genui Zil- ei burner Wijtenburg's tabak Zoo klaar als dt dag. een STENO-TYPIST(E) HEEREN-MQDEARTIKELEN DOUGLAS MOTORRIJWIELEN Ih. HEESEN, Schoenbazar „Modern", ttlul(t)-CorrtpiMl(t|. Greol Iqiir-M JE ADRES GOEDKOOPE WINKEL w Zie de etalage Jonge Dames Chr. H. Rijg Bottines vanaf f 10.50 FIRMA VERMIJ en BIJL Transvalia", Markt 68, Gouda. J. F. W. TURION, De oorlog in West-Duitschland. N.Ï. MUi-Etiklissiuit „GlUDÜ" Costumes-TaÜleur 1847 Mantels Robes en Blouses. IN DEN SF0TH0EK. 5^ e» 2 en Paaschdag 1825 ROOKT 1 E. GREVENSTÜK - Pipiritrut. i. KEU, Gediplomeerd Kapper, Parfumeriëa en 1 oiletartikelen. T. DEKKER. STERK Nieuwste Modellen. Zie de Etalage. I. e S. VAN DANTZIO Vilthoeden, Zijden SHAWLS PARAPLUIE'i, ZIJ, DIE ZICH VERKOOPlN w?er leverbaar. 4 P.K. met zijspan in voorraad. Rijwiel- en Motorhandel „Struisvogel". tmsmÊmÊMKmwmmMm a Schoenwerk mi - - - Kleiweg 23, Reparatieinriohting a Id minute. dein vair dc Moderatie, die hongerend Wee ncn geen voedsol willen bezorgen, voor het Roergebied wel een hand zouden uitsteken; antwoord bleef uit. We hoorden alleen uit des hoeren Wijnkoop's mond, dat de heor Troelstra was een „ex-leider der arbeiders". Positief resultaat vaa de interpellatie: nihil. De heer Beumer heeft over de uitvoe ring van de Invaliditeitswet geïnterpelleerd. Wat de gemoedsbezwaren betreft, het overgroote deel van dece brave burgers bleek slechts in hun portemonnaie bezwaard te zijn en het aantal wettelijke consciëntie bezwaarden bleek (jan ook, zooal» Minister Aalberse mededeelde, verblijdend klein. In- tusschen zal de Minister voor deze laatste categorie weldra een wetsontwerp indienen, dat hun gemoed «al kunnen verlichten. In zake de inwonende kinderen wil de Minis ter afwachten tot de Centrale Raad van Beroep uitgemaakt zal hebben of deze als arbeiders in den zin der wet moeten be schouwd worden. Een voor vele huisvrouwen welkome me- dedeeling hoeft de Minister gedaan, door binnenkort de invoering van dagzegels toe te zeggen. Mr. Aalberse heeft zich daar aanvankelijk tegen vorzet, in het vortroti- wen, dat deze zaak wel vanzelf zou loopen; in de praktik viel het echter niet mee en nu is üe Minister gelukkig bekeerd. Minister Aalberse heelt een hartig woord gezegd over de geruchten betreffende de verregaande royaliteit bü de Raden van Ar beid en bij den aankoop van perceelen voor deze colleges. Z. Exc. heeft daarbij ook het bekende geval te Tiel besproken en zijn mededeelingen daarover maakten grooten indruk. Mr. Aalberse noemde het gebeurde te Tiel een van de meest ergerlijke en frap pante gevallen, waarin men door scheeve en absoluut onware voorstellingen een cam pagne heeft gevoerd tegen de Raden van Arbeid. Een van de menschen, die te Tiel de campagne heeft gevoerd, heeft daar vol gens den Minister getracht een geheel on geschikt huis te verkoopen aan den R. v. A. voor ƒ35.000; toen hem dit niet gelukte, is hij zijn campagne begonnen! De Kamer zal binnenkort uitvoeriger over deze zaak ingelicht worden. Over het merkwaardige debat en de be slissing over den kruisers-afbouw in pns volgend nummer. üe aftreding van het kabinet. Nieuwe ministers. Üe atryd iif het Ruhrgebied. - Een Hollandsch journalist aan 't Koode front. Geen organisatie. Kooversbenden. Dreigende hongersnood. De beschie ting van Wezel. Duitschland's verzoek afgewezen. MiUerand's bui- tenlandsche politiek. ONS OVERZICHT. 'Natuurlijk hebban de vakvereemgmgen geen genoegen genomen met het z.g. nieu we kabinet dat niet anders was dan het op gelapte oude ministerie. Zij hebben opmeuw zich het veto-recht bedongen ten opzicate van de persoonlijkheden in de regeenng en uit dien hoofde het aftreden van vioe-kan- selier Scbiffer (die sinds hü met dc Kapp- regeenng heeft onderhandeld geen genade meer vindt in 't oog der radicaien) gcëischt. De democraten wilden Schiffer niet losla ten, de socialisten sloten zich bij uon wensch der vakvereenigingen aan en zoodoende kon Bauer niet anders doen dan met allo ove rige leden van het kabinet zijn ontslag aan bieden. Het ministerie dat nu gevormd is, zal door de communisten met eveu weinig geestdrift ontvangen worden als hour voor gangster, het is nog niet definitief samen gesteld, maar 't laat zich aanzien dat het weer uit de drie meerderheidspartijen ge vormd wordt; alleen zijn de democraten een weinig talrijker vertegenwoordigd. Rijkskanselier wordt Hermann Mül'er. De portefeuille van buttenlandscüt zaken zal worden aangeboden aan den vroegeren minister van Justitie en tegenwo^ruigen zaakgelastigde te Brussel, den mcerder- heidssocialiBt Otto Landsberg. Wanneer ueze zou weigeren, komen in dc eerste plaats graaf Brockdorff, Ranlzau. graaf Bemstorff en ministerialdirektor S.mon :n aanmerking. Financiën: den directeur der Hamburg ^Amerikalyn Cuno. Rykswcer: dr. Geasler, voormalig minister van wederop bouw. Justitie zal worden aangeboc.tn aan den democratische»! afgevaardigde, -voorma lig Badensch minister van financiën dr. Lutlwig Haas. De ministers Giesbefts en Bell biuven deel uitmaken van hét ministe rie, Minister van de schatkist wordt ue cen trum-afgevaardigde, voormalig Ba 'ensch minister Wirth. De portefeuille van arbeid krygt de rijkskanselier Bauer. Ook in Pruisen iB de kabinetson.