Boekhouding. publiek verkoopen iininklijke Stearine Kaarsenfabriek Goud». Openbare Veiképing DORLAS, Westhaven, Gouda Prima CACAO Meiier U™ Briefkaart foto's Abonneert l op dit BladlafSV^ .*g"' IK is li! Haaruitval? .Hoesteni E Ti 4 14 KOEIEN, I, 't biiimii: w«ït iii iuluh aenestijd ip me Mileei' Grove Thee a 20 ets. p. ons Gruisthee a 32 ets. p. ons rËtL IN DEN SPOTHOEK.. gem. zit-slaapkamer of zit- en slaapkamer Timmerlieden en Metselaars 5.,- p. ut mijd. 't WOONHUÏsróraaf rifjori i STffW AJSTBSVb Bouw- en Milkitritisekupii, "fd, l»g M '•"""fiVÏ, NIEUWE SCH0UWBUR8. Meubelen, 8 kalfkoeien, 4 vette koeien, 2 pinken. PUROLZhEP. PATISSERIE „MODERNE" - A. SAMUEL heropening verkoudheid Anga-bonbons. t,:rk Anga-siroop A, B. BANTZINBER Alom vorkriiflbaar. »">9t wlnk"l,er- T. ANDERS, kraepeliem a holn. J C. FICKWEILER, »T00MEN til Uil t>ëll UüUIH ibijli i vanaf 6 voor f 1.—. 8S Mr. A. O. V. Telle*** Bin. 1 Op mini vièr-w-nenti* jariuen leeftijd It VGravcnha*© overleden mi. A. O. W. 'I el lef en Bin., president van de Rechtbank te VGravenha*©. l>e heer Teilegen, een broeder van den burgemeester van Amsterdam, werd to Groningen geboren in I860; promoveerde aldaar in 1880 en was van 1 Jut. 1886 tot 26 Februari 1896 rentmeester tier stads- bezittingen van dé gemeente Groningen. In 1892 werd hp benoemd tot rechter- plaatsvervanger te Groningen. In 1896 verliet fay *iia geboort* plaats en kwam te Rotterdam ais rechter in de Kechtbank aldaar. Acht jaar latei vWgde iyn benoeming tot vice-president van die rechtbank, welke functie hii in 1909 ver wisselde met die van vice-president der Haagsche Rechtbank. In 1914 werd hii be noemd tot president aan de Haagsche Rechtbank. Mr. Teilegen bewoog sich zoowel op ci viel als op strafrechtelijk gebied maar in het bijzonder op het gebied van net civiel recht en stond bekend als een scherpzin nig rechtsgeleerde man van groote werk kracht en humaan raensch. Duitache boeken. Het verbond van Duitsche ci.portboek- handelaars te Leipzig schrijft aan de N. R. Crt.: In den laatsten tijd is in de Nederland se he pers het bericht verspreid, uat van 1 April af de uitvoer van Duitsche doeken uit Duitschland naar Nederland van wege de Duitsche regeering verboden was. Dit be licht is volmaakt onjuist. Juist is echter, dat van 1 April af voor elk boek, dat uit Duitschland naar Nederland verzonden wordt, een uitvoervergunning noodig is. Deze vergunning is kosteloos verkrijg baar en wordt aan eiken soliden Duitschen boekhandelaar zonder ©enig bezwaar ver leend, zoodat het voor de Holiandsgtfe be stellers geen kosten en geen vertraging meebrengt. ilische grondslag is een verbod van afl©ve ring-va» melk, boter en kaas door de pro docenten aan anderen dan do daarvoor aan gewezen instellingen. Ten aanzien van de cond^psfabrieken is volledige socialisatie aangewezen. In het derde deel van het rapport wordt behandeld: de Visscherü, Textielnijverheid en Kleedingindustrie, Schoenindustrie, Bouwmaterialen, de 'Metaalindustrie, de Chemische industrie, de detailhandel. Een afzonderlijk hoofdstuk wordt gewijd aan het Bankwezen, waarvan in onderdooien wondt beschouwd de concentratie in het bankwezen en de algemeene bezwaren tegen socialisatie van het bankwezen. He* slot van het Rapport volgt nog. Sooialisatis. In het door Het Volk gepubliceerde tweede deel van het Rapport van de Sociali- satie-commissie van de S. D. A. P. wordt de toepassing der socialisatie behandeld in het bedrijfsleven. Dit handelt over den grond van de gemeenschap. Het betreft hier complexen grond, waar van de productiviteit aanzienlijk kan wor den opgevoerd of slecht worden bestuurd, of waarvan door overlijden of om andere redenen overdracht van eigendom moet plaats hebben. Medezeggingschap in de directe leidihg der landbouwbedrijven van de daarin wer kende arbeiders zou tot groote practische bezwaren aanleiding geven. Beboesching en boschbeheer. De oude Domeinwet moet worden inge trokken. De groote scheepvaart. De overneming door de gemeenschap zal zich tot de vaste lijnen moeten beperken. Van socialfsatie der zoogenaamde „wilde vaart" (tramps) door een nationale ge meenschap kan geen sprake zyn. Met name komen hiervoor allereerst de lijnen op en in Indië in aanmerking. Zwakkere vormen van ingrijpen, zooals