ilfsvleesch. I Blad HSIIISSE No. 14275 Zaterdag 27 Maart 1920. 58e Jaargang. agt Wit ons ci'arlemant Eerste Büad. EFOON 379 i 10UWBURG Feuilleton. XTie-cL“W“s er_ -^cL-v-extezxti.e'bls.ca. ^rooxG-o\xda exx Oxxxetxeleexx. ROSS DURHAM. kwaliteit. Straatzangers” COLLIN, DEVOS aal'cti: Loge* Ien fl.30.Bal- I GOM verschijnt dagelijks BEHALVE ZON- EN FEESTDAGEN. 14 regel» 12.OR. elke regel meer 0.50. BureauM A K KT Jl, GOUD A. Administratie: Telef. Interc. 82. Redactie: Telef. Interc. 545. uitgaven. 226.467.70 nu 1764 30 )E ETALAGE. f 26.754.60 8 MAART, in 30 zeóde zij antwoordde Keil.. (Wordt vervolgd.) he mm. Dit nummer bestaat uit twee bladen en een Kindercourant. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soli ede Boekhan delaren, Advertentiebureau* en^opae genten. Urn iMsehf sins. Soltouwliung. .Jean Wo- Ar- ABONNFMENTSPRIJS: per kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90. per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal ƒ2.75, met Zondagsblad ƒ3.40. Abonnementen worden dageltfks aangenomen aan ons Bureau: Markt 31. GOUDA, bij onze agenten, den boekhandel en de postkantoren. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring): 15 regels ƒ1.05, eiken regel meer ƒ0.20. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 15 regels ƒ1.30, elke regel meer ƒ0.25. Advertentiën van publieke \ermakelijkheden 12^i cent per regel. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20. bijslag op den prijs. een aan zich x un een ruige leeft is te rn 'ie liaddrn rond en iB gereedheid bren f 140.160.50 gebouwen 112.598.25 v alle woninj >3.84. „f g. r. f 10.720.38 J.o 13.46 kfcerfj <i - GOUDA. Naar het Engelsoh van DAVID LYALL Geauihoriseerde Vertaling J. P WESSEL INK-v. KO&iUM. (Nadnik verboden) be tel Nieuwe Gemeentelijke Woningbouw in Kort Haarlem. t Minister .Meer alle ogen, f der I AMSTEflOMM ROTTEMMM W BRU35G. ■GEN DE I EERING. I«XM 82 I DAM. shaven 60. I ii z.g. ien- len-budia- l ■rvrieeud H33.36l.82 jgenwoonlig nd indien de heeft vorig 178? 135 n zui gelegd, o van de> nachtkaars «lelijkheden revolutionnairen. ra aan den heer waartegem jaarlyksche huren van Bouw- en Rcoinmfonie vermoeueiiik zul- u.e een U).— dat deze ien opge- wo- respec lieve! i)k iÖ, .1 4.90, zijluie huur- dat in iedere wordt opgei inenstellcn t van door B. en W. jbracht. It aanvaard, zul- i voor de evruagd: f 68j.29l.32 f 14U.160.ÖO samen, 823.361.82 lenevens een bijdrage in het jaarljikscne ekort der exploitatie groot 19.723.38. moe- dat Jim Is-cl x<M-d couranten gen van f teiten lenvoorzienini pellatie was aan te drie"- ke machten' communistische thans in het Roergebi uit te deelen. Minister van Karnebeek zei uitdrukke- lijk, dat de Regeei de binncnlandsche i Duitschen Staat en gem Ion tmg z|il in h< van het In ie ging als een i jikelyke onvriem P.’ers en r mr. Troelstn de stakende transportarbei- II oud van vroolij- oiding van ing van ER. liedjes bij de Disuur d-‘ (tan- Rl. eigen liede- io; LES YARDAZ, w; PISUISSE, repertoire. 