D. hirrickliig aan voor het r«n Piano'*, ■■tea enz. enz. ingen. (BOEDELS. No. 14286 >ors fijdstraat 29 •Men 1U Hes ncelet. Maandag 12 April 1920. Feuilleton. ITiewws ©xx ^.cLTrextexLtxeToleuó. voor Gto-vlcL©. ©xx. Oxcxstxeleean.. gebied jkten. Het Fransch-Britsch conflict. DOP "BK echts enkele degen, 3 11 - GOUDA. ROSS DURHAM. —SB VERSCHIJNT DAGELIJKS 1—4 regels ƒ2.05, elke regel meer ƒ0.50. Bureau: M ARKt 81, GOUD A. Administratie: Telef. Interc. 82. Redactie: Telef. Interc. 545. gen. Ten slotte merkten 'le arbeidersatge- IARKT 6. 90 CAO. Amerika Na len «lat Millerand vandaag kee<* 'War liet niet erg. (Wordt vervel#* voor jul- Advertentiën kunnen worden ingezoaden door tuwchenkomst van «oliede Boekhan del a ren, Advertentiebureau* en onze Agenten. Gewone advartentita en ingezonden mededeelingen bij contract tot zeer gereda- ceerden prUs. Groote lettere en randen worden berekend naar plaatsruimte. Agne» bek tergde, r binna® keek. voordkit dacht wolk oen atge- bij na kwam iojr •Ml huu bijzonder lejrge en INGEZONDEN MEDEDEELINGENj Op de voorpagina 50 honger de naar LOON b WOLFF A C. fiODDSCHE COURANT BEHALVE ZON- EN FEESTDAGEN. RVAART, it 1 - aouo*. door zién, wordt op de erpool- Zij „Caj-mn- oin rond te Agïiea' glimiaciwftl, was zou ei*n verwacht er maar „Hij te zoo'n •lo^d zoo weinig aan ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.9®, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 2.75, met Zondagsblad 3.4®. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Markt 31. GOUDA, bij oase agenten, den boekhandel en de postkantoren. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkripg) 15 regels 1.30. eiken regel meeij 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgskrlng; 15 regels 1.55, elke regel meer Ü.30. Advertentiën van publieke vermakelijkheden 15 cent per regel. Advertentiën inhet Zaterdaghummer 20 bijslag op den prijs. Lloyd George naar San Remo. Gedachtenwisseliiïg tusschen Frank rijk en Engeland. Fransche tegemoetkomendheid. Verklaring van Millerand. De toestand ih ’t Ru hi gebied. Dooden en gewonden. Voor 50 millioen schade. Keiy nieuwe contra-revolutionnaire beweging? Vervolging van de deelnemers aan den Kapp-Putsch. Amerika en om te zeggen, dat men ver genoeg s ge gaan en wenscht niets liever, dan dit in gemeenschap met al zijn bondgenooten te zeggen. De antwoord toe ..We moeten beproeven hot haar te vergoeden,'' zei ze, en de blijheid In Imar oogen bij het zien van lieiii wilde niet verbergen Zij hield van haar het linderde haar eenl# te hebben irluMi» niet Iwt flauwste ni< t gegeven, kunnen gwan. loen zij z.aig dat er een wok over gelaat van het jneteje kwam. „En kunnen nipte anders doen dan nopen De ..Freiheit”, het orgaan van de onaf- hankelyken, dat het met ondienstig acht d« algemeene belangstelling in een andere lichting te dwingen, komt met een onthul- ing over de voorbereiding Van een nieuwe contrarevolutie. De beide voornaamste organisators van I.en Kapp-Putsch, n.1. generaal v. Lüttwitz en kolonel Bischoff, tegen wie door den of- f.cier van justitie een bevel tot inhechte- msnenvng is uitgevaardigd, bevinden zich, volgens het blad, m volle vrijheid n het district Franzburg, in het Voor-Pommer- sche regeeringsdistrict Sthüsan«l. Von Lüttwitz heeft daar de draden van ten rver bet geheele rijk uitgestrekte nieuwe contra- revolut.onaire organisatie in handen, ter wijl Bischof uls de knapste organisator van 'Ie „omwentelaars”, op zijn reizen door het geheele rijk de uitbreiding dei organi satie* zorgt Zoo wordt niet alleen in het jew schijnen er in overvloed te zijn in dezo omgeving. Under het rijden djn wij er vereohedden gepasseerd. Laat ik u uiel ophouden, ik verzeker u, dal ik geen