publiek verkoopeu GEZ. VAN DANTZIG, Hoogstraat 911, GOUDA SPAARBANK VERHUIZINGEN onder Garantie. Amstel, Miinchener, Pilsener en Lager Bier DORLAS, Westhaven, Gouda CHR. KEET, I MODELHOEDEN, CHAPELLERIES, LINTEN, BLOEMEN, VOILES en verdere Nouveauté's. Rentevergoeding 4 pCt. Grove Thee a 20 ets. p. ons Gruisthee a 32 ets. p. ons wm- ERFPRINS. IBlMffllHl. Haaruitval? D College Tasschen, Tapijten. - Vitrages. Bedden. 1 C. A. B. BANTZINGER Het beste adres Teekeningen en Boetseerwerk Twintig Hectoliter Eetaardippelen Bericht van inzet. IN PLAATS VAN KAARTEN. berichten hiermede de ontvangst eener groote sorteering lM handels- en landbouwbank Kapitaal Reserves van ruim f 3.000.000. Bergplaats voor Inboedels. - Eigen Bohangerij en Stotfoorderij. Kantoor LANGE TIENDEWEG 71. In kwaliteit als voor den oorlog. Verkrijgbaar bij den agent voor Gouda en Omstreken M. M. BELONJE Jr., "B Teleph. 143. Keizerstraat 83-85-87. In 't bijzonder wordt Uwe eendacht gevestigd op onze Melange Alom verkrijgbaar. Vraagt Uw Winkelier. Rookt ERFPRINS, prima 7 et. Sigaar. - ADMIRAAL, fijnste 8 ot. Sigaar. - K. BERLIJN, Sigarenfabrikant, TENTOONSTELLING Purolzeep. AMES TASSCHEN PORTEFEUILLES PORTEMONNAIS c. mhchaBlis, BM~ UITVERKOOP ~V| LOSSE THEE PRIMA KOFFIE J. c. FICKWEILER, Markt 3 en 4, h Gouda. Groote Keuze Terrazzo-, Houtgraniet-en Betonvloeren, Granietgootsteenen en Aanrechtbladen C. DBMS, Ridder wan Catsweg II, te van haar verslag aangeboden, waann is begrepen de beantwoording van punt b, be doeld m 's ministers beschikking van 14 September 1918, nameltyk: „een uitspraak over den toestand van andere spoordijken in slappen grond, die daarvoor naar he* ojr- deel der commissie in aanmerking komen, met vermelding of, en zoo ja, by welke spoordijken voorzieningen zullen moeten genomen worden." De commissie heeft af gezien van haar voornemen, om de uitkom sten der voortgezette waarnemingen in de peilbuizen in den spoordijk nabij Weesp in dit tweede gedeelte mede te deelen. Zij acht het namelijk wenschelijk, die waarnemingen nog eenigen tijd langer voort te zetlen en stelt zich voor, de resultaten daarvan op te nemen m een derde gedeelte van haar verslag. Aan het tweede gedeelte van het verslag ontleenen wij, dat de commissie, in verband met den ernst van het ongeval nabij Weesp meeniie zoo spoedig mogelijk een aanvang te moeten maken met het onderzoek naai de spoordijken in slappen grond. Ingesteld werden een voorloopig en een verder onderzoek, waarvan het algemeen resultaat was, dat by 't meerendeel der on derzochte spoordyken geen ongunst .ge ver- schynselen werden waargenomen. Wei was dit het geval by den spoorwegdyk naby Hembrug, by de ophooging van den Z. H. E. 9. by de halte Loidschendfim-Voo:burg, by die van den H. E. S. naby de stopplaats Fransche brug, by den oprit in den E. N. E. T. by de overbrugging van den spool weg Amsterdam-Rotterdam naby Haarlem en in mindere mate by een gedeelte vsn den spoorweg Meppel-Izeeuwarden naby Stob begat. Voorts werden nog by enkele spoor wegdyken verschillende plaatseiyke gebre ken geconstateerd. Dadelyk na het onderzoek wei den dc noo- dige voorzieningen getroffen, waaromtrent het verRlag uitvoerige mededeelingen bevat. De commissie zegt in haar slotbeschou wing, -lat by haar onderzoek van de hooge spoorwegdyken in Nederland in slappen grond enkele gebreken van min of meer emstlgen aard heeft geconstateerd. Daarbij moet in aanmerking genomen worden, dat het ty<*vak. waarin de verschillende onder zoekingen plaats hadden, zich niet heeft ge kenmerkt door buitengewoon zwaren regen val, zoodat de mogelykheid volstrekt niet is uitgesloten, dat by grooteren regenva sommige der gevonden gebreken zich ern stiger zouden hebben voorgedaan, of nog meerdere gebreken aan den dag zouden zyn gekomen. Dit wyst op de^oodzakelykhcid. dat ook verder de daarvoor in aanmerking komende spoorwegdyken, zooals d.