Luiermand artikelen. Wiegen- dekens a.s. Feestdagen Prima CACAO Erven M. M. VAN LOON Sanitaire Inrichtingen Wees verstandig Tricot f- goederen. DE KAMPIOENBOKSER Th. HEESEN, Schoenbazar „Modern", ta M Karl. Bediende, Kinderwagenbanden Kleiweg 67 en 69, (Souda. nil Tf De Nieuwe Qllafa Natuur-Geneeswijzi KOEKJES. H.H. ROOKERS! De toestand in 't Industriegebied. IN 1)EN SPUTUüEK. Firma J. C. SIBBES Witte Wollen 194bo Doeken. verhuisd Grabethstraat 3. 8 kalfkoeien, 4 vette koeien, 2 pinken. gedecoreerde blikjes, GEBRS. DE JONG, J. C. FICKWEILER, 98 cent per Meter. Alléén Kleiweg 67 en 69, GOUDA. NIEUWE SCHOUWBURQ. Als Reclame LONDRES 1, thans 8 ct. i LONDRES 2, thans 10 ct. en vervaardigt uit zuivere over- LONDRES 3, thans 12 ct. TABAK- en SIGARENMAGAZIJN „DE HERDER", het bekleeden van meubelen en het vervaardigen van matrassen enz., is >94i4o Fa. VERMEIJ ZOON, en koopt Uwe Rijwielbenoodigdheden, Ijzerwaren, Gereedschappen, Electr. Zwak- en Sterkstroom-Artikelen Eerstdaags OPENING vil ons 2de Magazijn. Firma J. C. SIBBES T.GOEDEWAAGEN «ZONEN pr Zie de etalage Schoenwerk Kleiweg 23, "15 Reparatieinrichting a lè minute. Handboek en standaardwerk- varfen natuurlijke gezondheidsleer, leveijn geneeswijze zonder geneesmid Twee kloeke Deelen te zamen: Overeenkomst tusschen regeerinK en den Centralen Kaad. Beloften geschonden? Afgelaste aanval. Mayer weer bij Millerand. De sta king in Denemarken breidt zich uit. Onderhondeiingen met de regee ring. Liebe's aftreden verwacht. Amerika en Duitschiand. Paaschopstand der Sinn Feiners? Dreigbrief aan Lloyd George. Uitsluiting in Italië. ONS OVERZICHT. „De toestand in het industriegebied is be angstigend". Met deze woo men, waarmee een telegram aan de N. R. Crt. d.d. 1 April wordt ingeleid, maar die ook nu nog gel- uen, is de situatie volkomen juist getee- ze houden in, dat in de laatste dagen geen verbetering is te bespeuren, dat de orde niet is hersteld of op 't punt is weer le keeien, dat arbeiders en rüksutepon nog vijandig tegenover elkaar staan, out er nog altyd bioed vloeit, honger en geldnood heerscht, om kort te gaan dat do chaos, chaos gebleven is. Toch waren de voorwaar den voor herstel der rust aanwezig, tuB- ichen regeering en arbeiders *s n.l. een overeenkomst gesloten die een eincl aan oen strijd moest maken. De algevaardig den dei regeering hebben langwuiig onuer- handeld •met een te Minister ge vormden centralen Raad, die was samengtste.d uit acht vertegenwoordigers tier umvooiende raden in het industriegebied en ür.e verte genwoordigers van eik der soc.auetioche partyen. Deze Centrale Raad heeft te Ls- sen een verdrag gesloten met de regeeungs- gedelegeerden, waarvoor de overeenkomst van LLeleTeid de grondslag vorrauc on die ui zekeren zin moet worden beschouwd als een nederlaag voor de regeering. Bepaald werd, Uat de troepen der Kyksweei baarheid het Kuhrgebied niet zullen binnenrukken en dat de Koode soldaten voor April en de burgers binnen tien dagen hun wapens moeten uitleveren aan de uitvoerende ra den en de gemeentebesturen, die ze geza menlijk. in bewaring zuilen nemen. De wa pens blijven dfe binnen het bere.k uer ar beiders. die uitdrukkelijk hebben verklaard rekening te houden met hervating van den stryd. De aigemeene staking werd met in gang van 2 April opgeheven veiklaard en bepaald, dat de werkgevers de arbeiders, die deel hebben uitgemaakt van net Itoode leger weer in dienst moeten nemen. De -e- gerieiding der communisten verklaarde met ueze overeenkomst accoord te gaan. De vergadenng der uitvoeren le Raden te lissen nam tenslotte nog een motie aan, waarin de uitvoerende raden een uo.iuek strijdmiddel genoemd worden, dat de arbei dersklasse zich niet meer mag i«*ten ont nemen. De motie betoogt, dat tie overeen