an 1IT E 58e Jaargang. -LER EN 1 Feuilleton. n XTi.enjfWS eia. -^.cLTrextezxt^ eTola-^9. voor GrOAxeLsL sr_ Oxxxstx®3x:ezx. Crisis in Denemarken. De beroering in Duitschland. ROSS DURHAM. 1871 70 VERSCHIJNT DAGELIJKS 1—4 regel» ƒ2.05, elke regel meer /QM. ilen. Bureau: Markt 31. GOUDA. AdministratieTelef. latere. 82. Bureau: M A R KT 31, G O U D A. Redactie: Telef. Interc. 545. i eorpatro- v 'Idoend 5828 50 in on’* hart beu c< n lijd li.id 1643 27 IfUtT- HOOFD8TI K XV I I Het nieuwe tehuis. do (Wordt tenrulgd.) Gewone advertentiën en ingezonden mededeeliagen b(j contract tot zeer geredu- ceerden prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. in ?n vreemd aan Advertentiën kunnen worden ingezonden dooi tusschenkomst van sol lede Boekhan delaren, Advertentiebureau* en onze Agenten. ebouw Bouw- en aiuiseomyrissie Ar Schoiiwiurg.N’ V. Wagner-t ©ncerl. Uw met lulling Zltllcfl aan en AN LOON. E. G. DE I 13« 3 INGEZONDEN MEDEDEEL1NGEN: Op de voorpagina 50 honger. geregeld tijdig vangen van ver ^•makelij Ic beden agenda te »*- van 1.7’* aar zjj 2’- rd, eikt al kkertj! IN - GOUDA tiend, schenk I »/2 K.G. 1.45. .-Uking wöurd«le jeweest, i. Toen flfflIDSCHE COURANT BEHALVE ZON- EN FEESTDAGEN. geen ,«n- en een Windmil. ipp heeft zich reeds genoodzaakt ge- .bankbiljetten” van 20 en 50 M int uit dan alle an ERKWAAl.? door- Jen Uw gaan v<m» onderlijk die d.-n W<-gWI->t. Ion aar H- wm schitterende Meidag, van een tal al wub bet ook ecu ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 2.75. met Zondagsblad f 3.40. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons bij onze agenten, den boekhandel en de postkantoren. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring): 1—5 regels ƒ1.05, eiken regel meer ƒ0.20. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1—5 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Advertentiën van publieke vermakelijkheden 12^ï cent per regel. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. Bij de bes] regeenng, tonale Ve legd. Hy De „staatsgreep” van den koning. r— Ultimatum der arbeiders niet Inge- wilUgd. Algemeene staking afgekondigd. Het aftreden van den ko- zijn zou dmls komen on zij had er een takend gezichk aan de om hen t« begroeten Noor zoover zij wiel was zij ih* eenigo, die dit inodlg had gevonden. Ros» had beloofd later op den lag bulten te komen, een Open veld, waren, IX* woor- png haastig bet hu« binnen. De oen voortzetting en witte tegels, ’.en |k*rtr kleijne meubelen van bruin dketv* Toen zij in dj» kleine eeCXanafe' met iikgeixMiwd raam kwam, werd zij aan en •prekingen pver de pohuek der heeft Muller gisteren in ae Na- ergadenng een verklaring alge- beschouwde don toestanu in het Ruhrgebied daar als zeer ernstig. Lu Elber feld en Essen is de algemeen* aluk.ng af gekondigd als protest tegen het optraden der regceringsti-oepen. Daartegenover staat dat de rtyksweortroepen opdracht hebben gewelddaden te vermijden. Het moet met de moeste beslistheid worden tegengespro ken, dat de officieren onbetrouwbaar zijn en naar arbeidersbloed dorsten. Ei heeft In Duitschland reeds bloed genoeg gev.veid en alles moet vermeden worden, wat verier tot bloedvergieten kan leiden. Waar troepen opmarcheeren, woif’.en z(j voorafgegaan door burgerlijke amotenaren, i die volkomen met de plautseHike toestandan bekend zijn en alle mogelijke inl.chtmgen vrestrekken. In sommige streken, waar het comint nisme heer en meester is, u dit he laas n.et moge lijk. Voider worden direct achter de iroepen aan voedingsmiddelen xyingwmerd oto den