WIELEN iouda. 59e Jaargang. No. 14281 eddeiL RION, •uisvogel“. Dinsdag 6 April 1920, irraad. )uda, Feuilleton. ERLIJN. i XTïe-kx-ws ezi -A.c5LTrext®an.t!i. ©ToIslcSL voor G-o-txcL©. exx Oxxxstxelcexi.. iz. per ons i 15 et. ons 35 ct. 'I, ons tohe Cigaretten. ROSS DURHAM. 1 De Rijksweer in de neutrale zone. 9 BEHALVE ZON- EN FEESTDAGEN. VERSCHIJNT DAGELIJKS 1—4 regels 2.06. elke regel meer f9M. ipRl Redactie: Telef. Interc. 545. Administratie: Telef. Interc. H2. Bureau: MARKT31, GOUDA. egen scherp ie Persische verschillende ncaster met bew< het prijzen. •er el. maf 59 cent papier ket- li tengewoon H I' 2.IS per el. IA he- 5.90. va» alage. r HOOFDSTUK XiV 11 i. be «proapia*. 1945 44 stood up eu renhresu GOUDA. Gewone advertcntlën en ingezonden mededeeliagon b|j contract tot neer geredu ceerden prijs. Groote letten en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingexonden door tuMchenkumst van «oliede Boekhan delaren, Advertentiebureau* on onze Agentes jaat wan- mengroei sn Markt e boomen i etalages liek aan een toen joiste en tend kon egen zeer voorradig. ftUevmootste was dat zeer worden. INGEZONDEN MEDEDKELINGKN Op de voorpagina 50 hooger in ei| loe het rinj op ..AiVw scheen van te vuren grapp1* e» grtnakkeUjk, maar au dit allen werkelijk- te m- >rn- r.«e- de ndat lem- heblxn tijdens een coi.gerv ge- itg^proken ten congres c uitgo lften ome ue regeering onder kwestie opnieuw aan «Ie gesteld aan het einde th duin O| el. I 23.90. in de vorige nee alge- rand toe- i u. aj (jg m. 1.79 per el. I. 69 per el. 2.65 per el. Gld. per stel. II. 90. vragen 1947 200 dansten Brussel zich heeft ultgypro deelneming aan het een zucht ABONNEMENTSPRIJS; per kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad par kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waai de bezorging per looper geschiedt. Franco par post per kwartaal 2.75, met Zondagsblad 3.40. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Markt 31. GOUDA, btf onze agenten, den boekhandel en de postkantoren. ADVERTENTIEPRIJS; Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 15 regels 1.30, eiken regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgskring: 15 regels J.55, elke regel meer 0.30. Advertentiën van publieke vermakelijkheden 15 cent per regel. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. 65) - Ik dank u, fluisterde hij bijna harte- foehtelijk tegen 2iJa moeder Mande, hier sijn mijn moeder en vader om on» te ver welkomen, ©o ook mevrouw Durham Waar te hoen?” Mamie wierp een jP* ‘Ui hiel haar hoofd (iOlDSCHE COURANT. Vervolgens heeft Millerand aan de geal- en geassocieerde regecr.naen den 1 beide stukken medegi aeeld en jnner kennis gebracht ueiko mi- latregelen de Franschc rcgcenng J met deze aangelegenh-id dunkt reen ‘ie laatste weken 60 do- waarvan de meeste onbezet en 22 belastingkantoren, ‘ogen. oveivt-lion. De imjetigd. egt, dat tenge- Zaterdsgavond ?ren over de departement Hat aantal iag« wel een dit alle» ver- 100.000 pond. Tk was <-r wei bang zou zijn. Ja. ik hal Staar mwgi-n zul je wazen - ja, vanavond In andere deelen van Duitschlan! laat de toestand zich opnieuw niet zeer rooskleurig aanzien. In Saksen bijv, krijgt het optreden der communisten» zulk een dreigend karak ter dat de regewing