vrachtprijsre geling, opvordering en dergelijke kunnen mogelijk ook by de wilde vaart toepassing vinden. Voor de binnenscheepvaart zal voorloopig gedeeltelijke en zich geleidelijk uitbreiden de, systematische overneming het parool moeten zijn. Wat de Rijnvaart betreft, deze overne ming wordt sterk vergemakkelijkt door de belangrijke concentratie, die vooral in den laatsten tijd in de Rynreederyen plaats heeft. Spoor- en tramwegen. Ten spoedigste zal tot algeheele overne ming door de gemeenschap moeten worden overgegaan. Steenkolen. Als vorm van organisatie van het beheer der steenkolen, zoomede van de overige brandstoffen, denkt de S.D.A.P. zich het Kolenschap, een door den Staat ingesteld publiekrechtelijk autonoom liéhaam. Het Kolenschap omvat dus de kolcndel- ving, het transport, den in- en uitvoer, de veredeling en verwerking aan de mijn den afzet, de distributie. De staat verschaft zich den eigendom van alle mijnen en geeft deze mijnen in beheer by het Kolenschap. Dit Kolenschap wordt bestuurd door den Kolenraad, die in zyn vergaderingen met de directie de algemeene gestie van het bedrijf bepaalt. De electrificatie, voorziening van gas en water. geschiede onder leiding van een Eiectri- citeitsraad, waarin alle belanghebbenden; industrie, polders, provincies, gemeenten, de leiders der gewestelijke en gemeentelijke distributienetten en de arbeiders vertegen woordigd zyn, aangevuld door bekwame technici en economen en een vertegenwoor diger van den Kolenraad; Centralisatie der gasvoorziening maakt het voor het eerst mogelijk, dat het geheele land voorzien kan worden van gas voor ver warming en voor koken: de verlichting wordt dpn geheel aan de electriciteit over gelaten. De broodvoorziening. Socialisatie, van de broodvoorziening, het eerst in de groote steden en daarna op het plAteland is noodzakelijk. De overheid stiehte of bevordere de stichting van in kleinere gemeenten één, in grootere enkele groote broodbakkeryen, die door inrich ting en lagging in staat zijn de gemeente of een complex van' gemeenten van brood te voorzien, In grootere gemeenten zal de combinatie dezer broodbidekery met een mo dern ingerichte bloem- en meelfabriek ge- wenscht krfnnen zijn. In een aantal gevallen zal het doelmatig blijken de verbruiks-coö- peratie, mits deze zich concentreert en een zeer groot deel der bevolking omvat, met de exploitatie dezer bedrijven te belasten, daar ze ook in ons land op dit gebied reeds veel ervaring heeft opgedaan en hier dus op het bestaande kan worden voortgebouwd. Melk voorziening en zuivelproductie. In de kaasbereiding kan van een volledi ge industrialiseering nog niet worden ge sproken; het bedrijf kan echter in voldoen de mate worden beheerscht door instelling van een inkoopmonopolie, waarvan de juri- LAND- EN TUINBOUW. Opzegging van huur. Welke bepalingen of voorwaai Ton gel-Ion indien huur van landeryen is aangegaan zonder geschrift en voor onbepaalden tyd Dit hangt af van de streek. De kantonrech ter te Roermond besliste dezer dagen al- uus: a. De huür van landeryen, vooi onbepaal- uen tijd zonder geschrift aangegaan, duurt in deze streken (dus 't gebied van Roer mond) slechts van jaar tot jaar, omdat alle vruchten in een jaar kunnen geoogst wor- uen. b. de bepalingen in de wet omtrent zaaibeurten zun in deze streken niet toe passelijk, dewijl hier geen gedeelte van het land op geregeld terugkeerende tijdstippen braak ligt. c. Een opzegging is steeds noo dig, terwyl, om het land stoppelbloot te doen ontruimen, het steeds voiuoende is dat de opzegging een jaar te voren ge schiedt. In denzelfden geest is vroeger in Den Bosch beslist. Pater v. d. Eisen, de beken de schrijver van een boek over net pacht- recht, is het met deze uitlegging niet Ccns. Volgens art. 1633 en 1684 moet de pacht by huur en wederhuur zoolang duren ais er gebruikelijke zaaibeurten zijn (indien n.l. omtrent den tijd der huur geen overeen komst bestaat). Die zaaibeurten bevatten in de zandstreken 3, in de kleistreken 6 of meer jaren. Dhr. v. d. E. acht het een ver keerde uitlegging der Wet te zeggen: er zijn geen zaaibeurten meer, omdat de grond alle jaren wordt bebouwd en niet meer zoo ais vroeger om de 3 jaar braak ligt. Ver der: als de pachtboer de eerste 6 of 10 jaar heeft uitgediend en