ivleesch. No. 14289 OP waliteit. Feuilleton. i I boedels, /aarden. «*•- 00N 379 ZsTie-ct-ws er_ u^d.'rrertexxt^e'bla.eL Troor G-©"vlcLsu Orxxstrelcexx. GIJ LLER, 74, GOUDA, lol Een nieuwe contra-revolutie? ROSS DURHAM. 30 BEHALVE ZON- EN FEESTDAGEN. VERSCHIJNT DAGELIJKS 1—regelt 2.05, elke regel meer 0.50. Bureau: MARKT Sl.GOUDA. Administratie: Telef. Interc. K. Redactie: Telef. Interc. 545. deze ETALAGE. 1. i wan dat tol een ziin (Wordt vervöHfl.) Gewone advertentiën en ingezonden mededeeliagen by contract tot zeer geredu- ceerden prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tunschenkomat van soliede Boekhan delaren, Advertentiebureau* en onze Agenten kwamen naar beneden, mee elkander sprakeneen jon de er loon mij toe van »n der bevolking Plauen b.nnentfe- KLingenthal zijn ryksweer- vun hnd i en ürogittcn. 30 a INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: Op de voorpagina 50 booger OILS van dan ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal ƒ2.25, par kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal in was hot er één een K.eine Mij - «OUDA. mannelijke wts-rstands- „Dle 1764 30 GOOSCHE COURANT. nnng pende levendige bezorgdheid, 1 van heel goed meisje, zeide de knikje. „Ata de ondiere lioe- daingbeden gelijk zijn, is de mooie vrouw verpleegster- Hoe heht u •toonde origineele documenten i, dal Sile- e‘provincie - -' i ver- lubliek te verhindert i-. De tz heeft gisternacht Klin- nadat hö vart de vast- iars een millioen n«n- ont- seheen hij ei» tevens- Ook in dit geval verswaren de bepalin gen van het vredesverdrag tie moe.lykhe- den dei regeering, als gevolg van de op gelegde ontwapening zijn talrijke officie ren ontslagen, die inaar al te graag in Ehrhardt's gelederen zullen treden, ten einde op deze wijze niet alleen hun oude beroep te behouden doch tevens trachten de legeering die den onvoordeeligen vrede gesloten heeft, ten val te brengen Pryor knikte toestemmend. „Het ie jammer, kracht van zijn lei lie due?" N»en. hij is het eenigu lid er van. dat antwoordde Pryor. ..Er mij In ge er zelf naar tee kunnen loo- pen, indien u temiitnste niet te vermoeid zijt.” stelde Pryor voor, terwijl hij naar de rlveer keek, waar het stoombootje i re- dig gemeerd lag aan den kleinen pier. .JHoe tang duun het vóór het vertrekt’ vroeg de dokter ilk «en tyoor- Voor allen e zijn die energie; die jn of lijden ofd, in den die te moe e zwak om ianguinose rrsterkend uitwerking AMAAK Co.. Den Haag- r flacon f 2. De spannende gebeurtenissen in Durtsch- land hadden haast doen vergeten dat er zooiets bestond als een enquete-c<>mniisi>ie. die onderzoek in stelt naar de schuif, aan den oorlog en het niet vroeger slu.ten van vrede. Deze commissie is na een pauze van 5 maanden weer eens byeengekon.en. Twee der voornaamste leden, dr. Sinshei- mea en dr. Oscar Cohn, waren afwezig. Als getuige was de vroegere Duitsche ge zant te Washington, graaf Bernstorf te genwoordig. De voorzitter der commissie, afgevaardigde Gothein, zeide dat ue com missie aan graaf Bernstorf de ge.egenheid wilde geven op de talrijke aanvallen die per week 17 cent, met Zondagsblad r waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 2.75, met Zondagsblad 3.40. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Markt 31. GOUDA, by onze agenten, den boekhandel en de postkantoren. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring 15 regels 1.30. eiken regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgskring: 1—5 regels 1-55, elke regel meer f 0.30. Advertentiën van publieke vermakelijkheden 15 cent per regel. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prys. Ook in Frankrijk is een opzienwekkend proces vooirtgezet. Na het beëindigen van het reces van den •Senaat is het proces Caillaux gisteren her vat. De procureur-generaal Lertouvé ving na een korte mededeel ing aan met de voor lezing van zijn requiaitnir. Caillaux lv.vter- de werkelijke oorzaak?” vroeg met be langstelling. wohoen een man; toen hij Vier maanden kwam, kracht snel open kwamen. T wee {xveoüen terwijl zij i 1 ge, en buitengewoon aantrekkelijk uUzien- do verpteogstar, en een oudere man. wiens orn tig uiterlijk geen twljle. Het aan zijn ambt ,.Wel dokter?" za Phineas Pryor, toen zij binnen liet liereik van zijn stem kwa men. De dokter trdiudde liet hoofd. ,.Ztjn toestand is zeer ernstig.’ nn(Moord de hij, „zeer ernstig. „Maar zeg niet „hopeloos''.’’ zei Pryor, bijna bineekend „li moet hem tenminste tot Zaterdag in het leven houden. Hartmann schudde het, hoofd Ik heb aan de zuster gezegd, dat collega van mij 5n liet hospitaal. doctor Rickard, ongeveer twee mijten va® hier, op zijn zomervertlij! vertoeft Ik ben er zeker van. dat hij w<J twee of dtrie malen per dag naar den heer Clyde zal willen komen kijken, niet waar, er zal w<4 een lioodschap naar hem gezonden kunnen wor den?” ..We zulten pen, He inaar zijn vrouw weg mar hier. zij is v«rieden Zaterdag op de armanta uitgvx aren. .,O, dan zaj zij Zaterdhgmi ldng hter zijn IK* 'unard "-booten komen iuimers w uonlijk te twaalf uur lunnen? laiai. nu naar Riiflcard gaan on er hem doordiiingejx, dal de heer 'lyde ui liet lev mi moet blijven." Hvi gelaat van dien uitgever ernstig Hij zien maar iets zelf, dat Idj het verzenden mui hot gram te lang had uitg««tel<l. Maar ik heb ontmoet,” schuilt etui geschu-denis aclrtiT. die ....w lonwseiTt, maar ik ben <»M in «taai weew te veriuunen wat liet te. .,Harmouik*eireii zij ndut goed samen? Ik ved Itet niet. Ik M ron<lert«ei venlni luedeü, dut iS alleH: te nu op iw- Bn Won/ng- muiseie Armen man die in Amerika rtend was gvwwst Drfn^-nda zaken maakten, dat Prior dien avoitl weer naar New York terug moest, maar voordat zij de i>oot aan den Sagan- sutt-Pter namen, had hij de vohloeuing van dokter Rkdcard de vervckerttig te krijgen, dat hij zijn bem zou doen voor den pa tirnu uit»Inikking van eeu l eu toen uit liet landhuioje liet geluid stemmen, en gedempte voetstappen op de kate eiken trap werd veraomeu, etend hij op, eu. pla&tete zteh rvdit voor deur, zoodot hij kon zien wie leactie doeltreffend te bestryden. De haarden der icactionnaire bt weging zyn behalve Pommeren, Meckknburg, (lost-Pruisen en .Silezië. De monarchistische leiders, zegt de Frei heit, hebben hun troepen volkomen in de hand. Zy werven voortdurend nieuwe man schappen aan, waarby zy in het by zonder uit zfln op officieren en studenten. De e'genlyke kern der samenzweerders wordt ook ditmaal weer gevormd door de Baltische troepen met de U zei en Divisie en den hoogverrader Bischoff. De vrij corpsen, met name de marine-brigades Ehrhardt en Löwenfeldt vormen het ge raamte. Het Potsdainsche garnizoen staat aaneengesloten aan de zyde der Putschis- ten. In Pommea-en zyn op de landgoederen gioote wapenvoorraden aanwezig en in Mecklenburg op verschillende landgoederen