PAST OP VOOR TOCHT D.D.D. be na min LANGE TIENDEWEG 27, Til. 313 go Openbare Verknoping ten overstaan van Deurwaarder B. E. v. d. WERVE te Gouda, in het Venduhuis Molenwerf op Dins dag 13 April 1920, des voor- middags ten 9 uur, van -Jfl Afrikaansche Palmolie Spaansche Olijfolie. Ml ge eeo HM jeiitaile Iiid? Bolderen- sn Kaasvertoer Motorbootdienst Gouda—Rotterdam. GouUt Diensberrichlifj beveelt zich beleefd aan voor het transportesren van Piano’s, Orgels en Brandkasten enz. enz. VERHUIZINGEN. Berging van INBOEDELS. No. 142; De B rands to ffeii-Coin m iss ie District Gouda Waarom hoesl gij Willi Moltniitrl H. Buitengewoon geurig DE WITT s PILLEN „WELLINGTON” gad.kt met fijn Sumatra Zandklad. Bij Bloed- - Het Firma D. G. van Vreumingen tabletten Gouden en Zilveren Voorwerpen, benevens eenlg afbraak, bal ken, handwagen, mallejan, kolderwind, tuinbanken, tafels, tuinstoelen, enz. V? I V Feu DE WITT’S N1ER-ENBLAASPILLEN z-» Racahout E. P. ROSS IsTie-v W. M. ELSHOUT, Hoest - Verkoudheid - Keelpijn Fabr. P. VISSER, Nieuwe Vijgen. Kastanjes. Blilcgroenten. tegen sterk concurreerende prijzen. VISSER’s Dijkgraaf en Hoogheemrade» van Rijnland, breMen bij dezen ter kennis ingelanden ■4 11 eenheden op het winterrantsoen (gele kaarten)^ Hiervan geldt 1 eenheid voor den zomer, welke vanaf 1 April kan worden besteld en die op IS September vervalt. Deze eenheid zal be staan uit 2 H L Gascokes (geklopt of grof) naar verkiezing. zomerrantsoen beschikbaar gesteld van 3 eenheden, waarop zullen worden verstrekt 6 H.L. Gascokes (geklopt of grof). een extra rantsoen van 3 eenheden. extra rantsoen ontvangen van 3 eenheden. I armoede, HET Waschmiddel mr Huidziekten. T. ANDERS, Firma Wad. F. U1TENDAAL. Meubelen, kasten, stoelen, tafels, bedden, ledi kanten, fornuizen, brandkast, reken machine, copiëerpers, briefordners, studieboeken, fietsen, biljard met toebehooren. eenige nette gedragen kleederen, fraaie collectie VISSER’s Rheumatiekolie ongeëvenaard in wer geneest de hevig ste Rheumatiek, Spit, Ischias, Spierverrek kingen. BALT A. DE JONG, VISSER’s SSBBSBBBi II van Redactie: Telel dadelijk eon 1778 80 Prtfs 75 cent per doos 1774 90 oeoePoneM* En detail GOUDA In dit blad. Adverteert nierkwalen. voor uwe onze II AK K K R en zacht rockend ie ons merk --f-- Drogisterij MARKT 6. Uw niet Electri*ch« Drukkerij A. BRINKMAN ZOON - GOUDA. J. SCHEER, te Haastrecht u een Voiding.- «n V.ritarklngimldd.l. Verkrijgbaar bij S H. VAN LOON v/b WOLFF A Co een over- 1816 40 Ontspanning a tusschen politi van den strijd, de algemeene f De nieuwe t eg eei ABONNEME per kwartaal Franco per pos Abonnement® bij onze agente AD VERTEN' 15 regels f 1.' regels 130, t 12 '/i cent per 1 Naar neemt een Begin onmiddellijk een nemen met onze ontdek- aiet op aan welk 5 hebt, Zeere Bee- reren, Insectenbe- ling of aambeien, of andere vorm enkele flesch D. tuigen, welk een dit waschmiddel D. D. is een uit Tel 347, Gouwe 96, 1869 20 GOUDA. Aannemer van trancperten te water naar allo plaataen. Do LIA.