PAASCHKERMIS - GOUDA. en h' kermis op het terrein BOELEUDE. HEEREN-MODEARTIKELEN I it RODELBAAN «f ALPENSPORT, LUCHTSCHOMMEL, ZEPPELIN-CARROUSEL. GDUDASCHËMEEajCirri St. Nicolaas. nulS^'ZT "et W0<,r,, h a ï^heS bCTel<°:<*T ESTtU. u,,rt v,° 5Vorw aldaar een beurs x0howien Bericht aan Adverteerders. d<! °Dera ,w m Tandarts VAN AN0EL aouoA „«a AFWEZIG. It Aanvang lederen avond 7 uur precU KINDERCOURANT Bouw- en Melkgereeilsclieppin, ANTON COOPS Vraagt ZAAL's S. S. SAN DANTZIO kt tegen den hoogeren prU« te handhaven. De prije roor de gerantsoeneerde suiker zal worden bepaald op 70 cent per K.G.; by het VMtatellen ran dezen prijs ij rekening gehouden mat een eemgszias verhoogde 1 winstmarge voor den tusschen- en klein- I handel. De prijs voor de niet gerantjoeneerde Mukcr xal gelijk zijn aan die van de we reldmarkt, verminderd met een bedrag ge lijkstaande met een in geval van u.tvoer I ooor de N. U. M. te heffen geoeclte der overwinst, welk gedeelte hooger wordt al naar gelang de prUs van de weieldmarkt «ten kostprijs meer overschrijdt Deze kostprijs is door den minister ge raamd 73 per 100 K.G. t« zullon bedra gen. Zou aan de bewolking suiker uitslui tend tegen den koetenden prijs worden ver strekt, dan zou in den kleinhandel een prijs van f 0*82 k 0.84 per K.G. beregend wor- <ien prds van de xou de suiker veimoeie ük 1.10 k f 1.20 moeten kosten. Aangezien tot dusver de gerantsoeneerde suiker slechts O.oO per K.G. gold, zou levering togen den kostprijs of den prijs van de wereldmarkt neerkomen op een zeer aanzienlijke prijs- stjjging, die door onderscheidene groepen oer bevolking als te bezwarend zou worden gevoel<<. Het is uit dezen hoofde dat de minister besloten heeft, in het komende caimpagnejaar, bij wjjcee van overgang voor I de gerantsoeneerde suiker, een prijs vast tc stellen, die ongeveer het mldiun houdt I" k."<u,tributwriif- GEMENGDS BSMCHTKM. Zachte winters. De Engel sche metereoloog S. L. Bastin bespreekt het opmerkelijk feit. dat het kli maat op onze planeet voortdurend zachter wordt. Niet alleen In Europa komtn zachte winters voor. ook in de andere wcrelddee- T° de toenemende bebouwing van den bodem een gunstigen invloed op het ïiüü!** te habben. In Canada is officeel geetrnsUteerd. dat die bebouwing ue streng- Md der winters vermindert. Bastin tracht 1 v v"kl»"'" door de ontwatcrm» yan bod;". Vochti» aarde ia kouder da" droge. Als groote moaraaaen dro»ï*ele»d worden, krdkt men een zachter klimaat, dat oyer een ïrooten af «tand merkbaar ia. Kraal Ben inwoner der Tuinatraat te Amster dam Wt Marfft. gedaan dat zb,. T-jaria aoontja, terwijl het op BtmWI apee.de. ia beroofd yan ztln achoentjee en oyerlaaje. (N. y. d D.) Vatache Zllyerbnna. In da strook by Alphen en Nieuw koop ko- 2*-™^ Sche Jil,8rl»w ad f 1 yoor. In In de Frieaehe Venen. In de Prieafllie Tenen wil hel hh.r en daer niet mol de loonre«eang. Te Appel- o Imog. en leagveen, te Nljhnm.. ca '"R1"*"- dat de klljnirekkem ,!^l° dt' l"*<> 1« de gemeente KngvinlMi te men ook nog niot lot een yergelijic gekomen. De campagne is dan ook nog niet begonnen u Wieren pek. Mtn actrljft aan de Tijd uit lArobnrg: Ona kwam een .vermakelijke aeeoht.de nie ter oor.-, die, rich tn een van tie Hol- ietaiaolve ^wwplaatsjee hroft algt^pcekl, mown en zou oen eoaUitunpje uit Al,«n hebben. Hij had do marken toch 11^. krijgt hot daar voor een krats „Doe M niei, Jan'', iiienimii' zijn vrouw, die als H.iiiunent welerhel#) va» de Duit- #oh» listen -ffehoortl had. Maar op zekere® morgen peddeüle Ja« d« grens over «n kocht ziek in Aken een prachtig pakje. Het. zat hom gal* geoefti). derd om hot lijf. L stig trapt** ooze Hollander mei tiet gotnl- boope iwUqjA aan naar Holland terug Ella- rlo. de lucht begon te blekken, «v als «ohwo hot wraak van Pluvius, Ix-gon hot to regeawn, «wi harder te regene-u, paarma ls hij vlugger pedrkdde. Qewi oa/é, gfe„ kroegjs in de buurt, of in zidlit. „Zonde van het mooi» pakje Toé zijn «chrlk 'bemerkte hij opeen-., dnt het mooi» pakje bedenkelijk begon te trekken, pliiRhen. Papier f" Toon hij druipend thuis kwam, werd hij I nmt leedvermaak door zijn tjrouw ontvnn- get Mei de soherpz'.