1 I 14 No. 14283 Donderdag 8 April 1920.59e Jaargang. ITieu-ws ext -^.cLTrert®3a.tT.e"blSL.d. voor G-ovid.a exx OxxxstxeZbcezx. '™r?J t ERENP! V* Feuilleton. i A DQEEST". ners ten overstaan 6. MUUIE. April 1930 2' ->--- 1 i 114109 ROSS DURHAM. Duitschland protesteert. ■41 J 19930 20022 VERSCHIJNT DAGELUKS 1—4 regels ƒ2.95, elke regel meer f9M. i Bureau: M A RKT 31, GO U D A. Administratie: Tetof. Intere. M- Redactie: Telef. Intere. 545. VI 2697 25 te Berlijn >ui h< n sring kai ge nii!- VW l| ik (WerBl renwlgg.i n SCHEER, te Haastrecht. Gewone advertentita en ingezonden «UMledeelingen by contract tot seer gcredu- ceerden prjj». (h-oote leMer» en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingexonden door tueeehenkomet van solfmle Boekhan delaren, Advertentiebureaux en ome Agenten. Frankfort de spoor- tgd oen ZOO wor van de ai ----_jra. de ««*- den. stoker» en havenarbeider* de *ta- kerij i - GOUDA. INGEZONDEN MEpJBDEKUNGEN: Op de voorpagina 50 kooger. >pen, het kun 10 41 99 68 92 20405 je u» Wat 19424 I 36 56 65 90 90 19547 76 98 niet ge naar «trei- leregeld tijdig trngeu vaa ver- Hnnakefajkbwiea ■Cinda te 13811 i 19 geworden is van tie ze heeft n.l. Lot de steden den volgen- CUT. advertentie* COURANT en IE COURANT it aangenomen touw huu<« en rdacominiRuiê Ar ..718 60 73 17822 61 74 15501 84 15 17906 38 61 92 25 97 49 18077 75 93 85 18105 20114 23 46 37 20204 15 30 24 40 56 95 68 20309 18327 43 64 81 18410 89 I 16803 I 551911 57 92 1128 19328 50 46 66 80 (iOlDSCHE COURANT 75 13007 13119 15619 40 22 13221 52 79 90 95 133?5 36 72 75 90 13477 1351.r 28 63 58 16510 II 63 44 72 63 80 73 13811 86 89 1300618609 10 41 1901 56 liét volmaakt inTC' zijQ tegelijkertijd stond hem 6T) Zij heeft f’hikeru TRlte, tooien r E E N. nnementen op tomen dooi DM. Waddfnxveen. gewaagden van een de bezetting, 't Be- zün, zoo is het •er op den dag hebben plaats gehad, waarbü vielen. Het schijnt, .lat Frankfort opgewonden “•vezigheid van zwarte i hunnerzijds werden geschreeuw uer me- hoofdwachl had sa- naar uit bericht wat heei spoedig, tengevolge waar- en verse heidenen «at ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal f 2.25, per waak 17 cent, met Zondagsblad par kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal ƒ2.75, met Zondagsblad ƒ3.40. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Markt 31, GOUDA, bjj oase agenten, den boekhandel en de postkantoren. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 15 regels 1.30, eiken regel mee? 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgskring: 15 rebels 1.55, elke regel meer f 0.30. Advertentiën van publieke vermakelijkheden 15 cent per regel. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. Jij die vrouw nu toevattbt Ix-iM heriiHM*rde hij haar. „En ik w •■nt»ch on-ze ■«eVrekklng met zoo geregeld zkn, me vrouw! Be<lenk, alsjeblieft, dal ik hei hoofd va- to-t huisgezin hen- Ik zul allro in Hongarije zoo spoedig mogvlIjA af-toen. en kom dan terug qiii je nair iwbofea». I uk* to nenuMl, of je Wilt of niet. Het tie etnigt voorwarde. waarop Ik mijn tor- st> turning grof tot d!i plan met merroiw 'I.' de. Zal -zij nog meer gisten hebben Mtesclden voor e0ik(-te dagen Mande en Jhn. en het kan ook z jn voor «te laaien- dagen «ter week valer Clephane. Durham boorde Ama aankondiging der er door ih de wnV gebracht ie v den ofschoon het hem later. toen lilj over nailacir, inviel, d^t Agm-e ze», maan- len geleden geaarzeld zoo hebben onder Ik izvlfdtj dak te wonen met een Boou.