het nemen van ei stiger maatregelen overweegt. De Litv; rende Rated te Chemnitz heeft besloten algemeen© staking te proclameeren. om< de Saksische Ryksweertroepon naar bhe nitz zijn gezonden om de orde in VoigtUnd te herstellen. Te Oelsnitz is de opperbur gemeester uit zijn ambt ontzet. Nrifr het Engeteoh Ni van DAVID LYALL Geairthoriseenle Verlating ysn Mevr. J. P WESSEL INK-v. KOflSUM. (Nadruk verboden) Aan den ingang van d« saai werd door leden van de minderheid een blaadje lutge- ueeld, getiteld „De communistische Inter nations te waarin een beroep gedaan wordt op het Belgisch proletariaat voor da wereld revolutie. Het blaadje ging «ui vaa het uitvoerend comité te Amsterdam vaa de derde Internationale en i* gsteekend door Winkoop. HenriëUe Holand Holst «a Rutgers. De crisis in Denemarken is gemakkelijker bijgelegd. Enkele dagen heeft ze zich ern stig laten aanzien doordat de stakingsbe weging zich met groote snelheid u'tbreiJde en de regeering aanvankelijk niet van toe geven wilde weten. Ze wees de door de sociaal-democraten gestelde eischen van de eei< hand te geven en hun een woord \aa iuirteliik wekom te /.eggen MJe hooi het kasteel ovenornpoid. Zie eeus, Mamie, hoe- tee. vrienden er gekomen zijn om oiw welkom te Iweieu. Is dit niet goed van hen Agnes merkte de vluchtige, levendige on rust in de stem van Jim, maar Manrie voogie ziüb dadeiijk naar de ometandiglm- deu ZIJ sloeg haar volle terug, ghmlacli te, richtte «x ieder een woord van dank, en iedereen was 'tukoonl De beiangsp-1- iing in de moeder van den dominee werd snel overgvbraeht op zijn vrouw, en ge durende een half uur wau er een eeiit ver ward grlmd van stemmen. Juffrouw Goodge Mep met een t+ohoon ge streken widen boezelaar he*-n en weer met warm water toor de thoépotten, en de dampkring werd warm en vochtig door den stoom xan de heet» thee. .Ignes kon zien, dat Mamie eenigpzius verblull was, maar dat het tooneoi haar amufeeeitie en belang inboezetndh, ateof het een voorstelling in den schouwburg was. In haar solialting had het evenvetd be trekking op het werkelijke leven. -Maar zij ging voort met dapjier te glim lachen en aan veel personen de Imrid te geven. Ttgen zee unr word de menigte nog \ergroot door verHcte'klene leden, die om vijl uur het werk htwkh n verlaten, en na zicii wat te liebhon opgpknapt, zich liaas- tig naar Iwt tooneel der feeeUdfjkheid spoedden. Toen werd de feestrede uMgueprokeo. Dokter Cadell ging op <fe trap staan: rijn stiapathJek gelaat was een «m al gtim- iaah Hij gel niet veel, sieshts «en paar Inmiddels hebben de Brittsn Koastaati* nopel bezet, waardoor het. naar draadloos geseind wordt, van Aziatisch TurkUe isoleerd is alsof de Atlantische Oceaan tua- ■>chen hen beide hgt^De spoorwegverbin ding tusschen den Bosporus on het binnen land is door de Britten voor onbepua.u«n t(jd afgesneden, doordat >U de gioote brug ton Zuiden van Biledjik in branu hebben gestoken, nadat hun Indische troepen die de lUn hadden iiewaakt er over hoe» waren getrokken. Hot Britache hoofdkwartier is te Izmet en het beschermde geb.ed ii in hoofdtaak beperkt tot de districten, welke binnen het schootsveld der marmskaiionnon liggen. Ariatolië is de bron van tarensmiddetea* voorziening van Konstantlnopel en bijge volg