L C. COSIJN - in Assurantiën - GOUBÜ. Concurreerende Verhuizing Wijtenliurg's tabak CHR. KEET, I FEITEN SPREKEN HEERENHUIS met tuin Het beste adres I C°ncur~ örttter vakkundige leiding. Tapijten - Vitrages - Bedden t VAN DANfZIG, Makelaar. De crisis der geallieerden. KEUZE, MODERNITEIT, KWALITEITen PRIJZEN Rotterdam, Sluit ALLE verzekeringen voor particulieren, handel, scheepvaart en industrie. Terrazzo-, Houtgraniet- en Betonvloeren, Granietgootsteenen en Aanrechtbladen POMS, Ridder van Catsweg II Gouda. Firma VERMIJ en BIJL, GOUDA. ROOKT VISSER's Markt 3 en 4, Gouda. VISSER's VISSER's Fabr. P. VISSER, Tweede Blad. Rectasseeren. Za EN SP HET 13 GEEN TOEVAL, DAT EEN IEDER, DIE ONZE GROOTE SPECIAALZAKEN KENT EN ONZE AANBIEDINGEN VERGELIJKT WAT BETREFT NIET HETGEEN ELDERS GEBOOEN WORDT, STEEDS BIJ ONS ZUNE INKOOPEN DOET gabardine ostuum paletot c PRIMA LAKEN COSTUUM PRIMA LAKEN lM*2 T»l»loon No. 81. 1999 30 WIJDSTRAAT, 642 Teleph. 473, 22 GOUDA TE KOOF. Vraagt prlja. voor C_ biJ M9 40 la klat Vloaran. Gaan namaak. FOTO-SCHETSEN Fa. W. v. ZANEN - 20 O.-Haven NIEUWE HAVEN 63-66. Stalling an Ramlte VEST. merk „De Herder". Rhe umatiebolie ongeëvenaard in wer king, geneest de hevig ste Rheumatlek, Spit, Ischias, Splerverrek- kingen. Laat U geen namaak ver- koopen. Prija I 1.4S p. flacon. Voor onvermogenden gra te bekomen bij den fabrikai L'.iovme sorteering KARPETTEN in alle soorten tegen scherp concurreerende prijzen. ROODZWART KARPETTEN 3 x 4 vanaf f 13 90 ?anaU 17 90 ARPETTKN' Pe'^he <in meer fkn 30 - LANCASTER GORDIJNEN, prima kwaliteit lancaster met mooie franje vanaf 3.90. Belize LINNEN ROLGORDIJNEN, in alle prijzen TAPIS BELGE KARPETTEN vanaf f 10.90. Prachtige SERREMATTEN, 2 X 3, vanaf f 2.90. (Stevens fabrikaat) 1.79 per el. tOCOSMATJES vanaf 98 cent per stuk VI™£G.ES rVe" fnder rand' dubbele bl'eedte< «maf 59 cent tot de allerfijnste soorten toe. vv Meer dan 80 verschillende dessins voorradig rachtvolle AXMINSTERS voor vaste kleeden, de allermooiste Engelsche kwaliteiten vanaf 4.90 per el Prima VELVETLOOPERS 4.90 per el Prachtvolle, jjzersterke TAPIJTLOOPERS. niet met panier ket ting of inslag, 1.28 per el. Ket Zeer zwaar gekeperde KOEHAARLOOPERS, buitengewoon voordeelig, voor 2.08 per el. "unengewoon T APISTRY voor vaste Sleeden f 2.78 Der el v"naf iw B®Ustellen, compleet 2 pers. vanaf 23.80. 2 pens. Kapokmatrassen vanaf se. WIJ VERWEKKEN UITSLUITEND PRIMA ONVERMENGDE JAVAKAPOK. kim SERCE!PLVMr °Vel'mrdiinen M.SOpe, el. i "ma SERGE voor overgordijnen 169 nee »l Zeer zware PLUCHETTE, alle kleuren «k f, VEEREN BEOSTELLEN prima tijk an vaaran vanaf 70 Bid par stal - Persoons WOLLEN PANTASIEDEKENS vanaf M l <10 persoons GESTIKTE DEKENS vanaf f 12 90 MOLTON DEKENS vanaf ƒ1.59. Prachtvolle TAFELKLEEDEN voor de woonkamer 8.SO Boat Uw voardaal, daar bij ona prij,opgaaf t. vragan •'varani Uw inkoapan ta daan. 1947 iso Zie Etalage. Zla Etalage Kiespij npoeder> I genezon binnen half uur j dehevig8te kiespijn, tand pijn, aangeaichtspijn. Het laten trekken der kiezen wordt overbodig. Prijs 70 cent per doosje. T«l. Intarc. 418. Tal. Intaro. 570. Wormpoeders verdrijven de wormen j zeker en snel. Wat wormen veroor zaken (en bijna elkeen heeft wormen) wordt niet bedacht. Prijs 40 cent per doosje. Verkrijgbaar ie Gouda bij ANTON COOPS Wijdalraat; S. H. v. LOON, Markt 6; te Oudewater bij Wed. E. v. n. BRUGGEN en DERSMr^H^.Bn<,0,! ''R Ëmmer-Ërfach.veen (Dr.) 4 ZATERDAG. 