-tabletten zullen Uw hoest dadelijk temperen, Uw ontstoken slijmvliezen genezen Zuiverend - aromatisch - onschadelijk urine gebruik een blauw- of groenachtige kleur aan neemt, behoeft gij U niet ongerust te maken. Hierdoor wordt uange- toond, dat een der bestanddelen der pillen, hetwelk uitmuntende antisep tische eigenschappen bezit, zijn wer king verricht. Dit kenmerk onderscheidt de DE WITT’s PILLEN van alle andere nierpillen. Het is tevens een bewijs voor U, dat ze hun genezende kracht op de nieren en blaas uitoefenen. Het middel is beslist onschadelyk en brengt bijna altijd een volmaakte genezing tot stand. Koop toch doosje LI A-t abletten bij Verkrijgbaar te Gouda bij ANTON COOPS, 'Wijdatraat; S. H v LOON. Markt 6; te •Oudewater bij Wed. E. v. d. BRUGGEN en alle drogisten. 1057 67 Emmer-Erfsch.veen (Dr.) HEEFT IN VOORRAAD Blauwe druiven. Mandarijnen. Sinaasappelen. Citroenen. Bananen. Tafelperen en Appelen. diverse soorten nooten. •nz. enz. 35 Deze werken direct, en reed» na 24 uur zult U veel verlichting voelen. De Witt’s Nier- en Blaaspiilen wor den door millioenen menschen met succes gebruikt; dagelijks bere ken ons van alle deelen der wereld de schitterendste dankbetuigingen van hen, die onze Nier- en Blaaspillen hebben beproefd. Waarom toch zy'n DE WIIT’s Nier- en Blaaspillen zijn verkrijgbaar in doozen van 1.75 en in doozen van 2.75, welke laatgte veel voordeeliger zijn, daar zij 2% maal zooveel bevatten als de kleine. Te Gouda by ANTON COOPS, Wydstraat 29, Mej. 8. L. VAN LOON, Markt. Waar niet verkrijgbaar wande men zich tot de firma E. C. DE WITT Co., Den Haag. 1401 J38 3 Kiespijnpoeders genezen binnen half uur de hevigstekiespijh, tand pijn, aangezichtspijn. Het laten trekken der kiezen wordt overbodig. Prijs 70 cent per doosje. Tabak- en Sigarenfabriek „De Koophandel” 20 Wijdstraat i: Gouda. dit is zeer gevaarlijk Pijn bij het bukken, zware hoofd pijn, zwellingen onder de oogen. zijn meestal een ken- teeken, dat ge aan een nierkwaal lijdt, en voor deze gevaarlijke ziokte moet ge oppassen. Bij de minste of C geringste koude of tocht krijgt ge pijn in den rug. Het is levensge vaarlijk om zelfs j de lichtste nier- aandoening te ver onachtzamen. Zoodra U een ge deze symp- be speurt, zonder zeker middel HAASTRECHT. Abonnementen en advertentiën voor de GOUDSCHE COURANT en de HAASTRECHTSCHE COURANT worden te Haastrecht aangenomen door onzen Agent van tomen moet uitstel werkend hiertegen gebrui ken en wel 2823 Aanbevelend, 15 L. N. POLDERVAART, TEL. 344. TURFMARKT 1. - 80UDA. 60) Me\ touw Lorimt laat met liaar za viu'hieitigemkm bill bel ntof van Hartl baar voeten wilde Durham, die vo aangenaam zulke zijn en alleen iet wilde l>eproeveu <lt deed nog een po« mar rot rede te b „ZJe een», tnevr niet twisten, omdai heden van zuil VMrtioneelea gods» zien Als fautilio «eu tijd als deze zal daar buiten t hel-ben. Laat ons maal een telt is. ken .Wat bedoel je maken?" vroeg zl willig om het get hield van spreke* lijdende deel In h 1°. dat de voorloopig opgenonwn rekening over het dienstjaar 1919 ter Secretarie van h< t Hoogheemraadschap (op eiken werkdag van des morgens negen tot