y A. C. COSIJN - in Assurantiën GEZ. VAN DANTZIG, ROTTERDAM, zijn ruim .onmin» in Zijden, Wollen, Voile en Linnen Costumes, IP M A AT SC H O E N M A K E RIJ REPARATIE-INRICHTING (1 HU IIUXIS, BOELKKAPE I32-'2H. O6- HET 15 VOLSTREKT NIET NOODIG VOOR UW NIEUW VOORJAARS-COSTUÜM VEEL GELD UITTEGEVEN Onze geweldige voorraden in ETALAGES EN VERKOOPRUIMTEN TENTOONGESTELD/ LEVEREN U DAARVOOR UIT VELEN AFDOEND BEWIJS. Hoogstraat, hoek Viaduct. Sluit alle verzekeringen voor Particulieren, Handel, Scheepvaart en Industrie. IZAK VAN DANTZIG, Makelaar. HEERENHUIS met tuin JICHT SPIT, ANKER Boekhouder. 8 kalfkoeien, 4 vette koeien, 2 pinken. HOOGSTRAAT S-11, GOUDA, BLOUSES, «JUMPERS en ROKKEN In alle genres. MANTEL-COBTUMES onder leiding van een bekwamen damescoupeur. Tweede Blad. Hoffelijkheid, Advocaat en deurwaarder. ENKT y ER AAM 1752 Telefoon No. 81. 30 WIJDSTRAAT, <-« Teleph. 473, GOUDA. TE KOOP. VEL-D1 ajije: SPOEDIG r.ï 4FKF.& ooou [N«RU ING H PAIN EXPELLEglf .i k Pt-i 95 nl. en f. 40 GEVRAAGD per zoo spoedig moge lijk bekwame vooi4 vast. Brieven ouder n«. 1848, Bureau Goudgftha Courant, Markt 31. 18 Verkrijgbaar bij ANTON f'QOPS, Wijdstraat en S. H. VAN LOON, Markt. Notaris MAHLSTEDE te Bergam bacht is voornemens op WOENSDAG 14 APRIL 1920, des voormiddags half elf aan de BOUWMANSWONING, get. E. 13 aan den Kadijk, bewoond door den "heer WILLEM ANKER, om contant geld in het openbaar te verkoopen Bouwerij- en Melkerygereedschappen. waaronder Karn, Kaaspers, Wring- tobbe, Staren, Kaasplanken, Schra gen en Standers, Kaasvaten, Em mers, Drank wagen op wielen, Drank- kuip, twee groote Voerbakken thet Schragen, Varkenszeuning, Hand werk, Waterfornuis, Kookfornuis, twee Schouwen, minnebrug, losse brug en eene partij palen en planken, zoomede EENIG HUISRAAD. 's Morgens vóór den verkoop afge- nommerd te zien. 1842 40 EN 1830 24 OVS '131 0i"S9 139NISS«3*331C '..NVVAAZ 3100M9 3a" [ueqassüAl aq3S|uioi|Q ua -uioo)S '«MM «'<111005 3111 m «M015 GOEDK WIJN BEHOEFT GEEN KRANS. Schoenci'M óók met. Die is voldoeede Schoencrenio óók met. Die is voldoeede bekend GE F. FT ZELFS BIJ REGEN NIKT AF. Wacht IJ voor waardelooze namaak. Let op de 3 letters. Voor onze maatafdeeling een groote sorteering STOFFEN en ZIJDE voorhandèn alsmede de NIEUWSTE STALEN. Speciaal adres voor het leveren naar maat van -MIAMTEULS en ZATERDAG 27 MAART 1920. BRIEVEN UIT DE HOFSTAD. CCCCXCVIIl. Wy willen ditmaal onze Haagsche cause rie beginnen met een „ln memoriam" aan een der oudste, meest bekende en meest ge ziene ïiguren uit de arriatocratische wereld. Het is tie 8i-jarige baron Van Pal landt van Neerynen, tot voor een jaar opperccremo- niemeester aan het Hof, dezer dagen op zijn buitenverblijf te Waardenburg overleden. Het was een eerbiedwaardige figuur, deze for ach e grgsaard met het innemend voor komen, type van oude aristocratie. Men denkt zich allicht een stijve, gereserveerde, geweldig ceftige meneer, ongenaakbaar m zyn optreden en onbereikbaar hoog zich zelf stellend. Paar had baron van Pallandt nu precies nieta van. Jaren geleden, toen ik nog als jong-broekje in de Haagsche jour nalistiek bezig was een plaatsje te verove ren, wilde ik Haron van Pallandt eens eeni- ge inlichtingen vragen over landcryen die zyn eigendom waren. Naar den ouden heer van Pallandt kan je best toestappen, advi seerden anderen mij. En ik deed het. Aan het statige huis in het Voorhout belde ik aan en nauwelijks was ik aangediend of de heer des huizes kwam mij reeds tegemoet. Op de meest gezellige wyze hebben wij een half uurtje gekeuveld, zoodat ik meer het gevoel had bij een ouden kennis op visite te zyn dan bij den allerdeftigsten al- lerhoogsten waardigheidsbekleder van het Hof. In den gemeenteraad had hy meer dan dertig jaren zitting en zelfs toen ztfn dis trict al sterk aan het rood-worden was, werd hij er nog herkozen. Opmerkelijk