10 APRIL 11)20. icht: ftn d e r w y s en wel hehl wat veran- m. Niet vobr niets heet Het ia nu eenmaal moeilijker om op te bouwen dan af te breken. De geschiedenis van den laatsten tfjcl doet ons de waarheid van de aigemoone opmerking wel ter dege gevoelen. De oorlog was de grootste sloo- per; in korten t(jd werd vernietigd wat eeuwen van beschaving hadden tot stand gebracht. De vrede staat nu voor de groote taak van den wederopbouw. Maatschappe lijke en individueel® opbouw. Wie denkt by het laatste niet aan het liefdewerk voor de Oostenrijksche kinderen, en wie krijgt dan niet dat noodlottig-cynische gevoel over zich van: „eerst tracht de halve Wereld ze uit te hongeren en als dat byna gelukt is, wil men het weer goed maken." YVel is het een wreede les, die de nieuwste historie ons geeft. Toen kort geleden te Parys een keur van mannen der wetenschap was byeengekomen ter bespreking van de volkflbondplannen, toen werd op zoo juiste wyze door een dei- besten onder hen betoogd, dat niet van bo venaf aan de menschheid een nieuwe orde kon worden opgelegd, maar dat het indivi du zelf in de eerste plaats moest worden hei-vormd. Zoo ryst naast, ja boven de groote vraag der wereldhervorming het pro bleem: de mensch. Het is nu nog maar pas honderd jaar geleden, dat de vorming van den mensch slechts op zeer gebrekkige wyze werd ter hand genomen. Onderwijs en armenzorg, het een voor de jongsten en het ander voor de pariah's der samenleving, waren de eeni- ge takken van staatszorg die de behartiging van de individueele vorming ten doel had den. Het onderwijs het meeat, hoewel ook dat nog gebrekkig was en zich niet grondde op kennis van lie menschelyke ziel. De ar menzorg het minst, daar het slechts ter af wering fier al w kwade gevolgen van hon gersnood en arnmede bedoeld was. Van een bewusten opbouw^van bet wegnemen der individueele en socmte^porzaken der armoe de, was toen geen spi In dit beiderlei opzicht: armenzorg is er derd in het staatsleven, de twintigste eeuw de „eeuw van het kind Niet zonder doel is de Armenwet in 1912 aldus veranderd, dat ook kan worden inge grepen, wanneer nog niet «ludclyk de hon gerdood dreigt. Men zegge niet: ge zoekt verband, waar geen verband bestaat. Want is niet de grondtoon van dit streven der twintigste eeuw in beide richtingen studie van vor- H uf ming, opbouw tot volwaardige mensch en Nu de hervormingen, die onze maatschap pij op het gebied van onderwijs en armen zorg heeft ondervonden, heeft de persoon van den mensch nog op een ander punt de aandacht va,n de gemeenschap getrokken. De opkomst van de statistische waarneming en andere onderzoekingen hadden aange toond, dat tie staatszaak ten opzichte van tl en misdadigen mensch slechts gebrekkig en onvolmaakt mocht heeten, indien deze zich beperkte tot straf, waar onrecht was begaan. De statistiek leerde en het getal der misdaden en misdadigers legde eenig zy het oppervlakkig verband tusschen andere sociale verschijn selen, en deze getallen. De onderzoekingen van misdadigerstypen en van misdadigers- complexen lejplen verband tusschen het lichaam van den mensch en zy'ne neiging tot misdadigheid, tusschen het milieu waar in hy leefde tot zijne vergrijpen togen 's lands wetten. Het besef ontwaakte, flat straf niet doel, maar middel moest zyn. Niet enkel bedoe len moest vergelding van het gepleegde feit, maar ook en vooral beïnvloeding ten goede van de persoon. Het lot van hen, die, half gebroken, ont wend aan alle maatschappelijk verkeer, hun strafoord verlieten, trok de aandacht van particulieren, later ook van den Staat Uit L «leze grondgedachte: den mensch verbete- 4 r» ren en sterk maken voor den levensstrijd, ontstond de R e c 1 a s s e e r i n g. Wat i s Reclaseering en hoe is haai werk wijze? De letterlijke beteekenis van het woord is niet antlers dan „iemand in zijn klasse terugbrengen." Maar de beteekenis, die fiet gebruik er aan heeft verleend is veel ruimer. Het helpen van ontslagen gevangenen was de oudere beteekenis; het verleenen van steun en toezicht aan voorwaardelijk in vrijheid MARIANNE. De kamer lag vol kleedingstukken, waschgoed, koffers en hoedendoozen. Ma rianne deed één van de laatste open, nam een met bloemen versierde hoed er uit, zette hem voor den spiegel op en liep naar de deur, nadat zy zich overtuigd had,tdat deze hoed haar best stond. Marianne, ga je nu alweer weg, moet ik dan alleen de koffers pakken? vroeg haar moeder. Je gaat zeker weer Ja, mama, viel haar dochter haar in de rede, ik ga