be- (belling noodig heb, dal uien hoegenaamd mij behoeft te «dien- rond mag delen, zoo- ik volmaakt gelukkig - 1 1 ■W— een verklaring zou afleggen met betrekking tol den buitenlandschen politieken bestand, indien de ondeihandelingen met de overige geallieerden dit zullen toelaten- la ieder geval zal deze verklaring in den loop der volgende week afgegeven worden. Mogelijk zal het huidige conflict dc aan leiding vormen tot het houden van een reeks Franco-Britsche besprekingen, d;e de geheele kwestie, van de houding Jet geal lieerden tegenover Duitschland on.vatten, alsmede, die de herziening van de betrek kingen der geallieerden onderling, waarvan Frankryk en herziening noodig acht, in verband met de toestawlan na den oorlog. Mani’e met een lip, Vie trHie Ik heb haar in «mi g«*>ieele maand .njlrt gezien.” AgsmM streelde l»ar hand, flutaterde haar eet, vnteud««lljk woord in en «glimlachte -Ifau „We moeten beproeven het haar ze, het zien aan- il- Het eeft een zieke uid in lee te ierin ingetoond elke w*ljze ektekiemen in huid Werken, ae zij deze jrgiftigen en oe zy de weef- ‘ls aantasten r zoodoende ende jeuk ver- tevens duide- ■ven hun ver- e van de huid eren, korsten, eroorzakende. ran de opper- ziektekiemen zig zyn te be- ‘smiddel die eheel kunnen iat zalven ge- »r bestrijding men de dikke »n verstoppen door de groei g bevorderd n het er dan t slechts een d het ge- brengen. De en schrijven geneesmiddel igt snel door .tstreeks naar (zie de foto- enige manier klei heilzaam g. Zeere bee- ssis. Puisten, lie. meer of iekten. ver ban een vloei- e andere ge- telons falen. ven weinig, luidziekleii ippelljfce ge ls. Het geeft zoodra men i 2 seconden en verzacht, in de poriën ziektekiemen De verzach- vat, komt de ooiing eener ing. D. D. D. ing die heil- ie door huid- >est waarde- huidziekten ag eveneens gratis D. D. 1021 98 5 ich 0.75, en inhoud 5 iel voordeel I- bij alle apo- rar niet ver- *h tot de al- firma R. Ineek. ON COOPS, DON, Markt. nieuws oor je. Je moeder ia u naar America v«-drokkeu. Zij dvnodhb-ud een teiegv.tm uit New nog juM den boottrein te Ewu voordat ik we^W’t'ed, telegram uit Li*e hut gekregen op de zich eigen familie, en het Mnderde haar eenig ver schil met hen te heblx'ii - hoe erg - daar van ha/1 burham niet het flauwste ver moeden. Hij liezat zelf geen famitHeden, en was daardoor geneigd dien band Ncht te teilen Ik heb nog een verrmwöng He. vader Cieph&ne te hter-'* Fransche ministerraad keurde dit goed en Zaterdagmorgen is het door den Franschen gezant te Londen over handigd. Hier was men spoedig gereed met z’n meening. Millenand's verzekering werd door Lloyd George onvoldoende genoemd, wat Lord Derby gisteren mondeiing aan Millerand heeft bericht. De ontevredenheid kwam vooral daaruit voort, dat Miilerand r.iet verzekerd had geen actie tegen Duitschland te ondernemen, inaien zyn bondgenooten zich daartegen zouJen ver zeten. De onderhandelingen over dit detail duren voort en Millerand is voornemens oven deze aangelegenheid een nieuwe nota naar Londen te kabelen en de Fransche bladen vertrouwen dat het hem niet moei lijk zal vallen dit laatste misverstand uit den weg te ruimen, waardoor het conflict uit de wereld wordt geholpen. Want het is niet te veel gezegd, wanneer men de kwes tie tusschen Engeland en Frankrijk een conflict noemt. De Briteche i lord Derby verboden deel te nemen aan de vergaderingen van den Raad van ambas sadeurs en zoolang dit verbod niet is op geheven is er sprake van ernstige om.enig- heid in de entente, wat Frankrijk liever niet ziet. Vooral op de conferentie te Lon den is gebleken dat, nu de Tyger niet meer presideert, Frankrijk betrekkelijk weinig in de melk te brokkelen heeft en het En- gelsche