komst van Bielefeit de ontbinding van de politieke raden niet inhoudt. De functies, welke de raden tijdens den oorlogstoestand hebben uitgeoefend houden op, maar als politieke raden zullen zy blijven oestaan. Voorts zal de centrale raad en de heeie organiaatie van de politieke arbeiders- en ultvoereade raden verder ontwikkeld wor den. Op 't papier behoort dus de oor1 og 'tus schen Hyksweer en arbeiders tot het ver laden, wat natuurlyk niet beteekent uat u« rust nu is weergekeerd. Ken beweging als die der onafhanjtemken en communisten bu wie zich altyd onnoemelijk groote aanta'leir elementen aansluiten die zelfs met op de hoogte zyn van de ideeen en ideuien der iaiderB, iaat staan ze onderacluu ven, doch wie het alleen te doen is munt te -laan uit ue troebelen, is maar niet met een slag siop te zetten. Het behoeft dan ook geen ver wondering te wekken dat de aard der be richten weunag afwykt van die vooi het slui ten der overeenkomst, 't Lijkt alieen, of de strijd nog verbitterder wordt gevoeru, ge- wi* van 't fait dat men elkaar wederzijds beschuldigt van verbreking der afspraken. De Centrale Kaad heeft zich gehaast de mededeeling te verspreiden, dat de naar huisaending van de Koode soldalen en de inzameling der wapens begonnen waren. Evenwel, de rijksweerbaarheid, aldus de mededeeling uit Kssen, houdt zich met aan de bepaling het industriegebied uiet bin nen te rukken, in de buurt van Wezel neb ben ze de terugtrekkende roode tioopen ge volgd, waarbij ze 10 4 12 K.M. voorwaarts gingen en bloedige botsingen uitlokten. De troepen van de rijksweerbaarheid hadden de terugtochtswegen van de rooue legers onder artillerievuur genomen en ue rooden zoodoende zware verliezen toegebracht. Ook volgen de ryksweerbaarheidstroepen de af trekkende roode troepen op het Oostelijk front Op het Westelijk front hadden ue ryks weerbaarheidstroepen gisteravond ongeveer de HJn SterknadeOberhausenHum bom bereikt In het Oosten stonden zii te Seri bij Hamm. Te Unna heeft de burgemeester tesamen met den uitvoerenden raad van die plaats onderhandeld met den commandant van de aldaar binnengerukte 13e Wurten- hergsche jagerbrigade over het gedrag der troepen. De commandant verklaarde. dat hij van de overeenkomsten van Bielefeld niets afwist en er zich ook niet aan storen zou. Wy hebben, zei hy, het bevel gokregen om den opmarsch voort te zetten en zuilen dat opvolgen. De ryksweerbaarheidscotnman lont te Munster, waar de centrale raad zijn beklag deed, veronderstelde, dat het bevel tot sta king van den opmarsch alle afdeel mgen nog niet had bereikt. De centrale raad be schouwt dit als een uitvlucht en neemt aan dat de regeering tie troepen niet meer m haar macht heeft. Deze z.g. „uitvlucht" krijgt echter wel eenigen schijn van waar heid door twee telegrammen aan Nederland- sctie dagbladen. Het ééne, aan de N. Crt.. meldt, dat gistermorgen de algemtxne aan val der regeeringstroepen ie begonnen, wat ia strijd zou zyn met de Munster-Essensche overeenkomst en het ander aan het Hbld. ö.cL gisteren 12.80 uit Wezel verzonden houdt in dat op order van de regeenng de reeds begonnen aanval weer is u.tgesteld. Nu zyn er twee mogelykheden: tot den aanval, die*gistermorgen heeft plaats ge-" had was besloten voor de regeering de over eenkomst met den centrallen raad aanging en het bevel waarbij hy werd Af ge'ast be reikte de onderscheidene troependeden eenige uren nadat het vuur was geopend, óf de regeering heeft gemeend, dat de Roo den bulten hun boekje gingen, waarom be volen werd tot den aanval over te gaan, op welk besluit se later terugkwam. Vóór deze laatste opvatting spreekt weer een mede deeling dat de termyn voor afgifte der wa- fiens van 2 tot 8 April is verlengd. De toe stand is dus onzeker, verward en in