I Verkooping Deurwaarder B. H. te Gouda, in het iwerf op Dlns- 11920, des voor- r, van telen, ifels, bedden, ledi- brandkast, reken- >ers, briefordners, tsen, biljard met ge nette gedragen Bolleotie ren Voorwerpen, afbraak, l>al- allejan, kelderwind, tuinstoelen, enz. 1 islverrichlitj ItDvtrl M No. 14276 Maandag 29 Maart 1920.58e Jaargang. Feuilleton. m en ien. pelen. ijgen. ROSS DURHAM. Hoogheemradei lijnland, ion ter kennis ILTie-cu-ws er_ ^-cL-^-extezxtielola,d. voor G-o-kxëLsc en Oxxxstxelc©xx- Het Roode leger trekt terug. 4 BEHALVE ZON- EN FEESTDAGEN. VERSCHIJNT DAGELIJKS 1—4 regel» ƒ2.05, elke regel meer ƒ0.50. *4 Administratie: Telef. Interc. 82. Bureau: M A R K T 31, G O U D A. Redactie: Telef. Interc. 545. Er waren litach laad De L iu heel kleun beetje weardoor ik het van maar aan 50RRAAD ruiven. Gewone advertentiën en ingexonden mededeellngen b(j contract tot teer geredu- ceerden prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingexonden door tuaschenkomst van soliede Boekhan delaren, Advertentiebureau* en onze Agenten. Jim tijd een- ma- kunnen goederen nomen of desver- luis worden afge- i. irukkerjj X)N - GOUDA. J. SCHEER, te Haastrecht a taking geen c een heel heelt, iu bliek en het t zuiverste allooi het tegen INGEZONDEN MEDEDEELINGEN Op de voorpagina 50 hooger. i n.ot wor- •uwe alge- Ih-ll Ik 7, Tal. 313 i de ue ipite Öe. congrt 7e. re ren on- •uden. graden- ia ten nooten. - enten, eerendo prijzen, mz. 35 die uit •ti ver- t geen bewe g en vron en uanpue- zelf $n gevaar voelde voor den wov- t inte Lorimer, heelt graag den stetHi dat Ihk d a i erg votddo .■Jo bedoelt dat daftl k>t den afgrond HOIlil>Wu VerlM'ekliiug? ..Nu je hvH eendje maande*» met iiiij ge er kan veroudecwtHd wordtin, dat lieblien f liüOn, al* ik b verkoop van in traden, e.d. zeer 1820 52 fd aan voor het van Piano's, kasten enz. enz. EINGEN. INBOEDELS. d. IS ERVAART, RKT 1. 80UD*. Naar het Eugelscb van DAV ID LYALL fleanihoriseerde Verlating Mevr. .1.1* IVESSELINK-v. KOffiUM. (Nadruk verboden) spi. mi weg ruimen. Dkumig m3 ti Is tand, die te Biele- 4 al te lang tou durea een nieuwe strijd zou geheel Duitschl-^d is. van te on- zn vooral al» zij er het en voelde zich voor couig» kans te «ku Lk mui UuiUi Lorimarv zw hij ietwat hard, met inij ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 2.75, met Zondagsblad 8.40. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Markt 31. GOUDA, b|j onze agenten, den boekhandel en de postkantoren. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring): 15 regels ƒ1.05, eiken regel meer ƒ0.20. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 15 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Advertentiën van publieke vermakelijkheden 12’/i cent per regel. Advertentiën in het Zaterdagnummei 20 bijslag op den prjjs. verliezer brengen uachten beëindigen loopen tot Hiervoor wordt de wonir litie bewaakt, de beëindiging zei ine- hoold een zeer ernstige wai DJoeteo de hmmikcIkmi denken als een vaui lum Jverureu zich zoo gedraagt? Allee komt daardoor uil «ie zul u aan het denk beeld gewend zij t geraakt, vriéndelijker voor beiden zult wezen. zal moeilijk zijn, ik zal geen hulp krijgen van die vreemde, trotecbe vrouw, dio haar monter ie. Werkelijk, zij zou mij dezen morgen In bwsoh^piung heb ben willen nemen, indien ik niet krachtig was opgotr<*<ten.