standpunt lichter zegeviert dan Millerand’s meening. Daarbjj is Frankrijk zich ter dege bewust, dat zijn optreden geen sympathie vindt bij de entente; Bel gië heeft, schoorvoetend, zooals blijkt eerst na herhaalde aanmaningen uit Parijs, toe gegeven l-rankryk te'helpen en de Br.tsciie pers, die aanvankelijk Millerand gunstig gezind scheen, laat nu een geheel an'b-r. ge luid hoeren. Toonaangevende bladen als de Westminster Gazette en de Manchester Guardian laten een zekere ongerustheid over Frankrljk's optreden blijken. De West minster Gazette acht de Fransche b'-zett.ng meer .lan een plaatselyk feit. „We weten sinds den wapenstilstand, dat Frankrijk een begeerig oog heeft voor den rechter- Kynoever en wy oordeelden, dat het een uitgemaakte zaak was hjj het verdrag, lat 70) Plotseling kwe.uk er .en. Ixloe op baar gelaat, want zij hdrinnerde zich tante Lo rimer. Jim en Mhmie, dat zou alles best gMn, en zij zouden een gelukkig klein ge zelschap gedurende den Zondag zijn -e- w«M*4, maar welk een element zou tame lammer er in brengen? Wat zou zij zeg- g«®, indten zij Iwjorde, dat een Hoomsch- Kathotick priester met haar te wae? ïhj zou bet zelfs als een beleedigung kun nen opvatten. De priester merkte haar verandering van uitdrukking op, eu vroeg zich af, door welke jgednohte die ward veroorzaakt, maar zi.1 herstelde zich oumkideliljk. H moet nu molk voor u halen,” zeido zij „En Sdpio zal uw tasch meenemen. U houdt van ons klein verblijf? Het is «Mi Uefelijke plek en ik ben zoo blij deze gelegenheid te hebben om kenote te maken met liet platteland van Engeland. Wij zijn te zeef geneigd te denken, dat Londen alles te.” ,.lMt te tien van de meest uitgezóchte plekken van het landelijke Engeland, «n het hufcrje jg bekoorlijk Zulke k.eteenest- had een inge- e schouw achtig de istratie. .Mand»* kleurde ■Tim „O, hoc under* is alles! h vutterle- phrtiie liier, in dit landhui»> „Ja. lieve, bij «a- door je mooier uil- gcuoodigd, en kwam van Wyeondx, uadrt zij vanmorgen vertrokken was. Ik kan hen. sletJlid wegzcndeii Itet Ix’grij p ikje vindt is het wel, Jhu?” ..Loop heen, «o w-sss geen dwaas meteje. zei Jim hmlnig. ..Geef mij «te teltteels aan, wil je? Ik Imj'j geen paard a uigr- raaki stnte dtteu dikken, ouden telganger Hermnw je je onze Ver- "•n om hem te do-Hi 1 wpe»9 vote en knikte toen zij haar al» hij het al M>tg op zijn nminr van gi*- vuardagden op, dat de bezetting van Frank- fort en Darmstadt door de Fransche troo- pen een gevoel van vevhchtiag had teweeg gebracht ia arbeiderskringen, vooral te Düsseldorf, en den RVfcsweer belette, oni haar opmarsch te vervolgen. Dit bericht is afkomstig uit Parijn, vroe gere Duitsche mededeelingen hebben er juust op gewezen, dat <le vreemde bezet ting door do arbeiders als een smaad wordt gevoeld. Zooals men weet: had de Duiowhe re- geering in uitzicht gesteld dat de erpeu.tie .n 't Ruhrgebied Zaterdag geëindigd zou zyn, doch de troepen zullen nog wel mot kunnen worden teruggenomen. Ten zuiden van de Ruhr blfjvon nog im mer afdeelingen roode gardisten rondswer' ven. Velen, die In de thans door de rijkz- weei bezette steden thuis behooren, ver trouwen de anmertiebeloften niet on dur ven niet naar huls teiugkeeren. Vrijdag en Zaterdag zijn weder eenlge honderden te Elberfeld aangekomen. Streng wordt on derzicht of de roode pleegzusters werkelijk als zoodanig opleiding genoten hebben. De arbeidsweer wil de in beslag genomen wa penen niet aan de regceringstroepen aflevc- ren. Mochten desen oprukken, dan zal men deze wapens naar het bezette gebied «en den. Alle wapens der bevolking zijn onder bedreiging met doodstraf d^or de arbelders- weer opgevorderd. Er heerslcht te Elberfeld absoluut orde. Volgens een voorloopigp