ERA VERHUIZINGEN onder Garantie. CHR. KEET, Aan de inwoners van Gouda. DORLAS, Westhaven, Gouda I. C. COSIJN - in Assurantiën - GOUDA, bjhch BMrtliliig DOUGLAS MDTORRIIWIFIFM weer leverbaar. D.D.D. L) K SOUE FOOITOMl LANSE TIENDEWEG 27, Tal. 313 Jeuk! Jeuk! HEERENHUIS met tuin v. HOORN en DE JONG, Doelestraat 12. N.V. Wessanen’s Koninklijke Fabrieken WORMERVEER OPGERICHT 1765. Rund- of Kalfsvleesch Tapijten. - Vitrages. - Bedden. Grove Thee a 20 ets. p. ons Gruisthee a 32 ets. p. ons J. F. W. TURION, Rijwiel- en Motorhandel „Struisvogel**. XTïe-k "k Bergplaats voor Inboedels. - Eigen Behangerij en Stoffeerden]. Kantoor LNGE TIENDEWEG 71. Tel. Interc. 589. J Feui ROSS Markt 3 en 4, Gouda, Levensverzekering - Lijfrenteverzekering Ongevallenverzekering - Ziekteverzekering. IZAK VAN DANTZIG, Makelaar. TE KOOP. EXELSIOR MOTOREN. SÏOFFEHHHIS LOUIS TEN BOSCH LIJNZAADKOEKEN merk „STER” en L IJ N M E E L merk „STER" in geplombeerde zakken SOYABOONENKOEKEN merk wl. Alles gegarandeerd Zuiver en uitmuntende door groote Voedingswaarde. Eere-Diploma Par(js 1900. Negen Gouden Medailles Blauwe druiven. Mandarijnen. Sinaasappelen. Citroenen. Bananen. Tafelperen en Appelen. Nieuwe Vijgen. Kastanjes. Blikgroenten. tegen sterk coneurreerende prijzen. De Rijk ROOKTABAK prijzen 13, 15, 18, 20, 25 enz. per l|2 ons Prima Heerenbaai 25 et. ‘|2 ons. Reclame Baai 15 ct. ‘|2 ons JICITE en ZVAIE SHAG 20, 23, 30 en VIRGINIESH4G 35 ct. '|2 ons Ook voorradig alle Engelsche en de bekende Hollandsche Cigeretten. H.H. Wlf^ELIERS ENGROS PRIJZEN. K. BERLIJN. MESMIN! m M I. KIM, HEIN 36, IEIEEBI SIS Ir ’t bijzonder wordt Uwe aandacht gevestigd op onze Melange Alom verkrijgbaar. Vraagt Uw Winkelier. 4 P.K. met zijspan in voorraad. Oinnidilellijke Verzachting HÉT taHddel Itigen Huidziekte. 1882 Telefoon No. ei. 30 Redactie Telef 10 KORTING. (in meer dan 30 verschillende buitengewoon t' Telt- 449. 5881 50 hleooiöolu) Drukkerij A. BI; INKMAN ZOON - GOUDA. i> 20 34 W L ONTVAHBEN de nieuwste Kleuren in Wollen Stoffen en Zijde. 399 30 1.79 per el. 1.69 per el. 2.65 per el. VEEREN BEDSTELLEN prima tijk en voeren vanaf 70 Gld. per stel. A BONNE MEI per kwartaal i Franco par pool Abonnementei by onze agentei ADVBBTEN1 15 regels 1. 1—5 regels 1 15 cent per rei 1939 50 21 4 2 9 26 14 100 18 Noft Vraag tarieven voor: WIJDSTRAAT, mz Teleph. 473, zz GOUDA. 1681 50 Inlichtingen bij de Vertegenwoordigers, Heegitraat haak Spui - Talat. 78(8 ROTTERDAM 627 Voedert uw Vee met zich beleefd aan voor het «rmperteerM v.n Piano’., Oraals en IruftattM enz enz VIRHUIZINQZN. Berging van INBOEDELS. 2823 Aanbevelend, 15 U POLDERVAART, TEL. 344. TURFMARKT 1. - GOUDA, ■ir UITVERKOOP -Wu PARFUMERIËH anz., nog .Inkt, ookolo Uagon, LANGE TIENDEWEG II - GOUDA 51 26 cent >i HEEFT IN VOORRAAD diverse soorten nooten. enz. enz. 25 2 peisoons WOLLEN FANTAS1EDEKENS vanaf 11.90. 