LIMIN1IE SIROPEN. Arrow Boorden Electro-Technisch Bureau J. F. W. I Electromotoren van '|t tot (j P.K. FIRMA VERKLEIJ Gom SCHËMEESdCHTS PIJP 1870 1920 cJK.tM. Groeneweg 73a. Lange Tiendeweg 24 Telefoon 326- uit voorraad leverbaar. POST'S J. C. FICKWEILER, Vervoert alle soorten Koopmans goederen per Vracht-Auto's van en naar alle plaatsen. Vraagt Prl Isopgaaf PUHT Vraagt ZAAL's St. Nicolaas. Bioscoop „GOUDA VOONUIT DE ROODE LANTAARN KINDERCOURANT ft* echtw daarvan geen «prak® newest. Ook dc sociaal-democratische miaiHterA weten, dat dc kleinste stap buiten dc democratie naar bodcmlooze diepten loidon moet. Ada nu bier en daar ia verband met luaachen de regeering en de vaJcvereenigizi' gen gevoerde onderhandelingen van een lierlynache dictatuur gesproken ia, dan moet er op gewezen worden, dat ten eerste behalve het Berlynsche vakvereenigipgs comité, de in aanmerking komende vakvjÉr- ceiugmgen niet alleen Berlijn vertegen woordigen, maar veeleer geheel Duitschland omvatten en dat ten tweede de ruksregee ring zeer precies weet dat in Z.-Duitscn- land de geringste poging tot zulk esn Her- .ynsche dictattiur den heftigstcn tegen stand zou ontmoeten. I)e ryksregeering vergeet geen oogenblik, dat zy er niet al- leen ia voor Herlyn, maar voor het geheele ryk en dat zy niet de belangen van een bepaalde klasse, maar die van alle kringen tn partjen behartigen moet. In het ltuhrgebied ia de toestand weinig veranderd. De gisteren te Dusseldorf ge houden bespreking tusschen de stedeluke commissie van Dusseldorf en den rijkscom missaris en de militaire overheiu heeft tot het besluit geleid, dat de regeeringstroepen Dusseldrof voorioopig met zullen binnen rukken. Zou door bijzondere om»tandigne- den een opmarsch naar Dusseldorf noodzu- kelyk blijken, dan kal de rijkscommissaris hierover met het stadsbestuur van Dussel- uorf overleg plegen. Dit geval doet zich misschien reeds voor. Gistermiddag heeft n.l. een klein incident plaats gehad. Een twintigtal officieren der rijks weer kwam in auto's te Dusseldorf aan, om eenige ma chinegeweren, die kort gededea uit een voorstad naar Dusseldorf zouden zijn ver voerd, weer terug te halen. De uitvoerende raad weigerde echter de afgifte der machi negeweren aan de fyksweer-officioen, die onverrichterzake weer naar Kettvig moes ten terugkeeren. De rykskanselier^MUfieT"heeft voorloo pig de portefeuille van Buiten'amlscho Za ken beheerd. De regeering is thans uiige oieid met een nieuwen minister van bui- tenlandsche zaken: dr. Adolf Köster. De nieuwe minister is eerst 37 jaar oud, heeft filosofie gestudeerd, is een tijd lang pri vaat-docent geweest aan do Technische Hoogeschool te Miinchen en toen journalist geworden. In die hoelanigne.d heeft hy tij dens den oorlog een paar re:/.ïn aan liet Westelijk front gemaakt. Dr. Köster, die lid van do aociaal-democrat." scho partij is, was na het uitbreken van de revolutie ver bonden aan do rykskan.sei.mi, en later a ld het departement van Jan rijkspresident, In April 1919 word hy tot Pru.s'sch gezant en rijkscommissaris voor liet stamgebied van Sleeswijk benoemd, wuar hu zich zeer verdienstelijk maakte. Dr. Köater is ten ernstig en ontwikkeld man, maar de vraag is, zegt de N. R. Crt., of hij de geschikte peraoon voor deze be.angrykste functie in de Duitsche regeering u. Hoe zal deze zeer jonge minister op ijn eigen oepaitemert, waar nog zooveel aan vroeger tijden herin nert, worden ontvangen? Het Beiiiner Ta- gehlatt zegt, dat leze benoeming n et be antwoordt aan de etscheu van het oogen blik. De National Zo'tmg is tien nieuwen minister beter gezind en zegt dat dr. Kos ter «en representatie re verschyning is, dip temperament, friscViheii, en een he'deren blik op menechen en dingen bezit 16 April zullen Prina Joachim Albrecht ran Pruisen, prins Hohnulohe en r.'