weer buiten op het terras wandelen met meneer Eelström. U moest •ne er dankbaar voor zijn, dat ik handel m uw belang. In. mijn belang? Hoezoo dat? Omdat u .my hoe eer hoe liever kwyt wil zyn. En als hy een oplichter is, wien het «Heeft om je geld te doen is? Marianne lachte geheimzinnig en dat maakte haar moeder nog boozer. Ja lach maar. jy denkt altyd, dat je •je slimste bent, maar je zal ondervinden, het een avonturier is. Als hy werke- <*n fabrikant uit Stockholm is, kan hö toch niet maanden lang hier in Tirol zitten. Ik zeg je, 't is een oplichter en daarmee is het uit 7" Lieve mama, antwoordde Marianne "jet koel, ironisch overleg, u vergist u zeer, al» u gelooft, dat ik daar al nret lang aan gedacht heb. Ucj^NU' dan is je voornemen zooveel te +a*I~L.Pi, een Paar weken geleilen naar IkKM Schreven en de allerbeste in- over kan ontvangen. gestelden, aan personen, die een voorwaar deiyke straf kregen, kortom het brengen op een behoorlijk moreel en maatschap pelijk peil van iemand, die door zijn gedra gingen aanleiding gaf tot het ingrypen van den strafrechter; ziedaar het groote werk dat men tegenwoordig onder de benaming „Reclasseering" samenvat. Het behoeft geen betoog, dat deze praktijk heel wat ver der gaat dan het enkele „terugbrengen in de maatschappelyke klasse"; van een „te rug" is veelal geen sprake! Immers ook hy wordt gereclasseerd, die altjjtl in het la ge milieu heeft verkeerd, waarin mi «laad schering en inslag was. Zoodoende sluit de reclasseering ook zich ten nauwste aan hy de vele andere pogingen, die in het werk worden gesteld, om den mensch zedelijk en maatschappelijk te verbeteren. Armenzorg en drankbestryding, de stryd tegen de zede- en tuchteloosheid, sociale h(ygiëne, voorkoming van werkeloosheid, gjeestelyke en lichamelyke verzorging van de jeugd; het zyn aljen met de Reclassee ring loten van één stam! Zeer waarschynlyk is het, dat een nog ruimere beteekenis eerlang aan het woord Reclasseering" zal woeden toegekend, dat ook dan daarvan zal worden gesproken, als van eenige aanraking met den strafrechter rtog geen sprake is. Maar voorloopig denkt men byuhet woord „reclasseering" tocR1 al tyd aan misdaad of iets dat daaraan ver want is. Het Nederlandsch Genootschap tot Zede- ïyke Verbetering van Gevangenen heeft reeds sinds jaren aan recla.sseeringswerk gedaan. Godsdienstige en philantvopische vereenigingen volgden, doorgangshuizen voor ontslagen gevangenen werden ge opend, plaatsingbureaux opgericht, land bouwkolonies in exploitatie gebracht. Ein- delyk volgde de Regeering en begon leiding te geven en steun te verleenen, waar het particulier initiatief te kort schoot. f Een aparte ofdeeling aan het departe ment van Justitie is nu alleen voor dit ingesteld en van daaruit zyn een half jn reclasseeringsambtenaren over het 'erspreifl, die weder elk eenige be ambten onder zich hebben. Bovendien werd door de Regeering ingezien, dat de groote versnippering van krachten, waaraan elke sociale beweging hier te lande nu eenmaal on<feyhevig is, zooveel doeniyk moest wor den vodrkomen; daarom werden in de groo te 4 steden Reclasseeringsraden opgericht; waarbij alle vereenigingen zijn aangesloten, die zich met reclasseeringswerk bezighou den. G e 1 d e 1 y k e steun verleent ook de Staat, waarvoor een subsidieregeling jaar- ïyks opde begrooting prijkt. Ziedaar in het kort, wat Reclasseering is, hoe het werk wordt gedaiyi en door wie. Uit h«^,zooeven vermelde feit, dat sinds korten fid pas de staatsinmenging hier iH begonnen, hlijkt dat we hier nog met een jonge beweging te doen hebben. Jong en geestdriftig, ja! Maar even vaak jong en onbeholpen! Zoowel het doel, dat men wil bereiken als de middelen, die gebezigd moe ten worden, zyn nog niet vast ep duideiyk omschreven. Er is nog gêen systeem. Dat is voor een deel de schuld van ons eigen volk, dat de geest van samenwerking niet altyd goed verstaat, deels ook de schuld de Regeering, die nog niet genoeg ver dien dozyn