was dat hij weinig sprak, maar altijd goed op do hoogte bleek te zijn en als het op stem men op aan kwam stemde hij meestal met de meest vooruitstrevenden mede. Met de perstribune naakte hy graag een praatje en als er een grapje weid verteld, lachte de oude heer, zooals wy hem in den omloop noemden, graag altijd mede. Als grootwaardigheidsbekleeder was hy een imposante verschijning. Heel wat kec- ren heb ik hem den stoet zien openen waarmede de Koningin de Staten-Genownil haar troonrede kwam aanbieden. Met ele gance voerde hy den staf. Met baron van Pallandt verdwijnt een oud-adellyke figuur van het echte onver- valschte ras, dat misschien eer in de mid deleeuwen dan in dezen tyd thuisbehoort, maar dat toch een charme had, die helaas niet terug te vinden is bü de hedendaagsche „chique" lieden. Na dit ietwat tragische begin, grijpen wjj een opgewekter onderwerp aan. 't Is de len te! En de gebenedijde heeft haar intocht gemaakt met keurig weer. dat al aanstonds allerwege naar buiten lokte. Vooral het fiets-verkeer had weer nvang aangenomen. Twee groote groepen van na tuur-liefhebbera vergaderden dien dag. In den Dierentuin kwam de Nederlandsche Toeristen-Club byeen. Deze club organi seert Kampeertochten en verleent steun aan hen die met de tent er op uit trekken wil len. Deze bijeenkomst had propagandisti sche strekking, ledenwerving en belang stelling wekken voor het goede doel. In de zwem- en badinrichting kwamen de trouwe bezoekers van het Stille Strand byeen ter bijwoning van zwem- en red- dingsproeven, die door de Reddingsbrigade werden gegeven. Ook hier een driehonderd tal aanwezigen, die blijkbaar opgetogen waren over de buitengewone prestaties in het bassin. Een groot Indianensoel. ice< Een groot Indianenspel, geeu.. tumeerde dames en heeven met waschechte roodhuiden-kleur, hield met de fantastische scènes de aandacht zeer gespannen. Als in leiding voor het komende seizoen was deze uitvoering een keurig begin. Uit beide feesten blykt hoe het verlangen naar den zomer ai krachtig begint op te le ven en het lenteweer versterkte dit verlan gen. In dit verband vestigen wjj ook even de aandacht op de mode-show, die gehouden is ten bate van het Herstellingsoord, die ItW Nederlandsche buitenschool die in den Haag is gevestigd. De firma Gerzon heeft deze show georganiseerd en alle baten daaruit voortvloeiende aan deze inrichting ver maakt. Dat een dergelyke school van zeer veel beteekenis is, zal een ieder toegeven en een verheugend verschijnsel, dat weg daarvoor flinke steun is langs deze verkregen. Overigens heeft de liefdadigheid in de laatste jaren veel geleden en zeer vele ver- eenigingen die een filantropisch doel heb ben, hebben moeite om het leven te houden. De hoogere levenskosten dwingen velen tot de uiterste zuinigheid en natuurlijk worden Een oorlogsverhaal? zei J.«n van Veen, dat is al heel oud en heelemaal uit de mo del Wat mij aangaat, ik ben dien vreeslij ken oorlogstijd vergeten en sedert ik de wapenrok uitgetrokken heb, zyn er slechts enkele herinneringen aan gezellige diners en prettige verloftijden in myn geheugen gebleven. Slechte herinneringen vergeet ik goddank vlugger dan goede. Een gebeur tenis is me echter levendig voor den geest gebleven. Het was in Juli 1916, we waren in het wul1 «aicii ixi 1MJF •Sommegebied. IV weet niet of jetai Ie nog de wanhoop van de soldaten herinnert in dien benarden tijd. Het offensief was voor vVu. «cv uiicuaiei wan voor de eerste maal met grof geschut begon nen, kanonnen, machinegeweren en andere dood en verderf brengende machines be gonnen hun oorverdoovend concert. In koortsachtigen haast werd de aanval voor bereid en met groot enthousiasme. Ik zie me nog heel vroeg in den morgen bh' den aaflval aan het hoofd van mijn afdeling in een loopgraaf, dien nacht pas gegraven, die nog rook naar versch gedolven aanle en