„meester von Platen voor de r3chtbana verschijnen wegens het bekende relletje bü Adlon. Er zijn 26 getuigen gedigvaard. In Denemarken keert de normale toestand geleidelijk terug.. Uit Kopenhagen worden aan «Ie Deutsche Allgemeine Zeitung ge seind, dat het nieuwe wetsontwerp op de verkiezingen in Denemarken klaar is. De commissie die het wetsontwerp behandelt, heeft reeds haar laatste zitting gehouden. De conservatieve party leiders hebben ver klaard, dat zy het nieuwe wetsontwerp noodzakelijk achten; slechts de boerenafge- vuardjgdon dér linkerzijde willen er niets van hoorei* Een groot gedeelte der arbei der^ da* de staking nog niet opgegeven Kgd, heeft ook .weer bet werk hervat, n.l. de schoenmakers, do fabrieksarbeiders, de scheepgwerfarbemers. De bakkers staken echter nog. Pogingen van minister Jenssen om tot een oplossing van het geschil te ko men, voeren tot geen resultaat. De bakkers verlangen^ o.a. de afschaffing van den nachtarbeid. Kopenhagen is bijna geheel zonder brood. BINNENLAND. Eerste Kamer. De leden van de Eerste Kamer der Sta- ten-Generaal zijn tot hervatting der werk zaamheden bijeengeroepen tegen Dinsdag 13 dezer, des avonds te 8% uur. Wijziging pensioenwetten. Op de vraag van net Tweede Kamerlid den heer Duymaer van Twist betreffende vergoeding van schade aan op pensioen te stellen militairen tengevolge van het uit blijven van een wijziging der pensioenwet ten, heeft de minister van Oorlog, d.d. 8 dezer geantwoord, dat, waar de regeering voornemens is, aan de eerlang in te dienen K. militaire pensioenwetten terugwerkende '•^kcacht te verleenen tot 1 Januari 1920, alle £f«^ÉWert dezen datum op pensioen gestelde of nog te stellen militairen, voor zoovel de nieuwe bepalingen op hen van toepassing zijn, in het genot zullen worden gesteld van een volgens die bepalingen berekend pen sioen, zoodat door hen geen geldelijke scha de zal worden geleden. GEMENGDE BERICHTEN. De staking in de havens. Ken schrijven aan Minister Aalberse. H"l lux^fuwtmir \an den Ueiitralen Bomt van Transportarbeider» heeft gisteren in antwoord op len Donder lag ontvangen M'f v ui Minister Aalberwe. het volgende schrijven o,zonden Vnn Uw missive van «len Ten April, houdende ni<>de ieeling, dat u zich vnn ver- (Wn pojinp'u in zake het transportirbel- derseouiilct zavIv onthouden, totdat n ver- neenH, d«< or in 'Ie meonlng) <hv partijen oen wijziging is ge'.iomor», namen wij Iton- INQEZONDEN MKDEDEKUNGKN. GOUDA, 10 April. 6 Het is wij aangenaam bij de herdenking van hot iiO-jarig jubileum der zaak U wijn tweede retour van Parijs 'te kunnen Inrichten met geheel NI EU WK COLLECTIE NO UVEA UlE'S in alle genres. Hoogachtend, 'JUK.' W N.V. Mode-Etablissement „GOU DA", nis. Tot onze verwondering) troffen wij daarbij «Lm uw inventing aan, dat de hou ding van onzen Bond een weifelende zou zijn. Het zij ons vergund op to merken, dat reeds hij dl) interpel'latie-Marehant door ii werd gezegd dat vóór er van arbitrage sprake zou kunnen zijn de grondslagen daarvoor disien lo zijn vastgesteld. Deze weening hebt u nog eens lot uitdrukking gebracht in, de conferentie die u ons op 26 Maart wel heeft wj.len verieooen.. Üe- hee' dienovereenkomstig 1 lobben wij u me degedeeld, tierekl te zijn met de tegenpar tij ui lies pre'J ng to wilDn tre len over de vraag of er gemeenschappelijke givnlsla- «en voor arbitrage van lief eonllict beetaau. Het .iigt voor de jjiand, dal, indien lil er- omtrent overeenstemming ware verkregen, er bij onzen bond tageu beslechting dbor middel van wlslrage geen verdere bezwa ren zouden hebben bowta&n. Hit is ons dan ook onduidelijk lioe ten opzichte van onzea bond van eene weifelende houding zou kunnen gesproken worden en wij wijzen (h ze dan ook op grond dor feiten met in druk tering Di 'eutral® Bond en de Fedierafie hebben zich beide met manifesten, gericht tot de leden hunner organisaties. 6 Do Bond acht het verwijt van weifelen misplaatst en verklaart wol degelijk arbi trage gewild te hebben, Uffwtjl de Fede- ralit, thans z"gt, dat in alle brieven en stukken van werkgever» en werknemers ui spraken en meeningeu le vinden waren, die gecombineerd eene bespreking tot stand hadden kunnen brengen. Men mag alzoo de conclude trekken, dat de leiders der staking liet niet tot rtand komen van eeik'g overleg, ui het ver gevorderd sta dium van liet conflict, lietrenren. Minister Anllvvrso zal zioli van verdere pogingen lot arbitrage onitliouden, totdat hij ver neemt, 'dat er in de meoiünt? dor partijen eet. wijziging is gekomen. Wij betwijfelen ,of <k- Minister nu reeds in de nadere ver klaringen der arlxviders-orgttmisatien eene bepaalde veranderde houding znj zien. Zeer waarschijnlijk zal afgewaolg: worden wat de HtaJvera zelf over den huldigen toosvind het conflict en de verder aan tfv ne- gedragslijn zullen zeggen. In die eer ste held der volgende week zullen zij ge. legienheid krijgen in vergaderingen Iwnne ïirienfrig te zeggen en eventtueal te beslis sen over al of