-is üiet opgelost. De toestand in 't Roode Westen wordt met den dag verwarder, meer en meer blijkt, dat de leiders over hun volgelingen feitelijk niets te zeggen hebben en dut ieder doet wat hem goed dunkt. De medewerker van het HbLd., Nypels, heeft uitvoer,ge ver halen geseind over het volkomen gebrek aan organisatie. Hij meldt o.m: De eerste indruk van dit front was wat oen roode-krius-vrouwen 1 Overal logon ze mngs üe wegen vespreid, dc kroegcu waren er mee gevuld, de last-auto's bracutcn n.et meer soldaten aan. doch een mengsel van weinig soldaten en veel onderweg naar bin nen geheschen meiden. En. zooaLs mij een woedend spartaciatisoh hoofdman vork laar- de: dat was geen rood leger meer. maar een roode-kruis-ieger. U dit genre roode-kruis-zuators lo be schrijven is heel lastig, wil men fatooenlyk blijven Het was yverkelyk meer daa erg. Maar behalve al deze wiiveh en meiden was er ook een ongelooflijk aantai man nelijke roode-kruis-menschen. meest meer dan gore typen, die zich hadden laten mee voeren naar het front, waar wel eens wat lt plunderen kon vallen. Aan de vuurlinie zelf was niet veel van dit gespuis te zien, doch in de xicegen, langs de wegen en vooral om de veldkeu kens, die er ook voorzichtigheidshalve niet aan dachten naar de vuurlinie te gaan. pic- nicten «U in het heerlijke voorjaar j .voer en gaven er publiek en half-publieke voorstel lingen met de roode-kruia-zusters. waarbij het maar goed was, dat er geen kinderen hier rondzwiervëa om het mee aan te zien. Dat was wel de eerste triestige indruk van dit front, dat walgelijk leger van schooiers, die als „Sanitüter" en „Sani- tat«chwe8ter" hier rondschooierden, een in druk, die nog te triestiger werd. toen aan de vuurlinie zelf de gewonden kalin bleken uoo4 te bloeden, omdat er haast geen Ver- plegeiui personeel en heelemaal geen ot ters bleken te zijn. Aan de vuurlinie zelf werd het militaire schouwspel werkelijk dol. Overal mngs de straatwegen naar Wesel lagen troepen in het gras en luierden, terwiil honderden huiswaarts wandelden. Wij ontmoetten mannen, die hun kanon nen over den straatweg moeizaam torug- i leepten en die, ofschoon over den weg hon denden wagens met roode-kruis-zu^U rg re den en veldkeukens haar naarcen ook niet noodig hadden, deze «lieren met be zaten. Op den straatweg stonden pal bü elkaar verscheidene mü'nenwerpers, kanonnen, zware machinegeweren. Daar lagen groote hoeveelheden zware mijnen in haar reten draagkorven, kisten munitie, stapels grana ten. Wij vroegen naar den leider van het ge vecht. Die Week sedert dep vorigen dag verdwenen, evenals zijn plaatsvervanger. Die waren naar Essen terug, slapen of mis schien versterkingen halen, want clka stad en elk dorp moet voor zijn eigen menschen zorgen. De troepen uit Essen, die hier up den linkervleugel vochten, bleken thans te wor den aangevoerd door een 20-jarig jong- menscli, een overigens zeer kauno. zeer energieke en verstandig jongen, ü.e kort en zakelijk rapport uitbracht: hü wist niets. Wie links, wie rechts van hem stonden, of het vrien<ien of vüamlen waren, hoe sterk de tegenstander was, hoe sterk zyti eigen troepen waren hü wist mets. Er was geen leiding en geen telefoon. Er was geen eten en er was ternauwernood mun.tie. Er was niet voldoende geschut en geen verbin ding met de andere troepen. Terwijl wü praatten werden wü onder vuur genomen van uit de beide fianken. Uit alle hoeken kwamen roode soldaten aanren nen, bevreesd voor omsingeling: het bleek maar een vergissing van kameraden, die immers evenmin wisten waar zü waren en wie daar lagen. Wie niet direct doodgeschoten war. bloed de hier dood, daar er geen dokter was en al dat „Sanitatspersonal". dat om ie veld keukens ver achter de vuurlinie zat. abso luut onkundig was. Van de enkele werke lijk flinke proletarische zusters sneuvelden tr hier twee. Ik heb zelden een zoo tragisch'-komische situatie meegemaakt als op dien linkervleu gel van dat roode leger, waar zwaar ge schut vuurde zonder waarnemer; patrouil les uitgingen zonder instructies; troepen in het vuur gingen zonder leiding; andere naar huis keenden «onder orders; maar ook ge wonden stierven zonder dokter: waar ieder een krüschte en brulde en orders gaf. waar naar niemand luisterde. In een volgende beschrijving zegt de journalist: Deze massa leidt momenteel geen measch meer. Tegen „Noske" (waarmee boecheds- lialve de regeeringstroepen worden aange duid) in het vuur gaan, eindelijk eens lus tig er op los kunnen paffen met al die moderne wapens tegen de reactie, togen de gehate burgerklasse, vinden zij heeriük en zü gaan dan ook voor hun