-ch- Kt-thollek prl-wter. Ja, zeker. Iwar Inzich ten waren ruimer geworden- Maar bij was er niet zeker van. o! A- veraiulertng hem w*l geheel aamAond I>e teraie dagen van AiigUHtlm zagen wy Durham vertrtdskeu paar ll'»ng)4rije o<> Ag- nu», gevewdgd met mevrouw Clyde in een oud landhuisje, dot Ingraven lag ai een primitieven >iin tegen een van de meer he- acl.utk’ iiitiooperw van de 'ltilu«n Hilht. Agtra venHepte zich in do gracbktleub* van de gmgeving. en wae voorloopig vol- nm&kt gelukkig Angela Clyde wae oen gexeMhap voor ewi rtnAgje vacan tia en 'Irong zH» nooit op; «4i Agnea bracht urenlang Jkmr in A<n ouden tuin, in’ d<- uabiudge hooMobeit en lanen, en kreeg krocht naar hohamn iu de heerlijke lucht en goergkraeht au zij onttrokken o De bezetting van Wiadiwoatok door de Japanneis ia niet meer dan een meiden* geweest. De Japanners hebben heel spoedig de bezette gebouwen weer terug gegeven en wordt van gedachten ge ils gisteren reeds gemeld, Vashington tegenwerp.ng. n ge- zjjn. Ter geruststel.ing weten laden nu te melden dat de 75 18808 20 40 18940 50 60 40 10 9820927 68 41 19016 30 99 56 21 41 14008 16786 31 114270 16961 1 97 - H4344 14405 r 77 ’14’08 d« klippen duur te aaiten. vooral daar nog niet een t.ard« pi^tu rekening moet worden gehouden, u i. met de BerlÜnscJie vakver- eemfingen. Vertegenwoordigers van tile or ganiKuties, die aan de algemeene werksta king hebben «leelgenomen, hebb* a Dinsdag een vergadering gehouden om over den Utieken toeatand te beraadslagen. Versehd- lemie sprekers hebben over tien toestand in het RuhrgeWed gerapporteerd. Teaalntte besloot men aan de regeering o.a. de Ter gende etschen te steMen: 1. Terugtoent vsa •Ie rfjkweer uit het neutrale geb.od. Val- gens de overeenkomst van Bielefeld, sul len de gemeentelijke arbeiders*erna vpo* de orde te zorgen hebben; 2. G»*en op inarsch van de rijksweer ten zuiden van de Ruhr; 3. In het gebiod <l*t oiuten de neutrale zune ligt en dat door de rUkaweet is bezet zullen de gemeentelü-k« weren on- iniddolltjk worden gesticht. Dauaop «al d« rU-ksweer uit die gemeente verdwllncn. Het zal misschien mogelUk «Üa binnen kort aan de eischen te voldoen. De Roo ien oefenen nu nog wel een Ware terreur int. lang echter zal hun verzet togen d<> Rük- weer niet meer kunnen ‘luren. D« verbrok keling gaat in versneld tempo voort ca reeds hebben afdcelingan geen ammren uit weg geweten dan de vlucht naar *t bezette gebied, hoofdzakeiyk naar Solingen, waar ze door de Engehchen ontwapend wenlaa. De stad Solingen heeft de daar aankomen de rooden een kamp aangewezen, waai zil verblUf kunnen houden on gevoed Wonlen. totdat de Engelsche belirt zuhea hebben wat er met hen geschieden moet. Waai - schijn!Ijk zullen degenen, dio met In het bezette gebiod woonachtig «Un, uaur huis worden gezonden. De Engehoho autoritei ten hebben voorloopig een luunp m de na büheitl van Keulen beschikbaar geateld, «aar de stad Solingen letter!Uk dooi d. roode vluchtelingen overstroomd wordt. Op deze manier moet d« revolut.onnaire beweging tenslotte vorloopem Müller kan de troepen <lan weer m het Ruhrgebimi terugnemen. Frankrijk kan zwier «-en veer te laten de nieuw bezette stéllen wnl ruimen en het tnomfanteUik gevoel koes teren Dultachland te ïiebbèn getoond dat het niet met zich L oen en ander spoedi etn eventueel ge> <ler bondgenootèn. - 46 34 56 48 70 15744 18208 15826 -■ 84 15905 37 64 72 90 - 16016 18410 36 20; 1351516131 32 19 37 44 53 75 60 73 97 76 70 16350 18502 20556 82 77 23 78 95 8418602 20621 13604 86 36 70 60 99 44 71 13718 16437 51 75 22 42 18714 96 27 59 55 30749 - «J 70 82 20800 i 11 59 06 96 Naar het Engetecli van DAVID LYALL Geatiihoriseerde VertaMug Mevr. J. P WES8EL1NK-V. RO88UM. (Nadruk verboden) BEHALVE ^ON. EN FEESTDAGEN. een klein hu'sje gehuunl op de waar zij haar boek wil vol- «i daar kan ik het zoo niMig hob- l*u als Ik wil Durham wae buitengewoon verbaasd. Hij wiRt dat Agnee de laatste maanden vet'! naar Acacia Road was gegaan, maar tuj had er geeu denkbeeld van, dat dn fcitfini- w4< zulke snelle vorderingen had gemaakt. „Een geheele maand met mevrouw Clyde in de eenzaamheid9 Dat te een vrij‘goe de ptXMd voor een zeer korte kennisma king," merkte hij op, alsof hij maar ge- d^telijk voldaan was. r „Het fe niet van zoo heel kort geleden, ik heb een gevoj alsof ik haar altijd heb gekend. Zij begrijpt allee zoo, meer dan eenige vrouW, die ik ooit h«b ontmoet. Het geeft zelfs rest bij haar te zitten Men behoeft niet te sproken, tenzij men hrt wenacht Met vrouwen ate tante Knox en tante loriiner m het zoo geheel andere. A4h met» nier spreekt, denken zij dade- l*jk, dat men beleedlgd te; Wn doen een •"bealen fataciiiemue van vragen- Het V» w«*aHjk afeebuweüjk, het pot iemand uM. "tW' aan do dagulijksohe tliugeu Kn plek eu het klinwuM waren bettv voor haar dau de zuivero luoiH te Porthavm zeu zijn g weeA., m zoover had zij goal gr kozeu. oor enkelen zou hut een ongw- loodljk »eiH zijn, dat hm-, A« dkaar Uf hadden, gelukkig zouden wez-<n, svMh ver licht, door eenigeu tijd van elkaar ver wijderd fo zjja Toch voelde Agues i*e< zoo, uAmcInuu wm Durham, ofeuiioen hi ndudereu graad, er zkh ook veu bawtWi. Do «panning hu voor mstigro tijd op«i iK'ven, en j.jler liad tijd, rond te sten, zonder zich aau deu aixter te Moron. Het pot ij wagentje, het boete dat te krij- ftu him «ui dot «Hater de zurgeii van sen' joiUp-n van l»t A>rp stood, wiw een grome aaneirw «oor haar en Agnes, die jaron lang fte tMkke pony ran de pafort- te l’orthaven la»! gtoneud, genoot *eer van iHiar tocbtjt-H. Dwu- twee vrouwen, dm door oi^UmdigiMth-n ftu aard zoo ver van elkaar verwijderd atomleu, luukten toch een zen-Ling «oor elkaar, werden ate zu»- ter»- gehimate «te roewte wrok van haar verblijf onder Mn dak. Toch wae Imh ver- wotuiorHjk Ik>- weinig 'hij «prwk.t» ov,< datgene, wat «Mep In haar Irort teg e»i haar gehrote lewau kleurt!»-. Angela Ind nooit dan «oer aodoofs» den iMiUl. van Itaar man tegen \«t«ro ge- noeual evnimtn had Agiro owr Koga gpwprolun. olachnoir tij haar vnsM&te utet kon vertwrgmi. als zijn vete brieven kwMneu De eerste berichten vreedzaam verloop van gm moge rustig geweeet zjj) niet geöfeven. Verder op óv., bloedige botsingen eenige slachtoffers de bewoners van werden door de aanwt bezettingstroepen en deze geprikkeld door’ 't j rdgte, die zich voor de 1 mengepakt. Zjj schoten, valt af te leiden, wel met een machinegeweer, van 7 personen gedood en verscheide gewond werden (een ander bericht wil. een kind gedood en 30 menschen gekwetst werden). Ook in andere deelen «Ier stad hadden bloedige ontmoetingen tusschen be volking en bezetters plaats. Het bezette gebied van Frankfort en Darmstadt is thans geheel van 't overige Duitachland afgesloten. De treinen rilden nog, doch de autoriteiten waarschuwen te gen reizen naar het bezette gebied. De po litie-autoritei