z(jn de prjjzen van vieesch en groen ten reeds verdubbeld. De oorloguw.natma ker.verzamelen eet», rljkep buit en worden daarin niet belet door de hooge cumm'iaa- rissen, die de fictie, dat een Turxseh» re- geecing functioneert, handhaven. iteki te O, Ik beu versobriAebjk hang! Agues kaina-erde ivoat zoo gded zij ken Haar vigou mosUijklwden de<k*n| haar Innig uu optocht syiupathm ge vosten Aoordk ar me, jonge «Mug. dat oUgczedd/wau opeen eeiAftHins stonoauhiige «es. Mamie vergal dat korts gewprek nood .lar«<i later, toeu do vmwtkUdtagw» vaa haar «Agm tevoa gedttend wars» en zij er op kou lertigzien zonder ptJ“. herinneéde zij er Agu.« aan ea>(j wa» op haarbeurt In staat de vrouw te troosten, tfte haar gw- troosi luid ki iiaar uur vat* uood. gelukkig gekozen zinnen, waarmede hij het jonge paar welkom iiee.te in hun nieuwe w onting, <-n hun verzekerde van de syiu- pathte en goéde wenschen vau hmu g»*- uieeuteledau. En hij eindigde met de aan bieding >an een zilveren thee- en koffte servies v-oor de hulrinouding, en een broche vwn guud en purr km voor de jonge me vrouw Lorimer, alle» zeer ouderwetiteh. Het bedaitken kostte »Jiin eeltige moeite IBj was '^preGu geroerd door de harie- lijkheid. vaa deze Heden. Maar tegelijker tijd zou hij t-MJli wat rtirtheblion gevvensnhi op den eermeu dag van hun aankomst Er moelit evenwel geen spoor, of wensch (loorweJif.meren in de woorden, of de ma nier van zijn antwoord; en nat n >g meer woorden van daisk <>n hoerageroep ginxd«> menigte uiteen, «ui liet tet paar aan bun eigen tndaii-* en hun omiiWik-'.bik.-n f»nn- Itekrnjgi over. Toen du deur gesloten wa». ging Mamie ziüeii en Jacht»- op «mi mamer. dte n»e- vroHvv Ixtrimsr én te uktemdig, èn te on- gepast toeecheen. diet te allee zoo grappig" rkp zij uit. Zuilen zij altijd in zoo groote massa op de thee komeftf” .Neen, dit was hun manier om jnlfte wolkom to Iteeten,” antwoonhle hir^f «jImmh- moeior <<enlg»ziiiH streng. Ook Jin» lichte. .Hrt mort vnxzud lijken voor teiuaDd, the nooit een ervaring bad van zulke din- fii. moedur.antwoordde hij vroolijk-Ik twljfdt er ndei aan of Mamie zAl aan hen gewoon raken Een aanlig ImMe, vtad je ook nlrt.” Mhnite knikte, rtond op eu «snhreeu p.otwHng uk de kamer Verve., lieerde 1 «ekst van h voorts te hui litaire maa’ m verband te nemen. Aan (te dagbladen is een nota verstrekt, waarin wordt gezegd, dat d» maatregelen alleen ton doel hebben Duitschland de art-- kelen 42 en 44 van het Vitidesveidrag te doen eerbiedigen, waarbji de aanwezigheid van Duitsche troepen hinaen 50 K.M. af stand van den Rijn wordt vei boden. Het zün dus uitsluitend dwangteautregelen. De nota geeft ten slotte een kon, over zicht van (Ion toestand in het Itohrgeo èd en besluit met de opmerking: Kortom, de toestand blijft verward. Dc iuaatre«te len der Duitschei regeering kunm n .iten slechts meer gecorepilceord maken. Verwacht wordt! dat Frankrijk dc neu trale zone, waarin Frankfort. Darmstadt en Hanau liggen, zal ^bezetten. Tot een verte genwoordSger -van Havas heeft Millerand nog een» nadrukkelUk verklaard De Duit ochers kunnen de bezetting van net Ruhr- bekken niet rechtvaardigen met een beroep op de noodzakelijkheid om onlusten te on- («erdrukken, aangezien voor het Kimrgebied eeh minnelijke