des namiddags 4H2unr)ter inzage van een ieder zal liggen van 29 Maart tot en met 11 Aptil 1920 en aldaar tegen betaling van 50 cent in druk verkrijgbaar zal zrjn 2°. d t de ingelanden hunne be zwaren togen deze rekening binnen acht dagen nadat zij ter visie heeft gelegen, en dus niterlijk op 19 April aan de Vereenigde Vergadering moeten hebben ingezonden 8°. dat de Vereenigde Vergadering op Woensdag 28 April 1920 in het openhaar zal overgaan tot de behan deling van bovenbedoelde rekening. Dijkgraaf en Hoogheemraden van Rijnland, PI.TNACKER, Dijkgraaf. C. W. VAN DER POT Bzn., 1811 40 Secretaris. Leiden, 24 Maart 1920. verzoekt het publiek onderstaande bekendmaking goed te willen lezen en voor zoover noodig daaraan gevolg te geven. Met ingang van het nieuwe brandstoffenjaar 19201921, dat 1 APRIL a.B. aanvangt zullen aan een ieder de noodige nieuwe kaarten worden toegezonden. Het publiek wordt verzocht alle oude kaarten enz. te vernietigen, aangezien deze nergens meer toe dienen, doch slechts aanleiding tot verwarring kunnen geven. Voor het komende jaar worden wederom beschikbaar gesteld Voor gaslooze gezinnen wordt een Gezinnen van 7 tot en met 10 personen ontvangen Gezinnen van meer dan 10 personen 4 eenheden. Ouden vnn dagen d.w.z. personen boven 70 jaar kunnen een Degenen, die voor het voorslaande in aanmerking wenschen te komen dienen zich persoonlek of schriftelijk tot het verkrijgen dezer extra rant soenen te vervoegen aan het Bureau der Brandstoffen-Commissie Oosthaven 3 De prijzen der verschillende soorten Brandstoffen zullen nader worden bekend gemaakt. 1812 100 Na 1 April zijn op de Blauwe kaarten (aanvullingsrantsoenj van het afceloopen jaar, zoolang de voorraad st iekt nog Brulnkool-fljnkool- t>rl keften te verkrijgen voor f 2.50 per 1OO K.G. DE BRANDSTOFFEN COMMISSIE DISTRICT GOUDA, STADHOUDER, Dirroteüh. bleeke grlnntskleur, voortdurende I vermoeidheid en zwnkte vernieuwen MiJNHARDT's I STAAL-TABLETTEN ■het bloed, versterken het lichaam! en geven een gezonde, friiuicbe gelaatskleur. In doozen vanaf 90 cent. H Bij Apoih. en Drogisten. babr .1. MIJNHARD T Pharm. l'ahritk Zeist. Slechts eenige druppels van dit pas ontdekte geneesmiddel. D. D. D. het krachtig werkend vloeibaar wasch middel, neemt alle jeuk onmiddeiljjk weg. De huid wordt afgekoeld en ver- frischt, en de genezing neemt aanvang. Begin onmiddelltfk proef te king. Het komt er niet soort huiduitslag ge nen, Ringworm, Zw< ten, Jeuk en Brandini Puisten of de een u vanhuidziekte, een D. D. zal U overtuigen, welk heilzame werking J” op de huid heeft. D. zuivere bestanddeelen samengesteld vloeistof, welke een verfrisschende uitwerking heeft. Men moet het on middellijk op de aangetaste plaatsen aanwenden, binnen 2 seconden zult ge dan van jeuk of pijn bevryd zijn. De vloeistof dringt onmiddellijk in de zweren, schilfers of korsten, doodt de ziektekiemen en spoelt deze weg, de huid wordt gereinigd en de genezing neemt een aanvang. 