land band legde tusschen het particuliere werk, de ryksreclasseering en de justitie. Zeker z(jn ook hier de zwakke plekken aan te wyzen, die genezing behoeven. Men denke b.v. aan «Ie* besliste noodzakelijkheid, dat, overal in het geheele volk, menschen beschikbaar komen, die tyd, liefde en moeite kunnen besteden aan het z.g. p a t r o- naatswerk. Wat dit is? Wel, zooals nu tegenwoordig de arme Oostenrijkers bun pleegvader of pleegmoeder hebben, zoo moeten ook heel veel patiënten der reclasseering, hun pleeg vader, patroon geheeten, hebben een «per soon, die voor hen zorgt, die hen begrijpt, b\j wie ze altijd om raad kunnen komen, die desnoods hunne financiën beheert, kortom, die toezicht op hen houdt, ze opvoedt, zoo dat ze niet het verkeerde pad weer nemen. Onze arbeiders en middenstanders zyn het, voor wie hier een mooie taak is weggelegd. Zy toch staan meestal in omgangstaal, ma nieren, in hun optreden gelijk met de perso nen, die reclasseering behoeven; ze staan er dichter bij en zijn daardoor gauwer „ver trouwensman", terwijl ze toch in verstande lijke en zedelijke ontwikkeling boven hen staan. Naast een keur van goede patroons is noodig een ruime keuze in reclassee- r i n g-i n r i c h t i n g e n. Nu reeds zijn ze er in vrij groot aantal, maar de bekendheid met hun bestaan is.niet groot genoeg. Terwyl de moeder haar verstandige doch ter met groote oogen aanzag, had deze haar reeds een kushandje toegeworpen, en was op het terras gestapt, waar Eelström haar reeds tegemoetkwam. U gaat vanavond weg? vroeg hy. Wat hebben wy heerlijke dagen met elkaar doorgebracht. Vanavond gaan we weg, antwoordde zy, maar we moeten nu al afscheid ne men, want ik moet myn koffer nog pak ken. Blijf nu nog een oogenblikje, nog een paar minuten, zei Eelström. Marianne ging zitten, doch daar hy niets meer zei, Begon zy met zachte stem: Wy moeten afscheid nemen om elkaar nooit meer te zien. Eelström werd bleek. Weineen, neen, stamelde hy. Blyf u nog een oogenblikje, een paar minuten maar. Elkander nooit meer zien? vroeg hy. Ik ga naar huis terug, naar myn Hon- gaarsch dorpje, sprak zij, en u gaat naar Stockholm. Hoe zouden we elkaar oo t meer kunnen ontmoeten? Maar ik mag u toch schryven? vroeg Eelström. o Waarom niet, als u my iets te vertel len hebt, dan schryf u natuurlijk, dal doe ik ook. Marianne ging naar haar kamer terug. Op de trap keek zy nog eens om en zag, dat Eelström heen en weer bleef lpopen als voerde hy een strijd met zichzelf. Nu? vroeg haar moeder, toen 7.U de kamer binnenkwam. Wij hebben afscheid genomen. Voor- loopig heeft hy zich niet uitgesproken, ant- Onbokend maakt nu eenmaal onbemind! Zou het b.v. geen aanbeveling verdienen, dat van regeeringswege een mooie en dui- deiyke „Gids voor de Reclasseering" werd uitgegeven, en gratis verstrekt aun perso nen, die met justitie en reclasseering in aanruking komen? In deze gids zou men dun ullc inrichtingen duideiyk kunnen be- schiyven. Ook hier beseffe men, dat in een goede reclame vaak het welslagon van een onderneming schuilt. Maar naast een flink systeem, keur van patroons enz. is onvoorwaardelijk noodig by elk onderdeel van het reclassee rmgswerk: menschenkennis en optimisme. Die kan men maar niet de menschen met de paplepel ingieten. En zelfs al heeft men een zekere dosis van deze eigenschappen, ze worden soms zóó hard op de proef ge steld! Echter: hoe meer menschenkennis, Hes te minder zal het goede vertrouwen ge schokt worden. Om deze redenen ia het wel degeiyk eisch, dat vooral personén, die d«»or ambt >f ervaring over menschenkennis en blijmoedig vertrouwen Inschikken, aicli voor het reclasseeringswerk aanmelden. Ons bestek laat geen verdere uitweiding toe. De hoop zy niet ongegrond, dat de aandacht van menschen, die voor hun me- demenschcn een warmvoelend hart hebben, op de groote en sociale taak worde geves tigd, die op het nog zoo weinig ontgonnen terrein der reclasseering open ligt. Men bedenke, wat we boven