1. Galerij f 0.50. i hoogd met do ten. 1772 38 als gewoon. I lover staat ontvangst groi„. irrein voor de Hij kan hlr nooit nufitgeii werkkring v.avull'*n aJÜM is dom fltw utWt.nAfctfM' spreek liiel. ataof hij slwdif wax. «eréte Agues Hnei. terwijl z|j een Iwxvge kbiir kreeg. ..Ztet n nW, dat u de zaak tfeWnaal erger maakt door zóó voort te ■gaeirv Indian wij ar allen het beste van denken, kam bel nog aal Kéttoie. Alg. v )a.chtswctiool voor' jring zich niet mengt in aangelegenheden van den dat zij alleen die auto riteiten als bevoegd tot onderhandelen be schouwt, die hun autoriteit ontleenen aan het wettig gezag De interpellatie uit, na de gebrui tusschen 8. D. A Scherp vroeg Wfjnkoop. of ing met p bergplaat drie slae'**' Evenals c terwijl zo haar japon ia de baud wwn. Ik weet maar al te goed «lat ik hier nooit een welkome guBt beu geweest Je waste goed op do hoogte va» mijn opmUi, «njo geweten maakte je onrusijg in mijn tegwi w oordügjta-kl. Je bobt |je vrouw vau haar eigvu liiniÜo a^eltoudeti. Hoe dikwijl# ie zij k- Hampsteul geweekt 4u<te zij te Londen kwam? Driemalen en vroeger was zij voor mij als een loctiter. Mis-obitvi zal Je eeite d®eu kinderen liebben. of- aclioon ik, tenzij je hart verandert, zou zeggen: God vertaudo het; dan zal je weten boe ik nu lijd! Durham k^l«* zijn hand op den arm van zlju .vrouw, en CuuHerde haar tax- de ka mer u* verlaten Maar zij richtte zitlhop, eu keek vast on streng in het O|ig|-wonden gelaat van mevrouw LortesT- „Tante Jane, ik kan róet toestaan, dat u zulke duuten over inijn man zegt, en er zelf zwijgend bij te staan. Hoe durft u spre ken, ateof hij een slecht iimmw* te? HU Is zoo goed, «tet u noort in staat jzull zijn hem te E'grljpen. Hij spreekt niet o.er zijn gorflii werken, zooate u doet H'-t Ufsi imj kx-d venwlHI van matming im-t u te hebben, maar t<Xd<U u k-nigotwig wal u over mijn man heM. <«n hem zoo wel ate mij uw vwont-u’huHtging maakt, 's-n Ik 1‘amj nooit meer mot u te kunnen Hprekvn. Zij wb-cp Rosa ••eu kud<cMt bhk vol lk-f<te me en verliet d« ktuib-r. ite in apaaniiU? Itml haar zwak gymnakl. zij zou Iwemgatuk v<x>rdat tante I meinier Idle zwakheid oiteteAte. Tot hen, die het meest den druk der dure tijden hebben gevoeld en die onmachtig wa ren om, op welke wijze dan ook, verlichting te zoeken, behouren wel in de eerste plaats de gepensionneerden. Vast salaris, vast arm, is een oud dogma, inaar vast pen sioen, vast arm, is in de crisisjaren stellig bewaarheid. Alle prijzen stegen en overal gingen de loonen omhoog; alleen de op stal gezette burgers hielden hetzelfde inkomen. Wie trok zich het lot van deze ouden van exploitatie zal alzoo voor zomen, bedragen 26.293 per woning 252.82VÉ. Aannemende dat het Rijk 7ö m het tekort bedraagt, dan zul ten lustt van het Kijk komen een bedrug van en ten laste van «le gemeente f di-n God, j«* l»««(t gcflehapcii- Mair kan er uk-t Imigur hij st-uin eu toe- ook <hj ziel van ren Ml Ier hedUte ge«-u gewicht een lia.lt h> -kerisuiie dlie in de umtere ka- hml kunnen w .icliten. eu hoorde hen. zogj, dat je liet woel. Ik luxxnte hei van Jim zdt ongeveer vier-an-twintig uur geleden. Het ia uiei noodigi te zeggen, dat het zeer spijt, mevrouw Lor mier liet L Aeer drwaze stap van Jim, waardoor en verdriet ia bezorgd er zelf ook over; maar, i vrouw voelt, met verdragen, dat muteren haar opgctredi erbevolku velen, trplicht gemeente articuliere gebrek aan r B. en W. >rpen, waardoor 130 M2 van den -legen aan en bö de ver- in het stadsdeel „Kort juwe gemeentelijke volks- worden