dan stilzwijgend de huur heeft voortgezet, dan zoo oor deelt men kan hij ieder jaar afgezet worden. Aan zaaibeurten wordt dan niet meer gedacht, ofschoon de Wet toch dui delijk genoeg zegt, dat ook by stilzwijgende wederinhuur de zaaibeurten geldig zyn. Wy moeten de bestaande Wet, zoolang zy er iB, handhaven zooveel wil kunnen en den gronde.genaar beduiden, dat dc pachters ook rechten hebben, besluit de heer 7. d. E. Wij moeten or Van ieder onzer koeien moeten we weten a at ze opbrengt. Of ze den kost verdient, ja of neen. Zoo ja, wat ze ons meei waard is (tan de andere. Met de beste moeten we voortfekken; de minder goede en slechte moeten de laan (dat is hier: de stal) uit Controlevereenigingen moeten er overal ko men. Dan verdwijnen de slechte veebe- slagen. Er is in melk- en boteropbrengst, een enorm verschil tusschen de een en de andere koe, het eene beslag en het andere. Wij geven ter illustratie een controlever- eeniging in Stiermarken, waarvan wij de cijfers vonden gepubliceerd. In den oorlog was het aantal bedrijven, dat bij de ver- eeniging was aangesloten, teruggeloopen van 33 op 24, het koeiental van 1U-13 tot 678. Evenals hier, was ook de gemiddelde jaaropbrengst sterk verminderd: van 2847 Liter in 1914 tot 2294 L. in 1917. Een jaar later, dus in 1918, was zü weer gestegen tot 2466 L. Dit waren dus de gemiddelde, genomen over alle koeien. De hoogste ge middelde gingen ver boveai deze cijfers uit. Ziehier die van een viertal beslagen: 1. Beslag van 11 koeien: gem. opbrengst 4260 K.G. m. 360 pet. vet. 2. Beslag van 29 koeien: gem. opbrengst So60 K.G. m. 370 pet. vet. 3. Beslag van 3 koeien: gem. opbrengst 8329 K.G. m. 380 pet. vet. 4. Beslag van 16 koeien: gem. opbrengst 3005 K.G. met 370 pet. vet. Hoezeer de hoeveelheden melk uiteenloo- pen, zegt het volgende overzicht van ge noemde vereeniging: By 24 pet. uer onder zochte bedrijven bleef de gem. opbr. bene den 2000 K.G. melk per koe; bii 56 pet. tusschen 2000 en 3000 KX3., by 15 pet. van 3000 tot 4000 K.G., by 6 pet. was zy boven 4000 K.G. Lezers, is er in uw plaats al een con- trole-vereenigingEn zyt ook gij daar bij? of niet? „Janoom", die in het „Groninger Lbld. schrijft, ziet er geen gat in. Namelijk «n het pachtboeren vooreerst. Zyn oomzegger wil trouwen en had 240 huur geboden voor een plaats. Voor 250 per bunder zou het zeker gegaan zijn, maar Janoom zei: doe het niet, blyf nog een jaartje vrijgezel. Jan oom kan spreken uit ervaring van vele ja ren: hij boerde zelf 38 jaar. Over al di< jaren heeft hy boek gehouden. (Dat zuhen niet velen hem kunnen nazeggen.) En de zer dagen snuffelde hy die ouue boeken eens door. Wat een verschil in bruto op brengst 't eene jaar of 't andere: hii vond b.v. 10777 en 5720. De uitgaven waren niet zoo verschillend. Alleen in de aller laatste jaren gingen ze hard omhoog, en wel door de styging der arbeidsioonen. in 191819 bedroeg het arbeidsloon meer dan de heele bruto opbrengst was in 23 (zegge drie en twintig) van de 38 jaren i Dus concludeert Janoom: als we straks dezelfde prijzen krygen voor ons koren als toen, kunnen we geen zaaizaad koopen, geen kunstmest gebruiken, geen paarden aanschaffen of gereedschappen, geen huur of rente betalen, en zelf ook niet leven. Want dan kunnen wy van de ontvangsten alleen de arbeiders betalen. De oomzegger van Janoom is wat optimistischer en ver trouwt, dat de arbeidsioonen dan ook wel weer zullen zakken, 't Kan wei, klaagt Janoom, maar nu zien we nog het tegen deel. Vele dingen zyn in prijs achteruitge gaan by verleden jaar en toch wil men nu in het Noorden nog 20 pet. meer verdienen, behalve dat men vraagt een vrijen Zater dagmiddag en een korteren werkdag. Vóór 8 jaar betaalde Janoom nog geen 60 per bunder san ufcetótdoon. het vorig jaar f 181». Aardappelmeel ven bevroren aardappelen. Een Amerikaansch blad maakt er op merkzaam op dat tijdens den oorlog, toen veed brood werd gebakken vaa aardappel meel, het'veel gemakkelijker aou geweest zijn, om aardappelmeel van bevroren dan van onbevroren aardappelen te maken. Het voornaamste toch is: het water te verwij deren. Aardappelen bevatten pl.rn. 20 pet. vaste stoffen, pl.m. 80 pet. water. Wan neer men nu dit water uit den aardappel perst, dan gaan daarmee ohlt een groot deel der fermentstoffen weg