schikking werd getroffen. Tengevolge van de Duitsche iflteiveutie kan Frankrijk gcenerlei verantwouiGelijkheid aanvaarden voor de ernstige gevolgat ie daaruit kunnen voortvloeien. Miliorand wi de overtuigd te zijn, dat de jreallltHdun in dezen solidair zu-Mon zijn. Ztjneraöde heeft de Duitoche ilikscom- missaris zich gerechtvaardigd tegenover vertegenwooniigers van de pers. Aan het slot zijner rede verzekerde ML dat de mi litaire machtsmiddelen der'TiwccriTigfitc eerst onvoldoende waren, thans volgens zijn opvatting zoodanig zijn, dat aangepakt kan worden. Langs de gehcele Ijjoi zal thans het terrein woixten gezuiverd. Het net moet van aüe kanten zoo dicht worden toege- haakl. dat niemand meer door de mazen kan gl ippen. Dit is het opera tieplan uer militairen en dit plan zal ook ten uitvoer worden gebracht, daarvan kan men zeker zün. Naar men aich herusnart. inlereaawert president Witeun zich bjjaonder voor de Turicsche kwestie. Hii heeft een commit» onder generaal Hurbord een ondtrzmk la ten instellen naat den toestand in Armenia on later nagegaan of het raadsman kou zijn, dat de Vér. Staten het manuaal over Turkije of över Armenië op ziel, zouden nemen. De commissie heeft rapport ultge- Lracht waarin ze een mandaat n.et aanbe veelt noch ufraadt. Ze deelt alleen de feiten en argumenten vóór ed tegen mede. Het rapport zegt, dat de Armeniërs het graag zouden zien, dat Amerika het manuaal aan vaanlde. maar het legt er den nadruk op, dat dit een troepenmacht van IJO.ütX) tot 200.00(1 man zou veveischan. De kosten van dit leger schat het op 275 millioen dollar in het eerste laar. Het rapport voegt, er aan toe. dat Ame rika beter inillioenen kan betalen voor wn mandaat dan mi Ui anten voor eea oorlog Het wijs er dan op, dat «ie Ver. Staten nrt alleen bejangrjjker verpachtingen in ’t bui- tenten I hebben, niaar ook verantwourdtdük- heden in eigen land zelf. Hoe het ook zil, moeten de Ver. Staten geen mandaat aanvaarden, zonder de for- ineele goedkeuring van Engeland ra I’rank- iük /n tenslotte moeten zil ode de goedkeu ring hebben van Dultechland en Ru».mui. wanneer de «juaestie van Turküe defin-tief geregeld ie. Het mandaat zou ook Konatenunopel in zich sluiten, daar dit de eenige op owing te van het vraagstuk van het nabije Oosten. Mevrouw Ixirimer sinakte verlich&ig. „Ze h-eft ImA er niet zoo heel tdeebi afgebraebl, morkic zij geiuuiiklijk op. ...Maar ik had etui pear verwbrikkidijke oog».iblikken. De ineMohen zijn wwriteMjk vriéndelijk; ik hoop dnt zij hen imar waar de zal AgiMM 4oop w-g gedeeltelijk om Jiiu wn oogenlilik uIIomi mrt zijn oudere te la ten <«n ook «MMdte zo /-«<d« «mgerurt rnank- o» over Miisn’e. Zij ging zaoht naar boven e» ofwhoou d« Hlaapkamrtdeur 'licht wnft, waagde zij het naar IArmen te kijken Zij was vol- strekt verbaasd Mimtit* «>p tel te den vn het £>-lukl va» «nikkeu te lKW<*ti. Zij sloot de duur ene< «Hl «tenable zede den rteuM oui. uk v*ee* dat n» n bit Iriudkm mu hoeren. ..HM, kind. Ik was er «rel bang vo>r’^ He*, was alk** te> veeJ. nkd waan? Ihites-r- de zij. terwijl ze zteh voorover tewg. eo de iu'.wilveli<|,'pg»*tei> teeder aanraakte. „Slipt dc dutte, mevrouw Ihwbam, on taai hnar ni«'< htnuenkmufm." antwoordde Mande om veretikie stem „O, o, wat bef ik