VERHUIZINGEN onder [Garantie. Delftsche Slaolie Extra Geëmailleerde Keukenfornuizen HANDELS- en LANDBOUWBANK Delftsch Plantenvet Delfia BECLAME COSTUMES vanaf f 45. j Vibrating Electric Razor.i De Eerste ELECTRISCHE SCHEERMACHINEI Eootelm DienMIiliii beveelt ‘zich beleefd aan voor het transportkaren van Piano’*, Orgels en Brand kweten enz. enz VERHUIZING!* Berging van INBOEDELS DDD No. 142 P. ROND Pz. ■r ERFPRINS Wem- cn laasierwr Motorbootdienst Gouda—Rotterdam. DE «ME MMB J. VLAG, Bloedarmoede, rugpijn, zwakte, duiaeligheid, bleeke gelaatskleur Gebruik hiertegen Mijnhardt’s Staaltabletten Deze dienen tot algehcele verster king van bloed en lichaam, verbe teren Uw eetlust en geven een gezonde gelaatskleur. Gestort Kapitaal f2.500.000. l-Tie- V* Fei Ontving heden een GROOTE PARTIJ Baijplaats voor Inboedels. Eigen Behangen] en Stoffeerderij. Kantoor LANGE TIENDEWEG 71. Mijnhardt’s geneeskrachtige tabletten. De OLIEFABRIEKEN CALVÉ-DELFT te DELFT Rookt ERFPRINS, prima 7 ct. Sigaar - ADMIRAAL, fijnste 8 ct. Sigaar - WINKKLIERS FABRIEKSPRIJS. 3™ K. BERLIJN, Sigarenfabrikant, Het ANTON COOPS ROSS welke wij bij deze aan zeer concurreerende prijzen aanbieden. P. ROND Pz. Feiten op 't gebied van Huidziekten. (goud etiket) Gal en slijm Rheumatiek, W. M. ELSHOUT, a N jBALT. A. DE JONGJ I OOSTHAVEN 31 T-"-<-GOUOA. F Blauwe druiven. Mandarijnen. Sinaasappelen. Citroenen. Bananen. Tafelperen en Appelen. Nieuwe Vijgen. Kastanjes. togen sterk concurreerende prijzen, enx. enz. 35 Zenuwachtigheid Hoofdpijn UITVERKOOP Maagzuur, maagpij n, maag water, oprisj geen eetlust, slechte spijsvertering. HfcT tahniiddel voor Huidziekten lappelyfce g°- is. Het gefcxv onmiddellijk verlichting zoodra men Binnen 2 seconden 3 lijden verzacht, dringt spoedig in de poriën vernietigt de ziektekiemen, aantasten. De verzach- slke het bevat, komt de QORINCHEM-DORDREOHT-GOUOA-QRONINGEN. I, 586 50 Redactie: Tel< Drogisterij MARKT 6. 14 Telf. 449. i 5881 50 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■«■■■■■■■■■■■BH de M >1 h.s 2065 K.G. netto- f 0.90 per tablet van handelsmerk N O F In wapen. Let op het gedeponeerd Het publiek zij gewaarschuwd voor namaak van beide artikelen ■.■■■■■■■■■■■■■■■■a ge- eeft Zeugestraat 96 98*100 GOUDA. VrlandalIJk aanbav.ltnd, haar g- neeswij; KWARTETSPEL RECEPTEKBQEKif wordt «p aanvraag bij d« AfOEELINQ RECLAME van de OLIEFABRIEKEN CALVÉ-DELFT gratis en franco toegezonden. Woof een a th, yen dtoeneresne y toothy Eeltr’nh <i,/o ERA ah hel ttnolre is cnwioyliy 10 19S2 OPENT REKENING-COURANT MET RENTEVERGOEDING INCASSEERT OP BINNEN- EN BUITENLAND. VERLEENT HANDELSCREDIETEN OP BILLIJKE VOORWAARDEN. VERZILVERT VREEMDE MUNTSPECIËN EN COUPONS. BELAST ZICH MET AAN- EN VERKOOP VAN EFFECTEN GEEFT 4% SPAARKASBOEKJES UIT. NEEMT GELDEN a DEPOSITO SAFE-DEPOSIT. Tel. Interc. 