UG het best Vrijdag 9 April 1920.59e Jaargang. in- Lnf4 No. 14284 EN J Feuilleton. F DGEEST". tiers ten overstaan G MULIE April 1920 ezx u^cL-v-ert^ixt^ e’bla.d Q-o-CLd.se ezx Oaacxstrelcezx. ROSS DURHAM. en ------- (Frankrijk en zijq bóndgenoo p«[ houding der mndgenooten nóg onzekei;.jL— Mededeeling :tan i i'etitie van ;ambaftftadeuis. De nohi aan; Dtfitpchland. (Jeeniffii Zanttyi had volmauit. Lloyd Gteorgtfs anp^oord v».~‘ v‘ u““a - De bezèttinK tjltKebreii' E N. j - ««kwalen. eamiddel. •eed» do heil- 1—4 regel* f 2.05, elke regel meer /•M. OUDA. f In. de int*/ •wil i»- Je zoudt liter \une-> k. «Ij «h-ii f Worth varvalfi I in Frankfort, yen geneigd. - Advertentiën kunnen worden ingeeonden dèor tuMchenkomet van Hollede Boekhan delaren, Adveitentiobureaux en onze Agenten. r «I I een ilj kgeblad ■chiedt. I A>riniei h at wr nlrt aan wordt evenals uoor de leeld. Gisteren zijn een voor I nd ien ik hier ver I k moei om- opnemen. [kring '«kring: Ikheden h prijs. INGEZONDKN MKDEDRELINGKN Op de voarpagina 50 hooger Gewone ndvertentiën en ingezonden mededeel hagen by contract tot zeer fceredu- ceerden pr|j«. Groot* letter» en randen worden berekend naar plaatsruimte. Administratie. Teief. Intorc. M. kkeriji 'N - GOUDA- geregeld tijdig vangen van ver- rennakelij Khedeu agenda te shonw Bu„w- «ndwommiesle Ar te het ijlhervat- «lk 4" ynn t’ao- ractaate Lte doen We d ^|pt VEEN. onnenienten op snonien door X)M, Waddinxveen. 2003 33 !'jdmuw hili';, neel igstuk ÓNs| OVEk I <l& üht$& n<^ i ’be- (iOtlDSCHE COURANT. VERSCHIJNT DAGELIJKS Ml '1 B E H A L V E ZON- E N F B B ST D A G B N. Terecht hebben we verondersteld dat het gejubel over het ontruimen van Frankfort voorbarig was. De Franschen verblyven er verwacht. D-rf id|^— De in< i^lgeei ing tó te Rade. Heil i tfl X’nar het ljqg«*tecli van’ DAVID LYALL (««•authoriseerdc Verlating I. I* WESSEL INK-v. ROÖriUM. (Nadruk verboden) pacht Jniet 1 00l y mij- is boel vind lang rouw mee iiiinx den v ilgemli-n Zaterdag luiden gram kwam gisteravoud (oor ju rt na den h«*t tot dezen morgein. Dan ie lillgheiiiLtHü ligt pUjwws Hetgeen »i« Mostic n. Val T*4 m»g- '4' njat met l den Iteni varffoiet volk» zll d weapon en affindfen- Gode'onie zullen iijlenli'i I George m heel HrQmigvH k i deuken ui* i<*deti venter zwijgend tot aan hei De trein wae nvds gvuignal«x4il tdM-held op h»*l laatste oogenhlik mg g«*ltaort. Indten kun oft 1 Wj e kM| lev< feitelyk gedaa ■ipathiek zün, hoewel hij (jhsituur- ^ndgenooten nóg onxeke^jt adeui N. De nota aan; D -Jrt- «trijd met den iVtflKenbond. De bezetting uji In Frankfort. Nieuwe botsingen)*De I ts. 1 gelei HE óng nóg ni|t ‘ititg idt staanderdot F| rt zoowel i L zijn eigen ij' nadj-uk op be^tte at J nadu de I ^bntruftnd zu PW hoopt op nojwiale ‘S fcttliind lap eeip wailInienWerkiM JMrtoe de eera de nota zinspeelt op'n Frankrijk ijp dezen het initiatie! aog en de bezetting wordt aer drukkender llw^rtleren terug te nemen en iedexe bot sing met de Frame hen te vermijden. Om i te conutatecrcn, hoêver de rtykaweei terug- j genomen moeet worden, zond de rijluweer- 1 brigade No. 11 3 cavaleriepatroudlea uit onder Jedding van Franach sproken ie offi- caren Een dezer patrouille» onder leiding van luitenant graaf Kalwbin