaaarten. Door verscheidene leden werd aangedron gen op tegemoetkoming aan de zuivelpro- (tucëntcn, me ten gevolge van door de Ke- gecring gemaakte regelingen of van in oveneg met Kegeenngspersonen getroffen prijsbepalingen, in hunne verwachtingen zyn teleurgesteld en thans met groots voor raden tlechts met groot verlies verkoop bare producten zitten. Enkele leden meen den, dat er een rechtsgrond voor schade- loosstelling is, voor zoover de schade het gevolg J» van door de Kegeering gelaste reserveering van voorraden. Anderen wa ren van oordeel, dat hier billykheidsgron- den voor schadeloosstelling bestaan, in het byzonder werd gewezen op de billijkheid van tegemoetkoming jegens de houders van kaas, die 40 van den op 30 Augustus J.I. geinventariseerden voorraad opsloegen. Andere leden hadden met verwondering gezien, dat de zuivelproducenten en -hande laren, die steeds uitstekende gelegenheid tot uizet hebben gehad en belangrijke winsten hebben gemaakt, thans, nu stagnatie dreigt, aanstonds steun van de Kegeering verlan gen. Men wenscht van de Hegeenng te ver nemen, welken invloed de N. L. M. op de mogelijkheid van export de» zuivelproduc ten en op de prijsbepaling der swveiproduc- melk heeft gehuil. Enkele leden waren van oordeel, dat de voorraden kaas, welke de exporteurs van Rijkswege verplicht waren voor de binnen landsche voorziening op te leggen, door de Kegeering tegen de door haar vastgesteldr pryzen behooren te worden overgenomen en dat de renten en opslagkosten moeten worden vergoed, in elk geval zou den hou ders dezer kaas eene billyke schadevergoe ding zyn uit te keeren. Naar aanleiding van berichten, uai door de kuaspohtiek der Kegeering unnoodig mll- Imenen guldens zyn verloren, achtten eeni- ge leden het gewenscht, dat ter zake een ernstig onderzoek zou worden ingestetd. benige leden vroegen, of niet de t{jd te gekomen om van het stellen van een maxi mumprijs voor kaas uf te zien. ontvangen w «lijke led oeis-Sumaritaneneorps met het roode krui“ hebben gepleegc het afmaken vi Hasenclover te gehad. Hoewel zü banden met het roode kruis droegen, spoorden zü de manrtüi de bloedhonden, zooals zü de soldi den, neer te vellen en zü schoten 1 naar Russisch voorbeeld, weerloozo, 1 Mrund liggende gewonde soidakn loen het eerste transport gewonden algemcene gemeentelijke ziekenhuis kwum, spuwden deze hyena’s den su daten, d.e zware pyn verduurden, in het gezwht en uitten haar vreugde in hoonend gc.ueh. Deze vrouwen trokken ook door dc stra ten en verrichten spionnedierwten. Alle goedgekieede mannen op straat werden. >.oov deze woest schreeuwende vrouwen om singeld. Zij riepen: „Daar heb je een spion, ölaat hem dood!" Een regeering^ouluaat, <lie velleden Diuslag met verlof te Hagen ,vas, werd door de Spartaciërs en deze vrouwen met een band om den aim afge- niaukt. Da werden Weiher zu Hvanen! De i'urysche editie van de New Voik He rald zegt, (tet de geallieerden besiuln» heb ben toe te staan, dat de Duitsche egee- 1 ingMroepen hef Kuhrgebied binnen riek ten om er het Spartacistische .eger u t U eidiyven. De geallieerden zullen vooraf oischen, dat de regeenng van Ebeit zich verbindt het gebied weer te ontruime». zoo- dra de ordg hersteld zal zijn. Het schiint echter niet, dat er algeheele ecnsteinrmgheid op dit punt onder üe geal lieerden heerscht. De T'ransche icgiering vindt, dat er een zeer ernstig schapen zou worden door de 1 zü heeft govvezcn c om de grootst mogeli men om te