- ..Vanmorgen? I-m u dan in Acacia» Road geweest?” „Neen, zij is naar Hainpeteed gekomen Ik hol> haar getoond dat Iemand uit He pro- Ro-s centrale raad zal onnuudelljjk de ryksregeering onderhandelen om iders waarborgen te verkrijgen in handen der arbei- berusten, dat er arbemsweer- len worden ingesteld cn dat arbeiders, die aan den strijd g 12 April van 10 )t 4 uur. de vendu gebruik i om goederen in te aiervan opgave te HAMBURGER, muur van zijn ECHT. in advertentiën S COURANT en CHE COURANT *cht aangenomen ee i christin buitengewoon thuis tfiormuohuge atmosfeer „Wel, we moeten den armen Jim staan Zij is etui heel mooi meisje, Jim verzekert mij, dni zij verborgen iv el ij ke lioedauigiiéden heelt siiigm ermogen. Wij moeten alles doen wal w ij kunnen, om deze hoeda.nig|lie<len turn U> kwecken. liet is best mogtüjk, dut llel huwelijk beter uitvaji, dan wij desikiHi. Wc doen hot bost te beginnen met dil te ver- waclHen.” „Dut zijn vage woorden, Ross, vrouw Lorimer, terwlj. zij luiar schudde. „Het leven is zaak, of doen, zoo gedr voegen. Neen, ik geloof dat lief Mer zijn voor Jim te emdgreer<*n. Ik vv-rondenRtel, dat u hen» lu-eft sproken?" „O ja, maar hij ls> niet boetvaardig Na tuurlijk zegt hij «lat hij spijt iK-eft, hij komt op voor zijn vnouw. Natuurlijk doen hij dat. Hij zou wel een zeer armzalige kerel zijn, als hij dat niet ileed. Hebt u haar gt«Sen? „Neon; en ik zal haar niet zipn. voordat zij in de vwischu* stemmhig) komt. Er is geen twijfel aan, dm zij mijn zoon heeft verleid. Dat is voor een mortier zeer moei lijk om te vergeven!” .De meeste mannen, die TeriieM zijnt verliezen een beekje het hoold. zei hij goed hartig. ,.De fout vat» Tin» i« zeer men«ch< - lijk on vergeeflijk, en bij voelt zich imi heel* onaangenaam, die arme kerel- Ik ben er z’eker van, mevrouw Lorimer, dat u als verlxaas er mij niet over dat heelt gehiiulord, itulk-n tl zóó haar hebt gesproken,” zei Ihirlian», terwijl hij bedacht hoo hopeloos dn* gelmefc. gm-hD- denis was. „Will u niet binnenkomen om Vke tc gebruiken? De taiel Is noggiedekt, en ik ben er zeker van dat u liet noodig hebt.” „Neen, dank je, ik zcüi in dit hu1» geen brood kunnen breken, ni helgiven Agnes tegon imij gezegd heelt.zei zij op IteshB- t«*n toon. Vaarwel, Ross. NfiisHhhlon za I de dag komen, waarop je zult weten waar fk sta Nu i» dit hopeloos.’ Durham itaclik 'U Rtilte dat het voor al tijd hopeloos zou blijven, maar hij- zei het niet. W’at zegt dominee Ix>riiner?’ „Hij weid er nog niets van. hij heeft zich als gewoonlijk lit Imf Museum liegra- ven lik zal daar liern gaan en als 't mo- gelijk ie, hem meenemen om ergens iets vreemden steok „Het was een van Inar zóó ten aanhooren van mij, over je te spreken. Het is Iets dat. ik noch van (unie Jane. no«h van eenigt- vrouw zou kunnen verdragen Maar, Roue - Men herinnert zich, dat de delegat het Ruhrgebied te ’s-Gravenhage heef Klaard, dat de beweging in die otreck communistisch karakter droeg, een 1 ring wier juistheid we dadelijk in twijfel trokken. Het Hbld. publiceert nu ten brief van een medewerker te Dusseidurp, een Duitscher, geboren en getogen in het Ruhr gebied, die krachtens zijn hoofu- en bij beroep gecenseerd moet worden u.tnemend van den toestand op de hoogte te z.un, en »iie een geheel andere meening dan de dele gatie is toegedaan. Wjj ontleenen aan be doeld schrijven het volgende; „Dat de ontwikkeling der gebeurtenissen in het