EE en Co ED ISTïe-vL-ws exx e"bla,d. voorGonda ezx Omstreken. lermen eën ken en enz. Frankrijk eq Engeland. Feuilleton. ROSS DURHAM. BEHALVE ZON- EN FEESTDAGEN. VERSCHIJNT DAGELIJKS 14 regal. ƒ2.05. elke regel meer ƒ0.50. 5828 50 Bui eauM A R K T 31, G O IJ D A. AdministratieTelef. Intorc. U. Redactie: Telef. Interc. 545. ■I wat EM, VAN II van de binnenïan Ucbe ala Vh<1 MrtVf. 'A. titel grelo- S*hl' Windmill B irn schoof een stoel ««Ma&r dacht, (Wardt vervo'rd.) ven, Tel. 91—92. mg 45, Tel. 549 ■n omitriken: ICHALEN, 21, GOUDA Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen b|j contract tot zeer gerodu- ceerden prjjs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomat van «oliede Boekhan delaren, Advertentiebureau* en onze Agenten. uwe Schouwburg, onecl. Bouw- en Woa/ng- CoiDnvisfde Arnien- ikkecij. >N - GOUDA. legde na Millerand’s rede algehcele in- haar liairt was vredigd klaring want ik zie ze haar h urt w at gelukkig. vindt geregeld tijdig tvangen van ver vermakelijkheden agenda te ver- INGEZONDEN MEDEDEKLINGEN: Op de voorpagina 60 hooger een i hij DREGMT. over- i om Zij IkX :h Mamie zij waar de beste 1526 46 oepen en Jven. deeds hebben i soliflaips-.tee- loudend, scheukt e» H K.G. f 1.45, niet een uit- verbaz^ng lag over hij er mee 71' ii. Nniuur- A*zing ovefr I )randl. o« Licht uitvoering van het vredesverdrag <ioen uitkomen, dat het noodzakelyK hartelyke verstanlhou- n ’.-r op ia en bui- - °P punt eQt gekapt w as.l ll<-t was reJ tig hum, geil lelijkheid “1 in de zonk* van geringe nitórleten, |ie weritelijk 8 o. n.in. idourmts. rustbank mat de uitdrukking: op *ijn galaat van <<m man. die op ieta Wacht. Op rieten tafel naast item l ig re» pijp en bad een luoiforMloosje in zijn band. Do zou, die naar het Wasten neeg, tag warm on nwt gouden glans op iwt onver gelijkelijk lutziobt dol me» had op den Hudson. the diep beneden de veranda van liet landhuisje lag, .tal hij had neorgwrt. boog op een boachrljke v oorui^teketui» r het lm ut aan de voorzijde Juul men een vrij uitzicht, [heel klein, maar aohilderaoh- ktwd met die zorg va» gwie luiterlijk voorkomen, die tnon krbUjveu van de Amerikanen d<- mrllionzirs af lx dan gA'iuigv “nditemi, tjie wwkeiijk zonmrvur blijf «erlangt Het mo- ABONNEMENTSPRIJS: pbr kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal f 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal ƒ2.75, met Zondagsblad ƒ3.40. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Markt 31, GOUDA, bij onze agenten, den boekhandel en de postkantoren. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en oriistreken (behoorende tot den bezorgkring): 15 regels 1.30, eiken regel meer 0.25, Van buiten Gouda en den bezorgskrlng- 15 regels 1.5$, elke regel meer 0.30. Advertentiën van publieke vermake'.ykheden 15 cent per regel. Advertentiën in het Ziterdagnummer 20 bijslag op den prijs. voor reeda opgestaan schrijfitfei te gnan en papier voor er zacht aan ige overeenstemming be- alle beginselkwestivb en ik mij liet eind voorgest«4«l ren Agnes opmerkt, man hk4 naar een (tel wan genomen luiar eeu oude hoeve lnj Dordrecht en de llidlnndHchc kleur en meubelen wrtrden overal gehan-lhimjl. De deur gaf vmi de veranda toegang tol een groot woonvertrek met een Holtamtecben haard met bhluwe tegel» fagetegd, die «wem-eiw met tusschenruiinte-u In de oude paneelen van den muur waren aangebraoht. Het was de eeuige zitkamer van het huls en zij had ee» lirrejle, lage trep aan hel vertrte einde, waarmede men op e«k kwam, die lauw de vier rijden va» het hub- Hep. en waarop de fdaapkamecH uk- kwaznen Het effect was vreemd en aftngo naain. greti wonder, dat Ashton Civile <le» eersten dar. dat hli kwaaa, verrukt wa» geweest. HOOFDSTUK. XtX. Aau de andere zijde vaa den Oceaan. Pbiueua Pryor »«t op den hoek vaneen I8Q5 16 lookers I leel, bezoekt «KT 54. r en kloek van model [rooie verscheidenheid sken. TABAK 50. 