schatting be- draagt, de i*chade. die ia bet RuhrgeUad ia aangericht door de plunderingen, rooftoch ten en afpersingen van het roode kger on geveer 50 millioen Mark, zoo wordt Uit Es’ «en aan het Hbld. gemeld. De verliezen van de rijkstroepen ,n het Ruhrgebied zyn in totaal 25 offic eren 128 man gedood en 300 gewonden. Jim ernslig tijd een der mannen, wxiarover nweMe artikelen werden geRcter^ven. 1 zou denken dut een kleine wenk In zijn klang zou zijn. Went natuurlijk te er vttel gesproken, en ueu gedeelte daarvan onvriendelijk. In elk geval wo|u zij he< reet zien en terwin» vau Mande eoLtttey te het mi*»chlen onze plicht Ivet te doen.” .Vraag hei aan Mamie." ..Dat zou tot niets dienen, z|j te on- venaehillig. waar liet h,u»r vader betrrft. Hoe waar te h*t. dat wij ven. de men- schen terugontvangen wat wij Miben ge- gevea-. vindt je ook niet?" IMr woorden ttoffeu Agnew. «Mi zij keek eeu beetje vrax**i>d naar het vrfenériijKo gelaat van Jft». ..Slechte wat wij hun gevent Ik heb daaraan nooit gedacht, Jim. Mteecbéen heb je gelijk. Ik heb maar weinig ervariag whnd. maar ik iwb veel opgemerkt om mij Iveeu, «mi zoo ben Ik tot deze overtuigtng gekomen „Ja, dan kan ik het haar uitloggen Vindt je dal vertrek Vau meyrouw Qyde o<»k met vreemd? .Maar in zekeren zin IH het eeu Veriiobimg. Ik gtilool. dat ik vanavond oen shikjo naer <le couranten zal zouden.'* - „Doe «tel nii*. zei Agnew ernstig. ,,H»' ie het laatHte wat zij zou wtjttecheu, leu slotto is huu parikulter teven eigen zuak.’’ ..Ik «faal slechte tot op zekere hoogte,' zpi Jim ernstig „Ashton Clyde wae in zijn tijd een del» nwuineu, waarover de En ik 51 o 26 cent -1 4 •3 c 2tl 1 1 o 11X) k. enz. 20 ilage. ING. deze uitbreiding niet zou plaats hebben. Is dat niet hqt geval, dan is de geheele Eu»o- peeache vrede in gevaar. Nu de Fxanschen eenmaal deze opvatting in de praktyk heb ben gehuldigd, nu zullen zjj wellicht een volgende maal als het verdrag geschonden wordt, van opvatting sjjn, dat de steden bezet moeten blijven, b.v. als Dmtechland* niet geheel ontwapent, een kwestie die aan de orde van den dag is. Dit moet dus duidelijk zyn, ein.Lgt het blad, dat de Franschen als de kwc.-tie van «ie ryksweertroepen in de neutrale «ene is opgelost, dan beslist de bezette steden ont ruimen. Dan kan ditheele gevai in der minne geschikt, maar hien moet de.i Fran- schen wel eens verteiien, dat hun optreden veel teleurstelling heeft verwekt in Enge land en dat de algemeene meening geen weerklank had, gevonden in de per« van de laatste dagen.” De Londensche correspondent van de Manchester Guardian verklaart nadrukae- lijk, dat de regeering van meening was, dat men de Dviitsche regeering toe motst staan troepen naar het Ruhrgébiod te zenden, om dat ze voelt, dat de Igwestie van afreke ning met de Spartacistén er één is, die al- „leen de Duitsche regeeftng raakt. Nog zulk een daad van Frankrijk, ein digt de correspondent, zal waar.xihljiilijk het bondgenootschap in gevaar brengen. Dit zyn dreigende klanken, waarvoor men te Parijs niet doof kan biyven, Fian- rl$k toont dan ook een merkwaardige voor komendheid buiten de officicele gcdachten- KiaiwMun. «vu wisseling om. Volgens de „Tel." zijn op een regeering keofU a wenk van de Engelsehe Agzering de zwarte troepen uit Frankfort teruggetrokken; zelfs heeft de militaire gouverneur der stad een boete van fr. 10.000, weike was op gelegd wegens molestatie en berooving van militaire wielryders, kwijtgescholden. De Fransche pets spreekt op vHendel Ijken toon over Lloyd G< aiies duidt er op, dat men o zoo graag weer goede maatjes wil worden mtt En geland. De besprekingen met de gezanten van de Vereemgde Staten en Italië worden te l’a- rys voortgezet; van