« met eenigszins beteekenende ophoogingen gere geld en vooral na zwaren regenval, met hun bermen op hun vochtigheidstoestand wor den onderzocht, waarby dan tevens zal zyn te letten op bykomstige kleine gebreken, welke de commissie by hare bezoeken aan spoorwegdyken meermalen heeft aange troffen, zooals beschadigingen van talud» door brand, door t plaatsen van telegraaf palen of door het weghalen van bekleedings- grond, of door het insteken van den teen der taluds door pachters der aangrenzende bermen enz. De commissie acht het noodig, dat by de spoorwegmantschappyen een byxondcre re geling voor dit periodiek onderzoek worde getroffen. De bescherming onzer Oostgrens. Aan uo ,,k,utJ>.iciitocuo Lour«uitwordt uit Hc<-amiberg gemeld Woensdagavond om 11 uur fc liter alarm geblazen, om do manschappen van do grens, waohl tö verzamelen Ook dc vrijwillige landsturni ui. Borgil) "en ounlggpnde dorp Je« is met sjioed opgeroepen en ojngelco- men knp.toLu Breaker uil Arnliem, comman dant van den vnj will.gen landstorm, neoft hol commando alluer op zloh genomen. M« overgangen In eu Iu de nabijheid van 'oiHoerenborg van Du.tseli op Hol- .(Uidsch gebied zijn den geheeien nacht be zet geweest door grenswacht on vrij wil 11- g*>n landstorm. In de bosschen Is overal gepulroui4!ecrd. Dcz-Mldte maatregelen zijn ooki genouien bij Beek en Didtun- In de»buurt van Doet-inohein zijn nog geen militair» maat regelen genomen. liet gerucht, dnt ook de rijdende artillc- rio uU Arnhem zou nomen, te onwaar. Do monsohen zijn hier volkomen rustig. tflj viwuemen, <Lat de communisten van Enmieriu- reeds allerlei maatregelen hal- den voorbereid om de grenswacht van w Heerunborg te overvallen en dat in Arn liem co© cou;|uS van 4 Oomnmnisten ook ctoar do trovolutie voorbereidt, met wie de Liiiiiterikflclie «onminnewton V'ooling houden I it alles blijkt, dat, indien de ooininu- nieten bij W'eset do overwinning" behalen, het plan Instaat naar Holland op tc ruk ken. Wanneer do toestand !n DhUWJhland ern- wttgcr wtirlt. is onze regeertng op all»? voorbereid- Alle mogelijke maatregelen zijn getroffen ow invallen niet wapengeweld to koeren. In Emmerik zijn Ik) man rijksweertroe- pen, uk den omtrek van Weael gevlucht, por auto aangekomen; zij hebben hun wa- p"iw ingeleverd. fn Emmerik is alles rnntifl. Gisteren werd aan de greuh gk«e*» ge- sohutviMir gehoord. Buitengewone opkomst onder de wapenen. 7ooais wij reeds ïmvldei*, worden voor Wredingen getroffen otn, in geval van noodMvkelijkiheid 4© bet oosten des lands met spoed over dei noodt ge troepen te kun nen beschikken, o.a. ondfcr de wapenen te roeipen «mi drietal lichtingen der Lie di- vtst*. Wanneer Wj kon. besluit. Ingevolge art. - der >kktlew. t, wegen* buMcngcWow om -•mndrtgacleu ingvlljldbn bij do militie, die üi worsdlljkcn dienst ol met groot verlof zijn, in dienst gehouden of geroepen wor- d/ O, wordt zoodanig» volgorde ln adhtgy- uoineu, dat steeds met het oproepen on on der #le wapenen Uoudon met de jongste lloh- •ing liegionfeen wordt. De Oil> 'A' roepen milltlepKclitigen van do 1 Ie divisie zijn verdeeld ov er de volgen de karpsea; 2e rogliittut ilafauterbe (Assen) 12e regiinent (Groningen en A seen) He regiment (Arnhem) 19 rugunent Dmv*- burg en Deventer) Uo regfmont (Nijme gen) en 22e rogfrneiw (Ede), voort-? dc 