pleizier in groo ten getale dm het vuur. Andere berichten duiden er eveneens op tiat het „janboel" is aan het Roode front. Roorverbenden trekken door 't iand en brandschatten da boeren, sleepen het vee weg, zün in een woord een schrik voor de bewoners. In de steden verergert d« hon gerden noodtoestand. Nederland blüft wei geren levensmiddelen te zenden. Hoe drei gend de toestand thans is geworden, moge blijken uit een uiteenzetting van uuo be stuurder van het stotlelyk levenaimodelen- bureau te Dortmund, waarin gezegu wordt: Meel is er. behoudens een kleine reserve voor de ziekenverpleging, niet meer voor handen, Brood kan alieen uitgedeeld worden als toevallig eens een enkele wagun meel hier binnenkomt. Vandaag staat de aanvoer zoo goed als stil. Of het thans door re- geeringspresident te Amsberg vastgestelde santsoen van 2 pond per hoofd en pc.- week werkelijk uitgedeeld zal kunnen worden, is vandaag nog niet te voorspellen. De uitvoernde raad heeft gisteren can be sluit afgekondigd, waarby alle levensmid delen in beslag worden genomen. De win kels zün verplicht om niet meer af t« ge ven dan het rantsoen bedraagt. Gezinnen, die over een grooteren voorraad beschikken dan het rantsoen toestaat, moeten a. ervan aan den uitvoerneden raad kennis geven. Overtredingen worden met strenge straffen bedreigd. Dc bezetting van Wezel is Donderdag voorgezet. Ongeveer 50 granaten zün m ue stad gevallen. Verschillende gebouwen zijn zwaar beschadigd. Op talrijke plassen .s brand uitgebroken. Het aantal dooden be draagt reeds 22. Er zün bovendien 40 ge wonden in de ziekenhuizen opgenomen. De arbeiderstroepen zün vast besloten verder te strüden tot alle rüksweertrpepen uit de stad zich hebben overgegeven. Het aantal ryksw eertroepen aan het roode front be draagt 5 k 6000. Tegenover hen staan 20.000 arbeiders. De rijksweertroepen hebben slechts één uitweg: Emmerich en de Hol- Lansche grens, tenzij spoedig hulp op komt «lagen, die de stad ontzet. In tegenspraak hiermee verneemt de N. R. Crt.: De krachtsverhouding tusschen de beide tegenstanders schünt zich te würigen. De regeeringstroepen nemen in kracht toe. terwijl de roode garde begint af te brokke len. De Franaehe bladen melden, dat de mach tiging door de Duitache regeeruig gevraagd om 90.000 man troepen in het Ruhrgebied te laten binnentrekken, niet verleend is door degealBcprdem In Dortmund is opnieuw de algcme«ne verkstaldng affskoodJgd *a oek in B. wordt het weer roeriger. De communisten overwegen hier eveneens een meqiwe alge- meene staking. ln antwoord op een aantal interpellaties in de Fransche Kamer heeft Millerand ga teren zijn hnitenlandsche politiek verde digd. HÜ erkende de bezwaren van de hui dige werkwijze der vredesconferentie, waar door de regoeringshooÉëen in ihploraaten- werk op gaan. Dit kan met doorgaan. Wat de verhouding tot Rusland aangaat, «le on derhandelingen te Kopenhagen tusschen een Fransch gedelegeerde en Litvinuf be treffen alleen de vrijlating van 900 Fran sche gevangénen in Rusland. M#t de sovjet- legeenng aelf kan slechts door de gealli eerden gezamenlük onderhandeiu wonlen. De Russische krijgsgevangenen in Frank rijk zullen worden teruggestuurd als de Franschen in Rusland weg mogen. Daarna betoogde Millerand nog eens. dat ae geal lieerden een levensvatbaar Turkije wen- schen. Frankrijk heeft daar economische en financieele belangen van groote bëtoékenis. Deze moeten ontwikkeld worden. Wat de overtredingen van het vredesver drag door Duiiscfcland betreft las Millerand eanijre documenten voor ten bewijze van de pogingen der geallieerden om die togen te gaan. Dit deel der rede maakte dcc al echt- sten indruk. De Kamer betoonde rich onte vreden over de zwakheid der geallieerden. D0 stemming verbeterde toen Millerand verzekerde, dat de door F och ontworpen straffen voor aanrandingen der geallieer de militairen zoo spoedig mogetyk door Duitsebland moeten worden uitgevoerd. Bo ven alles staat, dat het vredesverdrag niet teniet zal wonden gedaan. Echter beslaan er verschillend© wijzen van toepassing. Frank rijk is niet een land van haat of wraakzucht. Het wordt geleid door rechtsgevoel. Het wenscht economische samenwerking met Duitschland, maar dit land moet cergt be wijzen van goed trouw afleggen. Frankrük is door zün ligging genoopt tot büionder- waakzaamheid. Daarbij heeft echter ook Engeland belang. BINNENLAND. Nuchter kalfsvleesch. i>« flkdorl niaisciiü LkvuaruiaaiiBi*U.q>i>ij brcingi tor Roan.s van beJaöglicotjefldon, uwt. met het oog op de a.s. t'rtaHciulagen, ln bet belang au oen tijdig- uitreiking, van aan le vragen, consenten, do aanvragen van consenten voor «Ion lutioer van vleeech tan nuohWe kalveren van het mannelijk geslacht, voor do ui.voerpertode 4-10 April, ïuoe.en worden ingezonden op uiterlijk 3i Maart a s. vóór 's natnnüJagE 4 uur. Aan vragen, welke ua ilal tijdstip Ln tomen, wor den voor de genoemde periode niet meer in bfiiiandelijig genomen, belanghebbenden wordt g-wezen op de nieuwe bepalingen van fmamxeolen aard. omtrent welke bij orengemooimie Mlaatocliappij op de deobe- treifende verzoeken inlichtingen worden ver strekt. - f TVVHEÜK KAMER. 