had volgens officinale verklaringen der naar OberhoU- stwdt teruggekeerden gehoord, dat N.e<ler- jJ hallatedt door de Franschen bezet wde. Lui- ft I tenant Kteiwein wilde om zekerheid te heb ben, met den aldaar commandeerenden Franachen officier peraoonlljk sproken. Kort voor NiAlerhollrtedt werd de patrouil I lé door Franeche voorposten aangeroepen. Luitenant Kalwein antwooixkie onmiddel lijk. Tegelijkertijd echter eprongen ver scheidene F ranse he soldaten van den spoorweg op de straat. Het paard van den luitenant achixm en Hprohg terug. Do Fran- -c)ien losten toon 12 tot 18 schoten De Duitse he patrouUle maakte rechtsomkeert, «.och wend achtervolgd. Luitenant Kalwein i» aan de bekomen verwondingen overleden. jttuftle op 1 Woensdag te 4 M - ■Lw‘“ 1k*lnw ''5‘ ngenompn. óh waaj eenigszuu ver- l .over de plomelipgLbezetting. A .e glx>ot aMn^M| h Htraat toe te ii op verschil- ilaat.s. pe rust htdai'.ig Ffii t héiïdekl >ra zijn laflnè all jra jf^egd.rei '’ten i ilpti ‘ttie Jr sloten' onmiddf H ftrale zört bnq viuij, met Duit! nomjischei land ui^ en iTE:l DDC .IE nu, oVenalR altijd, maar in haar van »'echfc gedeeltelijk echt een en zou h.«l niet dat je feinnn.l ‘I ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal ƒ2.25. per week 17 cent, met per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper Franco per post per kwartaal 2.75, met Zondagsblad f 3.40. Wj Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Markt SlAfM bij onze agenten, den boekhandel en de postkantoren. ADVERTENTIEPRIJS. Uit Gouda en omstreken (bahoorende tol den 15 regels 1.^0, eiken regel mee!1 0.2."* Van btiiten Gouda én den bel»i<j| 1—5 regels 1.55, elke regel meer 0.30.1 A<ivertentiën van publieke vermajLwi 15 cent per regel. Advertentiën in' het Zaterdugnummef 20 bflal^g opfeW Redactie: Tejef- Interc. 545. iuitschi h De «cl IT il te geuezen het vergifti- inozuur w®r- verwijderd, »n bere:kt doordat ons ♦middel door ■ren en blaas én nl|>t, zoo- i alle andcrr door de in- iden. en Uw uri- het gebruik pilleh een of frroén- e kléur aan behoort gü ongerust te t. Hierdoor aangetooud, en der he- leelen der 'hetweik uit- eigenschnty- Verriélit. leidt de I>E_f alle andere i een bewijs zendc kracht i toefenen. onschadelijk n volmtrakte De mogelijkheid, dat het conflict spoedig zal worden beëindigd ia niet verdwenen om dat de regeering eerder dan toe to geven aan den Franschen druk, de wenschen der vakverenigingen (<lie o.a. terugtrekken der rjjkatroepen uit het RuhrgeMed\«bbeu geöischt) zul inöeten inwvlligen. Blijken» de Woensdag gehouden besprekingen lei\ak- vereenigingen en de vertegenweordigetx dér beide socialistische partijen <s de re- (leering bereid de troepen als hel «enigs zins mogelijk was reeds de eerstvolgende dagen het Ruhrgebied te doen verlaten. Do lijkawterminister heeft bepaald, dal de tloepen niet in het gebied ten zuiden van <.e Kuhr mogen binnenrukken; deze.fde be paling heeft de rijkscommissariR min sier Severing getroffen. De regeering heelt vei - oer reeds bepaald, dat de formaties van tij delijke vrijwilligen voor geheel Duitsch- land, evenals de „Emwohnerwch.