589. St. Anthoniestraat 16, Gouda. en ABONNEM per kwartaal Franco per p< Abonnemen bu onse agenl ADVERTEJ 15 regels 15 regels f 15 cent per i Lloyd Georgi rijk en Engel Millerand. Voor 50 inilli Vervolging v Drogist - Wqdstraat 29 Wi|bert tabletten Valda pastille* Pastille* Poncelet. CRESCO •n EIKELCACAO. Verkrijgbaar bij S H VAN LOON wolff a 26 14 100 18 Na® iping. erinf deelen hierbij mede, dat zij thans de navolgende prijzen hebben vastgesteld: aan- il- Hpt left een zieke ,«d in te f 1,70 per heele flesch (verpakking inbegrepen) - 1.05 halve VRAAGT STALEN- Aanbevelend, 20 >7 16 Kuiperstraat 43-45 - Tel. Int. 542. De bladen he! conflict tussch Lloyd George z< Remo, waar de eenkomen, uit t mier heeft zi weerhouden, hy en Zaterdag aai Delta naar San worden aangemt geland niet vc op te treden. T een wederwoord genomen, want niet laten traan sche nota ontvi dagmiddag eei pen die van t dte genoemde n het antwoord di gesteld. Hierin gering, dat de niet kati worden nooit de bedoel nooit hebben, 01 bondgenooten. I en de andere st komen uit de b tredingen van h herinnert er dai begin van den te hebben gera door de operatic omschryven, zo den. Natuurlijk van ontruimh Dii'tschland rel waarden, die he meegedeeld, mi verlangt aanstc geering besprek he algemeene t met Duitschlani Na er op g Fransche regee stellen met de I weerbaarheid t orde hersteld is geen enkele voi wordt in de not regeering wel r de gevaren wanneer zij ge moet gaan op c gen. Frankrijk door zién, wordt id op jze de iemen in worden verwijderd door Mijnhardt’» Laxeer-tabletten Regelen den Btoclgung, «ijn bloed zuiverend cn verdrijven uitdag. Per doos 60 ct. In doozen vanaf (0.90. jicht, koude en pijn in de ledematen, ischias, spier- en gewrichtspijn, ann- geziebtspijn. pijnen vnn allerlei aard. Gebruik hiertegen Sanaperin-tabletten Deze werken pijnstil lend en genezend Per koker 75 ct. Tel. 347, Gouwe 96, 1869 20 GOUDA. Aamnemer van transport*** t« water naar alia plaataan. J (VEILIGHEIDSAPARAAT) L maakt het scheren tot een genoegen, j ZEER CEMRKKELUK TE HRNTEEREN. 1 1 Verkriigbaar bij 1949 .‘>0 1 LANGE TIENDEWEG 27, Til. 313 HEEFT IN VOORRAAD diverse soorten nooten. Blikgroenten. onrust, gejaagdheid, overspanning, slapeloosheid, examenvrees, prikkel baarheid. Gebruik hiertegen Mijnhardt’s Zenuw tabletten Deze tabletten kalmeeien in hoogt male en nemen de gevolgen van overspanning weg. Per koker 60 ct. Mijnharde'* Hoofdpijn -tabletten Stillen spoedig de hevigste hoafdpijn. Per koker 45 ct. PARFUMERIËN enz., nog slacht* enkele dagen LANGE TIENDEWEG 11 - GOUDA TOUW 51 ODEURS 26 cent TANDPASTA. SCHMINK 4 SPEENEN ZEEP ALUIN BLOKKEN. POUDRE DE R1Z O DOL MONDWATER EMSER PASTILLES 1251 enz. anz. enz. enz. 20 Zie de Ztalege. 10 KORTING. 