ieder geval critiek. De Duiteche gezant te Parijs. Mayer, heeft opnieuw met Millerand geconfereerd over den toestand in het Ruhrgcbicd. De stakingsbeweging in Denemarken heeft zich de laatste dagen uitgebreid. De bakkersgezellen, suikerwerkera. zadelma kers, stoffeerders, drukkers van tie recht- sche bladen en andere groepen van arbei ders hebben gemeend niet tot D.nsdag te kunnen wachten en hebben het werk Don derdag reeds neergelegd. Ondcrtusschen wordt onderhandeld tusschen regeering en arbeiders. Uit Kopenhagen wordt aan de Vusmsehe Zeitung geseind, dat minister Liebe den so cial, istiachen leider en ex-minister van ar beid Staunniing heeft uitgenoodigd eon zit ting van het nieuwe kabinet bij te wonen. Slauning antwoordde, dat Mi aio particu lier met het nieuwe kabinet niets uitstaan de had, wel echter alf lid van het comité, uat de beweging in Denemarken .eult, en nam daarom het heele comité naar de ka binetszitting mee. De vertegenwoordigers uer arbeider» hebben daarin aan de regee ring gezegd, wat zy wenschen. Indien men de algemeene werkstaking wil vermijden, moet de regeering onmiddellijk aftreden. Liebe zeide, dat dit niet zou gescnieden. Verder eischte Stauning, dat net parle ment Zaterdag bijeen zou komen om zijn oordeel over den toestand uit té- spreken en bij een besluit van de meerderheid een oplossing aan de hand te doen. Liebe is daarop naar den koning gegaan er heeft twee uur met Christiaan X onderhandeld. Daarop keerde hy naar de arbeidersverte- gemvoordigers terug en verklaarde zich be reid het Folketin bijeen te oepen. Hii wei gerde echter heen te gaan, indien het Fol ketin een motie van wantrouwen legen hem aan zou nemen. Daarop weigerde het arbc - derscomité verder over dit punt te onder handelen. De onderhandelingen worden in- tusschen toch voortgezet en men hoopt zoo ver te komen, dat Liebe zijn ontslag zal nemen. In de Rijksdagkringen houdt men met deze mogelijkheid rekening. Men spreekt zelfs reeds van een nieuw kabinet, dat een coalitie-kabinet zou zijn en waarin drie der ministers van het kabinet Zahle zouden terugkeeren, Rode, de minister van binnenlandsche zaken, Brandes. de minister van financiën en Strauning, do uuiisUir zonder portefeuille. In dit geval zou de toestand zich iets gunstiger laten aanzien, daar de vertegen woordigers der sociaal-democraten ver klaard hebben de algemeene werkstaking te zullen eindigen, zoodra er weer grondwet telijke toestanden heerschen. In Amerika dreigt een nieuw conflict tus schen de volksvertegenwoordigingen en president Wilson, natuurlijk naai aanlei ding van de vredeskwestie. De beweging om eenvoudig de oorlogstoestand met Duitschiand voor geëindigd te verklaren, een oplossing der kwestie die den president niet aanstaat, wint veld. De Commissie voor Buitonlandische Aangedegenheuen heeft met 12 tegen 6 stemmen gunstig beschikt over de bij het Huis door den voorzitter van de Commissie ingediende reeolutie, waarbij de oorlogstoestand tusschen Ame rika en Duitschiand voor geëindigd wordt verklaard'. Een speciale regeling voor de behande ling van deze resolutie in het Huis op Maandag zal worden gevraagd. Wanneer het mogelijk is, zal de resolutie van Knox, die eenvoudiger is en spreekt van het in stellen van den vredestoestand, naar den Senaat worden gezonden. Door de resolutie van den voorziter der Commissie Porter zal de oorlog geëindigd zUn onmiddeliyk by het van kracht worden der rcjolut'o. Maatregelen worden genomen ter voorbe reiding van het hervatten van den handel en het wederaanknoopen der economische betrekkingen met Duitschiand., wat alleen mogelijk i» wanneer de vrede wordt her steld. Vandaar de algemeene wensch in Amerika die kwestie te regelen, dt overige geassocieerden hebben in economisch