NOSE E No. 14277 Dinsdag 30 Maart 1920. JLÖ a 58e Jaargang. 1 Feuilleton. i ISTienju-w-s en ^.d.-rrertexi.tn e"blsucl Voor 0-omd.si OxrtstreZsexx. Trauwen!! kamermeubelen ikasten. Spiegelt iikenheuten Bul- iffluteuils. Zijden Rede van den nieuwen Rijkskanselier. ROSS DURHAM. VERSCHIJNT dagelijks regels ƒ2.05, elke regel meer ƒ0.50. Bureau: M A 11 K T 31, GOII 1> A. Administratie: Telet. Interc. 32. Redactie: Telef. Interc. 545. per fl. van aila ecu 100J 53' LOON, Markt A. 5828 50 kwam onverwacht bin en toe hnrikle. 1° W.U3 60 i; naar moet ge- Ik waren van Maar afe haar eenzamen lunch DA. een .Ziet u, wij (Wordt vervolgd.) de Gewone advertentiën en ingezonden modedeellngan bty contract tot «eer geredu- ceerden grijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. 4 seien, voor welke de Entente-voikcn tegen Duitschlaud in den oorlog weiden gevoerd, waren het Duitsche volk niet na den wapen stilstand onder het krygsrecht hel ademha len seiner onmogelyk gemaakt, dan zou het aantal dergenen, die zich door Kapp c.s. hebben laten verleiden, veel kleiner geweest INGEZONDEN MEDHDEKLINGEN: Op 4e voorpagina 50 hooger. 1M VtMi lljet boos op nnj zult zijn. hebben eJcaar VEEN. «innementen op enomen dooi JOM, Waddinxveen. aan- van l u, du. ol fEGEN DE TEERING. 1004 32 ROAM tershaven 60- dend, schenkt U K.G. 1.45, grooten slok 1 wae. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad par kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 2.75. met Zondagsblad 3.40. -■Abonnementen worden, dagelyks aangenomen aan ons Bureau: Markt 31. GOUDA, bjj onze agenten, den boekhandel en de postkantoren. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring): 15 regels ƒ1.05, eiken regel meer ƒ0.20. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 15 regels ƒ1.30, elke regel meer ƒ0.25. Advertentiën van publieke vermakelijkheden 12*/i cent per regel. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 btfslag op den prijs. rij geregeld tijdig ontvangen van ver v.nnakelijkheden ze agenda te fiOOSCHE COBAF1 BEHALVE ZON- (N FEESTDAGEN. f r. f 21. n eetlepel is vol- l NAMAAK. Co Oen Hang. Apothekers en 1670 30 e Söhonwburg.N. V. ow Wagtu*i-( ’oncert. zijn hak en kuste hen» op h-l Jim werd iikm wilt, wn liezoe’, fa- yerlxwtingwtëikorule woorden Jim om te hooren- Ze werden met een hoffelijke teedvhcld uiigopr op had Museum Leersmeuble- n. Wollen- en assen, enz enz. E.S 20 R JONGELUI PLANNEN .1.1). de Schiekade lefoon 12800. neon, zooi ets zou net laat- waü 5k vau jou. mijn zoon, ver- Je bent onbezonnen un ouvoor- geweest, eu je zult de guvoigon g<- half uur na haar ge- haar moeder luul gewacht ieh zeer ellendig en verlaten. op, eu keek nog even in den spiegel vóór zij naar boven ging- Zij zag er heel lief uit. haar japon was de eenvoud aetf. Den vorigen pvond had zij heel moedig tiaar trouwring aan den vinger gestoken, ze liad hem gedurende ju huis. mei den ouden heer, dien was, uit hel oen neb De voornaamste taak die de nieuwe rt- geenng wacht Ts het herstellen der orde in het Ituhrbekken. Daarbij heeft ze ineens een krachtiger houding aangenomen dan haar voorgangster, die met de opstandeiin- n, 'lel. 91 92. 45, Tel. 549. het verlangen naar vrede daar is gloeiend, De wapens zyn in handen van menschel» geraakt, voor wier optreden ik geen enke.d party verantwoordelijk stel. Deze toestan den kunnen niet langer geduid worden. Mis schien komt de bezinning op het matste oogenblik. Het Du.tsehland van Ludendorff eu Liitt- witz ,s geëindigd. Met het bo.sjewisme maakt men ons niet bang. Wy wijzen het af. Doch het gevaar van rechts is het dichtst by! (Luide by val.) Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusachenkomat van soiled» Boekhan delaren, Advertentlebureaux en onze Agenten. Wordt door alle alle gevallen v«m zwakte blijkt het van den eersten rtrouwen aanbe- mste middel ter edarnioede en al met één hl k ft In den namiddagzitting van de Nutonale Vergadering werd de regeeringsvcrklaring besproken. Henke (onafh.) zeide o.a.: „De nieuwe re geering is onmachtig tegenover het mill- ta irisme, zoolang zy niet steunt op net ge wapende proletariaat. De nieuwe legeering heeft evenmin het vertrouwen van act voik als van de Nationale Vergadering. Dr. Heinze (D. Volskp.) zei, dat hij over tien onverantwoordelijke daad v-n Kapp zeer ontzet geweest was. De leiders van tie drie meerderheidspar tijen, Loebe (soc.-dem.), von Payei (dein.) en Trimborn (centr.) hebben aan het eind van de vergadering van de nation.de ver gadering van gisteren een motie van ver trouwen in de nieuwe regeering mgediend. De motie luidt: De grondwetgevende Duitsche nationale vergadering kuurt do verklaringen van de ryksregeenng goetK.De nationale vergadering veroordeeld iiet toer, dat de nieuwe staatsorde, het welzijg van den staat, de grondwet en de nat.onale vergadering aantastte, evenals d: aan stichters en de handlangers van den staats- gieep. De nationale vergadering brengt den dank van het vaderland aan allen, me Jojr hun gemeenschappelyken tegenstand de grondwet gered hebben. De motie is door 315 leden geteekend. De discussies worden vandaag vourtgezet. De bladen der meerderheidspart.jen heb ben het nieuwe kabinet met sympathie be- gioet, het orgaan der onafhankeiyken, do Freiheit is er natuurlijk minder goed over te spreken. Het schrijft: In dezen rykskan- selier laait geen vlam op en leeft geen daad; van deze regeering, die zich gister morgen in de Nationale Vergadering iweft voorgesteld, zal men tevergeefs verwach ten, dat zy aan de eischen der arbc.ders- kiasse zal tegemoetkomen. Naar aanleiding van de huidige verklaring van Hermann Müller dient gezegd: deze regeering zal het sterkste wantrouwen van hei geheele arbeidende volk ontmoeten. bobt „Nu, om eerlijk te zijn, moet !k beken nen, dut ik geloof, dit ook uiei te bobben gedaan. Gaat u iets voor ons doen om al les wat gumakkelijker te maken? Ik heb er groote spijt van dat ik dit. gedaan heb. ik zie nu in dat t t Werk wat> van een dwaas, maar ik kan niet meer doen dan het zoggen, en door mijn daden bewijzen (lat ik het meen Maar ik kan met uit staan dat Maime gekweld wordti, noch dut haar moeder wordt geminacht door de mij ne Zij is een der lx*ste vrouwen en door en door een „lady’ Mijn moeder vergeld eoms zich als zoodanig te godraigien. Dominee Lorimer keek peinzend en wut afgetrokken. Hij werd zoo zelden in raking gebracht niet de werkelijkheid het leven, dat hij eenlgen tijd noodhgi had zich daartegenover (e plaatse, hij een beslissing nam, wae die gewoou- ééne hooj van het A. Het nieuwe kabinet. Verklaring van Muller in de Nationale Vergade ring. Krachtige houding tegenover de muiters. Het ultimatum afge wezen. Algemeene staking afgekondigd. De Rooden verliezen. Ze wenschen interventie der entente, -r- Duitsche troepen in ’t Ruhrgebied. Duitschlaud en de Volkenbond. O nderhandelingen met de Britsche mijn we rkers. ONS OVERZICHT. De Berlijnsche onafhankeiyken zyn ver ontwaardigd, de nieuwe socialistische ryks- kanselier is voor hen een erger vjmiid dan< de conservatieve Kapp. Deze wilde tenmin ste een kabinet