liegoruion! „Je hrtit vermodd iWje. xwr vetwoeid yx»r. dat bette vae| bet Xtiu al guz'wd. w.Jr griterikn orde af Wil zaten alten weldra weg nijn. eu dan heh te te huls ra te a»m v«*>v jezetl." Vfamle giug reuhtop zitten en keek e-n droevig gelaat road „AMre Hcheé-p van te vuren grappig Waarom de rijkatroepen toch ■oprukten. Anarchie in *t Ruhrgebied. De Centrale Raad mist gezag. Van Essen naar Darmen gevlucht. Nota aan Millerand. Frankrijk keurt den opmarsch af. Bezetting van Frankfort, Darmstadt en Hanau door Frttnschen verMfacht. Recht vaardiging van Severing. Woelingen in Saksen. Het conflict in De- aemarken bjjgelegd. Sinn Fein roert zich. De Belgische socialisten. Amerika en Turkije. Kovstantinopel geïsoleerd. ONS OVERZICHT. (leleh) verklaart dat de toezeggingen on geldig zoiteen zü»i wanneet (ie toestand onhoudbaar werd. „Welnu redeneerde men van regeeringazüde, f(de toeatui 2 i# on houdbaar geworden, uit verschUende ste den zon«l het gemeentebestuui noodkreten om hulp en aangesien, hoe goed üe wil van tien Centralen raad was. de Rueucn de overeenkomst niet opvolgden, behoefde mets de regeering te beletten ue neutrale zone binnen te dringen. NieUI’uch wel iets, n.i de opvatting van Millerand. Nationale Vergadering heeft Muiler week een mededeeling gedaan, wen meen zóó is uitgeiegd, dat Mtilers. stemming had gegeven voor een beaettlnj der neutrale zone. In werkelijkheid was d Franache premier daarvoor niet te v ndei Mocht hü eenmaal de overtuiging krijgen dat de bezetting nuodzakeljjk was, dan e.schte hü waarborgen dut ze Lüde ük was In den vorm van een bezetting van een ander stuk van Duitschland door I'ranache troepen. Echter, Millerand vindt het aldoor nog niet noodzakeQük dat de DulUcne re- geering met wapengeweld de beweging m 't Rulirgebied onderdrukt, hetgeen nü aan Mayer mededeelde. Nu de opmarsch toch geseMed is (misschien In de vei onderstel ling dat Milderend daartoe ie juste moment wel gekomen zou achten) moest het hem wel worden meegedeeld. Dit is ook geoeurd. Zaterdag heeft Göppert, de voorzitter van de Dmtsche delegatie op den Quai d’Orsay een nota overhandigd, waarin de Du.tsche regeering verklaart, dat zij niet iangcr kan wachten op toestemming om meer troepen naar het Ruhrgebied te zenden, dan het vredesverdrag gedoogt, dat zy ue veilig heid der bewoners moet beschermen, dat zy de wanhoopskreten moet beantwoorden. Dientengevolge «teelde de heer Göppert mede, dat, gedwongen door de omstandighe den, het aantal troepen van de riikftweer in het Ruhrgebied thans grooter was dan Jen 9en Augustus 1919 werd bepaald. De Duit sche regeering verwachtte echter dat de entente haar goedkeuring niet zo« onthou- uen aan deze daad, die de Duitscne regee- ig niet beschouwde als inbreuk te iraken de bepalingen van het vredesverdrag. Millerand beantwoordde onimddeUiik deze nota met een zeer geheimen brief, waarin gezegd wordt, dat volgens artikel 44 van het verdrag van V'eraaiLes de Der- lynsche regeering een vyandige daad pleegt tegen een der geallieerde en geassocieerde mogendheden en den wereldvrede verstoort «ndien zy op welke wijze ook de artikelen 42 en. 43 overtreedt. „Ik iMMMMM'r mij MSB warmen «onw niet tende ik te taMvten ben., z*4 Dur ham. ,,Hei heek aangepakt, ingarHriiot- IhiwI