reed* v«v- meldden: niet alleen de maatschappij in al hare geledingen heeft behoefte aan h e r- vorming. De mensch zelf moet vóór gaan. Wederopbouw van don mensch: onderdeel daarvan is reclasseering. M*. R. Engeland's standpunt. Teleurstelling en verontwaardiging in Frank rijk. De mondelinge boodschap bevestigd. De Britsche pers steunt Millerand. Hoop op bylegging van 't conflict. Duitschland atelt Frankrijk aansprakelijk voor de schade. Verklaring van Miiller. Duh- seldorf niet bezet. Nieuwe Duitsche minister. Het relletje in 't Adlon- hotel. De toeatand in Denemarken. ONS OVERZICHT. We mochten gisteren wel opmerken dat Lloyd George tegen FrankrUk'a opmarsch in Ryn-Hessen is, doch den bondgenoot waarschynlyk niet in den steek zou iuten. Op 't moment dat we dit schreven had Ju les (Jambon de Fransche ambiut<a leur te Landen van den Britsehen ministe- van Buitenlamfsche Zaken, lord (Jurzon. reeds de mededeel ing ontvangen dal Engeland zich in zake de inmenging in Duitschland niet op hetzelfde standpunt plaatst als l-nankijik, door we Ke médedeeling En geland dus verder :s gegaan dan we durfden vero<niers-,o!i.in. Toen i.e Franschen dét hoon-n. was het hun als een donderslag u t heideren hemel, ze waren op een -ierge yke heusche maar besliste tegenkanting allerminst ver dacht. Natuurlijk was men zich in hcank- ryk terdege bewust van Lloyd George's weinige sympathie met de actie m Duitsch land, daartegenover stonden echter de uit latingen der Britsche bladen, die buna* zon der uitzondering Millerand steunden. Te Purus is men heftig verontwaardigd en dat niet alleen, er is ook een zekere ongerust heid waar te nemen wegens de daling- van den Erankenkoers enjde stijging van .Ie mark op de internationale beurzen. De mededeeling van Engeland die aan vankelijk mondeling schijnt te zyn gegeven, is schriftelijk be>vestigd in een nota, d e lord Derby gistermiddag aan Millerand heeft overhandigd. De Fransche pers heeft deze nota niet gepubliceerd. De bladen baseeren Vch bij hun commentaren op een uitvoen?, résumé, dat den volgenden gedachtengnng ontwik keld Groot-Brittannië, Italië, Belg;e en de Vereen gde Staten hadden zich verzet tegen oen opmarsch van Fransche troepen in de neutrale zone en Frankrök heefk dus ge heel op eigen verantwoordelijkheiin deze zaak gejxandeld. Engeland er Kent, dat er iets gedaan moest worden, maar de geal lieerden beschouwden de militaire actie van Frankrijk als ontijdig; zy zou den toestand biykbaar verergerd hebben. Verschillende waarborgen hadden genomen kunnen wor den en zy zyn ook onderzocht door «Ie ge allieerden. De Duitsche regeer.ng heeft overhaast gehandeld. Aan den anderen kant heeft Frankayk gebruik gemaakt van maat regelen, waarop het slechts in de laatste piaats een beroep had moeten doen. Ingeval deze maatregoien noodzakelijk waren bevonden, zou het de gezamenlijke taak van de geallieerden geweest zijn, ze uit te voeren, in geen geval die van een af zonderlijk land. Ongetwijfeld heeft Frank rijk te goeder trouw gehandeld, maar ue Britsche regeering is niet van plan, een.ge formeele verantwoordelijkheid te aanvaar den voor den thans geschapen toestand. Op het oogenblik zullen de Britsche soldaten niet deelnemen aan de bezetting van de Duitsche steden. Op de basis van deze nota's zun bespre kingen begonnen tusschen Millerand en '><>rd Derby. Millerand schijnt het dus niet uitgesloten te achten, dat hy de Engeische regeering alsnog overtuigen zou van do onjuistheid van haar standpunt. Hy rekent daarby op de noodzakelijkheid vo r Enge land om in Klein-Azië en Masopotamië niet de Fransche regeering hand aan hand te gaan; eveneens hoopt hij steun te zullen vinden bij de openbare meening in Enge land. Deze is, evenals de pers, voor een woordde zy. 