op zicht een voorsprong op Amerika gekregen die de volksvertegenwoordiging liefst zoo klein mogeiyk wil maken. Plaatsgebrek noopt ons tot kortheid. De lersche Sinn Feiners blijven dreigen inet een nieuwen Paaschopstand. Voigeus de Evening Standard zyn twee uit Hamburg komende stoomschepen aangehouden. Ze bleken geladen te zUn met vaten waarin 3000 machinegeweren en munitie, bestemd voor de Slnn Feiners. Ze werden in beslag genomen. Hetzelfde blad meldt, dat Lloyd George en de onderstaatssecretaris van Ierland in de laatste dagen geiyitluidende brievon heb ber) ontvangen als de brieven, die gericht werden aan den Lord-Mayor van Cork den dag voor hy vermoord werd. In Italië is pen groote uitsluiting afge kondigd, die ongeveer 100.000 personen om vat werkzaam in verschillende Industrieën. Verscheidene dagen geleden xBn zy naar de werkplaatsen gegaan en hebben gedurende den tyó, dat rij daar vertroefiien, geen werk verricht. Toen zy gistermorgen uer in hun werkplaateen verechener. vonj den zü deze door soldaten bezet De fabrii ken zuilen niet eerder worden hei dan na bereidverklaring der arbeiders o] le werken. BUITENLANDSCH NIEUWS. DUITSCHLAND. H iMC h niet v r U g e 1 a t n. Het ijerxoek om den pleger run den moordaanslag op Erzberger, vaandrig ron Hl rs<m. dit de voorloopige hechtenis te oot- siaan, is door de Kamer van strafzaken af gewezen, ofschoon een borgtocht was aan geboden van 30.000 M. De kamer van straf zaken nam aan dat er aanleiding was om aan te nemen, dat von Hindi tou pogen te vluchten. STADSNIEUWS. GOUDA, 3 April 1920. Geen Spreekuur. Wethouder Knuttel zal verhinderd zijn in de eerstvolgende week zyn gewone spreek uur te houden. Overgangsexamen Ambachtsavondschool. De uitslag van de overgangsexamens aan de Ambachtsavondschool is aldus: Van de le naar de 2e klasse: M. J. de Graaf, A. de Graaf, Jac. Hey, A. van der Lecq, C. A. de Groot, H. Oostermeyer, Th. Straver, A. v. d. Klein, M. Frie, G. Bun schoten, A. de Koning, A. van Bodegraven, J. Brouwer, D. v. d. Broek, B. van der Lin den? J. Signer, Joh. J. Potharst, H. van Hertum, G. Ryneveld, N. de Jong, Jac. Loume, C. Dyksman, E. Hoovenier, W. J. v. d. Sloot, W. de Wit, B. Thesing, W. We- genwys, A. de Gruil, G. Slaman, G. J. de Gruil, C. v. d. Kemp, H. de Jong, M. IJssei- styn Jz., B. C. de Bruin, N. Melkert, J. A. I. de Mink, J. v. d. Valk, F. J. de Jong, G. Revet, M. Slingerland, P. Scheeren, J. M. Huisman. Van de 2e naar de 3e klasse: J. Bennis, H. M. Boot, J. Dongelmans, A. Riet veld, B. Cusveller, J. B. Timmerman, J. v. d. Laan, N. Snel, J. N ie veld, P. Sanders, E. de Busschere, F. Bly, M. J. v. d. Pool, J. C. Eigelsheim, H. J. de Bruin, A. Burger, Ma. Steenwinkel, M. Zwarts, P. Tak, F. D. Nieuwpoort, W. Teekens, W. van Soest, Ch. Snel, J. v. Bodegraven, J. van Buuren, C. van de Waal, D. v. Bodegraven, D. F. Mol- lema, W. F. Fetter, Joh. v. Vliet, C. de Mooy, W. Grevenstuk, F. Vink, K. Brouwer, L. Ardon, M. de Jong, M. J. v. Kersbergen. Vande3enaarde4eklas8e: A. C. Keller, W. Blok, J. v. d. Togt, J. C. v. Leeu wen, J. Zwarts, J. C. A. Roodbol, A. de Groot Az., W. G. J. de Gruil, J. R. v. Kraa- nen, J. W. de Bruin, G. Rietveld, A. v. Greu- ningen, W. A. Borst, W. Lafeber, A. The sing, W. Idenburg, H. Klok, C. v. d. Louw, T. Ooms, J. M. Heerkens, C. Vesseur. Van de 4e naar de 5e klasse: M. J. Hoeven», A. Leeuwenhoek, A. J. den Ouden, H. B. de Graaf, P. Blok, M. A. v. IJzendoorn, P. Tak, H. v. d. Waal, Ja. Meewezen, P. F. v. d. Heuvel, H. v. Har ten, G. J. A. Botterop, H. de Mol, J. C. v. Eyk, \y. Lafeber, W. Kranendonk, J. Schoonderwoerd, N. v. d. Klis, W. C. M. Brinker, K. Baas, D. Negryn, A. W. cïe Graaf, C. J. Mins Iv.w.). Eindexamen 5e klasse: diploma A. 17 candidaten. Geslaagd: Voor Timmeren: Joh. Hoonhout, R. L. Koelman, A. Boot, N. Faay en J. Blok. Voor Machinebankwerker: H. W. Lafeber, B. C. de Jong, S. Visser, G. J. v. Bekkum, J. J. Bosman en F. Vermeulen. Voor Wagenmaker: J. Verheul. Voor Electricien: H. van de Kool- wijk. Voor Plateelschilder: F. de We ger. Sf Voor S oh lid er: C. Binkelaar. E i n d e x am« n 6e klasse, diploma B. 12 candidaten. Geslaagd: Voor Timmeren: C. Kuilenburg, D. van der Neut, A. J. Schoonderwoerd, J. van Willigen, F. J. van Eyk, G. van der Klis, H. van der Pool, Joh. van der Linden en E. van Hemert. Vo-or Machin e-B ankwerker: A. van Ryswyk. Voor Steenhouwer: H. J. J. Rood bol. Voor Meubelmaker: H. Janssen. Pryzen zyn toegekend aan: le klasse a: M. J. de Graaf le pr. lynt., A. van Bodegraven 2e pr. lynt. en le pr. handt., H. Oostermeyer 2e pr. handt. le k 1 a s s e b; J. Brouwer le pr. lynt. en le pr. handt., A. van der Klein 2e pr. lynt. en 2e pr. handt. le k 1 a s s e c: J. M. Huisman le pr. lUnt. en le pr. handt. 2e h 1 a s s e a: D. F. Mollenia le pr. lynt., P. Sanders 2e pr. lynt. en 2e pr. handt., H. M. Boot le pr. handt., C. Ligthart 2e pr. handt. 2e klasse b: J. Dongelmans le pr. lynt. en le pr. handt., F, Vink le pr. lijnt, en le pr. handt., W. Grevenstuk 2e pr. lynt. en 2e pr. handt. 8e klasse: J. C. van Leeuwen le pr. vakt., J. W. de Bruin le pr. vakt., W. La feber le pr. vakt., G. T. Vos le pr. vakt., A. C. Keiler 2e pr. vakt., T. Ooms 2e pr. valet., G. Rietveld 2e pr. vakt., J. van der Togt 2e pr. vakt., Ch. Kieliger le pr. handt., Ct Kalmeyer 2e pr. handt., C? Ves seur 2e pr. handt., J. H. G. Roodbol, le pr. boetseeren. 4e klasse: R. van Milligen le pr. vakt., M. J. Hoevens le pr. vakt., J. C. van Eyk le pr. vakt., J. Schoonderwoerd le pr. vakt., P. Tak, prijs v. yver in het vakt., H. de Mol 2e pr. vakt., W. Kranendonk 2e pr. vakt., W. C. M. Brinker 2e pr. vakt., H. van de Waal 2e pr. vakt., H. van Vliet 2e vakt., H. van Harten 2e pr. vakt., K. Baas 2e pr. vakt., H. B. de Graaf prys vakt., W. Lafeber le pr. handt., N. van der Klis 2e pr. handt., J. A. van der Hulst 2e pr. handt., A. W. de Graaf 2e pr. handt. 5e klasse: Joh. Hoonhout le pr. vakt., F. Vermeulen le pr. vakt., J. Verheul le pr. vakt., H. W. Lafeber le pr. vakt., A. Boot 2e pr. vakt., N. Faay 2e pr. vakt., M. Janssen 2e pr. vakt., S. Visser 2e pr. vakt., F. de Weger 2e pr. handt., C. Buitelaar 2e pr. handt. 6e klasse: A. J. Schoonderwoerd E. V. vakt., F. J. van Eyk E. V. vakt., J. van Wil ligen E. V. vakt., C. Kuilenburg E. V. vakt., H. van der Pool E. V. vakt., D. van dei- Neut E. V. vakt., A. van Rijswyk E. V. vakt. De Stem van het Hart. Donderdag 15 April a.s. zal een buiten gewone tooneelvoorstelling in den Nieuwen Schouwburg plaats hebben van Het Rotter- damsch Tooneel, Directie van Eysden en Tartaud. Opgevoerd zal worden „De Stem van het Hart", Tooneelspel in 3 bedryven van Marco Praga. Daar van verschillende tyden werd aan gedrongen dit stuk ook hier te doen opvoe ren, zal deze mededeeling zeker met be langstelling worden vernomen. Behalve mevrouw TartaudKlein, treden daarin op de dames van EysdenVink, Martha Walden en de heeren Frits Tartaud, Chrispyn Sr. e. a. Met deze uitnemende bezetting kan een prachtige vertolking worden verwacht. Het ïydt geen twyfel of het zal een vollen Schouwburg worden. Een gouden Jubileum. De N. V. Mode-Etablissement „Gouda", directeur de heer J. Samsom, welke ven nootschap vanaf 15 Juli 1917 een voortzet ting is van de bekende firma D. Samsom, zal op Zaterdag 10 April a.s. den dag herdenken, waarop vóór 60 jaren deze firma werd opgericht. De Directie heeft, naar wy vernemen, het voornemen dezen jubileumdag te herdenken met een mode-thee, welke een zeer bijzonder cachet zal dragen. Uitslag veiling. Het bericht betreffende