vliegterreinen aangelegd. De samenzweer ders hebben reeds van de Mecklenburgsche en Pommersöhe agrariërs de be^cn.kking gekregen over paarden en wagen-. De inlichtingen van het Acht Uhr Abend- blatt stemme# hiermee overeen. Het Berfinef Tageblatt vestigt er de aandacht op, dat een groot aantal kleine grondbezitters hun levensmiddelei' in hun bezit houden. Dit toont duidelyk aan, dat de toebereidselen reeds eenigermatp zyn gevorderd. De Breslausche correspondentvan dit blad meldt: Uit my gel moest ik de overtuiging kry'gen, zië ook thans nog is, hetgeen de f vóór 13 Maart was: een geliefkoosde zamelplaats van Duitsch-nationale tegen- i evolutionaire elementen. Slechte één voorbeeld. By een huiszoeking by den Duitsch-na- tionalen afgevaardigde v. Kessel in Ober Giauohe vond men vier kanonnen un vier vlammenwerpers en te Wischawe (het vroegere koninklijke domein) negen ka nonnen en negen vlammenwerper.,. Ober- Glauche en Wischawe z|jn slechts twee piaatsen in Silezië en v. Kessel en de do meinpachter Stümpel zyn slecat^ twee, personen. Er zyn echter vele plaatsen en vele personen. Volgens de Vorwarts zou Kapp by zyn nieuwe contra-revolutionnaire poging gebruik willen maken van een middel, lat „Over tv et' uur. ..Nu, diaui zouden we het kunnen doen. Laat ik u eerst oen kop thee gevea, zei de verpleegster, terwijl zij zteh sued verwijderde „Dat is een dokter met een Schouwburg, el. ti- Nahinr- ng ovet- Draadi. I.ichl u. n.m. Ver irsue. g, 1% u Ui|- fiiging Excel- zag z.-»r \ngela yde nooit ge h um* brieven op**n>>aardeii Iwmii van di> „vrouw en hij laakte zich» tele- ('hde h*d hem hsdtat verboden lijdi ig naai hui* te zenden en was geheel on weten I un het feit, dal <<r e«»i>ig«- briefwisseling lia<| plaats taehad tatesoltem zijn vrouw en den zoo oprecht OMh'FtuAAciMn Angela de un-n onttargang zij d<» eentonigheid vaw iten Oceaan, dte dubbel treft als het hart ia spanniiW verkeert ovur wat zij zal hoo rt*:teven of dood. Do ImkX, waarop zij zoo griukkig gi-wwwt op het laatste oogwiMik n,w plant» te krijgen, was vol eu ale zij min der met huar eigen gedachten Mirvuld was geweest, zou zij zeker evetwligw Mtuig tehben gesteld in haar medereizigers m liet teven aan hóord. HtH weor win mooi en kalm; er woel een gunstige wind, zoo 'lat er 9*en vertraging was Zij had tair werk aan lioonl na-ogenomen, maar haar ge«wf kon «r zkih niet bij L-pah'n, en uj bracht dn dagen in votk'ome:» ledigheid door Dar was het be<- voor luiar. wam ook zij was iiltgrput eu vermoeal dbor de spanning van ikm zomer en had mat noodig Het iwuigMiamei gidieuzel van deze m te- iflgiieU doorgdmf'hte dagen, waarvan hrt grootst» deel der piiMtagiers zoo genoot, maakte haar ongeduldig en Itet haar on voldaan. Maar z,- gingen voorbij en ah iwrtdkte <te haven van New York op den liepunMen fikt Zaterdagmhldag te twaalf uur Zij onderscheidde gemakkelijk Phinras l’lryor onder de wachtende menitf» oA sohoon zij hem nooit had ontmoet- F.u ter wijl de Oceaanboot Hngvaam wenl gemeerd lienpiedde zij »jn #jJm. giadgesefnnm ou. hewegeUjk gelaal. mei ootre-', dfe te -zijn traehtten te learn Uit Miunz wordt gemeld, dat het deta chement Belgische troepen, die met tte Franschen te Franwfort zullen samenwer- ken. te Mainz aangekomen zlju. Het is een bataljon van het 10de regiment liuie- troepen onder kolonel Huygue. Aan het station te Mainz heeft dc Fran- sche generaal Degoutte een welkoningroet