-ndMd van een n(u we vrouw liod ze liet direct In He gaiten, dat oen papleren pakje wa«. Zij td' echter rdete, tro-k 7iem echter wvim flink aan do panden van zijn jas m hi. ki een Htoijt in de band. ,.Hoo Is het mogelijk!" zei Jan v»r- bluft^ „het vocHe zeer wodig aan. Enfin, ik zal hot maar uittrekken. „'Niet noodlg," opperde zijn vrouwftrt, hartelijk. Schud ln dat hoekje maar een1* IHnk heen en weer, en dan kun je de inoaite van uittrokken wel «paren." Rooze bnrea vertellen van hen, dat ze dien avond kwaad naar lied zijn gegaan Dver bordpapieren emmer* nvt tin be- apoten; Dnitsöhe fietsen, die onderweg am echtig li» rikasir zakken: oveiOje» en ka. cholH van verlakt IxwdpapW; plano smet amlen snaren en teek*.si lieklecd met a«- beaé, we sullen b<*t er maar niet over bobben, want dan moeten we denken aan Olwe 'dgNi zondenchéoolade en peper met zahd; meel met krijt, om niet te «preken van een eerate Jrtasee Hol.a»bwhe firma, dio tegen grof gehl levenstnWdelenpakje- versond met porrie, die Hollandfich*. bliol. verwanten, of Dultaohero, alhier verblij. vend, naar noodlijdende bultenlambwhe fa- ndlieledkn verzonden, wcflt bedrog al» Mj toeval Is uitgekomen. Behandel Driewerf scha» Ie! t Beetie 10, dat we de annalen van den wereldoorlog voor onze nazaten maarer- branden. Ned. Bond van Naar we vernomen, hoeft ck» l»c«r N 8. Fronk te Hottordain, bedankt als voorzit ter van don Ncderi. Bond van V^-hande- laren. Meer rookgelegenheid. Do «Urecl'bs der Ncderlandeohe Bpoorwe- gesl liobhcn bepaald, dat in de zijgangen dor rijtuigri, waarop rookafdoeüngon .-n &oowel rook- ais niet-rookaf-loellngen uk- konl-n, voortaan liet rookon geoorloofd is. Een blauwe week. V D. meldt uit Arnhem, dat dezer ila- P'aa,®°hjk drankwocr-oomit^ \orgaderde ter bespreking van de voorlio- leldcsido werkzaamheden voor de te lm - den „blauwe week"'. Ilcé landgoed "Marlen- dual i« Ixwohikbaar gestold. Verschikiende eprekera mul Ion hot woord voeren Jonge danuw zullen zich belasten met den ver- koop van bloempje*. Verder zullen~op Ms- rlfiodaa.1 znngw, muziek, en aportwedah-ijdea gobouden worden, waan oor medailloe be schikbaar zul.en worden gestold. Ondtv lol- ding van den hoar C. E. van Eykoren it il/wtrteni zal o*'n ballet worlon opgevoerd. Vroeg seizoen. U't het Zwitserse lie Kur-oord meldt men dat het buitoagowoon zacihte weer dair nu nl «mds ongeveer het begin van dit jaar etind gehouden heeft In de eerste weken vaai Maart steeg de temperatuur «r tot 40 gr. C in de zon. De hotels zijn er nu al nagenoeg alle open en. goed voor- zien Da schouwburg is al sinds Februari O|)on; «II.riet gezelschappen en orkesten \0ilgen efkan.Itv op. In de Paauehweek ko men do hanldraverijon, half April dewed- rennen w Een krankzinnige. GL^ormorgen hee% de 1H-jarige G. te Hanierwijk zich toegang welen te versdiftl- fen tot don stadhu interen aldaar. Hij g. Ug li» klok lulden en bou I een roodwit pakdoek ami de spits van den toren. Mot veel moeite D .ie jongen, krankzinnig bbvktezljn, van den t>ren g*<ihaaid. Hij zal naar een rank/ionigengoktioht wonieu over-?ebrafllit. (N R.Ot.) Gewapende fietsdieven. 'I'liedr^ion Rorkel ei\ Vatkensiwaftrd (N. Hr werden tww flojtimde moésjes uit Bor- k*»l en Schoft, door twoe in t revolvers ge- wapende kerel» tot Maan gebraehl, waarna dozen zich met do rijwielen uit de voeten maakten. BoMchhriiKl Tengevolge van kwaadfwiibglioid zijn de ut gestrekte denneixmsclieu to Havel u- van hden boor MArends tn brand gernakt en I gedoritclljk \ernield. 1 )oor krachti,vr optre- jdeti ia o«n grootc romp voorkomon, vele aangrenzende bossolien va® andore oigena- roti liepen mede groot gevaar. Perziken. Ju do omgevitiig \on Etndho\,<i staande «daar vetd oor komende perzikeoboomen rmlh in \-ollen bloei Ook andero fruilboo- men prij keu in bloesemtooi Do bloei Is ruim een halvo maand to vroej ing»<re- den. Hlf do minste nachtvorst drel,* on- nmmilijkii schade Voor den trulljoogsl.. LUCHTVAART. Vliogtuigenfabriek te Cuyk. Itvunciikort zal te Cuyk oen vhegéuigteu- fabriek \errijzen. De noodigo uwhnisoho k i ucliion mo«te« reed» uit Lkiiwhtaiui ge- engage,*,! zljn. Majoor Draper. >or Draper, de Engelsche vliegenier, van de Élta te Amsterdam, heeft tdon een leelüken val gedaan. Van andgenoot, den reaerve-le-iuiteoant- P. M. van Wulfften Pal the. die uit owe was overgekomen om naar den d van majoor Draper te informee- ren, hoorde het Hbld. <iat de patient, die een hersenschudding had opgeioopen, het redelijk goed maakte en zelfs al wat aan de beterend© hand was. Land- en tuinbouw. Versche kalkbemesting bfj Vlas. Na de opwekking in verschillende bladen zullen er waarschynlük onder onze lezers gevonden worden, di© dit jaar wei eens een I proef met de vlasteelt willen nemen. Som- I migen het^en misschien ervaring henaan- gaande van vroeger, anderen zullen er ge- J heel vreemd tegenover staan en in dit laat ste geval zullen zy verstandig handelen zich I omtrent de teelt te laten voorlichten, waar toe zü zich kunnen wenden tot den ItijkB- l 1 andbouwieeraar (thans Ryksiandbouwcoo- sulent) voor het ambtsgebied, waartoe hun woonplaats behoort. W« meenet goed te doen melding te maken van de ervaringen, elders door wetenachappeiyke onderzoekers opgedaan omtrent den invloed eener versche kalkbemesting op vlasgewas. De „Veld bode publiceerde de deabetreffenue „Mede- ueelmgen van het Zwitsersche Landbouw- proef|tation". De heeren drs. Paul Liechti en Ernst Truninger namens bemestings- proeven (pootproeven) ep vlas. Zy meenden te hebben ervaren, dat dif gewas een on- gunstigen invloed ondervindt van alkalisch reageerend© mcetetoffen. waartoe ook de iMu001^* proeven werden genomen met kalk van verschillende fünheldsgraden en in verschillende hoeveelheden, op balk annen zondigen leemgrond. Da meststoffen muner met den grond in de potten (5 K.G.) vermengd. Er werd gezaaid op 9 April, geoogst op 29 Juli. Reeds op 28 April d# pott*a- t mat btf ■4at>. »»d*w Potten ten PP»*ttedoelde werden reeds meer aonkef^roen. Eenige dagen later traden f.