2 pvisoons GESTIKTE DEKENS vanaf 12.90. MOLTON DEKENS vanaf 1.59. Prachtvolle TAFELKLEEDEN voor de woonkamer 3.90. Doet Uw voordeel, door bij ons prijsopgaaf te vragen olvorens Uw inkoopen te doen. 1947 2uo Zie Etalage. Zie Etalage. Waarom de rij De Centrale B Nota aan Mill van Frankfoi vaardiging va aemarken bijg< Ameri 't meMfeXanA 194S Hoogachtend, BEKEN DMAflING. Wie met de a.s. Paaschdagen een eerst» kwaliteit stukje. wil hebben gaan allen naar de Vraagt Prijscourant. iss3 so Zie de Etalage. PARFUMERIËH r- LANGE TIENDEWEG II - TOUW ODEURS TANDPASTA. SCHMINK SPREKEN ZEEP ALÜINBLOKKEJL POUDRE DE R1Z ODOL MONDWATER EMSER PASTILLES 1251 enz. enz. enz. MT Zie de Etalage. DAV Geauthozi yan Mevr. J. P Wanneer U met de Paaschdagen gaat wan delen en U heeft den wëtelderigen boomengroei op onze nu tot dorpsplein verheven Markt bekeken, vergeet dan niet, dat achter die boomen nog winkeliers gevestigd zijn, die hun etalages gemaakt hebben om door het publiek aan schouwd te worden. Evenals voorheen toen Gouda’s Markt nog tot een der mooiste en ruimste pleinen van ons land gerekend kon worden bieden wij U onze goederen tegen zeer concurrerende prijzen aan. Enorme sorteering KARPETTEN in alle soorten tegen scherp coneurreerende prijzen. ROOD ZWART KARPETTEN 3X4 vanaf 1.3.90. Prachtvolle TAPISTRY KARPETTEN, schitterende Persische dessins, vanaf 17.90. AXMINSTER KARPETTEN dessins) in alle prijzen. LANCASTER GORDIJNEN, prima kwaliteit lancaster met mooie franje vanaf 3.90. Enorme keuze LINNEN ROLGORDIJNEN in alle prezen. TAPIS BELGE KARPETTEN vanaf 10.90. Prachtige SERREMATTEN, 2 X 3, vanaf 2.90. Prima COCOSLOOPERS (Stevens fabrikaat) 1.79 per ei. COCOSMATJES vanaf 98 cent per stuk. VITRAGES met en zonder rand, dubbele breedte, vanaf 59 cent tot de allerfijnste soorten toe. Meer dan 80 verschillende dessins voorradig. Tnachtvolle AXMINSTERS voor vaste kleeden, de allermooiste Engelsche kwaliteiten vanaf 4.90 per el. Prima VELVETLOOPERS 4.90 per el. Prachtvolle, ijzersterke TAP1JTLOOPERS, niet met papier ket ting of inslag. 1.28 per el. X^er zwaar gekeperde KOEHAARLOOPERS. \oordeelig, voor 2.08 per el. TAPISTRY voor vaste kleeden 2.78 per el. VLOERZEILEN in alle kwaliteiten en breedten vanaf 2.18 per el. Prachtvolle LINOLEUM vanaf 3.48 per el. GRANIET in alle kleuren, 2 M. breed, 5.90 per el. TAFELZEILEN (gemarmerd of gekleurd) 1.28 per el. Kapok Becflstellen, compleet 2 pers, vanaf 23.90. 2 pers. Kapokmatrassen vanaf 34. WIJ VERWERKEN UITSLUITEND PRIMA ONVERMENGDE JAVAKAPOK. Prachtvolle RIPS voor overgordijnen Prima SERGE voor overgordijnen Zeer zware PLUCHETTE, alle kleuren KANTOOR en WINKEL geopend: s’ morgens half 8—1 uur. 1288 40 s' middags half 3—7 uur. Agent voor GOUDA en Omstreken 65) Ik dank u, i toehtelijk legen zij zijn mijn moeder W^lkoilMMi, vlk ook in Roaa?” Mainêe wierp een *41 hief haar hooft rinw, tun et»! kt zij seheeu niet fe vrouw Loriinur aa e«liH wat