2e oompftgniio wielrijders (Zutphen) doregl- ment veld-air;l|lerie (Eden en Assen) c.i het oorp# rijdende artillerie (Arnhem) Commandant d^r I Ie DiviMe is generaal majoor J. <J. Kist. De Kon. Ned. Hoogoven- en Staalfabriek. l>oor het Tweede' Kamerlid ütto worden nan den minister van Financiën de vol gende vragen gesteld!: ..Kan de minister mededeelen, of het juist te ft. dat do Maateoliappij de Kon. Nod. Hoogoven- en Staalfabriok, waarin dooi .ten Siaat voor Tij nAUloeu gulden is cteri- geuoiiMMi, Iteslpton heoft. vooutojpfe geen hoogov en, nooli fabriek te bauwen en zich dtm voorloopig ook van de expteitatir van een hoogoven of fabriok u> onthouden, en b. dat de sul) a geoxmHe maatschappij en doel v.iai huur kapitaal heeft bealood tot aankoop van aandeden van de Duitsch.- vlantaohappij I'hoomx A. G fur Bergbau UII.I ilü ÉMiltctrieb, en wel tot een bedrag van 30 inUMoen Mark? Indian de vraag geheel of ton dode be vestigend worden beantwoord, kan de Itegeering zloh dan verz ^erd hou Jen, dat do iKMloeBiigi, welke heeft sootrge/eten bij de de-looming van den Staat in hotKapi- t.-ial der genoemde N'cder'andsclie mnatschap- plj. niet wordt gomt»?" Spoorlijn den Haag-Zoetermeer-Alphen- Naar men aan het Corroopondontleboreftu ns-de zouden eC stappen gedaan wor den om te geraken tot eeu uijibreiding der Ilnarlenunemx-erfij iteu Amsterdam. - Aalsmeer -Alpheiv enz. nief epn nieuwe spoorlijn van Iton Ilaag via Voorburgf-J,el>Isohendam - Zooternteei— Zegwaard-A pben en een zij - Ink na ir Boskoop-Woerden, ter bekoming van een kortere verbinding van het West- land met de steden Amsterdam—l'tr.oh en met het Gooi. Binnenkort zou «ol de betrokken nut), ri'eiton een verzoek tol modewerking wnr. den gericht. Nederland en België. IV correspondent van de ,,N'. R. ('u u- Parijs «5'int De bljo-gkomst van de oommia«de van veertien, «li»' gsteren moest pltuits hebl>en oih nader over de herziening van de ver- dragen van 1H.19 te beraadslagen, is uit gebeld, daar de vooriwreiding van wat zal worden lxihujidHd, nig niet klaar is. De Staatscommissie voor de Grondwets- UIT DE PERS. -VIr. Kink wordt lid in ae plaats van wülen mr. kappeyne. Naar wij verueu»e.i, zoi ia <do plaats vau wijlen mr. kappeyiu* van de opprtio We- noemd wotrdea lot lid dor Staa-woominiss-ie voor do giro.tdiwetsherziemng inr. i'. in», lid van tl»» Tweede KaaneC dor Statou-<.ie- mraa.. Ten gevolge Van de afwezigheid van on- kelo leden dezer commissie, file ons 'and v ertegeuwoordigen bij de onderhandelingen te 1'arijs voor de regeling der NedorlandbCh- lklg.soho kwesie, heelt deze conunisaie nog «ledhts «weinig artieSd kunnen ver- ricn ten- Verwacht mug worden, dat het streven er op gericht zal zijn, dat de ataat-toommih- sie op zoodanig tijdstip met baar werk gereed zal komeü, dat de daarop volgende KumeroutbindSng zal samenvaJJon met de nieuwe verkiezingen van 1922. Ontslag bü huwelijk. Ged. Stoten van fcjiiïa-iiloiland hebben uie. goedgekeurd do ver ordening tot regeling van <k> wijze va© uitMiling der jaarwed de van de aadprw ijzer» aan openbare la gere eoholen in Zoeterwoude, waarin een Is-paling was opgenomen dat een ouderwij zere», die een huwelijk aangaat, gteaont wordt luiar ontslag te hebben aangevraagd, als zijndo buiten ide bevoegtlhoi 1 van d<» Raad. Immers liet stellen van eeu algc- mesnen maatregel wegens het ontslag van ouderwljzercnseu aan openbare scholen is in strijd mot de wet op het lager onder wijs. want uit artiael 80 dier wet volgt, dat elk geval op zichzelf moet beschouwd worden. De nieuwe minister van Oorlog. Naar heC ,.Hbld." met zexerheti meent te weten, zal heden de benoeming van den luitenant-kolonel van den generale» ntnl R. B. A. N. do Ouay» mil'ladr attaohó te I'arljs, tot minister van Oorlog 1 >ekend ge maakt worden. De nieuwe minister ia in 1868 geboren. 