vormen waarii partyen van de uiterst linkschen tot do meest behoudenden waren vertegenwoor digd, Muller daarentegen blykt (ie beioften zyn. gedaan toen de regeering naar Stuttgart Vo was gevlucht, vergeten. Hot nieuwe kabinet niet uitsluitend een arbeidersministerie, zooals was geëischt. Wat de verhouding der verschillende partyen betreft is de sa menstelling dezelfde gebleven, er is alleen ir. verschillende departementen een ver schuiving geweest. De meerderheidssocialisten hebben vyf portefeuilles, de democraten drie, het cen trum vier. Nieuwe ministers zyn Vt irth, (centrum), de minister van financiën; Idunck (demoergat), de minister van justi tie; en Hennes (centrum) minister van le- vensmiddelvoorziening. De bedot, ng is Muller die behalve rijkskanselier minister van Buitenlandsche Zaken wordt, op den, duur van. de laatste functie te ontheffen. Op den duur... als hy zich kan handhaven, wat zal moeten blijken uit de beraadslag.n- gën over zyn gistöven gehouder rede. Maandag heeft Muller zijn medewerkers aan de Nationale vergadering voorgemeld* by welke gelegenheid hy een verklaring af logde. Het volgende is daaraan onóeend; „De nieuwe regeering wordt door dezelf de partyen gedragen als de oude. Wie met Kapp gemeene zaak heeft gemaak-, moet verdwijnen. Een Ryksbedryfsraad zal zoo spoedig mogelijk ingesteld worden. Bedrij ven die daarvoor rijp zyn, zullen culler staatscontrole komen; in de eerste pmals de electriciteitsvoorzjening, het steenkolen en het kalibedrijf.” „In de buitenlandsche politiek blijft de koers dezelfde. De rechterzijde eisWue van ons, dat wy tegenover de onverbmdelijke macht van de Entente een z.g. macht zou- uen stellen, wij hebben dat geweigerd. Onze tegenstanders uit den oorlogstyd moeten echter eindelijk inzien, dat ons volk niet tot rust kali komen, wanneer zyn econo mische en nationale levensvoorwaarden worden tegengehouden. Ware de vrede van Versailles een andere geweest, in overeenstemming met ie begin- Dat de Centrale Raad zelve verlangt naar orde in den chaos, blykt uit een voorat»! van de ziido van de ufgevaanllgden vaa het spoorwegpersoneel in dón Rund gMltfan, om de Entente, speciaal de EngcDchen en Amerikanen, als gevolmachtigden m hel Ruhrgebied te laten optreden, om de nor- maliseering der toestanden voor te berei den. Op deze wyze meenden «ij, dat het uio- gelyk zou zijn, de geheele militaire actie tusschen de ryksweer en de arbeidswwr zonder bloedvergieten tot een einde te br»n gen. Na het verschijnen der Ententetroe pen zou voor een optreden van de Hjksweer in bet Ruhrgebied geen reden lijn. De Roo den hebben groote verwachtingen v.in deze Entente-actie. al z(jn zij zich wel bewust van de verwikkelingen, die een dergelfjke interventie kan meebrengen. In deze wan hopige omstandigheden achten zü echter ten wanhopig middel gerechtvaardigd. Er zal een beroep op de Entento-soeialisten worden gedaan, waarin gezegd wordt, dat alle hoop op hen is gevestigd, en dut men verwacht, dat zij door hun invloed sullen verhinderen, dat de hulproep van het Duit- sche proletariaat voor kapitalistisch® en chauvinistische belangen wordt niubruikt. Op dit oogenblik zyn in den centrales raad besprekingen omtrent de doelmatig heid van een interventie der Entente aan den gang. cr^amer. Dominee Jjorisner had het Museum twee nrer. geleden verliten, waar 'hij uit de bi- b.iotheek was geliaaki door zijn zoon Jim «Ij® hem meenain naar het meest nabij ge legen kofhelmis, «i daar in een hoek, aan een klein, marmeren tafeltje zijn varhaal Vervolgens besprak hy