ten geven passen af. waar mede men naar het bezette gebied kan gaan, doch geven geenerlei waarborgen, dat men kan terugkeeren. Uit het bezette gebied komen geen kranten en evenmin postbestellingen. Het telefoonverkeer met F rankfort i» geheel verbroken. De treinen van Berlin naar vertrokken gisteren nog, doch Durham vviï^ vrouw eeurf, maar t w h«*t gezichtspunt, dar zijn vrouw hwu aa»- boou. niet zeer aan. Zulk ««mi gemoedB- toestand, zulk een dóórzetten van wat zij voor zlclizelf het aangc-u-tankte voiui, was uiet natuurlijk voor haat. Terwijl hij het getieelteiljk aan haar gezoiidheidHloeHtand toeschreef, liad bfj hot gevoel, dat hij voor do oorza.ik’ dieper moe.«t gaan. Ook keurde bij deze 'lutimiteiit m-4 Angela Clyde niet geliet 1 g)oed hij zou liaar liever inMem hebben geztan met mevrouw Rufuff, die de belichaming wan van een gezonden kijk op bet leven. Ik wikle Jat je de uitnoodigfngi v an mevrouw Bufim aannam naar Cl’ft Castte, op het eiland Wight. Agnes, dat zou meer goed doen dan in eeu landhuisje zitten droomen met mevrouw ClyA*. zul 'je -laar alleen uivoeren?' „Daar te een tuin, en ik dacht dat je misschien een jponywagao^s voor iro lou huren, om tot «te gezellighehl bij te dra gen Natuurlijk te het mijn plan de nk gaven met mevrouw Clyde te deelen; daar heb je toch Met tegen? „Tegen? Waar zie je mij voorgaan? J». kunt in die richting aljes he-bbw wat je wiK; waarom niet de auto? DU» zal al |dteu tijd onge>>ru|zt staan?'' ^„O, neen, dat zou Jk ntet wiilen; ik wil loonden niet met mij ineuiienw«n. Begjrijp je niet dat ik weg wil?** „Van alles? Mf| er btj InljegTepen?" Zij peinsde oen oogenblik en airtweord- de toen;„Ja!” Hij Itep de kamer op eu neer Toen bij terugkwam lag er op zijn ernstig getest Amerikaansche ambassadeur te Purjj» btf- zonder nota genomen heeft van MlJerand’» toelichting der bezettingskwertie, welke hij beloofde naar Washington te zul en door* zenden, zonder het minate beswaar er te* gen in te brengen. Nadrukkelü-k votgen de Idaden hieraan toe dat de gezant Ml!leran«l voor een andere aangelegenheid bezocht, W aarvan de premier gebruik maakte _m hem Frankrük’s houding tegenover Dultschlan-I te veyklaren. De Franaehe peu hoopt dat Wilson accoord zal gaan met Frankrtik’t optreden. Niettemin ia er in Nancj groot# opwinding veroorzaakt door het vertrek (met verzegelde orders) der Amcrlkaanf‘che troepen, die daar in garnizoen warjn. Vei- ondersteld wordt dat ze in de richting van «ien Rijn zijn vertrokken. De bezetting van Hessen «ioor du Fran se hen heeft onder de bevolking m Hfinland („tot diep iu de gelederen, van ul socia listische arbeider»’’, zegt de N. R. Crt.) een verbitterde veioatwuardiging gewekt. Men voelt ze ais een ncaneuse veineuerlng. Hoc noodzakelijk het ingrijpen van de r(j'.«troe pen was, bljjkt uit de berichten, dat te Dorsten en Bottrop de roode bejuu u tvc-t tot een 12-urig artiliermgevdMit lieten komen, waardoor «ie Franziekaner kerk en tal vun i.uizen te Dorsten vernield werden. Er vie len ongeveer 100 dooden. Ten slotte ont- luinuten de roode benden -‘Ie plaats, dis van drie kanten ingesloten was. Na «ie be zetting van Essen z\jn de roode aïueei.ngen le voet en met vrachtauto's naai het Berg- »che land vertrokken. Men ia te Elbei fe d en Barmen zeer ongerust.. Belde planteen zün voor een paar weken van levensmid delen voorzien. Een gioot aantal roo«le op- standtdingen is met zijn wapens ue bergen ingetrokken, waar z(j een gevaar