's Avonds vertrokken zij. Toen zy thuis kwamen, lag daar reeds een briefkaart van Eelström met weinige maar hartelyke woorden erop. Den volgenden dag kwam er weer een kaart. Hy was op de thuisreis en gaf uit elke plaats, waar hij aankwam, een „levensteeken". Eenige weken verliepen. De stroom van briefkaarten hield op en de inhoud ervan werd steeds koeler en korter. Toen zy dacht, dat hy nu. wel in Stock holm zou zyn, schreef zy hem een langen brief. „Ik moet u schrijven", zei ze in de eerste regels, „niet om u te bedanken voor uw kaarten, nog mintler om een correspon dentie te beginnen, want ik verwacht op de zen brief volstrekt geen antwoord, ik ver bied u zelfs mij te schrijven, maar ik schrijf alleen, omdat ik u wil zeggen, wat deze twee maanden, dat we bij elkaar waren, voor my zyn geweest. We zullen elkaar nooit weerzien, daarom mag ik u wel bekenden, dat deze hennne- ringen den grootsten schat van myn leven vormen, want zy waren het schoonste, het beste, wat het leven my geven kan. Ik moet u dus schry'ven om u voor dat kostbare be zit te bedanken. Slechts één keer wil ik u zeggen, dat ik u myn hart geschonken heb Een lange brief volgde nog op deze re gels, vol herinneringen aan de dagen, die zy samen doorbrachten en juist toen zy klaar was, kwam haar moedei binnen. Wat schryf je daar, Marianne Een brief aan Eelström. Wat heb je hem geschreven? Dat ik hem myn hart geschonken heb. Heb je je verstand verloren? ue „mening mews artikel, dat de geheele ter Frankrijk staat en r fout, .lat Frankrijk v goed deel op zun hand. De „Times" valt in een hoofdartikel Lloyd George heftig aun om /.yn houding in zake .le Ruhr- Frankfort-kwestie en beschuldigt J.em er zijdelings van in combinatie met den Du;t- .-.chen gezant Sthamer te Londen onbe*ehe.- uenheden te hebben begaan, welke hom naar ulle waarschynlykheid in de meeding heb ben gebracht, dat Engeland mot achter Frankrijk zou staan, Indien dit up e.gon verantwoordelijkheid zou optreden. Het blad vraagt, of Lloyd George dit in het open baar kan tegenspreken. De „Evening News" zegt in een hoofd- geheele Britsche nutie ach- it het alleen een voor het meerendeel zwarte troepen heeft gebruikt, f rankrijk handelde strikt volgens de bepalingen, van het vredesverdrag. Het volgde daarbij den eenigen weg, die door de Duitsche regee- ciivg wordt verstaan. Het deed juist het zelfde. wat Duitschland zon hebben gedaan indien de rollen waren omgekeerd. De „Evening Standard" hoopt nog op een uylegging van het geschil, waarop naar men in Frankrijk natuurlijk nitt mmder verlangt. Politieke kringen te Parijs vra gen zich af of Lloyd George besloten heeft passief de ontwikkeling vun den gang van zaken af te wachten of Duitschland met nieuwe gunstbewijzen za. over laden', met welke laatste natuurlijk bedoeld wordt «Int Lloyd George zich actief verzet tegen Franlerijk's verder optreden in Uün-1 lessen. Overigens blijft hun niete aftde.-s over dun de troost, zy het een schrale, van Beigiü's cordialiteit. FrankrUk's noordelijke nabuur de eenige bondgenoot «lie hel in doze moeilijke Ure trouw blyft, oi het moest te elfder ure, nu het blykt, dat de geallieer den niet meegaan met de Fransche ciens- wyae, terugkrabbelen en zich beroepen op de vroeger afgelegde verklaring dat het de zelfde houding zou aannemen au, de an dere leden der entente. Met Enge anti's bo- biissing staat vast dut Millerand ook niet behoeft te rekenen op de hulp van Italië, dat duartoe toch al weinig neiging v*«r- tooniie en van Amerika is n.et veel te wachten. Men verkeert nog in 't onzekere omtrent de g«Mlragnlyn die Wil.,on denkt te volgen. Wilson, die óc bedoelingen van het kabinet-Millerand, in het bijzonder w.it oe Ryakwostie aangaat, niet geheel scliynt te vertrouwen, heeft ronduit gevraagd, welke thans de verdere plannen van de Fransche regeering zyn. Slaagt Millerand er in, hem gerust te stellen, wellicht «lat uan van dien kant nog op verra.