1 VerifekdJftng1 van Maart. Do Kasóer Weeft gisteren aangenomen de ei't\liet-ttmij. jage. voor de Mariuebegjrooting n*-t 'j> tegen 3? slemniou en bet ontwerp tot afbouw van de kruisers „Javaon „.Sumatra word aangenomen met 51 tegen 82 stomnvui 'legen «teinded de vrijzjuuigdeniooraton, êooiaatl-detnoCtaton, oouumufeteo, uuie-hbe- ralen on de héér v. d- Laar. De lvamer ging daarop uiteen tot 13 April. GEMENGDE BERICHTEN. Het conflict in het Meubelmakersbt-drüf. 4900 a 5000 meubelmakers en behanger--' uitgestoten. Maandag a.s. [begint Ue aig.-nieeue ui.- slui.iug: in de ineubotuuliiiSir.o, waarbij naar eeD vóorioopige scnaouig -iOl*J k MUO niou- beliinikers en bubange-rs ix\rokkea zullen zijn. Enkc.e fabrto^en zijn in verband me. d.» loobwoek reeds gjster stopgezet, maar do uieestu fabrit-sca zuilen nedoiuniddag ge-loten worden GeruBiuen tijd reeds wart» ouderhand»- Üui^en gaaiwie over ©en collectief axbeads- oomxact. Inmiddeis word oij de firma t le» en üo. getkaftAt: De patroons heobeu loen voorgos«e4d dat de arbeiders het door do /patroons aangeboden contract moesten naai aardon on de staking bij t Ire en Go. ophollen. De werknemers wilden hielrop wol in gaan indton een grondloon vaa 85 cent per uur voor do groote steden werd vastge steld Dit is door de patroons verworden en tegen 29 Maart I» nu de ajgemeene uit- fdni.iiug aangekondigd. Bij de worAgetwraorgaoisatiori zijn de groote firma's over hot geheeio huid aan- fsj'siouut. iimu ato oenlira a-Gravenhag»-, Anusterdam en Rotterdam. De reeidentto telt het. grootste aantal meubelmakers, naar schatting 1100 k 1200, waarvan «U- mees- ton bij de fa.'» Bander en Mutters wer ken. Te Amstenlaon zuilen ciroa 900 k 1000 arocAderk worden uitgesloten Zoowel in t Zuiden le Deo Itosoh, 'lllburg ea Bre da, ajs lp hei Noorden te Bol sward en Groningen zul Jan de werkplaatsen worden gesloten. Hot ïueoreodoel dor uitgestotenen is bij den modernen bood aangesloten, circa 3000 ft 3500, de rest bij de Katholieke. (Jhrts- telijke m ByudirellstiscJio organfeatjes Ook de leden van iaatstgenoenaien bond worden uitgestoten, hoewel zij niet aam de actie dor 3 samenwerk ©tide gwzeüenorgia- niaaties meedcd«*i. Zij bobben zich even wel solhlatr verklaard. Stopzetting v«a dc dwmiadic fabriek Jttaite*? Naar de „Td." verneemt, wordt extislig overwogen om, in verband raet het ooze- key« vervoer, tengevolge yea de steking! der havraorfoidere en andere verkeeremoel- INGEZONDEN MEDFDEELINGEN. MARKT 11 TEL. Ill StMds d« nltuwiti gtnrti bi iijklicden, de uhcna-cho f-ibriok „Naarden oersuiaags »wp ta zetten. UU de bloemboUeuUeek. Mou inoidt uit Htliegoui De bolgewassen zijn dn laatste dagpu ioiyt-volgo van het zachte weer snel ge groeid. Narcissen komen overal in bloei, liter ea daar kaairen vroege hyacutthea ook reeds de tuinen- -Mtet f'a^chea zal er tv-ol wat te zieu zijn- Lat* aardappelen. Ais bijzonderheid kan z&ter gemeld wor den, dat in de Enge Wortner, gjemoeuu.- Wormer, een veehouder aog dagelijks ttti zij tuin aardappelen haak, We.ke don ge- heelen winter in den, grond zijn blijven Zitten. Di aardappelen zij u bovendien no# goed van smaak. STADSNIEUWS. GOUDA, 27 Maart 192Ü. De man zonder hart. Van Anaximander, een van de oudste Milesische natuurphilosophen (600 v. Chr.) is de uitspraak bewaard gebleven, dat de dingen moeten terugkeeren in hetgeen, waaruit ze zyn ontstaan. De beteekenis van deze oude wijsheid is veel te diep om ze als een willekeurig „gefliigeltes Wort" toe te passen op de gewone dingen van den dag en toch moesten we er gisteravond even aan denken, toen we naar de Remonstrant- sche Kerk gingen om daar te luisteren naar de voorlezing van een tooneelwerk. De tooneelspeelkunst, grootendeels ontstaan uit de Middeleeuwstdie Mysterie-spelen, die hun oorsproftg vonden in de Katholieke kerk, later door de streng rechtschen veroordeeld als ijdel vermaak zou nu, als was 't voorals nog alleen door voorlezing, haar entrée of beter rentrée in de kerk «loen. Zelfs voor den zeer vryxinnige toch e\'en een zonder ling denkbeeld. En 't betrof hier niet een oeuvre met een geestelijken of gtxlsdienstigen tendenz als byv. Beatrys of de Paradijsvloek, maar een stuk, waarin (behalve als bijfiguren een zendeling en een paar Mohammedaansche priestersuitsluitend heel gewone men schen optreden, menschen met gebreken, menschen die ruwweg spreken van „ik ver dom het", doch die tevens en dit geldt heel sterk voor den hoofdpersoon Wiiko de Hondt, die „karakter" hebben. Hü ia een man, di& iets te zeggea-en te leeren heeft, in zekei* opzicht gaat er kracht van hem uit en aldus beschouwd is het zeker te verde digen een dergelijk tooneelstuk te doen voorlezen in een kerkgebouw, waar