niet doorzetten van don strijd. VolgeriH de werkgevers hebben zich •eds groate groepen van vaste havenarbei der*. zeelieden en civiel personeel voor het Ivervatten van liet werk aangemeld: doch zoolang de schepen in buiteitlandsolie Un cus niet gelost .worden, willen de Voeders geen staker» aannemen. De Federatie zegt in een coniinunujué van liaro ,K>ngste vergadering „De aanwezige bestuurders war»>n allen au oordeel, dat uit de publicatie» van de wei-kgevers moet worden verstaan, dat deze voorsiliands geen lieëindiging van de staking willen, wijl zij de werkhervatting van onmogelijk na te komen voorwaarden afhankelijk stellen. I)e eisch, dat eerst' de bpvoot in het buitenland moet worden op gelieven., i» alleen daarom reed» niei te verweeenlijken, omdat de beslissing daar over door de buitenlandsche organisaties genomen mdT>t worden, die - men denke aan de liereikle positieverbetering door de Engelsche lutvenarbeWers, het nviturouindag- loon van 16 shdiing - aioh zeker er te gen zu-Len verzetten, dat de Hollandem met zulke lage loonen genoegeo zouden nemen, alrf de werkgever» hier wilden geven. Dit geldt meer in liet bijzonder voor de lage loonen der zeeldeden. Er la dan ook geen sprake van, dat de tot verderen strijd provoceerende voorstel, len der werkgevers zelfs maar voor ernsti ge discussie vatbaar zouden zfjn. Uit hun houding blij tót, dat de meening van den Minister, dat 's lands beta rig een spoedige oplosaing noodig maakt, al zeer weinig indruk op do leiders der .Scheepvaart Ver- eoiugaugieti vermag uit t" oefenen. In de cersKe helft der volgende wivek zullen de stoker» te Amsterdam en Rotterdam op de ledenvergaderingen gelegvuiheid krijgen, hun meening ki-nijagr te maken en zal over de vervier aan te nemen houding worden be. slisi, Jiiimiddels worden nog alle mogielij. ;e maatregelen, genomen, om het, toevloeien vun den noodSgen steun te verz<»korpn, ten einde den strijd onverzwakt dloor lo zetlen Tot den Minisner zal een schrijven ge rich; word«\ om nader aan te toonen, dat liet Kedieritiel)estuur zich gelioudeii heeft aan hel <wj de "con teren tie iugen >inen stand punt, een eventueele bespreking van werk gevers tvi werkinemens te wijlen bijwonen, zonder zich voorwf vast te leggen op een arbitrage, Aan het slot. der vergadering werd op- iMeuvi ouder de (K>gen gezien, of het mo gelijk was in zake de le;'ensniiiddelenvoor ziening voor Duitschlaud en Oostenrijk, d« tót dusver ingenomen: hotuling te wijzigen. Daarover zai in de ledenvengaderlBg^n ge sproken worden." Urn dit communiqué blijkt, dat do Fede ratie de leien zai Laten liesiissen. Alles zal wel afhangen van het verkrijgen v-an de n >odige gelden voor de stennpennlngen. Fr werd in de laatste weken steeds minder uitgekeerd I it VliKsidigen wordt gemold! Hoewel Bond piï l-Vderatie trachten (U lossing vnn het Amerlkaansclie stoonischLp nciqun" te verhinderen, zetten de ruim voldoende werkkrachten, die zich Irnbbon iiapgenvld, de lossing voort. Aangehouden Spartacisten. Een vermoedelijk uit hmbden gevuichte Spartmist is te Niouweseliaus over de Ne- dei landscllie greus gekomen. Hij werdiaail- gelioiblen om te worden uitgeleverd. Dc grenswueto, t) H-lleeren'ierg heeft aan- geliouden eu in do barak aMaar opgestoten drie Diuitschc SparBacisten, die w aursctujn. lij in hel roode leger hebben^ meogev och- leu. In hun gezelschap was ook een „Roode Kruis-zuwter". Wraakoefening? Men schrijft uit Steenwijk Ir. Momuiige veenderijen zijn enkele ar- l»et«ers weer op de oude oondllie aan den arbeid gegaan, wat natuurlijk <Sen doorn in het oog i» van de velen die nogsteoda hooger loon tviscihen Zoo ook hadden en koio werk wil,ügen in de vecndlprij van de Gebr. Knol, gelegen onder de gemeente Steeiiwtjkerwold, al heel wat arbeid v er- richt, toen im den nacht van Woensdag op Doinileitlag enkele personen dat work; een wal gegraven en voor een groot deel reel- gesneden tujrf, kwamen verndeJen. Tevens wen! al liet gereedscliap van rle Imggerlul en de turimakera geliefll vernield. STADSNIEUWS. GOUDA. 