75. 2107 10 lieb haar heel was een slecliiü vrouw. mijn hart v.-rliarttde. Wij lu>b- gvHprokeu. Hel arme iie- hnar Iwri voor mij ge en ik dein dal ju i en he* zal Ik verdien <’en zeer ruimen blik,” zoi Jlm Jk kan mij geen anderen man in -e voorstellen, die zulk een mede geest zou hebben op en was er Slleohts op voorbereid om te maken. Ik voor mij gewonnen is door een |ke, hard-werkemde mgn- hun geloof trachten te is het een voltooiing zult verlangen,” antwoordde u alles zooveel eeiBou- „Ja? zei Agnee, terwij klopte. ,Zlj schijnen zeer u ook niet? „Gelukkig? O verkutihl lieoordeeldik glimlachte voor haar tante aan. .,1 dat plolsvliing pijnlijk gevoel .m„- vr Wd8 j_ k„ vloek word uitgesproken .,Het heelal is zoo iete machtigs, dominee Lorimer, en het plan en het vraugMuk der S la pping zijn xer boven ai de ideine woJK-chen en geloofsovertuignugeu der men- schen verheven. Hij, <lïe een open blik Uu een meevoelend hart behoudt, staat er het dichtste bij om t> kunnen begrijpen, i» herhaal h-4. In uw geva. zal ik blij zijn als zij uw gieloofsox er- er on en verwarring .Neen, ik houd je niet op. i jo doodmoe bent,” zei ze, terwijl haar hoofd schudde. Ik hen niet geko men om met je over den priester te «pre ken. maar om je ta viertellen dat ik bij Mamie »n de laamsr hiernaast ben geweest.” brief te zoeken, deur werd ge—.r ik ben liet, tante Jane, lieve»,’ mee» zachte stem. „Laat mij «-en oogenhltk bin nen/ ..Wel natuurlijk, de deur is ten.’ Tante Lorimer stapte binnen en sloot de deur Agnes zag bvl geschreid. Ik ging naar beneden daar ik stammen boorde, maar vond slechts Jim en den priester Jn gesprok. Wat een lieve, oude man Is bl.iI Eh ik ben blij, di.it ik deze gelegenheid heb gehad, Agues, andere zou een Roomssh-Katholiek priester ht I van mij n leven st als een wolf in ja, en ik Millerand’s verklaring en rechtvaardiging. Frankiijk’s plannen. Af scheidingsbeweging in Beieren. De nieening in Engeland. Muller over de bezétthig. Aartvalvp tien rijkskanselier. - Ontevredenheid in de Rijksweer. Het Roode leger uiteengevallen. In ’t Wupperdal een nieuwe actie voorbereid. - Algemeeije staking in Ierland. De revolutie s in Guatemala. ONS OVERZICHT. ..-x ---- -i- U(j vergoedingen nog onopgelost blyven. ‘E? is meer. De Franschon koeste>.:n nog i altyd aspiraties, die ze blijven nastreven by het vredesverdrag zyn niet alle wen- schen ingewilligd, wat men niet g< makke lijk vergeten kan. Hoewel Milleraud nu een !<‘sje heeft ontvangen niet al te eigen machtig op te 'treden en hij plecht.g beter schap beloofd hee/t voor de toekomst, is de mogelijkheid niet uitgesloten van nieuwe veirasJngen. Juist dezer dagen bevatten de Duitsche bladen een onthulling over de. Fransche plannen tot verbrokkeling tan Duitschland, die volgens de Deutscae All- gememe Zeitung het resultaat zyn van een bespreking die op 9 April te Mainz tusschen hooge Franséhe officieren zyn gehouden. De heeren waren van meen.ng, dat het bezit van Rijnland noodzakcl>jk was om Frankrijk zekerheid te verschaffen tegen een revanche-oorlog der Dint-sche militairisten. Daar het bezette geb.c.l in den loop der jaren weder ontruimd moet worden, volgens de bepalingen «mn het vredesverdrag, terwijl het vrijwel zeker is dat Duitschland dan zijn schulden nog niet zal hebben betaald, zou Frankyyk zy» te- genwoordigen waarborg verliezen. Om dit te voorkomen