-e” ont bonden zullen warden. .jOrtswehre” zullen volgens de voorstellen van de werknemer» georganiswrd worden. Betreffende de ge beurtenissen in Wilhelmshaven, Oldenburg enz. verklaarde de minister van just tie, in overeenstemming met den i jjk.vkanselier, uat tegen het ontslag van de offic.eren uit de hechtenis door het „Reicham.litarge licht”, op grond van de ,43chutzhaft**-wet niet kan worden opgetieden. daar geen fei ten zijn bijgebracht, die het instellen van ten onderzoek zouden rechtvaardigen. Aan rontra-i evolutional re formaties wordt geen ammunitie gegeven. In de opvatting van de werknemersorganisaties omtrent .Ie reorga msatie van den vriligheidsdien.-l door de rljksregwring, Pruische regering gedt n den 'oop van den dag reeds .jmlerhan zeer partij lel de Fran- ►t, maar is inderdaad yan der. wereld- tapdpunt gezien, tering tegen een ier .Grootdli ttannië kifacht en mmde’len' tel af van iepjwilj Pfiiagetwijfeld yer- “:..i stérft, tjn Mjalaan J-Avant «a-n hen beweher- Melj<e verge eken w'slochtj k.uipig- nt^nd do<t>r,|iin Cfetitk Xe .phiiltaen fel en vnr|Wn Vol- iMi, de overtreding mi den lifted, wat in heeft, «di, 'hem ,,'Het zal beter zijn, dat ik a.leen want de dagen op deze groole wa4erv>ii zullen lang en moeilijk wuzen. ev«tah zij ••n wned zijn gewtMtd voor menige c vóór mij. Maar het <dnde z.d ko hullen ik zoo geluksig lien .-eu b >or \<’W York te krijgen, zal ik diar flet teilb aan het [Medk'in- sluiiLngHiijd. Maar zij hiel- iv«n vim do keerzijden van Int leven in «Ie wilder in- Maar hel is heel jceikwagidi i k ge weest, en ik zal aan ,b deuken »U ik weg Immi." .En ik aan jou." Ihiietenlc d.< v dh«-id mui luiar hart. Ik zal mijn Iwsik nwciiemen ze|i Jwiitxt-n Ihm te voltooien weinig nu’er aan te dom. «lat luH limtste hooMataik hei moeilljkste D. il.-t V oegde zij ,.t«i liegimu-n gaan kalmte x'j wiw *n koortsachtige haart om te vertrekken, gebruikte ternauwernood een rtukje broorl, toen alj plaats namen voor haar Iwartlg ontbijt. ..Het split mij •■rg je zoo te imwéewi ver laten,” zeide ztj, zfch ptoWeHug Agnes her- van 1.75 «ar zij 2'. AN LOON. I R. C. DE 76 138 1 'eigen geld,i 10845 13504 - I KM'J 6 11165 57 II27Ü 13042 12255 14234 12062 14418 12759 14750 i3üH7 14921 17288 20227 13284 I50C..3 17345 21033 13357 15324 3450 si Bij het officieele protest der Duilsche re geering aal het niet bltyVen. In verban I met de Fransche bezetting hee^t Fehren- bach dt leden der Nationale Vergadering tegen Maandagmiddag drie uur bijeenge roepen. Op de agenda staat o.m. een verklaring van de rtfksregeering omtrent dc actie in het Ruhrgebied en den Franschen opmarsch in het Maindistrict. De parten zullen waarschijnlijk een gemeenschapptibke mo tie aunneinen, waarin de Fransche op- marsch als een vrelebreuk wordt geken schetst en een beroep wordt gedaan op den volkenbond. Men verwacht, dat de besprekingen levendig zullen worden, daar de «Iers op het standpunt staan, dat sche politiek het Duitschland oamagelyk maakt aan zyn wederopbouw te werken en de uil het vredesverdrag voortvl .eiende M-rplichtingen na te komen. De regeering zal de Entente onmid leilük wijziging der bepalingen van het vredes verdrag ten aanzien van de neut.a!e zone voorstellen. zal vragpn, kan ik nu die «oor zulk ..Kleerwn?’’ baaadon loon, vaags in haar opr gedaclu. Ik denk de Imhh zal moeten hdhben, tijd heliben iu Acacia Road oogeii van den neger, (ta-n hij aan en haar zag w.ggijden. luvrt van goud, zeide An de Ikx'IiI van «ke laun om het gezicht xeitlwoiion- Ik vragi-n In mijn afwezig voor ScÉpiu u« zijn. de het hok rtoiwl .Dut L een g»la, toen zaj gingen <n uil liehocf je lurt tmki vriemlwlljk „O, da< ^4 gemakkelijk. Hij is zeil voor biteijof'ii zoo vriéndelijk,’ antwoordde Ag n«* Ik z(U mijn bf*«l doen je afweaig h«-id te vergoeden; maar bij zal blijven rondfoopen met dl«« onteisprirke^j k«» «liep ten In zijn oogon, totdat j«i terngkomi. ..Trouw tot in den dood.' prevelde An gein, meer tot ziehzell dan lot Agues; zij station. en haar een wri- indien ik nh-t mrugkom, dan ik de kinderen aan jo over," fluis terde Angela liapercnd ..Teiiminrt»- Mamie, want je iimii. God zegen»* hem, js won oudere broeder voor Littey, en ik weet, dat hij dit zal blijveu, maar jij zult Ma mie Indp^n. zooals ge haar altijd hrirt ge holpen Beloof je me dot? ..0, ja, maar je zult le^ig^omen; Enge land kan |e niet missen, wij kunnen je niet mtaovn. ImHen je een» wlrt. wat ik al niet van je geleerd hr*4», hoe dikwijls je mt| hriit geholpen, als je mUrt'Men fdrt immih droomde dat ik hulp iuxhIik had'. Angela keek haar in d«> oogeu. en vo»vr oigenbllk werd de 4u4er o|u#>4W»t. aan lichter, o.a. heeft de Fronsciie bevel hebber imvolen, dat de Dpitachers ia un.- MMHb de politie, de brandw[n»ar «nz. de vaan- oris en «le officieren in tuiiform tkr gralU- eerde inogen«lhe«len moeten r-roetaa. De Fransche en Ihuteolw teziagwi over «ie 4nci«tenU*n te Frankfort verschillen, zoo- tfls te vooixien was, aanmerniyk. De Fransche bladen deele^jhet vqlgqirle me^le over het gobaurile op ^Woensdag te Ftaakfort; 4 Ik- bevolking* liad ding v a on de rd winkels waren ges laten. WAn studenten begpn hot volk j>pi spreken en incidenten ha«ï«an lj.*ndè plaatsen van de stad #1 werd hersteld doOT het krattitdadig' optre den .Van de 'Ffanaehe troepen. I A|i de eigenlijke aanbtichUter van de on geregeldheden wordt van Franache offi- neele zijde de Diutsche regeering gebrand- merkt. Generaal Degoutte verklaatdtj iween interview, dut de eerste dag van de bezet ting van Frankfort in volkomen rust en ordd verliep en dat de bevolking zien wel- .vlltend gedroeg, Eerst daarna kwamen be velen van Berljjn, die de bevolking m een staat van opgewondenheid brachten, zoodgt zu «Ie Fransche soldaten aanviel. Deze maakten uit zelfverdediging van de wapens gebruik, hjr bestaat niet «Ie minste twijfel vervolgde de generaal, dat het gebeurde in b rankfort en de voorvallen in het Ruhrge bied hun oorsprong vonden in de gebeurte nissen, die zich te Berlijn afapeeldui. Bü verdere incidenten in Frankfort vie len een meisje en een vrouw aio slachtof fers, terwijl verscheidene personen ge kwetst werden. Foch heeft met het oog op de onlusten in Frankfort een aanzienlijke versterking van de bezettingstroepen daar te>- plaatse gelast. Een derde gedeelte der bezettingstroepen van Ludwigshafen is naar het Ma ngebied gezonden. U't Landau en Zweibrücken zijn twee bataljons koloniale troepen naar de neutrale zone vertrokken. Ook zijn n.euwe Fransche troepen uit Frankrijk aangeko men. Drie regimenten infanterie en een groot aantal