10 APRIL 1920. Bureau voor Arbeidsrecht. Het Bureau voor Arbeadsrecht meldt ons dat uit zijn heden verschenen jaarverslag blijkt, dat (leze instelling zich steeds in een vry groote belangstelling mag verheugen. Niet minder dan 128 zaken en zaukjes wer den in den loop van het yorige jaar behan deld en wel van den volgenden aard: belas ting, huur, ongevallen- en beroepswet, in validiteitswet, militiewet, vereenigmgsza- ken en quaesties inzake zieken- en andere fondsen. Als men nu weet, dat slechts ééns per week en wel Zaterdagsavonds zitting wordt gehouden, kan men nagaan, dat er op zulk een avond heel wat wordt verhan deld. Veel personen schijnen evenwel niet te kunnen begrijpen, dat geen recht kan ver kregen worden indien geen onrecht is ge schied. 't Komt nog al eens voor. dat men schied. Het komt nog al eens voor, dat men zich tot het Bureau wendt om hutp, terwijl men overtuigd Is zeer zwak te staan. Als men niet zeker Ja, onrecht te zijn aange daan, is het vergeefsche moeite dc zaak aanhangig te maken bij het bureau. Het 50-jarig beetaan van het Mode-Etablissement „Gouda". Nog even herinneren we er aan, dat het Mode-etablissement „Gouda" van de firma Sam so ra vandaag een halve eeuw bestaat, welk heugelijk feit hedenmiddag wordt her dacht met een „Mode-show", zooals men tegenwoordig in Den Haag zegt. Na afloop van de tea (ongeveer te vier uur) is er ge legenheid den jwer Sanvsom geluk te «en- schen. Jubileum. Naar wy vernemen, zal het den 17en April a.s. 26 jaar geleaen zijn, dat J. M. de Graaf in dienst trad by de firma G. Soos Het zal den jubilaris dien dag zeker aan geen belangstelling ontbreken. hoeveel i dat weg De Emmabloem. De Vereen, tot Bestrijding van tubercu lose heeft uit Haastrecht nog ontvangen 10.97%, als opbrengst van den verkoop der Emmabloem in die gemeente. Hiermee is dc totale bijdrage uit Haastrecht 82.12% geworden. Witte Bioscoop. De Circuskoning heeft een taai leven. Jammer, dat we niet hebben opgeteekend, malen hij in gevaar verkeerde en geen optelling hebben gemaakt van ae ettelijke avonturen, waarin hij de hel denrol vervult, 't Zou een respectabel cij fer zijn. En nog steeds stapelen de moei lijkheden zich op, doorstaat de sympathie Eddie alle beproevingen, die hy ondervindt en weet hij schitterend alle listen en lagen, die hem gelegd worden te overwinnen. Hij ontsnapt bij een poging om Alige Page (een waardig partperin) te redden uit een brandende woning, rolt met een auto een berg af zonder 't hachje er bij in te schie ten en vtaet tijdig uit eenzelfde vehikel te springen als dat in razende vaart van den wal in de rivier zal storten. Alige Page doet, als gezegd, niet onder voor hem; wan neer het geen onbeleefdheid was tegenover een jong meisje, zou je tot de conclusie ko men: „Onkruid vergaat niet". Nu kun je alleen maar hopen en vertrou wen, dat ze gered wordt uit den holder- bolderenden wagen, waarin de bioscoopbe zoeker haar achterlaat en dat volgende week in de laatste afdeeling Alige en Eddie elkaar kragen." MOORDRECHT. Aan de Universiteit te Utrecht is ge slaagd voor het artsexamen de heer A. P. Ketel. NIECWERKERK a. d. IJSSEL. Met het oog op de africhting, die van wege den Nieuwen Rotterdamschon Post duivenbond Woensdag 14 Aprli een aan vang neemt, zullen Zondag reeds vele ver- eenlgingen hun duiven hier in vrijheid doen laten. De duiven moeten per wagen naar de plaats van loslating gebracht worden, daar per spoor op Zondag duiven voor weilvluch- ten niet vervoerdjworden. iVOH VOETBAL. W il - i r ij (I pf,- o gj.r a ui m a u o r Zondag a.s. We-u-.ljke AMei 1 mg. lo klA«*i>. Dordrecht D.F U.-A.F.C. ('otterdam V.O.C.-Ajax. Viu»tr(Um Blanw Wit tjuich. Haarlem If.F.f'.—f^Jtona. i\oiigan.gecoiiipelii>ie. I vfi oncordiW.F.t -chledaii» K.\ V.-ILF.f. 2e L|ost> A. Gouda (ilvuipln 1141% «*r«iiiii 3e klas»»» VI ui. (Uiteen V K.P.-T.O.P. Zwemmen. De E u g clsi'hn locht u n h e t IJ. Indertijd 'is reed» medegedeeld, dat Zwemvereniging Het IJ een trip zal on dernemen nam.- Engeland en Schotland. |clena\owd /.al deze toer oen atn\ang iieineii, SiipporUT» /.uilen de oirca twiiilig l.?