«zelfde verschynselen op 'by de planton, i welke met grofkoiTelige kalk bemest wa- j ren, tn wel het eerst by die, welke de zwaarste kalkbemesting ontvingen. Het verschil werd grooter, naarmate het groei- tydperk verder verstreek. Bü de met een groote hoeveelheid fyne kalk bemeste plan ten bleef de vruchtxetting uit, en van meer- aere stierven ook de bovenste stengeiüee- 'en. Ze.fs de bemesting met de kleinste hoe veelheid fyne kalk oefende in zeker opzicht een zet£ schadelyke werking uit. De oogst- verschillende potten bewezen ten duidelijkste, welk een zonderlingen mvloei het vlas van een kalkbemesting ondorvindt ueze ervaring van genoemde onderzoekers I komt overeen met die van anderen b.v. van Wilh. Fischer. Deze laatste oordeelde, dat !!k fu^kaliZ0Vt het uitoefenen van een Mhade «ken invloed door kalk zou vermm- deren. De conclusie van Liechti en Trunin ger luidde: Ofschoon de resultaten die van potproeven zün en dus met voorzichtigheid I op de practyk moeten worden i.x>gepasf zyn ze m dit geval toch zoo duidelijk spre- k«id. dat er met zekerheid piet afgeleid mag worden, dat eep versche kalkbemesting I het vlasgewas zal schaden. c. B. Duur/.aafki Grasland. Wat is de besten weideplant.' Op deze belangryk© zaak geeft de wetcnachappe- hJSt a uw on» geen antwoord. Daarom heeft de heer Rauwerda te Leeuwarden door onderzoek der verschillende weiueplan- ten, welke hit beoordeelde naar heur exte rieur (uiterlijk) de kenmerken vaat te .tel len welke yoor de waardebepalhut ïan wei- aeffraseen doeltrrffcnd aiin. Voctr etn iched- ttundtï onderzoek beschikte hit niet oyer de nooditte middelen. Een zoodanlff outier- Rtfk.1 "'''«r-Plaats aan het Uromuuer Ri)k»l. proefstation, waarbij bleek dat van 6 monsters de yoederwaatde van het onder- kras belankrijk hooker was dan van Iet fan «en plantensoort haukt af van allerlei factoren, die niet te bepalen zpn door scheikundike analyse Men past daarom de botanische analyse toe Z ook "P8* t8n volle inlicht: volkt b.v. niet de meer of minder tÏÏflaMn'^ *ïi, v^n de plant ot haar kif- L W° d Jf"Th .bes?reeJ" hst nea. 1.. w. de beteekenis der botanische analyse, zooals die vooral door Dr. A. Em- merlink en Dr. L A. Weber in een duidelijk k«t<ad. Deze heeren die samenwer- Duft^ho waardebepalink van de Noord- if Xarschen, toetsen het resultaat van hun onderzoek aan de mededeelinken, 8v8r de waarde der kronden kie ken van de kebraikera der Vetwei-ten. De overeenkomst was voldoende. Het dier dat op de weide kraast. heeft voor de waarde bepalink een kroote rol. Als eerste kenmerk voor „best kras keven kenoemde onder- zoekeis op; itat de plant ook dan door het uaL -ü"?6: PUS s,('herP' afkekraaad wordt, wanneer het daartoe niet door cièn homier kedreven wordt. Ten tweede moet de plant een hooke voederwaarde hebben. Verder mot zij na afkekraaad te zijn, snel weer J™*™8'8"- P8 Plant moet in 'l yoor laar vroek krachtig groeien, maar niet spoedig hard worden, vela jonge spruiten en we.niir I zaaddragende halmen voortbrengen en tan «lirtte keen buMont vormen. Van hookwani-dife vetweiden bestond het beataml voer 62 tot 9214 uit grassen en naar het oord col der onderzoekers waren de kÜS? <^a,lvan: h8t kburelsche zaai- gras, beemdlangbloem en Temottégras. De waarde yan de beide eerste wordt door hen hoog aangeslagen. Dit komst ook n,et in de door opgegeven zaaizaadmengsels. Veer hooggelegen (ten opzichte van den grond- ui El*' *aalkras, 4 Kilo bernndlonghloem en 1-2 K.O. witte klaver. Süln krt"e'un Mars8hen noemen zij: Knk- saoigras, 40—iü K.G. beemdlangbloem, 4 K.G. Timothe. 3 K.G. E" f? »-a K witte klaver. Weinig witte klaver dus, omdat raar hun waarneming op plaatsen, waar de witte kmi2nailltT'i',lt*,'t of ïerdwitot' 'idh on- if^4 o™" l"®8888 ontwikkelen, uümev u dlt llult"t8 do°I' waar- Bevroren Aardappelen. Honderden wagonladingen aaruappeen ^'^,en,| «c^Üft een Anien- kaansch blaxl, by het vervoer, en worden dan op de mestvaalt geworpen, als zij op nfjP Vant lemming zyn aangeko- men. Dit noemt het blad een absoluut onge rechtvaardigde verspilling van voedsel. De enkete bevriezing van een voedingstof ver andert haar voedingswaard© niet: aiie meel- en eiwitstoffen enz., waarop de voedings waarde berust, zijn nog aanWezig. Het eeni ge verschil is, dat het water in het eeue gevid vry of los gebonden, en in het andere geval als ys is. Zoolang zullse stoffen be- vroren zyn, zal haar voedingswaarde onver anderd blyven en alleen dan, wanneer ze