26 Juli 18Ö0 werd hij benoemd tot 2© lui- lonant der Iivfanr.erie 1 Juli 1005 werd hij benoemd tot kapitein. 1 Mei 1915 tot ma joor en 1 Mei 1919 tot luitenant-kolonel. Zijn diensttijd ais kapitein heeft hij bij. na goheo! gesleten aan hot departement v nn Oortog Hij was adjudant van de minis ters Cool, Colijn on Bosoom. Na een korte© diensttijd bij den troep volgde in 1915 zijn benoeming tot hoofd officier. Sinds eenige Jaren reed» to hij verbon den aan ons gezantsefcap to Parijs. De verkiezing van Mevr. Pothaia Smit. Do „Evolutie" schrijft o.a. naar aanlel- «Uiig van dc xcrklezlng van mevr. Pot- huis-Smit tot .id van de Eerste Kamer: Forste Kflmer-lcden k-hooren, voor zoo- ?cr dit «1-n mensch gegeven is, te staan boven do partijen, op dat zij, geroepen om to eoniroleeren on to beoriHhteeren de beslui ten der Tweede Kamer, dit kunnen doen niet al do objeotivileit die daarvoor veredsoht worlt. Zulk«« waardige figuren zijn er trots al Vat omtrtmt bun gesobroven en gezegd wordt, Wc1 deugdelijk in onzen Senaat en het t dan ook vaak een verluchting naast al h««t gezwotfl en ki«zersgelok in de Twee de Kamer, do heldere uiteenzetting der din gen in de Eerste te lezen. Eén zaak ech ter ontbreekt onzen Eerste Kamerleden ln bet heden: den moed zich ..tegen" Ie Ver klaren. Voor oen dergelijk college Is mevr. Pot hui»-Smit te fanatiek te eenzijdig. Objec tief oordeolen kan Zij niet; duirit zij mis schien ook niet, wijf zij daartoe reeds te vér Is gegaan. Zij moet nu eenmaal uit gaan van de onware stelling, dat elke loon trekkende te do personificatie van bet en- goleuheir: elke werkgever satan ln eigen oers-wn en daarom zegt dsn ook deze vrouw tegen andere vrouwen: gij moet sleed» en Immer den strijd aanbinden te gen d patroon», zonder u ooit af te vra- eei. hoe do zaken werkelijk er voorstaan- En niettegenstaande zij dag aan dag ont waart. dal elk gemeentebedrijf is een échte - de gemeentelijke wassbherUcn wij zen weder op ««n tekort van f 42-000 voor ffc.t vomiig jaar en een van f75.000 voor he: lnopende - roept zij nog maar immer: alles en alles onder gemeentebeheer Zoo Iemand, die liever heel de gemeenschap z'o omkomen dan te erkennen, dat haar tb» r.reën gieen «teek houden, behoort niet ln een bez.adlgd Pchaam als de Eerste Ka- mer ult< don aard d«r zaak van zijn roe- p'ng te. GEMENGDE BERICHTEN. Een gedeserteerde Duitsche nmnvisscher. Gisiennorgen is, zoo meldt de „N. R. Cl uit lie Zuiderzee te Nieuw e.ltep aan gekomen do Dirltsohe mijnvisschor U. Z. 1^, geconvo\ ooivl door oen N'ederlandsc.ic toipedoboot en een recherclio-vaartuig». Deze niijiA iswoher, behooreiide l>t de Duitsolie Noordzeo-mijneuvegers-flottllle, is gedeser- teer«l en, na Blokzijl aangedaan te hebben, de Zuïiterzeo opgesloomd en ter hoogte uu Muidcrberg uangeioraen. Na aldaar een paar dagen \«rtoeld te hebben, te hei aartuig naar fAmsterdam opgevami. De Comma n'dant hesjóol aldaar te trachten den mijnvisswlher te verkoopeu, waar\ooi hij met tien andergni opvarenden officier de sold i ng ug on»-|cn kooper te vinden. De aau Ijooixl aclitergeWcven umnHchap- peu gafVvii er evenwel de voorkeur aan, wcr naar hun land terdg te koeren en zijn zonder officieren weggestoomd en op I rit uangeland, waar twee matrozen gede- sertoerd zijn. Do zes overgeblevenen beslo ten de reis voort te zetten, maar de ma rine-autoriteiten te NlouwodSep