gebouwd, tenem- ‘rschenden woningnood te f 26.293.84 Het vermoedeluk jaarliiksch tekort op de -f -ku_-URon lc midd» lil die ons bee-li. getroffen, Hoes, zade zij zonder eenige inleiding. „Je weel u.Uuur- lijk wet er gebeurd is; Jüm heelt mij ge- ’eeft ze 2( >»<rahg log niet e de Minister gaf om voor het oogenblik vol rem, had de kunnen laten. Me« 1 geven en tegen •rcentage te verhoo. mt: schorsing een oud c rm, is Alle de loonen te burgen Wie trok zich dagen aan? Eindelijk, te laat, komt de Regeenng niet een voorstel. Eerst geeft ze 20 'h verhoo ging, toen onder aandraAg van alle zijden 40 'r. Veel is het nog niet en de filosofi sche verdediging, die te bewijzen, dat het doende en billijk we heusch wel achterwege wilde h(j in geen geval pogingen, om het per stelde hjj het grof gescht hU ons oen aan velen moeite Zoo dacht zij echt, zooals de nioedej- en do kou zij r:-‘ zoon laak ton. ,JHei is allee go«i eu wel. Ross, maar jo moet jezelf in de allereerste pluate la ken In dit huis en ten miuste door jou, is Jim voor het eerst in Kennis geKomen deze zeer unaangeimnie heden. „Ik heb uir 8i>l|t van Ik lub nooit op- gehomk-n er spijl van to heMien. sedert ik Itegon te vermoeden, dat Jim voorjuf frouw Clyde ging vo.Acn, zeil.- Durham sussend „Niet, omdat zij otwangmuime lie den zijn, dat zijn zij bij lange na niet, mevrouw Lorimer, zij zlju even goed ak. wij, in enkele Ojiziohteni, maatsei»aj>pejijn hijvoorbeel'}, beter dan een vau on». Maar bet feii blijft, dné zij ren ong-'.reiukti' vrouw voor Jim is. Hij kende mijn Sn- ziohten daaroiütrt'nt van het begin af. „Dan hfuit je tegen haar evcu ««sd als tt^-u hem moeten spreken, of je zoudt mij hehhen kunnen waareeiwwen, zoute* ^glj terwijl haar stem schriller weed. „Je bent geen goed vriend voor udj eo de mijnen INGEZONDEN MEDEDEELINGEN; Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen b(j contract tot zeer geredu- ceerden prtfs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Verder twee interpellaties De heer Winkoop had berichten in de n gelezen omtrent onderhandelin- Neilerlandsche en Duitsche autori over kolenleverantie en levensmidde- ig. De ondergrond van «le inter- de zucht om bij de Regeering ingen op erkenning van „fcitel(j- •n” in het buitenland, d. w. z van ra«lenautoriteiten. zooals »icd <le lakens schijnen By iedere wonh en lusschen de t speelterrein. Ten aanzien vau de nieuwe voouiur.ften betreffende het verleeneu van vourocaetten en bydragen uit.’8 Ryks kas ingevolge uit. 33 det woningwet wordt gezegd: Het stelsel, volgens lietwete een Ltvoet- en een z.g. matera.ui-pryze ge in het exploicatie-tekoit wordt is vervallen. Laai voor is in de plaats getreden één enkele bydjage. Deze is ge.yk aan mt vei- sclül tusschen de huur, die op grer.d van de werkelijke bouwkosten, alles inbegrepen, noodig zoude zün om een s.yitende cxploi Latieiekening te verkrijgen en de iiuar, d.e door dt huurders moet worden opgcuraeiit. Van deze bijdrage komt 7ó voui reke ning van het Rijk en 25 voor rczeuing van de gemeente. De huren moeten zvoveel mogelyk gebracht of gestold worden op een peil, dat in overeenstemming met de ze- -IUJ> perceel 1: aankoop van gen van het tei fundeert ng perceel 2: blok B en F (42 woningen perceel 3; Blok A, C, D