verhindei troepen er zich voor tand heeft eenige gedaan. Men acht het waarschijnlijk, dut stemming bereikt zal worden gedragslijn gevonden zal woixli de toekomst voorbehouden woi „.Jim Loripner gotrouwd met Mamie M^niie getrouwd met Jim! Ik zal in »<i»: zijn hel g>ed in mij op men Wal zeggen de Durluuiw er van Ik heb geem van lietden gezien het geheim b**kend werd Giteoixi mevrouw Durham bij mij Üuv g«slronK(. nuuir wij lieblien niet over dc kimlereii gesproken. Er is «tear iels niet in oitlc. Margareit. Agnee Durham te nit t d” gr- .ukkigc vrouw, die zij moert zijn! .Maar, m hemels bud, hoe kiert dal' Heeft zij ni(’t alle» waf het huri ociu-r vrouw iiumr zou kunnen verlangen vroeg mevrouw I’ulu-*. Ik ben duo.lGhK vermoeid van jelui I •mperamentvoi c vrmi- wen, Angela, als je mij mijn openhartig heid wiA vergeven. Wal jelui lieklvu uoo dig hclilien te. door moellijkhc'lm heen gaan zooi te ik moest: gedwongen te wor den tot maaltijd per dag gedurende enkele weken, en bij een Imard zond r vimr te zitten, om over Imh vraagstuk van a levensonderhoud na le denken zou je weten of men 'iet werkelij Wht hapert er eigenlijk ann Durham?" van het bezoek eigenli'kc front zullen wei later nog inmiddels heeft de heer Nypeis dat er nog altijd gevochten v overeenstemt met de tel<yrrarainen dere zijde. Het ergst bedreigd woi nat volgens sommigen leed» ingt biükens andere mededeelingen nog ten wordt. In Wezel bevinden zich lO.JOO man Kijkswecitroepen en hun positie '8 niet zonder gevaar, hoewel ze zich dank zij een grqote mumtie-voograad, haiunekklg kunnen verdedigen. De arbeidersmassa's strijden fanatiek, zoodat zelfs de coinniu- nisten-leiders hen niet ipeer geheel in de hand hebben. ZÜ willen, volgens een verklaring van hun leiders, den strijd niet staken voor We zel en Munster in hun handen gevallen zün en (laai merle ook de Imtfrte riikswuersol- daat uit het Roergebied verdreven 10 Met het aanvaarden dezer berichten dient men eenige voorzichtigheid te betrachten. Zoo wordt o.a. gemeld, dat alle arbeiders by het Rootle leger worden ingelüfci, wat n strijd m r>et het hervatten van het werk, waarop overal wordt aangedrongen, omdat de communisten nog altijd hopen ko en en andere producten tegen levensmiddelen uit Nederland te kunnen rullen. (Opgemerkt w ordt van gezaghebbende zijd*, dat i'e de legatie die te ’s-Gravenhage is aangekomen om met onze regeering te onderhandelen, niet optreedt als vertegenwoordigster van revolutionnaire of spartacwtische elementen in het Ruhrgebied.) De geschatte sterkte van het. roode leger, 120.000 man. te dus allicht overdreven. Op <te arbeidersmassa’s werkt ncht, dat sinds g.steren aan de 1 sche grens de aardappeh gezet, als een dondersla, voer is onvoldoende. Het uitbreken van hongersnood 1j zeer spoedig te verwachten. Verder doen allerlei mot leeren geruchten de ronde. 23 Maart de munitie voc Evenate tijd» n den burgen wreedheden. 1 hankeiyken is daarop verbodi artikelen in voorkwamen, W' den zin van de communisten ufhans-elijken wenscheu zoo apoeckg moge- iyke nieuwe vorkiezingen in het gehue<e lyk te doen houden. Zy gaan niet accooru met de maatregelen, welke door de commu nisten zyn genomen in zake het atdacn van den arbeid. In het Ruhrgebied is de toestand daardoor zóó verward, dat eu .angzamer- liand heelemaal geen touw meti aan vast te knoopen is, temeer daar de soiuaien het ook weer met met de leiding eens zijn, t Heet, dat in Bielefeld een over eenkomst gesloten