kwamen met do zonder,ingo geschiedenis op de hoogte zonden een torpedoooot mei eeu recher che vaartuig er op uit, die den mij nvtescher aimhtejden en naa/r Nieuwcdiep opbrachten. la afwachting van wat er verder gebeu- reu m)e*. te het vaartuig geinterneord. Natiok- meldt liet Corroftpomlentlebureau nog. dot er geen schepelingen op l'rk zijn aohtergoblev ëtt, doch wel zijn do com mandant, con Duitsche onderofficier, de eer ste stuuirman en twee matrozen te Muider- b«rg van boord givgaan. waarna de overi ge opvarenden, dfe feitelijk aan den ge- heelen fang vaai zaken onschuldig kunnen geaclit worden, onder commando van den aan boord zij f,den adelborst van Mu id er- berg vertrokken, met de bedoeling! zich ln üuiischland te melden. Toen oudertinwchen de marine van de aanwezigheid van het verdachte vaartuig kennlis hadl gekregen# waren maiatr*gelen genomen dat de "boot bij het veria en vun do Zuiderzee zou worden opgevangen, ter wijl het rechorcfievaanUilg Urine Hendrik de Zuilerzoo is Ingevaren om het vaartuig te zoeken. Het vaartuig t» niet geinternecr '1doch voorloopig onder militaire bewating gesteld. Voorts verneemt het 'orrefiponagpKebu- reau dnJ to Amsterdam de vier van Mui- derberg g#-deserteerde hleri)Oven 'icdoeLle Bcli«peliingen, waaronder de commandant, zitn gearresteerd. Het vaartuig heeft tn de Zuiderzee zon der vlag goviren, waaraan het moet wor den toegeschreven dat het mogelijk Is ge weest dat het drie dagen daarin heeft ver toefd zonder to worden aangehouden. De vlMschpryzen. Do Vee- en Vleesohhindel schrijft o.in Het is wel opvallend, boe bij die zeer ruime aanvoeren der vetveemarkt de prij zen nog constant blijven en voor die be tere soorten zelf» oploopen. Voor»! Amster dam had dezo week een dure iporkt doc.v ook Groningen co Rotterdam waFon voor goede soort slaohtvee ruim prijabondeud. De vraagprijzen, zijn en blijven hoog. om dat bij den boer voel geld wordt gevraagd. De mester» maakten een misrekening; ver- ,edeu hertel toch werd hrt opzetvoe duur ingekoohti, nn moet het soms voor dezelfde prijzen weer van de hand. Voor niet» Is gestald en gemest; geen wonder dat de boor om hot veelte» zoo min, mogelijk te doen zijn' bij veckooper» zoo hoog moge lijk aanhoudt. Oiwen en otierrn zijn voor de meMerij wel hot minst rendabel, vette onsen zijn veel minder gewild don vette vaarzen, hot prijevecswhdl te twee, drie stuiver» hot pond De hooge prijsvragen weerstaau over hei geheel vrijwel nog den invloed van den luien handel, (loon in do slagerswereld vei- wocht men toch ilager prijzen, wat zioh ook afUekent in de luatelooze stemming in den gTOSSKMvvleesolihandel van deze week. Zeer kalm gaat liet too ln de gebruiks- vcehandel. Op markten waar voor u1 tv oer bflivo koeien wrorden gokttoht, zooate te LctuwarUen, te do handel iets levendiger, doch de mau-klen welke om het mond)- en klauwzeer door den export-handel werden gemeden, kenmerken zich door een luste- loozo stemming To<h loopen de prijzen niet merkbaar terug, hoewel dé metkprij- zen dalen en de vooruitzichten voor den t'xporthandel op België zeer slooht zijn. GEVESTIGDEN. Al. E. A. Niouwerf. dbe, uit Bodegraven. Markt 84; C. F. Kromhout, hulpbcstellcr. uit Boesoop, 1'. Henólrilhstraat 20; K. de Haan, koopinan, ut Delft, KuiperOtraat ^4; K. 9 Buurman, uut Waddinxveeiy Keizer straat 82; J. \an der Aleuien, reiziger uit Arnliem, 1'. C. BotBSiraat 25; C. M. Lenaertw, siager, uit Woensdrocht. Bocle- kadn 48; N. Kauwncsaat, dbe, uit Heerlen Tuinstraat 52; T. Si. Koopman, leerl. ver pleegster uit Almelo, Krufior»ftan 1:10; W C. van don Dool, verpleegster