70) Plotseling kw gelaat, want zl rimer. Jim en g«an, en zij zo zclschap gedun woest, nxaar w Lorimer er in gvn, indien zij Katholiek priest Kij zou bet ze nen opvatten. De priester n uitdrukking op welke geduchte zij herstelde zi Ik moet nu zij „En Sdpic U houdt van pen Uefelij ke p gelegenheid te 1 •oet het plattel: te zeer geneigi allee is.” Dit is’ eem plekken van h bet huigje jg fa ichtstreeks naar n (zie de loto- iige manier d heilzaam Zeere bee- .«J. Puisten. meer of huidziekten. ver- ng van een vloei- Alle andere ge- Vcrkrijgb. bij Apoth. cn Drogisten, te Gouda Anton Coops Wijdatr. 29; Schnonhoven H. Smits Haven 33: Roakuop Wed. I. Spruit; J. F. Ver- kade; Waddinivenn A. v. d. Heide; Moordrecht J. v. Gennep: Stol- «rijk B. Natatjl 2934 8H 2823 Aanbevelend, [j L. M. POLDERVAART, TEL. 344. TURFMARKT 1 - GOUDA. Gebruik hiertegen Mijnhardt’s Maagtabletten Per koker 7a ct- Beschouw dachtig (I lustratio, geeft huid i snee Hierin aangetoon< welke ziektekiem. de huid werken, hoe zy deze vergiftigen en hoe zy <ïe weef sels aantasten en zoodoende die hevige pyn en brandende jeuk ver oorzaken. Het toont U tevens duide lijk aan hoe zij beproeven hun ver gift naar de oppervlakte van de huid te stuwen, aldus zweien, korsten, schilfers en puisten veroorzakende. Let eens op de dikte van de opper ste huidlaag. Om nu de ziektekiemen welke in de huid aanwezig zyn te be reiken, moet het geneesmiddel die dikke buitenste laag geheel kunnen doordringen. Vandaar dat zalven ge heel ongeschikt zyn ter bestryding van huidziekten. Zij kunnen de dikke laag niet doordringen, en verstoppen slechts de poriën, waardoor de groei der ziektekiemen nog bevorderd wordt. De Doctoren zyn het er dan ook alle over eens, dat slechts een vloeibaar geneesmiddel het ge- wenschte resultaat kan brengen. De beste Huidspecialiteiten schrijven dan ook een vloeibaar geneesmiddel voor. Een vloeistof dringt snel door tot de poriën, welke reel de ziektekiemen leiden grafie). Dit is de eenij" waarop het geneesmiddel kan werken. Huiduitslag. Z( nen. Ringworm. Psoriasis. Schilfers of jeuk en alle, i minder hevige eischen de aanwending geneesmiddel. ijzen zullen vruchteloos falen. D> Geftutl van Mevr. J. eener D. D. die heil- welke door huid- meest waarde- der huidziekten b'aag eveneens de gratis D. D. 1021 98 5 proefflesch f 0.75, en roote flesch, inhoud 5 1 en dus veel voordeel! ger) ƒ2.15. Verkrijgbaar bij alle apo thekers en drogisten. Waar niet ver- krygbaar wende men zich tot de al leenvertegenwoordigers: firma ÏL Meindersma, Den Haag-Sneek. Te GOUDA by: ANTON COOPS, Wydstraat 29, S. VAN LOON, Markt. is het meest wetenschi neesmiddel, dat bekend het aan wendt, wordt het hevigste D. D. D. door en welke de huid tende olie, wel natuur te hulp ter voltooiinj spoedige volkomen genezing, bevat ih juiste verhouding velke d< volkomen gen< juiste verhou zame bestanddeelen, i specialiteiten als de volle in de genezing d beschouwd worden. Vi naar D. D. D.-zeep en r D. brochure. Prys van een van een gr< maal zooveel ner) ƒ2.15. V<

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 5