en E (62 wo ningen) 344.135.37 beraadslaging al» de Kamer het waagt 5U '4 toe te staan. Het is een teleurstelling voor de Kamer, die er zoo graag een schepje opgestaan had. Volgens den heer J. tor Laan moest het eigenlijk 70 r\ zijn en vol gens den heer Wynkoop, die altijd bovenaan staat, 100 Omdat het 100 moest zijn en niet 40 b, stemt deze diepzinnige staats man tegen het ontwerp, waardoor dus niets gegeven zou worden. Deze theorie van de opzettelijke on te v redenheid-uitzaaiing werd door Minister de Vries in het ootje gea» ien. Met den heer Otto, die specialiteit is in netelige pensioen aangelegenheden, heeft «Ie Minister in zijn Kabinet druk geconfe reerd met het gevolg, dat het gansche j wetsontwerp werd gewijzigd. Alles wen! door elkaar geworpen. De hoofdzaak is, dat de verhooging 40 Vt was en 40 is gebleven, ondanks alle po gingen om meer los te kragen. Bij de behandeling van één der wetjes, die betrekking huilden op het m(jnl>eheer. heeft de heer de Jonge een motie voorg»*- stold om den 7-urigen werkdag in te voeren voor de ondergrondache arbeiders. Op het oogenblik is die urbeulstjjd 46 uur in de week. Aanleiding voor deze motie was er niet. Integendeel, nog pas onlangs hebben de mijnwerkers zelf zich tevreden gesteld verklaard met deze regeling, die z(j in ver band met «le belangen der productie hebben noodig geacht. De Minister ha«l «lus «*en lichte taak. Verkorting van «Ien arbeldsduui zou de productie verminderen met 400.000 ton en wanneer de Regeering dit bedrag in het I ultenland moet aankoopen, kost het 30 millioen gulden jaars meer «lan «Int ze uit de Limburgsche mijnen worden gehaald Bovendien ging deze motie in tegen het principe van het georganiseerde overleg, «lat juist bjj dc mijnen gunrtig werkt. Volgens den heer van der Waarden is het niet zeker, «lat vermindering van arbeids duur productle-verminderlag tengeve’ heeft. Dat de heer Wynkoop „maling” h« aan die vermindering der productie, begrepen. De motie is verworpen met 39 tegen 22 stemmen. 59) Indien je nitsochieu door de provisie kamer wik ontsnappen, dan zal ik het fort zalf ventedigcQ Agnea schtuble Imar lioofd en gliniibu-.hle flauwtjes. .^fevrouw Lortiner,” zei A mite, met iet wat verAihrikten klank in haar „lem. „Ik heb. haar in gie hutekamer gelaten, -»w- vrouw.” „Zij zal g- - zei Dunham. „Br» Blijf stil zitten, j me- haar spreke,,. Hij zekle dit, omdat hij heel goed wist, dat de toorn van mevrouw Lorimer aller eerst tot hem gericht zou zijn- Zoodra hij de huiskamer binnenging zag hij, dat zij i« I(W opgewonden teeteaml waa. Haar knap fr-laat was ge-zwaMen «toor pas gestorte tram-o, haar oogen ko ken tiiWngend; haar gcheele persoonlijk heid verrfid onrust en verotowaaritiging. £k ben gekomen om te zien, of je eenig Itabt kunt wsrpau op <U outzetteode rump, geen lunch gebruikt hebben^ ‘-‘-•eng nog ren boni, Annie. Agnre- Ik zal Ue< eerst ien- TWEEDE KAMER. Duurtewet. Pensioenen. Motie en interpellaties. De Duurtewet is afgestenul. met 46 stem men tegen 33. Het was te voorzien. Eerst zijn nog eenige uinendcmenten- Sannes afgestenui. Eóu om te verplichten re gemeente een duurtecom missie n icht en één oin deze te doen sa door den gemeenteraad in plaats Daar kwant ul guuw het derde b(j, dat den Staat tweederde