u|t Berg ambacht. WVstiioven 12; C'. LassCnuit uit Rotterbam, Cronjéeiraat 38; J. Turksma, bakker, uit C'oevorden, Iffijdstrbat 7; J. Bootekees, smid, utt Nieuwkoop, Vorstman- straat 44; P. A. W ten Weerde uit Am sterdam, bpieringiatraat 2; W. J. van Kaaij, koopvrouw, u't Amsteirdam, Bogen 20; F. V«rliage-i uit Wadliinxveen, Turfmarkt 72; A J. Rink. dbe, uit Schiedam, Markt 31 A. J. M. Begeer uit Moordrecht, Groenen- dna! 01bo\ en: WJ Visser, expl*cateiir, uit Amsterdam, 'ronjéstraat 88; J. B. van der MoiJo uit 's-Gravenhage, Vrouwenste.g 9; F. W. G. Verhoud, predikant, lirit Delf zijl Bloekersa ngol 24; M. A. Beukers. Icellner, uit Ootinarsum, Mark* 34; H. J Boiunan, \6arconist. uit Rotterdam. Dubbe- I ««buurt 13; P. Blonk, -lager, ut; ft oude r«l.. AMonworf 6a. VERTROKKENEN. Soniniko. en gezin uit Dr. Leijdstraat 3 naar Leiderdorp; J. de Bmtj». lMrf- marst 00 naar Kampen; Wed. O. W. E. van dor Gamlen-de Sturler, Oostbaven 3tt naar 's Gravenhage, Fahronheitstraat 61; G. A. van Beijuterveld, Ktarnemelksloot 6. naar Sqhoonhoven, Koestraat 61; C. H bwnen eu gezin W 'l'ombergstraat ;«3 naar Arnhom, Vijverweijk 60c A. Blok uit&pie- ringsteaat 141 naar Arnhem, A. Paulowno- straar 9; II. A. Mv van Es nlt Wljdstroat IS naar Breda. L. BrugMiaat L H. Ro- «straten uit Keizers.raat 25 uaiu- Bu^sum, Briklaan 86; J. Oostorgetel en gezin uit V Haven 87 naar 's Gravenhage. Stort- straat 26; M. 9. Roos ufe 1 Julian 56 naar Zeist, «iotlaan; Wed. 9. Booastea-Koop- mans uit Uxdcnalraat 7 naar Leeuwarden. Iloeksterkerkhof 35; VV. A. Froner en ge- zl.i uit rabethstraat -11 naar B.axicuiu: W J. de Haan uit Zougstraat 76 naar 's Graveiiliage, van der Iletefcraat 41; J. Verkerk uit Tuinstraat 42 naar Rotterdam. Gouv erriestnaat 38a; P J. Polderman uii Knrncmelkslool 33 naar avGravennage, J. vou Kampenplein 37; M. P. L. Brohm uit Oosthaven 56 nnar Schoonhoven, Koeatraai 60; J. M. de Jong uit Snoijstraat 81 naar IJsofflfcrtide, Wijk C 124; K. C. Burger uat P. C- Bothstraat 25 naar Rotterdam. Rubonstraal 13b; Wed. M O. Hessing- Bante Infer uit K. Tiende weg 21 naar Ai- phen a/d Rijn, St. Jozefgesticht; G. (V Ruijter uit B. van Catsweg. 29 naar Bo de traven. Mauritssiraat 4; N. van Krimpen ut Gouwe 14 naar Rottenlam. Avenue Concordia 13b; K. J. van der Aleer ui, P Hendrikstraat 75 naar Rotterdam, L. Biniiistraat 42 KUNST. D* aaubMiug zal geachte Ln. op een, ne d«-r te 'icpalr» 'lag? tljdons het MolrlMwsi in Mri iu«. ADV EKTENTlëN Voor de Yele blijkon van rleelneining ons betoond bij bet overlijden van onzen lieven zoon, broeder, behuwd- broeder en oom, den Roer JACOB BIK, betuigen wij onzen hartelijken dank. 1815 11 Familie G.'J BIK. Mengelberg Jubileum. Voor de "«tering van Ho» 25-jang jubileum van WflLexn Aiengelberg ala dirigent van het CoueerlglebOLLW -orkest tneeft ziol» eeu zeer uitgebreide commissie gevormd, waarvan de Prins der Nederlanden liet Ix-schornincihap en de naaister van onderwij», kansten en wtnensohappen dr. J. Tb. de Visser, het eere-voarzitterscbap hebben aanvaard. Voorzlrtter te jbr. mr. d. A. Roëll. Hei huldeblijk dat den jubilaris zal worden aan- golKKien. bestaat uit een fonds, dat den n-tam an Willem Meaigelber^-fond» zal dra gen en ten doel heeft Nederlandscfie t-ro- ne»|kun»temaars door het gieven van gel delijke uitkeering, meer bepaaldelijk in het geval van ouderdom of invaliditeit de zor gen des .evens te verlichten, alsook om hen bij het uitoefenen van bun kunst gel delijk te steunen. Die ultkeeringen zullen evenwel niet ge- nohterlen tijden» het leven van Mengelberg en zijn eebtgenoote, aan wie de vruchten