bert letten 59e Jaargang. Dinsdag 13 April 1920. No. 14287 XTienjL-ws ezi rroox O-q-clqLsu six Ozxxstxelcexx. :iek en JiChf snezen. Feuilleton. 'WEREND* ROSS DURHAM. Frankrijk en Engeland. k u wScgTra BEHALVE ZON- EN FEESTDAGEN. VERSCHIJNT DAGELIJKS 1—4 regal, t IM. elke regel meer /O.M. Bureau: M A R K T 31, G O tl D A. Administratie: Telef. latere, tt. Redactie: Telef. Interc. 545. de GLORIA FJhgelschen 25 etn d»* abnormale moeilijkheden vragea ge stekt dat J stlge zid. naar 2697 25 *JDA. (Werft vorvolfd.) S'ieuwe Schouw hui’!?. Tooneel. J. SCHEER, te Haastrecht. vragen. „Vooral nu Gewone advertentiën en ingezonden mededeel in gen by contract tot zeer geredu- ceerden prijs. Groote lettere en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tuaschenkomst van soliede Boekhan delaren, Advertentiebureau» en onze Agenten. Lorimer ging liet Inü- binnen, keek eenigezhu* verwachten») rond ver- klee- ■ahteit. Ikebbcn. t'en het tot Maandagmorgen alle en zakenmenschen ulgenoo- w:4, tante zou ZOO IlkMW- u- vinden, voor wij geregeld tijdig ontvangen van ver- vermakelijkheden nzo agenda te Drukkerij- BOON - GOUDA. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN Op de voorpagina 60 hooger. zei er mij af, 3 ge- liOlDSCHE COURANT. i aankomt: iring gege- n.i. dat hy Amerika liepen, over getuaaki Jarie, zei er van nf dat mevrouw RECHT. en advertentiën HE COURANT en rSCHE COURANT trecht aangenomen hebben «la* Ik vat some omdat ik het niet weet,” nog tnaken fuel dat u Ia uiige- Iteve. oude Ik veron- hee t utttfacgd hoe het lk zelf. Denk - vertrouwen nam," verzekerde hij haar wiel „Hij geeft Groote J Pojsafslag Mailde? Ze b* gaan Ik hoop i met hem een worden. Ook koersen werden geschrapt. gehoudenen r de iiitnoodigMig. dio had ontvangen. Zij was ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 2.75, met Zondagsblad 3.40. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Markt 31. GOUDA, bij onze agenten, den boekhandel en de postkantoren. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 16 tegels 1.30, eiken regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgskring: 15 regels 1.55, elke regel meer 0.30. Advertentiën van publieke vermakelijkheden 15 cent per regel. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. iMMhheld, Keelpijn verpakking, mwndtfwn loosen >OO MMm) nlnderdo prtyt O cents FIUAAL WLVfRSUM gingen plunderden woningen. 1 "lebui mode ver- I ‘ortho ven bben slot- nic zijn genezen. Zjj a«n en sterk en zy verteBn •na Tonic voor hen heeft studie is het mij gelukt samen te stellen voor de eumatiek. Jicht, Spit ea Uwe ziekte behoort tot jke gevallen, zal één doos voldoende zijn, om U al- ;e brengen, maar toch zal ite doos blijken, dat mijne eid bevatten. is verkrijgbaar in doo- Te GOUDA by ANTON it 29, en verder hij de isten. iet ns de GLORIA N f 075 per doou. ygbaar volgt toezending m postwissel plus ƒ0.20 hn. A. Smith, N.Z. Voor 1607 49 I N X V E E N. en abonnementen op aangenomen door 'TE BOOM, VVaddinxveen. op, dat het verboden is onjuiste berichten U verspreiden. By de incidenten, te Frank fort is ook een Enge lachman dooi do be volking mishandeld. Het cinematugiafisch aparaat, dat de man by zich had, is by die gelegenheid vernield. De commissaris van politie en de burgemeester vau Frank fort hebben over dit incident hun leed wezen aan den Engelschen conaui-gcne- raai betuigd. gaf Hm toe. Ik me» u over Ma Zij is niet geweest wat men „een vroom katholiek uoenx." ..Neen. maar vinoomheid is voor een groot deel een k«erti" van temperament. Zij heeft niet de diepte van karakter. die naar moeder Mtt. Ik zeg dit niet, omdat ik M kind wU verkleinen ..Dat begrijp ik ten volle. Zij kan In een andere richting diepte bezitten, maar dat behoeven wl| niet te Iwpraken. zei Twn loüm. terwijl hij even glimlachte ..Zou h»< ii zeer verhezen te hooren, dat dw huwelijk, waarvan too velen onheil voorspelden. gehtkklg ia?” ..Nieto verbaast mij; en vergeef me dat ik het zeg leden- vrouw zon met n gr hikkig zijn.” Ik dank (l voor dia woorden. gei Jfcn opnrftt ..Hri ivaakt dim weg gwnktkkehik voor Ufa, waarover ik nW u wilde «pre ken Mijn vroup aai WMreahtjnlljk pro tectant worden Slowakije te vluchten. Om deze reden is «Ie grenswacht versterkt. Voorla hadden allo beambten nachtdienst om HÖIz by zyn vc’schyning dadelijk aan te houden. By doze gelegenheid werd dopr de lajecho- Slowaken dokter Schinke uit Bad-Etatler aangehouden, daar hy onder ve. «tanking stond met HÖlz in verbinding te zyn. Na dat hy des nachts met zyn vrouw te Aeeii was in bewaring gehouden, kreeg l.y (tan volgenden morgen bevel weer naar Bad- Elster terug te keeren. Hy werd door sol daten der grenswacht naar Sakaea terug gebracht. Naar het Engetoch van DAVID LYALL Geauthoriseerde Vertaling van M«vr. .1. P WESSEL INK-v. KOSSUM. (Nadruk verboden) tinuzie, blaasziokte, iwegen, aambeien 5, onwillekeurige urine- iftyd, geheime ziekten, en, gezwellen, impoten- m en snelle genezing, e wonderbare planten- TER DAMMAN, ver ziekte. re No. 85 met bewijzen, SNABILIE, Groote met nauwkeurige om- 4857 15 Het pijnlyk conflict, des te pyniijkei om nat het openlijk en ten aanhoore van den vioegeren tegenstander besproken werd, tusschen Frankryk en Engeland irag offi cieel als geëindigd worden beschouwd. Lord Derby, de Britsche gezant te Parys, heeft de ambassadeursconferentie weer mogen bezoeken, wat mag worden aangemefkt als een teeken dat de Engelsche regeering genoegen heeft genomen met Mi-'orand’s laatste verklaring. Dit zal haar geen moei te gekost hebben, want Millerand heeft zich na het onderhoud van Zonriugmiudag met Derby gehaast terug te krabbelen en aog denzelfden avond seinde hy een nieu we note naar Londen, waarin hy wei op handige diplomatieke wy’ze, maar in ieder geval zich toch onderwierp aan den wensch van den bondgenoot. Hy zeide zoo onge veer: „Gij we-nscht nadere hd'chtingen omtrent twee essentieele punten. Voor eerst vraagt gy, dat wy de bezette stre ken ontruimen, niet zooals eerst ons plan was, nhdat alle Duitsche troepen uit het Ruhrgebied zyn teruggetrokken, maar na- «at de Ryksweerbataljons, die zoojenaaind tot demping vojy, den opstand uaar het Ruhrgebied zVn gezonden, worden terug getrokken. Welnu, ik verklaar, dat de Fransche re geering besloten heeft, haar troepen terug te nemen, zoodra de Duitsche troepen de neutrale zone hebben ontruimd. Met „be zette steden” bedoel ik alle nieuwbezette steden, en met Duitsche troepen bedoel ik met het effectief, dat de Duitsche regee ring in de neutrale zones mag onderhouden krachtens een overeenkomst tot 10 Aprl, welks verlenging zy aangevraagd heeft. Of deze overeenkomst verlengd zal wor sen, zal te San Remo besproken werden. Het tweede punt, waarover gy ophelde ring wenscht, is de vraag of Frankryk in <«e toekomst van plan is tot een nieuwe geïsoleerde actie tegen Duitschland over te gaan. Ik antwoord, zooals reeds ver klaard is, dat de Fransche regeering in alle intergeallieerde kwesties niet anders* zal handelen dan in overleg met haar bondgenooten. Dit is het punt waar het op Millerand heeft nu de verzeker ven, die Lloyd George eischte, r.... ,.v in ’t vervolg niet zal handelen zonder in stemming der geallieerden. Zoo klaar en By de afgifte der wapens in het Ruhr gebied gaat het nog niet naar