deel van alle onkosten wilde laten betalen. Het vierde, om alleen hechtenis-straffen en flinke zware te bedingen tegen over treding, ging eveneens ter ziele; later werd het nog door een soortgelijk gevolgd. Zoo naderde de discussie het amendement-.Han nes >ni uitdrukkelijk te bepalen, dat de Centrale Duurte raad geen aanslag mag ple gen op loonsbepalingen en collectieve over eenkomsten. Axioma van den heer Sannes: de loons- verhoogingen zijn niet <iè oorzaak maar wel het gevolg van de duurte. Ergo: men mag geen poging wagen om door drukking der loonen do levensbehoeften goedkooper te maken. Op deze halve onjuistheid ging ge lukkig niemand in. Enkele leden waren tegen het amende ment opdat het een odium van ktasre-wet- geving zou werpen op bepaalde contracten, doordat het andere uitschakelde. Alleen de heer de Geer bleef consequent; hij was te gen de exorbitante bevoegdheden van art. 3 geweest, hij was tegen ieder ingrijpen in contracten wanneer die rechtens bestaan. Dat schept een voortdurende rechtsonzeker heid en dat is nog erger dan het kwaad, dat men wil bestraden. De soc.-dem. dreigden tegen het gansche ontwerp te zullen stemmen als dit amende ment niet zou worden aangenomen en zij hebben woord gehouden. Zoo is het ontwerp gevallen, dnnk z(j de koppigheid der Regeering bij art. 3 en het klasse-standpunt der 8. I). A. P bjj de quaestie der loonsovereenkomsten. Daar het blijkt dat Gouda nog steeds een uantienijjik tekort heeft aan volkswoningen, waardoor niet in voldoende male kan wor den overgegaan tot het onbewoonbaar ver klaren van daartoe aangewezen woningen, en niet met succes kan worden opgetreden tegen de vaak voorkomende overbevolking van woningen, en waardoor voorte die hier in de industrie werken, \c zjjn hun wooplaats buiten deze f" te houden, is, nu het voor de part, bouwers niet iBogelük is in dit gebr ▼olkwoningen te voorzien, door een nieuw bouwplan ontwoi op een terrein groot 18.41 gemeentegrond, geleg"” oo*’ lengde IJssellaan, Haarlem” 104 niet woningen kunnen de In den heei voorzien. Deze nieuwe volkswoningen zulten onge veer gelijk zijn aan de reeds bestaande. Zij j-Ün verdeeld in de typen A, BenC gewone woningen, E woon- en winkelhuizen. F be tere woningen en A’, B’ en C’ woningen voor grootere gezinnen. Hiei volgt een korte omschrijving van elk woningtype, zooals deze aan den Raad wordt voorgelegd: Type A, B en C (78 woningen), tang 8 Meter zonder aanbouwen en breed 4.46 Meter. Behalve de noodige kasten, be vatten deze woningen gelijkvloers: gang, voorkamer 2.92 X 2.92 M.. woonkamer 4.29 X 3.70 M., uitgebouwde keuke.i 1.90 X 2.25 M.. en bergplaats met privaat 1.90 X 2.60 M.Aten op de zolderverdieping; 2 groote •laapkamers, waarin kunnen worden ge plaatst 2 ledikanten en één kleine slaap kamer, die ruimte biedt voor het plaatsen van één ledikant, benevens een ruim por taal. Ook hebben de woningen nog een kleine vliering. Slechts de interieurs 'ter ■woningen van de genoemde typen zjj’n eenigszms afwijkend; het aantal vertrek ken is gelijk. Type A’, B’ en C’ (16 woningen), be stemd voor groote gezinnen, zyn wat in- deeling der vertrekken betreft, gelijk aan de woningtypen A, B en C. De benedenver trekken zjjn iets grooter. evenals de slaap kamers op de zolderverdieping, wat