en uit er nog in blijven, hebben zoo weinig water tot haar beschikking, dat de werking zeer lang zaam wordt en geen diep ingrijpende ver anderingen plaats hebben, totdat alles droog gewonten is. Van bevroren aardap pelen kan men dus het beste aardappelmeel verkrijgen. C. B. Medische Brieven. Bijziendheid. II. Wtf I,ebben du» gezien, dat men de bij- ziendheid grootendeels opdoet op de school daaraan dit euvel te daüken heeft. Op meer gevorderden leeftijd gekomen, gaat nu onze bijziendheid langzamerhand weer afnemen, daar ons oog dan weer over-vèi ziende" wordt en op een gegeven oogenblik, meestal omstreeks 46-jarigen leeftijd verheugt de bijziende zich in het feit zeer gemakkelijk zonder bril te kunnen lezen. De bijziendheid is dan ongeveer opgeheven door de over-vèrziendheid, die nu langzamerhand gaat toenemen. Ik heb u dan thans den algemeenen loop geschetst, doch moet ik er aanstonds aan toevoegen, dat het helaas niet in alle ge vallen zoo gunstig marcheert. Wy hebben nu de aandoening besproken, die wij gewoon zyn met den naam van „schoolby ziendheid" te bestempelen. Die bij ziendheid is doorgaans niet in een zeer ernstigen graad. De knaap of het krijgt 's avonds by het lezen wat oogen, moet driemaal dezelfde regel lezen om te ontcijferen, wat er eigenlijk staat, maar zou men met denzelfden knaap of met hetzelfde meisje een wandeling maken en niet voor één of ander examen of repetitie laten blokken, dan hadden zy zonder twij fel geen last van hunne oogen. De Ly^en kunnen wy echter niet veranderen en ook zij moeten mede in den stroom. Gelukkig is men in staat met b«Épilp van een brilletje dit euvel tegemoet te meisje roode Deze soort van byziendh^l he^ft boven dien dit groote voordeel, dat zij niet erger wordt, d. w. z. als dit wel het geval mocht zijn, dan toch in zeer geringe mate. Men kan dus, zooals uit het boven aan gehaalde volgt, de „schoolbyziendheid" nau welijks een ziekte noemen en ik denk dan ook, dat geen uwer iemand, die een weinig bijziende is en een brilletje op heeft, voor „ziek" zou willen verklaren. Hoe geheel anders is dit helaas met de tweede soort van bijziendheid, waarvoor ik thans een oogenblik uw aandacht zou willen vragen. Het zijn n.l. die gevallen, waarin de bijziendheid in de jeugd niet op één doch voo niveau blijft staan, doch voortdurend toe neemt tot ongeveer 27- k 30-jarigen leef tijd doorgaans. Niet alleen vindt men in deze gevallen het oog in hooge mate bij ziende, doch hierbij zijn meestal nog andere afwijkingen ook aanwezig, die het gezicht buitengemeen sterk kunnen benadeelen. Zonder twyfel heeft allen een dergelijke sterke bijziende wel eens gezien, glurend door zijn (haar) byna toegeknepen oogle den, terwijl de oogen doorgaans plegen uit te puilen tenteeken, dat ze te groot zijn. In sommige gevallen kan de bijziendheid zulk een afmeting aannemen, dat de ongelukkige practisch gesproken blind is. De uitkomst, die een zeer sterke bril dan ook nog geeft, al zouden we er gaarne meer van verwachten, is dan ook niet zelden nog zeer verrassend. Het is een zeer merk waardig feit, dat zeer zeker hier de ver melding waard is en niet verzwegen mag worden, dat een sterke bijziende en trou wens ieder, die een of ander ernstig gebrek aan de oogen heeft, waardoor het gezichts vermogen in hooge mate lijdt, de minste a>f geringste verbetering zeer weet te ap- precieeren en zyn dergelijke patiënten zeer zuinig op het weinige, dat zy bezitten. Zonder twijfel zal het u duidelijk gewor den zijn, dat men de z.g. „schoolbijziend- heid" niet heèft te verwaarloozen en te vlug te zijn in het oordeel, dat zoon of doch ter „kunstjes" verkoopt. Liever neme mer daarom het zekere voor het onzekere er laat de oogen even onderzoeken door een oogarts of als deze moeielyk te bereiken is, zooals in vele afgelegen kleine plaatser door den huisdokter, die zich dan ook door gaans op dit gebied goed thuis gevoelt. Men is dan in staat tijdig maatregelen te tref fen om de bijziendheid, wanneer deze pleegt voort te schrijden, tot een minimum te be perken. wy willen dan den volgenden keer met elkander nagaan het tegenovergestelde, het andere uiterste, als ik het zoo noemen mag, n.l. de over-vèrziendheid, de aandoening, zooals ik reeds even aanstipte, van den ouden dag. VROUWENBEWEGING. I)e Calvinistische vrouw, In de A.