is het noodig, dat Frankrtfk zoolang het daartoe de macht bezit de we reld voor een uitgamaakte zaak stelt. Er moet naar gestreefd warden, dat Uuitscli- land in verschillende deden wordt opge lost, b.v. in een groep Beieren, Wurtem- öerg en Baden, een Rjjnrepubliek, die de beide oevers beheerscht, een groep die Me cklenburg, Hannover, Oldenburg en Slees- wyk omvat met een deel van Portmeren, een industrieele middenrepubliek, be. taan de uit Thuringen en Saksen, en ten slotte lyn en Silezië, de Mark en de re®* van Pommeren. Frankryk moet van de moeilykhedc” der Duitsche regeering, die op zoo uAetmloo- pende elementen als de sociaai-d.emociaten en het centrum steunt, gebruik maken. Ook is het zaak van de oppositie dar klei ne kapitalisten en van de onafhankelijke socialisten gebruik te maken en die tegen de regeering uit te spelen. Komt het tot onlusten, dan zou Frank rijk door te samen met België op Jc beide vleugeis van de te stichten Rynrepubliek op te rukken den stoot kunnen geven tot het tot stand komen, van die republiek. lagerhuis heeft afgelegd, vrij koel, sinds uien echter is de laatste verklaring van Frankrijk te Londen aangekomen, zoodat Reuter meent, dat er goede redenen be staan om te hopen dat de solidanldil, vun het bondgenootschap gehandhaafd zal wor sen. Vei wacht woixit, dat höt terugtrek ken der Fransche troepen, uit de oiHr(]ditfb zone spoedig zal volgen op het terugtek- ken der Duitscher», waarmee bedoeul weidt <ie troepen die Duitschland nieel in het kuhrgebied had dan het tot 10 Apr.l mocht hebben Nu de Duitsche regeering verlen ging van den ontwapeningstennyn heeft gevraagd, waarover te San Remo zal wor sen beslist, heeft Engeland het maar stil zwijgend toegeataan, dat nog een ale’.ne troepenmacht in de neutrale zone blijft en Frankrijk zal daarmee eveneens genoegen moeten nemen. Intusschen heeft men gisteren reedt te Parijs de ontwapeningskwestie onder 't <><»g gezien. Er hoeft n.l. een belangrijke conferentie plaats gehad op het departe ment van Oorlog over de technische mid delen ter uitvoering van de bepalingen van het verdrag van Voraaillee, welke be trekking hebben op de uitlevering en vei- n.etiging der munitie en van het oorlogs materiaal. Churchill en Lefèvre waren op deze con ferentie aanwezig, evenals Foch en Wey- gand en andere generaals der geallieer den. Er wer«l volledii reikt aangaande i betreft de noodzakelijkheid om het rantal Fransche en Engelsche officieren, welke door de intergeallieerde controlv- commm'ssie in Duitschland daarvoor wor den aangewezen, uit te breiden. Het is natuurlijk gegaan, zooals we ver wachtten: Millerand heeft gistere.’ m de Kamer Jen lof gezongen van hel UF.tseh- Franscbe bondgenootschap, den vroegeren v.gonstander die wellicht reeds eenige Schadenfreude had gevoeld over her „ru mor in casa verzekerd dat weer ppis en vree is in de entente en „en passant" zichzelf gerechtvaardigd dpor een opsom ming te geven van alle overtredingen die Duitschiand al begaan heeft en er op te wijzen dat de waarborgen voor de weder- ontruiming van het Ruhrgebied doojr de Duitsche Rijksweer ontbraken. Veel nieuws vertelde Millerand hierbij niet, hy wees op Frankrtfk’s verplichting tot onderzoek der militaire overtredingen in IJuitschland, vezekerde, dat Frankryk zich niet piet de binnen)andsche aangelegenheden van ien ex-vijand wilde bemoeien, etc. Het oelang- rijkste kwam aan ’t slot. Eerst kretg het edele en dappere België een pl'ümpje we gens zyn. solidariteit, welke biyk van dóórzicht de banden tusschen Frankryk en België mogelyk nog nauwer zullen aan balen, welke betuiging met een ovatie ont vangen