wensch. Er zyn derhalve onderhandelingen aange- knoópt tusschen de militaire aui.ur.te ten en de leiders dor arbeidersorganisaties in het Ruhrgebied, ten einde langs dezen weg de uitlevering der wapens te bespoedigen. De stad Essen heeft een eisch tot schade vergoeding ingediend van 10 millloen mark. Te Duisburg bedraagt de schade tijden» de onlusten veroorzaakt, ruim vier mil joen mark. In de eerste dagen van de ge- vechter in hetwluhrgebied werden onge veer 1000 man njksweertroepen in liet door Engeland bezette gebied gedrongen en daar ontwapend. Ze moeten thans door me weer vrijgelaten zyn. Herhaaldelyk is er melding gemaakt van plundering doof de conimunliten in ’t Ruhr gebied, hetgeen wordt exiend door den correspondent van de TribAe, het orgaan uei communistische partyïin Nederland, die e->n bezoek heeft gebracht aan het Ruhrgebied. In zyn derde fistel versche- tien in de Tribune van 10 April schreef hy o.a.: „We konden weer gaan en staan waar we wilden. Zoo verhinderde niemand ons toe te zien hoe een groot kleedingmaga- zyn met een bezoek der Roode Garde werd vereerd. ,4üer zagen we toe hoe er „geplunderd” werd. Het ging volkomen ordelyk. J eikens verdwenen een 10-tal soldaten in het ma gazijn en kwam er na korten tijd weer uit niet een nieuw pak en schoenen. Ook hier weer de al te groote bescheidenheid Men stelle zich voor: de mannen kozen de slechtste kwaliteit der goederen, naarde- iooze confectiepakken, meer uit papier dan uit Wol vervaardigd! Dat was 41 het loon, uat ze vroegen nu ze allen het eenige pak kleeren en het eenige paar schoenen In een veertiendaagschen veldtocht hadden versleten. En dan betreft het hier nog maar hoogstens enkele honderden slechte confectiepakken, die betaald weiden met cheques op de groote banken (die na tuurlek niet worden gehonoreerd). De naïviteit, schrijft het Hbldwordt aandoen(jIk, wanneer deze ooggetuige klaart dat de roode heeren zorgvuld g ren uitzochten van de slechtste kwa' In Berlyn is het weer tot heftige too ngelen gekomen, die zich echter Vit d<. Beurs beperkten. Er werden n.1. stormaflfc tige protestbetoogingen gehouden tegen het aangeloondagde voorschrift betreffen de de inbeslagneming der buitemandsche effecten en de vaststelling der schadeloos stelling volgens den koers van 10 Januari 1920, zoodat een geregeld verkeei aan de effectenbeurs niet kon plaate vinden. Daarom moest de beur» gisteren ge'lot en de buitenlandsche wissel- ik <teiik dat u u som»» heb» vertMAsd over oud ileven V bwladon, vader Llepha tie, en over daarvan „Ja. maar ik heli niel veel Ik vmd dat vragen liet leven sleoht» to iugewlkkwlder maken, liet ia lijk om gtwaclmlote antwoorden Wadtten en zwijgen zijn de w.euteb menige deur, indien de menweheai maar be- grepen (kit dit het geluk zou bevorde ren Wat ie «Int waart heb dikwijle geweuscht mie te «preken. te hooren naar luuir num D het. ZOOale hij Zegf; Hollen (dot van one soli ij oen een soort Indien M<, of je tante Knox bijna laar alleen in Amerika liepen, zou daar heel wat drukte over gn-maaki wor den, denk je niet? „Ja. dat denk frk Agnen lachend. ..Vl-iar het h mgen.’ Z< wees tante Derby weer in de Gezanten-conferentie. Mülerand heeft gecapituleerd. Verklaringen van Millerand en Bonar Law. Duitschland verzoekt drie maanden uitstel. De toestand in ’t Ruhrgebied. Plunderingen. Hölz’ terreur. Beieren dreigt inet afscheiding. De Berl^jnsche Beurs gesloten. Een grap der bolsjewiki. Gespannen verhouding in ’t Verte Oosten. Een krankzinnig president. Botsingen in Jeruzalem. ONS OVERZICHT. duidelijk heeft hy die toezegging gedaan, uat de Britsche regeering niet benoefde te wachten op de machtiging van Lloyd George (die zooals men weet op w’tg naai San Remo is) doch met ^en gciust hart per omgaande haar gezant te Paiys kon meedeelen dat de zaak in oixle wa^. Gis teren reeds kwam lord Derby Mdterand weer opzoeken, na welk onderhoud volgens de Parysche avondbladen algeheole over eenstemming verkregen was. M.llerand ging na het bezoek Deschanel oogenblik- kelyk op de hoogte brengen van den ge sloten vrede en vandaag zal hy m de Ka mer een verklaring afleggen. Ook de Br.t- sche volksvertegenwoordiging zal (wegers afwezigheid van den premier en ue ziekte van den minister van Buitenlandpche Za ken, Curzon) uit den mond van Bonar Law te hooren kyygen dat de goede verstand houding hersteld is, de loftrompet zal wor den geblazen over de schitterende samen werking, de loyale houding van Frankryk, etc. en daarmee is de kwestie d«n voor ‘t oog der wereld afgedaan. De blauen zul len nog een poosje boudeeren, ou^chlay doch de aanstaande conferentie te San Remo zal er toe kunnen bydragen om de pers-beschouwingen aan andere zaken te wijden. Of het conflict moest ter confe rentie weer worden opgerakeld. De Opper ste Raad, die 19 April te San Remo by- <enkomt, zal in ieder geval tot onderwerp van bespreking hebben een verzoek van Duitschland om de troepenvermindering, die 10 April moest zyn volvoerd .tot 18 Juli te mogen uitstellen. Intusschen is reeds een gedeelte der Ryksweer u.t het Ruhrgebied teruggenomen, zoodat men verwacht dat Frankryk de nieuw bezette steden nog deze week zal ontruimen. De Temps bereidt het Fransche publiek hier op voor door te verklaren dat wanneer de Duitsche troepen in het Ruhrgebie I mge- kromptn zyn tot geoorloofde sterkte, de bransche regeering de bezetting van Frank fort en andere plaatsen niet zal vertengen. In afwachting van hun vertrek hebben de bezetters al eenige tegemoetkom.ng be toond door, op grond van het goede ge drag der Frankfurters, toe te staan dat de café’s tot 10 uur openblyven. De hoofdcom missaris van politie te Frankfort verzoekt •ie bevolking na 9 uur 's avonds niet meer op straat te komen. Verder wyst hy er nuhnvaaixligKi is." (iodurendo den tijd dat ajideren era'or Zouden hebben geredeneerd en gewacht met ie»s te doen, zou do jongen venoren zijr gegaan, Agi»es, xurgeet dat niet. „Alaar ik zou graag gezien Rose het mij hail gezegd, iel- verkeerd op, zeide zij. en haar oogen behielden altijd de gegriefde uitdrukking. Ik luid lujt niet moeten zeggen, hoorde het toevallig van Liffey niet, Agnes, dat Ross mij in nam, ioh volkomen rekenschap van zijn go<>de daden, diu ineer zijn dan de wereld, of een van one ooit zulkm weien Deze verklaring was haar voldoende: ten minste gedeeltelijk, on zij ging met een on bewolkt gelaat aan de theetafel zitten- Zij vormden een hw4 igehikkig, klein ge zehchap, en er wa< blijkbaar geen moei- lijkheid in do ontmoeting van .Tim en den prfater, op een neutraal terrein. Vader 'lephaiie voelde ziuh buitengewoon tot hen aangetrokkén, hetgeen Idj opzijn goedhartige wijze toonde. Agnes Ivad tltee<ta moer spijt en vreesde de op handen zijn de kon.at van tutte Ixirlmer. Maar er gebeurt altijd Iets wat men niet verwacht heelt. M« vrouw Ixiritner wersuheen aam het hek vau h-t huisje nfa een ongewoon stralend gelaat. Agues had vader Clephane over gehaald met Mnmle een waadeling te gaan maken, zoodat het oogenbttk van aankomst gemakke.ijker zou zijn; en juist haar on rust gat een zeken* uitbundigheid tuin baar begroetfag, die mevrouw Lorimer aan- Volgens berichten uit München too meldt Wolff uit Boriyn heeft Je Befar- sche niiniMter-preMdent gezegd, dat BeJe- ien tich mot alle middelen tegen de