uitgesproken, waarop kolonel Huygue ge antwoord heeft. want lüj is nog in de •Ven I' kent zijn faiui- hern zyn gericht ixa. door Luden dorff, te antwoorden. Men had generaal Ludendorff zelf uitgenoodigd de Zitting by te wonen, maai- hy was niet versche nen. Graaf Bernstorf zeide dat hy geen alge meen antwoord op de beweringen van Lu dendorff kon geven, want het U eet» Kwes tie van opvatting, of de tusschenkomjU van president Wilson al of met tot een re sultaat zou hebban gevoerd. Persoeuigk meende spr. echter nog heden, dat doer 4e actie van Wilsoa een vrede inogelyk ware geweest. Over den diükbootoorlog aaide Bernstorf, dat men zonder deze nooit oor log met Amerika zou hebben gekregen. Wilson zeide >n den Senaat: ,Jk geloof dat wfy den oorlog zouden hebben gekre gen, zelfs indien Duitschland geen vijua lelijkheden tegen Amerika zou hebben on dernomen,” inaar de toestand was veran derd, door ile weigering van Duitschlaad om op het Amerikaanache voorstel ia gaan, dat den vrede zou hebben gebracht Wilson heeft nooit een z.g. „DurDehe’" vrede gewild, maar hy wenachte ook niet de volledige overwinning der entente Toen Amerika echter in den oorlog was getreden, stonden de zaken natuurlijk an uem. Men onderzocht vervolgen* wat Wilson meende als hy van een „vrye toegang tot ue zee” sprak. Kolonel House had onmid- dellük na de nota van W fis on van 22 Ja nuari aan Bernstorf verzekerd, dat deza vraag wes opgeworpen om aan Oos tenrijk gelegenheid te geven bev stand punt van Wilson te aanvaarden, uange- zien Oostenrijk niet kon leven ind.cn het van de Adriatische see werd afgesneden. Sprekende over Went-Pruisen zegt graaf Bernirtorff, in Amerika dacht men met aan territoriaal verlie» voor DuiUchland in Wesd-Pruisen. Men dacht alechts aan overeenkomsten tuwchen de staten, die het aanging. Sommige der aanwezigen meende, dat ueae vrjje toegang tot de zee slechts voor Polen was bedoeld. De deskundigen, graaf Schaefer en graaf Bonn, zyn van meenmg, aat deze passage niet voor Oostenrijk, maar wel degeljjk voor Polen Wttd ge schreven. Voorzitter Gothein wees er op, dat er ook sprake van Italië kon zijn, daar dat land Trütat heeft gekregen. Ook kan Servië bedoeld zijn, daar dit land een uit weg naar Saloniki en naar de Adr.ai.ache Zee verlangde. Actie der Kappianen in Pommeren en Silezie. De regeering erkent het gevaar. - Oproep aan de arbeiders. - C’ritiek op de regeering. - De enquête commissie hervat het onderzoek. Het requisitoir tegen Caillaux. Millerand naar San Rem o. Dreigende toestand in Ierland. ONS OVERZICHT. „Het gaat niet goed zoo!” heeft de „Freiheit" onlangs de regeering ai waar schuwend toegevoegd, „er wordt wel op getreden tegen de communisten, die na tuurlijk zoo braaf als lammetjes zyn, het e.genlijke gevaar komt van een andere zyde, nJ. von Kapp's aanhangers Deze wenk leek veel op een poging om de waak zaamheid der regeering af te telden en zeker was hy ook als zoodanig beaoeld, evenwel ongegrond was hy niet, evenmin Als het verwijt dat Ebert niet krachtiger is opgetreden tegen de mannen van den Maartschen staatsgreep. Twee plunderaars uit den ty'd van het Spartacistisch bewind zyn door den krygsraad te Essen reeds tei dood veroordeeld, maar de heeren die gepoogd hebben de monarchie weer te herstellen loopen nog vry rond in Pomme- ren, onbekommerd om het arrestatie-bevel dat tegen hen is uitgevaardigd, uc regee ring doet hen even weinig