1805 78 3 Vraag eveneens naar D. D. D. zeep en de gratis D. D. D. brochure. Prijs van een proefflesch ƒ0.75, en van een groote flesch, (inhoud 5 maal zooveel en dus veel voordeeliger) ƒ2.15. Verkrijgbaar by alle apothe kers en drogisten. Waar niet ver krijgbaar wende men zich tot de alleenvertegenwoordigers: firma B. Meindersma, Den Haag-Sneek. Te GOUDA bij: ANTON COOPS, Wijdstraat 29, S. VAN LOON, Markt. En gros Zeemleder Zeemdoeki Sponzen, Dweilen, CocoswBrkborstels, Cocosstoffers, Engelsche Bezems, 4356 20 anx. enz, Ber-etu en Borstelfabrikant Kleiwegstraat 13—Gouda Kijkdag Maandag 12 A^ril van 10 tot 12 en van 2 tot 4 uur. Zij, welke van de vendu gebruik wenschen te maken om goederen in te brengen, gelieve hiervan opgave te doen aan H. S. HAMBURGER, Keizerstraat 78. jflfr Dagelijks kunnen goederen worden aangenomen of desver- kiezende aan huis worden afge haald. Voor de publieke verkoop van in boedels, winkelvoorraden, e.d. zeer billijke conditiën. 1820 62 Onze lamlgenoü hen enkele dagen zuüizeer de opioej iiaderenue Roode gejaagd, de men wellicht zelfs ni zelde, dat het Dui tocht was en n; meende het althai 'a Heerenberg en meerende gerucht den niet zuinig at iigen landstorm, was maar die w erkend en noodig schen, zoo’n vaar golf komt niet lai aanrei len, het spraak voort te Z' golf blyft verder i ker, de commanda scheu vrywil'Ligen naar Arnhem teru laiwijs is, dat er vaar meer is. De woners w aren dai rneerd. De hart Rooden vochten i ►en geweest tegen tie en leiding. Aa vangen dat het „1 met slechts naar 'ie zuidwaartsche, die aanvankelijk a lacusvleuigel 'by heeft zich thans i „front" tusschen Zuiden waarvan c lometers is terug ni het Rootle legi verbetering vatba officieren hebben communisten ge officieren moeten tier spartaciërs z( is tie arbeidersma: en het zal des t overweldigen, aan uiteen hebben gez de strijdende bentl Wat helpen in c met de regering communisten hout dragen, contract© te Essen, die geko den vergadering uit het industrie: matie gericht tot op tien grondslag waarden den «try DAV Geftiilhoi vah Mfvr. .1. I’ Laat U C koopen. Prijt Voor te bekt door dringen tot Jen wortel van Uw kwaal, zy gaan direct naar ae me ren. Teneinde nierkwaal goed gevolg te ge nezen moet het vergiftige urine zuur worden ver wijderd, hetgeen bereikt wordt doordat ons ge neesmiddel direct door de nieren en blaas gaat cn niet door de ingewan den. Indien Uw na het dezer pillen groenachtige kleur TT De PALMOLIVE ZEEP is de meest volmaakte wetenschappelijke samen stelling van PALM- en OLIJFOLIE; zij is de bette hulp bij het toilet maken. Sedert drie duizend jaar zijn deze oliën de wonderbaarlijkste, natuur lijke producten voor toilet gebruik. De zacht geparfumeerde PALMOLIVE ZEEP geeft steeds vloedig, vettig schuim. SO et. per stuk. OOSTHAVEN 31 TELEF 118 W ormpoeders verdrijven de wormen -zeker en snel. Wat wormen veroor zaken (en byna elkeen heeft wormen) wordt niet bedacht. Prijs 40 cent per doosje. geen namaak ver rijs f 1.45 p. flacon, onvermogenden gratia tomen bij den fabrikant. pillen zooveel beter dan alle an dere middelen tegen NIERKWAAL? Omdat zij tot van zy

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 5