hier en daar vol grondwater staande. Voor ons lag een platgeschoten suikerfa briek tuschen kale boomstammen een luguberen indruk makende. Boven dit som ber tooneel welfde zich een helblauwe Juli- hemel, vervuld van rook- en kruitdamp. We waren als dronken door het geraas die uitgaven bét eerst geschrapt die voor de persoon zelf niet direct productief zyn te achten. Bovendien lydt de „binnenlandache" filantropie nogal onder de „buitenlandsche"'. Het aantal Oostenryksche en Hongaarsche kinderen, dat hier vertoeft, begint aanzien lijk te worden. Wat ik er zoo van hoor, is men zeer goed te spreken over het karak ter en den aart! der kinderen. Heel wat gunstiger is dit oordeel dan het indertijd was over de Belgische kinderen. Deze muntten niet bixonder uit door welopge voedheid, terwyl men algemeen hoort prij zen de bizondere goede gedragingen van de Oostenr\jksche kinderen. Zelfs zy die in den heelen oorlogstijd hun fcl-anti-Duitsch-zyn niet onder stoelen of banken staken, geven dit toe. Wel typeerend hoe dat felle pro en contra gedurende de oorlogsjaren er maar boven-op lag. is het thans te zien hoe velen, die hun dagelylcsche verwensching uit spraken voor de Centralen, thans ook on middellijk bereid zyn kinderen uit het Oos ten te laten komen om hen hier weer op kracht te brengen. Natuurlijk weet men daaraan wel een bizonderen draai te geven om het goed te praten, maar dat is ten slotte bijzaak. Hoofdzaak is het verblijdend verschijnsel, dat hier te lande althans niet een dergelyke dwaze haat blijvend wordt gekoesterd. HAGENAAR. Brieven. Verkalking. Wy willen thans een oogenblik stilstaan met elkander by bovenstaand onderwerp. Het is ditmaal niet een willekeurige greep uit de vele onderwerpen, die een bespreking overwaard zyn. Eén mijner getrouwe lezers van de „Medische Brieven" ontmoette lk dezer dagen en deze wilde gaarne et na iets weten over de „verkalking", die plaats vindt in ons lichaam. Aangezien ik vermoed, dat deze bovengenoemde lezer de tolk is van velen, wil ik clan ook met genoegen aan zyn verzoek voldoen. Zonder twijfel heeft de verkalking van ons beenderenstelsel en ons bloedvaatstelsel, om slechts enkele der voornaamste te noe men, langen tijd de aandacht der genees kundige wereld getrokken. Het was dan ook een zeer vreemd verschijnsel en onwil lekeurig drong zich de vraag naar voreq: „Waar komen die stukken kalk vandaan'. Het zou my te ver voeren de zeer vele theo rieën, ten deele juist, ten deele onjuist, hier op te* tisch het Wy weten heden ten dage, dat de voeding een buitengemeen gewichtige rol speelt by de kalkvorming. Immers vele vaste en vloei bare voedingsproducten bevatten kalk en nadat vele scheikundige processen zich heb ben afgespeeld, waarop ik hier moeielyk nader kan ingaan, komt deze kalk opgelost in het bloed en de verschillende weefsel vloeistoffen te land. Ons beenderenstelsel ia nu zeer bloedrijk. Een ieder uwer, die wel eens het ongeluk heeft gehad een been te breken, weet dit uit eigen ervaring en zal zich zonder twijfel nog wel de enorme onderhuidsche bloeding herinneren, die bin- e' sommen en kan ik dan, uit een prac- i oogpunt beschouwd, volstaan met u eindresultaat hiervan mede te deelen. nen betrekkelijk korten tyd ontstond. Wij hebben dit ook te zamen besproken toen wij de „Beenbreuken" behandelden. De kalk wordt nu in meerdere of mindere mate in het beenderenstelsel afgezet. Ook het been op zich zelf is niet standvastig, d. w. z. er wordt steeds oud materiaal opge lost en nieuw gevormd, zoodat een mensch na ongeveer 7 jaar een geheel nieuw been derenstelsel bezit. Er heeft nu steeds een wisselwerking als het ware plaats tusschen de been-nieuwvorming, de oplossing van oude beenstof en de afzetting van kalk. Op jeugdigen leeftijd treden de beide eerste veel en veel meer op den voorgrond, terwijl wij maar zeer weinig kalk