out- binding der burgerwachten zal verzetten, zelfs ten koste van Beierente i(jd#lijke scheiding van het i-yk. Naar hot Bsrlmer Tageblatt verneemt, heeft de mininter-pre- ■ddent dit niet uit naam van het Beiei.whe ministerie gezegd. Nadat hy op d« oy«ea- konut met de vertegenwoordigers der bur gerwachten verklaard had, dat hj) bd zyn weigering die troepen te ontbinden zou bleven, voegde hy or uan toe; de toestand is buitengewoon ernstig. Wat in de ecist- volgende dagen en uren zal gesch.eden, is mjj onbekend, maar wel wetea wy, dat als de ryksregeering er niet toe kan worden gebracht ten aanzien van dit vraagstuk in onzen geest te bandalen, on» mete an der zal overbiyven, dan eeq scheiding tu»- schen Beieren en het overige ryk te be werkstelligen. r van onuitsprekelijk hlu renezen. Sindsdien heft istaak beschouwd, te tnjj wat moe- ar ik ugde t «e- acht. rene- izen- van van wMKlWk De ergste der plunderaars wa;, eu i» Hölz, die niet het Ruhrgebied doch Sak sen onveilig maakt. Hy ta een gewezen bioscoop-explicateur en de diverse dramate Far West-films, etc., zyn hem dermate in *t hoofd geslagen, dat hy de fantasie tot werkelykheid heeft gemaakt. Weken lang heeft hy het land getereorweerd. tm- ryke boeren, zakenmenschen, etc. gebrand schat, zonder dat de regeering tegen hein optrad, waartoe nu eindelijk besloten u. Zaterdagavond brak er in 1‘tauen een groote paniek uit. Op het sein, dat de re- geeringstroepen in aantocht waren, l.eten de Roode Gardisten de klokken luiden. Zy ovev tot ewnatige Uitspattingen, villa’s en andere port-i uliere verder de wynrostaurants on koffiehuizen, braken de bvandkaaU r open, persten den menschen onder bedreigingen geld af en stelden zich in het bezat van gyzelaurs. Zondagochtend in de vroegte ontruimden de roode gardisten d-j kazer nes, het stadhuis en het station. In auto’s aamen’zy, met medeneming der gijzelaars, ••e vlucht van Plauen naar Falkenstem. Daar begonnen Zondagnacht, op nol ver nemen van het bericht dat de rykswoer- macht in aantocht was, door Hölz ge vorm- .de brandcommandote hun werkzaamheid, staken alle villa’s in brand en sioegen aan het plunderen. De stad leek een vlammen zee! Daarop verliet Hölz met zyn roode gardisten Falkenstein in de richting van Klingenthal. Hier heeft hy aan verschil lende fabrikanten eischen gesteld. De fa- biikanten moesten bedragen van 50.000, 75.000, 100.000 en 150.000 M. betalen. Daar ae fabrikanten niet dadelyk betaalden, verscheen Zondagmorgen Hölz mm, twee honderd van zyn roode soldaten en acht automobielen en rukte tegen 8 uur de „jongste stad” van het Saksenland bin nen. In den loop van Zondagmorg-m on derhandelde hy met den burgemeester en het T-jwho-Slowaaksche grenscommando. Tengevolge eener aansporing tot de al gemeens staking lag gisteren in verschil lende groote bedryven het werk stil. In de stad is fabrikanten ingd met het doel zich door hen 50.000 tot HM).000 Markt voor het onderhoud van het roode leger te doen ter hand stellen. Een deel van het geld moet heden be taald zijn. Naar de „Ascher Zeitung" meldt, heeft Hölz met Tsjecho-Slowakye onderhandeld over de vraag, hoe hy zou behandeld wor den als hy zich daarheen begaf. Hem werd geantwoord, dat hy srich dan als ge- nterneord zou moetpji beschouwen en op verlangen van Duitschland weer zou wor den uitgeleverd. Hölz was het daarmee niet eens; zyn plan was om over Klingen thal naar Skalitz of Bad-Elster in Isjccho- den Jim heuvel <le Jini Hij Im-jjou beeobroomd, maar al voort- gaande verzamelde hij zijn moed en kwa men de woordensangeinoedigid door d«* iqpatidekv manier van den priester De Russische communisten z(jn in grappige bui