ontdooien, treedt verandering in en wordt de voeaing^aarde verminderd en slechter. Het komt er du» maar op aan. ne aard- appelcn bevroren te houden, totdat ze ge bruikt kunnen worden. c. B. Ontsmetting van bietenzaad tegen bieten- brand. De Phytopathoiogische Dienst schrdft: J®fn keeft men in het landbouw- s bedrijf op vele plaatsen te kampen met bet slecht opkomeii en het wegvallen van de bietenplantjes. Een der oorzaken hiervan Is de bietonbrand, welke door drie verschillen de sdnimmelsoorten kan worden teweegge bracht, maar die ook zonder aantasting <toor een schimmel kan verloopen. i wee van deze sclummels tasten van uit den grond de Jonge plantjes aan; een, Phoma öetae ge- neeten, woidt met het zaaizaad overge bracht Tegen ija eerste twee schimmels j helpt een zaadontemetting natuurlijk niet Goede grondbewerking, vooral veelvuldig ha*ken van den grond en alle andere müd- f aI w? e snellen *roei dor kiem- piantjeb bevorderen, kunnen de aantasting door deze schimmels verminderen. kalk 66,1 Runitigen in vloed oefent op de structuur der zwaardere gronden, kan een kalkbemesting er toe bij dragen, zoowel den vorm van Wotenbrand. «e door d© grondachlmmeU, als dien. welke door geen schimmel wordt veroorzaakt, ta ffen te gaan. Tegen de schimmel, welke met zand wordt overgebracht (Phoma) kan met suc- I ces een zaadontsmetting worden toegepast met een oplossing van kopervitriool of su- Ublimaat. Men kan het zaad gedurende eeni ge uren in de oplossing onderdompelen, of met een sterke» oplossing omscheppen. Het laatste heeft het voordeel, dat aet zaad niet zoo nat wordt, maar by de onderdom peling dringt de vloeistof overal beter door. zoodat de ontsmetting grondiger plaats heeft. Onderdon peiingsmethode: Het bieten zaad wordt gedurende 12—18 uur onderge- dompeld in een oplossing van 2 koper vitriool of 0.1 sublimaat. Hierna wordt het zaad ter droging uitgespreid. Per K.G. zaad heeft men ongeveer 4 L. van de op lossing noodag. OmschepmethodeHet zaad wordt op de zelfde wyze als dat geschiedt b« de ont smetting van tarwe of gerst tegen .steen- brand, omgeschept -met een oplossing van kopervitriool ter sterkte van 5 of met sublimaat van Men schept zoolang om, dat men er verzekerd van kan ?yn, dat al het zaad flink is bevochtigd. Per K.G. zaad heeft men ongeveer L. van de oplossing noodig. Opmerkingen: De onderdompeling mag met geschieden in blikken of ijzeren vaat werk en het omscheppen moet met een hou- I ten schop plaats hebben. Sublimaat is een I zeer sterk maaggif. Voorzichtigheid is dus aanbevolen. Het behandelde zaad. vooral dat, wat ondergedompeld is geweest, is door opnenung van de vloeistof uitgezet. Wy het zaaien boude men er rekening mede, I door iets dikker te zaaien. De beachMliKinjt door Wetenbraad wordt een enkele maal wel verward met do aan tasting door het bietenkevertje. Dit vreet aan het stengeltje van de jonge plantjes en doet daarop zwarte graaige vlekken ont staan welke veel overeenkomst vertonnen met de aantasting door bietenbrand. Een zaaizaad-ontsmetting helpt tegen deze ke vertjes, welke zich op het veld bevinden, niet. Nadere inlichtingen worden door den verotrekt DJenst Wageningen De eerste bloemistenbeurs. Te Utrecht is Woensdag in Tivoli de eer ste bloemistenbeurs gehouden op initiatief van de Ned. Tuinbouwbeurs, een instelling van den Nederl. Tuinbouwraad. De officieele opening had plaats met toe spraken van den voorzitter van de Nedor- andscne Tuinbouwbeurs. den heer G. Blauw Het aantal deelnemers bedroeg 78, een getal, dat voor een proefneming als deze beurs as, zeer bevredigend te noemen is. andaar dat zoo goed als zeker in het na- Ook het „zaken doen" werd over 't al- gemeen zeer bevredigend genoemd, „„f* stands met bloemen, waren er ook stands met gereedschappen. POST EN VERKEER. Draadloos telefoneeren. •W moa oa, vau bevoe®Jo «ijdo meldt *s een IxTicht aan 3* N. H Crt. over een I (t.vtadlxw lek-fonischo verbinding van do kantoren der firma Arnold Gi.i»^n o «o Rotterdam, Airwterdam en 's GravcnltagP «Icchg in zoover juist, dat onderdo tijde- I'jke vergunning welke aan genoemdö hr- ida l» voeleend, moot worden verséaan, dal de inirewter van waterstaat aan die l^-ina heeft toegestaan, met een door Imr op eig.-u risico aangeschafte installatie voor radio- ti(l<'fo«iü enkelo pro*-ven te nemon om te kunnen beo-irdeelen, 0f die Installatie aan do gestelde elschen' zou voldoen Van het verleonon van een doorloopende ol tijdelijke verguniung voor het in gebruik Deinen van rüe installatie i» gwu sprake. Luchtpost Nederland-Engeland. Do din-ouHir^em-raal der posterijen en UdogTaiie maakt U-kend, dal in overwe ging i», om in samen werking ïhpf ,\e En- goi.