aantreffen. Dien tengevolge is in onze jongelingsjaren het beenderensysteem ook veerkrachtiger. Het gebeurt nu echter nogal eep# bij het kind, dat deze wisselwerking spaak loopt en ook de betrekkelijk geringe hoeveelheid kalk, die altijd aanwezig behoort te zyn. nog ontbreekt. Het beenderenstelsel wordt dan te buigbaar en kan ook de remplaat niet meer voldoende dragen. Wij treffen dit, aan by de z g. Engelsche ziekte of Rachitis. Men spreekt van „Engelsche" ziekte niet omdat deze zooveel in Engeland zou voor komen, doch omdat een Engelschman het eerst onze aandacht op deze aandoening ge vestigd heeft en ons een inzicht in het wezen dezer ziekte heeft gegeven. Hoewel gelukkig betrekkelijk zeldzaam, vinden wy een stoornis in de bovengenoemde wissel werking ook bij volwassenen. Toch heeft men gemeend haar als een afzonderlijke ziekte te moeten beschouwen en haar den naam gegeven van „Beenverweeking" of „OsteomalacicVooral in het Noorden van ons land (Friesland is het bijzonder) treft men haar af en toe aan. Aangaande de oorzaak nu van deze ateor- nissen zyn wjj nog betrekkelijk sober inge- en kogels floten om onze ooren en granaten sprongen boven onze hoofden uiteen. We waren in den besten toestand om ieder een te dood en, die ons wederstond. Eindelijk kwam het uur van den aanval. Gevolgd door myn manach.ppen sprtmg Ik op de borstwering en eenige oogenblikken later liepen wq in een ving tempo door de velden, ten kort gevecht ontspon rich op de borst wering van den vüandeHjken loopgraaf. Reeds gingen de armen omhoog! De loopgraaf was in ons beriti Het eer ste doel was bereikt. Nu nog de tweede hnie. Terwyl myn manschappen de stel ling van vyanden ruiverden, ontdekte ik recht voor my een smalle gang. Zonder verder na te denken, vol vuur cn krygslust, snelde Ut erin. Evenals mijn manschappen had ik de bajonet op het geweer. Ik liep zoo hard ik kon, de bajonet geveld, de punt ter hoogte van de borst eens eventueelen aanvallers. De gang was san beide zijden van in hammen voorzien, waar men zich even op houden kon, als er iemand moest passeeren. Opeens, bij een bocht van de ging, stond ik recht tegenover een vijand die met een soort houweel in de hand juist regelrecht op my afkwam. We zouden tegen elkander botsen en de verrassing was zoo volkomen, dat WA beiden niet wisten wat te doen. Mechanisch hief ik mijn arm omhoog, want zooha puntige bajonet is erg gevaar lijk, als men eraan geregen wordt en op eens botsten we met onze borsten tegen el- licht, hoewel het «venwel begint te dagen aan den horizon en tal van organen, waar- oader de gealachtsklieren, de bynieren, du schildklier, een belangrijk woordje hebben mee te spreken. De beemierenverkalkmg geelt, wanneer zy binnen normale grenzen zich beweegt, geen verschynMlen. is deze te gering, dan zal het been gemakkelijker doorbuigen en is deze te groot, dan zal de betrokken per soon by een stoot of val, die goed aankomt, meer kans loopen het bot, dat in het spel is, te breken. Behalve nu in ons beenderenstelsel, wordt ook in tal van andere organen en Bystemen kalk afgezet, ik noemde in het begin van myn bespreking reeds het bloedvaatstelsel als één der voornaamste. De vaatverkal- king is een ieder uwer natuurlijk bekend, een proces, dat, evenals de beenderenverkal- king met den oudan dag vrij wol gelyken tred houdt. Voorta sou ik afbreuk doen aan één of ander orgaan, wanneer ik hierbij in détails zou treden, ln elk denkbaar or gaan kan in grootere of kleinere hoeveel heid kalk worden afgezet. Het spreekt van zelf, dat het tevens afhankelijk is van de plaats waar deze afgezet wordt of dit alles stool-nissen met zich mede sleept. Zoo hebben wij dus gezien, dat, hoewel nog vele vragen open staan, die op een ant woord wachten, wy ook op dit punt een duidelijker inzicht hebben verkregen. Ik hoop hiermede aan hat verlangen van mijn geachten