-!edi'n uii'giIc'.di doen. IJel \ertrek is liepaald op M uur 's a\onds Centraal Sta tion >in half 8 réunie in de waihtkanin- lo n\a-, De volgende |>olo-«pelerri zul.en de ver sell1'Ilende wedstrijden Rjielen: A. van >D| (iloel), A. van Beet» en G. BIUz (ach ter), N. N. (Captain), M. Blitz, J. Boli- lander en F Schutte (vóór). Al» inval- !er- zul I-u L. J Har in» (doe.), 11 JVtin- ger en VI. I de Smet dit team veiuezel- leri. Behal e wnleriiolo wedstrijden zullen in O In t') IhjBOiAcu plaatsen ook estafette*^, slrijdcu. wot\l-n gebonden VU, deoliicineih liivfaw, zullen uiikomM1. G. Blitz, M. J. S. de Smet, M. Bfttz u' Th Mangier en J F. Schutte, reserves It' J. Smet en E van Es. Vrtrvolgtens worden er uiteraard dueelo snelheidswedstrijden gehouden Opile 100 yards rug- en 400 yard» vrije stag zal G. BIUz uitkomen; op de 50 en loo yards «nelzwenmien \oo.r juniores E. van E-S terwijl de bekende springer B. J. Smit aan hrt schoonspringien zal deelne? men Als ot'f.cinl» zullen de lieeren 0. V. Kra- in<T en G. Blitz Sr. de re*, medewaken, liöneven# «en 7-tal suppor'er». Aoh:ereenvolgens woi-dei wedstrijden ge- rpecld te Manchester, Hyde,» Santport, Glas- gow en Dundee. (N R. Ct) PREDIKBEURTEN. Zondag 11 April. GOUDA. Remonstr. Kerk, 10% u. Ds. H. van Assen delft. St. Janskerk. 10 u. v.m. Ds. Hospus, bed. Avondmaal. 6 u. n.m. Ds. Reinders te Rotterdam, dankzegging. Kleine Kerk. 10 u. v.m. Ds. Bijl, Luthersche Kerk, 10 u. v.m. Ds. Th. Schar- ten. Soc. de Réunie, 6% u. n.m. Ds. J. W. Kruyt, lid Tweede Kamer, voor het Rel. Soc. Verbond. AMMERSTOL. Ned. Herv. Kerk, 6% u. n.m. H. Bruyel van Willige Langerak. BERKENWOUDE. Ned. Herv. Keijk, 10% u. v.m. Ds. J. N. v. d. Heijden. BERGAMBACHT. Ned. Herv. Kerk, 10 u. v.m. en 7 u. n.m. Ds. D. Plantinga. BOSKOOP. Ned. Herv. Kerk. Geen opgaafontvangen. GOUDERAK. Ned. Herv. Kerk, 10 u. v.m. en 7% u. n.m. Ds. 't Zandt uit Delft. 2% u. n.m. Ds. Kanis uit Stolwijk. HAASTRECHT. Ned. Herv. Kerk, 7 u. v.m. Ds. J. N. v. d. Heijden van Berkenwoude. Geref. Kerk, 9% u. v.m. en 6% u. n.m. I)«. J. v. d. Wolf. MOORDRECHT. Ned. Herv. Kerk, 10 u. v.m. Ds. Kniphuizen. OUDEWATER. opgaaf JK. STOLWIJK Ned. Herv. Kerk, 10% u. v.m. Ds. Kanis. (Doopen), Evangelisatiegebou' n.m. Ds. Bokma uit Schiedam. 10% u. v.m. en 7l'2.u. WAARDER. Ned. Herv. Kerk, 9% u. (oude tijd). Ds. F. W. G. Verheul uit Gouda. WADDINXVEEN. Ned. Herv. Kerk, 10 u. v.m. Ds. Steenbeek. 6 u. n.m. Ds. Steenbeek. Voorbereiding H. A. Remonstr. Kerk. 10 u. v.m. Ds. C. E. Hooi kaas van Rotterdam. LUCHTVAART. Men meldt ons uit Deventer dat thans de contracten tusschen de gemeente Deven ter en de I. L. V. O. zyn afgesloten, fin nen enkele dagen zal begonnen worden, het terrein aan de Bergweide tot een mo dern vliegveld in te richten. Tegen 15 Mei denkt men met het terrein gereed te zijn; daarna zullen de hangars vermoedelijk een 8-tal, een bergruimte voor 12 k 15 vliegtuigen biedend in gereedheid wor den gebracht. In Juni zal alles gereed zijn voor de demonstraties, .die alsdan gehou den zullen worden. Een twaalftal vliegers, w. de Franschman Duchereux, de Oos tenrijker Kriger, en de Duitscher Schiller, zullen gedurende de vliegweek in Deventer peerstryken. BURGERLIJKE STAND. Gouda. GKBcRKN Apriil. Teuntje, d. W. VI ghcit co, J VersJool. - t'athariiw, (I. \l de Ketst-r en A. van den Hni- e|. - Mafhl^lu, J W. F. Determiin en ZiiIjiHcld. Jolmnnu Th.'odori, il v J van Meow i en J. Th. KiiKk. 7 April. 1 iflna. d. v. W. de' Grool on L. K Dekker. ONDERTROUWD: M. van Bommel en M Donlnnd. - J. Bakker en W'. .1. \nn Noll. - F. W. S. Grander en J. M. W'erkhooven. - W'. |Ien Os en .1. II Bloiilnml. - O. van Brkol ei G Kro*v. ADVERTENTIëN HET GOEDKOOPSTE ADRES voor alle STOFFEER BEHANG- rn BEDDENWERK is lste klas DIVANS f 55.Vraagt pr^s voor Salon-, Huis- en Slaapkamer-Ameublementen en alle soorten Clubfauteuils. Leverl SPR1NOMATRASSEN, KAPOK- en SPIRAALMATRASSEN tegen den uitersten prijs. Vraagt de stalen collectie BEHANGSELPAPIEREN vnnaf 35 cent tot in de fijnste dessins. 1/evert alle soorten Gordijnen, Rol Vitrage en Overgordijnen Tevens REPARATIE INRICHTING. Aanbevelend, T. DEKKER. Waf zal „hij"zoo-n t ff K PREMIER ,,PIJNN VINDEN. vocw £/KV?03, c OLFCJK120. A/ltfERDAfl Aanbevelend, SIGARENHANDEL „BORNEO", Kleiweg 87. 2074 38 Aanleg van Licht- en KrachtinstallatieSe Firma B. DB JONG. Behangers, Stoffeerders, Beddenmakers, Verhuizingen. Gouwe 91. Tel. <7 20 Tel. no. 549. v.h. L. VAN DER BEEK. GOUDA LANOE TIENDEWEG 71 TELir. 44». WOERDEN BLOKJESBRUO 2080 50 Vorkrljgbaar bij uw OBrBseldan iBBBrinclBr Imp. MAK BL0CH. AmtlBrdam. BOTER- en GEKRUID MARKT 32 - Telefoon 216. CHIN Al CHIN Al Wie herinnert zich aiet de groote Boxer opetenden aaa het eiad der vorige eeuw. De vrcetelijke, haast ongelooflijke gebeurteaies^n uit dien tijd worden oai op onovertrefbare wijse weergegeven ia Rassenhaat in 7 afdeelingen, in de hoofdrol de beroemde Een Chineesch spel Russische filmster NAZIMOV A Hat ia haast onbsgrljpslljk. U attat varatomt bij alles wat u als een mooie droom voor het ootf wordt getooverd. Spijts da anormt kostan aan da vartaanina daiar film varhaadan bsslotan wij DUUR DER FILM 2 UUR 2087 58 da prljzan niat ta vtrhoogan. Expllcati* JULI8 RANK. 927 45 NADRUK VERBODEN). (Art. 16 Auteurswet.) AAN DE JEUGD Och, uch, dat was me een reis met twee kleine peuters, nee, wat zeg ik, met drie kleine peuters, want' daar moest me wa rempel op verzoek van Oma onze groote pop 11a ook nog meekomen, 't Was wel m'n zoetste kind onderweg, maar ze is zoo on handelbaar, zie je. 