der stichting levenslang zullen ten goede komen, aan eerstgenoemden bij het her ei- ke.i van den 60-jartgen leeftijd, of bij on verhoopt eerder intredende inviailtditeit, aan laatstgenoemde bij het overlijden van baar echtgenoot. Zoolang geen der bride eohtge nooten «Jo vruchten der stichting zal genie ten. zullen deze gekapitaliseerd en bij haar vermogen worden gevoegd". Voorts wil de commissie den stichtings brief vergezeld doen gaan van een lijst der deelnemers aan het fonds, en van een ge denkboek, d»t tal van handteekenmgen be nevens artistieke en litterair© bijdragen van vooraan «taande personen in hei binnen- en buitenland zal Sevattea. De te Gouda gevestigde Notarissen N. F. CAMBIER VAN NOOTEN en J. J. A. MONTIJN, zullen op MAAN DAG 19 APRIL a.»., des avonds 7 uur, in Hotel „De Zalm" aldaar, 1. het op den besten stand gele gen HEERENHUIS met tuin a.d. Kleiweg 103, hoek Regentesseplant- soen te Gouda, bevattende bel-étage: marnieren vestibule met gang, 3 ka mers en suite, voorkamer, tusschen- kamer en achterkamer; boven: 3 slaapkamers met ruimen zolder en dienstbodenkamersen beneden sous-terrein met badkamer, keuken en bergplaatsen. Voorzien van electri- sche en gasleiding, telefoon, vele kas ten pn verdere gemakken. Ontruimd te aanvaarden 15 Mei a.s. 2. GROOT HEERENHUIS a.d. Gouwe 200 te Gouda, met diverse bergplaatsen, pakhuizen, etc. en een vrije poort daarnaast. Ontruimd te aanvaarden. 8. PAND, ingericht tot kantoren, magazyn etc. a.d. Gouwe 198, met een vrije poort daarnaast. Ontruimd te aanvaarden. 4. WINKELHUIS a.d. Gouwe 202 fipjGouda. Verhuurd voor 5.p. w. 5. PAKHUIS Nieuwe Haven 239 te Gouda. Verhuurd voor 8.p. w. 6. PAKHUIS a.h. Jaagpad 12 te Gouda. Ontruimd- te aanvaarden. 7. WOONHUIS a.d. Raam 340 te Gouda. Verhuurd voor 5.50 p. w. 8. POTTENBAKKERIJ achter no. 7 en uitkomende a.d. Vest. Ver huurd voor 6.p. w. 9. TWEE PAKHUIZEN en Loods a.d. Raam 336 te Gouda. Deels ver huurd voor 17.per mnd. en deels voor 9.75 per 3 mnd. 10. FLINK WOONHUIS a.d. Flu- weelen Singel 91 te Gouda. Ontruimd te aanvaarden. 11. NIEUW WINKELHUIS met afz. Bovenwoning a.d. Lethmaet- straat 8486, hoek Julianastraat te Gouda. 12. WOONHUIS a.d. Graaf Floris- weg no. 3 te Gouda. Verhuurd voor 2.50 p. w. 13 en 14. TWEE WOONHUIZEN a.d. Boomgaardstraat 17 en 56 te Gouda. Elk verhuurd voor 1.75 p. w. Te bezichtigen van 1012 en 24 uur (voor perc. 1 moet vooraf belet gevraagd worden)Te aanvaarden op den betaaldag der koopsommen 19 Mei a.s. 1826 90 Verdere inlichtingen by genoemde notarissen, alwaar van 12 April af notitiën te verkrijgen zijn. De BOUWMANSWONING, get. B 40 met verdere Getimmerten en Erf, zoomede diverse perceelen Wei-, Hooi- en Bouwland, staande en gele gen onder de gemeente BERKEN- WOUDE, aan den Kerkweg, te zamen groot 6 Hectaren 18 Aren 87 Centi aren, geveild ten overstaan van den Notaris J. P. MAHLSTEDE te Berg ambacht den 24 Maart 1920, zijn in bod gebracht: perceel 1 op 5200. 22300.— 3400.— 4800.— 5 850.— 6 650.— 7 475.— 8 550.— 9 525.— 10 4050.— Te zamen op 15800. De verhooging, afslag en combina tiën bljjven bepaald op Woensdag 31 Maart 1920, des voormiddags 10 uur, in het Café van den heer Den Brave te Berkenwoude, terwijl inmiddels verhoogingen kunnen geschieden ten kantore van den Notaris tot Dinsdag 30 Maart 1920, des namiddags vier uur. 1843 45 Mwrinrt ia dit Blad. VAfl DE Gewaarborgd door de Naaml. Venn. Handels- en Landbouwbank, gevestigd te GORINCHEM - DORDRECHT - GOUDA SCHOONHOVEN GRONINGEN, met een ingaand daags na den inleg. Gelegenheid voor inleg en ophaling van spaargelden ren Kantore der Handels* en Landbouwbank. B 777 r'" Telf. 449. Firma B. DB JONG. Hehanjrera, Stoffeerder», Bedd»nmak»r», Verhuizingen. Gouwe 91. Tel 47 KANTOOR en WINKEL geopend: 1288 40 s' morgen» half 8—1 uur. e' middags half 3—7 uur. WINKELIERS FABRIEKSPRIJS. 