lezer en wellicht van velen met hem voldaan te hebben. MODEPRAATJE. De mantelpakken zyn deze zomer buiten gewoon correct en eenvoudig, een guou ding voor de dames die al het buiteagewoone en opzienbarende, wat de japonnen ons bieden. te ve; irmilden! Er .s een type dame», dat er altijd Op haar best uitziet in een mante.pak; dut is het correcte, wat stüye type, met een ang, 3lank figuur; eerder mager dan weelderig, aan wie een overhertd met hoogtn boord en een klein correct zwart strikle och het beste ataat. Deze dames moeten z»cü niet wagen aan groote sohiklerachtigc hoeden en origineele lange mantels, of losse, gezel lige sportjasjes, die haar meer elegante zusters juist veel mooier staan, dan de sttif- correcte mantelpakken. Bestudeert toch eerst uw type, voor gij besluit, wut te ne men, correct", „nonchalant" of „regent"; want gewoonlijk hoe gewillig de Mo„e ook a>, is er toch elk seizoen wel iets voor deze drie zeer verschillende types te vinden. Wat zouden de straten, de restaurants, lo thea ters er veel meer chic en gezellig uitz on, als alle dames zich met smaak naar haar eigen type kléedden; elk in het genre en ae kleur, die haar het best stond'. En wat zouden alle dames er veel knapper u.Uien; wat zouden haar individualiteit en luur be hoorlijkheden veel beter uitkomen, ab die op den voorgrond wisten te brengen, door kJeur en stijl, die ze uit deden somen! Maar het zal, vrees ik, wel altijd zoo blijven -dat hel schoonheids- en amaakgevoel van de meeaten niet genoeg ontw ikkel l Is. om dit resultaat te bereiken. Verder zal het nooit bereikt worden, zoolang een groot ge deelte van de dames haar kleeren kaot en klaar in een winkel koopen. waar maur zei' den juist dat te koop is, wat speuiaal haai individualiteit past. In de groote modehui zen kan men gewoonlijk w e 1 iets origineels en passends krijgen; maar deze zijn voor de meeste beurzen onbereikbaar. En wee haar, die overgeleverd zijn aan de „smaak" of de eigenwijsheid van een goedkoop huis- naaistertje dan draagt elk toilet den stempel „smakeloos en elgengemaa'u Er i* dus heel wat voor noodig, om eerst zijn eigen genre te ontdekken, en daarna precies de passende kleeren er v »or ge maakt te krijgen: urenlange studie in ver schillende modebladen; studie van alouren- harmonie; studie van lijnen. En om te be ginnen een grondige kennis van eigen fi guur met alle schoonheden en georekun en van alle kleuren en het genre (correct, non chalant of elegant), wat die persoon spe ciaal goed staat. En dan nog ccn han dige naaister die gewillig genoeg is, om alle p.anuen nauwgezet en keurig uit te voeren Dit laatste is misschien nog het moeilijkste. Maar gelooft mij: b.nat den strijd aan met deze moeilijkheden; hij is (ie moeite waard en het resultaat: en zoo knap en bekoorlijk mogelijk uit te 7.ieu (iat willen wü. vrouwen toch allen bekken'' De mantelpakken zijn teruggekeerd tot het oude costuumtailleur; tot het middel geheel aansluitend en over de heupen met een weinig ruimte. De rokken zvin ook over het algemeen geheel aandhltend. tonder ruimte over de heupen en varieeren tus schen 2% en 3 el wijdte aan den zoem. De revers zijn zeer verschillend: nier kan men geen algomeene regel voor gever, wat in mijn oog een aanbeveling is. want zoo kan iedereen nemen, wat haar persoonlijk het best staat. kander en de Duitscher uitte de woorden: Oh! Pardon! Daarna, omdat ik niets zei, vervolgde hij in vloeiend Fransch: Oh! Faites Done! (Doe het toch!). Ten tweeden male keken we elkaar aan. Ik nam hem mee en gaf hem aan mijn manschappen, om hem by de andere gevangenen te plaatsen. Een paar uur later vond ik hem terug by de andere gevangenen en uit nieuwsgierigheid ondervroeg ik hem. HO vertelde me, dat hU 6 jaren lang kellner geweest was in één der groote Parysche café's. Toen begreep ik. Er zjjn veel smalle, conventioneel rever». maar