een bijeenkomst, al wordt ze gehou«ien buiten den gewonen dienst om, toch wel een bü- zonder stempel moet dragen. Wilko de Hond, de man, die recht dooi zee wil en steeds gaat, heeft de heer Fa- bricius in „De Rechte Lyn" zoo scherp ge- teekend. dat men hem niet licht zal vergre ten. Vandaar een groote belangstelling voor «ie bewerking die den titel draagt: „De man zonder hart" en een flink bezet ge bouw gisteravond. De heer Fabricius zeide alvorens zyn be werking voor te lezen, dat men een over eenkomst met „De Rechte Lün" xou kun nen bespeuren. Inderdaad. De opzet is on geveer gelük gebleven. Een verschil is er, dat al dadelijk in het Eerste Bedryf wordt aangebracht: In zjjfc maatschappelijk leven strjjdt Wilko niet om een concessie te krij gen, teneinde een „rechte" spoorlün aan te leggen, hier gaat het om de uitbreiding der stad waaroor de „Oriënt" Maatschap- py een begraafplaats van Mohammedanen noodig heeft. De wyze waarop hij de direc teursplaats krijgt en het gesprek met den „grooten Hardius" wyken in 't Eerste Be- dryf iets af van de manier waarop Fabri cius dit in De Rechte Lijn heeft laten ge beuren. Als uitvloeisel van de verandering van het Leitmotiv krijgt men enkele, iecUirkun dig schitterend uitgewerkte scènes, waarin Wilko onderhandelt met de beide Inland- sche geestelyken. Is echter het streven naar de verwezénlyking van Wilko's plan nen niet te uitsluitend hoofdzaak geworden en Yuke's (in De Rechte Lijn: Dieuwke) tragische liefde niet wat te veel verdoe zeld? In „De Rechte Lyn" helpt Dieuwke haar getrouwden jeugdvriend, zooals zün vrouw hem niet helpen kin, door dank zü ingespannen arbeid een teekening ty- cüg te voltoofen, waarvoor te zelfs haar nachtrust opoffert. Door deze daad maakt ze haar innige genegenheid tast baar. Fabricius laat haar ook ln „De man zonder hart" medewerken aan het verkna gen van hetgeen Wilko wenscht door de conferentie die hy met de inlanders heeft, handig in de juiste banen te leiden. De groote hopelooze liefde die beiden voor el kaar gevoelen, laat de auteur hier minder gevoelen dan in het oorspronkelü'ke stuk, natuurlyk kan het spel hier veel goed ma ken. „De man zonder hart" wükt nog in ver schillende andere onderdeelen af van het moeder-tooneelwerk, we zullen de parallel evenwel niet verder doortrekken. Door de inlassching van de scènes hiet den pen- «loelah en den hadzji is het «jua speelstuk belangwekkender geworden, wü voor ons prefereeren het oorspronkelük. De heer Fahricius las duidtl(jk, met aan genaam klinkend orgaan, doch met geringe nuances in zün geluid, hij l&s, geen oogen- blik werd het voordragen, alleen het spre ken der Mohammedanen liet hü ons hooren. De pauke werd weer aangerold met ge wijde muziek, die dezen keer niet de noo dig» «temming wekte. Het publiek praatte en lanhte onderling als men «tii te doen in een kerkgebouw. VERDRAG EN VERDRAGEN. De Belgiache „vrinden", Die „vrijheid" zoo minden, Zijn sedert de Vreê, niet verlegen! Zü wilde, vol gratie Wat land-annexatie.^ (Doch hebben hun zin niet gekregen).. Wat toen ging geschieden? Met loVèn en bieden Ging mén het daar nog eens probeeren. d'Entente bleek echter r. 'n Verstandige Rechter. Verijdelde 't Belgisch begeeren. Met horten en stooten Schijnt eind'lijk besloten De Ratificatie te teek'nen. Hoewél onze buren Naar 'n Volkenbond turen, En vast op een wijziging reek'nea Gaan wij endeBelgen In vriendschap nu zwelgen Zoo mag in gemoede men vragen, 'n V e f d r a g kan nooit baten, Als niet, in plaats haten J- De wil overheerscht, tot verdr a gen! ARN. VAN RAALTE Jtn. lte Ambachtsschool voor Gouds en Omstreken. Gisterenavond hield de vereeniging „De Ambachtsschool voor Gonda en Omstreken" in een der bovenzalen van ,d,e Rèunie" hare algemeene jaarlijksche vergadering voor dé behandeling der hiushoudelüke aangelegen heden. Van den heer C. C. Krom was herklit in gekomen, dat hy zün benoeming tot be stuurslid niet kan aanvaarden. In de be staande vacature zal in de e.v. vergadering worden voorzien. De rekening en verantwoording over 1919 werd goedgekeurd. Deze rekening sloot in ontvangsten en uitgaven met een totial van 36564.63, waarby een nadeelig aaldo van 2084.05 H. De vorige rekwiing wees een totaal aan van 27124.77^, waarWj een batig slot van ƒ718.77. Het groote ver schil in de exploitatiekosten over deze bei de jaren is te wyten aan de sterk verhoog de uitgaafsposten der jaarwedden en ver der aan de meertlere uitgaven voor pensi- oenbydragen en duurtetoeslagen, die weer zyn terugontvangen. De jaarvve«Wen bedroegen over 1918 13437.50 en over 1919 21766.28%. Op alle andere uitgaven is zooveel mogelijk bezui nigd, zoodat -de andere posten over 't alge meen beduidend lager «ün- Tegenover deze sterk verhoogde uitgaven, waartoe de-Ver eeniging krachtens de voorschriften ver plicht was, stonden over 191» geen arniere vermeerderde inkomsten dan een ^rijksbij drage van 50 van het verhoogde salaris en 1000.verhooging der subsidie van de gemeente Gouda, de subsulies van Rjjk en Provincie bleven dezelfde: ISGOO-en 8600. De toestand ziet er dus niet rooskleurig uit en de vereeniging zal moeten uitzien naar middelen om de financiën beduidend te ver sterken. De schippersschool heeft blykens hare afzonderlijke rekening by een egplóitatie- cijfer van 2466.29, een nadeelig saldo van f243.02 opgeleverd. Deze school wordt ge subsidieerd door 't Ryk met 1250, de Pro vincie met ƒ320.