den uitslag van ue veiling door Notaris Cambier van Noo- ten gehouden, behoeft verbetering. Maandag JA is door Not. Cambier van Nooten in veiling gebracht de Kweekerii a. d. Graaf Florisweg met kassen, ketels, enz., groot ruim 1 H.A., gelegen aan de spoorlijn. De gunning heeft toen ndet direct plaats gehad, doch is aangehouden tot Donderdag j.l. Toen zyn koopers geworden de heeren J. H. de Wilde en H. Zanen voor 83745. PKF.U1KBEURTEN Zondag 4 April, le en 2e Paaschdag. GOUDA, le Paaschdag. Kemonstrantsche Kerk. 10u. v.m. Mej. M. Eelman, Doopsgezind Proponente te 's-Gravenhage. Huwelyksinzegening Dinsdag 6 April 1 u. n.m. St. Janskerk. 10 u. v.m. Ds. N. van Schou wenburg, pred. te Amsterdam. 2 u. n.m. Geen dienst. 6 u. n.m. Ds. T. W. G. Verheul. Kleine Kerk. 10 u. v.m. Geen dienst. Extra Huwelyksinzegening Woensdag 7 April 12 u. m. Ds. Byi. 2e Paaschdag. St. Janskerk. 10 u. v.m. Ds. J. de Bruin, pred. te Zeist, vac.-Deur. In alle diensten op len en 2en Paaschdag extra collecte voor de noodlijdende kerken en personen. le Paaschdag. Luth. Kerk. 10 u. v.m. Ds. Th. Scharten. Liturgische Dienst. 2e Paaschdag. Luth. Kerk. 10 u. v.m. Ds. Scharten. AMMERSTOL. le Paaschdag. Ned. Herv. Kerk. 10 u. v.m. Ds. J. van d. Spek, pred. te Schoonhoven. BERKENWOUDE. le Paaschdag. Ned. Herv. Kerk. 9 Mi u. v.m. Ds. J. N. v. d. Heyden. 2e Paaschdag. Geen dienst. BERGAMBACHT, le Paaschdag. Ned. Herv. Kerk. 9tt u. v.m. Ds. D. Plantinga. 616 u. n.m. Geen dienst. 2e Paaschdag. Ned. Herv.K erk. 9% u. v.m. Ds. D. Plantinga. BOSKOOP, lë Paaschdag. Ned. Herv. Kerk. 10 u. v.m. Ds. B. Nieuw- burg. Evangelisatiegebouw. 9% u. v.m. Ds. Crou- saz, pred. te Maassluis. 2e Paaschdag. Evangelisatiegebouw. 9% u. v.m. Ds. Cvou- Baz. GOUDERAK. le Paaschdag. Ned. Herv. Kerk. l1^ u. Ds. Montfrans, pred. te Ouderkerk a. d. IJsel. Doopsbe- dlenlng. HAASTRECHT, le Paaschdag. Ned. Herv. Kerk. 10 u. v.m. Ds. E. v. d. Broek. Geref. Kerk. 914 u. v.m. Ds. J. L. v. d. Wolf. 6 Mi u. n.m. Leesdienst. MOORDRECHT, le Paaschdag. Ned. Herv. Kerk. 10 u. v.m. Ds. G. A. Kniphuizen.- OUDEWATER, le Paaschdag: Ned. Herv. Kerk. 914 u. vjn. Ds. Hoek. Bevestiging van nieuwe lidma ten. 6 u. n.m. Ds. Buiskool. Geref. Kerk. 914 u. v.m. en 6 u. n.m. Ds. de Bruin. 2e Paaschdag. Ned. Herv. Kerk. 10 u. v.m. Ds. Buiskool. Geref. Kerk. 9^ u. v.m. Ds. de Bruin. STOLWIJK, le Paaschdag. Ned. Herv. Kerk. Geen dienst. Evangelisatiegebouw. 9V» u. v.m. en u. n.m. de heer C. Nulle, Godsd. onderwijzer te Vrieseveen. 2e Paaschdag. Ned. Herv. Kerk. 10 u. v.m. Ds. B. J. Kanis. Evangelisatiegebouw. 9V» u. v.m. de heer C. Nulle. WADDINXVEEN. le Paaschdag. Ned. Herv. Kerk. 9K a. v.m. Preeklezon. 6 u. n.m. Ds. Steenbeek. Remonstr. Kerk. 10 u. v.m. Ds. v. Assen delft, pred. te Gouda. 2e Paaschdag. Ned. Herv. Kerk. 10 u. v.m. Ds. Steenbeek. Remonstr. Kerk. Geen dienst. SPORT. VOETBAL. Wedstrijd-programma voor Zondag 4 April. Westelyk Afdeeling le klasse. Dordrecht: D.F.C.A.F.C. Maandag 5 April. Amsterdam, Stadion: Nederland—Dene marken. Nederlandsch Elftal. Onze nationale ploeg is na den oefen wedstrijd samengesteld als volgt: Mac Neil, doel; Denis en Verwey, achter; van Roessel, Bosschart en Steeman, mid den; Je Natris, van Dort, B. Kesslev, van Diermen en van Beurden, voor. Van Dort bezet de plaats van Rodermond, die wegens een nog niet geheel hersteld beenongeval niet wil uitkomen, terwyi van Beurden de plaats van Dé Kessler inneemt. Aldus samengesteld geeft het geheel den Indruk van een perfecte ploeg, die onze na tionale kleuren op waardige wyze zal ver tegenwoordigen. I'AASCHBIERBN. Paschen! Deze tijd verblijdt jel Nergens wordt dan om getreurd; Ieder krijgt zijn smaak-ljjk eitje, Passend en met zorg gekleurd Wijnkoop, óók op 't zijne hopend, Krijgt een r o o d