-R. Rotterdammer verzette zich een inzender tegen het feit, dat twee dames, mevrouw M. J. BreedveldVan den Brink en mevrouw A. P. Diepenhorst De Gaay Fortman te Rotterdam over een sociaal onderwerp zouden spreken. Het kwam toch vroeger onder ons Calvi nisten niet voor, dat een vrouw in 't pu bliek optrad, schryft hy. Het terrein der vrouw is toch het huisgezin, daar is haar plaats. Het schuchtere, het naïeve, het lie- felyke, het teedere van de vPouw, hetwelk in het huisgezin haar sieraad is, komt, wan neer zy in 't openbaar optreedt in gedrang. De redactie heeft het stuk van inzender aan de dames laten lezen en dezen ant woordden daarop hoe ook mevrouw Groen van Prinsterer geleden heeft onder de be schuldiging van mannenwerk te doen, om dat zU in de achterbuurten kwam en de armen in hun huizen opzocht. Thans denkt niemand er meer agn de vrouw om zulken arbeid hard te vallen en luidt veel meer hot oordcel, dat dorgelyk werk,haar tot ©ere strekt. Het wérk der barmhartigheid is een deel van den socialen arbeid en de vrouw die zich op het eerste terrein begeeft, komt dage lijks met de sociale vraagstukken in aanra king. Of zy daarmee haar vrouweiyke waardig heid verliest? Waren dan de Geuzenvrouwkens uit on zen 80-jarigen oorlog, die Opgingen in de politiek van den dag, daar minder vroyw om? vragen zy en eindigen: Ten slotte voert de schryVer van het In gezonden Stuk een zeer teer punt aan. Hy meent, dat dè vrouw Jiet schuchtere, het naïeve, het liefeiykc, hei teedere", dat haar in het huisgezin siertt zal verliezen door haar optreden in het rinblièk. Het treft, qpt de beide wouwen die in de bedoelde vergadering opladen, gehuwd zyn. By haar echtgenoten gewenschte inlichtingen das komen zyn," De redactie van den Roti gemeend, het hierby niet en schryft nog iets onder di1 „Schryfstér doelt op een dat naar het „schuchl liefelijke, het teedere' Het betreft hier een echter ten nauwste met En nu volgt iets verbluf] „Daarom hebbep wy gezet onderzoek te blydscès dit tot vdjh geleid heeft?' Tot zoover de a.-r.l Wy zyn, foegt de waaraan vul dit ontli onderzoek-noodzakeiykheid weest. Jlen zeker alle., nytrent te be- lammer heeft kunnen laten voor heel wat geplaatst ge- collega's 't hebben een onderzoek in, te stellen chtere, naïeve, hetl)ieflyke en Van twee dames, is ons een alT GhhlitfuNGJJE ÜABiUftiiiMN. Hongerige kinderen. •In GeiueisOuc giViiApuLis('u profi-j bevolking thans .wel vand? scliooR iijj do Duiteolie kreiispliauen. lioM .imiereh komen dagelijks on er u vallen de beionere lastigojjn krijgen. De Inwoner» zijn bij liet broodrantsoen niet bij machte om aan jle vele aahvragen to voldocjn. Daar de kinde ren dip er ontredderd uitzien, iiflOtufs niet naar huis gaan, moeten ze bij de landbouwers in de schuur slapen. Treurig ongeval. Donderdajg waren op dien burg (e Am sterdam een'ge kinderen aan het spelen. Zij hadden een touw aau oen lantaarnpaal gebonden on zwaaiden zoo rood. Een der kinderen zwaaide eensklaps tegen oon fcO- jarige vrouw, <lio viel 'en onder een soiul- .enkar terecht kwam. Even late»- overleed zij. Nekkramp. To Zult bommel is een 18-jarig fabriek*, arbeider aan nekkramp overleden Te ll'lckeuboaoh boeit de fabrikant F. Muller, over de geboorte zijner dochter verlieugd, 100 Mik beschikbaar gesteld voor elk kind dot in zijn goiTieoiite in 1920 geboren wordt. Meer dan 100 diet stallen. Naar Roosendaal is overgebracht een 19- jarig jongmensch, dat, volgons de Grond wet. ruim honderd diefstallen in verschil lende gemeenten van Noord--.Bmba.nl en Lim- burg op zijn kerfstok heeft. Wegens de lage valuta, waardoor de han del op de contra-Ie rijken reeds onmogelijk is en die op België ondoenlijk begint te worden, is do Donderdag te I Jmuiden aan- gevoerdo visch in hoofdzaak opgekocht voor Engeland, waarheen ze in Stoomtreiter. wordt vervoeéd- Zaktoestellen voor draadlooze telefonie. Enge sche bladen maken melding van een nieuwe toepassing der draadlooze telefonie. Er zijn toestellen in den lumJel gebrach. ur grootte van een zakboe^e; het instku ment kan met een draad aan den grond met een iwoede aan een of ander hooger gele gen punt (een boomtak, een opgestoken parapluie desnoods) verbonden worden Duur is het speelgoed betrekkelijk niet: hei