voor de iandelüke bevolking uitmaken. De schade, welke «Ioor de i oorlogsvoering aangeriebt word weküg zqm Op het kasteel van terholt bü Haltem hebben bei gardisten, welke daai dagen huis hebben geh- ting en daarbij tal rield en gi (en drie te koken en zelf genen die- de dupe Fransche represaille, bevolking der bezette «en oproep gericht; Om het lijden van honderdduizenden het Ruhrgebied te verkorten, heefi. de rijkt regeering troepen daarheen gezonden, n het geheel neg geen 14.000 man (niet 100.000, zooals de Fransche pers beweert. Red. G. Crt.) dus bijna precies het aantal, dat in de overeenkomst met de Entente wordt toegestaan. Toch heeft 1 rankrij-k hierin een inbreuk op het vredesverdrag gezien en het voor vereenigbaar met dat verdrag gehouden, als tegen maatregel Duitsche steden te bezetten. Nooit is er op ongehoonler wijze met den wereldvrede gt speeld. De rijksregeering zal al het «"gelijke *Oen, om het lijden van «le Main.,treek te verkorten. Wij zullen Duitschlund op deze listig bedachte wijze niet laten verplette ren. 88 93 Duitsch protest te Parijs overhandigd. Proclamatie aan de bevolking der nieuw bezette steden. Botsingen in Frankfort. Amerikaansch ultimatum? De houding der geallieerden nog onzeker. Verontwaar diging der arbeiders in Rijnland en Westphalen. De terreur der Houden. Do regeering in ’t nauw. Eischen der Berl|jnsche v.'ikvereenigin- gen. Rooden naar bezet gebied gevlucht en geïnterneerd. De nieu we Deensche i-egeering. Toch stdking. VVIadiwostok weer ontruimd. ONS OVERZICHT. De Duitsche regeering heeft wel geeu gc- wapenden tegenstand geboden tegen ue be zetting door de Fransche troepen van een deel van Westphalen (welke lijdeiijkbeid te 1'atite wordt toegeschreven aan ovcigroote verrassing der Duitschers, doch die wii lib- ver willen toeschrijven aan tact en voor zichtigheid van het Benliinsche bewind), maar ze heeft het er toch niet bij laten zitten. Mayer heeft opdracht ontvangen te 1’arÜH een wherp pretest (het hoeveelste Sinds het sluiten van den vrede?) te over handigen, van welke taak hij 'zich heeft gekweten. De nota houdt hoofdzakelijk het volgende In: De Duitsche regeering protesteert ten steMlgste in den naam van recht, mensche- lyklieid en gezond verstand togen het op treden en opmarcheeren van het Fransche leger. Het kan nooit de bedoeling van het verdrag van Versailles gewee-l zijn het Duitsehland onmogelijk te maker, in een ueel van zijn eigen gebied de orde te her stellen. die door een rooversbende werd verstoord. De Duitsche regeering kan r!/** anders handelen dan zij deed en de «lachte, dat het zenden van troepen r het in opstand «ünde gebied een be«i ging voor Frankrijk zou inhouden, is te lielachelijk om weerlegd te worden. Het Is Duitschlands volle overtuiging, dat hetgeen op verantwoordelijkheid der Duitsche regeering geschiedde, geenszins een schen ding van het verdrag van Versailles uit- maakt. En gesteld zelfs, dat eeue schen ding naar den letter had plaats gehad, dan zout daardoor toch nog de gewelddaad der i’iansche regeering niet gerechtvaardigd zijn. In hun nota van 8 December 1919 heb ben de Geallieerde en Geassocieerde mogendheden uitdrukkelijk te kennen ge geven, dat zii bij niet vervullen van een of andere bepaling van het Vredesverdrag in overeenstemming met de algemeenen bepa lingen van het Volkenrecht en met den al- gemeenen geest van het verdrag van Ver sailles zouden handelen. Het is hiermede volmaakt in