werd, terwyl de Kamerleuen van lum zetels oprezen. Op dezelfde wijze wenl <le „clou” van het betoog ontvangen. *De Fransche en Engelsche regeering zijn het een» geworden, aldus Millerand. Het thans Mfgelegd geschil over de middeien ter uitvoering van het vredesverdrag heeft <ioen uitkomen, dat het noodzakely* is de herhaal hei: In voor uw vrouw, tuiging deelt. Zonder dat zouden vormijdelij k. moeilij kheden ontstaan zij n ..Mamw zal dit met grooie dankbaarheid hoeren Begrijp het goed, vader Clephaue dat eb naak overreding, noch dwang van mijn kant was Ik trouwde haar, terwijl ik wist, welke moeilijkheden ons wacht ten, en was er ulechts op voorbereid er het beste van zelf gdool dat zij gemeente van eerlij I schen, die volgens leven.” ,,Dat is goed, Gol zegene u beiden, en stelle u tX een zegen,” zei de priester, en Itai begreep, dat hij de kwestie hier mede wilde eindigen. Toen zij Bi het huls terugkeenlen, be merkten zij Jat de dames naar boven wa rn. gegaan. Zij bleven op gedempten toon in de zitkamer praten. Jim herinnerde zich dat g<'Nj>rek lang, een van «Ie laat ste waaraan vader Clephane deelnam. Hij wa-, diditer bij het eind van de red» dan een van hen vermoedde. Agne» hoorde in de kamer daarboven bun stemmen, én terwijl zij op een klein, aag stoeltje rustte, vóórdat zij aanstalten iekte, tie, hoest, bronchi- nèuralgie, jicht, le- ezeem en alle huid-, kten, aderspatzwe- volkomen genezing per brief, door de racten van dokter l voor elke ziekte. 85 met bewijzen iBILIE, Gr. Markt «keurige omschry- 5163 14 Ook het door de Engelschea bezette mid denstuk zou dan naar te verwachten is zich spoed.g by die vleugels aansla ton. Daardoor zou in korten tyd een RjjageO'ed kunnen ontstaan, onder Fnaiuchen irvloed. Dan zou Frankrjjk bereiken wot Foch steeds heeft bepleit, n.l. de Ryngrons met bruggehoofden op den rechteroever en zonder «lat ernstige oppositie van do zyde uer andere Ententelanden legen dit plan ware te verwachten. Met cte beoordeellng van deze onthulling moet men voorzichtig zyn»1. men d.ent m *t oog te houden van welkeJiyde m somt, uoch ’t is toch wel merkwaardig, dat de opmar.sch der Fransche troepen, die een represaille heette, V«nuit h»t bruggvl.oufd van Mainz geschiedde in een richting d.e F'-ch 6 jaar geleden in zijn boek La con duite de la guerre" reeds heeft aangewe zen als de meest aanbevelenswaard ge, om dat deze mogelijk een afscheiding tusschen Nooid en Zuid zou bewerken. En n, blykt «’-at tegelijkertijd met de bezetting van Frankfort, Darmstadt en andere ptaatsen, «ie zucht in het Zuiden om zich van net Ryk lo? te maken, inderdaad toegenomen is. Gisteren maakten we melding van een desbeteffende uitlating van den conser vatieven Beierschen ininister-presidant Von Kaiir, die tijdens de Kappsche contra-re- volutionnaire beweging aan ’t bewind is gekomen. De premier vindt het onaange naam dat die verklaring haar weg in de pers heeft gevonden, hy heeft ze eerst of ficieus en thans officieel in de De.ersche taatscourant laten tegenspreken. Hierin wordt gezegd: Wjj zyn gemachtigd cm mede te deelen dat de minister-president zich geenszins in dien zin heeft uitgela ten, dat Beieren zijn weg desnoods ten koste van een tijdelijke afscheiding van het ryk alleen zou voortzetten. De minis ter-president staat op den gronding van het rijk en heeft zich niet in boveug :n-clden zin uitgelaten. Men heeft hier met een zeer betreurenswaardig misverstan1 te doen. Ook in de kwestie der burgerwach ten is de wettelijke weg nimmer verlaten. Aangenomen, dat een misverstand in 't spel is- hoe komen dan alle bladen tege lijkertijd en eensluideml van een