is tusschen de ver tegenwoordigers der regeermg en ue af- gevaaidigden der Rooden. Het aidaa; op- geetelde verdrag bevat 17 punten: De belangrijkste zijn; De lieivorm ..g van de regeering in het rijk en in Pru,»cn zaï in overleg met de vakvereenigmgen plaats nebben, aan wie een beslissende mvloel wordt coegestaan bü de nieuwe w ettelijke regeling van het vakveieeniguiRowezen, met waarborging van de belangen van de alle deelnemers aan den ipp. btraffeloosheiu voor .’beiders. Bestuursher- 'erking van Üe vazver- aenigingen. Onmiddellyk sociauseering vaa de bedrijven, die daar rijp voo, zjjn. Duisburg, liyeenroeping van de socialistische commis- 'locument sie voor de overneming van het kultn- en kali-syndikaat door het Rijk. Ontbinding van alle militaire formaties, die dc grond wet niet trouw gebleven zyn en iiun ver vanging door formaties van de betrouwbare 1 epublikeinsche bevolking, met naznc geor ganiseerde arbeiders en employé’». Afdoen de concentratie eventueel onteigening van dc beschikbare levensmiddelen en scherpere bestryding van woeker en opkooperjj- In ue plaats van de nu bestaande uiivociende raden en comité’s van actie zuilen, nadat binnen 10 dagen de afgifte van de wapen» geregeld is en plaatselyke weerbaarheids* afdeel ingen uit leden van de vakvertenigyi- gen gevormd zyn. Uit de vakvereenigmgen en meerderheidspartüen gevormue cummis- sies van orde komen, die in overleg met het gemeentebestuur den veiligheidsoicast zul len uitoefenen. De arbeiders zuiln weer aan het werk gaan en hun wapens imeveren. Alle gevangenen worden dadelijk vrijgela ten. De uitzonderingstoestand zal na uit voering van deze voorwaarden opgeheven worden. Aldus staat het op pi het er echter lang niet mee eens en vechten door alsof er geen overeenkomst begaat. En net partijbestuur der onafhankelijk s >c aal- dcmocraten heeft in zijn orgaan een oproep ken da* <|ft allea ui jouw familiekring ge beurde en da| het je volmaakt kalm Ina llie ih (oor je M groonie tr.iig-tua Astaon ol Manne?" Een lici»to trilling kwam o»er liet gel» 11 v«n Angela. ik houd \ee) (uièvmUo Klmtereii. Mar garet. maar maar him \ader - mijn teven, was alles wat zij zeide. „Daarop valt rtetn meer le zeggen, ik mug verwonderd zijn, maar tocii te-rrijp ik het. Ik heft nooii een kind gteiad. maer ik zou mij niet kunnen voorwüdlen dai ik ij’St l»oven mijn man Jtelde Daar Aslrton den geh><<«leii Aiorizon vervult, wai ga je dan nu dorti - g« je Htfir \m«r- ka ..Nti niel. misschi m z< Ite zul mij Hebrljveu. Margaret Ut niet. <l«t bij opgeaoïideii heelt hetjben." „Nu, »k beu blij dat je je i lieelr. kimt troosteu lieve, mevrouw Rufu» met haar gvwoiie t hartigheid. „Enkele mauiu-n kiuwien liefde Verte-rgen. zooals Im«< tf«J zegt; hellzani-T vit. I wordt, eu i. Im 11 ilcZei» brief olftva igvui T’r,»pr b(h'iciikcn. Hij br- hoort tot ht-i „7<>ui der larik- >011 ik ham nooit ohIumm* liet» 'lag t< u» 1 Mauries verta'Jeti, wat er geKminl te* ...Ja. maar aan niemand eters. Margaret zag «r ren oopmbllk nft. a|»- of zij hel.-edftyl was. Angle) heb Jk odt Ijruikt'*' In overig Duitschland keert de rust teuielyk terug. Alleen m de Berihnc voorsteden en in Saksen is de toestand hetl zeker. In het Zuiden van Duitschland worden dc levensmiddelen schaarscher. Ve.e rijke Duitsche families komen, na met vete pas- winpen te hebben gehad, zich van levensmiddelen volge van den stund der talen zij daarvoor zeer

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 1