slechten toestand zoo veel mogeiyk jte verbeteren. Men beween, dat de regeering gruwel daden heeft Bedreven. Dit is o.a. gezegd in een oproep /er beide socialistische partijen in ElberfeW en door de onafhankelijken. Dit jMfHchiedt door «le onverantwoordelijke eleraehtwij die zich communisten noemen, die de heerSnhappü aan zich hebben getrok ken en een terreur uitoefenen, die zijns ge lyke niet vindt. Dit is ook te zeggen van de onafhankelijken. De levensmiddelen worden in beslaggenomen en verdeeld ouder de terrorisU/i. Dit is o.m. geschiedt met le- vent-inid/eleri, welke voor zieken tui kinde- icn-zn Duisburg bestemd waren. (Hoort, Hoort!) Van de ryksbank in Dul»b.irg zijn groote sommen geld afgeparst. Muller zeide tenslotte te verwachten dat de door Frankrijk toegestane termijn van twee drie weken om troepen in h«t Ruhr gebied te hebben voluoende zou zijn -m daar de rust te herstellen. knul Ze en is er tan en de ouderlingen. IX’ zullen niet in het eigen yk ln- ingen, word', be ver band houdt -net met de Rooden, o ie .ukkig zijn er thans als zijn hel w as g«*|f *d«n vijf (hu*. Het wua eun «ohitten-uile Meidag, zeker de \oorbode van een moeien zomer. Er was nieW om Agnew ter net#* te drukken, toen zij van h t ntatkm ahrved. .-n zij ing rond in de oinge- h kriatallmldvr; h<-4 u'.i- iwolkjee blinkt: de g«’.ir den vroegen zomer ereprekl. i, Tel. 9J- 92. 45. Tel. 549. minder iraat wor- ..j h.N’ft Het is nu onze hen vriende- van «Ie hol. haar zou erger ivincie te begeven, enxele uren hij evenwel weer terug, aange- -partijen zijn „vlicht” alle zekerheid echter zijn de toegangen tot het paleis door een sterk politie-cordon afgezet, terwijl «Ie po litie in automobielen in de stad patrouil leert, welk machtsvertoon een uitdaging tot onlusten zou zyn als het niet rei'is een repliek was op een uitdaging van het or gaan „Sociaal-democraten". Dit blai publi ceerde den volgenden oproep tot het volk: „Houdt u gereed voor een volksopstand, he viger dan dit, welke in 1848 de alleenheer schappij omver wierp.” Intusschen, de ar beiders hebben den koning genadiglijk ge legenheid gegeven op de dwalingen zijns weegs terug te keeren. De vakvereemgings- coinmissie van de vereenigde vakvereni gingen van den Soc. Dem. Bond en van de vakvereenigingsorganisaties der arbeiders m Kopenhagen, alsmede vertegenwoordi gers van de Rijksdaggroep en van ue groep in den gemeenteraad hebben den koning een ultimatum gezonden, waarby geëischt wordt dat het ministerie-Zahle weder in leinde kwaal gevolg te ge- moet het :tige urme- worden ver- hetgeen wordt ons ge- dddel direct de nieren en gaat en met de ingewan- uuwir hiekl Mirelitv S]»i«lig e««n waar tuut het «4nd Mevrouw kei woord. Papa giroom vrede en Barn Den hau. aan lachje om zijn vrouw ...Jim heeft zaan.’ zei he<hvi van geh-zen. ...Lm Ix’eft dat nooit op«i wt-ld. Elk woord draag* den #temp«4 van tante darm Zn is difitlmiaat en opperbeveliitebhor u» <X-ii persoon vert-eiiigd Ague- liudite ev«i, en wt niets1 it zij en vot 1 van i, zü naar ue me- van ons eerste huwelijke verdriet krijgen, waarvoor ik mijzelf in groote mate hak. Bob had noo’t wegge- zondcu moeten worden. God geve dat wij zij i broer bij ons houden en in ons huis. Lorimer antwoordde had gesproken, stilte viel op 62) .,Dit Se a]]e« wat ons te doen staat, me vrouw. zei hij kalm. ,,Mag ik nu zeg gen - en ofschoon mijn zoon het hoort, zal hot hem niet soliaden - hoe het jmj spij t, dat hij u eendge zorg he«-ft veroor zaakt. Hij heeft niei versmndig gehandeld, maar hij is Itereid het weer goed te ma ken