tenge volge heeft dat er plaats is voor 6 ledikan ten; kleinere woningen 5 ledikanten. De meerdere ruimte, die deze woningen bieden, is een gevolg van de meerdere breedte (5 die b(j de kleinere w oningen slechts 15 M. bedraagt. Type E (1 woon- en winkelhuis) lang M. zonder aanbouwen cn breed 4.56 M. Behalve de noodige kasten.bevat- tende gelijkvloers: winkel 5.26 X 4.26 M„ woonkamer 3.34 X 4.26 M„ achterkamer heel wordi-n. Mevrouw Loritiier keek haar met koude veracht nijg aan. Ik zlu niet in welk nechl je helit, Jt*- ze f in miju lijden in te dmw*u. De god- vruolitige ople.db>g. dto Je in de pastorie van Porthalen hebt genoten, in snel ver geten in deze almoMtcir. O, Agjnre, mijn zuster z>u zei-r bedroeld zlju, al“ ztj wist, hoo lw< im-t je taonl! Ihirhain zag, dat d< kleur op liet gelaat van zijn vrouw pijnlijk wtareïde greep dot «te woonteu «**n angel aelitergutaten. „Je liadl >x«hT gedaan In de andere ka mer t’ Kijven, lieve, zei luij met groote Z ic-tahcid. ,.Jo kimt zien dat je tante niet aaiisprukellj k ta Vim»- wat zij zerft ,J>en jk dal nietl* Ik w.ih nooit iii-nt aampraKe'Ijk <l«ui nu. Ross, riep zij niet hoogt* slem Het io sen zrer geschikt oogenblik voor mij. ik kan mijn z>ol ont- .itoten van hetgeen er gedurende lang«-u lijn op heft getirukt. Je helit alkm go I 'liehsdgen i-i.loctl ti't je eigen leven ver dreven T»ut gwM uteiuind aan: je zult diro'ttMir v<»thii woanixli'ifg moeien afleggen anu ik trien, «lat je verwoet*t!" „Mevrouw Lurimer.’’ zei Dnriuwn kalm, „tenzij het Hfireken op <k*ze muni«-r rhi tl «t, v ree» ik dat ik navet verzmAtm nNj n huw te veriateo." ,.O. ntete is ge<n»kkelljker,v zei zij. f 20.293.34 B. en W. meenon, dat de gemeeme zich dit financieel offer, in het belang der volks huisvesting, wel mag getroosten, terneer, daar <de heerst bende woningnood het bau wen van woningen noodzakelijk maakt, hoe wel zji zich niet kunnen ontveinzen, dat langzamerhand getracht zal moeten worden op andere wjjze -- dan door buurapen uit de openbare kas het tekort op dc exploi tatierekeningen aan le zuiveren. In de exploAatierekening is Vooi ningtypen A, B, C, E en F respe aangenomen eene huur van j 4.8(. 5.6.en 5.90 per week, plus m.n. 75 boven den nonnaicu prjjs van voor den oorlog. Aangezien de woningen ien worden betrokken door personen loon hebben, vaneerende tusschen en 50.— per week, meenen wji huren niet hooger kunnen wordt voerd. Het ligt in de bedoeling van B. en W. de exploitatie der woningen rechtstreeks door de gemeente te doen plaats hebben. Het advies van de Gezondheidscomrvi sie zal. zoodra het is ingekomen, tei kennis van tien Raad worden gebracht. indien dit bouwp.an wordt aanva„ ien de volgende rüksvoorschotten i gemeente moeten worden aangevrui een bouwvoorschot groot een grondvoorschot groot geweest, Bars, sedert wij te Londen h- rugiAwanioii. Jlad ik gowot<*n wat ik nu v au jo w eet, dan zou ik mv-'r nweate lieb- boa gedaan mijn *woii voor je te ta'lioe lea. JDuritaiu zou hebtani kuiuum glimuietaen over »lo woorden, en aan de uitingen van v rouwAjaar Agnes, mei niet langer h kwu^u «lil btaneu Mevrouw Lorimer wendde z’ol» dadelijk wt Ihw. tam jij daar, Agn»^? Jutei bijtijd* om te hoon-u, hoe ik je man mijn uilig kenbaar jnaa* Ik vwonderstel, jt» hem