kost slechts 1 pd.st. Over de bruikbaarheid zw ijgen de berich te» nog, zegt de Tel. POST EN VERKEER. V liasingenHolland. Men meldt uit Vlissingen De facultatieve sneélrein, welke na aan komst van, de mailboot de» inirldags om 1.16 uit Vtiswngen vertrekt, zal van af 13 April out 11.20 reed» vertrekken, waardoor de passagier» van de nianlooot reeds om 2 uur te Rotterdam en om 4 uur te Amster dam aaniompn. Verkeersstremming opgeheven. Voortaan mogen weer ijl- ©n vrachtgoe deren in wagonlading, bestemd voor de Hol- laiidacho Stoomboot Maatschappijhet vracht- buraau voor stoomvaar ondernemingen de Stoomvaartmaatschappij „Nederland", de Kon Nederi. 'Stoomboot Maatschappij en den Kon. ïVost- IndJischen maildienst, naar do stations te Amsterdam, zonder verkla ring ven den geadresseerde, ten vervoer worden aangenomen. EEN „HOERENDE- GESCHIEDENIS. 4 Toen de ruwe roode bende In de Roer-streek heel kordaat Oproer br&cht, met al d'eltende, Die daar steeds mee samengaat, Vond ten slotte de Regeering Van het arm Germanen-ras Dat ondanks Verdrag-vereering, Hulp van 't leger noodig was. Frankryk, dat sinds 1< Op de Roer-streek, vrc Wien dit tot in 't hai:j Noemde dit een „Oorlc En het stuurde snel et Dat dei) f,iper-ton" he< En dat'fetisj een reuze-\ ng al loerde !g of laat. roerde, |sdaad" leger, 't geleegd, Iger RtjksvMer fluks heeft "yeggeveegd! Door iia Duitschland dicht te snoeren, Wordt ien domheid toch begaan, Als m'in jazeker iets" gaat roeten, Komt er Icht een luchtje Daar dje Ro^r-historiie mede Licht tot «rger 4Jhgöh Voert! En 't verdaagt alweer de Vred Dat vooral is vrij ber.oei'd» ARNl VAN RAALTR St'HEEI' VAARTBERICH' KON. PAKETV. llAATSrtl Lctnutaaig, vaji JiolieiÜam naui pasftearifo 8 A'prtl n.Hi. u. Duwgei 3 KON. HOJjL. |LO¥I}. Eenjland, viuA Batavia nnaar 'Amri pas-eerde 7 April Perimfj KPN.JMEST- IND. MIA ILPIENS' Crynscfi, arrhccnl- 9 'April v«i WffIn <lië te Amsterdam. )a Oraö|',e Nassau vertrok Jb Apdüwnn jjfort nu Prince naar Poft (Gowve. 7 M' Prins F red «rik HondlrfkJ van Ajnri«rakm naar Suriname, vertrok 6 April van rcfrt- Innd. f STSV. MIJ, OOEAAty Swnei, van China mar Rotterdam, pas- eoerde 0 April Perfm. Een nieuw vuurschip. Het Belgische ministerie van Zeewezen I zul litnmenkort overgaan tot hei aanbeste den van pen nieuw vuurschip, dat de West Hinder zal vervangen en dat o.a. ook van draadlooze telegrafie zal worden voortelen. ADVERTENTHN Voor de deelneming ons betoond bij het overlijden van onzen lieven ARIB betuigen wij onzen hnrtelijken dank. J. VAN DER LAAN. G. B. VAN DER LAAN- vajï Gent. Gouda, April 1920. 2035 12 Wordt IEMAND gavrugd die tevens goed met publiek en per soneel kan omgaan. Brieven met opgave van verlangd salaris en zoo mogelijk afschrift van getuigschriften onder no. 2067 Bureau GOUDSCHE COURANT, Markt 31. GEVRAAGD met volledig pension. Brieven onder no. 2079 Bureau Goudsche Courant, Markt 31. 12 GEVRAAGD Bekwame a. d. Woningbouw, Schoonhoven. VERLOREN, aan MOTORKETTIMB, op den w., Ouder- kerk-Lekkerkerk-Achterbroek-Siolwijk-Gouda. Tegen BELOON ING teru* le bezorgen, Pe perstraat 50, Gouda. 2084 6 Het Bestuur der Afdeeling „GOUDA" van het Nederi. Roode Kruis roept personen op, genegen in de Plaatselijke Colonne te treden,- ter opleiding als TRANSPORTMAN. Schriftelijke aanmelding. 2081 11 Secretariaat: CRABETHSTRAAT 13. HAASTRECHT. Abonnementen en advertentiês voor de GOUDSCHE COURANT de HAASTRECHTSCHE COURANT worden te Haastrecht aangenomen door onzen Agent J. SCHEER, te Haastrecht» ~ttetc GOUDA gevestigde Notaris- 1 iVV CAMBIBR VAN NOOTEN ri J j A- MONTIJN. zullen op MAANDAG 19 APRIL a.s. 's avonds 7 uur, in hotel DE ZALM aldaar, pu- bliek verkoopen: De navolgende alle te Gonda ge legen 1. Groot HEERENHUIS, Gouwe 200 met diverse Bergplaatsen, Pak oeien, etc. en vrije poort Ontruimd te aanvaarden. 2 PAND, ingericht tot kantoren, magazijn, etc., Goüwe 198, met vrije Poort. Ontruimd te aanvaarden. 3 WINKELHUIS, Gouwe 202. Ver huurd Voor 15.— per week. 4 PAKHUIS, Nieuwe Haven 239. Verhuurd voor ƒ3.— per week. 5. PAKHUIS, Jaagpad 12. Ont- 1 ruimd te aanvaarden. 