Zijn familie moet u van zorg te vergeten, n nooit berouwt Angela lachte zonnig. ,,-Jim, waarom hebben we deaen lieven vader van jou nooit te voren gezien9 Maalft dat jelui wegkomen. Mamie en jij. en overlegt samen hoe jelui de toekomst ziet overwinnen, tk'rwijl de grijze hoofden hun deel erin zullen bespreken/’ Het waa mooi, fljngevoelend gezegd; bet voorbijgaan greep Jim haar hand drukte die aam zijn lippen. Manae kuste haar moeder met een oprechter vertoon van gevoel dan Angela ooit te voren van haar had ondervonden. Zoo gelukkig als twee kinderen, d!e vrij van eohool had den gekregen, gingen zij de trap af. Dien middag ie vier uur waa mevrouw leidt d' DE alle andere een bewijs zende klacht uitoefenen. onschadel\|k n volmaakte 1111 de regeering hoopte een comprom.s met de arbeiders uit het industriegebied te kunnen Siuitén. Van aanneming van het ultimatum willen ze niets weten. Alleen in enkele klei ne plaatsen hebben de uitvoerem.' raden zich bereid verklaard om zich te onderwer pen, doch wapens waren er gisteravond nog nergens ingeieverd. De anarchistische leiders van d” rootle troepen 'iijn aan het front den toestand nog voikopien meester en bekompieien zich in het minst niet om de besluiten van óen centralen raad te Essen. Aan het Noorde lijk front by Wezel is Maandag tot laat in den avond gevochten. Gisteren hebben de rooden aldaar nieuwe versterkingen ge kregen en nieuwe aanvallen gedaan. Ha!- tern is gisterochtend met geschut hevig beschoten. De brug over de Lippe h(j Dor sten hebben de rooden in de lucht laten vliegen. Te Hamm is vandaag geplunderf, in tal van andei'e plaatsen hebben tic roode benden winkels en pakhuizen leeggeroofd. Nadat te Dortmund Maandag reeds de algemeene staking was afgekondigd, heb ben gisteren te Barmen de drie socialisti sche partijen gezamenlijk de algemeene stakinp uitgeroepen en in zeer »..-ulr be zochte vergaderingen besloten den strijd ts- gen <le regeering voort te zetten. De fabrie ken liggen dan ook stil en de meeste kan toren zijn gesloten. Ook in Esicn wordt niet gewerkt. Volgens een te officieele plaatse ontvan gen bericht hebben de spoorwegambtenaren en de christelijke vakvereenigingen in het opstandige gebied bij wijze van protest te gen het niet inwilligen van het ultimatum (ter regeering eveneens de atgeineen<- eta king uitgeroepen. Nu de zaken zoo staan kon de regeering. teneinde niet haar geheele prestige in te boeten, niet anders doen dan de tr -epen last geven naar den Ruhr op te lukken, wat ze te minder kon nalaten, omdat naar Müller in de Nationale Vergadering ver klaarde, de Fransche regeering er n toe gestemd heeft, dat Duitschland Lw ec tot drie weken lang in het neutrale gebied, waar onlusten plaats vinden, een aantal troepen mag hebben. De opmnrsch geschiedt met be. troepen riustrie-gebied binnendril weerd, wat natuurlijk <ic hoop der regeering m m militair opz.cht ongelul ook aan geldgebrek beginnen te lyicn. Dit is natuurlijk niet bevorderlijk voor den goe den geest onder de „Karabinirmaunen”. Van verschillende banken is geld opge- eischt, inaar dit heeft tengevolge iat de fabrieksdirecties moeite ondervinden oil hot uitbetalen der loonen. Kruj zien „1 handeld «Iftan, en Ik kom juish vrouw, en ik gezien. H”t v erger niet mogelijk! Je er niet goed ©ver nagedacht hebben, is ze.ffl op tooneel geweest, schim nog op. Denk aan de schande, wai dominee Cyirose.