(over 1918 nog ƒ30.—-) en door de gemeente Gouda met ƒ600. Aan jaarwedden is betaald 1728.75 en aan leermiddelen 198.75. Het verslag over den toestand-der school en de uitkomsten van het onderwijs ever 1919 zal den leden in druk worden toegezon den. W(j komen daarop later Wel terug. Teneinde te voldoen aan de voorschriften van den Min. v. Onderwys, kwam ree«is thans de begrooting voor 1921 ter taf-el, teneinde deze voor 1 Mei voor de Rijkssub sidie te kunnen indienen. Teneinde due sluitend te maken, zün daarop verhoogde subsidies gtiraamd. De begrooting van 1920 wérd in denzelfden geeBt herzien en gelijk luidend gebracht tot een totaal cyfefr van ƒ45000.— in ontvangsten en uitgaven. Gemeentelijke ondersteuning in plaata van B. en W. adviseeren, naar aanleiding van het voorstel van den heer I. van aei' Want op 27 Jan. j.l., om aan de weduwe van den werkman bü de Gemeentelüke Gasfa briek K. Tuinenburg, vanaf den daturif van het overlüden van haar echtgenoot een we- kelyksche uitkeering uit de gemeentekas toe te kennen, met bepaling, 'dat' 'de. hoe grootheid dezer uitkeering nader, door den Raad zal wordeh bepaald, déze üitkeêring te bepalen op ƒ4.per week, zooals door de Commlésie voor de Lichtfabrieken wordt voorgesteld. Indien Tuinenburg bü leven wel deel ge rechtigd in het pensioenfoinls was gewetff, zou zijn weduwe thans een wekelljkaai pensioen hebben genoten van ongeveer 6.50. Het thans uitkeeren van het volle pensi- oenbedrag zou tegenover de gemeente ambtenaren, die reeds hunne bydragen ter verkrüging van eigen pensioen en pensioen voor hunne weduwen en weezen moeten storten een grove onbillükheid zü'n. Witte Bioscoop. 0 Voor den handigen gladden Eddië Polo, die zich uit allerlei moeilijkheden wéét te redden, moet men hoe langer hoe méér bewondering gaan gevoelen en met die be wondering Btygt.de spanning naar den af loop. De intrige wikkelt zich nog alt(jd ln en een knappe kerel, die voorzegt hoe 't slot zal zün. In de drie afdeelingén, die deze week worden gegeven, maakt Eddie weer tal van hvonturen mee, vervolgingen, opsluitingen, ontsnappingen. Een halsbre kende pening: de doodensprong, om zich samen nuu Alice de vrüheid te verschaffen en tenWAte belanden de cifcus-menschen op het Pearl-eiland, een geschikt moment ora hét verhaal *<jor een week af te "breken. De film is «stoer bezietoswaardig. Jammer, da^nen betrekkêlük weinig te tien krijgl van het circus-leven. Aan den „Circuskoning" gaan nog enkele films vooraf, o a. een kluoht in twee acten „Tooneelsterren" en de „Weekreroe", die even actueel is als ftewoonlük. Firma C, -fi, van der Poet. 1370 29 Maart 1920. Be Koninklyke Hollandsche Sigarenfa briek, Firma C. G. van der Post, alhier her denkt Maandag a.s. haar 50-jarig bestaan. Be heer C. G. van der Post, die in 1870 zyn zaak hier Vestigde, begon aanvankelyk op bescheiden voet met gering personeel, hy slaagde er in voor zijn gped fabrikaat een steeds ryimeï debiet te vinden, zoodat de zaak zich geleidelijk tot een flink bedrijf en detailzaak ontwikkelde. In 1898 werd de detailzaak en fabriek overgenomen door den heer J. van der Jagtf die de zaken onder de oude firma voortzette. De groote vraag naar de merken der fir ma van der Post, die herhaalde malen op internationale tentoonstellingen werden be kroond zü behaalde 8 bekroningen maakte den bouw eener nieuwe fabriek noodzakelijk. Deze werd gevestigd aan de Nieuwehaven. 1 Ook ih de latere jaren mocht de fknia haar debiet zien blüven toenemen; zü ves tigde ook een filiaal te 's-Gravenhage. De ongeordende toestanden van den laatsten t(jd moéten bvor beoordeeltng buiten be schouwing blüven, de fabricage is thans in verband met het ontbreken van de mo gelijkheid tot uitvoer en andere omstandig heden stop gezet. Hoewei de herdenkingsdag van Maandag om bepaalde redenen niet feestolük zal worden herdacht, zal de bekende jubi- 1 «erende firma dien dag zeker van vele zü- den belangstelling ondervinden. „Gouda Vooruit". De films van Richard Oswald, «ie bekende Duitsche film-regisseur hebben ln de laat ste jaren bij het grootste deel Yan het pu- bLek veel opgang gemaakt en inderdaad ligt dit ook in den aard van het publiek; velen worden gaarne, zü het ooa ndirect nog eens opmerkzaam gemaakt op de min der goede dingen, waaraan zjj zelf zü het dan ook onwillekeurig meedoen. De bioa- x»p is dan ook daartoe uitstekend geschikt, mv kan met büzonder gemak de handelin gen >Jgen en al zou men een oogaublik te .teer g troffen worden door hetgeen men op het oek ziet gebeuren-.