in tegonstelling mot veneuen jaar, toen zy klein en kort waren, loopcu ze nu byan allen tot het middel door. De mantel pakken worden met zeer weinig knoopen gesloten: 4 is al te veel! Enkeiun sluiten slechts met één zeer mooie knoop, wat op een plaatje buitengewoon chic lijkt, en mis schien door een eerste kleermaker goed is uit te voeren, maur och. waagt er u met een huisnaaistertje niet aan. want U&n zult ge, tot uw schrik zien, dat de onoer.spe- Lyke snit van het pak op het plaatje abso luut ontbreekt, en dat alles gaapt ua wijkt en in mijn oog kau men een muntelpuk, dat niet onberispelijk zit, uvengoct. direct afuankenl Daarom zou ik u willeu aanru- uen, als gij ze dooraéen huianuu.our laat vervaardigen, of «ze zelf maakt, alleen mante.pakken te nemen, die met geheel aansluiten, maar wat losser vallen; of bet genre sportpak, met voel zakken, dat ge woonlijk weinig aansluit en veel goinakke- .yker goed valt. Staat dit soort paaken u met, vraagt uw persoonlijkheid beslist om een onberispelijk aansluitend pak. d»n kunt gij haast met anders doen. dan een goec.e coupeuse of kleermaker te nemen, wunt thuis bereikt gij hier nooit een gocu resul taat! „Een scÊrale troost!" jjult gy zegg-n, maar ik weet heusch geen andere oplossing voor onbcrispelyk-correcte pakken. Er zijn veel uitstaande zakken op de meer nonchalante pakken, wat ze inüns n- ziens gewoonlijk direct leelütv muuki! Op mantels is het effect van 'Uitstaande zakken soms wel origineel en grappig, maar mooi heel zelden 1 De mantels hebben reusachtige kragen of revers, in tegenstelling met de mantel pakken. Toch hebben zij zeer weinig knoo pen. wat met zware stof wel eem een »a- ueel is. De uitstaande zakken misslaan niet zoo erg als op de mantelpakken, maar zyn in mijn oog toch leeljjk. Enkele mantels van mantelpakken heb ben breede revers; breede strooken zonder inhammen, die loopen tot onderaan den mantel. In een andere tint* maken deze stroken zeer aardig op en staan origineel. Deze muintels gorden alleen gesloten met een ceintuurtje om het middel. Knoopen ontbreken hier geheel. Als gy een derge lijke mantel neemt, zou ik u evenwel aan raden, er een onzichbaar vest onder te nc- nien, dat goed vastgemaakt'kan worden; (.an hebt gy hetzelfde effect: twee gladde levers, die tegen elkaar aansluiten, zonder knoopen. met eikel een ceintuurtje er over heen en dan zift ge er zeker var. dat de mantel door het onzichtbare vest vast en stevig sluit. AfrADDY BRAND. Deurwaarder De Haas was een praatziek heertje, nogal opsnijerig, pralend met zijn rechtskennis, speelde hh gaarne voor juri disch adviseur, want hy was goed van den tongriem gesneden. Heel veel ophef maakte hij ook in zijn omgeving met de voorkeur, hem betoond door advocaat Van Wijk, of schoon hij er by zeide, dat die voorkeur hem maar weinig opleverde; veel werk, maar alles volgens tarief, daar zat geen ver dienste op, men werkte zich dood voor een «chyntje. Dat opsnyden had een van zyn kennis sen, een geboren grappenmaker, allang ver veeld, zoodat hy besloot, den deurwaarder er eens tusschen te nemen. Zy woonden schuin over elkaar en beiden hadden tele foon. Cursus Us. J. BURGER. Op de laatste cursus-avond vjoi déze winter sprak Ds. Borger over wat zich ten olotte nog laat bedepken aan de lyntheae als samengestelde eenheid; n,i. God eeuwig zichzelf veroorzaakt; hoe Hil 't .-.choone evenwicht; en hoe hij ais z-iosianig is Begrip. Voordien weid er nog terloops guspioken over do gedachteloosheid van hen, ibo (looi de grondeloosheid Gods wilden demons we ren zijn onbegrypelykheid. Ook de Kerk spreekt van God a's de gronde.ooze, doch knoopt daaraan can te vens Zyn onbegiiipelkheid vast. En dit is hieruit verklaarbaar, ouvlat 't kerkelijke denken vastzit in (U- voor«tel- baarhewl; en dit denken beweegt z-rh «laar om noodiakelyk te midden van bepaal-Jhe non. want wat voorstelbaar is. is oepaAid. En 't bepaalde is niet grondeloos, .