strijd, dat in het zeer twijfel achtige geval dat tegen een bepaling zou zijn gehandeld, aanstonds een miltaire ac Lie wordt ondernomen. Hierdoor ontstaat opwinding en verbittering bü het Duitsche volk. Het Duitsche volk heeft rust noodig om zichzelf weer op de been te brengen en de bepalingen van het vredesverdrag te kunnen uitvoeren. Ten overvloede heeft de Duitsche regee ring zich gerechtvaardigd tegenover de- beweging tenslotte verlooj .La *»»r m I ignemen. Frankrijk r te laten de nieuw bezette >n en het triomfante! Uk Duitschland te ïiebbèn -*h laat gekscheren. Wanneer --dig gebeurt, wordt tevens )Mchil met alle of e«n deel Vermeden. De n.euw« Deenache regeering Fry* «tel de zich g.steren aan de beide Kamern van den Rijksdag voar De miniate.-pres dent sprak den wensch uit. dat de nieuwe ver kiezingen tonnen zoo kort inogelijkun tU«l plaat» vinden. Overigens wil de regeer ng verschillende zaken afdoen. o m. «te Nooril- Sleeswjjksche bestuursregeling. Niettegenstaande de opheffing jtemeene staking zetten «te bakkei lufd king voort. spatlacitehe dt, moet ge graaf Wes- »n<ien roode ir met hun meiden drie „agen huis hebben gehouden, «le heele in lichting en daarbij tal vun kunsl.a-hutien vernield en geroofd. De gravin werd ge dwongen drie dagen lang voor d« roo*le horde te koken en zelf de ongenood*.- gas ten te bedienen. De bevolking van het in dustriegebied oefent scherpe kr.l.ok uit op de houding der regeering en van tijkscom- missaris Severing, welke zoolang werke loos toezagen hoe de roode benden al» van dalen te werk gingen en groote schatten vernielden. Deze kritiek komt liian». nu het spiirtaci»tis<A schrikbewind ten «inde is, ook in de bladen tot uiting- De Essener Volks zei tung, het plaat ->eUjk centrumorguan schrijft: „De fateounltfke lieden in het industriegebied hebben er ge noeg van aan den eentn kant noor afzet ters, movers en moordenaars en aan Men anderen kant door opportuniteitspolitiek beheerscht te worden." Eenerzjjds wordt de regeering dus ver weten dat ze niet krachtig genoeg opge treden, anderzijds worden haar do duim schroeven aangelegd (door Frankrijk) w(|l ze wel is opgetreden, 't Is moeiliik ‘.uuchen ron vcrojMruete, gew oude blik. Agnes, hoe moei ik At opvattenf Dal ik je nd(4 gelukkig iieb gemaakt? Det je mtettoirh-n niet zooveel van mij houdt aU je dacht? „Kom hier, lieve,” zeide hij 'en Mj ixx>g zioh over haar lawn. ,Ji -t kong. doordat ik zooveel van je houd, nitjn - mijn le-, «'«Uns*.” voegrk* -zij er rnet wa ptotnelta- gen liartotoohC aan toe. „Begrijp je niet, dat liet koint doordat ik zooveel fan je boud?” Haar toon stekte hem volkomen tevreden- Hij twljfede nooit uieer aan haar. .Muar haar woonlen vi-rbljsterden te*m daarom ntet minder. „Zoo voel Teniet, Agnes, ik houd zoo veel van j<‘. dat ik thul» zou wilteu blij ven. Indien jij naar één woord z««gt, zal ik BoeilapeHt (T aan geven, en dan oreng j'- zelf naar oom Angus «-n blijf daar bij je, en zal «te heete kttek tartufi. Zij laclvte even eu wlsidde haar Iniofd „Daar zal 0 »k nooit mijn toestemming lo-i geven, Hohh, Ik ben te trotecli op wm Je te Boedapest gaat dieu Ik zal er al den tijd dat je weg b«'t van droomen, en elk stukje, waarin over je wordt go-chre- veu en dat ik kao vindenzal ik iezeu.” Ik zad er mij zoo p«uw mogelijk af in» ken. Ik zal niet naar dto grooti' jaeht- eXpeditie in Dalmatte gaan.” Ja. dat zul ju w«*J, mlju berte, je hebt lut noodig. en je bent er jntet de man naar om va« zoo’n jachtpartij te gwA't-ni Je IkmmM zoov«-*»l van iizmnen eu zij •ki.