niet afge- iegde verklaring melding te maken? De Lokal Anzeiger ziet misschien niet ten on rechte in het dementi en soort van ver schillende politiek. Het (democratische) blad acht den minister-president reed- on- mogelyk. Andere bladen wijzen er op dat de Beieresche boeren zich openlijk voor afscheiding van ’t Ryk hebben verklaard. Dit „ter zijde”. We spraken van het Fransch-Engelsche incident dat nu plecht statig als „afgesloten" wordt beschouwd. Ook de Engelsche regeerifig heeft zich bc getoond. Weliswaar was Je ver- die Bonar Law Maandag in het aan Kaar g» Inat d«u zij dreltelijk aan mij het niet. H”t zal on/.<* fandlizijn. Iwt voor mij ij, Lizzj nn| d« ze, om geweest Agines volgde de Fademt-ring met: heel goel, iiHuir het was niete n «ni w» dat de logica x an tante 1 .orimer ee.i liertje ’W' «d- achtiig was En er viel niet u* Iwijteirn aan lat oprecht moederlijk gevoel, wanr- iiM-d, zij sprak. „Zij knul een week d jorbreugen en wij zullen al de lokitope i «an»>n doen Agnes, ik (>eu niet zoo ge lukkig geiwest sedert ik een jonge vrouw was en allt's gereedmaakte voor i»l)uor-t ^•borene." De oogen va» Agtuw wer l«*»i vochtig en xij kusten elkaar met groote hart-lijkheid. voortkwam uil het diepste gevoel van een vrouwelijk hart. vertrouwelyke en <ling met Engeland te handhaven lossing van de ernstige kwesties tfn Duitschland. Qp deze wijze heeft Millerand kennis gegeven van het feit, dat hy het onder spit heeft moeten delven tegenover Lijyd George, die den opvolger is van den „Tü- lem de baas is- ïn Kewzne om standigheden zou een regeering na een «lergelyke wyze te hebben moeten retlrec- ron, ónmogelijk zijn geworden, nu kon de Kamer met anders doen dan z1Cn er biï neerleggen. Bart hou, de voorzitter van de commissie voor Buitenlandsche aange’e- genheden legde na Millerand-s rede een korte verklaring af ténéinde stemming met de woorden van dep nnr.is- ter-preaident te betuigen, waaraan hij ech ter toevoegde dat de kwesties nopens <le oorlogsmisdadigers, de kolenlever.ng en Naar het Engeisch van DAVID LYALL Geen Choriseenfe VartaMng Mevr. J. P WESSEL INK-v. RO8SUM. (Nadruk ver bode») maakte om naar bed te gkiaa, peinsde zij over al werelds vreeJiirfb gebcuirteiusseii, die zoo vale, schijnbaar gehec1 vcrschil- 'lendo elementen onder één «tak luidden ge- bruebl. Zij dacht ook aau i»ir i>mn met eer» plotseling pijnlijk gevoel over hun Sülteidiug. Er was in haar hare «-en vurig veirtangen naar K»*hi, dat haar bijna» mewtordv. Zij voelde zich gedrongen ham uil te storten. om naar do kleine naar haar (van de buitenlandsche politiek, in de ju zek<-ren zin, ondanks hst vorzoemyk') slot, .•ensutioneel rede van den ceutrumsufge- vaardigde Trimbora kwam de niet onbe duidende ontevrrtlenhexl in centrumakrin- gen met het optreden der sociaal demo craten tot uiting. Niettegenstaande Trnn- tx»m zich voorzichtig en beleefd u. Uur uk te, werd de rede toch als een aanvat op nen rykskanselier opgevat en m kringma ay- n«r co.iegu*» hoorde men zelfs de woorden „Ich r eche Leichenluft”.üfechoon dit t’.enigai.jiB voorbarig mag zyn had da T^kskanaelier toch geen goeden dag. On middellijk na de rede van Tnmborn nam de rykskamteller het woord tot veidedi f.mg der regeering, welke „oratio prodo- mo" ons nog niet heeft bereikt Wel zijn ei nag allerlei geruchten ovar uieuwe moeilijkheden der regeer.ng. la de ryl’.BVsuertroepen broeit iets. De Bria- icn (in verband met bovenstaande uiteen zetting een opmerkelijk verschyasel) zjju de aanstokers van een beweging, u-e, ds we «te Kölnische Zeitung gelooven moge» (wat nog niet soo heel zeker is), ernstige afmetingen kan aanneman. Vei