-sin.gen te hopen valt. De aanvallen op den president van de Vereenigde Staten door de Fiansche hebben tijdelijk opgehoudei Bovenwei feit dat de Amerikaansche vertegen woordiger in de commissie voor het Rijn- <and al te kennen heeft gegeven, dat hij weigeren Zal aan eenig gesluit d'ei com missie deel te nemen ten gunste van den Franschen opmarsch, doet vreezen dit de kans op „verrassingen" heel gering is. Eén lichtpunt is er in deze duisternis voor Frankryk en voor de geallieerden Mogelijk zal dit conflict ten goede leiden. De bit terheid der aanvallen op Lloyd George en Nitti, de omzichtigheid, die men duidelijk tegenover Amerika in acht neemt, bewij zen, dat de noodzakelijkheid der bondge nootschappen meer en meer wordt inge zien en dat men het huidige verloop dei- gebeurtenissen betreurt. Marianne schudde lachend met haar hoofd. Volstrekt niet. mama. Je stuurt dien brief niet weg. Jawel, mama, en rporgen weer een. Don volgenden dag schreef «y: „Ik zit nu in den tuin en zie de blaren vallen van de boomen. Het is een heerlijke dag en ik vraag me af of er een grooter ge'uk is dan met open oogen te zitten droomen van schoon" herinneringen. 0«>k vraag ik mij zelf, waarom Ik eigeniyk gelukkig ben en of het voldoeiuie is, zelf lief te hehbe*\ om gelukkig te zyn. Ik antwoord mezelf dan: ja. het is wel een weemoedig geluk, maar hetd myn hart is er toch van vervuld. Zoo schreef zy eenige bladzyden vol. Tien dagen daarna kwam er antwoord op deez lange epistels, maar het waren slechts eenige opgewonden regels, waarin hy vroeg haar te mogen schryven. „U moogt my niet meer schryven. ant woordde Marianne en als u het toch pro- l>eert, zal ik nooit meer ietM van mU laten hooren. Ik kan u alleen alles zeggen, wat my op het hart drukt, als u zwjjgt en ik zeker kan zyn, u nooit nteer te zien of te hooren. Marianne, zei haar moeiler boos, je bent toch vreeseiyk dom. Hoe wil je je doel bereiken, als je hem verbiedt, ,e te antwoorden Haar dochter lachte diepzinnig Laat m'ij maar begaan, maniu ik weet wel, wat ik doe. Zoo schreef zij onvermoeid en zeker van haar overwinning, verder, lange, dicht in elkaar geschreven brieven, waarin zy de geheimen van haar meisjesziel ontsluierde en sprak van de heilige liefde, waarvan Wellicht dat deze cfiain de oogen opent voor een gevaar, dat sinds lang dreigt. Ale dit antwoord de atmosfeer tusschen de ge allieerden zuivert, dan kunnen de vrienden van Frankryk slechte met voldooning op de betreurenswaardige gebeurtenissen vis de laatste dagen terogzieo. Voor 't oogenblik echter zit de Fraaache regeering voor de moeilijkheid. Ui sieren heeft «Ie ministerraad twee maal beraad slaag«i over Engeland'» houding, maar 't is niet heiend of al eon antwoord gevonden is op de vraag: wat nu? Vooi Duitschland («iat Frankruk nota bene de kosten van de nieuwe bezetting, wi laten betaion) kon het geschil mer Frank ryk zich niet beter ontwikkelen. BUdun als «le Lokal Anzeiger waarschuwen wel tegen een te groot optimisme. Frankrijk, too »chryft het blad, hooft van het bcg.n af Xn met een afkeuring van zyn optreuen »r zyn bondgetnooten rekening gehouden on toch g«>«n uanJeiding gevonden om «lin wenschen op te geven. Hat aal zich Utau» nu «li»» afkeuring uitgesproken ju. niet b« zwaar lor voelen dan daarvoor), dit belat evenwel niet, dat de Duitsche regeonng nu een krachtiger houding durft aunnemen AlvdK heeft ze giatoren haar protest lateu volgen door een nota, waariu gezegd wordt: De niet door het vredesverdrag ie rechtvaardigen en niet van te voren aan gekondigde bezetting van het Duitsche ge bied heeft tot talrUke inei«ienUu geleid. Daarbii is o.a. een aantal Duitschers ge dood en een groot aantal gewond. Met handhaving van uiile eischtm. «li© de Du't- sche logeering naar aanleiding van het Fransche ontleden zou kunnen doen gelde*, verklaart zy thans reeds, dat *y «le Fm* whe regoering aansprakelijk stelt voor alle schade, die door de jongste gebeurteniseen is ontstaan of nog ontstaan kan. Een verdere mededeeling behoudt «le Duitsche regeering zich na onderzoek «Ier afzonderlijke gebeurtenissen voor. De officieuse „Deuteehe AUgemeine 2tg." schryft, «lat het bericht in de per» de ren de doet, dat de Franschen voornemen* «te