z*i_ jo w ear in ortte breikou. Zij reien op een 'ZoudaftnuUteg, ntete doende. Mt Im4 «aliaduwrijke giiiirtte van den langui a*;ou in Harley Streel, operet Julidag waarop geen koekte iteh bewoog en laxulen grdnikt ochem outer den te «endun. Ag»* hg me< een l»oek op curthauk. Ihirluun rookte re» «teterrt. dte (tear Idéé verboden wae, en had itaar ge laat gHlureode eenge oogimbUldop mrt aan lacht testttdwnd-. M vond dat zij er teer uiteag. Ete hektere rose kleur van hrt nu* den wm van haar griant verdwenen «n haar nnn, die atehtboar wa», waar 4» blauwe alpte van haar >p©»‘ wte 1om|m terugvtel wm reet wR rt> <te aderen wu- ren daAeUjk teetebMg. CWrrdl vervatfi.) snellen blik op de twee, .-1 op naar dominee Lo rimer, oui eou kus te onivaligen. Maar rij scheen uiet te wetan iioe zij inrt me vrouw Lorimor aan moest, en zag haar «ite wat weifelend aan Doch hot gelaat van hrt jonge vrouwtje was zoo lieftallig «n op dil OQgenUIk zoo peinzend, dat er fete vrouwelijks en moeder lijks in het b*rt vwu mevrouw' Lorimer werd gewekt. ..Geri mij ook een. kus, lieve,” stolde ze, naijverig, waarop Mamie er hair ook een gaf, de vrede was geeloteft. I, -^gne» haalde even mei adem. Het \wn bealiseend pogenbtik gewertk, ^j-uakkeiijk tregtech bad kunure» waw*> veel toeschouwers. beteekent het, dat al deoe <ten hter zijn?” ri< tej verbluft nee g v v*£ mkteeu aMe hond, weigerde de byeanrueping vaa het Folketing en verlaagde opheffing kan «ie staking. H.ertegenover heten d« arbe.usre weten ,de algemuene staking gaat door!*' wat, zooate te begrypen ia, een heftige op winding veroorzaakte. Vi üdagmlddag war het ivaadhuisplem te Kopenhagen zwart van de inenschen, werd een optocht dooi de stad gehouden en waa er getwal 'txe ru moerigheid, die gebeurtenissen aia in Duitschland voorspelden. Zondag kwam «en gunstige keer. Het mmisterie Liebe ia voor den drang der arbeiden geawicht- Nadat de koning van Zaterdagavond 9 uur tol Zondagochtend half zea had geconfereerd met de partijleiders verklaarde min ster Liebe zich bereid af te treden. Frti». hoofd vnn don voogdijraad, zal een nieuw kabinet vormen Ue rijksraad zal zoo spoedig ino- gelük d<> beraadslagingen hervatten en de nieuwe kieswet afhamlulen. Allo partijlei ders beloofden op deze grondslagen met het nieuwe ministerie samen te werken. Zooals werd voorzien, zün de Paaschda- gen m Ierland onrustig vtrloopen. Hel wordt steed* duidelijker dat de geweldda den de laatste weken door Sinn Fc.n ge pleegd, ondenteelen zijn vaneen gro<>’ plan <n geheel Ierland. Zaterdagavond i« de ver jaardag van den opstaod van 1016 met orandatiehtmgon geveerd. Er braken plot seling branden uit in verscheidene regee- ringsgebouwen, o. a. te Dublin. Cork en Belfast, w.o. 8 belastingkantoren waren te Dublin, 2 in Cork en 3 lm Beifust. Vele belangrijke documenten worden ver meld. Belfast werd eerst geïsoleenl «foor htt (ioorsnüden van de telegraafdraden, ook den kabel naar Engeland. Verscheidene po- litieka/.«rnes werden aangevallen, opgebla zen of in brand gestoken !n vereehiïlende deelen van Ierland. Sommigen dezer wmen met bazet. In totaal werden de laatste weken 60 itiekazernek <i- waren, opgeblazen e'.. 