president Wilson is nog geen nota ontvangen. Volgen., Reuter u, de Amerikaansche opvatting, dat de ge heele zaak draait om de kwestie, hoe groot de omvang i# van de troebelen en tot welke hoogte de regeering van Ebe.t in staat is die troebelen baas te worden met de kleine troepenmacht, die, volgciu de be palingen van dn wapenstilstand, ztic ♦op gestaan. De „Temps” zegt, dat de Japansehc re geering medegedeeld heeft, dat zy geen bezwaar maakt tegen de bezetting van de Duitsche steden. De „Petit I’arisien” wist nog mee te dee- Icn dat Millerand vandaag in de Kamer Naar bet Engelsch va® DAVID LYALL Geftiithoriseerde Vertaling van Mevr. J. P WESSEL INK-v. RO88UM. (Nadruk verboden) Vervolging van de deelnemers aan den Kapp-Putsch. Dqttschland. ONS {OVERZICHT. De bladen hebben veronderstelo daJ het conflict tusschen Frankryk en Engeland Lloyd George zou nopen de reté naai San Remo, waar de vredesconferentie z&,t bij eenkomen, uit te stellen. De Britsche pre mier heeft zich echter door mets laten weerhouden, hy is heb gehaspel ontvlucht en Zaterdag aan boord van het stoomichjp Delta naar San Rsmo vertrokken, wut| kan worden aangemerkt als een teeken aab En geland niet voornemens ia daadwerlielyk op te treden. Te voren had Lloyd George een wederwoord van Frankryk in ontvojngst genomen, want Millerand heeft 'le Z’iak niet laten traineeren. Zoodra hy de prit- sche nota ontvangen had, heeft hy Vrij dagmiddag een kabinetsraad byecr.gfroe- pen die van 5 tot 9 upr duurde ei. wiurin «te genoemde nota werd voorgelezen j met het antwoord dat Millerand reeds ha«| op gesteld. Hierin verzekert de Fransclu» re gering, dat de loyaliteit van haar houding niet kah worden betwijfeld. Frankryk beeft nooit de bedoeling gehad en zal die' ook nooit hebben, om zich te scheiden van. zbn bondgenooten. De bezetting van Frankfort en de andere steden is uitsluitend voojlge- komen uit de buitengewoon ernstige over tredingen van het vredesverdrag. Millerand herinnert er dan aan, twee dagen voor het begin van den opmarsch de bondgenooten te hebben geraadpleegd en gewaarschuwd door de operaties, die zouden loskomen, te omschryven, zoodat ze die dus ree»1* ken nen. Natuurlyk kan er enkel sprake zijn van ontruiming van Frankfort, «ndien Duitschland rekening houdt met de voor waarden, die herhaaldelyk aan dit land zjjn meegedeeld, maar de Fransche regeering verlangt aanstonds met de Engelsche re geering besprekingen aan te knoopen over de algemeene uitvoering van het verdrag met Duitschland. er op gewezen te hebben, dat de Fransche regeering zich niet tevreden kan stellen met de Duitsche bel<tf|,e on» ,'e ryks- weerbaarheid terug te trekken zoodra «Ie orde hersteld is, daar Duitschland z:ch aan geen enkele vorige belofte heeft gehouden, wordt in de nota gevraagd of de Engelsche regeering we! rekening gehouden heeft mot de gevaren van al die schendingen, en wanneer zy gelooft dat men niet verder moet gaan op den weg der tegemoetkomin gen. Frankryk ziet zich thans genoodzaakt zonder? leidde Do trrin kwam precies op tijd aan- .Jim en Maude zagen er «ralend eu zeer, zeer jong uit. tenminste het uiCBrlijk van -Ma mie had »üeta geleden door haar verblijf te Swii»lon. Agnes was getroffen door haar hekooriljkhetd en door de opgewekt heid van haar uitdrukking. Ik ben er zeker van. dat je teleurg«-. steld lient mtj te Hen, lieve.” zdd<- zij, terwijl Ij haar «en kite gaf „Ik heb vreeiml vat.H.orgcu kreeg hedt iork, en kon Eusion halen, ontving |k een heeft een nia Is or lets met ader gebeurd;-' reeg Mande niet oogen, die groot waren door verbazing en verslagenheid. „We kunnen alecliLs veronderat'-ll-n. dal hij ziek te, lieve. Het telegram wais niets dm» «>en opr«xping, bijzonderheden wenlea Je jnoeder was heel blij Ie Mamie,” voeglde zij er bij, j zaïg dut er een wo.k ovw het van het meisje kwam. „En wij en bi«|i.'