- en en dominee t'-orbett zullen zeggen. En wat de mensclien te Swindon betreft - ik ver wacht, dat zij liet iieroep weer zullen m- (rekkenen zijn loopbaan zal feitelijk ver- toren gaan!” Dat z!o ik in het geheel nier h>. want hij heeft een nieuwen prikkel om een po ging te wagpn," zei iumr man l^lfst. „En ik verwacht van jou. dint je hier een vooriieeld van t»>ederheid «»n x erdraag- zaamheid zult geven, opdat wij geen her werk het hen» uien verMn lordi’: nog geen iwaajf uur ,en de jon- werden ni' t verwacht voor teg« n ien Uw urine iet gebruik pillen een kleur aan liet ongerust fordt i.ange- nddeelen der ■nde anti.-ep- :it, zjjii wei- functie wordt gesteld en dat de kieswet- hervonning door deze regeering zal worden behanoeld. Wanneer er gistermorgen geen bevredigend antwoord vap den kom^g zou zyn ontvangen, zou de algemeene afgekondigd worden. De koning »ntwv< nat het niet zijn bedoeling was gev een staatsgreep te doen plaats hebben, zijn raadgevers hem mededeelden, dat net ministerie Zahle in den lijjkstiag geen meerderheid had, heeft hü het ministerie doen aftreden. Gistermorgen, kort voor het vci.-tryken van den termijn van het ultimatum heeft de koning den leider der socialisten doen niededeelen dat hij het ultimatum van de hand wees. Het bestuur der socialistische party heeft daarop een vergadering belegd. Gistermiddag zouden de soeiaL.ten een groote protestbetooging legen de üuor den koning aangenomen houding op touw zet ten. De algemeene staking zou hedenoch tend in haar geheelen omvang wuiden af gekondigd. Het spoorwegverkeer, alsmede het verkeer per telegraaf en telefoon wordt stopgezet. De bladen zullen niet ver..cnynen en by alle plaatselijke en rijksin.-tellingen en fabrieken, met uitzondering van de zie kenhuizen, zal worden gestaakt. Verschillende nog onbevestigde geruchten doen de ronde, o.a. zouden de troepen bevel hebben gekregen, zich gereed te houden. Het is nog niet te voorzien, hoe de toe stand zich zal ontwikkelen. De kon.i g heeft gistermiddag den pas ontslagen social.sti- schen minister van Arbeid Stïauning ont boden en had met hem een onderhoud o\or den toestand. De koning gaf zijn leedwezen te kennen over den loop, dien de gebeurte nissen hadden genomen. Tot 3 uur ues mid dags was het zakenministerie nog n.et of ficieel benoemd. De Duitsche „Vorwarts” verwacht dat 'le Deensche koning, gezien het oer-demo- cratische karakter van het Deensche volk, zyn staatsgreep zeer spoedig met zijn af- zettingzetting zal moeten betalen. De Deensche minister van binneniandsehe zaken, Rode, heeft zich, volgens e.in tele- hedpeu deze uren en l>ovendiien dat ze gram vit Hamburg aan de N. R. Crt., uit gelaten over den potitieken toestand Hy zeide, dat de jongste manoeuvres van <ie oppositie-partyen (de conservatieven. Red. Vad.) enkel ten doel hadden de in voering van een rechtvaardige kieswet te verhinderen. Het heeft er tegenover het volk den schijn van, dat door het aftreden van het ministerie Zahle druk zou kunnen worden geoefend op de oplossing van je Sleesw ijksche kwestie. Daarvan kan geen sprake zijn. Alle pogingen van Dcenschen kant om de internationalisatie te verkrygen van Flensburg en Noond-Sleeswyk zijn, we gens het vredesverdrag nutteloos en zouden in den Rijksdag maar weinig aanhang vin den. Evenmin zou het plan om by verdrag waarborgen te scheppen voor de nationale minderheden het doe! kunnen bereiken. Geen venantwoordeiyke regeering kan een andere party een gevaarlyke gelegenheid openlaten tot inmenging in de binnenland- .