steunt in zijn «fvallvdii-id Ill36«sclM<*U Zeg je Wel, <IM getrouwd tal” „U, m<en, tante Jane- Ik heb er erg v«i-l vertlriet over! Hel ta heel jmiMiar. en heel onthop»** op deze manier ,Jl«'t is ta*ej geinakk.tijk, dat to z-ggeii nu bet een feit Is. maar wij lOOeten in de ioekoiuet zien en, voor zoov. r hel miju zoon ta^reft. Ijgi. die in puin. He. Iie»lr WM taj do«*ii kou is met zilt» ^<MW vrouw naar ZuidrAfrika te emigrreren (-n eigkuM te «••digiNi, waar ntemaiul tam- weef. Hij kan Mor nooit weer I 2.96 4.26 M-, gang met privaat, uitge- bouvyde keuken en bergplaats, en op de zolderverdieping: drie slaapvertrekken en ruime bergplaats. Evenals de ande.c vfomn- gen, heeft deze ook een kleine vliering. Type F (14 betere woningen) lang 8 Al. zonder de aanbouwen en breed Al. Behalve de noodige kasten bevattende ge- lukivloers: voorkamer 3.40 3.0. M.. woon kamer 4.16 X 3.87-, gang met pma&t, uit gebouwde keuken 2üio X 1.90 M. en berg plaats 2.30 X 1.90 M. en op de zolderver dieping: 2 groote slaapkamers waarin kunnen worden geplaatst 2 ledikanten en eén kleine siaapkamor, die run .te biedt voor het plaatsen van één ledikant, bene vens een ruim portaal. Ook deze wojungen nebben bovendien nog een |cleine vi.er.ng. rng is een stukje tuingrond bouwblokken en D een In totaal Dooi het Rijk wwden tej; slechts bouwvoorschotten Terleeni aflossing in 50 jaar plaats 1 voorschot 65 jaren De voorschotten voor aankoop en in gereedheid brengen van het benoodigde terrein kunnen nog steeds in 75 jaren worden afgelost. De bijdragen van het Rük en de gemeente kunnen tezamen hoogstens 50 $4 bedragen van de cxploita tie-kosten. In verband met het voorgaande worden «ie jaarlü'ksche uitgaven geschal op f 53.048.44 ien ie bt zoude zun om lening te verki huurders mot ,:age k« van het Ryk en 25 ie gemeente. De hun |k gebracht of gest. it in overeenstem; wijzigde omstandigheden De tegenwoordige regeling, volgent welke op net exploitatietekort van wonungen. van gemeentewege gebouwd, een bedrag wegens Kap.taalvoiiniiig in mindering wordt ge bracht, alvorens tot het bepalen de. budra- ge wordt overgegaan, is vervuilen. Aan de gemeenten zal echter de verpuciit.ng wor den opgelegd, om, na aliosaing van het voorschot van de- dan te schatten waarde oer m«t het voorschot verkregen gebouwen aan het Rijk terug te betalen een ueel dat evenredig is aan het aandeel, dat het Rjjk, in den vorm van bedrage, in het tekort op de exploitatie der woningen heef', geno men. Zoo mogelyk zal dat dee.. «u vatt- sle.ling ervan na aflossing van hui voor schot, in eens door de gemeente ia s Rnks kas moeten worden gestort; m het daar voor, m verband met de draagkracht der neente, te groot, dan in nader .t bepa- terinjnen. De wijze waarop dt schat- van de gebouwen moet plaato hebben. het Koninklijk beslurt tot toekenning voorschot nader worden auugeduid. plaats van 4’m wordt legenwojrd.g aan de berekening van de annuite.t. welke wegens aflossing en rente van verleende voorschotten door de gemeenten moet wor den betaald, een rentevoet van a ten grondslag gelegd. De kosten van het bouwplan zyn volgens de door den gemeentebouwmeesce. opge maakte begroeting en exploitalta-rekening aldus geraamd;

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 1