trouwens lieden van de Beie^echa lijksweertroepcn, die in het Indaatriage- bied opereerden, waren naar Berlyn ver trokken, oin over «len toestand verslag uit te brengen, vooral daar van communisti sche zijde juist aware beschuldigingen wa ren ingebracht omtrent gruweldaden, die «ij zouden hebben bedreven. Te Berlin werd deze deputatie, die niet uit officie ren, maar manschappen bestond, n.ct <mt vangen, wat als een onhebbelijke bejege ning werd beschouwd, waarover de Beier- sche troepen b|j den terugkeer dar depu tatie in toom ontstaken. In de vergaderin gen der troepen werd verklaard, dat even gotxi als andere «leelen van he* volk het recht hadden gehoord te worden. De troepen zouden daarom in het vervolg aan geen enkele gevechteactle meer deelne men, en het aan de regeering overlaten voor de orde en rust in het industriegebied te zorgen. De troepen zouden anilers, ge vaar loopen, later bij de uitkeering 'van een bevel der regeering daarvoor door de zelfde regeering verantwoordelijk gesteld te worden. De opwinding onder «ie Deiersch« troe pen is ook reeds op de andere troepen- afdeelingen overgeslagen. In de eerste plaats de Zuid-Duitsche troepen verklaren, dat zy zich in Pruisen niet mear zullen laten gebruiken. Zij hebben hun bevelheb bers dringend verzocht, «lat z(j een verkla ring in dien zin b(j de regeering zullen af leggen. Hiermwie is, zegt de Kölniache Zeitung", bereikt wat het doel der com munisten wa» met hjm aanvallen, n.l. wan trouwen te zaajp» 1 tusschen de regeering en de troepen, die de orde moeten hertPel len. ■hiirg, 1l/t n Uit- reetriging Exrel- ben lang samon \t« i roux^iju h«*eft oprtid, Agbrt», en ik den< dal ju weet dit zij ren kipifje wacht, en het zal g«-- tui-behoore». Ik verdien het eerote kleinkind hi Je weet wat <en smis dat nooh Isabel. kinderen heb'ien: en nu zal leze vreugde geven. Het l» Gods wij- mij te toonon hoe »-leoht ik b«iu In de Nationale Vergadering heeft de rijkskanselier Müller het woord gevoerd over het binnenrukken van Fransche troe pen in Frankfort. Daardoor was, ze.de hy o.a. ’t verdrag van Versailles geschonden en de Volkenbond in diskrediet gebracht. Er was een nieuw tydperk van economisch overoverleg aangekondigd. „Maar,” vroeg de rykskansclier, „zijn de negers u t Se negal de gezanten van dat overleg. Er moet oorlog zyn of vrede; een derde is er niet, tenminste indien de anarchie nitt alles zal verzwelgen. Het is te hopen <iat aan «Ie bezetting van het Mair.-gebied spoedig een eind zal komen. Deze verklaring is gisteren in de Natio nale Vergadering bediscussieerd. Nadat Von Payer in naam der democraten zün instemming hail betuigd met de uiteenzet tingen van «len rijkskanselier, toonde reeds «Ie rede van den afgevaard gde der rneerderheidssocialisten Hue geen volko men tevredenheid met de maatregelen der regeering en met haar standpunt zoowel ten opzichte van de binuenlan '.icbe als 72) Vader Glephane glimlachte "UMtog, waarin minder hetgeen hij hoorde, dan dat Was ingenomen In uw plaats Maara&ar u -»en het zad diger maken.” »U hebt warm ik positie wng in denzelfdcn «♦nomen.” Een afgetrokken glimlach, waarin even- ..jegrijpen" lag, ^leo»l over het ge- van den priester. -Als wij he< eind van de rei» naderen, hij peinzend. ,,dan beginnen wij te tenzij het teven al de deuren hart hee,t gelote» - dat God vr7'Ub>,Mfe WÏJZe‘l van werk«® hoeft- De «rstanitige mensch staat terzijde. wacht, JE ree<fe zoide_’. dacht, dat uw kerk en geloof g vgrgelijk in zuike zaken toelieten; en ovor be» die er buiten staan de baa- gtten ril, toC'l geklopt. W ..Laat

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 1