't Grappige was, dat onze Dickie telkens als de trein stilstond, het op een schreeu wen zette en zoodra zette de trein zich in beweging of ze was stil en sukkelde in »laap. Tusschen Utrecht en Ede zag Elsje na tuurlijk weer kabouters en wilde ze den trein wel uit om in „de duinen" te spelen. In Ede, daar begon het me te gieten. Nee maar, zooals we den laatsten tijd haast ver geten waren, dat het gieten kon. Och, och, we hadden dus het mooie weer in Gouda achtergelaten en dat nog wel nu we er zoo graag volop van wilden genieten. Ik troostte Elsje, maar dat 't wel weer beter zou worden en we juichten by elk stukje blauw, dat' we aan den hemel ont dekten. In Arnhem kwam Opa ons halen, 't Was een heel toer om elkaar te vinden by al die drukte van vacantiemenschen. Gelukkig was het droog. We stopten Dickie weer in haar wagentje, waar ze zich zeker veiliger voelde dan in dien vreemden trein, en na een kwartiertje zaten we gezellig by Oma een kopje thee te drinken. Elsje vroeg natuurlijk al heel gauw, waarvoor of ze pop Ila toch mee had moe ten brengen en Oma nam haar toen mee naar boven, waar een keurig sportkarretje voor de poppen-jongedame gereed stond. Dat was me een vreugde, dat begrijp je. Dadelijk moest 11a in haar voertuig door den tuin gereden worden, en ik moest beloven, dat we den volgenden morgen sa men, zy met haar kindje en ik met m'n kindje, op Sonsbeek zouden gaan wandelen. Maar och, wat is die tocht ons slecht beko men. Elsje glunderde van trotr-toen we daar zoo samen met Opa wandelden, twee moe- derB met een kinderwagen. Ze reed heel voorzichtig, maar pop 11a is zoo'n reus en stak een heel eind boven 't karretje uit. Daar rijdt Elsje van een brug af, in een kuil, wagen en Ila ondersteboven en Ila's dierbaar hoofd in stukken. Dat was een schrik! Opa troostte haar door te beloven, dat hy voor poppendokter zou spelen en Ila weer in elkaar zou zetten, en waarlijk nadat Opa een heelen dag druk aan 't pas sen en meten en lijmen is geweest, leeft onze Ila weer en kykt even glunder als te v<£en uit haar bruine oogen. Ik heb haar keurig af gewas schen en nu ïie je haast niets van de gelijmde strepen. Elsje beeft hier ook al vriendinnetjes, waar ze druk mee speelt, ze schommelen naar hartelust en gistermorgen is 't heele span, vier in getal met Opa uit geweest om een luchtballon te koopen. Dat is nog een oude gewoonte hier, dat alle kinderen met een luchtballon loopen op Paschen. 't Is 'n overblijfsel van de zoogenaamde Paasch- wei, die hier vroeger was, een tweedaagsche kermis, ik heb jullie daar verleden jaar heel uitvoerig van verteld. Nu is onze Dickie hier nog ziek geworden ook. De kleine kleuter had koorts, en zag er zoo vreemd uit, toen heb ik den dokter gehaald en nu heeft 't kleine ding een drankje. Ze is gelukkig heel zoet en ver maakt de heele familie met haar gezellig geknutter. Gisteren hebben we een prachtige wande ling gemaakt naar Oosterbeek. 't Was zoo mooi buiten met al dat frissche jonge groen. Vooral de berken met hun teere lichtgroene, bijna onzichtbare blaadjes staan zoo beeldig tegen een achtergrond van blauw-nevelige hei. Elsje zag er zoo lief gezond uit. Oh, ja, dat groote nieuws zou 'k waarlijk vergeten. Elsje's krullen zyn afgeknipt, 't is nog net zoo lang, dat ze er een strik in kan hebben, maar in haar hansopje 's avonds is 't net „Moeders oud ste zoon". Ze vindt het zelf zoo heerlijk, want nu doet 't 's morgens nooit meer pijn als ik haar haartjes kam. Nu kinders, m'n kleine Dickie huilt, ik ga haar wat eten geven. Prettige vacantie gehad? Nu maar flink aan 't werk, hoor! CORRESPONDENTIE. 