-cho post-admindstratle, «n te stellen een luditpoMdienst tuB«ohen Ncderiand en En- tteland. NederlaMleühe Luchtvaart MiwUiohappijen hub eventual met het luchtvervoer' Itiwhen Ncdcnland en England zouden willen Iii4i«t<'i], worden uligcnoottttnd vóór 7 April a s. de voorwaarden Van het ver voer scliriltelijk aan te vragen aan den ch*kï van do 4o Afdeollng van het Hoofdbe stuur dor Poeterljon en TelegrafL. Par\. siraat 79, 's-Graverihage. ONDERWIJS. Vrrbeterihg onderwijzersaalarlshen. De gein «euteraad van Enschede heeft be sloten tot een a/irc» aan den minister van onderwijs, kunaien oo wetcnflchippcn. |e zenden, waarin zal worden Aangedrongen op verbetering van de ondefwijzerssnlari». sen. FlNAfrCIEELE BERICHTEN. Gemeenteleeningen. Do gemeenteraad Van Heerlen heeft op hare gisteravond goliouden Raadsvergiule- ring goedgekeurd do tijdelijk» 'geldleenlng van tweo n>llllo<-n gulden te v«krhoogcn tot drie ndllioen. I De genrentoraad te Oost- en Wcst^o,,. burg heeft btW'oten tot het aangaan van eenc gcldleeuing va^ f 12.000. rentende 1 .pCt met een jaarlijfcaoho af|ofl»ln<r van f 600 Gemeente-temingen. De „PK Gonioyntepoi tiek" meent met 2!e!(orheM te kuimon zeggen, dat het bo- stuur dor Rijksvarzekerngobinjk sinds kort boachlkt o var ookofo miUioenon, zijnde de Riji&u.tkeering ten bohoeve vau hot Inva- Lidltcitsfonde, het ln het voornemen van gemeld bestuur, (Ue gelden vqot teen goed deal in gemcmte.-leeniafen te be.eggen. —Uoor de nieuwe belangrijke etUglu. de sinds 1 Jan. 1920 Verhoogde drukkosten, door de toen inketreden aanmerkelijke loon», verhoorfngen in het drukkersbediijf zien wyUns genoodzaakt, andermaal onze advertentietarieven te herzien. Met ingang van 1 April 1920 zijn de prijzen der losse advertenties met o cent per regel verhoogd, terwijl de toeslag van 20 voor plaatsing in het Zaterdagnummer, in verband met den verkorten werkdag, blijft be staan. De nieuwe tarieven zijn Uit Gouda en Omstreken (behoo- ende tot den bezorgkring)1—5 re. gels f 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring1 l—^o regels ƒ1.55, elke regel meer De contractprijzen blijven gehand haafd, zooals die met 1 Jan. 1920 zijn vastgesteld. DE DIRECTIE. ,8 KUNST. WAGNER CONCEIT. Orkest Nationale Opeu onder Albert van Raalte. Solisten Hélène van RaalteHornemon. Richard van Helvoirt Pel. Nadat het orkest onder de bezielende lei ding van Albert van Raalte een buitenge woon mooie, fyn gestyleerde vertolking had gegeven van het Lohengnn-vooiope'trad mevrouw van RaalteHomeman op, om net gebed van Elisabeth uit de Tanniuiusei- voor tc dragen. Haar helder en krachtig sopraangeluid vermocht wederom .sterk te bekeren en het bleek ook thans weer dooi de hartelyke ontvangst die haai ten deel viel, hoe welkom haar optreden m haar geboortestad is. Het kwam ona voor, dat zy in de Aria van Elisabeth, the na de pauze door haar vertolkt werd, nog beter op dreef was; bedde nummers steden aan zangeres en orkest beiden, kolosoua, hooge eischen en het was verheugend vast te stellen in hoe 'n byzondere mate daar aan voldaan werd. Wy hebben liet al ©ms meer gezegd en telkenmale als wij Mevr. van Raalte hooren, biykt het ons opnieuw welk een benydenswaardige kracht de Nat Opera in haar bezit Maar ook en vooral m haar begaafden echtgenoot. Hoe trok tliens by zonder gave leiding, rustig en wel- bewrust, de aandacht en hoe treffend en uuidelyk js zyn opvatting van da muziek van dezen begenadigden componist 1 Het or kest gaf zich geheel oorder zyn suggestieve leiding en het is wel een goede gejachte geweeet, deze „bewoners van het onder- maansche" nu eens op het tooneei te bren gen! Het orkeat telt 50 personen en alle instrumenten zym behoorlyk vertegenwoor- digd; alleen de eerste violen kunnen eenige versterking verdragen, we teddeu er een zestal; verder 3 cello's (in een paar num mers 4), 2 harpen enz. De blaasinstrumen ten zyn uitnemend vertegenwoordigd en waren zeer te roemen, vooral ook i» het onvolprezen Tannhauser-voorspel. In dazen ittfd, nu we zoo aan overweldigenae orkest- massa s gewend zyn geraakt, vooral dooi de composities van genieën als Mahler en Rich. Strauss, kunnen we ons niet oegrijpen ho© in zyn tyd Wagner, althans m het be gin, grovelyk miskend werd. hoe men de opvoer ng zyner meesterwerken gewoonweg afwees Of hieraan Wagner's opstandige geest bijgedragen heeft? Wie zai hat zeg- gen? Een zyner biografen vertelt o.a. dat ny zich door zyn deelname aan een revo lutionaire beweging dusdanig gecompro mitteerd had, dat hy uit Duitscnland ge bannen werd en naar Zwitserland vlucntte! Aan het feit, dat Wagner zyne muziek- uramas dichtte en componeerde tege'yk en wel op onnavolgbare wyze, is het toe te schiyven, dat zyn kunstuitingen als buiten- gawoon hoogstaand grooten inuruk ge- maakt hebben en steeds zullen blijven ma- ffi. in Wa'fner zelfs in de eerste pmats als dichter en in de tweeae plaats als componist beschouwen. Dit laatste echter met op te vatten als te zUn van mgeren rang, maar ter muzikale illustrcering van zun mythische dichtwerken. Bijzonder* mooi vertolkt werd ook net voorspel en de slotscène uit Wagner's lie velingswerk Tristan und Isolde; ace heeft ieder instrument haast een solistische par ty en hoe schitterend daar doorheen dat unisono der 3 cellen. Rich, van Helvoirt Pel met zyn krachtig en klankvol barytongeluid was uitstekend gedisponeerd en oogstte een welverdiend nHï!