weifelen v*n h« jonge vrt «n op dit oogenl» ww vrauwelijka k*rt van mevrouw •.Geef mij ook e war naijverig, eeu gaf, «n da v] f Agn» haalde eV v wn beaksHend oog ^makkelijk tregfe. Lu er waren veel ..Wat beteekent h hier zijn?” r 1*1 verbhift niey ankateu naar ’t Was, tooals 'Z DuitaeJ» rijkswe verdragen van Bie en ondanks AliUei marsch toe te atai nengeruxt, n.i. m< ne, een bataljon g tergen artillerie, oen zich evenzeer tm' van dit ooge de jn^riypen *1» w fetemnien keurden redacties hadden 1 stellen der orde werd overgekaten. beiders hiertoe in Raad heeft al 'tl steld om de ontn <igen, echter met gelukt enkele c huiswaarts te zenu hun haardstede te ino. der rooden nie tien hun wapens ei bewind uitoefenen arbeiders worden herstellen worden «dien die ze aanp ■eifs Mehtbdrg, de truien Raad heeft toen hu in een v Roode leger aansp l>e toestand in 1 nieuw opgerichte «ie bei hjewi sten on kantoren en bankt De postkantoren seger bezet, waard voerd kunnen wori eén woord, heeft meer in de hand, heil gezien in de Essen naar Barmt Ook in andere bied heerscht een Met machinegc benden maredeurs straat na straat, villa in Duisburg, In Mülheim wei '-*■ handgranaten tuss plunderende roode gedood. Deze toestand h <img gegeven de weer voortgang te drag van Essen waarin Severing men weet naar gezonden om met Stel U eens voor wat het zeggen wil, na de hevigste jeuk, die een ge voel geeft of de huid in brand staat, plotseling een koele huid te hebben en te voelen, dat de jeuk bij toover- slag verdwijnt 858 85 4 geven een paar druppels van deze nieuwe medische ontdekking, D. D. D. genaamd. Geen slapelooze nachten meer! Geen dagen vol kwelling! Waarom zult ge nog verder lyden, en Uwe gezondheid op deze wüze onder manen S^et nieuwe vloeibare geneesmiddel is edn wetenschappelijk antiseptisch waschmiddel. Het wordt uitwendig aangewend en wel onmiddellijk op de aangetaste plaatsen en het is zinde lijk en aangenaam in het gebruik. Het dringt onmiddellijk tot de poriën door, doodt de ziektekiemen en spoelt deit weg, terwQl het de huid zacht en rein maakt en geschikt ter volkomen genezing. Duizenden zijn reeds door dit middel genezen en doktoren en hospitalen wenden het aan. Bij het eerste gebruik houdt het gevoel van jeuk en pijn reeds op. In 30 secon den voelt men al in 't geheel geen behoefte meer om te krabben. Open zweren genezen spoedig. Waarom zoult ga nog langer wachten? Begin nog heden U zelve te genezen I Vraag eveneens naar D. D. D. zeep en de gratis D. D. D. brochure. Prijs van een proefflesch ƒ0.76, en van een groote flesch, (inhoud 5 maal zooveel en dus veel voordeeliger) ƒ2.15. Verkrijgbaar b(j alle apothe kers en drogisten. Waar niet ver krijgbaar wende men zich tot de al leenvertegenwoordigers: firma B. Meindersma, Den Haag-Sneek. Te GOUDA by. ANTON COOPS, Wydstraat 29, S. VAN LOON, Markt.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 5