geweest. Uit Moskou is de raededeellng ontvan gen aldus een Central News-bericht uit Reval dat in de iaatste zitting van de negende Russische communistische confe- lentie, die verleden Donderdag werd ge houden. besloten is om de orde van da Roode Vlag (de hoogste onderseneirting, welke Sovjet-Rusland kan toekennen) is verleend aan Clemenceau en Winston hurchUI. „uit erkenteiykheid voor de gioote rol, welke zy bij de ontwikkeling jyd» a'ndeüjk gegaan. Natuurlijk I- we kunnen di( men- standpunt bezien Zy wet voor zichzelf U* Jane dë kleine. nw*t cre tonne liekleede knmer, waarover deze ver rukt wan. ini elj gingen zitten om een gezellig praatje te houden over familie n Hivngo egctiheden te Porthaven. Deze Im rich len waren voor Agnee als water voor een dor wan» zi.l had zich nog niet g«b(*eJ lonpuiiaakt van het oude leven en de ••ud«* bamieu. Tante Lorimer scheen in ven on derworpen, vrieiMiellike en mo4*derftl-.e stemming te zijn; een stemming, die even onverwacht «In verblijdend wae. zegende nu de gjelnkktgv tage'ing dl'An gein gedreven had on» dez<- uitnoodlging te doen. Zti wan hvri harfolljk itatuic. die er lieftnlBg op antwoordde, e i a| soheen de tegenwoordiglie.d van den pries ter Imar «en weinig met ontzag te ver vullen, het drukt*, noch verhnrdde haar In de lih-folljke stilte van den avond «te en hij een wandeling tegvai den op. adder het hui»: en daar open- i zl I n gemoed 71) - Hoe maakt Ross hot? Mamie kreeg van- ’oorgen brief van Lifley uit Boedapest. Het wa« buiteiigew|O40 aardig vau> Roes, den jongen mee te nemen. Dat zal hij nooit vergden." .•Hij houijj heel wel van Liffey Clyde.' zeide Agnee wat blozend „Wat mij zelf be- '*ot; tk begrijp den jongen niet heel goed. .eHij Is oen kranige jongen. Ross ver vult bij h<*m de rol ,i van v.ider. Ik heb nooit zoo lete moois getzien als de wijze waarop hij zich verantwoordelij k voelt voor Uffey'a loopbaan Agnes schrikte even. ..Natuurlijk geeft hij hem leiding en read «o ik weet dat hij zeer voldaan is over de wijze, waarop de jongen werkt, maar Staalt hij voor Liffey?” ..Hij betaalt allett. Het is een schuld tiuwohen hetn eu Lflfey, (Ite later ven/fend «al wonden; en mevrouw Clyde begrijpt dat.’ „Roes heeft het mij niet verteld, Agnes gne| m jfm merkte, dat Bij w gegriefd was. „En Ik vraag ml of bet fa bet geval van Clyde gs-uaam trof. Zij hield er niet van buiten de zaken te worden gehouden; en ze wae oprecht geLrolIen door de itiliwodigwi zij dien morgen had ontvangen. Zij •*r zich zeker vmf Im’WIhA, dat zij ze niet geh<«*l en al verdiend had „Hoe maak je hef lieve? Allervriende lijkst van je om mij te vragen,’ z<4 ze snel en liartelijk. „Vooral nu Jim en .Ma- mie kwamen. Ik dank je heel liartelijk. En wa» een heve plek! In deze drukken, de dagen moet het je bijna «r zoenen dat j.* de lucht van miwt!” ..Het is hier lte«*l go<jl, maar bet zal uooii Porthaven vervangen, tante Jane.’ airtwooinldo Agnes oprecht. ..Kom inee naar boven, dan laat ik u uw kamer zien. Jim kolnt zoo tehuis met de» |>onv wam dl- verlangt naar den »ml. Mw rouw en luiflr schoondochter ,.l kipn uit naar wtfndedingetje in het boeoh met vader Clephane ’t erg vindt, dat zij gaan, tante Jam'? Hij is mar., van wien iedereen houdt, darstel dat .Hm u komt, dat hij vandaag hier ia.” ..Mijn lieve, kijk mij niet aan alsof ik eer. Ixxenaii beu. Ik hoop dit Ik een open bëk en een christelijk oordeel heb. Er zijn verschil lende wegen die naar den he mel leiden, en nhunaiid w«*M In werkelijk heid welke de lieste is Bij deze vreemde verklaring gaf tante Lorimer te kennenIk ben blij vau Jim

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 1