6. WOONHUIS, Raam 340. Ver huurd voor 5.50 per week. 7 POTTENBAKKERIJ, achter no. 6 en uitkomende Vest. Verhuurd joor 6-per week. „4^,-, 8 TWEE PAKHUIZEN en LOODb, [aam 336. Deels verhuurd hoor 47per maand en deels voor .9.7o !93FHnk WOONHUIS, Fluwolelen ingel 91. Op 1 Mei RntrUijr*! te wub 'aïodNieuw WINKELHUIS met afz. itENWQNING,; Lethmaetstjaat BOVENW^INI^U,,; Laetl» 84186,' hoek Julian^straaty fR-in. W; De te Gouda gevestigde Notarissen N. F. CAMBIER VAN NOOTEN en J J. A. MONTIJN, zullen op MAAN DAG 19 APRIL a.8., des avonds 7 uur, in Hotel „De Zalm" aldaar, Hl. het op den besten stand gele gen HEERENHUIS met tuin a-d. Kleiweg 108, hoek Regentesseplant- soente Gouda, bevattende bei-étage: marineren vestibule met gang, 8 ka mers en BUite, voorkamer, tusschen- kamer en achterkamer; boven: 3 slaapkamers met ruimen zolder en dienstbodenkamers; en beneden: sous-terrein met badkamei;, keuken *nS>ebgplaatseh. Voortien Van electri- sche en gasleiding, telefoon, vele kas ten en verdere gemakken. Ontruimd te aanvaarden 16 Mei a.s. 2 GROOT HEERENHUIS a.d. 'Üouwe 200 te Gouda, met diverse bergplaatsen, pakhuizen, etc. en éen vrge poort daarnaast. Ontruimd te aanvaarden. I S pMÖ, ingericht tot kalitoren, magazijn étc. a.d.'Gbuwe 198/ met een vrije poort dajlmaast. Ontruimd te aanvaarden. ij 4. .WINKELHUIS a.d. Gou,we 202 te Gouda. Verhuurd voor 6.-r P- w. 5. «PAKHUIS!Nieuwe Haven 289 te Gopdé. Verhuurd voot J 3.— p. w. PAKHUIS] a.h. Jaagpad 12 te nog in omloop zijnde Obligaties. srhuurd v Ir 19.50' rhtturd voor ƒ2.50 per wt.-, |13.1 TWEE WOONJÏUIZ AluiulOj tt.n. - -Ontruimd te aaihtaarden. WOONHUIS a.d. Raam 340 te Verhujurd voor 5.50 t>. w. J achter 12 3 4 25 26 27 29 52 53 I 55 56 76 77 78 80 7 30 57 82 15 38 63 92 20 21 22 47 48 49 73 74 75 101 102 103 104 105 107 108 110 111 112 113 114 119 120 121 122 124 125 126 128 129 130 1^2 133 137 139 140 142 143 146 148 149 laO 153 154 155 456 157 158 160 161 162 165 166 167 169 170 173 17a 177 78 9 480 m 84 185 187 188 189 190 191 192 193 197 198 199 201 202 203 204 |o7 '208 209 210 211 213 215 216 222 226 228 230 231 233 235 236 M8 239 240 241 242 244 1245 247 248 249 250 252 253 254 255 256 259 260 262 264 265 267 268 270 271 272 273 274 275 276 278 279 '287 288 289 293 294 295 296 297 299 300 301 303 M 305 306 309 3.0 311 313 315 317 318 3.9 320 321 322 323 324 327 328 329 332 334 335 337 338 339 340 343 344 845 346 348 350 354 355 356 350 363 364 365 366 367 368 369 370 372 373 375 377 378 379 380 381-.382 383 385 386 389 390 392 393 396 398 399 400 mi 106 407 41*13 415 416 417 418 420 421 423 424 425 426 427 42 4 9 «3 434 436 437 438 440 441 442 443 446 447 450 1?? 452 453 S1457 459 464 465 466 467 470 473 475 477 478 480 481 482 483.48» ^80 487 488 490 491 492 493 494 495 497 499 500 van de d|l«ll—nlno groot I BOO.OOO. h pan a» te De Obligaties zijn betaalbaar gesteld van1 JzoONEN der Vennootschap te Gouda en bij de Heeren R. MEES ZOONfcN te Rotterdam. 201S IOC Gouda, 9 /april1920 keml A 78, te Haotmht, om content (toM, In het openbaar verkoopen: NO van tongblaar htrtltWt KOHIN, i PINKEN, t ZEtIG MET BIGGEN, 7 drachtige zeugen. Nieuw© Knnitbrik met Collin*» patent- UMB, Hooihark, Hooluchudd", drlewl,ld« KsrTnieuw Sleophek. Schouw. UI; Schragen. Karn, tosMwetoe Kaaavaten, Kuipen, Staren. Melkbussen, Melkemmera, Landhekken, Pa '"•i Morgana'vMmdan varkoop genummerd stalling. HET ROTTERDAMSCH T00MEEL Directie Van Etjsden en Tartaud. DONDERDAG 15 APRIL 1920 Buitengewone Voorstelling ijhgaip'dstraat 17 en 54] Elk 1 rd voor f 1.75 per weeRSj f et nand Kleiweg 103 is ul r i verkocht. Te bezichtigen de laatste 3 weifd»- 7 voor en op den verkóbpdagljvan r12 en 24 uur. 1836 69 ilBetaaldag 19 Mei a.s. Breeder by notitiën vanaf 12 April te verkrijgen ten kantoren der Notarissen^ ten overstaan van Deurwaarder B. H. v. i). WERVE te Goitda, in het Venduhuis Molenwerf op Dln*- dag 13 April 1920, en zoo noodig den daarop volgenden dag, telkens des voormiddags ten 9 uur, van Brandkast, Schrijftafel, Schrijfma chine, Rekenmachine, Coplëerpers, Brlefordners, Fietsen, Biljard met toebehooren, prachtig Pendulestel in renaissancestijl, fraai Schilder- stuk, Venetlaansche spiegel, serre ameublement, gouden en zilveren voorwerpen, benevens een beste Berkels-vleeschsnijmachlne, brood- snUmachlne, mangel, twee hitten- wagens met Culilngspatentas, eenlg afbraak, planken, balken, kisten, tuinbanken, tuinstoelen, flesschen- rekken, enz. Kijkdag Maandag 12 April van 10 tot 12 en van 2 tot 4 uur. Zij, welke van de vendn gebruik wenschen te maken om goederen in te brongen, gelieven hiervan opgave te doen aan H. S. HAMBURGER, Keizerstraat 78. Dagelijks kunnen goederen worden aangenomen of desver- kiezende aan huis worden afge haald. Voor de publieke verkoop van in boedels, winkelvoorraden, e.d. zeer billijke conditiën. Mil TTBNBAKKERIJ 1 avi.wu uitltdmende a.d. Vest. Ver- huurd'löor 'f jj.