\ant 't bepaa'de komt aan ziin grond of grens, waar 't begint. Zoo heeft byv. 't kwal. wat is een bepaaldheid, zyn grond in zijn oudéi Zoo komt dit denken aan de wéne gronde loosheid niet toe. en blijft deze .lus voor hen een onbegrypeiykheid. en duarniee blyft God onbegrijpelijk. Wie echter God als 't „Zyn" oegrypt, bogry'pt hoe Hy niet onbegry pel yk is tóch grondeloos. Wie zegt. dat God bestaat, Xtgt riet God ergens voorhanden is. 't Bestaan van is onbepaald, omdat Hy is synthese, rn deze .s overal. 't Bestaan laat aan zich begrijpen de grond en zoo de oorzaak. Onze gr on I is .evens onze oorzaak. Wat de grond heeft aan en in zichzelf, heeft tevens dus de oorzaak aan en in zich zelf. God als synthese ve^borzaakt ééu vig z ch- zelf. God is n.L«t?uwi ge ooraauk van zichzelf, omdat Hy eeuwig is. Zoo is HU dus eeuwig oorzaak en 't ver oorzaakte ineen. God hééft dus niet zichzelf eenmaal ver oorzaakt; 't is hier niet een daad. d.e on een moment heeft plaats gehad on daarmee is afgeloopen; doch 't is hier een eeuwige daad. God ia daad en daden ineen. H.eraan laat zich nog wel een en ander bedenken, wat echter ater behandeld worden «al. AU laatste laat zich aan de syntaese of God btélonken, voor zoover id is eon *amen- goaL.-iiu eenheid, dat sU ijt 't schooüé even wicht.! Zij il oen samengesteldheid en zoo een gebrokenheid; doch zy is tevens oca een heid. DA eenheid der samengesUtldmml of gebrokcdlud laat zich ais .Jiarmou.t be- grypen. 'lot 't begrip van 't schoone evenwicht komt 't vérs tand niet. 't Verstand zegt a.1., dat een zaak is 't een of 't ander; positief of negatief, goed of kwaad. Zoo aoiut 't aan 't ovenwicht niet toe. want voor even wicht is noodig eenheid van tegengesteld heid; daarvan weet 't verstand niet. Wie de synthese of God nu hgeit begre pen als datgene, wat de efWRu en zoo t bestuun en daarmee de oorzaak in tn aan zichzeif heeft, en wat is 't schoone even wicht, begrypt hoe de synthese of God In en d 6 r en m t zichzelf bemiddeld is, want HU is zélf 't middel, waardoor HU bestaat, want waarin Hy is gegiond. en waardoor Hi) in evenwicht wordt gehouden. Dat. wat door cn in en met z.chzelf bemiddeld is, heet Begrip. God als syn these i» Begrip 1 W ie niet begrypt, is uan t Bugnp niet toe. Hy zal dus zeggen, dat God géén Be grip is, omdat hy t Begrip mot begrypeu aan. eu zoo dus niet toe is aan God al» Begrip wunt 't Begrip kan alleen worden bugrépen. Iets anders is er niet moe aan te vangen. 't Leven van de menschen is veeial ten bewusteloos gedoe; zoo gaan zij aan God als Begrip voorby. Hy kan ook God aU zoo danig met waardeuren. Hy kan Gou alleen nog maar waardeeren ais bron van geluk; maar weet niet wat dat geluk nu eigeniyk is, waaruit 't bestaat; waar hij uuu toe wanneer hy aan 't geluk toe is. Wanneer we zeggen, dat God Begrip ia, beteekent dit niet. dat God product is van ons denken. God is 66k product vap ons denkendut is HU voor Alle menschen. ook voor hen, die zeggen, dat zy Hem niét begrijpen; want nu hebben zij Hem als een onbcgi openheid bedacht. God hoet Begrip, omdat Hy d o o i cb i en m t zichzelf bemiddeld, en als zoodanig zichzelf omvat. Iets anders valt er voorloopig aan God als Begrip niet te bedenken. BegrUpen be teekent omvutten; wat dus omvut. rchielf omvat, begrUpt en is zoo dus Begrip. God weten we als 't eeuwige, positieve ..Niet»"; zoo is 't eeuwige, positieve „Nieta" Begrip Een volgenden winter stelt Da. Borger zich voor te handelen over 't Begrip ala Wereldschepper. HINN INLAND. Oj» stkeren dag. toen do grappenmaker had gezien, (lat de Haas uitging, belde hy hem op en Marrouw de Haas kwam aan de telefoon. Deurwuflfov De Haas, antwoordde lij, Met mr. Ban Wyk, klonk de stem door de telefoon, sBeek ik met mevrouw Ja, myneer, maar myn man is niet thuis. 