•cho aangelegenheden des lands. volgenden morgen reikte Rose Dor de ontbijttafel, met een i zijn l'ppen. <|e ..Times” ©ver. geen tijd vcnl>>r«*n Infnn Agne», toen zij de bijzonder -Ie iHiwftlIjkwHank'indiging' tamelijk Bchovn lioezclaar afvee«de. ZIJ eer* 'neudeiijk, goedhartig gviaat, - wat dom dat zij u>t glimlach verbreedde, toen zij hri pad alltep, om de muud met bloemen van de dame over te nenieo. „Goeden morgen, zei Agnes, „ik ibevrouw LXirliam, uit Lontten, een vriun ihn van den lieer en mevrouw Loriigug. Mijn ntuini is Goodge, Sara Goodge, me vrouw; ik beu de werkvrouw van d® kerk van MUI Lane eu ik 1xk>]> dat wij alle*» voordat zij uien in orde kunnen krijgen. ,.1-teve liemek lag is nu reeds alles in orde! Mevrouw Clyde ut hier twee da^>n (c geweest, en beeft alles geteed gemaakt. Ik S «jen werkvrouw in de kapel geweeigl van k luk e««Me ougvmblik af, dat die word go- opotid. Mijn iiMin was mauhintet van de Groote WetUecHpoorlljn, ge<hirt iid«> zeven- tien jan-n; te Great Warley gelood- Hei geels me nu een pensioen van vier shiUiug per week: ik bedoel: de maatschappijhtrt ie juSst voldoende voor de huur. De huren zijn hoog te Swindon.” Agues ze| (‘en paar deelnemende den, en kloino, vierkante veMihufe. van de gliiifP’remlc blauwe _wr. werd verzacht door een oud vtoerkk*d, eet. hout een gwiaam getroffen door de vreemd tak! eenvoud er van. Agnea Ihi-rham stapt** mm het station te Swindon uit don trrin. en liep door coiStróle om •‘«•n rijtiilgie te zoektei. Het was de dag waarop Jfen mot jonne vrouw gev oeld. dat deur moest zijn zoover van zag met belangstel lil.' ving. Do luoht was spaasci me| schapeni en -te frlechhritl van lagen over h«*t land [Je kleine stad, het middelpunt van z«*er groote, imlu^rieek* wvo.king, solie*n era aardige pluute en v<wwaider lijk r«j va-: rook. De koetehjj-. n-tl nici door de stad, huiieiikiuit, en ge rij villa'.*», tori stond. lx* pwtorfe zag] uit op wuara'irfer reeds teekMam wuhmi. dut er weldra gelxaiwd zou worden LX* buizen waren als erwten in de ao'.ril, maar toen h«*c rljtiiFg ml'ldeld bij h-t numna-r. dat zij hal opgvgcven, zag Ague© dal de jhi**- torlo een dubliel huis was, en ietegrooter dau de naburige. Een Mhdne. koperen plaat op he* witte hek droeg het opschrift. Het gaf toegn >g lot «M*n br»‘is| pad. Iietegitl we< blauwe en Wi'te tegvL*. laMgeen li’Ui deU voorgevel een vroolijk inilnoo'.Mgvnd voorkomen gaf. Zoodlra hot rijtuig stiteiuud, werd de deur geopend, en een wat oudere vrouw. klnarbUikelljk een werkster, varecheen op den drempel, terwijl zij haar handen aan ning verwacht. De toestand nog critiek. De regeering bindt in. De eischen van Von Watter ongeldig verklaard. Opniarsch naar het Ruhrgebied. Frank rijk laat een Duitsche legermacht in de neutrale zóne toe. Hoop op een compromis. Comihunisten-Ieiders naar Nederland. *- Verklaring van Müller. Ultimatum aan de entente. De ontruiming van Konstantino- pel geëischt. ONS OVERZICHT. Ohacun son tour. Alle landen van Europa hebben hun groote bewegingen gehad, ’t z(j revolutionnaire, zooals Rusland en Duitach- land, 't zy dat ze te kampen haucen met massale stakingen, conflicten met tie spoor wegarbeiders, mijnwerkers, transportarbei ders. In Denemarken zijn de laatote jaren vrij rustig voorbijgegaan, 't heeft natuur lijk ook zyn stakingen gehad, echter schok kende gebeurtenissen waarvan in de ge heele wereld werd gewaagd bleven de re geering vrywel bespaard. Thans heeft ook Denemarken zyn crisis, die door den ko ning is uitgelokt. Het ongevraagde ontslag, dat hij den ministers gegeven heelt (waar van we gisteren onder Buitenland mealing maakten) is door een deel der pers en de arbeiders opgevat als een „staatsgreep”, als eeu „aanslag op de democratischen