Rijnlandsch-Westfaalsche industrie gebied op de spits gedreven is en daar tot invoering van een heerschappij van net ge weld gevoerd heeft, die niets anders dan een Radenrepubliek en het Russische bolsje wisme van het zuiverste allooi wil. kan ons nu hot gebeurde in Berlijn nauweiUkz meer verrassen. Het Ruhrgebied was van ouds ten oer meest oproerige gebieden in het rilk. en >e- oert ia 11)18 de ommekeer in Duhsddand plaats greep, hebben Spartacus en zijns ge lijken dit gebied meer dun eens lof een oefenplaats van hun plannen gemaakt. De beweging is geenszins van .ileuwen datum. De verstandige mijnwerkei cn zijn kameraden, die in andere industrieën in het Westen werkzaam zijn, hebben langzamer hand genoeg van de holle frazes. .vuarmee zi) sinds maanden door zekere leiders-’ zoet gehouden woeden, wel door intensleveien arbeid nomischen wederopi irloopig opgenon», t dienstjaar 191» Ur Hoogheemraadrehap van des morgens middags 41', nor) ter eder zal liggon VBn mot 11 Apiil 1920 '«daling van nO wnt «ar zal zijn ;alanden hunne I». ze rekening binnen >t zij tor visie heeft utoriyk op 19 Apn| «rgadering moeten n enigde Vergadering i April 1920 in h«t gaan tof de bahan- ibedoelde rekening, en Hoogheemraden in Rijnland, l, Dijkgraaf. DER POT Bzn.j Secretaris. rt 1920. ,»Ja Wove?” 1» er lüet een heel klein Iwetjc. waar- heid ia?'iroeg zij hapwwui ..ik geloot, war, waardoor ik het zoo <ft en hem een Do vertegenwoordiger van de buvjet-iv>- gering, Victor Kopp, die voor eon ollicieela missie te Berlijn vertoeft, deelt m een brief aan de „Vossische Zeitung" mede, dat hd sedert den staatsgreep uit zijn woning ver dreven is. Zü werd destijds door te-nge pei- sonen van de marine-brigade-Enrhardt be zet. Bezoekers werden in de w'on.ng gelokt en gearresteerd. Op zijn hoofd werd een prijs van tienduizend mark gezel. Thans A~ ing door beambten van de po- Kopp verklaart, uat lijj voor r van de met het departement GOl INIIE COl’RAM leefu, <»i h’ *T eenig oordeel o\er kunt „Je wilt nooit ernstig zijn, lie (Mnwen het diepste Veel. ..Mijn lieveling, zoju iemaiel ernstig knn- zijn na een bezoek van t-uiie Lbrlmor? noem haar echt melmlranAlischl He. tnelljo wat zal die arme Jaimw do een».. suIka-iuIc weken lijd hoblieii! |k haal w.d cen<- oiKgezIcti geinige wili<«n zijn m tuar onderhoud lm t mee rouw l 'iy tle! -Heeft zij mexrouw C.yiie ontmoet? „Dot schijnt zoo. Ben je v.n» plan den een of arfÜervn stap te doen? Zullen, wij naar Acacia Road gaan, nadat ik deaon middag van liet zickenlwiis t,-rugkon» ■'t” ..Zooah j« wdt,” zei Agne». Op gR oog*-nhlik kwam Amde blnmm nut Ja van hun onderbroken lunch, «Tle zij zwij gend 0ebruikten. hiituKHClieik r°ed mearouw Ixirimer. war mer im t lorniger dan oo«l. naar h«. Brttach Museum. Het was heel moi-ilijs om nmu e«n oiuh'ii v riendtilj ken Van te zovKVn; zc g»»f het daarom op en ging mwtr 1» 1 dUihiM- bljRHlegen restaurant om iet» te gebruiken. Het wn imi twee uur. en zij Inwl nkts gt‘Xeten <imin haar ontbijt ac 4 uur. (Wardt vewelgd.) xincie zich waardig kan gedragen, en ik heb haar iiitgeh’gll, dat zij nooit zal kunnen Is’g'rljipen welk een stag dil w voor ecu familie, die zulk «*n eerbied waardig vt-nk’den heeft. Ik haar lo gebruik«*n, en beproeven of Ik hem canig.