ei, maar niet frisch, Want zoodra hij 't heeft geopend, Merkt hij, dat 't een... s t i n k e i is! Stakers, mag men onderstellen Ook al yoelen zij zich sterk. Willen ook hun „eitje" pellen, Zelfs al zijn ze zónder werk. Zullen nu hun kansen stijgen? (Ach, hun winkans schijnt vrij klem Als ze nog een Paaschei krijgen, Kon 't wel eens een... wind-ei zijn Zooals ieder kan vermoeden, Is de geldzorg niet op zij. De Regeering blijft maar broeden Op een nieuw belasting-ei Eischt niet meer, dan men kan dragen Hierop zij men steeds bedacht, Dat men niet, door t e veel vragen, 'n Kip met gouden ei'ren slacht! ARN. VAN RAALTE Jzn. BURGERLIJKE STAND. GOUDA. GEBOREN: 30 Maart. Elizabeth Aüna- na, d. v. H. G. Schimmel en M. van Oos- terom. Emma, d. v. A. J. Sanders en J. van Oosterom. 31. Elizabeth cl. v. D. van der Starre en J. M. Burghoorn. Fresia, d. v. M. Hey en C. P. SjarcUjn. i April. Maria Adriana, d. v. J. J. de Korte en J. P. Verhaar. Willemina. d. v. C. Dikhooff en A. Tolboom. Susanna Alida d. v. J. van Maurik en N. M. *van der Starre. ONDERTROUWD: H. Heii en C. W. Klerks, A. J. Kuis en H. C. Luitjes. C. W. de Vroom en C. W. Nieuwenhuijzen. L. de Jong en P. B-lok. O. van Mon nikendam en A. van Witsen. M. P. Ger man en P. Kruit L. A. Rynhout en A. A. van Asch. OVERLEDEN31 Maart. Adriana E. van der Wolf, geh. met A. Lagerenberg, 04 j. 1 April. Jacob van den Dool, 19 jaar. Jacoba Oosterhout, wed. v. Nicolaa3 Mel kert, 78 j. ADV ERTENTIëN De Heer en Mevrouw P. BOKHO" VEN—VAN VREUMINGEN geven kennis van de geboorte van eene 1973 DOCHTER. 9 Gouda, 3 April 1920. In plaats van kaarten. Hiermede geven we kennis van de geboorte van EEN DOCHTER, Gouda, 2-4-'20. 1968 ll J. F. W. TURION. G. TURION-VEENENDAAL. De Familie VAN DF.R JAGT brengt langs dezen weg haar harte- lijken dank voordele vele sympathieke bewijzen van belangstelling, onder vonden bij het Qouden Jubileum van de Firma C. Q. v. d. POST. Gowda, 3 ApriV 19'20. *1948 10 GEVRAAGD in de Aardewerk fabriek van CORNs. JONKER ZOON, Turfsingel, Gouda, 1964 12 T. GOEDEWAAGEN ZONEN, Bankiers, vragen een AANKOMEND niet beneden de achttien jaar, die reeds eenigen tijd op kantoor werk zaam is geweest. Sollicitaties schriftelijk. "1966 12 GOUDA HOOGSTRAAT 7 Telef. 423 Ruime keuze iri De Familie A. JONKER Cz. is naar Notaris MAHLSTEDE te Bergam bacht is voornemens op WOENSDAG 14 APRIL 1920, des voormiddags half elf aan de BOUWMANSWONING, get. E. 13 aan den Kadjjk, bewoond door den heer WILLEM ANKER, om contant geld in het openbaar te verkoopen Bouwerij- en Melkerijgereedachappen, waaronder Kam, Kaaspers, Wring- tobbe, Staren, Kaasplanken, Schra gen en Standers, Kaasvaten, Em mers, Drankwagen op wielen, Drank- kuip, twee groote Voerbakken met Schragen, Varkenszeuning, Hand werk, Waterfornuis, Kookfornuis, twee Schouwen, minnebrug, losse brug en eene partij palen en planken, zoomede EENIG HUISRAAD. 's Morgens vóór den verkoop afge- nommerd te zien. 1842 40 Vraagt voor do onza bakende soorten BéF* Tevens maken wij U attent op onze prachtige welke gevuld worden met een soort naar keuze. Speciaal geschikt voor op reis mede te nemen. AANBEVELEND, 1953 30 Peperstraat 34, - Telefoon 462. 30 en 35 ct. per ons. Van Houten's Cacao. Blocker's Sickesz Bona Eikeloaoao van imo a KRAEPELIEN HOLM. Tel. no. 549. v.h. L. VAN DER BEEK. van onovertroffen kwaliteit Omleggen gratis. Afloopen beslist buiten gesloten. GOUDA, TELEFOON 203. EERSTDAAGS OPENING VAN ONS Sa MAGAZIJN. H.H. HANDELAREN KORTING. 1071 40 HET R0TTERDAMSCH TOONEEL Directie Van E ijsden en Tartaud. DONDERDAG 15 APRIL 1920 Buitengewone Voorstelling Tooneelspel in 3 bedrijven van MARCO PRAGA. Hagr" Zie voor verdere bijzonder heden de groote biljetten. Geven wy gedurende een week een prima handwerk Sigaar, Merk Bekroond Hand werk, voor 5 cent vanaf 3 April tol en met 10 April. Verder groote voorraad uit de beroemdste fabrieken. 