Mjlleranii’b laat ste verklaring en zeide o.a.: Millerand eischt gerechtigheid. Gerech tigheid gebiedt my te zeggen, dat met de Duitsche levensbelangen niet altyd leke- ning is gehouden wanneer zy sanieiivie'en met de Fransche. Daarover een vovrbee.J uit den laatsten ty’d. Uit een.ge deelën van het Ruhrgebied kwamen dagelijks deputa ties by de regeering. Om die reden on ier- haudelde de regeering sedert eenigc dagen met de Geallieerde regeenngen, om in ge val van nood grootere troepenafde' iiugen tydelyk in dit gebied te zenuen. »\<«nneer ten vredige ontwikkeling daar mogeiyk is, zal geen man naar het neutrale gebied ge zonden worden. Nu wil de Entente onze wenscli slechts dan inwilligen, wanneer op overeen stemmende andere plaatsen Geal lieerde troepen mogen binnenrukken. Zy veria ng' bezetting van Frankfort, Hom burg, Darmstadt, hetgeen zou bek Aeueu een binnenrukken van 20 KJV1, in de neu trale zone. De Duitsche regeering moet zuik een eisch afwyzen. Wy denken ei met aan de neutrale zone den schrik van een bezetting te bezorgen. Bovendien was het voorstel van de Duitsche regeering uigege ven door den zorg, dat door de onuv.kke- ling \an de toestanden in het Ruhigcbied eenige voorwaarden van het verdiag van Versailles ernstig .gevaar liepen, o.a. de ko- lenlevering. Men moet toch eindelijs ook m Frankrijk inzien, dat de arbeid, ul-.n wy presteeren in het belang van de Europee- sche democratie verricht wordt, want de omverwerping van de staatkundige orde ix* een deel van niidden-Europa brengt zware gevaren voor alle overige landen mei, zich, leder van ons is met de gedachte bezield ons volk uit de instorting op te heffen, ik verzeker dat in het plan van de DuiUche republiek geen plaats is voor de dictatuur van welke zjjde ook. In het Ruhrgebied is de dictatuur van rechts in die van links omgeslagen. Doch drukte zou vragen wij aan niemand houden. Dominee Lorimor nam een koffie eu vvrKlaarde dat ze goed „Drink je koffie oip, mijn. jonge«i, het. is een opwekking. Je ziet er uit, alsof je in eenige dagen niet gegeten of geslapen zei Hij beide honden naar tiaar It „Kom hier, on ba< ik je een kux Jelui zijn ons te slim ai g weed. nu ik je gezien heb, voel U. «leu nog iels te v,,r- gemaalit wordeu. Teu ajoite om ons te ouder lijk zeer juist Met deze Jim hem jn den doolhof opgezocht. Ik zou nu, indlen je kunnen gaan brengen aan je nieuwe malideden. vóór ik naar huis ga, naar je moeder. Dan zal ik misschien heter in staal zijn haar te kajmeeren. en met meer autoriteit «rover kunnen spreken." Jim leunde over de tafel, en grwjp haiud van zijn vader „Vadertje, u beat een goede Kerel! zal dit nooit vergeten; en ik verzeker dot ik niet zxm vragen ol verwachten u mij nielp indieu ik iets icrkcenls schandelijks gedaan had- Lieve help, neen, zooiets sto zijn wachtte. zivhtig vau die onvoorzichtigheid zelf moeten dra ger Ia. zal je helpen zooveel ik kan- Jün, die door zijn opwinding eu dank baarheid buiten zkhzeU was, riep oen rij tuig aan en gaf het adres v»n Acacui Road. Gedurende den rit stelde hij zijn vader met alles omtrent 3e Clydes in Ken nis, zoodat deze daar in zekeren zm voor bereid aankwam. Mamie was alleen Toen zij Jim zij vermoedde dat zijn vader rijtuig zag stappen, voelde zij giiug om weg te loopen. Juffrouw Mamie, daar is menc-r Lo rimer met nog e>*n lieer- Ik heb hen In de «tudeerkamer getaton, omdat er g<M*n vuur in hef salon is. ..Best, Scipio." Zij had pas bruikt.flMaar zij een wonen tijd op Zij voekfo zid Maar ze stond statie gaten konden door het Mulheunuch» lege