- men zit im mers in het donkerl De film, die thans loopt in Gouda Voor uit is er zoo één als hierboven gezegd. De titel „Zy die zich verkoopen" doet allicht iets anders vermoeden, dan hetgeen wordt gegeven. De scenario-schrijver heeft ia dit beeld vooral de macht van het ge!a willen doen naar voren komen. Hij heeft willen laten zien hoe zelfs de sterkste personen bukken voor het geld, hoe nieuwsbladen, af hangende van het gekl. dat in handen is van enkele schurken, geheel* campagnes op touw zetten die honderden ongelukkig ma ken. En tenslotte stelt hü de vraag: „Wat ia erger» de vrouw, die zichzelf verkoopt of zij «üe hunne overtuiging over boord gooien voor een handvol geld en daarvoor dulzen- tipaft grondebrengm." Over die vraag zou veel te «eggen zün. Vele antwoorden van den meest uiteenloo penden aard zou men erop ontvangen. Het overgrootste gedeelte van het publiek ech ter dat dit beeld heeft gezien zal zich hier over minder bekommeren. Het zal zich «er- der rekenschap er van geven of de film ge boeid heeft. En dan zal dit in elk opzicht bevestigend worden beantwoord. Hoewel de regie ons niet in aile opzichten kon bevredigen, was er heel veèl goeds aan deze film; bijzonder het spel van den hoofd persoon in de rol van „Sasa«" is subliem, terwül vele mooie tooneelt.jes het beeld aan trekkeiük maken, al zün de opnamen uit fotografisch oogpunt niet allen eren goed gealaagd. Hét programma bevatte voorts een heel mooie natuuropname en een minder interes sant PériogzjeurnoaL De heer Ren*, die voor het eerst na zyn riekte zün functie wederom waarna», werd dpor het publiek met applaus begroet, het geen hem aanleiding gaf in een aardig «WecbJe hiervoor te danken en de verteke ring te geven, dat hü steeds allee zou doen om het pubjiek ter wille te zün. Geuurende de voorstelling heeft hü die belofte gehou- r, zooals w© van hem gewoon zün, was explicatie in orde. Het gestkhtsleven moe. Gisteren werd hier zwervend aangetrof fen de veertienjarige V. P. N„ een wees jongen, die verklaarde uit de Marthw-stich- ting te Alphen aan de Rün, waar hü ver pleegd werd, te zün weggeloopen. Zün vrü heid was van korten duur. Hü wend oogen- blikkelük naar Alphen teruggebracht. BOSKOOP. Het aantal namén van mannelijke an vrouwelüke kiezers óp de 22 Maart j.l. vast gestelde kiezerslijst bedraagt 3014. M. Hoogendoorn, broodbakker, wo- f op de Achterkade alhier, werd Don derdagavond door 2 jeugdige onbekend ge- Wéven personen getracht de winkellade te tédigen. De poging werd echter door ©en der bewoners ontdekt, waarop zü het op een loopen zetten. CAPELLE a. <L IJSSEL. By K. 'B. is het openbaar belang erkend van de werken, welke door de taden der gemeenten Capelle en Krimpen aan den IJsel zün bevolen ten behoeve van de elec- triciteitsvoorziening dier gemeenten. BjJ 1 neade TUINBOUW. aT Hootlredlaoteur vaa het Tuinbouw- weekblad „FJonalla" i» than^ opgetreden •ie hrer J. F. Oh. D|x ale dp volger van Jeu heer A.. Flet, die deze functie bijna ■••M-tii, jaren heeft bekleed. CORRESPONDENTIE. A Bi, Rotterd-uu. VEop bedoeld» tea- f/oMfdlinjf hebben we f««n u«noo<fVring invang»*!!we hebbro ze daarom niet bo- zocW en kunnen natuurlijk7 «w venrtag .-lenrabi opnemen, A., alhier. - l'w infézónden,1, «tukuwe wegyiy? wachtoa Red. agenda. 21 Ateart. 8 uur. Niuuwo öohouwljurg. Jean LteuH Pteuifwu. 29 Ma«rt 11 uur Gebouw Bouw- en Wo- lüngtoezdchl OnderetandaoommbMÉe Ar menzorg. SCHEEPV AARTBEBICtrtEN. MVt MtJ; Nc.Dc, JLA.N1). itaioe Luuruto) er trok ul viaart «au Colombo. .sias pass. ^1 Maai» Gibraltar, i'riiw tier Nettoriandeu, arrx\ eenlo ".'1 Maan van .ViUoterdain te tiakavia. BG'l'lElvDA VijcJIJL liLGlD. Buitenzorg, vau Java naar Now Vore, arrivtx-rJo 23 Maait to Port Natal. Kawti (Üiua.r«to) word ZiUenJjagiuiaUJag to t'Ottordjm vvrwaol*: ^ix^aitarta (thuisrepaleerde M.iori i'oiut do Galit- HoldLAND AMiEl: IKa LhJN. Gorroiijk, vac K «laan naar Now Ólrleans, \or1rö'< 24' Maait ven Havana. Maartoniedujk, arrivrertie 19 Maait vau Rotterdam t« Kurraouee. MsartetDOlijK, Van lCotterdaih naar Boiu bay, v-eftrok 2U Maart van kuxxaehee- UKKUlAllhUKltuN Zondag 28 Maart. GOUDA. Kemonstr. Kerk. 10% u. van. Ds. H. van Aa- sendcift. Collecte voor het aflossings- fonda. St. Janskerk. 10 u. vjn. Da. F. W. G. Ver heul. 6 u, nun. Ds. J. E. Büi, bevestiging van nieuwe lidmaten. Luth. Kerk. 10 u. v.m. Ds. Th. Schorten. Soc. de Kéunie. 6% u. n.m. Soc. Rel. Ver bond. Mr. P. Tideman uit Bloemendaal. Onderwerp: Christendom en klassebelang. BOSKOOP. Kemonstr. Kerk. 10 u. v.m. Ds. A. Jager. Ned. Herv. Kerk. 10 u, v.m. Ds. Nieuwburg. WADDINXVEEN. Rumonsti. Kerk. 7 u. a.m. Ds. A. Jager te Boskopp. Ned. Hérv. Kerk. 9% u. v.m. en 6 u. njn. Ds. Steenbeek. In «ie morgeogodsdienst- oefening bevestiging van nieuwe lidma ten. MOORDRECHT. Ned. Herv. Kerk. 10 u. v.m. Ds. Kniphuizen. GOUDERAK. Ned. Herv. Kerk. 9% u. v.m. en 6% u. mm. Ds. P. Zandt te Delft. STOLWIJK. Ned. Herv. Kerk. 10 u. v.m. Ds. B. J. Kanis. Evangelisatiegebouw. 