als den roover Hölz, die Saksen onveilig maakt. Ze heb ben alle gelegenheid om, op veibgen af stand van Berlyn, hun contra-revoiution- naire plannen te smeden die ditmaal niet ui doch buiten Berlyn zuilen worden uit- gewerkt. De Kappianen schijnen bet n-l. nu op andere manier te willen probeeren; ze willen pogen eerst het platteland voor ach te winnen, en vervolgens als ze de lx>eren op hun hand hebben de< hoofdstad blokkeeren, zoodat deze (Kapp en de zy- nen zyn by de entente ter school gegaan) zich tenslotte door honger gedreven, moet overgeven. Aldus de inlichtingen van de Freiheit, die inmiddels met de onthullin gen niet meer alleen staat. Het Berliner lageblatt, het Acht Uhr Abendbiatt, de Vorwarts, in een woord bladen van aller lei richting en kleur spreken over het reactionnaire gevaar, waarvoor ook de re geering de oogen niet gesloten heeft. Met rykspresident Ebert hebben aver deze aangelegenheid al besprekingen plaats gevonden, waaraan behalve de betreffende overheidspersonen ook de minister van oorlog Gessler en de Pruisische minister president Braun deelnamen. Naar verluidt zal door de ryksregeering en de betreffen de overheidspersonen in de plaatsen, waar de opstand broeit, naar een nauwe samen werking worden gestreefd, terwijl de be treffende overheidspersonen de verzeke ring hebben gegeven, dat het hun aan de foodig® energie niet ontbreken zal om de I>e actie tegen den roover-communist Hóltz heeft nog weinig uitgeweikt. Gis teren zyn de ryksweertroepen onder toe- juichingei lukt. Ook in tioepen aangekomen. Volgens, officieuae berichten uit Praag zouden er zich aan de Saksisch- Csjccho- Slovaaksche grens tusschen Klingenthal en Marienhausen 2000 gewapende commu nistische arbeiders bevinden. De Tsjecho- Siovaaksche troepen verhinderen hen de grens te overschrijden. Een ander telegram uit Praag xegt: In oen loop van gisternacht werden aan de boheemsche grens 2 communisten aange houden, die over de grens wilden trekken. Communistische afdeelingen van 2000 man bevinden zich aan de grens aan beide zij den van den straatweg Klingenthal naar Bohemen. Tsjecho-Slovaaksche tioépen staan langs de grens om hun het binnen rukken in de repi Communist Höltj genthai verlaten, gehouden gyzelaa vangen. de arbeiders plegen toe te passen. Reeds 1 dc eerstvolgende dagen (misschien heden reeds) zou de algemeene staking worden geproclameerd. Het bestuur van de sociaal'deinuLiatisdu part(j roept daarom de paitygeno .ten rot waakzaamheid op. De reactie gecfi haar spel nog steeds niet gewonnen. Haar dr.to- te optreden bewijst het. Geruchten van een nieuwen militairen staatsgreep tegen het volk gaan door het land. De tijd eischt koelbloedigheid, discipline eu waakzaam heid. W(j i-oepen de partyganoote:. op, ue verdere ontwikkeling van den luestaud met nauwlettendheid gade te slaan en alle tot het doel dienstige mededeelangcn over nieuwe contra-revolutioniutfre ag.taitie aan ons te doen toekomen. De sociaal-de- mocratische party houdt vast aan de ver dediging van <Je republiek. Zü vastbe- floten haai de beschermende luvne boven het hoofd te houden en ieder de v?!le eer te geven voor de diensten welke ay rie re publiek bewyst. De oociaal-deinoc-a’.ische party zal tegelijk al haar macht aanwen den om ieder nieuw vergrijp tegen de re publiek in de kiem te smoren en de ann- stichters ei van onverbiddelijk te bestraf ten. Binnen enkele weken zal er