22 ‘>J waarvan 5 in Dublin lagen, oveiv» Hen. documenten werden vernietigd. De „Evening Standard” zegt, dat tenj volge van de vernieling op Z_, aangericht, de officieele papiei inkomstenbelasting vim het totaal gedesorganiseerd zijn, vernielde politiekazernes bedraai honderdtal en «ie schade door dil oorzaakt, bedraagt over de De Belgische socialisten <i€ Paaschdagen te houden, dat i‘ gunste van de deelneming der twtede Internationale te Genèv sproken. Met 1314 tegen 380 stemmen werd een voorstel aangenomen vóór deelneming aan ue regeering onder dit voorbehoud. Jat de kwestie opnieuw aan de orde za a orden gesteld aan het einde der parlenicntszit ting indien dan het program lagen <ie irte ni*t is verwezenlijkt. lp de age mie stond verder ook een spreking van het verdrag met Nederland. vreeu». riep Jim lacheud, toen de menigte keek, waar- r voren droafMi pm hem» 't Was, zooais Zaterdag werd gemeld, de Duiteche ryksweer as Vrüdagocntend de veidragen van Bielefexi en Essen ten spijt, en ondanks Miilerand's weigenng oen op marsch toe te staan, de neutrale sone b.n- nengeruKt, nJ. met drie bataljons ipiante- ne, een bataljon genie en verscheidene bat teryen artillerie. De Duitsche biuaen heb- oen zich evenzeer verdiept over nul „waar om” van dit oogenschynlyk ongemotiveer de ingryipen als w y en lang met aiie pers stemmen keurden het goed. Verscheidene redacties hadden liever gezien dat net ho stellen der orde aan de arbeiders zelve werd uvergetaten. Alsof de comite’s der ar beiders hiertoe in staat zün. De centrale Raad heeft al 'tWogeluke in t werk ge steld om de oniwaperimg te bewerkstel ligen, echter met weinig succes. Het .s wei gelukt enkele duizenden rooac soluaten huiswaarts te zenden, groot echte;- om naar hun haardstede terug te keeren ,s de ani mo. der rooden niet. Integendeel, ze oehou- «ien hun wapens en blijven een waar schrik bewind uitoefenen. Manifesten waarin de arbeiders worden uitgenoodigd do orue f- horsteilen worden afgescheuru, «ie Aei behen die ze aanpiakken zyn afgeranseld en ■etf» Meiwbe-g, de vomitter vaïf deiï Cèn- traien Raad heeft een pal; slaag upgeloupen toen hy in «en vergadering te Essen het Roode leger aanspoorde tot den terugtocht. De toestand m Essen is wanhopend, de mouw opgerichte veiligheidsweer is door de bolsjewisten ontwakend. De wyk van de kantoren en bankenvwoixlt vooral bedreigt. De postkantoren zfln nog door net roode *eger bezet, waardoor geen gesprekken ge voerd kunnen worden, de Centrale raad, In «ton woord, heeft haar eigen mannen niet meer in de hand. Hü heeft dan ook zyn heil gezien in de vlucht en zün zetel van Essen naar Barmen verplaatst. Ook in andere gebieden van 't Ruhrge bied heerscht een ware anarchie. Met machinegeweren gewapende roode benden marodeurs plunderen systematisch straat na straat, huis na huis en villa na villa in Duisburg, Miilheim en Essen. Ln Mülheim werden by een gevecht met handgranaten tusschen de roode troepen en plunderende roode deserteurs. 10 maredeurs gedood. Deze toestand heeft de regeering aanlei ding gegeven de opmarsch van de rijks weer voortgang te laten vinden. In het ver drag van Essen komt een clausule voor, waarin Severing (de ryksmimstei die naar men weet naar het Industriegcbieu was gezonden om met de muiters te onderhan-

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 1