-j- p. w. 9. PAND, bdstiuinde uit ruim Bene denhuis met Zolder, Raam 2116, afz. Bovenwoning 208 en Pakhuis daur- achtei' 210. Voorzien van gas Ien resp. verhuurd p. X voor 2.50, 2.65 en Z1-25' 10 TWEE ifAKHUIZEN én Loods a.d. Raam 336 te Gouda Dëels ver huurd voor 17.— per mnd. en deels voor 9.75 per 3 mnd. 11. FLINK WOONHUIS a.d. Flu- weelen Singel 91 te Gouda. Ontruimd te aanvaarden. 12. NIEUW WINKELHUIS met afz. Bovenwoning a.d. Lethmaet- straat 84—86, hoek Julianastraat te Gouda. 13 WOONHUIS a.d. Graaf Floris- weg no. 3 te Gouda. Verhuurd voor 2.50 p. w. 14 en 15. TWEE WOONHUIZEN ad Boomgaardstraat 77 en 56 te Gouda. Elk verhuurd voor 1.75 p. w. Te bezichtigen van 10—12 en 2—4 uur (voor perc. 1 moet vooraf belet gevraagd worden). Te aanvaarden op den betaaldag der koopsommen 1» Mei a.s. - 182b V Verdere inlichtingen bu genoemde notarissen, alwaar van 12 April at notitiën te verkrijgen zijn. Notaris J. J. A. Gouda, is voornemens om op WUtwa DAG 28 APRIL 1920, des morgens 10 uur (zomertijd), aan de woning van PIETER MATZE in Bloemen- daal, gemeente Waddinxveen, gemerkt F 27. om contant geld te verkoopen (waarvan 8 gekalfd hebbende of nog moetende kalven en 6 Vaar- koeien) in Maait j.l. gebeterd van de toDgblaar. Voorts: ten party Takkenbos- schen en Knuppelhout, een Kaas brik met Varkensraam, Rolblok en verder Bouw- en Melkgereedschap, zoomede eenlg Huisraad en 6000 Turven. 2030 3d Eén en ander een uur voordover- kooping afgenummerd te zien. Notaris MAHLSTEDE te Bergam- bacht is voornemens op WOENSDAu 14 APRIL 1920, des voormiddags half elf aan de BOUWMANSWONING, get. E. 13 aan den Kadijk, bewoond door den heer WILLEM ANKER, om contant geld in het openbaar te verkoopen Bouwerij- en Melkerijgereedschappen, waaronder Karn, Kaaspers, Wring- tobbe, Staren, Kaasplanken, Schra gen en Standers, Kaasvaten, Em mers, Drankwagen op wielen, Drank- kuip, twee groote Voerbakken met Schragen, Varkenszeuning, Hand werk, Waterfornuis, Kookfornuis, twee Schouwen, mianebrug, losse brug en eene partij palen en planken, zoomede EENIG HUISRAAD. 's Morgens vóór den verkoop atge- nommerd te zien. 1842 40 Watchi Uw hoofd Zij reini|t de hoofdhuid van ■chilfert en rooa, bevordert •haargroei, geaeeat haar uitval en naakt het haar ■acht en glanzend. Prija per ■tuk 90 cent. 2083 20 Bil Apth en alle Prwjiaf Zie verkoopadreaaen in dit blad bij advertentie liUNHAKDT'a MMMkrooktlfa toktetl WIJDfeTRAAT 7 - TELEFOON 267 Zatardagavond kwart na aoht. 2059 50 RH» gaaorlaerd In allerhande aoorlen FIJNE en LUXE GEBAKSOORTEN. O... kw.llt.il word.. .1..C ,4. BELEEFD AANBEVELEND. N B moc':a'^°"devuld*e ÉrsA*'>K Tooneelspel in 3 bedrijven van MARCO PRAGA. zie voor verdere bijzonder heden de groote biljetten.^ ea Neemt bij beglnaendea hoeat en verkoudheid voor tl self en Uwe kinderen Deae helpen apoedlg en gij voerkomt dan, dat de hoedt •a koude zich op de borat velzetten. p,rdaa»M«aW"« Oebruikt echter bij ouderden en hardnekkig vaataittenden hoeat, Srwa- ohltaa, alamede bij htak- Deae airoop auivert de longen van de taaie «lijmen welke zich in de diepere luchtwegen hebben vaat- gezet. Prija per flacon f 1 AO. Bij Aooth. en Pvoglaf' Groot, a.u.o Kinder-Artikelen Wollen Jongenstruien U-k.su. KJ-w-r-v-zvgg'M Zie verkoopedreaaen in dit blad bij advertentie MIJNHAEDT'e „neeakrocktife toktette» 2073 68 KANTOOR en WINKEL geopend: Jnorgen. half |_1 uer. 1288 40 En gro.. En Zaamladar, Zaamdoakan, tponian, Dwmllmn, Coooawarkboralala. Coooz.loHara, ■ngal.cha ■•swme. «356 20 Fira. W-a. F. U1TENDAAL. ■ch.' lor.t.lf.k*lk.m. Klelwegstraat 13—l'T Oouda. 30 en 35 ct. per ons. Van Houtan'e Onono. Blookar'a Siokeaz i, Rona Eikaloaoao van itao a Tsl Hl. v.b. L. VAH DERItEIL Stoom- ob Chomloolio Wotookoilj DE GROOTE ZWAAN BLEEKER8SIN0EL «1-70. TEL. 540.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 2