-zdiw kan overtuigen van vaderlijke vor an 1 woonlel Ij k held Het gelaat van Durluuu drotgi orti turen- ga uitdrukking toen hij haan* uixfiet en naar het wachtende rijtuig braelw Daarna keer de hij naar «Ie eetkamer terug. Agnes zat in een Hfioel. die leruggwuiioveu wua van du tafel, ««n het wan «luidelijk dut zij luul geschreid. Liefste, zo is je tranen niet waard," zei hij loeder, terwijl hij zijn arm om Iwar schouder* sloeg. „Zij L een aanmaU- gende, eigenwijze, hysterisahe vrouw. Maak je over haar niei lan,^ van *tree'x. Ik 1 eroiMlernU-l, «lui we haar heden voor lan gen lijd voor 't laatst lieblien g<4irn. „liet was to pij «dijk, Roau; het D «e- nuikkeiljk om te /.«'ggcii maak je «t niet over van tHreok,” maar Iwe kan men zulk •mai scène vergoten? Het w zoo afsvliuwc- lijk en vulgair: ja. heejemeal nut 011» Ie venlragen. „Dat stem ik je toe, liefste. Mag Ik je nu zeggen, hou ik mij verheugde, toen Je zoo moe«liig voor ndj opkwam? Niet, dat ik me «lenden aanval v aai ec« mart vrouw Zij keek Immi» aan met een plotoe.inge, peinzende uiidrukkiqg w» hair oogen. hum bijna in de war Iwaoht, in het hart gaf groote onlMMcliaaiudheld zochte vergadering gehouden, ruim lüyO aanwezigen. De onafhtinkeiykc leider Ddumig heeft ei ©vei den politieken toestand gesproken. Ddumig wees er op, dat de coalitie feitelük in elkaar is gestort en er in Duitschland zonder de arbeiders niet meer kan worden geregeerd. Bovendien kan volgeua slechts een socialistische regeering het litairisme uit den wt 1 - vreesde dat de wapen leid is gesloten, niet en dat zich weldra ontwikkelen, die voor 1 van het grootste belang De Berlünsche arbeiders zullen in enkele dagen hun oisch van stichting van een ge- wapen-len arbeidsweer doornetten. Ook lul len z(j arbeiders bb de verligheiiupolitie doen opnemen. Indien hun eischen <ien ingewilligd konit er een niev meenc werkstaking. De communist dr. Levi, die sinds twee 'lagen weer in vrijheid is gesteld, beweert dat de moeilijkste dagen van de revolutie nu eorst moeten aanbreken. In een motie, die werd aangenomen, heet het dat de al gomeene werkstaking is afgebroken, voor aleer de arbeiders de zekerhoul hackten, dat de tegen-revolutionaire krachten u.et w- nieuiw aan het werk zouden guan. De rust tijd, dio thans is ontstaan, zul door de mi litairen worden gebruikt om het ovetwin- nende proletariaat in Rijnland en Westfa len er onder te krijgen. Tegenover d t drei gend gevaar dragen de Berlijnscno raden den Actionsausschuss op, de noovlige inaat- icgele:’ te nemen voor een nieuwe aigemee ne werkstaking. Deze staking zal dan du ren zoolang met het volgende bereikt ia: le. Onmiddellijke ontwapening cn ont binding van alle tegen-revolutionnaire troe pen ,d. vf. 1. van alle troepen, die legen dn arbeiders hebben gestreden of nog streden. 2. Inhechtenisneming van de off.cieren. d.e door een arbeiders-rechtbank zuhnn wor den gevonnist. 3e. In beslagneming van alle wapens, die in het bezit der bourgeoisie zijn. D«e wapens zullen aan de arbeidersraden wor den toevertrouwd. 4e. Verdeeling der wapens onder <l« ge organiseerde arbeiders en beambten. Be. De stichting van arbeiderswe~ der centrale leiding der arbeidersrudi Bjjeenroeping van een riiksi re». Nieuwe verkiezingen vóór de revolu tionaire arbeidersraden. Ontspanning aan de grens. De Rooden trekken terug. Geschillen tusschen politieke en militaire leiding. De laatste wenscht voortzetting van den stryd. Nieuwe onderhandelingen met de regeering. Dreigen de algemeene staking in Berlijn. Vervolging van Kapp's aanhangers. De nieuwe regeering. Communisme in Weenen. Bereidt Sinn Fein een opstand voor? Motie van vertrouwen. ONS OVERZICHT. sultaat vau deze poging was nilul. Ut voor stellen werden van de hand genezen «net de volgende verklaring: De militaire bevelhebbers staan op het standpunt, dat verder gevochten zai Morden en dut alleen de wapens zullen öes'issen. Wy strijden verder en zgjn bereid onder den atryd te onderhandelen. De onderha.