pantserauto’s en tanks ver trokken Woensdag uit het district Straats burg in oostelijke richting. Nieuwe Fiun- iche troepen zjjn gisteren op ver.,<*h:Hende piaatsen over den Rijn gezet. De uiterste voorzichtigheid der Duitsche regeering, die de Rijksweer o.a. uit Frank fort heeft teruggetrokken, heef- enkele botsingen tusschen Fransche en Duitsche militairen niet kunnen voorkomen, o.a. te Nederhollstedt by Friedburg. Op het be- iicht van den Franschen opmarscli had de ijksweerbaarheid bevel gekregen, haar Ik heb je Lorimor «leze maand te Waarom mevrouw lx>rim««r niet'? je zijn, want zij moei heblssi. als I' tie in ffnteh jft Hl in hef algtïiiKéi •yeil’o’8*‘«d'J'Mii hlat Fran^ |den te ont Mtscheiwi h spoedig^ Ind^lsbe^ «rond^laj fi noowgiiM je g«sioeg«-n Ie doen, doen? Heb fie kleuren, reis noodlg zijn? hi-rluialde Anr4«*ar op ver alsof hel woon! iets >riep. Ik heb dat ik uds warms voor maar fk zal aan U< gaan. E«n r««iH a-ls d«*ze. lieve, iiMakt -kit men natuurlijk «ersohooiiH i» van «Ie ge wone b<*Hilommeringen Het komt sleidita op liet doel aan. Ik wflditi dat tk m<4 je mro kon gaan om je te he.jién,” zrt Angela «nol. want het verlangHi in do «mgen van Angola trof haar zeer pijidijk Frankrijk, het mfe tegen DpJiilanil® m hooge^ toon aans^uln, verkeer', vltabe- «chouwd op ’t oogenblik in de óijtienswaa'-dige positite dat het lo<J» hondgenootin op de' pUpbank wbmit g«.M-„ Uat zullen ze doen O De; milila.ie jj^tL steunen? Heb is njoeföijk te geloov^ikhZe tegenwerken ?l Ook dit valt niet aan thSjne- mdn, maal- dat dc bezetting van Rün-^es- sern bij de geallieerden en geassocieerden geen toejuiching vindt, staat wel vast. In Parijs fleersént onzekerheid over de Jiou-, ding de? overige leden der entente, alleen België maakt een ijitzondering en heeft zijn standpunt al bepaald. Aanvanke'ljk liet het weten dezelfde houdjngHe zullen aan nemen als de bondgenooten, hetgeen een weinig vaste en weinig bepaalde politiek is. De regeering te Brussel heeft haar stand punt nu nader gedefinieerd in een minis terraad. die gisteren onder voorz.tterschap van den koning bijeenkwam. Besloten werd b.|jk te geven van België’s solidariteit met de geallieerden in hun optreden tegen Duitschland en van zijn vriendschap voor Frankrijk. De regeering besloot vooits aan «ie Fransche regeering te berichten dat zij bereid is door het zenden van een troepen •ifdeeling aan de door Frankrijk ui’gevoer- <ie bezetting deel te nemen, welke troepen- afdeeling zal blijven tot de Duitsche Rijks weer het Ruhrbekken heeft ontruimd. Amerika, Engeland en Italië hebhen nog «•«•n slag oin den arm gehouden. In Jen Raad van ambassadeurs heeft Millerand Duitschland’s protest en antwoord daarop laten voorlezen. De nota, die Millerand aan den Duitschen zaakgelastigde heeft laten overhandigen, bestaat volgens Reuter groo- lemleels uit de uiteenzetting van het F:an- sche standpunt gelijk die tegenove*- de ge- allieer«len gegeven is. Zy betoogt «lat Fiankrijk genoopt was te handel-n, toen het zich geplaatst zag voor een schending van de algemeene bepalingen van het vre- dcstractaat, waarbij met name Frankrijk betrokken was. Zij laat uitkooun. Dat Duitschland zich rechtstreeks tot Frankrijk gewend had om machtiging voor