gekozen worden. Laat u niet door onbevoegden aiarmeeren, maar ook niet in slaap wie gen. Weest waakzaam en paraat. Ook cte Berlynsche vakvereemgingen heb ben een oproep tot de arbeiders gericht, waarin zy verklaren vast besloten te zijn het opnieuw vormen van Jttihtaire regi menten te verhinderen. Zou echter de re actie een nieuwe poging in die richting wagen, dan hebben de vakvereemgingen voor dit geval doeltreffende maatiegelen met de regeering getroffen, welke o.a. be staan in de instelling van nieuwe plaatse lijke burgerwachten, die echter geheel uit arbeiders gevormd zullen zyn. Verder eischen de vakvereemgingen van de plaat- selyke commissies, dat zy de arbeiders raadplegen in iederen maatregel tot vor- van nieuwe burgerwachten trt gewa- bescherming der republiek. Zooals van zelf spreekt wordt de regee ring verantwoordelyk gesteld voor de te wachten nieuwe moeilykheden. Inderdaad is haar optreden uiterst slap, het wekt bijv., zachtst gezegd, verwondering dat kapitein Ehrhardt, de aanvoerde, der staatsgevaarlijke Uzeren Brigade voor het vertrek zijner troepen uit Berlyn af scheidsbezoeken heeft gebracht by ie ad miraliteit en op het ministerie van rtfks- weer, zonder dat iemand op het denkbeeld gekomen is hem te arresteeren. Nu verze kert de regeering, dat ze maatregelen ge nomen heeft tegen de reactionnairen, over den aard daarvan kan ze echter nog geen mededeeling doen. ointeek wfts. Fedtelljk v*» versetheddene, dte daar door New Yorksche -kolonie vaai de betere Klas se» die naar éen eenvoudiger leve» trtreef- <k> «n ook hareikie, waren gezet De tamdta van Phineas Pryor was echter nu .*u’0Pa» 6,1 was daarom O|p- 0 -ring geweest het in gebruik te geve® den EngoMien romanschrijver. Zij het nooit verhuurd; s winter» werd jet oyergelaten aan een oude dienstbode. J* Mrwteriiteid was geweest in de familie I’luneoH Pryor was een kleine, onbetee- uitziende man, met een perkament- ftC gelaat en paar zeer scherpe, zwarte Het air van slimheid en waakzaanx- dat zoo duidelijk is bij den Ameri- kaa»«olteu zakenman, die suocee lieeft, was goed bij hem zichtbaar, maar hef *lard gelaat menschtdljke vrien- vervulde hem nog in een aan, V “Wijken gmad Zijn gelaat dmg de 73) - Het stond zóó omgeven door de boomen, man op het eerste gezicht zou flebben Rczegd, dat het het danige Kils mijlen zeker de beste haar gekregen?’’ „Zij Uratulit haar vacantle in de buurt dooi bij de Brand»; u kent Max Brand, den schilder? Zij te zijn zuster. De dokier keek lieiaiigstelleod. „Zij ja een goede verpleegster; ik zal aan haur denke®. Meneer Pryor, het *pyt mij. dat ik nw patiënt niet kan ludpen- Het is met Item» gedaan „Zal hl, het uog tot Zaterdni; nilhotidm», bJh zijn vrouw komt?” Hartmann schndlie het hoofd Jhu viiui ik zeer onwaareduj olijk, en zelfs al leefth* hijzou hij haar niet ken- nen Jlet L twijfelachtig g**luk i® zu k een geval het leven te v erlenge®- ..Wat te Pryor zeer sterk KeW«n naar i do belichaming lust" ..Het gestatte,, verno>gea», te een groote. mooie. maar hij heeft geeti merkte de dokter op. twiM-maad lierliaahir ‘otnatMMstekinx heeft het lieni aangedaan en nu is he. zenuwuitpnt- tln»u L hij met zwaar booMwerk bezig jeweeot en bedt hij te weinig ontspanning genomen? Naar het Engeisch va® DAVID LYALL Geautoriseerde VertaMng van Mevr. J. P WESSEL INt-v. RO8SUM. (Nadruk verboden)

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1920 | | pagina 1