't Is wel een heele teleurstelling, maar wij moeten onze vriendjes en vriendinnetjes meedeelen, dat de post ons deze week de antwoorden op jelui briefjes niet heeft ge bracht. Zooals je weet is Tante Else met Paaschvacantie naar Arnhem en nu is er by de verzending van de briefjes helaas zooveel vertraging ontstaan, dat ze deze week niet meer konden worden beantwoord. Geduld dus tot de volgende week. Van boerenzoon tot hertog- Heel lang geleden, wel duizend jaar, was op een mooien zomermorgen in Hannover (D.) een knaap van 14 jaar bezig het vee van zijn vader te hoeden. Hij had een lan gen stok in de hand en hy genoot van het zonnige zomerweer. In de verte op den zandweg kwam een ruiterstoet aan. De harnassen glinsterden. De lansen staken hoog in de lucht. De paarden draafden en het zand wolkte om hoog. Juist toen ze bij het veld waren geko men waar Herman Billung, zoo heette de knaap, de kudde weidde wendden zij de teu gel en de paarden kwamen dravend op den jongen toe. De jongen vond dit vreeselijk, w&nt het land, waar die ridders op reden was van zijn vader en zijn vader was een vrije boer. Herman wist dit en was daar trotsch op. „Wat doet gij hier op myns vaders land vroeg Herman, „weet gy niet, dat mijn va der een vrije boer is?" L)é aanvoerder der ruitets keek met min achting op den jongen neer. „Ga weg, knaap of ik laat mijn paard over je heen draven." Maar toen werd Herman nog woedender. Hy hief den langen stok op en zegt dap per: „Ginds staat de hoeve van myn vader, den grooten Herman Billung. Moet ge hem spreken, rijdt dan over den weg naar zijn huis, maar hier komt ge n i e t door." De ruiter kreeg eerbied voor zyn moed en het was alsof hy den naam Billung kende. „Zoo, zyt gij de kleine Herman Billung? Wel, breng my dan naar yw vader." „Myn vader heeft mjj bevolen hier op 't vee te passen, maar rydt ginds langs den weg." „En als ik nu toch eens recht over de akkers en weiden wil rijden?" vroeg de rid der plagend. „Dan zal ik u tegenhouden en myn va der zal u straffen, want wy dulden hier geen onrecht." „Jij bent een praatjesmaker, weet je wel wie ik ben? Ik ben ütto, uw koning." „Dat kunt gij niet zyn. Want myn vader heeft my geleerd, dat koning Otto recht vaardig is en de rechten van de boeren ont ziet en dat doet gy niet, dus gij kunt onze koning Otto niet zyn. Neen, was Otto de Bakser maar hier, dan xoudt gy niet durven spreken zooals gij nu tegen mij doet." De ruiter, die inderdaad koning Otlo was (936—973) lachte en sprak: „Gy zijt een ferme knaap, kleine Herman Billung en niet ik, maar gij zyt hier koning. Ik zal doen wat gij verlangt." En koning Otto reed terug naar den weg pn bereikte zoo de hoeve van den grooten boer Billung. „Billung ik ben uw vorst Otto van Sak sen en kom u vragen of ge uw zoon den jongen Herman in mijn dienst wilt afstaan. Ik zal goed voor hem zorgen." Billung was vereerd en verslagen tevens. Dat de koning, Otto de groote, vpor wien hy zooveel eerbied had zelf by hem kwam en dat hij zijn zoon in dienst wilde hebben, vond hy een buitengewone eer. Maar dat hy zyn eenigst kind moest afstaan, al was 't dan ook aan den koning deed zyn hart pijn. Toch besloot hy daartoe, mits de jongen 't goed vond. Hermari frerd van 't veld ge haald. Toen zyn vader hem vertelde, dat de rid der werkelijk koning Otto was, glansde het jongensgezicht van blijdschap en hy be dacht zich geen oogenblik, maar was direct bereid in koning's dienst te treden. „Vader, u hebt my altijd geleerd, dat ko ning Otto van Saksen rechtvaardig en eer lijk ik. Wat is er dus heerlijkers dan in zijn dienst voor de rechtvaardigheid te strijden, de zwakken by te staan en de on derdrukten te helpen?" De groote Billung voelde ?ijn oogen vochtig worden. „Koning, ik geef u mijn eenigst kind, want jk vertrouw u." „Billung, mijn vriend en onderdaan, ik zal voor uw kind zijn als een tweede va der en rooals gij over mij gesproken hebt tot uw kind, zoo zal ik over u spreken." Herman ging met koning Otto mee. Zijn leven lang behield hij zijn dapperheid, maar ook zijn rechtvaardigheid Hij werd een der beroemdste helden ,uit Otto's schitterende regeering en het volk had hem Hef. Toen Otto gekroond werd tot keizer van Duitschland, benoemde hy Herman Billung, den eenvoudigen maar dapperen boeren zoon, tot hertog van Saksen en langer dan honderd jaar hebben Herman Billung en zijn. nakomelingen over Saksen eerlijk en rechtvaardig geregeerd. Hel spookt! Hé, wat was dat een leven in de stoppel velden! Het knalde en knetterde, terwijl van alle kanten hoorngeschal en luid" com mando's door de lucht Weerklonken Er werden n.l. militaire oefeningen gehouden! De jeugd was het dorp