ïSu J.a!nm®r dat dat heerlyke lied „O, du mem holder Abendstern" niet m de oor- spronkeiyke taal werd gezongen. Het wil tii "ïf 1UAt Jn' om te hooreE; »0. 5 mu" 8ch°on© Avondster" enz.; het wa« ilrlï pr9M». Wotan's Abschieti in het Duitsch gezongen werd. Vooral Wag- ner laat zich slecht vertalen, omdat spe- c.»l m Waenert Werket, de muaek Z uiterst nauw meLden tekrt eameidiantrt. f», ^«el mooie avond die on» ,rel tot 'l8t vaa 1>8' eetzoenï „boden is; wij hopen het mooie Opera- orkest no* vaak te hooren. dat ia dan te- stand blitft, wat wlr van heeler harte ho- Aan M«vt. van Raalte werden veel bloe men aangeboden. De vrij talrijke aanwe zigen gaven aan het orkeat door luiden bü- waardeering bl«k; vooral na de Tannhauaer-ouverture en het keurig ge- apeeldei voorspel van de Meisteralnger wna bm' advkrtentbn. is eed arende He week nn PnseheB Op hat Karmlstarraln zl|n inwi elg: 1%2 ISO O. Diraafi*, VERMOLEN. SF Adverteert In dit blad NADRUK VERBODEN). (Art. 15 Auteurswet.) AAN DE JEUGD Tevergeefsch zul jullie dezen Zaterdag zoeken naar de „Kindercourant". Tot groo te spyt van de Directie en van my, zullen we ons voortaan tevreden moeten stellen met een halve bladzyde van de groote men- schenkrant. 't Is wel heel jammer, want 't was zoo gezellig, hè, om je „eigen grant" te krygen 's Zaterdagsavonds en't was deftig ook wel, hè? 't Was zoo leuk voor jullie om je „eigen krant" te kunnen be waren, en nu moet je maar afwachten of je dit stuk eraf mag scheuren, én nu zul ïullie wel eens op je krant moeten wachten, ook. Want wellicht moet vader eerst Ie krant eens inkijken. Gelukkig nu maai, dat de krant zou vroeg komt, dan heeft vader misschien nog geen tyd om op z'n gemak het nieuws na te pluizen en heb jullie 'm nog het eerste. Hoe het zy, jullie zullen tevreden moeten zjjn met 't plaatsje, dat ons Is toebedeeld, en we mogen nog bly zyn, dat we onie krant behouden, want ik kan me heel goed voorstellen, tent 't, waar de arbeidsloonen tegenwoordig zoo hoog^ zyn, en het mate riaal zoo duur, h«ft van de Directie etn groote opoffering is om ons een plaatsje in het blad af te staan, my om jullie van alles te vertellen en jullie om er van alles in te lezen. Kindws, weet jullie nu eigenlyk welke maand het is? Ik heb m'n kalender al om gekeerd en omgekeerd, maar ik kan toch niet anders ontdekken don de maan I „Maart", en als jullie deze brief leest, is 't „Ijh-U". Maar 't lykt wel Juni!! Elsje kwam al een paar keer met een verhit snoetje vragen: Och moeder, ik heb het toch zoo vreeselyk warm, mag ik m'n kousen niet uitdoen?" En toen ik tegen wierp, dat 't daar nu toch nog niet warm genoeg voor was, zei ze „Nou hoor, dan sla ik m'n kousen dubbel as jy geen korte kousen voor me wil opzoeken!" En onze Dickie? Die kleine schat ligt den heelen dag met bloote pootjes, zonder dekens te knutteren. Heb jullie wel eens gestaan by een kippenhok als 't mooi weer is? Wat een genoegelyk gekneuter- i» 't dan, hé Zoo is 't nu ook als je by Dickie's wiegje staat, 't Is heerlyk om te hooren! En 3e is zoo gezond! Nu en dan wil ze zich oprichten, dan zeg ik „kom je by moeder? Stap je wiegje maar uit!" en dan lacht ze. zoo snoezig of ze zeggen wil „wacht maar,' moeder, over een paar maanden, dan lig ik niet meet zoo zoet, dan zul je meer last van me hebben, want dan smyt ik met alles over de wieg en zul je wel es in angst zitten, dat ik ei me zelf ook Uit gooi." Hé, ik wou, dat m'n peutertje altyd tus schen de 4 en 8 manden bleef, dan zyn die kleuters toeh zoo snoesig en weten te ifog van niets kwaads. En nu jullie -deze brief leest, hebben alle schoolkinderen Pdrtchvacantie en al len, geen enkele uitgezonderd, twee heer lyke vrije dagen in 't tooruitzicht. Ik hoop, dat jullie |>r heel prettige dagen van ma ken zult, want je weat wel, dat 't meestal aan je zelf ligt als een dag bedorven wordt. Wat zou 't heerlyk zUn als 't mooi weer is. Wat zul jullie (dan een wandelingen maken en bloemen Roeken, want er zyn al een heele massa bloemen: Meizoen tje, Speenkruid, Andmonen, dotterbloem, groot hoefblad. Zelfs vertelde één van m'n vriendinnetjes me, dat ze een uit gebloeide paardenbloem gevonden had. Stel je voor, er is 9 manden warmte voorspeld, 't Idee alleen 9 lange maanden mooi weer! 