9% u. v.m. en 6% u. n.m. De heer Douma te Scheveningen. HAASTRECHT. Ned. Herv.. Kerk. 10 u. v.m. Ds. E. v. d. Broek. Geref. Kerk. 9% u. v.m. en 6% u. n.m. Leen dienst. AMMERSTOL. Ned. Herv. Kerk. 9% u. v.m. Ds. Westel- dyk te Schoonhoven. BERGAMBACHT. Néd. llerr. Kerk. 9% u. v.m. en 6% u. mm: Dm. D. Plantings. BEKKENWOUDE. Ned. Herv. Kerk. 9% u. v.m. Da. J. N. v. d. Heyden. 31 Maart. GOUDA. St. Janskerk. 12 u. m. Da F. W. G. Ver-» heul. Huwelijksinzegening. 2 April. GOEDE VRIJDAG. St. Janskerk. 6 u. mm. Ds. J. E. Büi, bed. H. Avondmaal. ADVKBTENTufN. BURGERLIJKE STAND. GOUDA GKBOHEN 25 Maart. Haétiaao, t. v. V«»rm»?uleii ea C Noordfyprhaf. 26 Maart. Allx'Kutff z. v. A. van Redeti én. E. Wr- h«,nti ONDEKTfcOl VflJ 'P. Klwöp «mi A. d«> .iuiiig. J. Verschuur en J. S- L. Mul- «tor. - H. Vuljk en S. A. Verboom. H J. Lijster «mi J »an Brucsh«*n J. Lexiitond ro A. de lleii C. Grapendaa. en G Schrtebroric. OVERLEDEN 24 MaaiMargareiha K. Korter gwh nw» T. Duii'«nielJ«r, 36 i. 26 Maart i'i«^U»rtjé Aalhuiseii 74 j. STOLWIJK. ONDERTROUWD: J. Vefburg on E. E. Gru>ohtT«i. GETROUWD J. Verkalk. W. \\\n \1ie. J Oftkwn «mi L C. W". Hailing. Het Bestuur der Vereeniging tot beetrü- ding der Tuberculose te Gonda, roept hterbü wederom de hulp in van een groot aantal voor den BLOEMENVERKOOP ten bate der Tubereuloeebestrüding, die dit jaar op zal gehouden worden. Allen, die zoo vriendelty)|, wrillen zün zich daarvoor beschikbaar te. stellen worden verzocht zich zoo spoedig mogelijk op te geven aan Mevr. J. J. v. d. SANDEN, Markt 15, Mevr. P. J. v. d. WOLF, Regentes»? plantsoen 1 of het Connultatte-Bureau, Flu weelensingel. -V 1845 20 Hder e. b. b. h. h. zoekt tegen 1 Apr»] met of zonder pentldn. Brieven met prijsopgave onder no I8éê Bureau GOtfDSCfiECOURANT, Markt 31. II Exportkantoor VRAAGT Brieven onder no. 1851 Bureau Goudsohe Courant, Markt 31. 10 merk „De Herder". dame*, en Kindarhoaden Nitvwitf modalUn, tklgu, |<mMrln| Vervaardigen en opnieuw garneeren van gedlagen hoeden. 1824 10 ff Dl litlanale Ipera. ff NIEUWE 8CHQUWBURB. HKBEBDtC I tPSIL, I III (e |cv«R door hel volledi| orkeet der Nationale Opera onder let<jing ven ALBEIT VAN V&ALTE. SallitanHal Ri,lts-H,rn»man •li Riek. vin Halveert P«l. Prijzen der plaatsenLe|e en Sulles f2. Leden f 1.50. Baleen f L50. Le den f 1.25. Galerij f0.75 plue 10'/0 mu- siekonkoslen. Kaarten vanaf heden verkrijgbaar bij den buffetchef der Sociëteit „Ons Genoegen". Plaatsbespreking bij loting Woensda| 31 Maart, 's avonds 8 uur, 1840 30 In Zijn do boston, flroot» Sort««rln§ Billijk» PrlJiiP Aanbevelend, M V villi UU I KLEIWEG 87. OIVRSAOO op «en fabriekskantoor nabij dén Haag bsksnd m«t HOLLANDSCHE tn FRAN8CHE eorrtipondsntl» (DUITSCH strekt tat aanbeveling). Brieven met inlichtingen te richten: No. 287 Adv. Bur. Belinfante A Co., Ged. Burgwal 57, Oen Haag. 1H41 40 om prima lite klas geschoren en geknipt te worden is b<j DUBBELE BUURT 8, OOUDA. Akeeeeiuatai per keert u per .eind. Ostsmsttisp deer lyisl. ■ediealei eek see huis. 577 40 HET OOEDKOOPStE ADRES voor alle STOFFEER-, BEHANG- en BEDDENWERK Is lste klas DIVANS f 55 Vraagt prijs voor Salon., Huis. an Slaapkamar-Am.iabl.mant.n •n alla anortan O ubfautauila. Levert SPRINOMATRASSEN, KAPOK- en SPIRAALMATRASSEN tegen de uiterste pr,s. Vraagt da atalan oollaotla BEHASQ8ELPAPIEREI vanaf 36 cent tot in de fgn«te dessin*. 1/overt ai ie soorten OordQnen, Rol-VI tra ge en Overgordijnen. Tevens REPARATIE INRICHTING 1825 40 Aanbevelend, en soiled Is het SOHOIiaiL uit de vergelijk PRIJZEN en KWALITEIT. RECLAME AANBIEDINO het BISTI voor den laageten PRIJS. KLEIWEG 1, honk Turfmarkt. Nat aotiadsta adras aoor varhtaizingan ia 183H Talaloon 419-S70. AANBE.VELENO. NIEUWE HAVEN S3- 20 MARKT 4S OOUDA RUIME KEUZE 99 Wy bieden U voor't voorjaar oen praoht- «orieering 1839 40 8LAPCE on STIJVE in diverse kleuren <-n modellen. Ken enorme soiteering MANS- en JONOENSPETTEN, in alle mogelijke kleu ren en modellen. Laken Klndarbarats, vanaf f 2.50 tot f 5.50. in diverse kleuren. Zijden, hall Zijden en Katoen, vanaf f5.— en hooger. Bloocoop „GOUDA VOOWUIT" Ook éaae weak vertooaea wij iet* buitao|ewooaa. F.aa dar atouwaf* craatiaa van den ganialan refitaaur RICH. OSWALD die da beroende ftlai* Mlf B| Licht" en „Thymlan kat I«VM ««Mr hviIIm wpw" in acè^a aafta. Dexe film i* getilald 1 voorppel tn 6 aat.a Ken huitea|ewoon «pannend en boeiend verhaal, uit het realiatiaelM lovan, I dat on* toont waar la|a hartstochten toe leiden. iBP Duur der film 2 uur ~WI ATTENTIE I wy aaakaa bat gaaahta gak lak ar op att.nt dat da haer EEN A waor «obool is borstald on olka aoorstolliag op do bohoedo popalalro wgao oapIMeort. ^44 5# Ag ent «oor QOUOa an Omatreken in h.t «mrt an bruin

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 2