5760 30 Tel. Intero. 589. St. Anthoniestr.at 16, Gouda. Fa. W. v. ZANEN 20 0.-Haven Deze villa t« Boskoop modei-n inKericht, centrale verwarming, vaste waschtafels, warm- en koudwaterlei- ding door het geheele huis, gas, grooten tuin rondom, is biliyk 1822 24 to koop ol to huur. Te bezichtigen na voorafgaand bericht. H. J. NANNING, Zijde 47, Boskoop. vun door de leerlingen in den cursus 19191920 vervaardigd. 1819 18 Toegang voor belangstellenden op DINSDAG 30 en WOENSDAG 31 MAART, des avonds van 7—9 uur. Te koop aangeboden. Aangeboden ongeveer 1H0B 13 (Bravo'a) PEKELBAK met eiken bodem, lang 2 80 M breed 78 o.M., diep 26 c.M. door A. TIMMERMAN t. 0ud.rk.rk a t. IJassl. Waachi Uw hoofd mei Zij reinig' de hoofdhuid van ■chilfern en roo», bevordert haargroei, geneest, haar uitval ea maakt hef haar gacbl en glanzend. Prijs per •tuk 90 cent. Bij Apth. en alle Drogisten Fair A M UN HARDT Pharm. Faoritk Ztist. 1829 20 ENZ. BOELEKADE 132—211 paafumesiEn Ml., nn «k«". «hm, LANOE TIENDEWEO 11 - OOUDA, TOUW 51 ODEURS rant TANDPASTA. 21 SCHMINK 4 SPEEN EN 2 ZEEP ALUIN BLOK KEN. 20 POUDRE DE RIZ "4 O DOL MONDWATER 100 EMÖER PASTILLES 18 1251 20 Zin da Btalaflu. -»R 10 KOBTING. 20 ot. 26 ot. 30 ot. 38 ot. per oae, geurig en waterhoudend. f 1.05, f 1.16, f 1.30 en 11.50 per pond. Ttl. M. M*. v.k. L. VAN OEI KEK. Enorme sorteering KARPETTEN in alle soorten tegen scherp concurreerende pri)/.en. ROOD-ZWART KARPETTEN 3x4 vanut 13.90. Prachtvolle TAP1STRY KARPETTEN, schitterende Persisohe dessins, vanaf 17.90. AXMINSTER KARPETTEN (in meer dan 30 verschillende dessins) in alle prijzen. LANCASTER GORDIJNEN, prima kwaliteit lancaster met mooie franje vanaf 3.90. Enorme keuze LINNEN ROLGORDIJNEN in alle pruzen. TAPIS BELGE KARPETTEN vanaf 10.90. Prachtige SERKEMATTEN, 2 X 3, vanaf 2.90. Prima COCOSLOOPERS (Stevens fabrikaat) 1.79 per el. COCOSMATJES vanaf 98 cent per stuk. VITRAGES met en zonder rand, dubbele breedte, vanaf 59 cent tot de allerfijnste soorten toe. Meer dan 80 verschillende dessins voorradig. Prachtvolle AXMINSTERS voor vaste kleeden, de allermooiste Engelsche kwaliteiten vanaf 4.90 per el. Prima VELVETLOOPERS 4.90 per el. Prachtvolle, ijzersterke TAPIJTLOOPERS, niet met papier ket ting of inslag. 1.28 per el Zeer zwaai gekeperde KOEHAARI.OOPERS, buitengewoon voordeelig. voor 2.08 per el. TAPISTRY voor vaste kleeden 2.78 per el. VLOERZEILEN in alle kwaliteiten en breedten vanaf 2.18 per el. Prachtvolle LINOLEUM vanaf 3.48 per el. GRANIET in alle kleuren, 2 M. breed, 5.90 per el. TAFELZEILEN (gemarmerd of gekleurd) 1.28 per el. Kapok Bodstollon, <<>mp!e«t 2 per», vanaf SZBO. 2 pars. Kapokmatrassen vanaf 34. WIJ VERWERKEN UITSLUITEND PRIMA ON VERMEN (.DE JAVAKAPOK. Prachtvolle RIPS voor overgordijnen 1.79 per el. Prima SERGE voor overgordijnen1.89 per el. Zeer zware PLUCHETTE, alle kleuren 2.65 per el. VEEREN BEDSTELLFN prims tl]k sa «ssraa vaaaf 70 Old. par «tal. 2 persoons WOLLEN FANTASIEDEKENS vanaf 11.90. 2 persoon» GESTIKTE DEKENS vanaf 12.90. MOLTON DEKENS vanaf 1.59. Prachtvolle TAFELKLEEDEN voor de woonkamer B.90. Oost Uw «oordatl, daar bij aas prlJaop,aaf ta «ragta alvorens Uw inkoopsn ta dosn. 1823 1««0 I Zie Etalage. Zie etalage. Prima Afwerking en Kwaliteiten Vra«,t prijs. is by Ö49 40 Is klas Vlsorsa. I GOtldSa Bat* aamaak.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 4