1974 10 TURFMARKT 54, GOUDA. voor WILT GIJ een HEERLIJKE, GEURIGE SIGAAR, neemt dan proef met onze prima Deze sigaren zijn prima handwerk ...nnrn g% r 4 0% —4. zeesche tabakken. I Firma A. H. J. WIJTENBURG. 196» 40 WIJDSTRAAT 43. HOEK GROENENDAAL. Speciaal adres voor prima PORTORICO en MARYLAND. HHHHBB 9|. mi1 Hat SOLIEOSTE AORES voor Tol, Intero. 418. HIEUWE HAVEN 53 55. allMn M| hal goadkoopsta adraa. Dl» la au bll|ft Das Zondags voormiddag» gsopsnd. SPECIAAL ADRES voor W®dtfrverkoopers. GOUDA HOOGSTRAAT 7, Telef. 423. BANKIERS GOUDA AAN en VERKOOP van EFFECTEN, BUITENLANDSCHE WISSELS EN VREEM0 BANKPAPIER. REKENING-COURANT, DEPOSITO'S, COUPONS, SAFE-INRICHTING. - IW Inlichtingen en terleven warden op aanvraag gaarne veratrekt. Bioscoop „GOUDA VOORUIT" Deze weck bieden wij U een enorm PAA8CHPROQRAMMA mei al* hoofdfilm het grootache Amerikaan»che filmapcl prachtige aportfilm in S a (dadingen, geweldig tan opaet en anacenaering. OROOTE WEDRENSENSATIES BOKSWEDSTRUDEN. Verder een keur komiache film* en ean achilterand nummer 1970 50 ACROBATIEK. Wie sich met de feetldagen wil amuaeeren bexoeke ■OUDA WOOIWITa X p 11 cal I JULIS RIN! in hst zwart an bruin - - - bij - - - Ilel Inata 1>*ak am in allo -rinktogauallan te raadplOQOn. .ar(.Mi|> Uitgave van GEBRS. GRAAUW'S tl^ an Boekhandel le Noord. «-» 101 Telefoor Met 15 groote anatomische modellen, in kleurendruk op ongeveer 1|3 van de ware grootte, allen tot in de klein ste onderdeelen uitlegbaar. 40 Chro- moplateti en 802 textilustraties, circa 2200 pagina'» omvang.In 2 zeer elegante prachtbanden, voor den pril» Betaalbaar in 11 maandelykche ter- mynen van 2.50 of k conant. Het werk bevat dus: 15 groote gekleurde anatomiehe'mo dellen. die tot in de kleinat» onder deelen uitlegbaar zijn en wel Het lichaam van den ra^. Het lichaam der vrouw. Het hoód. Het oog. De neus. Het oor. Het ffotten- hoofd. Het hart. De longen, fe lever. De nieren. De maag. De hnd De voet. zydelingsche doorsnee van het vrouweiyk lichaam. 40 platen ia klenren oir: Stoombaden, Gieten, Bade, Huid ziekten, Ziekten die door rammen worden veroorzaakt, Onderzdc van de urine. De borst van dèvrouw. Verscheiden platen van gene«krach- tige kruiden. Long-, hart-, leer- en nierziekten. Maagziekten. He leeren zwemmen. Heilgymnastiek, 'dokten van oogen, mondholte, ®nz. Heerengracht 191. Bilz. De nieuwe N«tuur<enee umlpphuur, leert alle natuur- en water-enee.wijzen met alle toepaaaln^, en natte Heilgymnastiek, Massage, Baden, Inwikkelingen, Gezondheid, Heilmagnetisme, Hypnotisme, Ziekenverpleging, Vero^KLchtige kruW®n' _r voeding. Het bevat bovendien hoofdstukken over genee jn; hoofdstukken gekleurde platen, over Kinder- en Ziekenverpleging in ld> van het haAT en Zielsziekten, Verzorging van het gelaat en van de a£!van Hattdaenn tie huid, over Rimpels, Handvormen, Handiynen en enz. V#rt ?Vvroï Beenbreuken, Operatie'a, .Steenvormingen in de gal, Reformkle*ding Brandwonden, Eerste hulp by Ongelukken Hygiën*n wen, enz. /v 1 De natuurlijke Geo^e,w^xe H>.u>rThoidani- is de beste voor Kheumatisme, Jicht, Heupziekte *^W*Vet«ucht ziekte, Bloedarmoede. Bleek»^1'*. r-«*_?ïltheid. skrofuloSe, Tube^10"®' llar]ei t« bij Hoofd-, Tand- en Bu.kpil". B*t*albaar In Mundalljksche ternijnen van f 2.50. Gebondan In 2 banrot prachtbandan voer alachta I 87.aO. E Bataaibaar In Maandallikscha tarmljnan vm a.BO. to zendenNatuurgeneemwij*e h o ril a van f 27 50. en verplicht zich d.« badra, baUKn «n ««an^ 2 dealen gebonden, voor den prij» van t l»b7 ïqkache termijnen van I 2 50 ot contant. Naam Datum Woonplaats

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 2