«-n, dat alles goid met haar zal gaan aan «Ie a<iidere zijde van die® (teen®. ..Maar ik verlangde zoo heel erg naar haar zet van verzet. ie i'ortlmen g««-fsclie |M)<ging««n Agnes ghmlachh pbnite Hi’iiian. Jim JmuI. ha«l. du-’delijk weinig zo* gemoed; hij seheen d»1 te-lk-ha® zoi.dlifdl en geluk. Zij «prak niet ov«r de moge|ijk«> komst van zijn moeder. vo»nlat zij e«-n oogenhiik alleen 1st hui* wanen, terwijl viuivr t'lephmm* met Mande sprak. „Jim, ik verwacht van avond je moeder 7ij te alleen te Windmill Barn; ik teto'4ta- fefVdo haar voorlat vader kpham- kwam, en nu vosl ik mij een heetje ongerust-W’at denk je ervan?” „Het is ewi gemengd gezetMtep. Agnes, maar laat hvar kon**».” »4<te .Hm. terwijl er slechte «en oogenhlik een .rnwtige trek over aijji» gelaat kwam edee, oude man, «*n een piWter denken, het kan haar goed doen. »ti haar wat verllebten Dat te mijn hoop ook Wil Je haar na de rtiee gaan hat»-®? De tfrin, waarmee tk haar verwacht, komt te bak z«v»n aa®.” geen aandacht aan Keu. Ate ik mtuvr ate Ik wi., zal zijn „Zeker fe het u to«-gestaan d<4«|n," antwoordde terwijl zij het dmW bianengjng. Zij oprecht blij hem te zien, en zij heel prettig einde van de week kunnen hebben, als tante Lorinuv nk-t was geweest. Zij Het vader CUephane slapend»» op rustbank in de zitkamer, toen zij i te-t station reed om haar gasten van den middagtrein te halen. Hij spannen leven te lx>nd«n. werkte hiaten stond vroetg op, en hij werd een oud man. Ate de spanning een korten tijd werd op gehesen, was zijn vermoeidhrid heel dol de, ijk zflehtbaar. Agnes tekltyagde h<iu toen zij even naar zij weg reed, en eu persoonlijk eenzaam leven hij Behalve uit het terugnemen der zwarte troepen uit Frankfort (hetgeen nog moet worden bevestigd) is er weinig te bespeu ren vim een veranderd optreden m Ryn- Hesuen. De Duitsche berichten gewagen van een uitbreiding der bezetting. Volgen» «len Lokal Anzeiger is het plan Aschaffen burg te bezetten, waarvoor troepen uit het gebied van Höchst aan de Main zjjn aan gewezen. Het doel dezer systematische uitbreiding uer bezetting, zegt de correspondent van «te „Lokal Anz.”, is klaarbiykelyk Noord en Zuid-Duitschland van elkaar c? schel den. De Franschen hebben 500 man van d© by de bezetting van Frankfort gevangen genomen afdeeling veiligheidswcer als krijgsgevangenen naar het kamp van Griesheim overgebracht. Naar uit Aschaffenburg wordt gente i? gistefavohd'Stockstadt aan de Mam d< de Franschen bezet. Een Fransch officier verklaarde aan den burgemeester, dat de Franschen de stad niet zouden he»'ben be zet, als zij hadden geweten, dat zij in Beieren lag. Ook Babenhausen is bezet. Van Darm stadt uit zyn de Franschen naar het Zui den opgerukt. Behalve «Ie negen treinen met Belgische tioepen, die reeds naar Duitschlan I waren vertrokken, zullen nog elf treinen naar het door de eigen bezette gebi«>«| vertrekken tusschen 15 en 18 April. Volgens een bericht uit Coblenz heeft de intergeal lieerde commissie de ve» tegen woordige rs van de arbeidersparty in het Ruhrgebied ontvangen. De afgevaa. igden verklaarden, dat de arbeiders rustig wtn- schen te arbeiden en tot de ontw.kke.ing van «Ie kolenproductie willen mee werken. De gedelegeerden verklaarden verder, dat het binnenrukken in het Ruhrgeöie«l door de Ryksweer niet gerechtvaardigd u <»aar het in de zóne, waar zy niet binnengerukt is, volkomen rustig is en dat de militaire party de bedoeling heeft, om door «Ie be zetting van het Ruhrgebied dooi de Ryks weer dit gebied onder haar controle te b»en-

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 1