-del.n- gen kunnen onmiddellyk te Müiheim aan ue Ruhr begonnen worden. Afgevauxdigden van het front moeten tezamen met den centralen raad de onderhandelingen leiden. De vertegenwoordigers eischen beualve de overeenkomsten van Bielefeld de vodedige ontwapening en ontbinding van «ie ryks- weerbaarheid en het oprichten van een volksweerbaarheid uit de arbeider^, waar aan alle wapens zullen moeten worden af gegeven. Mochten de bedoelde ondtxiiande- tingen geen resultaat opleveren, dan zal de algemeene staking opnieuw m geheel Duitscbland uitbreken. De centrale Raad heeft daarop de vol gende voorstellen gedaan aan Ue legeriei- d.ng. Ie. met voor de arbeh dat de wapens alleen ders zuilen baarheden zulle geen van de t strijd deel hebben genomen, vervo.gd zal worden. 2e. De voorwaarden voor deze onderhan del ingen zyn, dat de gevechten aan het front uniniddellyk gestaakt worden, d. w. z. dat het front blyft bestaan, maar oor logsverrichtingen tot aan het slot van de beraadslagingen worden geschoist. 3e. Mochten de onderhandelingen niet lot een bevredigend resultaat voeicn. zoo- dat de regeeringstroepen in het Ruhrgebied iaat oprukken, dan zal de centrale raad on- middeilyk de algemeene staking wor het industriegebied uitroepen. Voorts zal de centrale raad oiuniddellük in verbinding treden met de andere deelen des ry’ks om de arbeiders tot een atgtmeene op tc roepeni v00r het geval er overeenstemming met de regeering wordt bereikt. Ook deze voorwaarden gaan voigcns «ie radicaal-cpminunistische kringen van de strydleiding niet ver genoeg. Dit belet niet, dat op den bas.a dezer voorwaarden Zaterdag in het hotel „Kaïser- hof” te Essen besprekingen hebben plaats gehad tusschen het centraal com* té cn twe«* door de regeering aangewezen arbtidsver- 60) Mevrouw Lorimer veegde haar warm ge laat met luw zakdoek af, en wierp oen ▼erideiigenden blik op Durham, alaof zij bet slof van Hartley «Street voor alUt<l van baar voeten wilde vegen Durham, die volkomen begr«*op l»o<* 011- aangenaim zulke verschillen in ininiliês zijn en alleen ter wille van zijn vrouw wilde I «proeven deze kwestie te voretfenen, deed nog eea potging om mevrouw Lori mer not rede te brengen. „Zie eems, mevrouw Lorimer, laten we niet twisten, omdat wij zekere aangelegen heden van zullen wij ’t noemen, com- ventiotieelen godsdienst - niet gelijk be zien Als familie Is bet onzen plicht in een tijd als dezen bijeen te blijven, zal «laar bulten een vrij moeilijken hel-ben. Laat ons beproeven, nu het uiaal een feit te. er het beste van te ken Wat bedoel je door er het beste maken?” vroeg zij ijskoud, maar niet willig om het gesprek te vertengon. hield van spreken, 1 - - - lijdends deel in had. tegenwoordigers. De centrals raad verklaar de uitdrukkelijk, dat de basis van Iedere overeenkomst moet zijn, dat de arbeiders in het bezit van de wapenen blijven. Dc gewa pende arbeiders zuLen de orde in het *nuus