bezetting drie maanden te Handhaven. Te beyoegder plaatse wordt gezegd, dat ei van «Ut bericht, hetwelk «Ie Franrohe ver klaringen zou tegenspreken, nifltr bekend is. De in de overeenkomst van Augustus vustgesteltle termyn voor de voi mindering van het Duitsche legercontingent loopt «len llren April af. Het i» juist, dat ei tusschen beide regeeringen onderhandelingen worden gevoerd over een verlenging van den ter myn. Naar verluidt, zou«Usn «le Fraiuchen géén onvooi waardelyk weigerachtige houding te genover den wensch betreffende een vev lenging van den torntyn aannemen. I)e binnenlandsche moeilykheilen ontwik kelen zich minder gunstig voor «Ie Duitsche regeering, die al te viel de arbeuuor* moei U vrien«l houilen, wat o.a. aan den dug kwam bij de lischen die do vakveieëhtgin gen hebben gesteld ointfènt «ie actie in 't Ruhrgebied en waaraan de regoenng zich scheen te onderwerpen. De rechtscha par- tyen vinden dit minder aangenaam, 't heeit een zekere ongerusthenl onder hen v«uoor zuakt. In een onderhoud «lat ryk-ikanseiier Miiller mrt een vertegenwoordiger der Gei m«»niu had, verklaarde hy dat hum de b« zorgdheid van het Centrum niet ontgasu was, maar dat daarvoor geen voluovmle re den bestond. Het 1» volkomen onjuizt om aan te nemen, «lat de regeermg op voor stel vaa_dc vak vereenigingen besluiten ge nonuA of concessies gedaan heeft. In «len loop Ivan de besprekingen met de vak vei eemiingen heeft «Ie regeering medegedeeld wat *y naar aanleiding van de gedurende «le lantste dagen ingebrachte bezwaren be sloten heeft. Zoo werd b.v. met betrekking Lot de actie in h*et Ruhrgebied me«iegedee.d wat de regeering ree«l» op 4 April te Pa- iys liet weten, dat binnen zeven dagen de actie geëindigd zal zijn. Wat «len opmarsch ten zuiden vun de Ruhr betreft, aan de autoriteiten te Elberfold. Barmen en Hu- scn is reeds medegedeeld, «iat de troepen daar niet zullen binnenrukken, daar bier de grondwettelijke toestand hersteld Met betrekking tot «Ie tydeiyke vrUwilligen en de „Einwohnerwehre" werden «Ie bealuiten medegedeeld, die op grond van den wen*ch der internationale milituire commissie ook, reeds genomen waren. De uiteenzettingen* der regeering biyven dus gehe«»l in het ka der van de programmatische verklaring, lie He regeering in He Nationale Vergade ring heeft afgelegd: de vakverecnigingen wenschen niet», wat daarmede niet te ver een igen wa». Het spreekt vanzelf, dat «ie sociaal-democratische ministers evei krach tig als de burgeriyke tegen iedero soort van byregeering zyn. By «le onderhandelt» *en met de vakvereenigingen is tot nu tos haar hart vervuld was, En deze brteien bleven, zooals zij dat bevolen had, onheunt Woord. Vier lange, eindeloos lange weken gingen voorby en zy h<H»rde niets meer vun Fel slröm. Nu !>eg«>n het vertrouwen in haar overwinning wat te luwen. Haar wangen werden smaller en hleekev, haar oogen waren dikwyls vol tranen, zy werd zenuwachtig en prikkelbaar en toen zy op zekeren dag weer zou beginnen te schrijven, wierp zy baar pen boos neer, svaavom zou ze langer schrijven? Heb je nu eindelijk ingezien, dat Je overspannen dwaas h«»bt gedaan, tien Je tot de overtuiging gekomen, dat ik geiyk-heh? vroeg haar moeder. Marianne zei niets, stond op en varilet de kamer. Ken minuut later hoorde haar moe«ler «ren gil en hrt meisje kwam binnen gestormd met een telegram. Ziet u, munia, dat ik een inenschenziel beter ken «lan u? Ik heb het hem niet te vergeefs verboden! Wat dan? vroeg haar moeder verwon derd. Dat hy komt! Dut wy elkaar terug zien! Komt hij dan? Marianne relkt«> haar moe«lei- triumfee rend het telegram over. Dat hielt! In: Mor gen kom ik naar u toe. Eelström. Ik verbied hem te komen, dus komt hij, ik verboot! hem iets te zeggen, dus zal hy zien uitspreken, want het >yn de ver boden vruchten, die het aanlokkeiykst ziiu Zoo heb ik myn doel bereikt! riep Ma- i^ai^Ben het geluk was op haai gezicht te

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 3