re- geeringsvorm”. Zoo dreigend was de hou- oing die de arbeiders aannamen, aat de.ko- ning het veiliger oordeelde met zyu familie het Amalienborg-paleis te verlaten en zich naar de prov later keerde zien de reactionnaire veroordeelden. Voor Lorimer, ui^geput door miütetooze tochten door Londen, bezig zioli je ver.4er-en met een kopjo thee, toon haar man te* Wludmill Barn terugsoerde. Zij stond op. gcre.xl om hem te onlvungcn en te versteelten door haai* opwindend niouws, maar ééi» blik op zijn gelaat was voldoende om haar er van te overtiugem, dat zij haar gelegen heid verloren had. fomarfd heeft het je verteld of mis schien heb jp den slechten jongen, die ons ver.rouwen heeft verraden en al miza» ver wachtingen vejjuictigde, gezien? „Stil, Mtil, Jane- Er moet hier nultokioa en buitensporig o\er geprt den. Do jongen is niet slecht; hij onvoorzichtig ge plichi tam bij te lijk te ontvangen, woning van, zijn en haar moeder kunnen zijn, veel „James, dat is Naar het Engelsch van DAVID LYALL Geauthortseorde Vertaüng van Mevr. J. P WESSEL INK-v. RO88UM. (Nadruk verboden) De Duitsche regeering, die na naar eer ste optreden een vry krachtige houding te gen de opstandelingen in het Ruhrgebied aannam, begint eeni.gszins in te bilden. De rijkscemmandant te Munster, Vou Watter, uie op eigen gelegenheid aan het Berl’yn- sche u't'matum een aantal eischen had toe gevoegd, is daarvoor op de vinger., getikt en oneer toezicht gesteld van den sociaal- democratischen Pruisischen minister Seve- i.ng, zonder wiens goedkeuring Vou Watter geen enkelen maatregel meer mj^; nemen. Zyn eischen gingen ook wel wat ver. Hy had bevolen, dat voor ckteroeh tand 11 uur uit alk steden van het industriegebied te lefonisch gemeld moest worden, of de uit voerende* raden zich onderwerpen en de wapens afgegeven hebben. Voor 31 Maart twaalf uur moesten vier zware, tien lichte kanonnen, tweehonderd machinegeweren, zestien mijnwerpers, 20.000 geweren, 400 schoten,aan artillerie-munitie, 300 schoten voor mijnwerpers en 100.000 gew nen afgelevenl zyn. Gebeurt dat met, al dus de eischen van Watter, dan beschouwt men de vooi'waarde betreffende de uitleve ring van de wapens niet als vervu. 1 Ston den op 30 Maart elf uur 's ochtends nog af- deelingen van het roode leger of andere revolutionnaire corpsen onder de wapens, dan beschouwde men de voorwatirdtn be treffende de ontbinding van het roode le ger evenmin als vervuld. Ook de rykoweer- soldaten, de veiligheidspolitie-beam^tefl en de gijzelaars die het roode leger gevangen heeft genomen, moesten gisterqchtcnd »»m elf uur vrygelaten zyn. De regeering heeft deze eischen ongeldig verklaard en overweegt bovendien de voor waarden, die ze zelve in het ultimatum had gesteld, te verzachten, (volgens een ander bericht zouden ze al zyn verzacht), zoodat te geven. De stad Essen zal eveneeiu bin nen enkele dagen voor 30 millioen mark pa pieren geld in omloop brengen. De leiders der Rooden beginnen zoo lang zamerhand te beseffen, dat hun uageu ge teld zyn. De Münsterisclie Anxeiger verneemt uit Dortmund, dat de communistische aanvoer uers daar hun biezen al pakken. Minder aangenaam voor ons is, dat veertig der op roerkraaiers zich door de politie te Dort mund buitenlandache paspoorten hebben la ten vei strekken, vervolgens in auto’s nam de Hollandsche grens zyn gereden. Zij zui- ien biykbaar beproeven, om df in liet be zette gebied óf in Holland hun huid t« ber gen. We vertrouwen dat de waakaaamhaul aan onze grens vertienvoudigd ia.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 1