liiegebied hamlhaiven en ziih beie.d. .Ie re geering tegen elke reactie te bescliviinen. De centals raad heeft in beK.n.el be paald, dat de militaire leiding dor arbei- dersweren zich onvoorwaardelijk mjet vol gen naar de politieke leiding en aai ny geen militaire dictatuur, van welke zijde ook. uuldt. In den tegenwoordigen tui-sland aoint het er op aan, «latgelie. wat bereikt i*. te behouden. De centrale raad lieeft gteterin«d(iag te lefonisch aan de regeering een nieuw wa- penstilstandsaanbod geduan, aangez.en de zoogenaamde Bielefeldsche overeenkomst, tot dusver nog geenerlei waarboigtu boodt. De regeering verklaarde teletfonuch 1 og he den te zullen antwoorden. De be.de mbei dersvei tegenwoordigers zouden zich gister avond naar generaal Watters* hoofdkwar tier te Munster begeven, en morgen naai de .gevechtsleiding te Mühlhpim a. d. Ruhr. Van de zijde van den centralen mud werd verklaard, dat, indien de witte garde het Ruhrgebied mocht binnenrukken, tic roode troepen het Ruhrgebied zouden verwoesten. De Centrale Raad heeft dus bepaald dat de militaire ieiding de politiek moet velgen. De Raad heeft goed bepalen, uc massa heeft er maling aan. Ze denkt au boven aangetoond, niet aan staking van den strijd Integendeel, ze moeten zelfs een n.euwen aanval op Munster voorbereiden, maar de ;en die de laatste dagen geleden zijn, m de leiding misschien tot andere ge en zal ze den strijd liever met eere “n dan het leger gevaai Le doen votaal in de pan worden gehukt. _is voortdurend gelegenheid, want het is niet by een poging gebleven om het neerleggen der wapens te verkrijgen Naar de „Vossische Zeitung" meldt, werd gisteren in een conferentie der drie socia listische partijen te Hagen met algemeene stemmen besloten afgezanten naar Wezel te zenden en aan te sturen op het *>tiken der vijandelijkheden. Onze landgenooten aan dë Oostgrens heb ben enkele dagen in de rats gezeten. Niet zoozeer de opioep van de Tribune over de naderende Roode golf hatl hen echr*K aan gejaagd, de menschen hauuen ue iT.bune wellicht zelfs niet gelezen, maar „men zelde, dat het Duitsche Roode leger in aan tocht was en natuurlijk wist „mtu" het, meende het althans te weten. Zoo ««eden in 's Heerenberg en Zevenaar allerle, alar- meereiuie geruchten de ronde en deze wer den niet zuinig aangedikt door den vrijwil- iigen landstorm, d*e weliswaar waakzaam was maar die waakzaamheid ook gaarne erkend en noodig geoordeeld zag. Intus- schen, zoo’ïi vaart zal het niet loopen, de golf komt niet langer krachtig en -neigend aanrohen, het hoogste tij, om uc beeld spraak voort te zetten, is voorbij, ue Roode golf blijft verder uit *t zicht. Kapite n Breu ker, de commandant van den ’s Heeicnberg- schen vrywilUgen landstorm, was gisteren naar Arnhem teruggekeerd, wat wei t beste liewijs is, dat er geen oogenbliktcelijk ge vaar meer is. De gemoederen der grensbe woners waren dan ook aanmeiKetijk gekal meerd. De hardnekkigheid, waarmee de Rooden vochten is tenslotte niet opgewas sen geweest tegen het gebrek aan organisa tie en ieiding. Aan de grens is bericht ont vangen dat het „hoofdkwartier" der rooden met slechts naar Essen verplaatst is, maar de zuidwaartsche, terugtrekkende beweging <lie aanvankelijk alleen nog den linker-Spar- lacusvleugel by Friedrichtsfeid betrof, heeft zich thans uitgebreid lot het geheeie „front” tusschen Wezel en Oberhausen, ten Zuiden