't Is 0111 een luchtsprong te ma ken, wat zeg jullie? Zaterdag, dan zit ik met m'n peuters al in Arnhem by Opa en Oma, en m'n volgen den brief schryf ik jullie vanuit Arnhem. Elsje is al bezig haar koffer te pakken. Al het kapotte speelgoed wordt b(j elkaar gezocht en dat moet Opa maar weer es maken. Poppen met losse pruiken woiden meegesjouwd, kapotte glaasjes van 't limd- nadestel, weet ik al wat, Oma inviteerde pop 11a ook mee te logeeren, maar zie je, met myn kleine levende pop op reis te gaan, valt al lang niet mee, we zullen Ila dus maar rustig thuis latèn en haar op 't hart drukken, dat ze goed op 't huis moet passen. Kinderen, ik eindig, ik heb nog zoo'n massa te doen, te pakken en te naaien en te regelen. Prettige vacantie, prettige Paasch- dagen, dag kinders. CORRESPONDENTIE. Viooltje. Wat prettig, dat Jantje thuis komt. Heeft de lucht hem daar goed gedaan? Hoe komt het, dfct jullie niet meer zoo happig bent op de krant? Alleen omdat je de raadsels wel es niet kent? Ik dank voor je raadsels. Wat lief dat Jullie zoo gauw weer naar Gootje gaat. Nelly. Ben je biy, dat je vacantie hebt? Wat jammer, dat Elsje nu het trom meltje half gepakt meegaf, maar als je deze leest, heeft Jantje toch z'n belooning al te pakken. Ik zal onze Pappi je groeten over brengen, hoor! Sneeuwwitje. Ik kon me voorstel len, dat jullie genoten hebt en wat aardig, dat jullie getracteerd werd. Is het nog geen feest by jullie thuis. B lo n d k o p j e. Ja, 't was aardie ((ien avond. De gele tulpen zijn verwelkt, maar de witte seringen zyn^nog prachtig. Wat zul jU een mooie zakdoekjes maken voor je zusters en schoonzusters. Heb je 't druk met schoonmaken? Broertje. Wel kereltje, wat seg je van je kippetjes? Ik wil wedden, dat jouw kleine voetjes er opeens veel beter van wer den. Flink biyven eten hóór, kerel. Lelie. Hartelyk geluk gewenscht met vadefs verjaardag, wat gezellig op dien tweeden Zondag. Veel plezier in Rotterdam. Je schry'ft me toch wel in de Paaschvacan- tie. Marie. Hé, meisje, dat had ik wel eens willen zien, die voorstellingen van die peu ters. Wat maak j}j een mooie teekeningen, mag ik ze na de vacantie eens zien? We moeten dan eens goed afspreken op een tijd, dat we geen haast hebben. Notaris J. KOEMAN zal op WOEN8- DAG 14 APRIL 1920, des morgens 10 uren (zomertyd) aan de Bouwmanswoning van den heer C. J. Brouwer de Koning, getee- kend A 78, te Haastrecht, om contant geld, in het openbaar verkoopen: 20 van tongblaar herstelde KOEIEN, 4 PINKEN, 1 ZEUG MET BIGGEN, 7 DRACHTIGE ZEUGEN. Nieuwe Kaasbrik met Colüngs patent assen, Iiooihark, Hooischudder, driewielde Kar, nieuw Sleephek, een Schouw. 2 Wringtobben, waarvan 1 nieuwe teakhou ten, inhoud 300 Liter; Kaaspers, «Pekelbak, Kaasplanken, Schragen, Karn, teakhouten Kaasvaten, Kuipen, Staren, Melkteaten, Melkbtfssen, Melkemmers, Landhekken, Pa len, Koestaken enz. 's Morgens Vóór den verkoop genummerd te zien. Aan de woning is geen gelegenheid tot stalling. 1V46 34 Drogist - - Wijd.tr»»! 29 Wl|b«i>t «otblaMan 10 Valda paatHlaa PamtRlaa Poncalat. BOTER- on GEKRUID MARKT 32 - Telefoon 216. WADDINXVBEN. AdvertentiCn en abonnementen dit blad worden aangenomen door A.NOTEHOOM, HoekhardeL MARKT «S «OUOA RUIME KEUZE i»" Jantje. Wet jongen,-t» dental naar je zin? Dat gaat gemakkelijk zoo, hè? Was dat niet erg vroeg, die specht, hy had ze ker ook de zomer in 't hoofd, öet al» Elsjei Jammer hè, dat onze Gootje niet mee kor» doen aan den zang. Erica. Wat was dat voor uitvoering? Tot m'n schande moet ik zeggen, dat "k nog nooit in 't Museum hier geweest ben. Vertel je me eens uitvoerig alles wat je ge zien hebt T h e e r oo s j e. Ik geloof heusch ook, dat de kinderen tegenwoordig 'bar zoet zyn op school. Wat een saaie boel ïykt me dat! Ik vind ook, dat jullie altyd zulke wonder mooie nfpporten hebt, maar dat komt zeker ook, omdat jullie zoo zoet zUn. 't Zal me benieuwen of Elsje erg zoet is. Dickie zal wel erg ondeugend worden, daar ziet ze echt naar uit. Mededinger. Maai jongen, wat is dit jammer, die nare vogels, was je niet boos Ga je nu weer nieuw zaaieif 't Groeit nog al gauw, hè? W i 1 d e R u o s. Och zeg, wat een grie zelige verhalen uit Indië. Wat ia oom daar? Wat zal hy 't daar eenzaam hebben onder al die rare wilde menschen. Zeg, kind ver lies jy je geduld nooit, by dat eeuwige gezeur van die menschen, zooals die man van de week. Ik bewonder Je, hoor! Pret tige Paaschdagen. Krekel. Je hebt goed geraden, maar niet verklappen, hoor! Zooals ik al aan een under meisje schreef, is Elsje ook gevraagd om mee te doen, maar ze mag niet. Van wie 4 gaat het toch uit? Helaas kan ik niet naai 't Opera-concart, want ik ga Vry dag op reis. Zusje. Jammer, dat je niet senryft, als je de ïaatlsels niet weet, dat is zoo ongezel lig. Elsje heeft in de nieuwe buren heer- lylte speelkameraadjes gevonden. Germaan, 't Zal prettig zyn, yent, als je na de vaeantie een» mrt vader mee komt. 