i bevel en den centralen raad lt Essen k.echts gebrekkig gestopt worden en de stemming onder de troepen wegens slechte verzorging en ongeregelde betaling wordt steeds bedenkelijker. Êr zijn reed* ml van plunderaarsbenden gevormd, die in de ste den achter het front bun onguur bedrijf uitoefenen en geld en levensmiddelen stelen eu opmaken. Daarbij komt, dat de lailicale opgevoede massa zich ook vaak teger de uit voerende raden wendt. Te Essen xs gister avond een lid van den uitvoerenden raad door een spartaclër in hechten!» genome» en in de gevangenis gestopt. Deze is op nieuw bestormd en alle’ weer terugge- brachte misdadigers zijn zoodoende roor de tweede maal bevrijd. Het heole roode leger verkeert klaarblijkelijk in staat van ont binding en de communistische leiders trach ten tevergeefs hun invloed daartegen asn te wenden. Vooral te Duisburg is de toestand ernatig. De stede lijke beambten z(jn in stak ng ge gaan als protest tegen de afsetUng van den burgemeester door het zoogenaamd uitvoerende comité. Vandaag «al men d posteryen en de spoorwegen stu egy11- Slechts de bedrijven van vitaal belang gehandhaafd blijven, in de stad DitisW^Y rijden talrijke communisten rond, die het front gekomen, xijn en op eigen op de ergste wyze huishouden. een klein, marmeren tafeltje zijn deed. Dominee Lorimer luisterde, dat zegd worden, met groote verlegen heid. Het was oen fout, Jim, een fout. weet nog ntet hoe je er too kwam. Waar om zou een man een aclitenswaa-nliig meis je wenschen te trouwen op zulk een gc- lieimzinnige mandor?n „Nu, Ik docht dat wij er veel drukte moe zouden vermijden; eu Mamie Ixwohouw- de het vrijwel ale een pretje.’’ „Je zult deze drukte later nog een beet je verscherpt ondervinden, merkte de oude op je nioedfjp zal iwto hedio dogöu op huur borst gedragen, eu deze was baar csityo verstel Zij upend'- er legen eu zoialt-r muistell <rtj de deur Op dal oogeaiblik voeüle zij zich zeer bedeesd. Maar de Ue>e ui zaeiiic uil drukking op het gelaat van don ouden luw» stelde tutor geruM. Zij merkte zelfs op hoe knap bij wa-, en Iwe ved Jim op h< in geleek Mamie, vi*der ia gekomen om J»- te'w- zoeken, zei Ji*u- Doii.kiee Lorimer luul zijn lorgnet opge zet, eu toen zij u oogeu zich op het lier* gelaat van de vrouw zijns zoons rk Vei, glin.lachte hij. ..Ideve, ik zal je niet opeten, terwijl bij strekte, geven, maar moed niet, den jont-fKi willen. Dit voor zulk ken, dat ze redht tot bet zeVzuridllgv hartje Mamie gingeu, en daar de een >1 an dere snaar aanroerden, l^i» sloeg ze haar armen om d" wangen. Het gelaat van blos overtogsn, eu rijn oigeo Hchit- terden Mj liet zien daarvan. Ik hel» «r npRt van. en ik toiop dat u niet heel boos op mij zult zijn. ze! zij eenvoudig- zeer Hei!” Het rijtuig van mevrouw op <lat oog'-nbdk voor de Naar het En gelach van DAVID LYALL Geauthoriseerde Vertaling van Mevr. J. P WESSEL’INl-v. RO98UM. (Nadruk verboden) gen-ging onde.aandelen. Dit mag goed z(jn om te voorkomen dat een onnood g groot aantal slachtoffers wordt gemaakt, ‘iet ge-t tuigt niet van veel kracht. Met opBlandehn-* gen, muiters, onderhandelt een regeering niet, met den sterken arm behoort to htfl tot i-ec'e te brengen of in ied»r geva oni schadelijk te maken. De nieuwe regeering is nu voorzichtig een andere koer- ingi slagen; ineens de geheele houding wijgen is natuuriyk ónmogelijk, met haai uitimai turn heeft ze echter duidelijk te vergtaun gegeven tegen de wapendragers aan dq Ruhr flink te zullen optreden, meer nog door de inleiding die den eischen (gisteren onder telegrammen vermeld) voorafgaat, dun door de eischen zelf. Müller zegt ih uen uanvang: De regeering heeft door de onderbande-* lingen te Bielefeld beproefd, om zonder ge^ bruik van geweld de rust en orüc .n hel Ruhrgebied tg herstellen. Die poging i» mis lukt”. In bedekte termen staat hier te le zen :zen: De overeenkomst van B.elefeld, ooor onze voorgangster aangegaan, be- .