waarvan de roode armee eenige ki lometers is teruggeslagen. Wat de fouten m het Roode leger betreft, deze zijn voor verbetering vatbaar. Niet alleen Russische officieren hebben zich bij de West-Duitsche communisten gevoegd, vroegere Duitsche officieren moeten als huurlingen in dienst *ier spartaciërs zijn getreden. De regeering is de arbeidersmassa’s nog lang niet de baas en het zal des te moeilyker zyn leze te overweldigen, aangezien, gelijk we ai meer uiteen hebben gezet, dat de politieke ’tiders de strijdende benden niet in de hand hebben. Wat helpen in dit geval overeenkomsten met de regering te Berlijn! De m.iitante communisten houden zich toch niet aan ver dragen. contracten, etc. De Centrale Raad te Essen, die gekozen is in de aldaar gehou den vergadering van de uitvoemde Raden uit het industriegebied', heeft een procla matie gericht tot de roode legerleiding om op den grondslag van verschillende voor waarden den «trjjd te staken, doch het re- „arbeiders- Zü „dien ■ren arbeid aan .ion eco- ybouw medeu erken, ech ter onder voorwaarde, dat de sociaal poli tieke beloften, die door Berlijn aan nen ge geven zijn, nagekomen worden. Meu heeft echter van regeeringswege het indienen der nieuwe sociaal-poïitieke wetsontwerpen veel te 'ang uitgesteld en verder veel ver zuimd. wat de arbeiders van de radicalere elementen zou hebben kunnen afhouden. Daardoor hoopte zich de gistingootof op. Ook de steeds toenemende achteiu tgang in «le levensmiddelenvooraiening. dio in de laatste weken, in verband met de stijging der vreemde wisselkoersen, haar hoogte punt had bereikt, zoodat het voor ten ar beider, niettegenstaande de hoogere 'oonen, niet mogeltfk was om voor zich en zijn fa milie de noodigste voedingsmiddelen »e ver schaffen. maakte de stemming nog prikkel baarder. En dit was hier erger dan e'dors, omdat in het industriegebied de O.W.’ers zich aan allerlei overvloed te goed konden doen, terwijl zij een air aannamen, dat iedereen ten zeerste tegen de borst stuitte. Wanneer men van Berlijn uit rekening gehouden had met den aard van Let in dustriegebied en dienovereenkomstig ge handeld had, dan zou het hier nog lang niet tot een uitbarsting gekomen zijn of a’thans zou zeker niet dit het resultaat geweest zijn, dat thans het geheele Ruhrgebied door Spartacus beheerscht wordt. De „Putsch" van Ka pp heeft de meer bezonnen elemen ten wild gemaakt, en hen in een beweging gedreven, die niets meer of minder wii dan liet Russische bolsjewisme voor Duitsch- land. Deze beweging was misschien nug te onderdrukken geweest als niet bij dien rampspoedigen Berlijnschen „Putsch” de oproerige stemming in het Ruhrgebied op nieuw was aangewakkerd door het feit, dat de troepen zich er toe leenden om togen de steeds toenemende arbeidersmassa’, op te treden. Het vermeende gevaar, waarin de ,JJr- rungenschaften" van «le revolutie door den „Kaïpp-Putsch" waren gebracht, wu.. thans het devies voor de geheele Spartac.. tische beweging. Maar in waarheid grijpen zy deze gelegenheid aan om eindelijk aan hun plannen, die het zuivere communisme ten doel hebben, uitvoering te kunnen geven. Evenals de arbeiders in het industriege bied eischen de Berltfnsche bed rijf s «aden bewapening der arbeiders. De onafhanke lijke en communistische arbeidersrai.en van Berlijn hebben Vrijdagavond een «Iruk be-

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 1