het bin nenrukken van de troepen in het Ruhnge- l»i«*«l en toont aan dat met dit b.nnenruk ken een begin werd gemaakt door toedoen van «Ie Duitsche militaire partij. Verder ordt uiteengezet dat de bepalingen «ver mojwiij! zal nenum. Ter vergadering der ambassadeurs b'eefic, dat geen hunner instructies had om zun houding te' bepalen. Men hoopte g.etoren een antwoprd uit Londen te ontvangen, darfr Lloyd George dan van zijn Paaschva- cantie zou zijn teruggekord. Van hem is echter weinig te wachten. Duitschlaml heeft niet zonder grond gewezen op het feit dat Frankrijk’s optreden in strijd is met den Volkenbond en op het betreurenswaardige dat bjj het eerste het beste ineen.ngsvtt'- schil niet arbitrage te baat genomen wordt doch Frankrijk op eigfcn houtje naar de wapens heeft gegrepen. Nu bevat juurt de zer dagen de Westminster Gazette een brief, onderteekend door Grey, Lloyd Geor ge, Beatly, Asquith, Robert Cecil, Clynes en Hubert Gough, waarin o. a. gezegd wordt: De Volkenbond werd in het leven geroe pen door den stroom van idealisme on zelf verzaking, veroorzaakt door de foltering der natste phasen van den oorlog. Men wil«le voorgoed van de afschuwelykheid van .Ien model nen oorlog verlost zijn. Om den geest en de idealen van het sta tuut van den Volkenbond in het bewustzijn van het volk levendig te houden, moet de Vereeniging voor den Volkenbont. e**n uit gebreide opvoedende campagne onderne men. Zij heeft reeds eenige honderden bij eenkomsten geonganiseerd om den bond te steunen, bijna tweehonderd afdeelingen van de.vereeniging gevormd en -zyn geelt twee tijdschriften over den Volkenbonti uit, als mede talrijke brochures. Zij houdt zich thans bezig met de uitgave van werken voor onderwijs en hoopt, dat binnenkort «Ie studiekringen voor volwassenen in vollen Er i maar ik e vena la het ia aU h«*< l<* •«r met »««-n hi«4ije nau en goe«i te eindigen, di* waar liet up aan komt „(hu g«xxi te ««iiHÜgen, mort mei» zijn gehecle !«*mii go«l leven." zei Agnes met «vn flauw lachje, terwijl zij van tafel <üj)- stonden Het eeratvolgende uur lm<Men beiden hel «Iruk; Atig»*la pakte een eenvoudige taxeh •ii’ Aignea zag lo«*. dal h«*i ponv wagonH* g«*r«*ed wen! gemaakt om baar naar het station te brenghu. Tem aatetii lH*riï»nenli‘ mevrouw ('4yd«* zioh Sctpio. di<* met reu Schotreh liM'lap* uit Hartey Street de gv- heeh* iMwUrning uftmaakte. Agru*» lierinner- de zich nog lang «te iilhhrukklng van stom me d«elneming, bijna van rieloangrt, In iiiner<-nd. „Maar vanmiddag zal je Jim (.n Mande hublien, en voor uanrtaandeu Maan dag z'M je mfesoluen onderi* vrienden kun nen lat-*n komen. Ik lieb je hooren zeg gen, dat mevrouw Londen Hrt z<»u goed «oor reu iiKMMterltjk liart heblxui. als zooneel kleintjea tegen haar bor«< hehlien g»*l«<gp«i. «ien plaats krijgen. Lk zal het liter hrel goed hebben, Agne». Iwiar dapper toelaoliend. ..Denk niet aan mij, inaor alleen aam j«v.elf .Mijnmnn zal over ren wrek of tien dagen terug zijn. Maar z«,lte. al moe-t ik dien tij«l allecm wezen, zou liet mij nn*l kiiniu-n schtrlen.'’ "\ngela s«-hud«le liaar lx><»f<l. „Het zou sle«*iit zijn, en ik prettig «inden. B«*loof mij, zult laten komea». ..Ja. ik tieloof je dat ik tant»* om voor je een f I Bureaii: M A R K T 31, O U D A. gang ztqlon .zün, terwijl oekJafdeelingon voor joldielieden ««orden feYMind en dit ontjerw-yw een belangryk <«<ltelte yan de op^joeiLiïfi der kinderen ia! iwm.en.i Diar- voor js irhter geld MXMlig, Oni het goed te <teea migeveer renMmillioen pond en dit eifccht fem national®/campagne voor fond- itóm lijkt gw >ie«ffits hetgeen iieMiren ootrog kfostten. Vafag dit isHet niet weel ahfflveri meul,«ven^ ooriog. Vy.|lmne« dehjponp n»t methjuilo i steunt den uit l|hn|Qf gel van-Ujet voll«j <mBon«nói.„ wc.«|en en s®<>r#ai.^n ell Bead ’"o»* merfii t« die tay he«len Llrtyd handteekening ondlfl uat’de geduchte en» kenbond nog in hen van het grondbegiu^ Frankryk feitelyk Wemig symj lijk mo«*ilyk openlijk een actie i*gen zijn niede-stryders kan voeren. Het meest voor •le hand ligt, dat de geallieerden een tame- lyk neutrale houding zullen aunnemen en l.et militaire optreden mèe- noch tegen- erken. GHJ Do briev«<n gaven het onderwinst»! tus- achen haar aan, wamt rtinda dien April dag, waarop Plijiteas 1‘ryor zich gedron gen $-\oel«i lia>T^ u“ whrijven, wan «*r voor Angola geen ander Irertelrt ö«<*r «ten rioeaan gekomen. H«t twrede kwam, to«'ii zij negen da-’eu Ln lut landhu t wasen g«‘wrert. Het was heel ««arm Zij hadden de ge woonte vrotg op te staan om dc Irwoh- imxl van don OClitendHtoiul te genieten, en rurtten dan w«-or 's middags. Agues wa> den tweeden Zaterdagmorgen, omstreek* zeven uur, bijna klaar met zich te klre- 'Irti, toen zij een jongen aan h<4 tuinliek zog. nret iete dat op «*en brief geleek In <te hand. Angela was in don tuin en nam «len brief van hen» aan, on ofschoon haar hart k'4>pte van opwinding, vergat «te 'del, hem vriendelijk goddon nK>rg»-n te weiiBchen. Agnee zag door het open raam, dac zij de enveloppe opende en, nadat zij de woorden gelezen luid, den jongen terug riep. naar het eclreen om hem een «Taag te doen Toen hij had geantwoord, keer de zij zich van hem af en kwam haastig naar huis. Agnen opende nog een raam en g'ng iioen wnel naar beneden, waar zij Angela in «le kleine, Hinalle ve-rtflmle vond Ik heb ren tehgrain uil Amerika kregen,’ wide zij kalm. ..Ik moet van daag vertrekken." i „l it .Ciiferika? lik iioop toch dut man nirt ziek ie?" kd Agnee «nel. Ik vermoed van wel, maar het bericht ie niet van luim, «le h«‘<'r Pryor h«'«<t h«*t v«*rzomd«*n en vraagt mij renvomlig met Ie rerrtvolgende boot te veirtrokken." „Maar hei le Zaterdag," z«*i Agm-s. ..en je hebt nog niet over d«* passage gewlnv ven, ho<’ kan. je bij mogelijk heid vandaag gaan?" „Er gaat »*lk«*n Zaterdag <T*n Irooi van Li«erpooi uit naar de oene of a>ii|Jvre Aine- rikaan^ehe haven, en er m altijd te twaalf uur van Euston een (boottrein, met «b-n trein «mn negen uur van trek, zal Ik dteu juist haten. mijn karna waatrnenum. Onder d«*ze staudigheden zal elke boot mij zei te al is «r geen hut.” Bij de plotselinge gebeurtenis was zeer te bewotuii'ren Agnea kon aan den vreemden gloed oog*m, en het op on ii««er haar borst merken, dat Imar I was. bezèttinK «ran'A f iircunt «M’iniiiKCii. ■eugde der iqêhtschd t viit - 15610 17784 16553 18136 16893 18655 16919 82 53 19762 17104 71 86 20I3Ï 20227 .345 2c: 17738 r

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 1