't Kan best zyn,, dat ik me vergis mét dat verhaal, ik ga naar huis en zul t nog eens precies vragen. K r u 11 e m i e. Wat een gezellige lange brief, maar je had nu ook veel te vertellen, hè? Wat zul je je groot gevoeld hebben, dat je mee mocht. Niet weer ziek worden, hoor! Gootje. Mei.ske-lief, vanuit Arnhem kryg jy een extra langen brief van me hoor! Waren de koekjes lekker? Zul je nu es zorgen, dat je frisch bent ais Pa twee dagen thuis is? Wat heerlyk, hè? En dan mooi weer en 't stralende zonnetje in jouw bedje. Wat zal dat heerlyk zyn. Wat ik je in myn extra brief beloofde, is helaas nog niet klaar. Wie weet zend ik je vanuit Arnhem een heel gewichtig pakket. Dag kindje, hdft je goed, hartelijke groeten aan vader en moeder. Bo os je. Wel meisje, wat heb jy my keurig dat verhaal verteld van dat tooneei- stokje. Mag je ook meedoen? Die d&me is toeh geen Goudache? Neger. Is dat nog een gewoonte In jullie dorp om Paascheieren weg te bren gen? Wat gezellig. Zulke leuke dingen doen ze in de stad nooit. Prettige vacantie. Tul pje. Dat i» een geaellig partytje geweest, hé? Zou je naar dat andere par tijtje niet mogen? Je bent toch niet ondeu gend geweest Of beet ,T indt moeder hel eep. •etje ti veel van 't goede? Jager. Wy biyven dus toch by elkaar ia de buurt, hè, want W. en A. liggen dicht by elkaar, 't Zal dicht by de greni wel Weer rumoerig zyn, nu er soldaten *Un heengezonden. Veel plezier hoor. Groet irtoeder. M e i do o r n. Jammer, dar je volgende week niet schryft, ik ben ook wel voor ple zier uit logeeren, maar ik vergeet jullie daarom toch nog niet. Welk vriendinnetje kryg ik erby? Ib ze al weer beter? V e r g e e t-m y-n i e t j e. Jammer, dat je de raadsels niet kan oplossen, maar ik kon me voorstellen, dat het voor Jou vaak wel moeiiyk is. Heb jy geen poesiealbum, waar je je Hollandschc vriendinnetjes in laat schrijven? Dat zou wel een aardige herinnering zijn. Prettig, dat Je het boek mooi vindt. Go u d k o p j e. £l«je ia ook gevraagd om mee te doen met die operette, maar ik vind haar nog te jong, om nu al in 't pu bliek op te treden. Als de opvoering 's mid dags 1b, mag ze wel gaan kyken. W i 1 d v o g e I. Kind, wat een gezellige brief. Hè, ik hoop zoo met je, dat je er komt. Is Rie ook in A. op school? Vertel me toch es wat meer van jullie drieën. Wat zul je er deftig uitzien met die lorgnet. Ik geloof toch, dat'je mondeling examen nog al gaat, niet? Prettige vacantie. Hoor ik het gauw als je er door bent? Jantje P. Welkom weer in Gouda. Was het prettig in H. Wat zullen vnder en moe der en de anderen biy zUn, dat hun baasje weer thuis is. Ben je nu al een dik rolla- detje geworden? J o p i e. Zoo meiske, weer in Gouda. Wat jammer, dat Ik heel geen brief van Je kreeg sinds Kerstmis. Krijg ik er nu één vóór ie groote vacantie Ik kom den 13«n thuis. Zien we Je dan nog hier, ot te „de koek al eerder op?" Kleintje. Zoo klein ding. Je bent zeker wel blü weer eens thuis te zyh, en speelt zeker naar hartelust met je poppen. W. za! ook wel heel biy «Un. Heel prettige vacantie, hoor! OPLOSSINGEN. Van de Ouderen: 1. Kalender. H. DubM-Mt' III. Al is de leugen nog zoo snel, Ie waarheid achterhaald se wel. Jammer, dat er weer een drukfout inge slopen was. Tt Vrees, dat m'n schrift wel eens een beetje onduideiyk ia Van de Jongeren: I. Bankier. II. Om hun uniform te sluiten. III. Eén oog hebben. Goede oplossingen zonden van de Oude ren: Corry Q. Van de Jongeren: Henk H., n ruuler naam, Nellie en Jantje v. d. L., Gerurd v. St. De prijs werd toegekend aan Nelly r. Vtor dl voh/tnif wttk. RAADSELS. Imcwlmtfen tot IhntdagmxdAag 19 uur. Voor de Ouderen: I. Welke provincie's vindt men in onder staande visitekaartjes: Tan Lerdis, Gonni Rang, Noi Zadilhud. II. Als ik van 12 brandende kaarsen er 8 uitblaas, hoeveel blyven er dan nog over? III. Wie heeft twee vleugels en één been, maar kan toch niet vliegen of hinken Voor de Jongeren: I. Als je myn broer omkeert, kryg je een lekkere vrucht. Hoe heet myn broer dan? II. Als men de letter B. voor den naam van een vogel zet, krijgt men een Jongens- nUfu. Ut «p, ik zal een vreemd woord zeggen: Sapperdemallemoaterdpot, schrijf dat eens met 3 letters! Het domme haatje. Twe« hatuje» woonden samen In 't groote. dichte bonch, En leefden met hun beiden Er onbezorgd op lo». Maar tóen een kleine dreumea Om hun bescherming vroeg, Kreeg toch ons ouderpaartje liet gauw weer druk genoeg. Ze zorgden voor het kleintje Zoo goed als het maar kon, En gingen er mee wand'len. Reeds als de dag begon. Eens, 't was nog donker buiten. Zag 't kleine ding de maan, Oh, moekei" riep het angstig,- Ik durf niet verder gaan. Die man daar in de verta Schiet ona zoo strak» nog near. Kijk hem een» leelijk lachen, 'k Vertrouw het hier niet „Och, kindje", trooatte moeder, „Die maan doet niemendal, Geloof maar dat ik ander» Die schelm wel krijgen zal." Maar 't kleine ding bleef zeuren, Totdat mama berioot Een groot geweer te halen. Toen schoot hij 't maantje dood. De dreumes stond te dansen En had een pret voor tien. Maar... toch heeft h(j het maantje Nog meer dan een» gezien.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 4