- wonderen je alien. Firt zou een sctMiute «ij» je te h'udeti sau de zijde van een vrouw.** wegautoriteiten reden d« reis af. tiuar men met weet, of de treinen Franfort sul-en be reiken. Een corresponttentK-buieau te Berlijn maakt melding van een merkwaardig ge rucht. Frankfort en de nndtre steuuu sou tien met éven veel spoed als ze Ioor de Fransehen zün bezet, weer ziin ontruim-1. Deze ontruiming draagt het kaïakter van een vlucht en zou. naar vei luidt, het g-volg zün van een ultimatum .‘er <er. Staten, vo'gens hetwelk de ontiulmlng gis termiddag geschied zou moeten z(jn. De bevolking in Frankfort zou zeer opgewon den zRn en den aftocht der troepen bege leiden met hoonende uitroepen. I.i de stml kwam het tot but&ingen tusschen de bevoP king en de troepen. In de rükskanselarü stond men zeei zeep- t.sth tegenover dit bericht- Om o uur had de Abend een bericht, waarin gezegd w< td, dat het gerucht der ontruiming niet beves- werd. Volgens dit laatste bericht zou de bezettingstroepen in Frankfort in tegendeel versterking hebben ontvangen als gevolg van de botsingen met te opge wonden bevolking. Dit laatste 'igt meer voor de liand dan een ontruiming, waarvan het officieele Fransche legercommuniqué, dat weer ver schenen Is, ook geen melding inuakt. Het doet alleen, op de gewone lakonieke wüze; mcdedeeling vun «le bezetting. Toch geeft het gerucht te denken. In Fransche kringen was men beducht voor Ainer.ka’s upvatt'ng over deze zaak en nu meldt Reuter boven dien nog dat de Britsche en Ita'iuansehe meening dezelfde is als die van Amerika, n.l. dat er geen bezwaar bestaat tegen de Duit- rehe troepenbewegingen in het Ruhrdis- Lnct met het doel de onlusten te onderdruk ken, indien deze troepep worden terugge trokken zoodra de normilé toestand is her steld. De actie waartoe Millerand zoo eigenmachtig besloten is ondervindt dus w’einig sympathie. De Fransche bladen wijzen er op dat de leidende personen op politiek g«?bied in de geall - eerde landen ter gelegenheid van Paschen zich uit de hoofdsteden hebben veiwijderd, zoodat op den Quai d’Orsay geen enkele mededeeling is ontvangen van wege de be treffende ministeries van Buitenkmdsche Zaken over het standpunt dat ze Innemen in zake de waarborgen die Frankrijk zich in Duitschland heeft verschaft. Velgen» de Matin toonde de openbare meaning in Italië een betieuoenswaardig wantrouwen tegen Frank;Ük Het Italiaansche kabinet heeft nu een handige oplossing gevonden om zoowel het eigen volk als den bondgs- noot te vriend te houden. Het heeft n.l. be sloten, dat Italië de actie van Frankrijk zedeljjk zal steunen, doch onder geen om standigheden zal Italië bereid worden k vonden zün medewerking aan «enigen mi cairen maatregel tegenover Duitschland te venleenen. In Engeland v wisseld en zooal zouden te Washii formuleerd zjjn. de Fransche bla 15464 70 501 15 35 36 61 51 72 73 74 78 84 I2L- 80 ■Ji S 26 14902 17386 19630 12322 r‘-- 44 15021 67 42 80 54 12401 64 67 15179 12504 15203 7 35 47 15344 51 49 86 64 89- 93 1268011 12737 12813 22 12936 10911 11996 1976 18384 14360 14726 19797 >84 3499 5288 5467 13487 15819 (eigen geld, 1173414531 171 71 69 1181514619 92 22 12011 59 12 78 281472217211 5172 79 55 7414854 12201 55 19 89 w 17S— 3217403 50 J21 69 51 - 75 62 17536 74 8519717 87 18 17601 48 17718 69 72 79 83 91 19801

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 1