41 Des te beter. Ik wou u alleen maar zeggen, dat ik uw man vanmorgen een gratificatie van 1000 heb geapven, omdat hy in den laatsten tyd zoo zyn best voor mU heeft gedaan. Ik hoop, dat u er ook pleizier van zal hebben; Dag mevrouw Toen De Haas thuis kwam, had zyn vrouw die het telefonisch bericht klak keloos had geloofd al een heel veglang iy»tje klaar en z\j viel dadelyk met de deur in huis: Zeg man, kryg ik de helft? De helft? Waarvan, bromde hy. Kom, houd je nu niet van de dom- men. De kindaren hebben nieuwe kleeren hard noodig en je sou ook wel wat nieuws willen hebben. Je behoeft toch niet alles voor je zelf te houden. Maar wat bedoel je nu toch? vroeg hy driftig. Dat weet je net zoo goed als ik, riep zy, nu ook driftig wordend, maar je wou 't zeker allemaal zelf gebruiken en daar om mocht lk et niet van weten, maar ge lukkig heeft mr. Van Wyk mij getolefo- neeriT De N. O. T. en de heer Van Aalst. De Haagsche Fust, de N. O. 1. uit' .iitien de, verzuimt niet hulde te brengen aan dan man die ..de dom moerende geest, de stu wende kracht" geweest is van deze instel ling aan welke "t in de eerste plaaU ta .'.anken was dut ons volk en zyn handel be trekke'yk zoo goed dooi den oorlog zUn ge- komen» HU was het (lie haar rut den grond .-tampte, hy was het die haar aanlei-dng gaf en hy was het vooral die door zyn pres- t.ge en zijn relatie» die vo.e tegomoctko- iningen vair vreemde regeenngen wist te verkrygen. die ons economisch leven gedu id «wie den oorlog hebben behoed tegen ver stikking. In het kort, hy bleek een dier gmoto munni-n die hun landen in zware ty- den groote diensten bewijzen. Hy deed dit niet alleen zonder eenige gedachte aan eigen bate, maar ook zonder eenig egard voor eigen gemak of eigen gezondheid. Van onif?' werkkamer in het Noorden de hebben wy in die vy'f jaren van spanning vaak by nacht en onty zUn gpto voor tUn kantoor zien staan, en het 'Licht ;n zyn oerkkamer zien branden. Zelfs zijn zorg over de ziekte van iemand die hem zter dierbaar is," hield hem nooit weg vun de Luik the hy zichzelf in on» aller belung had gesteld. Mag ons volk zich jegens zulk een man onbetuigd laten, ol zal het moaiiyk zUn, oen vorm te vinden, waarin de nationale erken- telykheid kan worden gegoten? vraagt de red. van de H. I1., die spoedig hoopt ta hooien dat een comité is opgericht, om den heer an Aalst aller hulde te vertolken voor zyn toewijding. xmORIHJKEN IN SLAPPEN GROND. De toestand over 't algemeen bevredigend. De „Commissie van onderzoek in zake het ongeval met trein 102 der H. IJ. S. M. bij het zunloostelyk landhoofd der brug over het Merwedekapaal nabij W'eesp op 13 Sep tember 1918", voorzitter dr. C. Le!\, h«eft ten minister van Waterstaat het 2e gedeel- Mr. van Wyk? Wat heeft hy dan ge telefoneerd Dat je l()O0 pop gratificatie hebt ge kregen. Je ziet nu toch, dat ik er alles van weet. j Ik? 1000 pop van Mr. van Wyk? J« bent mal. Neen, maar jy wou my bedriegen. Mr. Van Wyk schynt wel te weten wolk vleesch hy in d« kuip heeft en daarom telefoneerde hö my. Woedend riep hy uit: Ik bezweer je. dat ik niets van die 1000 afweet, dat ik reen cent van mr. Van Wyk heb ontvan ren, boven hetgeen hy my volgens tarief s ihuldig was Zy wilde hein niet elooven en de twist ging nog geruimen t\ d door, waarby *U zich van weerszijden a door kwader maak ten, totdat opeens wei r de telefoon ging. Nu nam De Haas zelA de hoorn aan het oor. U spreekt met nir.^an Wyk, iel de stem aan het andere eiodevarr den draad. Zou u morgen Loop naar den duivel, brulde de deur waarder door de telefoop. jy, Mr. Van Wük! lk zal me door jou nog langer in de maling laten nemen! En hy smeet den hoorn weer op het toe stel. Aan den anderen kant vroeg mr. Van Wyk. die het nu werkelyk zelf was, tteh bezorgd af, of de deurwaarder Ineens gek geworden wam.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 3