-chouwen wij als van nul en geener waar de. Dat de militaire leiding der Rooden zich niet aan de onderscheidene bepalingen heeft gestoord is een gelukkig coincident.e, waar op Muiter zich beroepen kan. Op een ge lukkig gekozen moment. De Rooden hebben ten verzoek, om wapenstilstand gedaan, dat de regeering natuurlijk niet kan aanvaar den, doch dat aanteont, dat dc militair» lei ding haar positie niet zeer gunstig acht. De Rooden zijn zoover terug getrokkeA dat het gevaar voor Wezel geweken is. Go- thu en Ohrtlruf zün vuvi den- VU» d<* Rjjksweer gevallen, het eenige steunpunt uer arbeidersmassa's is Suhl. Ondanks de weinig bemoedigende ber.ch- ten van het Roode front, wil de Centrale Raad te Essen zich nog pogen te handha ven. Hy heeft besloten het ultimatum der regeering van de hand te wyzen, omdat h(j dit slechts beschouwd als een voorwendsel om de ryksweerbaarheid last te kunnen ge ven het industriegebied binnen te rakken. I’egen heden, Dinsdag, is de algemeene sta king uitgeroepen. De algemeene staking zal waarschijnlijk alleen tot stand komen als de communisten hun huidige heerschappij in het industrie gebied weten te behouden en de stakmg van het werk overal af kunnen dwingen. Ruk ken echter de troepen binnen en maken <ij een eind aan de radenheerschapptl. <-'an zul cok de algemeene staking wel in het water vallen. Intusschen nemen de vcrschijn-elen toe, die wyzen op het verloopen van de heele communistische beweging in het in in dustriegebied en vooral van het roode leger. De troepen uit het Oosten van Westphalen, uit Bochum, Hagen en omstreken, zyn van het front teruggetrokken. De daardoor ont beer slim ziinl” „Dot is het woord, vadertje. Zij tege- woon waanzinnig,antwoordde Jin» som ber Mamie wil naar haar toegaan en mei haar «pmkm. Zij ztet ni*t te waarom rij dit ntet iou doen, of waarom er rota een Ruhte kwam deur eu zette A'ugel» al~ ZU Itep r«:«lrwhl i»»r studev ..JkiMK. v Sm-1 omvatte &IJ kI.iikI, eu ah haar gelaat ceiugwiitoH v wow dut niet te verwonderen, eenige enartug, die zij over <te taiinihe haar schoonzoon luid ojigeduan, gerualS'dlmd. Jim keerde zivb snel tot luutr „Mevrouw Clyde, mag ik u mijn vader voorstellen. HIJ is gekomen om ueiMitenaM Mn mie te maken, en - en ons er door te lielpen, voegdu hij or iumi toe. «Ijnmom- lijLheid er uit Happend, til» de H«hp>lten- gen, die hij nog was. Angola keek een oogenblik noherp de lange geetalte on hx knappe g»»ta'»f.. Wet zijn ujeütfidiug van v,aunUgtudd en zacht heid, en «tak hum m«t een zuriuje van Wr lichttutf welgemeend invar hand toe- Hier w a- leiui'iuste iemand, dien zij kon tegv mM'ttrcdeo op een gi-tneciischuppelijken ixt sis van vertrouwen. ..Meneer, Ik Im-Iio./ niet te zeggen. <hü ik bill hen u te zien. Deze long» nHMWtelcn hehbeu ons eenige moeite en vrij wut on- IKXMÜg le-ii bezorgd. Maar, halt** wij hel den rechten tri*! onder (te ouwen zien x«l dit vttdwljnen. Itommee Lorimor boog diep ov-.f Ie Im*- 'aH'gt' Ivand Hair optreden ta-koorde hem. dc scluHMihei.l van haar gelaat, de zie. dte sprak wit de motde donkere oogwv, alles Ut4 «en onuitwtoohhar» i iivlnik bij hem na Uit

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 1