uitgeloopen om het schouwspel gade te slaan en dat zü soms leelijk schrikten, kon men zien aan Jan van den bakker, die dacht dat tie ka nonniers regelrecht op hem afkwamen en in zBn angst de sloot inliep. Wat zette onze held daarbij een keel op! Doch gelukkig was er pen hulpvaardige kameraad aan den overkant, die hem uit de modder trok. Wie het echter heel hard te verantwoor den hadden, dat waren de arme hazen. Elk schot joeg hun schrik aan: vol angst ren den zy van de eene greppel in de andere. De oude Langoor had zich dadelyk by het begin der oefeningen in het struikgewas verscholen. Achter dit struikgewas lag het groenteveld van een boer en hier, in de struiken, kon Langoor, door het lage hout gedekt, naai hartelust aan een koolblad knabbelend, al dat heen- en bespieden. Het was Jet was langzamerhand rustiger gewor den op de stoppelvelden. De bevelen en signalen hoorde men nog slechts heel in de verte. Nu meende ons haasje veilig te zijn. Voorzichtig om zich heen kijkend, \erliet hy het struikgewas en huppelde behoed zaam het hooiveld in. Het was daar heel aanlokkend voor hem en alles bleef er rus tig: niemand liet zich zien. „Jullie moet vooral niet denken, lieve menachen, dat ik bang voor Je ben," zei hö, toen hy er zich van overtuigd had, dat hy geheel alleen was, „ik ben jullie maar wat uit den weg gegaan, om je niet te storen. Daarbij richtte hij zich op zijn achterpoo- ten op, streek een» langs zyn knével en snuffelde naar zijn lievelingsspijs. Een le pel stond rechtop als een schildwacht, de andere viel, door het lange opletten ver moeid, om. Juist toen ons dapper haasje lekker be gon te smullen, deed zich achter het struik gewas een oorverdoovend geraas hooren. Opnieuw knetterden er geweren; trommels en horens weerklonken en luide menschen- stemmen drongen tot hem door. De arme Langoor schrikte zóó hevig, dat hij op zijn ï-ug viel. Hij kroop weer op en nadat hij zich ter dege overtuigd had, dat hij niet doodgescho ten was, vfc>og hij met groote sprongen over het koolveld, oVer greppels en sloten, altijd maar rechtuit. Och, oeh, wat was die Langoor geschrokken. in het boerenhuis, dat aan den ingang van het dorp stond, was niemand thuis dan de oude grootmoeder. Zy was druk bezig in de keuken om het eten klaar te maken. Zy haalde het meel uit de kast achter in het huis, nam er zooveel van, als zij noodig had en zette den zak weer in de in dien tu»- schentijd open gebleven kast, die zij no zorgvuldig sloot. „Goed, dat er geen bedelaar binnen ia gekomen", mompelde zij, „hü had best een of ander uit de kast kunnen nemen." Toen zy nu in de keuken teruggekomen was, hoorde ze luid kloppen. Ze ging naar buiten, doch er was niemand te zien. Het moedertje bleef een oogenblik buiten staan, en nu hoorde ze opnieuw heel duidelijk kloppen. Het kwam van den achterkant van het huis en toen zij verschrikt naar binnen ging, bleek het, dat het geluid kwam uit de kast, waaruit zij het meel te voor schijn had gehaald. „Lieve help!" jammerde liet oudje, „het spookt in de kast!" De boerenmeiden, die juist van 't melken thuis kwamen, waren hevig ontsteld. „Het spookt, het spookt!" schreeuwden z(j door elkaar. Killend en bevend wachtten zy op den terugkeer van den boer, wien de spookgeschiedenis met van angst verwron gen gezichten werd verteld, lachend ging deze op de kast af. „Nu moeten wc toch eens zien, wat voor geesten er hier komen spoken I" zei hij toen hij de kastdeur opende en, zien door de «malle reet een bruine kop met lange oorett wrong. De meiden, den boer gevolgd waren, stoven luid gillend uit elkaar. De baas zette de deur nu wagenwijd open en wie stormde er uit? Vriend Langoor, die op z'n vlucht voor het leven achter het struik gewas in de kast geloopen was. De vrees der omstanders ging nu in een luid gelach over, dat het vluchtende haasje tot nog grooter spoed aanzette. De fii||eijei. Daar wordt een kudde biggetje» Gedreven langs de straat, Terwijl de boer zijn lange zweep Weer duchtig klappen laat. En al die blanke biggetjes Gaan langzaam en gedwee, En al de kleine kindertjes Gaan met het troepje mee. De jongens staren vol ontzag Den varkenskoopman aan, Die rustig in zijn blauwe kiel Met zijne zweep blijft slaan. En als ik aan mijn jongen vraag: „Wat moet jij worden Jan", Dan klapt hij vroolijk met zün zweep En zegt: „Een biggenman".

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 4